Xem Nhiều 8/2022 ❤️️ Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 8/2022 ❤️ Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ❣️ Top Trend

Xem 6,336

Cập nhật thông tin chi tiết về Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mới nhất ngày 19/08/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 6,336 lượt xem.

Bản Chất Của Nhà Nước Chxhcn Việt Nam

Zabbix Là Gì? Công Cụ Giám Sát Thông Minh Cho Mọi Doanh Nghiệp

Install Zabbix 3.0 (Monitoring Server) Trên Vps Sử Dụng Centos 7.x / Rhel 7.x

Bài 2: Các Tính Năng Của Zabbix

Zabbix Là Gì ? Tìm Hiểu Hệ Thống Giám Sát Mạng Zabbix

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

DƢƠNG THỊ THỤC ANH

CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA

NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ TRIẾT HỌC

HÀ NỘI – 2004

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

DƢƠNG THỊ THỤC ANH

CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA

NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

và chủ nghĩa duy vật lịch sử

Mã số:

5.01.02

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TRIẾT HỌC

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hàm Giá

HÀ NỘI – 2004

1

Chƣơng I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG

6

XÃ HỘI CỦA NHÀ NƢỚC CHXHCN VIỆT NAM

1.1. Khái niệm chức năng xã hội của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

1.1.1. Chức năng của nhà nước và chức năng xã hội của nhà nước

1.1.2. Chức năng xã hội của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

1.2. Những yếu tố chính ảnh hưởng đến chức năng xã hội của Nhà

nước CHXHCN Việt Nam

1.2.1. Yếu tố kinh tế

1.2.2. Yếu tố cơ cấu xã hội

1.2.3. Yếu tố truyền thống văn hoá, tâm lý dân tộc

1.2.4. Hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá

Chƣơng II:THỰC HIỆN CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA NHÀ

33

NƢỚC

CHXHCN VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

2.1. Thực trạng việc thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước

CHXHCN Việt Nam trên một số lĩnh vực

2.1.1. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo

2.1.2. Lĩnh vực lao động – việc làm và điều tiết thu nhập

2.1.3. Lĩnh vực chăm sóc y tế và bảo vệ sức khoẻ nhân dân

2.1.4. Lĩnh vực bảo đảm xã hội

2.2 . Giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng xã hội của Nhà

nước CHXHCN Việt Nam

2.2.1. Một số quan điểm

2.2.2. Một số giải pháp chủ yếu

KẾT LUẬN

65

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

67

MỞ ĐẦU

1 . Tính cấp thiết của đề tài

Trong điều kiện hiện nay, trước những yêu cầu của công cuộc đổi mới đất

nước và đặc biệt là yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã

hội chủ nghĩa Việt Nam, việc điều chỉnh và tổ chức thực hiện tốt chức năng

xã hội của nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng cả về phương diện lý

luận nhận thức và thực tiễn .

Trước đây, trong quá trình xây dựng nhà nước ở các nước xã hội chủ nghĩa

hầu như người ta mới chỉ quan tâm nhấn mạnh đến chức năng thống trị

(chuyên chính của nhà nước) mà ít đề cập đến vai trò to lớn của chức năng

xã hội. Mặt khác, thực tiễn hoạt động của một số nhà nước Tư sản hiện đại

trong những chừng mực nhất định, chức năng xã hội của nhà nước cũng đã

được thực hiện khá tốt trên một số lĩnh vực như : xây dựng phúc lợi công

cộng xã hội, xây dựng quỹ từ thiện, bảo vệ thiên nhiên môi trường…

Những hoạt động này đã dẫn đến sự ngộ nhận của một số người về bản chất

của nhà nước Tư sản, đánh giá cao hoạt động xã hội của những nhà nước

này. Trong những năm gần đây, trước những thay đổi to lớn của đời sống

xã hội và quốc tế, dưới ảnh hưởng của những tiến bộ, những thành tựu của

khoa học – công nghệ, sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân trở thành

một tất yếu như Mác đã từng tiên đoán, thì xu hướng chung của các nhà

nước trên thế giới là hướng các hoạt động vào các lĩnh vực của đời sống xã

hội nhằm tạo sự ổn định về xã hội, thực hiện tốt chức năng thống trị của

mình.

Ở nước ta từ sau thành công Cách mạng Tháng Tám, trong tất cả các giai

đoạn phát triển của mình với tính cách là nhà nước của dân, do dân và vì

dân, trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể nhà nước đã thực hiện chức năng xã

hội ở những mức độ và hình thức nhất định. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi,

trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp càng

khẳng định rõ vai trò chức năng xã hội của Nhà nước ta, Hiến pháp 1992

đã khẳng định: “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm

chủ về mọi mặt của nhân dân…, xây dựng đất nước giàu mạnh, thực

hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no tự do, hạnh phúc có

điều kiện phát triển toàn diện”(Điều3). Như vậy, trên thực tế việc thừa

nhận và phát huy tốt chức năng xã hội của nhà nước ngày càng trở thành

yêu cầu khách quan. Do đó, vấn đề chức năng xã hội của nhà nước hiện

nay đang trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực ( kinh tế, chính

trị, pháp lý…).Tuy nhiên, cả về lý luận và thực tiễn từ giác độ triết học,

chức năng xã hội của nhà nước vẫn là một vấn đề còn tương đối mới mẻ,

cần được tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thống, góp phần bổ sung

những lý luận khoa học cho công cuộc cải cách và hoàn thiện bộ máy nhà

nước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Chính yêu cầu này đã thôi thúc

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

Vũ Hồng Anh (2001), Về cơ chế thực hiện quyền lực ở nước ta. (Sách:

Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà

nước CHXHCN Việt Nam, Lê Minh Thông (chủ biên)), Nxb Khoa

học xã hội, Hà Nội.

2.

Vũ Tuấn Anh (chủ biên), (1994), Vai trò của nhà nước trong phát triển

kinh tế, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

3.

Báo Nhân dân ngày16/3/1999

4.

Báo Nhân dân ngày 20/8/2000

5.

Báo thanh niên ngày 9/5/2001

6.

Nguyễn Đức Bình, Trần Ngọc Hiên, Đào Trọng Truyến, Nguyễn Văn

Thảo, Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên), (1999), Đổi mới và tăng

cường hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới, Nxb Chính

trị quốc gia, Hà Nội.

7.

Bộ giáo dục và đào tạo(1994), Triết học tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội

8.

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xây dựng

chủ nghĩa xã hội. Phần III: Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt

Nam 1994, Tập 1: Lý luận về nhà nước, Học viện chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh, Hà Nội.

9.

Đỗ Minh Cương, Mạc Văn Tiến, (1996), Góp phần đổi mới và hoàn

thiện cơ chế chính sách, bảo đảm xã hội ở nước ta hiện nay, Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội.

10. Các văn bản pháp luật về chế độ ưu đãi thương binh, gia đình liệt sỹ Bộ Lao động – Thương binh và xã hội (1986-1994).

11. Chủ quyền kinh tế trong một thế giới đang toàn cầu hóa (1999), Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội.

12. Nguyễn Đăng Dung (2000), Một số vấn đề về Hiến pháp và bộ máy Nhà

nước, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội.

13. Lê Sỹ Dược (2000), Cải cách bộ máy hành chính cấp Trung ương trong

công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội.

14. Trần Thái Dương (1999), “Chức năng nhà nước – quan điểm và nhận

thức”. Tạp chí Luật học (2).

15. Đảng cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự Thật, Hà Nội.

16. Đảng cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ VII, Nxb Sự Thật, Hà Nội.

17. Đảng cộng sản Việt Nam(1991),Văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban chấp

hành Trung ương khoá VII, Nxb Sự thật, Hà Nội

18. Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

19. Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ III Ban chấp

hành trung ương Khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

20. “Đại hội VIII – Những tìm tòi và đổi mới”, Thông tin chuyên đề, Trung

tâm thông tin tư liệu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

21. Đảng cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

22. Đổi mới và tăng cường hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới

(1999), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

23. Trần Ngọc Đường (chủ biên) (1999), Lý luận chung về nhà nước và

pháp luật, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

24. Trần Ngọc Đường (chủ biên) (2000), Bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội

chủ nghĩa Việt Nam, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

25. Nguyễn Duy Gia (1994), Nâng cao quyền lực, năng lực, hiệu quả quản

lý nhà nước, nâng cao hiệu quả của pháp luật, Nxb Lao động, Hà

Nội.

26. Nguyễn Duy Gia (1996), Cải cách một bước bộ máy nhà nước ở nước ta

hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

27. Giáo trình triết học Mác – Lênin (1999), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

28. James Goldsmith (1997): Cạm bẫy phát triển: Cơ hội và thách thức, Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội.

29. Hồ Chí Minh (1989) toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

30. Hồ Chí Minh (1989) toàn tập, Tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

31. Hoàng Văn Hảo (1995), Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới sự

hình thành và phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

32.

Trần Trọng Hựu (chủ biên) (1995), Hoàn thiện hệ thống pháp luật của

nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực quản lý các vấn đề thuộc chính

sách xã hội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

33. Trần Trọng Hựu (chủ biên) (1994), Chính sách xã hội những vấn đề

pháp lý, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

34. Trần Đình Hoan (chủ biên) (1996), Chính sách xã hội về đổi mới cơ chế

việc quản lý thực hiện, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

35. Nguyễn Duy Hùng (1996), Vai trò quản lý nhà nước trong nền kinh tế

thị trường – Kinh nghiệm các nước ASEAN, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội.

36. Phạm Hảo, Võ Văn Tiến, Mai Đức Lộc (2000), Tăng trưởng kinh tế và

công bằng xã hội, một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở một số tỉnh

miền Trung, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

37.

Hiến pháp Việt Nam (1946,1954,1980, 1992) (1995), Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội.

38. Kinh tế thị trường và những vấn đề xã hội (1997), Viện Thông tin khoa

học xã hội, Hà Nội.

39. C.Mác – Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội.

40. C.Mác – Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội.

41. C.Mác – Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội.

42. V.I.Lênin (1974) Toàn tập, Tập 1, Nxb Tiến bộ Mát xcơ va.

43. V.I.Lênin (1976) Toàn tập, Tập 20, Nxb Tiến bộ Mát xcơ va.

44. V.I.Lênin (1976) Toàn tập, Tập 33, Nxb Tiến bộ Mát xcơ va.

45. Phạm Xuân Nam (chủ biên) (1997), Đổi mới chính sách xã hội – Luận

cứ và giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

46.

Phạm Hữu Nghị (2000), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính

sách, pháp luật xã hội, Viện Nghiên cứu Nhà nước – Pháp luật, Nxb

Công An nhân dân, Hà Nội.

47.

Nhà nước, thị trường và viện trợ (1995), Nxb Khoa học xã hội.

48. Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi (1998), Ngân hàng thế

giới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

49. Niên giám Thống kê tóm tắt (1999), Nxb Thống kê, Hà Nội.

50. Thái Ninh, Hoàng Chí Bảo (1991), Dân chủ tư sản và dân chủ xã hội

chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội.

51. Nguyễn Phan Quang, Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà, Ngô Văn Lý,

Nguyễn Thành Nam, Phạm Văn Cảnh (1995), Mấy vấn đề về quản lý

nhà nước và củng cố pháp quyền trong lịch sử Việt Nam, Nxb Chính

trị quốc gia, Hà Nội.

52. Phạm Ngọc Quang (1992), “Quyền lực – một phạm trù cơ bản của chính

trị học”, Nhà nước và pháp luật,(4)

53.

Phạm Ngọc Quang, Trần Thị Ngọc Hiên (1999), “Mối liên hệ giữa bản

chất giai cấp, chức năng xã hội của Nhà nước và cải cách nền hành

chính Nhà nước trong thời kỳ đổi mới ở nước ta” Tạp chí Triết học (1)

54. Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Viết Thông (2000), Góp phần tìm hiểu sự

phát triển tư duy lãnh đạo của Đảng ta trong công cuộc đổi mới trên

các lĩnh vực chủ yếu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

55. Phạm Ngọc Quang, Trần Đình Nghiêm (chủ biên) (2001), “Thời kỳ đổi

mới và sứ mệnh của Đảng ta”, Nghiên cứu văn kiện Đại hội IX của

Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

56. Bùi Thanh Quất (1996), “Suy nghĩ thêm về quyền lực chính trị như một

phạm trù khoa học”, Triết học,(5).

57. Nguyễn Duy Quý (1992), “Xây dựng nhà nước pháp luật; một số suy

nghĩ về vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta”, Nhà nước

và Pháp luật,(2)

58. Quyền con người – Quyền công dân trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

(1993), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

59. Lê Hữu Tầng (1993), “Tư tưởng C.Mác về công bằng và bình đẳng trong

chủ nghĩa xã hội,” Triết học, (2).

60. Bùi Đình Thanh (1993), Chính sách xã hội – Một số vấn đề về lý luận và

thực tiễn, Chương trình khoa học cấp Nhà nước, KX-04.

61. Hà Huy Thành (2000), Những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường ở

Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

62. Alvin Toffler và Heidi Toffler (1996): Tạo dựng một nền văn minh mới,

Chính trị của làn sóng thứ 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

63. Trần Văn Tùng, Lê Ái Lâm (1996), Phát triển nguồn nhân lực, kinh

nghiệm thế giới và thực tiễn ở nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội.

64. Tìm hiểu học thuyết Mác về hình thái kinh tế – xã hội (1997), Nxb Chính

trị quốc gia, Hà Nội.

65. Nguyễn Cửu Việt (chủ biên) (2003), Giáo trình Lý luận chung về Nhà

nước và pháp luật, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội.

66. Võ Khánh Vinh (1994), Vai trò của pháp luật trong điều kiện mới của

Việt Nam “trong xã hội và pháp luật”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội.

67. Nguyễn Hữu Vui (2002), Lịch sử triết học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội.

68. Về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997), sách tham

khảo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

VUI LÒNG TẢI VỀ

ĐỂ XEM BẢN FULL

ĐẦY ĐỦ !

VUI LÒNG TẢI VỀ

ĐỂ XEM BẢN FULL

ĐẦY ĐỦ !

VUI LÒNG TẢI VỀ

ĐỂ XEM BẢN FULL

ĐẦY ĐỦ !

VUI LÒNG TẢI VỀ

ĐỂ XEM BẢN FULL

ĐẦY ĐỦ !

VUI LÒNG TẢI VỀ

ĐỂ XEM BẢN FULL

ĐẦY ĐỦ !

VUI LÒNG TẢI VỀ

ĐỂ XEM BẢN FULL

ĐẦY ĐỦ !

VUI LÒNG TẢI VỀ

ĐỂ XEM BẢN FULL

ĐẦY ĐỦ !

Tổ Chức Xã Hội Là Gì? Các Cần Thiết Về Tổ Chức Xã Hội

Đổi Mới Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước

Khái Niệm Chính Sách Xã Hội, Chức Năng Của Chính Sách Xã Hội

Chính Sách Xã Hội Là Gì? Tại Sao Xã Hội Cần Chính Sách Xã Hội?

Cách Xem Chung Video Facebook Với Bạn Bè

Bạn đang xem bài viết Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2815 / Xu hướng 2895 / Tổng 2975 thumb
🌟 Home
🌟 Top