Xem Nhiều 12/2022 #️ Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Chính Phủ / 2023 # Top 17 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 12/2022 # Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Chính Phủ / 2023 # Top 17 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Chính Phủ / 2023 mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

GD&TĐ – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi tiếp dân thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN

Theo đó, Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúpChính phủ, Thủ tướng Chính phủ(bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu tổng hợp, điều phối

Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Về kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Chủ trì triển khai xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Về xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ chủ trì tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin (hệ thống thông tin) phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ trì kết nối liên thông, điều phối, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Bên cạnh đó, cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật mà dư luận quan tâm và các thông tin khác theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp nhận thông tin từ công chúng và chủ động theo dõi, nắm tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề cấp bách, nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ trì tổ chức họp báo Chính phủ theo quy định; quản lý, xuất bản và phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức, Văn phòng Chính phủ có 21 đơn vị gồm: 1- Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I); 2- Vụ Nội chính; 3- Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể; 4- Vụ Tổng hợp; 5- Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ; 6- Vụ Pháp luật; 7- Vụ Quan hệ quốc tế; 8- Vụ Công nghiệp; 9- Vụ Nông nghiệp; 10- Vụ Kinh tế tổng hợp; 11- Vụ Khoa giáo-Văn xã; 12- Vụ Đổi mới doanh nghiệp; 13- Vụ Thư ký-Biên tập; 14- Vụ Hành chính; 15- Vụ Tổ chức cán bộ; 16- Vụ Kế hoạch tài chính; 17- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; 18- Cục Quản trị; 19- Cục Hành chính-Quản trị II; 20- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 21- Trung tâm Tin học.

Các đơn vị quy định từ (1) đến (20) nêu trên là các đơn vị hành chính, đơn vị quy định tại (21) nêu trên là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/12/2016.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Chính Phủ / 2023

(Theo Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29/9/2012)

Vị trí và chức năng

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, giúpChính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ:

a) Xây dựng và quản lý chương trình công tác của Chính phủ theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo khi được Chính phủ giao;

2. Tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ:

đ) Xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được Thủ tướng Chính phủ giao;

g) Chủ trì soạn thảo, biên tập hoặc chỉnh sửa lần cuối các dự thảo báo cáo, các bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Chính phủ;

h) Giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện công tác phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

3. Bảo đảm thông tin:

a) Bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quản lý và duy trì hệ thống thông tin hành chính điện tử Chính phủ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

c) Cung cấp và tiếp nhận thông tin của công chúng về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật mà dư luận quan tâm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

d) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Chính phủ theo quy định của pháp luật ;

đ) Quản lý, xuất bản và phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

e) Quản lý tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

4. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật .

6. Tổ chức việc phát hành và quản lý các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

7. Tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng đối với Văn phòng các Bộ, ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

8. Về công chức:

a) Công chức Văn phòng Chính phủ phải là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, am hiểu về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi; được áp dụng chế độ, chính sách đãi ngộ theo quy định của pháp luật;

b) Văn phòng Chính phủ được đề nghị quyết định điều động công chức đang công tác ở các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương về làm việc tại Văn phòng Chính phủ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện để công chức được thuyên chuyển công tác về Văn phòng Chính phủ.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ và các tổ chức tư vấn, chỉ đạo, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ giao .

10. Quản lý tài chính, tài sản, các dự án, công tác nghiên cứu khoa học.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Sở / 2023

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Là phòng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp xử lý thông tin, điều phối các hoạt động; đảm bảo các điều kiện làm việc của cơ quan để thực hiện tốt chương trình công tác của toàn ngành; thực hiện công tác tổ chức bộ máy,tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, hành chính tổng hợp, quản trị văn phòng, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, quản trị mạng, kế hoạch-tài chính của ngành.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác tổ chức cán bộ

– Xây dựng quy hoạch, đề án, dự án dài hạn, chương trình, kế hoạch năm, quý, tháng về công tác tổ chức cán bộ thuộc phạm vi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

– Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, tuyển dụng, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chính sách chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, phó các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng, phó Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sau khi phối hợp thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông.

– Dự thảo quy định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý.

– Tham mưu đề xuất Ban Giám đốc Sở cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch.

– Tổ chức, hướng dẫn lập các hồ sơ, thống kê, cập nhật thông tin, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý.

– Quản lý hồ sơ đối tượng, thông qua Hội đồng xét kỷ luật của Sở để xem xét, kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Công tác cải cách hành chính

– Tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm, giai đoạn;

– Làm đầu mối rà soát, thống kê, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

– Tham mưu chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở hàng năm;

– Chủ trì tham mưu xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

– Tổng hợp báo cáo về công tác cải cách hành chính của Sở theo quy định.

3. Công tác Kế hoạch – Tài chính

– Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong lĩnh vực tài chính:

+ Xây dựng, tổng hợp thẩm định, thuyết minh dự toán kinh phí hàng năm và phát sinh trong năm của toàn ngành.

+ Thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, quản lý, đô đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ ngân sách được giao hàng năm của các đơn vị trực thuộc.

+ Xét duyệt quyết toán tài chính cho các đơn vị trực thuộc Sở; Tổng hợp quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính theo quy định của Luật Ngân sách.

+ Thanh quyết toán các nguồn kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ, không tự chủ (chương trình, dự án, đề tài, nghị quyết, xây dựng cơ bản, đào tạo bồi dưỡng…) theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

+ Báo cáo, tổng hợp tình hình công khai tài chính, ngân sách toàn ngành.

– Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở về tài sản công: Quản lý việc mua sắm, sử dụng, thanh lý tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc Sở theo quy định; Tổng hợp số liệu tài sản toàn ngành.

4. Công tác thi đua khen thưởng

– Làm Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thi đua giai đoạn và hàng năm;

– Tổng hợp và chuẩn bị nội dung họp xét khen thưởng; đánh giá, công nhận sáng kiến cơ sở hàng năm

– Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong ngành thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

– Tham mưu tham gia các hoạt động của Khối thi đua Văn hóa-Xã hội, Cụm Thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

5. Công tác hành chính tổng hợp

– Tổ chức phục vụ các buổi làm việc, cuộc họp, hội nghị của Sở; đón, tiếp các đoàn khách của Sở. Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại.

– Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác điều hành các hoạt động của Ngành; tổ chức thực hiện phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trong việc phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch do Sở chủ trì, tổ chức;

– Tham mưu các báo cáo về công tác dân vận, kỷ luật kỷ cương hành chính, Quy chế dân chủ…..

6. Công tác quản trị văn phòng

– Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nội bộ cơ quan;

– Công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

– Thực hiện công tác quản lý tài sản; mua sắm trang thiết bị cơ quan;

– Công tác điều hành phương tiện hoạt động phục vụ nhiệm vụ cơ quan, phục vụ Lãnh đạo Sở.

– Quản lý công chức, lao động, tài sản được giao.

7. Công tác công nghệ thông tin

Tham mưu công tác quản trị mạng; phần mềm quản lý hồ sơ công việc; chính quyền điện tử; nâng cấp trang thiết bị CNTT (máy tính, các phần mềm ứng dụng), đảm bảo việc thông suốt kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Sở đến các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; tạo môi trường để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia theo dõi và đóng góp cho hoạt động của ngành.

8. Công tác văn thư lưu trữ

– Tiếp nhận, xử lý, quản lý công văn đến và chuyển văn bản đã được xử lý cho Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn và phát hành văn bản đi, bảo đảm việc ban hành các văn bản của Sở đúng thể thức và thủ tục quy định.

– Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ của Sở và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo quy định Nhà nước;

– Tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu, con dấu đúng quy định, có hiệu quả.

– Tổng hợp, thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác văn thư – lưu trữ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

1. Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên và nhân viên.

a. Chánh Văn phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Sở ký các văn bản theo ủy quyền của Giám đốc Sở. Chánh Văn phòng xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Sở.

b. Phó Chánh Văn phòng là người tham mưu, giúp Chánh Văn phòng phụ trách một số mặt công tác do Chánh Văn phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

c. Chuyên viên, nhân viên là những người tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ do Chánh Văn phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, phó chánh Văn phòng theo lĩnh vực phụ trách và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

2. Biên chế

Biên chế Văn phòng Sở do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở. Chánh Văn phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho công chức, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.

Nghị Định Chính Phủ Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư / 2023

Ngày 14/11/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác); quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; thành lập, phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể quy định tại Điều 2 của Nghị định số 116/2008/NĐ-CP nêu trên. Bộ có 24 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 6 tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Nghị định được đăng Công báo ngày 28/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ. Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 4/6/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực thi hành khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được ban hành và bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Bạn đang xem bài viết Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Chính Phủ / 2023 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!