Xem Nhiều 5/2022 # Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Theo Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Chống Tham Nhũng Và Yêu Cầu Hoàn Thiện Pháp Luật Của Việt Nam # Top Trend

Xem 11,286

Cập nhật thông tin chi tiết về Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Theo Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Chống Tham Nhũng Và Yêu Cầu Hoàn Thiện Pháp Luật Của Việt Nam mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 11,286 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học: Phòng Ngừa Các Tội Phạm Về Tham Nhũng Ở Việt Nam
 • Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • Luận Văn Tiểu Luận Biện Pháp Phòng Chống Về Tham Nhũng Và Vấn Đề Tụt Hậu Xa Hơn Về Kinh Tế
 • Một Số Giải Pháp Cơ Bản Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Tham Nhũng
 • Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được Đại Hội đồng Liên Hợp quốc thông qua ngày 01/10/2003 tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Ngày 10/12/2003, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Công ước và ngày 30/6/2009, Chủ tịch nước đã phê chuẩn Công ước tại Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN.

  Nội dung của Công ước không quy định khái niệm về phòng ngừa tham nhũng nhưng dành toàn bộ Chương II quy định về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng mà các quốc gia thành viên cần xây dựng, thực hiện hoặc duy trì. Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2005 của Việt Nam cũng không quy định khái niệm phòng ngừa tham nhũng và cũng dành Chương II quy định về phòng ngừa tham nhũng với 06 nhóm biện pháp. Về cơ bản, nội dung phòng ngừa tham nhũng quy định trong Luật PCTN của Việt Nam có sự tương đồng với quy định về phòng ngừa tham nhũng theo Công ước, đặc biệt là những yêu cầu về phòng ngừa tham nhũng trong khu vực công. Tuy nhiên, một số nội dung như tổ chức cơ quan PCTN, vai trò của xã hội trong PCTN… lại không được quy định trong Chương II của Luật PCTN mà quy định ở những Chương khác, thậm chí có nội dung không được quy định trong Luật PCTN mà quy định ở đạo luật khác như nội dung về phòng, chống rửa tiền quy định trong Luật Phòng, chống rửa tiền. Nhưng để đánh giá việc thực thi Công ước, các nội dung đó vẫn phải được coi là biện pháp phòng ngừa tham nhũng mà Việt Nam đã thực hiện theo quy định của Công ước.

  Như vậy có thể hiểu: “Phòng ngừa tham nhũng theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng là việc quốc gia thành viên xây dựng, thực hiện, duy trì các biện pháp được quy định trong Chương II của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng nhằm chủ động khắc phục, ngăn chặn, loại bỏ những nguyên nhân và điều kiện làm nảy sinh, dung dưỡng hành vi tham nhũng; loại trừ hành vi tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội và hoạt động của bộ máy nhà nước“.

  Xuất phát từ những yêu cầu chung nêu trên, Công ước đã quy định những yêu cầu cụ thể đối với các quốc gia thành viên, chủ yếu gồm những yêu cầu như:

  – Mỗi quốc gia thành viên đảm bảo việc có một cơ quan hoặc một số cơ quan khi thích hợp, có trách nhiệm thi hành chính sách phòng ngừa tham nhũng; khi thích hợp, giám sát, phối hợp việc thi hành những chính sách đó và nâng cao, phổ biến kiến thức về công tác phòng ngừa tham nhũng. Mỗi quốc gia thành viên sẽ dành cho các cơ quan PCTN nêu trên sự độc lập cần thiết trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước mình nhằm giúp cho những cơ quan này có thể thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả và không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng trái pháp luật nào.

  – Các quốc gia thành viên tiến hành các biện pháp cần thiết để tăng cường minh bạch trong quản lý hành chính công, kể cả về tổ chức, quá trình thực hiện và ra quyết định; Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân; Đơn giản hóa thủ tục hành chính ở những khâu thích hợp nhằm tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận với cơ quan có thẩm quyền ra quyết định; Công bố thông tin, trong đó có thể bao gồm báo cáo định kỳ, về nguy cơ tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước.

  – Các quốc gia thành viên phải ghi nhớ sự độc lập của cơ quan tư pháp và vai trò quan trọng của cơ quan này trong đấu tranh chống tham nhũng, đồng thời đề ra một số yêu cầu như mỗi quốc gia thành viên sẽ tiến hành các biện pháp tăng cường tính liêm khiết cho cán bộ toà án và phòng ngừa những cơ hội tham nhũng đến với họ; Những biện pháp tăng cường liêm khiết cho cán bộ toà án nêu trên có thể bao gồm việc ban hành bộ quy tắc ứng xử riêng cho cán bộ toà án. Những biện pháp được áp dụng đối với hệ thống toà án cũng đồng thời có thể được ban hành và áp dụng trong cơ quan công tố ở những quốc gia thành viên mà cơ quan công tố không trực thuộc hệ thống toà án, có vị trí độc lập như các cơ quan tư pháp.

  – Mỗi quốc gia sẽ tiến hành các biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động của các cá nhân và tổ chức ngoài khu vực công, như các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức cộng đồng vào công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; Nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về sự tồn tại, nguyên nhân và tính chất nghiêm trọng cũng như sự đe dọa của tham nhũng. Tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự trong PCTN; Tiến hành các biện pháp thích hợp đảm bảo công chúng biết đến các cơ quan chống tham nhũng và phải cho phép tiếp cận với các cơ quan này khi thích hợp để công chúng có thể thông báo, kể cả dưới hình thức nặc danh, về bất kỳ sự kiện nào có thể được coi là cấu thành một tội phạm tham nhũng.

  Nhìn chung, những yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong phòng ngừa tham nhũng được đề cập với phạm vi rộng, có cả những yêu cầu chung đối với hệ thống pháp luật, việc tổ chức thực thi và cả những yêu cầu rất cụ thể trong những hoạt động quản lý cụ thể, đòi hỏi nỗ lực nội luật hoá và thi hành nghiêm túc của quốc gia thành viên mới có thể đáp ứng được.

  2. Mức độ tuân thủ của pháp luật Việt Nam đối với những yêu cầu về phòng ngừa tham nhũng trong Công ước 2.1. NMột là, pháp luật của Việt Nam đã cơ bản đáp ứng những yêu cầu chung của Công ước về phòng ngừa tham nhũng hững nội dung pháp luật Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu về phòng ngừa tham nhũng trongHai là, Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Công ước về xây dựng cơ quan PCTN Công ước. Ba là, pháp luật Việt Nam cơ bản bảo đảm các yêu cầu của Công ước về thực thi các biện pháp phòng ngừa tham nhũng khu vực công

  Đối với những yêu cầu quy định tại Điều 5 của Công ước, pháp luật của Việt Nam đã cơ bản đáp ứng và nguyên tắc của chế độ pháp quyền là nguyên tắc xuyên suốt, chi phối hệ thống pháp luật Việt Nam: Các chính sách chống tham nhũng hiệu quả và đồng bộ đã được xây dựng, thực hiện và duy trì (Luật PCTN, Luật Phòng, chống rửa tiền, các văn bản dưới luật quy định chi tiết các biện pháp phòng ngừa tham nhũng…) Chính sách thúc đẩy sự tham gia của xã hội trong PCTN được quy định trong Luật PCTN và cụ thể hoá tại Nghị định số 47/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Việc quản lý đúng đắn công vụ và tài sản công, bảo đảm sự liêm khiết, tính minh bạch và trách nhiệm đều là những trụ cột quan trọng trong Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Cán bộ, công chức… Việt Nam cũng luôn nỗ lực tạo dựng và tăng cường những thực tiễn hữu hiệu nhằm mục đích phòng ngừa tham nhũng; Nỗ lực đánh giá định kỳ các công cụ pháp lý và biện pháp hành chính…

  Việt Nam thực hiện mô hình nhiều cơ quan có chức năng PCTN, trong đó Thanh tra Chính phủ là đầu mối quản lý nhà nước, có trách nhiệm trực tiếp thi hành nhiều chính sách phòng ngừa tham nhũng, theo dõi, giám sát việc thực hiện trên phạm vi cả nước, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, chức năng khác thực thi các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo chức năng của các bộ, ngành nhằm bảo đảm việc phối hợp thi hành có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Các cơ quan PCTN của Việt Nam được bảo đảm sự độc lập cần thiết trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Pháp luật có các quy định nghiêm cấm việc can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan chức năng PCTN và việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì động cơ cá nhân được coi là hành vi tham nhũng (Điều 3 Luật PCTN). Ngay cả cơ quan thanh tra nhà nước, mặc dù phụ thuộc khá nhiều vào cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nhưng vẫn được trao quyền độc lập tương đối để bảo đảm thực thi nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng chức năng của mình. Cơ chế đó đã giúp cho các cơ quan PCTN của Việt Nam có thể thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả và không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng trái pháp luật nào.

  Năm là, pháp luật Việt Nam cơ bản đáp ứng yêu cầu của Công ước về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công và quản lý tài chính công

  Các chương trình giáo dục và đào tạo công chức được tổ chức thường xuyên gắn với tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, trong đó có những chương trình giảng dạy giúp công chức đáp ứng được những yêu cầu về tính chính xác, sự chính trực và đúng đắn khi thực hiện chức năng công. Đặc biệt là việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo bồi dưỡng với mức độ chuyên sâu tùy theo từng loại hình, đối tượng đào tạo đã giúp tăng cường nhận thức của công chức về nguy cơ tham nhũng gắn với việc thực thi nhiệm vụ của mình. Trong các ngành, lĩnh vực đều xây dựng quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và thường xuyên quán triệt để bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả.

  Sáu là, pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Công ước về báo cáo công khai và tiếp cận thông tin

  Quy tắc ứng xử của công chức trong các ngành, lĩnh vực đã được ban hành nhằm thúc đẩy sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong đội ngũ công chức. Trong các quy tắc ứng xử đều có các quy định để đảm bảo việc thực hiện chức năng công được chính xác, chính trực và đúng đắn như nêu rõ những điều cán bộ, công chức được làm, không được làm. Cơ chế tạo thuận lợi cho công chức báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về các hành vi tham nhũng mà họ phát hiện được trong khi thi hành công vụ đã được quy định đầy đủ, thậm chí pháp luật Việt Nam đặt đây là trách nhiệm của công chức. Nếu không báo cáo còn bị xử lý theo quy định của pháp luật. Pháp luật Việt Nam cũng đã quy định công chức có trách nhiệm kê khai các khoản đầu tư bên ngoài hay tài sản có giá trị lớn, đồng thời có cơ chế xem xét áp dụng các biện pháp kỷ luật hoặc các biện pháp khác đối với những công chức vi phạm quy tắc ứng xử hoặc những chuẩn mực đạo đức công vụ đã được xây dựng.

  Chín là, pháp luật Việt Nam đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của Công ước về các biện pháp chống rửa tiền

  Sự độc lập, chỉ tuân theo pháp luật khi công tố, xét xử là nguyên tắc quan trọng đã được pháp luật Việt Nam quy định. Các biện pháp tăng cường tính liêm khiết như phụ cấp nghề (dưỡng liêm) đã được áp dụng đối với các cơ quan chức năng PCTN; cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm tra, giám sát góp phần phòng ngừa những cơ hội tham nhũng đến với cán bộ, công chức trong cơ quan công tố, xét xử; Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều đã ban hành quy tắc ứng xử riêng cho cán bộ trong ngành.

  Ngô Mạnh Hùng

  Vai trò của các cá nhân và tổ chức ngoài khu vực công, như các tổ chức xã hội, các tổ chức cộng đồng trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng đã được pháp luật Việt Nam quy định; Việt Nam cũng đã nỗ lực thực hiện các biện pháp đề cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia của xã hội trong PCTN; nhân dân được tham gia xây dựng pháp luật; được quyền tiếp cận thông tin; tham gia các chương trình giáo dục công chúng như giảng dạy về PCTN trong nhà trường và trường đại học… Công dân Việt Nam có thể dễ dàng biết đến các cơ quan chức năng PCTN và có thể tiếp cận bằng nhiều hình thức như qua công tác tiếp công dân, đường dây nóng, hộp thư điện tử… để cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí
 • Nâng Cao Hơn Nữa Hiệu Quả Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Tình Hình Mới
 • 7 Giải Pháp Trong Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Của Chính Phủ
 • Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Theo Tinh Thần Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Kế Hoạch Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2022
 • Bạn đang xem bài viết Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Theo Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Chống Tham Nhũng Và Yêu Cầu Hoàn Thiện Pháp Luật Của Việt Nam trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100