Xem Nhiều 3/2023 #️ Chủ Trương Của Đảng, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ, Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay # Top 3 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Chủ Trương Của Đảng, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ, Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Chủ Trương Của Đảng, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ, Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1- Chủ trương của Đảng

a) Về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

– Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ; tin tưởng ở trí tuệ của nhân dân, tin vào sức mạnh và lực lượng của nhân dân để làm cách mạng.

– Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

b) Về phát huy dân chủ

– Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến. Thể chế hóa và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện; tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân.

– Để thực hiện dân chủ trong xã hội, trước hết phải bảo đảm phát huy dân chủ trong Đảng là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội. Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; quy định về việc MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quy định về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các quy định, quy chế khác.

– Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chú trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là điều kiện sống, lao động, học tập, sáng tạo. Quan tâm điều chỉnh hài hòa lợi ích giữa các giai tầng xã hội, các vùng, miền, các lĩnh vực; gắn nghĩa vụ với quyền lợi, cống hiến với hưởng thụ, lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể và cộng đồng, xã hội. Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội. Phê phán những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và những hành vi vi phạm quyền dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân.

c) Chăm lo đời sống nhân dân

– Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết hợp hài hòa với các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế – xã hội; đổi mới chính sách giảm nghèo theo hướng tập trung, hiệu quả.

– Tổ chức tốt hơn việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản thiết yếu. Thực hiện tốt chính sách với người có công; hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất và sinh viên… Phát triển đa dạng các hình thức từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người yếu thế. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, an toàn.

2- Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật

– Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tiếp tục quan tâm, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, quy chế bảo đảm phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

– Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

3- Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 – 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 – 2019).

Thứ nhất, đối với tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội:Quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “dân làm gốc”; chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân tự do sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Nghiêm túc triển khai thực hiện: Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định “về việc MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Thứ hai, đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cần chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của Nhân dân.

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với nhân dân được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là “cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời”.

Thứ ba, đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị:

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tự giác thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Trong đó, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Chủ Trương, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Về Xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ, Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Chủ trương của Đảng về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân là quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì Nhân dân; Nhân dân là chủ, Nhân dân làm chủ; tin tưởng ở trí tuệ của Nhân dân, tin vào sức mạnh và lực lượng của Nhân dân để làm cách mạng. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; có kế hoạch thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời. Củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây ở xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội, mở đầu Tết trồng cây lần thứ 10, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Dậu, ngày 16-2-1969 (mồng 1 Tết). Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thể chế hóa và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; gắn quyền với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân.

Để thực hiện dân chủ trong xã hội, trước hết phải bảo đảm phát huy dân chủ trong Đảng là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội. Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các quy định, quy chế khác.

Quan tâm điều chỉnh hài hòa lợi ích giữa các giai tầng xã hội, các vùng miền, các lĩnh vực; gắn nghĩa vụ với quyền lợi, cống hiến với hưởng thụ, lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể và cộng đồng, xã hội.

Xử lý nghiêm minh những vụ việc tiêu cực, tham nhũng; giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài.

Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội. Phê phán những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và những hành vi vi phạm quyền dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân.

Về chăm lo đời sống cho Nhân dân: Động lực thúc đẩy phong trào Nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội đến mọi người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu quả cho tầng lớp yếu thế, dễ tổn thương hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống.

Phát triển và thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động,… Chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh xã hội của công dân. Đổi mới chính sách giảm nghèo theo hướng tập trung, hiệu quả và tiếp cận phương pháp đo lường nghèo đa chiều nhằm bảo đảm an sinh xã hội cơ bản và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tổ chức tốt hơn việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản thiết yếu. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách, người nghèo, Nhân dân sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất và sinh viên,… Phát triển đa dạng các hình thức từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người yếu thế. Coi trọng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình hạnh phúc.

2. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật

Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung Nhân dân làm chủ và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, quy chế bảo đảm phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống của Nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt nhiều nội dung sau đây: “Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trước mắt, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước phải theo đúng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực hiện Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tổ chức thực hiện Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03-01-2018 của Ban Bí thư khóa XII về “công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên” (thay thế Quy định cùng tên số 55-QĐ/TW, ngày 10-01-2012 của Ban Bí thư khóa XI). Trong đó, có riêng một nội dung kiểm tra “về ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo chính đáng của Nhân dân; chống biểu hiện về sự vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân”.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Nghị quyết xác định rõ các quan điểm: “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt”; “Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công – tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu; “mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế”.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về “dân làm gốc”; xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân trong các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Trong Quy chế nêu rõ mục đích: phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Giám sát và phản biện xã hội phải mang tính nhân dân, tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính xây dựng, tính khoa học và thực tiễn.

Nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền .

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02-02-2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Quy định xác định rõ, chủ thể giám sát không chỉ là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cơ sở, mà còn là Nhân dân và Nhân dân thực hiện quyền giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; phản ảnh, kiến nghị đến cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và cơ quan có thẩm quyền về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của Nhân dân. Nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt nhất trong nhân dân, làm gương để Nhân dân noi theo; tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cao nhất.

Thực hiện nghiêm Quy định 08-Qđi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia – dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả.

Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài.

Nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với Nhân dân được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”: “cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời”.

Cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Tích cực tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra và phát động, làm gương và giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong cộng đồng.

Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.

Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Trong đó, có yêu cầu cán bộ, đảng viên phải: (1) “Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân”; (2) Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú”; (3) Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân”.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Những Giải Pháp Nâng Cao Việc Thực Hiện Xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ, Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân

Nhóm giải pháp chăm lo đời sống cho người lao động

Tổng Cty Khánh Việt đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động: Về đảm bảo tiền lương cho người lao động, Lãnh đạo Cty đã thực hiện tốt công tác khen thưởng và động viên người lao động kịp thời, trả lương theo phương pháp 3P, gắn kết quả công việc với tiền lương động viên người lao động luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để đạt tiền lương tối đa. Tăng thu nhập cho người lao động, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt luôn thực hiện tốt phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; mở rộng được thị trường tiêu thụ, tạo ra nhiều hơn giá trị gia tăng của sản phẩm, góp phần cải thiện tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới với tính cạnh tranh cao hơn, đạt hiệu quả hơn.

Chính sách chăm sóc sức khỏe cho người lao động: Cty đã thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động, hỗ trợ người lao động đau ốm, bệnh hiểm nghèo từ 5 – 30 triệu đồng, những trường hợp đặc biệt có thể được xem xét hỗ trợ vượt khung. Các chế độ bồi dưỡng độc hại, chế độ ăn ca, chế độ bảo hộ lao động được đảm bảo; môi trường làm việc luôn được cải thiện, đặc biệt chú trọng công tác an toàn – vệ sinh lao động. Ngoài ra, Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể tổ chức cho người lao động các chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước; các hoạt động văn hóa, thể thao, thành lập quỹ “Mái ấm Công đoàn Khatoco” ; xây dựng website “Diễn đàn tiếng nói Người lao động”, “Bản tin nội bộ” để người lao động theo dõi các hoạt động của Cty, trao đổi kinh nghiệm công tác và các vấn đề về sinh hoạt, đời sống của Người lao động.

Nhóm giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, nhất là các chính sách về quy hoạch, triển khai các dự án và giá cả về đền bù thiệt hại bố trí đất tái định cư, giải phóng mặt bằng, đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của Nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, kịp thời chấn chỉnh sai phạm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tạo điều kiện để Nhân dân tiếp cận với thông tin về các chính sách, pháp luật, về quy hoạch sử dụng đất… Xử lý kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm dân chủ; vận động Nhân dân đấu tranh ngăn chặn các vụ việc tiêu cực, tham nhũng.

Nhóm giải pháp tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính góp phần đẩy mạnh cải cách chế độ, công chức

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy dân chủ, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, giám sát hoạt động của các cơ quan; Thường xuyên rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan; đặc biệt là phải ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ.

Từng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị cần phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định kết quả, tiến độ thực hiện…Mỗi công chức, viên chức phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, văn hóa công sở… cho đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí công chức, viên chức tại các tổ chức, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức, viên chức; nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân; Tạo môi trường làm việc khoa học, tích cực, chủ động, để công chức, viên chức phát huy hết khả năng của mình trong công tác.

Ông Bùi Mau- Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học &Kỹ thuật tỉnh và ông Trần Mộng Điệp- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Diễn đàn

Hải Vân – BYGTU

Phát Huy Dân Chủ Của Hội Đồng Quân Nhân

Trong những năm qua, tổ chức Hội đồng quân nhân trong Ban chỉ huy quân sự huyện đã có nhiều chủ trương, biện pháp hoạt động hiệu quả, bảo đảm cho mọi quân nhân phát huy tối đa quyền dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị Hội đồng quân nhân

Nhận thức đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng quân nhân, Hội đồng quân nhân trong Ban chỉ huy quân sự huyện thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn Hội đồng quân nhân vững mạnh, đảm bảo đúng, đủ thành phần và duy trì hoạt động hiệu quả. Đề cao dân chủ trong cả 3 mặt công tác quân sự – chuyên môn, chính trị, kinh tế – đời sống, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng đoàn kết nội bộ.  Trong thực hiện dân chủ quân sự, Hội đồng quân nhân đã triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; phòng chống giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; tổ chức tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn trong đơn vị. Tham gia cùng với Công an huyện và các đơn vị đóng quân trên địa bàn giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống thiên tai. Đặc biệt năm 2017 đã cùng với các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn tại xã Đồng Hưu đảm bảo an toàn tuyệt đối, được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.  Cùng với đó, Hội đồng quân nhân huyện cũng tham gia đầy đủ các lớp tập huấn; đóng góp vào nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị giáo án, vật chất, mô hình học cụ, các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức và đạt nhiều giải cao. Tiêu biểu như: đạt giải nhất thi văn kiện hậu cần, kĩ thuật năm 2017; giải nhất Hội thi “Sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị phục vụ huấn luyện Hậu cần và đảm bảo Hậu cần” năm 2018…  Trong công tác chuyên môn, Hội đồng quân nhân đã thường xuyên hướng dẫn, động viên, tổ chức cho quân nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tham gia góp ý kiến và đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị về các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cũng như nắm chắc kế hoạch, nội dung, yêu cầu huấn luyện… Qua đó giúp cấp ủy, người chỉ huy nắm chắc tình hình, đưa ra những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, hoàn thành tốt nội dung và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thực hiện dân chủ về chính trị ở đơn vị được tổ chức nền nếp, các chế độ đọc báo, nghe tin, thông báo thời sự, quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản, hướng dẫn, chế độ chính sách đến mọi quân nhân. Duy trì chất lượng các buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ, tham gia góp ý phê bình cho cán bộ, đảng viên, giới thiệu kết nạp đảng viên, bình xét khen thưởng, kỉ luật, lấy ý kiến đóng góp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cơ quan, đơn vị. Do đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho mọi quân nhân, củng cố, tăng cường sự đoàn kết nhất trí nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo không khí dân chủ cởi mở, phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ. Việc dân chủ trong kinh tế – đời sống, Hội đồng quân nhân huyện chủ động tham gia đóng góp dân chủ về công tác hậu cần; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy”, đảm bảo đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội; đẩy mạnh trồng rau, chăn nuôi tại đơn vị. Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, quân số khỏe đạt hơn 99,8%; làm tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho quân nhân và trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự; thực hiện công tác quản lý, chi tiêu tài chính, thanh quyết toán theo Luật ngân sách.  Ngoài ra, Hội đồng quân nhân còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong thực hiện chế độ sinh hoạt tài chính, kinh tế công khai để tập thể quân nhân nắm chắc tiêu chuẩn, chế độ được hưởng gắn với quyền lợi, nghĩa vụ của từng cá nhân. Qua đó kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho quân nhân. Có thể khẳng định, việc phát huy dân chủ trong hoạt động của Hội đồng quân nhân Ban chỉ huy quân sự huyện đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực – tiêu biểu”./.

Quang Huy

Bạn đang xem bài viết Chủ Trương Của Đảng, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ, Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!