Xem Nhiều 3/2023 #️ Bảo Mật Dữ Liệu Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 3 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Bảo Mật Dữ Liệu Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bảo Mật Dữ Liệu Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảo mật dữ liệu:

Data security:

support.google

Bảo mật dữ liệu ngăn người dùng trái phép xem hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu.

Data security prevents unauthorized users from viewing or updating the database.

WikiMatrix

Doanh nghiệp Cần Mã hoá Để Bảo mật Dữ liệu Riêng tư

Enterprises Need Encryption to Secure Private Data

EVBNews

Vào năm 2016, Thales mua lại Vormetric, một công ty bảo mật dữ liệu, với giá 400 triệu USD.

In 2016, Thales acquired Vormetric, a data security company, for $400M.

WikiMatrix

Vào năm 2017, Thales mua lại Guavas và trả giá 4,76 tỷ EUR cho công ty bảo mật dữ liệu số Gemalto.

In 2017 it acquired Guavus and bid €4.76B for digital security company Gemalto.

WikiMatrix

Chúng tôi sẽ giữ an toàn và bảo mật dữ liệu của bạn theo các tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành.

We’ll keep your data confidential and secure using industry-leading standards.

support.google

Điều quan trọng là phải giữ bí mật và bảo mật dữ liệu tiếp thị lại mà bạn chia sẻ với Google.

It’s important to preserve the confidentiality and security of remarketing data that you share with Google.

support.google

Bạn có thể tham khảo trang chúng tôi để tìm hiểu thêm về phương pháp tiếp cận và các chính sách bảo mật dữ liệu của Google.

You can refer to chúng tôi to learn more about Google’s data privacy policies and approach.

support.google

Dịch vụ lưu trữ và cộng tác sẽ bắt đầu cung cấp các tùy chọn mã hóa và người dùng tự bảo mật dữ liệu của mình , theo Webb .

Storage and collaboration services will begin offering user-owned data–security and encryption options , according to Webb .

EVBNews

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các tệp dữ liệu bạn nhập để đo lường số lượt chuyển đổi tuân theo các chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

The data files you import will only be used to measure conversions in compliance with our data security policies.

support.google

Tại Google, chúng tôi nhận thức rất rõ sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi và trách nhiệm của chúng tôi là giữ bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của bạn.

At Google, we are keenly aware of the trust you place in us and our responsibility to keep your privacy and data secure.

support.google

Bằng cách kết hợp các luật đã có từ trước về VPN và bảo mật dữ liệu vào Luật An ninh mạng, chính phủ Trung Quốc đang củng cố luật kinh doanh tại Trung Quốc.

By incorporating preexisting laws on VPN and data security into the Cyber Security Law, the Chinese government is reinforcing business law in China.

WikiMatrix

Google giữ bí mật và bảo mật dữ liệu tiếp thị lại của bạn theo các tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ dữ liệu của người dùng Google.

Google keeps your remarketing data confidential and secure, using the same industry-leading standards used to protect the data of Google users.

support.google

Trong Liên minh châu Âu, Chỉ thị bảo mật dữ liệu 2002/58 / EC yêu cầu chính phủ các quốc gia thành viên của mình ban hành luật cho đến tháng 6 năm 2007 cấm gọi điện thoại thông thường.

Within the European Union, the Data Privacy Directive 2002/58/EC requires the governments of its member states to issue laws until June 2007 that prohibit general cold calling.

WikiMatrix

Kết quả khảo sát được công bố bởi Unisys vào ngày 15 cho thấy rằng 51% trong số 312 người trả lời là an ninh và bảo mật dữ liệu như là mối quan tâm hàng đầu của họ về ” đám mây ” .

Survey results released by Unisys Sept. 15 found that 312 respondents , 51 percent cited security and data privacy as their top concern regarding the cloud .

EVBNews

Unisys ban đầu đã tạo ra Stealth vài năm trước đây cho các cơ quan chính phủ tìm cách bảo mật dữ liệu của họ và giờ đây đang hướng công nghệ riêng , đám mây công cộng và đám mây lai .

Unisys initially created Stealth several years ago for government agencies looking to secure their data and now is aiming that technology private public and hybrid clouds .

EVBNews

Các mô hình Bell-LaPadula tập trung vào bảo mật dữ liệu và kiểm soát truy cập thông tin mật, trái ngược với Biba Liêm mẫu trong đó mô tả các quy tắc cho việc bảo vệ toàn vẹn dữ liệu.

The Bell–LaPadula model focuses on data confidentiality and controlled access to classified information, in contrast to the Biba Integrity Model which describes rules for the protection of data integrity.

WikiMatrix

Kết hợp các biện pháp bảo mật dữ liệu này có thể tạo ra nhiều phức tạp , tuy nhiên sự bảo vệ này sẽ tiết kiệm tiền bạc cho tổ chức trong trường hợp xâm phạm dữ liệu , Mattsson đã cho biết .

Incorporating these data–security measures may add some complexity , but the protections would wind up saving the organization money in the event of a data breach , Mattsson said .

EVBNews

Việc mua lại kết thúc vào ngày 6/4/2011. tenCube Ngày 29/7/2010, McAfee đã thông báo thỏa thuận dứt khoát để mua lại tenCube, một công ty bảo mật trực tuyến tư nhân chuyên về chống trộm và bảo mật dữ liệu cho các thiết bị di động.

The acquisition closed on April 6, 2011. tenCube On July 29, 2010, McAfee announced a definitive agreement to acquire tenCube, a privately held online security company that specialized in anti-theft and data security for mobile devices.

WikiMatrix

Mã hóa toàn bộ ổ đĩa sẽ giúp bảo mật dữ liệu riêng tư bao gồm các tài liệu kinh doanh , lịch sử lướt web , thông tin về người khác , thông tin liên lạc email và thậm chí ngay cả khi máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp .

Encrypting the entire drive would help secure private data , including business documents , Web-surfing history , information about other people and email communications , even if the computer is lost or stolen .

EVBNews

Để giữ bảo mật dữ liệu của bạn, bạn có thể tự mình băm dữ liệu khách hàng bằng thuật toán SHA256 hoặc Google Ads sẽ băm dữ liệu cho bạn bằng cách sử dụng thuật toán SHA256 giống nhau, đây là tiêu chuẩn ngành cho việc băm một chiều.

To keep your data secure, you can hash your customer data yourself using the SHA256 algorithm, or Google Ads will hash it for you using the same SHA256 algorithm, which is the industry standard for one-way hashing.

support.google

Để bảo mật dữ liệu của bạn, bạn có thể tự mình băm dữ liệu khách hàng bằng thuật toán SHA256 hoặc Google Ads sẽ băm dữ liệu cho bạn cũng bằng cách sử dụng thuật toán SHA256. Đây là công cụ tiêu chuẩn trong ngành để băm một chiều.

To keep your data secure, you can hash your customer data yourself using the SHA256 algorithm, or Google Ads will hash the data for you using the same SHA256 algorithm, which is the industry standard for one-way hashing.

support.google

Đối tác kiểm tra lai lịch của chúng tôi là các nhà cung cấp đáng tin cậy, đã trải qua các lần kiểm tra nghiêm ngặt về khả năng bảo mật dữ liệu và là những nhà cung cấp rất quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của từng cá nhân.

Our background check partners are trusted vendors who have undergone strict data security audits and take care to protect each individual’s privacy.

support.google

Quản trị – Đăng ký và giám sát người dùng, thực thi bảo mật dữ liệu, giám sát hiệu suất, duy trì tính toàn vẹn dữ liệu, xử lý kiểm soát đồng thời và khôi phục thông tin đã bị hỏng do một số sự kiện như lỗi hệ thống không mong muốn.

Administration – Registering and monitoring users, enforcing data security, monitoring performance, maintaining data integrity, dealing with concurrency control, and recovering information that has been corrupted by some event such as an unexpected system failure.

WikiMatrix

Nhóm kỹ sư chuyên trách về bảo mật tại Google bảo vệ dữ liệu trước các mối đe dọa bên ngoài.

Security-dedicated engineering teams at Google guard against external threats to data.

support.google

Biện Pháp Bảo Vệ Trong Tiếng Tiếng Anh

Không áp dụng biện pháp bảo vệ nào khác cho các Giao dịch truyền thống.

No other protections apply to Traditional transactions.

support.google

* Hãy tìm hiểu một biện pháp bảo vệ truy cập mạng ở một nơi khác .

* Find out about online protection elsewhere .

EVBNews

Các biện pháp bảo vệ thông tin của bạn sẽ không thay đổi trong ứng dụng mới.

The security measures protecting your info won’t change with the new app.

support.google

Cô có dùng biện pháp bảo vệ không?

Are you using protection?

OpenSubtitles2018.v3

Tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe chưa?

Have I taken measures to safeguard my health?

jw2019

Sau những biện pháp bảo vệ anh ta dạy tôi thì ảnh lại cay cú về vụ này.

Really ticks me off after all those lectures he gave me about using protection.

OpenSubtitles2018.v3

Có ba loại Biện pháp bảo vệ:

There are three types of Protections:

support.google

Bạn chỉ cần thêm một biện pháp bảo vệ nếu muốn thay đổi cấu hình này.

You only need to add a protection if you want to change this configuration.

support.google

In the ad content protection:

support.google

In the inventory exclusion protection:

support.google

Không có biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử đối với người LGBT.

No anti-discrimination protections exist for LGBT people.

WikiMatrix

Điều cần biết về Biện pháp bảo vệ

Good to know about Protections

support.google

Rửa tay với xà phòng có thể là một biện pháp bảo vệ.

Handwashing with soap appears protective.

WikiMatrix

Biện pháp bảo vệ có các giới hạn sau:

The following limits apply to Protections:

support.google

The protection also applies to child ad units.

support.google

Hệ thống sẽ chỉ áp dụng quy tắc đặt giá thống nhất, URL và Biện pháp bảo vệ.

Only unified pricing rules, URLs, and Protections apply.

support.google

Hãy sử dụng các biện pháp bảo vệ nếu anh muốn.

Wear a mouthpiece and head guard if you want.

OpenSubtitles2018.v3

Google cấm hành vi này và liên tục cải thiện các biện pháp bảo vệ cho nhà xuất bản.

Google prohibits this behavior and is constantly improving detection and enforcement.

support.google

Sau đây là bản tóm tắt về các biện pháp bảo vệ áp dụng cho từng loại giao dịch.

Here’s a summary of which protections apply to each transaction type.

support.google

Dân số của nó đã giảm nhanh chóng, đến mức các biện pháp bảo vệ có thể cần thiết.

It has since fallen rapidly, to the point that measures for its protection may be needed.

WikiMatrix

Tìm hiểu thêm về biện pháp bảo vệ chống lại lưu lượng truy cập không hợp lệ của Google.

More about Google’s protection against invalid traffic.

support.google

Khi thiết lập hầu hết các biện pháp bảo vệ, bạn có thể thêm quy tắc nhắm mục tiêu.

When setting up most protections, you can add targeting.

support.google

Các vai trò người dùng tích hợp này có quyền truy cập biện pháp Bảo vệ hợp nhất sau đây:

These built-in user roles have the following protections access:

support.google

Tuyên ngôn trên cũng tiêu chuẩn hóa các biện pháp bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền toàn thế giới.

The Declaration codifies the international standards that protect the activity of human rights defenders around the world.

WikiMatrix

Đưa Ra Trong Tiếng Tiếng Anh

Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đưa ra ba đề nghị sau đây:

Russell Ballard of the Quorum of the Twelve Apostles gives the following three suggestions:

LDS

Trưởng nhóm làm việc đưa ra một khuyến cáo trên hệ thống PatchGuard tiếp theo .

Led working group to make a recommendation on a PatchGuard follow-on .

EVBNews

Jaebeom đã đưa ra lời xin lỗi về sự việc trên.

Jaebeom issued an apology regarding this matter.

WikiMatrix

Tôi đã đưa ra quyết định, John.

I make my own choices, John.

OpenSubtitles2018.v3

Hãy cho tôi biết khi anh đưa ra bản án và tôi sẽ thực thi công lý.

Once you bring in your verdict, let me know and justice will be done.

OpenSubtitles2018.v3

Mai chúng tôi có thể đưa ra, rồi họ có thể chia sẻ nó trong ca trực trưa.

Which we can give in the morning, and then they can share it with the afternoon shift.

OpenSubtitles2018.v3

Đưa ra sự giải thích cần thiết.

Provide Needed Explanation.

jw2019

Lời khuyên nào ông sẽ đưa ra?

ted2019

Tuy nhiên, quyết định nhận vào lại là do ủy ban tư pháp trước kia đưa ra.

However, the decision to reinstate is made by the original judicial committee.

jw2019

Định nghĩa cơ bản của một xu hướng giá ban đầu được đưa ra bởi Lý thuyết Dow.

The basic definition of a price trend was originally put forward by Dow theory.

WikiMatrix

Tình huống nào đã khiến Chúa Giê-su phải đưa ra bằng chứng về lai lịch của mình?

What circumstances impelled Jesus to give evidence about his identity?

jw2019

Anh đã bảo ổng phải xóa em đi nếu không chúng ta sẽ đưa ra pháp luật.

He has to paint over you or we’ll take legal action.

OpenSubtitles2018.v3

“Báo chí độc lập có thể giúp đưa ra ánh sáng những vụ việc dễ bị ỉm đi.”

“Independent journalism could help expose abuses that otherwise would be swept under the carpet.”

hrw.org

Anh chỉ đưa ra ý kiến thôi mà.

I was just expressing an opinion.

OpenSubtitles2018.v3

Nó được đưa ra hoạt động cùng hạm đội vào ngày 31 tháng 7 năm 1913.

She was commissioned into the fleet on 31 July 1913.

WikiMatrix

Martha đã đưa ra một khởi đầu nhỏ, như thể cô nhớ một cái gì đó.

Martha gave a little start, as if she remembered something.

QED

Khi tôi đưa ra ý tưởng, nó tuyệt lắm mà.

When I came up with it, it was cool.

OpenSubtitles2018.v3

Cậu chuẩn bị đưa ra lời buộc tội rất nghiêm trọng đấy.

That’s a serious accusation you’re about to make.

OpenSubtitles2018.v3

Đường hầm này đưa ra ngoài

OpenSubtitles2018.v3

Cô cần đưa ra một quyết định!

You have a decision to make!

OpenSubtitles2018.v3

Ngài đã đưa ra những chỉ thị rõ ràng về cách chúng ta nên xử sự.

He has given clear directives about how we should behave.

LDS

Sáu tiếng sau, tôi đã đưa ra bảng danh sách.

For the next 6 hour i came up with the list.

OpenSubtitles2018.v3

Các sứ đồ đã làm gì trong mấy tuần trước khi bị đưa ra Tòa Công Luận?

What had the apostles been doing during the weeks before they were brought before the Sanhedrin?

jw2019

Ngày 29 tháng 3 năm 1962, 1,179 người bị đưa ra xét xử vì phản bội.

On 29 March 1962, 1,179 men were put on trial for treason.

WikiMatrix

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ.

I’ll give you an example.

QED

Cứu Chữa Trong Tiếng Tiếng Anh

Căn bệnh này vô phương cứu chữa

This disease can’t be cured.

OpenSubtitles2018.v3

Họ mắc bệnh phong cùi và dường như vô phương cứu chữa.

They had leprosy, and the future looked bleak.

jw2019

Vì vô phương cứu chữa cho ngươi rồi.

For there is no cure for you.

jw2019

Hay tôi cứ cho là họ vô phương cứu chữa?’

Or do I dismiss these people as being beyond hope?’

jw2019

Ông được bảo rằng đây là căn bệnh vô phương cứu chữa.

He was told that a cure did not exist.

QED

Hãy mang người này đi cứu chữa..

Take him to the infirmary.

OpenSubtitles2018.v3

Không có nguyên nhân nào từng được biết đến, vô phương cứu chữa.

There’s no known cause, no treatment.

OpenSubtitles2018.v3

Cậu bé mang họ về làng mình để cứu chữa.

He brought them to his village to be healed.

OpenSubtitles2018.v3

6 Thật khích lệ khi biết Chúa Giê-su không xem các sứ đồ là vô phương cứu chữa.

6 It is encouraging to note that Jesus did not give up on his apostles.

jw2019

22 Chúa Giê-su không nghĩ rằng những người ngoại và thu thuế là không cứu chữa được.

22 Jesus did not consider people of the nations and tax collectors as being beyond redemption.

jw2019

Tôi cứu chữa những thứ… người ta bỏ đi.

I fix things – – things others throw away.

OpenSubtitles2018.v3

Nếu ngươi đưa hắn đi cứu chữa ngay thì hắn sẽ sống.

He’ll live if you get him help straightaway.

OpenSubtitles2018.v3

Anh có muốn biết làm sao thân xác bị bỏng của anh được cứu chữa không, Nathan?

Do you wanna know how your burns got healed, Nathan?

OpenSubtitles2018.v3

Mặt khác, cái này thì hết đường cứu chữa.

This, on the other hand, is a lost cause.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng cuối cùng khi nó xảy ra, tôi đã ở lại và quyết định cứu chữa.

But when it finally happened, I stayed on and decided to help.

ted2019

Các bác sĩ hiện đại không thể cứu chữa, cầu nguyện cũng không, chẳng gì hết.

No cure from the more modern doctors, no prayer, nothing.

OpenSubtitles2018.v3

Hầu hết vô phương cứu chữa so với Jonny.

Most can’t help what they do any more than jonny could.

OpenSubtitles2018.v3

Tình trạng không phải là vô phương cứu chữa, dù nó có vẻ như vậy.

The situation is not hopeless, despite what may appear to be the case.

jw2019

Vì “Chúa biết cứu–chữa những người tin-kính khỏi cơn cám-dỗ”.

Because “Jehovah knows how to deliver people of godly devotion out of trial.”

jw2019

Đầu tiên, chúng ta cần đo được nó rồi chúng ta cần cứu chữa nó

First, we need to measure it, and then we need to cure it.

ted2019

Không thể cứu chữa được rồi.

Irremediable!

OpenSubtitles2018.v3

Quyển sách đó có thể cứu chữa ta.

That book can fix us.

OpenSubtitles2018.v3

Tình trạng trở nên vô phương cứu chữa, và vợ tôi muốn ly thân”.

The situation became unbearable, and my wife wanted a separation.”

jw2019

Rồi cả bệnh nhân tâm thần vô phương cứu chữa, hả?

I even get the helpless mental patient, right?

OpenSubtitles2018.v3

Chúng tôi tin rằng sự minh bạch có thể phương cách cứu chữa bệnh sợ hãi.

We believe that transparency can be the cure for fear.

ted2019

Bạn đang xem bài viết Bảo Mật Dữ Liệu Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!