Xem Nhiều 6/2023 #️ Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Đảng Ủy Khối # Top 12 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Đảng Ủy Khối # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Đảng Ủy Khối mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1- Chức năng

1.1- Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy.

1.2- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Đảng ủy; bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

2- Nhiệm vụ 2.1- Tham mưu, đề xuất

– Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.

– Chương trình công tác hàng quý, hàng năm, hàng tháng của Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

– Chương trình công tác hàng tuần của Thường trực Đảng ủy Khối.

– Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng cấp ủy.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

– Hướng dẫn, phối hợp hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, công tác tài chính cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

– Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng Đảng phí của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

– Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2.3- Thẩm định, thẩm tra

– Văn bản của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

– Phối hợp các Ban xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối.

– Phối hợp các Ban và các cơ quan, tổ chức tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng, kinh tế – xã hội.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao

– Là đầu mối giúp Thường trực Đảng ủy Khối xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

– Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; các lớp học, tập huấn; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các Ban; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ Khối.

– Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ và Đảng ủy Khối; cung cấp thông tin cho cấp uỷ các cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, tổ chức tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối theo quy định.

– Tham mưu Ban Thường vụ về việc thực hiện Quy chế phối hợp với Cục Thuế, BHXH tỉnh và các Tổng công ty có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối theo khối được phân công theo dõi.

– Tham mưu, tổng hợp việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thuế của các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

– Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

– Giúp Đảng ủy Khối thực hiện công tác tiếp dân, đối nội, đối ngoại, thi đua khen thưởng của Cơ quan.

– Tiếp nhận, đăng ký đơn, thư của cán bộ, đảng viên và quần chúng gửi đến Đảng ủy Khối (trừ các đơn thư gửi trực tiếp cho Thường trực hoặc UBKT Đảng ủy Khối) trình Thường trực Đảng ủy Khối để chỉ đạo.

– Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi. Quản lý tài liệu lưu trữ của Đảng ủy Khối và của Văn phòng Đảng ủy Khối. Thống nhất quản lý in sao, phát hành các loại văn bản của cấp trên và của Đảng ủy Khối khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối; quản lý con dấu; tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong Cơ quan Đảng ủy Khối.

– Quản lý tài sản, tài chính; bảo đảm điều kiện vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối theo phân công, phân cấp.

– Theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.

3- Tổ chức bộ máy: Văn phòng Đảng ủy Khối có 5 biên chế:

– 01 Chánh Văn phòng.

– 01 Phó Chánh văn phòng.

– 01 Kế toán kiêm quản trị mạng.

– 01 Văn thư, lưu trữ, phục vụ

– Ngoài ra hợp đồng với 2 lao động để bảo vệ và vệ sinh cơ quan.

Từng thời gian và yêu cầu công tác của Văn phòng, Chánh Văn phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chuyên viên trong Văn phòng.

Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Của Văn Phòng Tỉnh Ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy như sau:Chương ICHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện theo Điều 5, Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

* Tổ chức bộ máy:

– Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy gồm: Chánh Văn phòng và 02 – 03 phó chánh Văn phòng.

Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy được thành lập 05 phòng chuyên môn. Mỗi phòng tối thiểu có 05 người; phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng phòng. Cụ thể như sau:

– Các phòng trực thuộc:

+ Phòng Tổng hợp

+ Phòng Hành chính – Lưu trữ

+ Phòng Quản trị

+ Phòng Tài chính đảng

+ Phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin.

– Biên chế: Từ ngày 01/01/2019, biên chế của Văn phòng Tỉnh ủy là 49 người. Đồng thời, thực hiện nghiêm tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Biên chế của các phòng trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy do lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy quyết định.

1.2. Nhiệm vụ

Tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ:

1.2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

– Nghiên cứu, đề xuất và giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thực hiện chương trình công tác; xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; sắp xếp chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy theo quy chế làm việc; thực hiện công tác đối ngoại của Tỉnh ủy.

– Phối hợp chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản và văn bản hóa ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên họp giao ban định kỳ và các buổi làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh và theo dõi đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện. Làm nhiệm vụ ghi biên bản hội nghị Tỉnh ủy.

1.2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

– Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng và thực hiện kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ công tác văn phòng ở các đảng bộ và tổ chức trực thuộc Tỉnh ủy.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

1.2.3. Thẩm định, thẩm tra

– Phối hợp thẩm định, thẩm tra đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về: Yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

– Nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

– Xây dựng một số văn bản, đề án, kế hoạch, chương trình hành động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao; biên tập hoặc thẩm định văn bản trước khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

– Tham mưu chương trình, chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị Tỉnh ủy, các hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì; đồng thời chuẩn bị các bài phát biểu, dự thảo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các hội nghị Tỉnh ủy và các hội nghị sơ kết, tổng kết của các ngành.

– Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân.

1.2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

1.3. Tổ chức bộ máy

– Biên chế của Phòng Tổng hợp được phân bổ trong chỉ tiêu biên chế hàng năm của Văn phòng Tỉnh ủy.

– Phòng Tổng hợp gồm Trưởng phòng, không quá 02 phó trưởng phòng và các chuyên viên.

2. Phòng Hành chính – Lưu trữ

2.1. Chức năng

Phòng Hành chính – Lưu trữ là phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo công tác văn thư và lưu trữ; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư và lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; trực tiếp quản lý lưu trữ lịch sử của Đảng ở cấp tỉnh; thực hiện nhiệm vụ hành chính; tiếp nhận, phát hành và quản lý tài liệu, văn bản đến và đi của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; tham mưu công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

Tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ:

2.2.1. Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ cơ quan:

– Trong quý I hàng năm tiến hành thu thập tài liệu của Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (công văn đi, công văn đến và hồ sơ công việc theo Hướng dẫn 17-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng).

– Thực hiện việc chỉnh lý, lập hồ sơ tài liệu thu về hàng năm theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

– Hướng dẫn cho cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy lập hồ sơ công việc theo đúng quy định (kể cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử).

2.2.2. Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ lịch sử Đảng của tỉnh:

– Tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo công tác văn thư và lưu trữ.

– Trực tiếp quản lý, tổ chức khai thác tài liệu Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc thẩm quyền thu thập của lưu trữ lịch sử Đảng bộ tỉnh, bao gồm tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (xã, phường, thị trấn).

– Chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

2.2.3. Tiếp nhận, phát hành và quản lý tài liệu, văn bản đến và đi của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

2.2.4. Quản lý, sử dụng tất cả các con dấu ( Kể cả chứng thư số và chữ ký số) của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các loại dấu khác thuộc cơ quan quản lý để phục vụ xử lý việc nhận và gửi văn bản của từng cơ quan. Lưu hồ sơ, tài liệu và giao nộp toàn bộ hồ sơ, tài liệu của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong năm vào Kho Lưu trữ Tỉnh ủy đúng thời hạn quy định.

2.2.6. Quản lý, theo dõi cấp các loại giấy tờ hành chính ( đi đường, giới thiệu…) của cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

2.2.7. Ký xác nhận giấy đi đường đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan khác đến liên hệ công tác tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

2.2.8. Tham mưu lãnh đạo Văn phòng về công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; các báo cáo kiểm điểm hàng năm, 6 tháng của Văn phòng Tỉnh ủy và các báo cáo khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

2.2.9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

2.3. Tổ chức bộ máy

– Biên chế của Phòng Hành chính – Lưu trữ được phân bổ trong chỉ tiêu biên chế hàng năm của Văn phòng Tỉnh ủy.

– Phòng Hành chính – Lưu trữ gồm Trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng và các chuyên viên, cán sự, nhân viên.

3.1. Chức năng

Phòng Quản trị là phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng thực hiện công tác quản trị, đảm bảo hậu cần phục vụ hoạt động của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; trực tiếp theo dõi quản lý tài sản các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

3.2. Nhiệm vụ

Tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ:

3.2.1. Tổ chức phục vụ các hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; các hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập và hội nghị của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy; phối hợp tổ chức đón, tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đảm bảo đúng chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt hiệu quả (bố trí địa điểm làm việc, ăn, nghỉ, tham quan,…).

3.2.3. Tham mưu lãnh đạo Văn phòng về công tác bảo vệ, phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; bảo đảm công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường trong khuôn viên Tỉnh ủy.

3.2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

3.3. Tổ chức bộ máy

– Biên chế của Phòng Quản trị được phân bổ trong chỉ tiêu biên chế hàng năm của Văn phòng Tỉnh ủy.

– Phòng Quản trị gồm Trưởng phòng, không quá 02 phó trưởng phòng và các chuyên viên, cán sự, nhân viên.

4.1. Chức năng

Phòng Tài chính đảng là phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo quy định của Đảng và Nhà nước.

4.2. Nhiệm vụ

Tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ:

4.2.1. Thực hiện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của Tỉnh ủy hàng năm theo quy định của pháp luật và xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc Tỉnh ủy theo phân cấp quản lý ngân sách.

4.2.2. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước; thực hiện công tác thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí theo quy định.

4.2.3. Thực hiện thẩm tra quyết toán tài chính ngân sách đảng theo Luật Ngân sách nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ tài chính – kế toán đối với các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh.

4.2.4. Thực hiện công tác kế toán, quyết toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo quy định của pháp luật về ngân sách và kế toán. Liên hệ với cơ quan tài chính, kho bạc thực hiện đối chiếu số liệu kế toán; lập thủ tục nhận kinh phí và thanh toán kinh phí theo quy định.

4.2.5. Xây dựng báo cáo tình hình công tác tài chính đảng hằng năm báo cáo lãnh đạo Văn phòng trình Tỉnh ủy theo quy định.

4.2.6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

4.3. Tổ chức bộ máy

– Biên chế của Phòng Tài chính đảng được phân bổ trong chỉ tiêu biên chế hàng năm của Văn phòng Tỉnh ủy.

– Phòng Tài chính đảng gồm Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các chuyên viên.

5. Phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin

5.1. Chức năng

Phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin là phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy về công tác cơ yếu và công nghệ thông tin; thực hiện nhiệm vụ cơ yếu, bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin thuộc phạm vi bí mật Đảng, Nhà nước phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền; thực hiện ứng dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; tham mưu và tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính trong Đảng.

5.2. Nhiệm vụ

Tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ:

5.2.2. Quản lý, triển khai, vận hành Mạng thông tin diện rộng của Tỉnh ủy; kiểm tra thực hiện quy chế Mạng thông tin diện rộng của Tỉnh ủy đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; nghiên cứu ứng dụng các phần mềm quản lý nội bộ trong Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Hướng dẫn và kiểm tra nghiệp vụ công nghệ thông tin đối với các đơn vị kết nối hệ thống Mạng thông tin diện rộng của Tỉnh ủy.

5.2.3. Trực tiếp quản lý các thiết bị kỹ thuật và các cơ sở dữ liệu dùng chung của Tỉnh ủy; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu các phần mềm chuyên ngành.

5.2.4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong việc tổ chức triển khai an toàn, bảo mật thông tin trên mạng.

5.2.5. Phối hợp chặt chẽ Trung tâm công nghệ thông tin và Cục Lưu trữ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng trong việc tổ chức, khai thác, quản lý và bảo mật thông tin trên mạng.

5.2.7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng.

5.2.8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

5.3. Tổ chức bộ máy

– Biên chế của Phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin không quá 06 người, được phân bổ trong chỉ tiêu biên chế hàng năm của Văn phòng Tỉnh ủy.

– Phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin gồm Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các chuyên viên, cán bộ kỹ thuật để đảm bảo quản lý và vận hành hệ thống mạng từ tỉnh đến huyện.

Chương IIMỐI QUAN HỆ CÔNG TÁCĐiều 2. Mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy 1. Quan hệ với Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy

Các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; thực hiện chế độ báo cáo, tham mưu, đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm lĩnh vực được phân công với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

2. Quan hệ với các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng

Các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm báo cáo, thống kê cơ bản về nhiệm vụ công tác với các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng khi có yêu cầu; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng theo quy định.

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Trường.

2. Tham mưu, chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường.

4. Chủ trì nghiên cứu, tham mưu cho Hiệu trường việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong phạm vi Trường; chủ trì triển khai công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường.

5. Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện quản lý cán bộ, công chức và lao động hợp đồng: Theo dõi, đánh giá lao động và kết quả lao động hàng tháng, năm theo quy định; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ; chủ trì tổ chức, theo dõi làm thủ tục về nhân sự cử đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài, tiếp nhận cán bộ công chức đi học tập, công tác về tiếp tục làm việc.

7. Chủ trì đề xuất phương án điều động người tham gia các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp các hệ của trường.

8. Chủ trì nghiên cứu và đề xuất với Hiệu trưởng về việc thuyên chuyển công tác, thôi việc cho cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng trình Hiệu trưởng.

9. Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với tiêu chuẩn chung và yêu cầu của trường trọng điểm quốc gia. Đầu mối tổ chức và quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng viên chức và lao động hợp đồng trong toàn trường.

10. Chủ trì lập kế hoạch tuyển dụng lao động hàng năm và đề xuất phương án tuyển dụng cho các đơn vị. Đầu mối tổ chức thi tuyển dụng công chức; phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá hết tập sự với lao động hợp đồng. Thực hiện các thủ tục trình Hiệu trưởng hoặc thừa uỷ quyền Hiệu trưởng ký hợp đồng dài hạn, ngắn hạn và hợp động lao động vụ việc phục vụ nhu cầu công tác của trường.

11. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán xây dựng các chế độ chính sách đối với người lao động. Chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thi nâng ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; làm thủ tục hưu; xác nhận thâm niên công tác và các chế độ khác cho người lao động.

12. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ viên chức và lao động hợp đồng.

14. Chủ trì đề xuất và làm thủ tục trình Hiệu trưởng thành lập, kiện toàn các Hội đồng tư vấn, tham mưu, giúp việc, các Ban giúp việc, Tiểu ban giúp việc, Tổ công tác của Trường, Ban quản lý dự án, đề án, chương trình có sử dụng nhân sự của Trường (trừ các công việc có tính chất chuyên môn thường xuyên của các đơn vị).

15. Lưu trữ, cập nhật thông tin vào hồ sơ cán bộ, sổ sách, báo cáo, các mẫu biểu mẫu thống kê về nhân sự theo qui định; theo dõi tăng giảm biên chế; xác nhận chữ ký, các giấy tờ văn bản của cán bộ công chức và lao động hợp đồng theo hồ sơ đang quản lý tại phòng.

16. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự trong phạm vi trường.

17. Làm thư ký cho Hội đồng chức danh Giáo sư cấp cơ sở tổ chức xét đề nghị phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư

18. Hỗ trợ và phối hợp với Ban Tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng uỷ trong công tác tổ chức cán bộ.

19. Tham gia đề xuất các phương án quản lý, phân phối các nguồn thu đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

20. Lưu trữ danh sách, địa chỉ của viên chức và lao động hợp đồng chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

21. Tạo điều kiện và phối hợp hoạt động với các đoàn thể quần chúng trong Phòng.

22. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức và lao động hợp đồng của Phòng quản lý.

23. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Chức Năng Nhiệm Vụ Tổ Văn Phòng.doc

Chính thức đ­ược thành lập từ năm học 1978, trên cơ sở tổ Hành chính cũ, cho đến nay, Tổ Văn phòng trư­ờng THPT Tân Uyên trải qua biết bao ngày tháng khó khăn. Tuy vậy, khi ký quyết định thành lập Tổ, lãnh đạo nhà trư­ờng đã khẳng định quyết tâm xây dựng đội ngũ văn phòng trở thành một tổ hoạt động mang tính chuyên nghiệp cao, có nhiệm vụ trọng tâm là tham mư­u, giúp việc cho Ban giam hiệu, phục vụ công tác dạy và học của nhà tr­ường. Đứng trư­ớc yêu cầu đổi mới của nhà trường, lãnh nhiệm vụ quan trọng mà trường giao phó, từ năm học 1978 đội ngũ CBVP ra sức đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Hiện tại với 8 đồng chí. Trong đó có 1 kế toán, 1văn thư, 1y tế, 1 phục vụ, 2 bảo vệ, 1 đồng chí công tác thiết bị thí nghiệm, 1 thư viện. Nhà trường nằm trên quốc lộ 32 với một cơ ngơi khang trang, hiện đại. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đư­ợc giao, chúng tôi đã phải đặt ra các nhiệm vụ cụ thể :

* Về Công tác văn thư:

-Thực hiện công việc của công tác văn thư theo sự phân công của lãnhđạo. – Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của các công chức nghiệp vụ văn thư cấp trên.

*Về Tài chính: Thực hiện đúng, kịp thời chế độ chính sách cho CBGV, việc giải quyết chế độ cho học sinh nghèo, thu chi học phí rành mạch, rõ ràng.

– Tổng hợp, theo dõi việc thực hiện công tác kế toán theo kế hoạch,lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

– Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm , tháng theo quy định.

– Tham mưu cho Ban giám hiệu quyết định về điều chỉnh kế hoạch tháng, quý năm.

– Trực tiếp quản lý toàn bộ tài chính theo quy định (kinh phí thường xuyên, kinh phí sự nghiệp)

* Về an ninh: Với cơ sở vật chất của nhà tr­ường có nhiều trang thiết bị hiện đại, công tác bảo vệ an ninh trật tự phải tăng c­ường, các đ/c trong tổ bảo vệ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm để bảo vệ an ninh nhà tr­ường tốt nhất.

* Về y tế: Chăm sóc, theo dõi sức khoẻ cho CBGV và học sinh trong tr­ường

* Các công tác khác: Như­ Thư­ viện, thiết bị đồ dùng thí nghiệm được đư­a vào sử dụng và hoạt động phục vụ việc dạy và học có hiệu quả cao,công tác phục vụ chu đáo.

Mặc dù tính chất công việc của từng thành viên trong tổ có khác nhau nh­ưng chúng tôi đều có ý thức và quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả nhất, góp phần vào việc vận hành có hiệu quả bộ máy của nhà tr­ường, xác đinh rất rõ tinh thần phục vụ, bằng kết quả công việc.

Với mục tiêu thực hiện tốt chế độ chính sách cho CB, GV, HS, công tác Tài chính đã đ­ược cấp trên khẳng định là làm việc rất nhiệt tình, chính xác, kịp thời, khoa học và hiệu quả.

Công tác y tế trư­ờng học cũng có bước tiến bộ, hơn 400 học sinh và hơn 40 CBGV đ­ược chăm sóc sức khoẻ chu đáo. Công tác vệ sinh lớp học và môi trư­ờng xung quanh cũng đ­ược chỉ đạo sát sao góp phần xây dựng môi trư­ờng văn hoá xanh sạch đẹp.

Toàn bộ khu nhà cấp 4 mới xây (gồm các phòng thiết bị thực hành bộ môn và th­ư viện) đã hoạt động có chất lượng cao. Các phòng thí nghiệm được sử dụng thường xuyên và khá hiệu quả. Công tác thư­ viện trư­ờng học đã đi vào hoạt động tích cực. Thư viện trường hiện có phòng đọc khang trang cho giáo viên và học sinh, năm qua nhà trư­ờng đầu t­ư cho thư viện hơn 500 bản sách nâng tổng số sách hiện có trong Thư viện lên đến gần 1 nghìn bản sách tham khảo không kể sách giáo khoa và sách nghiệm vụ. Việc mượn trả sách của giáo viên và học sinh đã đi vào nề nếp. Với một trường có bề dầy truyền thống, ngoài những giờ học trên lớp đư­ợc các thầy cô dạy giỏi truyền thụ kiến thức thì môi tr­ường Th­ư viện là nơi học sinh tự học, tự nghiên cứu, phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Chúng tôi cho rằng Thư­ viện nhà trường đã góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao kiến thúc của giáo viên và học sinh.

Nhìn chung các bộ phận của Tổ Văn phòng đều hoàn thành tốt mọi công việc đ­ược giao. Có đư­ợc kết quả ấy là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BGH, sự phối hợp của toàn thể cán bộ giáo viên trong tr­ường cũng nh­ư ý thức tự giác và sự cố gắng liên tục của các anh chị em trong tổ, đã nêu cao tính tổ chức và nguyên tắc của Đảng, xây dựng nhà trường đoàn kết trong sạch – vững mạnh. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo của trư­ờng THPT Tân Uyên, tổ Văn phòng chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, đoàn kết nhất trí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể vững mạnh góp phần vào sự phát triển của nhà trường.

Bạn đang xem bài viết Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Đảng Ủy Khối trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!