Xem Nhiều 8/2022 ❤️️ #1 Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nội Dung Của Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 8/2022 ❤️ #1 Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nội Dung Của Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay ❣️ Top Trend

Xem 8,415

Cập nhật thông tin chi tiết về #1 Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nội Dung Của Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay mới nhất ngày 19/08/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 8,415 lượt xem.

Các Yếu Tố Tác Động Đến Hiệu Quả Quản Lý Nhà Nước Ở Nước Ta Hiện Nay

Chức Năng Tuyệt Vời Của Cổng Usb Otg Trên Android

Cáp Chuyển Đổi Công Nghệ Otg Dùng Cho Điện Thoại Android Hỗ Trợ Sạc Và Chức Năng Truyền Dữ Liệu Cùng Một Lúc (Xtm

Cách Group Và Ungroup Dữ Liệu Trong Pivot Table

Thực Phẩm Chức Năng Omega 3 6 9

Trong sự phát triển tự nhiên của đời sống xã hội, bên cạnh những mối quan hệ cần thiết, có ích cho xã hội thì cũng luôn tồn tại những quan hệ không có ích, thậm chí có hai cho trật tự chung. Để duy trì ổn định, trật tự xã hội đòi hỏi các mối quan hệ trong xã hội phải được điều chỉnh, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các mối quan hệ có lợi cho cộng đồng được phát triển, ngăn chặn và xóa bỏ đi những mối quan hệ mà cộng đồng không mong muốn. Để làm được điều này thì cần có những công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ như: đạo đức, tín điều tôn giáo, pháp luật,… Ngày nay, pháp luật trở thành công cụ hàng đầu, quan trọng và có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, pháp luật cũng chịu ảnh hưởng của những yếu tố nhất định. Với đề tài ” Các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung của Pháp luật Việt Nam hiện nay” tổng đài tư vấn pháp luật Luật Quang Huy chúng tôi sẽ tìm hiểu và giải quyết vấn đề như sau:

Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật hà Nội. Nxb. CAND, Hà Nội, 2013

Hiến pháp năm 2013

Định nghĩa pháp luật

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội, vì lợi ích của giai cấp thống trị và vì sự phát triển của toàn xã hội.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung của Pháp luật Việt Nam hiện nay

Điều kiện kinh tế, xã hội

Theo Mac: “Trong thời đại nào cũng thế, chính là vua chúa phải phục tùng các điều kiện kinh tế, chứ không bao giờ vua chúa ra lệnh cho các điều kiện kinh tế được, chẳng qua chế độ pháp luật về chính trị, cũng như về dân sự chỉ là cái việc nói lên, ghi chép lại quyền lực của quan hệ kinh tế”, các chính sách và pháp luật của nhà nước , suy đến cùng chỉ là phản ánh nhu cầu thống trị về kinh tế của giai cấp nắm giữ quyền sở hữu những tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội. Pháp luật chủ nô ra đời, tồn tại và phát triển trên cơ sở các quan hệ sản xuất chiếm hữu nô nệ mà trong đó, tư liệu sản xuất và cả người sản xuất đều thuộc sở hữu của chủ nô, do đó pháp luật chủ nô thể hiện ý chí của nhà nước chủ nô, là công cụ để chủ nô sử dụng để bảo vệ lợi ích củ chủ nô, chống lại nô lệ và những người lao động khác. Pháp luật phong kiến ra đời gắn liền với phương thức sản xuất phong kiến, với đặc trưng là sự chiếm hữu tư nhân của địa chủ về đất đai, do đó pháp luật phong kiến là hệ thống các quy phạm do nhà nước ban hành nhằm hợp pháp hóa ý chí của giai cấp địa chủ phong kiến, buộc các giai cấp khác làm theo. Đến khi pháp luật tư sản ra đời, do phương thức sản xuất có sự thay đổi: phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa với nền kinh tế thị trường, vì vậy pháp luật phải thiết lập quyền tự do kinh doanh, tự do thương mại, hợp đồng, tự do cạnh tranh… Cũng như ba kiểu pháp luật trước, pháp luật xã hội chủ nghĩa cũng có nội dung do bản chất của quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa quy định. Được xây dựng và quy định bởi quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đặc trưng bởi chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, do đó pháp luật xã hội chủ nghĩa có nội dung khác hoàn toàn với trước. Nội dung đó chủ yếu là những quy định đản bảo tính dân chủ, thể hiện ý chí nguyện 3 vọng của nhân dân, là công cụ để nhân dân thực hiện quyền lực của mình, là công cụ trong tay nhà nước xã hội chủ nghĩa để bảo vệ và xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Nước ta đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa nên pháp luật của nước ta cũng phải phù hợp với nền kinh tế đó. Hiện nay, nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường, thành phần kinh tế đa dạng, do đó hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng có nhiều sự thay đổi tích cực nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước như xác nhập hợp lí các thành phần kinh tế và các cơ chế quản lí kinh tế, các loại hình kinh doanh; tạo điều kiện phát triển đồng bộ, quản lí có hiệu quả sự vận hành của các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững.

Đường lối chính sách của Đảng

Ví dụ: Văn kiện Đại hội XI của Đảng đã ghi: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiên tiến phù hợp; có văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”. Để thể chế hóa điều này, Hiến pháp năm 2013 của nước ta có những quy định rất rõ ràng về vai trò lãnh đạo của Đảng (Điều 4, Hiến pháp 2013), về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Chương II, Hiến pháp 2013), kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục (Chương III, Hiến pháp 2013).

Các quan điểm, học thuyết, tư tưởng của các nhà khoa học

Hệ thống pháp luật của nước ta là do các nhà khoa học đầu ngành xây dựng nên, dó đó các học thuyết, quan điểm của các nhà khoa học có ảnh hưởng rất lớn đến nội dung của pháp luật Việt Nam hiện nay. Có thể kể đến những học thuyết, tư tưởng như:

Học thuyết tam quyền phân lập của Montesquieu với nội dung chính là phân chia quyền lực nhà nước thành ba nhánh quyền: lập pháp giao cho Quốc hội, hành pháp giao cho Chính phủ (hoặc Nghị viện ở các nước tư bản), tư pháp giao cho tòa án.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng pháp luật xã hội chủ nghĩa, lấy dân làm gốc, quyền lực thuộc về nhân dân.

Đường lối, chính sách của Đảng mà kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việc áp dụng những học thuyết, tư tưởng này vào công việc xây dựng pháp luật của Việt Nam hiện nay luôn được thực hiện một cách linh hoạt, không áp đặt một cách máy móc. Ví dụ như với học thuyết tam quyền phân lập, nước ta đã kế thừa những hạt nhân hợp lí của học thuyết này vào việc xác lập chế độ chính trị: khoản 3, Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.”

Các phong tục, tập quán

Ngoài việc ban hành ra những luật mới, nhà nước còn thừa nhận những phong tục, tập quán có sẵn, phù hợp với ý chí của nhà nước thành pháp luật (tập quán pháp).

Phong tục tập quán là những gì đã quen thuộc, là những thói quen đã thành nếp trong đời sống xã hội, trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày, được mọi người công nhận và làm theo. Ở Việt Nam, các phong tục, tập quán được biểu hiện cụ thể ở từng nơi, tạo nên bản sắc rất riêng của từng vùng miền.

Với ưu điểm gần gũi với đời sồng cộng đồng , là những thói quen đã được hình thành từ lâu đời và được mọi người làm theo nên những phong tục tập quán được nâng lên thành pháp luật rất dễ đi vào đời sống, nhân dân cũng dễ dàng thực hiện hơn.

Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay, có rất nhiều điều luật chịu ảnh hưởng của phong tục, tập quán như: Khoản 1 Điều 28 BLDS năm 2005, quy định: “Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định là dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ”. Ngoài ra, vào dịp tết Nguyên Đán cổ truyền hoặc ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, học sinh, sinh viên, công chức nhà nước, công nhân… đều được nghỉ.

Các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia kí kết

Trong thời buổi hội nhập như hiện nay, không quốc gia nào có thể tồn tại một cách biệt lập, không có quan hệ với nước khác. Điều đó cũng có nghĩa là các quốc gia đó phải tham gia các công ước, điều ước quốc tế. Nước Việt Nam cũng như vậy, ngày nay, với chính sách mở cửa hội nhập, đất nước ta đã tham gia kí kết rất nhiều các công ước quốc tế.

Các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như: Công ước của Liên Hợp Quốc về sự biến đổi môi trường (26/8/1980), Công ước về buôn bán quốc tế về các giống loài động thực vật có nguy cơ bị đe dọa, 1973 (20/1/1994). Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (25/7/1994). Có ảnh hưởng không nhỏ tới nội dung của pháp luật Việt Nam hiện nay, bởi các điều luật trong hệ thống pháp luật phải phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia kí kết.

Như vậy, có thể thấy nội dung của Pháp luật Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Do đó khi xây dựng hệ thống pháp luật, chúng ta cần phải có cái nhìn thật toàn diện, tổng thể về các nhân tố ảnh hưởng đến nội dung pháp luật, đồng thời phải có quan điểm lịch sử cụ thể trong công tác nghiên cứu pháp luật, nắm bắt kịp thời sự vận động, phát triển của kinh tế xã hội để tiến hành sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Có như cậy thì pháp luật mới phát huy hết vai trò, tác dụng của mình, là động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn minh con người

Trân trọng./.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chức Năng Của Nhà Nước Đương Đại

Các Chức Năng Cơ Bản Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa

Đặc Trưng Của Nhà Nước? Chức Năng Cơ Bản Của Nhà Nước Là Gì?

Các Công Cụ Hữu Ích Trong Quá Trình Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai

Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Bao Gồm Các Hoạt Động Nào?

Bạn đang xem bài viết #1 Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nội Dung Của Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 1939 / Xu hướng 2019 / Tổng 2099 thumb
🌟 Home
🌟 Top