Xem Nhiều 8/2022 ❤️️ 2. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 8/2022 ❤️ 2. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn ❣️ Top Trend

Xem 5,841

Cập nhật thông tin chi tiết về 2. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn mới nhất ngày 19/08/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,841 lượt xem.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Kbnn Huyện

Bộ Máy Nhà Nước Là Gì?

Giới Thiệu Về Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh

Hình Thức Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Phân Loại Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước

THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC KBNN TỈNH ( Theo QĐ số 163/QĐ-KBNN ngày 17/3/2010 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước)

Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (KBNN huyện) là tổ chức trực thuộc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (KBNN tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

KBNN huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

1. Tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.

KBNN huyện có quyền trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp NSNN hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho NSNN theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Có quyền từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Quản lý quỹ ngân sách huyện và các quỹ tài chính khác được giao; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; quản lý tiền, ấn chỉ đặc biệt, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại KBNN huyện.

4. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.

5. Quản lý ngân quỹ KBNN huyện theo chế độ quy định.

6. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại KBNN huyện.

7. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN huyện.

8. Mở, quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN huyện tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện thanh toán, giao dịch theo chế độ quy định.

9. Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc tại KBNN huyện.

10. Tổ chức t hực hiện công tác kế toán nhà nước: hạch toán kế toán về thu, chi NSNN, các quỹ tài chính do KBNN huyện quản lý, các khoản tạm thu, tạm giữ, ký cược, ký quỹ, tiền, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và các đơn vị, cá nhân gửi tại KBNN huyện, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ theo quy định của pháp luật ; x ác nhận số liệu thu, chi NSNN qua KBNN huyện.

11. Thực hiện công tác điện báo, báo cáo số liệu về thu, chi NSNN phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền; thống kê, báo cáo, quyết toán các nghiệp vụ phát sinh tại KBNN huyện.

12. Tổ chức quản lý và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại KBNN huyện.

13. Thực hiện công tác tiếp công dân tại KBNN huyện theo quy định.

14. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại KBNN huyện theo quy định.

15. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động KBNN; Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

16. Quản lý các điểm giao dịch thuộc KBNN huyện theo quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.

1. KBNN huyện được tổ chức thành các tổ nghiệp vụ: tổ Tổng hợp-Hành chính, tổ Kế toán và tổ Kho quỹ.

Lãnh đạo các tổ nghiệp vụ là Tổ trưởng (riêng tổ Kế toán là Kế toán trưởng nghiệp vụ KBNN huyện). Tổ trưởng được hưởng phụ cấp theo quy định.

2. KBNN quận trực thuộc KBNN Hà Nội, KBNN thành phố Hồ Chí Minh, KBNN thành phố loại 1, loại 2 thuộc tỉnh có thể được thành lập tối đa không quá 3 phòng, do Tổng G iám đốc quy định.

Lãnh đạo phòng là Trưởng phòng (riêng phòng Kế toán là Kế toán trưởng nghiệp vụ). Giúp việc Trưởng phòng có Phó trưởng phòng.

3. Tại các địa bàn có khối lượng giao dịch lớn, KBNN huyện có thể tổ chức các điểm giao dịch theo 3 loại hình: đ i ểm giao dịch thường xuyên ngoài trụ sở, điểm giao dịch thường xuyên trong trụ sở và điểm giao dịch không thường xuyên.

T ổng G iám đốc KBNN thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập p hòng thuộc KBNN huyện, điểm giao dịch thường xuyên ngoài trụ sở.

Giám đốc KBNN tỉnh quyết định thành lập các tổ thuộc KBNN huyện, điểm giao dịch thường xuyên trong trụ sở , điểm giao dịch không thường xuyên .

4. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng (tổ) nghiệp vụ thuộc KBNN huyện

1. Phòng (tổ) Tổng hợp-Hành chính

1.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN huyện trong việc:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chủ trì đôn đốc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của KBNN huyện;

c) Quản lý ngân quỹ KBNN huyện theo chế độ quy định;

d) Thực hiện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao quản lý theo sự phân công của KBNN tỉnh; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ, đột xuất cho KBNN tỉnh, cơ quan tài chính địa phương và các cơ quan có thẩm quyền;

đ) Thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao quản lý;

e) Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; là đầu mối đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định.

1.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch được phê duyệt.

1.3. Tổng hợp, phân tích tình hình thu, chi NSNN trên địa bàn; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê thu, chi NSNN, kết quả phát hành và thanh toán công trái, trái phiếu Chính phủ theo quy định.

1.4. Thực hiện công tác thống kê các hoạt động nghiệp vụ KBNN theo quy định; tổng hợp báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định.

1.5. Phối hợp với phòng (tổ) Kế toán trong việc xác nhận số thanh toán vốn dầu tư cho dự án do phòng (tổ) Tổng hợp-Hành chính trực tiếp kiểm soát, thanh toán.

1.6. Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân tại KBNN huyện theo quy định.

1.7. Thực hiện công tác hành chính, quản trị: quản lý tài sản, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, bảo vệ tại KBNN huyện.

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN huyện giao.

2. Phòng (tổ) Kế toán:

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN huyện trong việc:

a) Tập trung các khoản thu NSNN trên địa bàn, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách;

b) Kiểm soát các khoản chi thường xuyên của NSNN theo quy định;

c) Thực hiện công tác hạch toán kế toán về thu, chi NSNN, các quỹ tài chính do KBNN huyện quản lý, các khoản tạm thu, tạm giữ, ký cược, ký quỹ, tiền, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và các đơn vị, cá nhân gửi tại KBNN huyện, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ theo quy định của pháp luật ; thống kê, quyết toán các nghiệp vụ phát sinh tại KBNN huyện;

d) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN huyện;

đ) Mở và quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN huyện tại ngân hàng thương mại theo chế độ quy định, thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định;

e) Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc tại KBNN huyện;

g) Quản lý các điểm giao dịch thuộc KBNN huyện.

2.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2.3. Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu về thu, chi NSNN qua KBNN huyện.

2.4. Thực hiện phát hành và thanh toán công trái, trái phiếu Chính phủ.

2.5. Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại KBNN huyện.

2.6. Thực hiện công tác thống kê, điện báo, báo cáo số liệu về thu, chi NSNN phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền; tổng hợp báo cáo kế toán và báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực kế toán theo chế độ quy định.

2.7. Quản lý kinh phí nội bộ, thực hiện hạch toán kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán tình hình sử dụng các khoản kinh phí do KBNN tỉnh cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN huyện giao.

3. Phòng (tổ) Kho quỹ:

3.1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN huyện trong việc:

a) Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt; quản lý kho, quỹ tại KBNN huyện;

b) Bảo quản an toàn tiền mặt, ấn chỉ có giá, ấn chỉ đặc biệt do KBNN huyện quản lý, các tài sản tạm thu, tạm giữ, tạm gửi và tịch thu theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

c) Tổ chức thực hiện việc vận chuyển tiền mặt, các giấy tờ có giá và ấn chỉ đặc biệt theo lệnh của cấp có thẩm quyền.

3.2. Thống kê, tổng hợp và báo cáo các mặt hoạt động nghiệp vụ kho, quỹ theo chế độ quy định.

3.4. Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc KBNN huyện các biện pháp, trang bị phương tiện đảm bảo an toàn kho, quỹ.

3.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN huyện giao.

5. Lãnh đạo KBNN huyện

KBNN huyện có Giám đốc và Phó Giám đốc.

Giám đốc KBNN huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc KBNN tỉnh và trước pháp luật về: thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu, cán bộ, công chức, lao động của đơn vị.

Phó Giám đốc KBNN huyện chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

6. Quan hệ giữa KBNN huyện với Uỷ ban nhân dân huyện

1. Được Uỷ ban nhân dân huyện tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước và Bộ Tài chính.

2. Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Uỷ ban nhân dân huyện trong việc quản lý, điều hành NSNN và tổ chức huy động vốn trên địa bàn.

3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động của KBNN theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân huyện.

4. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Uỷ ban nhân dân huyện về việc chấp hành luật pháp và quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn.

Quan hệ giữa KBNN huyện với các cơ quan tài chính trên địa bàn

1. KBNN huyện có trách nhiệm phối hợp công tác với các cơ quan tài chính trên địa bàn trong việc triển khai nhiệm vụ.

2. KBNN huyện được quyền yêu cầu các cơ quan tài chính trên địa bàn cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định phục vụ cho hoạt động KBNN.

So Ánh Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước Xã Hội Chue Nghĩa Với Nhà Nước Tư Bản Chủ Nghĩa Câu Hỏi 243484

Bài 9. Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa

Nội Dung Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Quốc Gia

Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Vững Mạnh Toàn Diện

Mối Quan Hệ Giữa Lực Lượng Công An Ở Cơ Sở Với Cấp Ủy, Chính Quyền Trong Đảm Bảo An Ninh, Trật Tự Tại Địa Bàn Xã, Thị Trấn

Bạn đang xem bài viết 2. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2851 / Xu hướng 2931 / Tổng 3011 thumb
🌟 Home
🌟 Top