Xem Nhiều 1/2023 #️ Chuyên Mục: Tìm Hiểu Luật Trẻ Em (Phần 4) .Công An Tra Vinh # Top 9 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 1/2023 # Chuyên Mục: Tìm Hiểu Luật Trẻ Em (Phần 4) .Công An Tra Vinh # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Chuyên Mục: Tìm Hiểu Luật Trẻ Em (Phần 4) .Công An Tra Vinh mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

…(tiếp theo)…

 Chương IV BẢO VỆ TRẺ EM  

Mục 1. CẤP ĐỘ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN Điều 47. Các yêu cầu bảo vệ trẻ em 1. Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo ba cấp độ sau đây: a) Phòng ngừa; b) Hỗ trợ; c) Can thiệp. 2. Bảo vệ trẻ em phải bảo đảm tính hệ thống, tính liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 3. Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Việc bảo vệ trẻ em phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 4. Trẻ em được ưu tiên bảo vệ tại gia đình, gia đình nhận chăm sóc thay thế. Việc đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội là biện pháp tạm thời khi các hình thức chăm sóc tại gia đình, gia đình nhận chăm sóc thay thế không thực hiện được hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 5. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em phải được cung cấp thông tin, được tham gia ý kiến với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong việc ra quyết định can thiệp, hỗ trợ để bảo vệ trẻ em. 6. Coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; kịp thời can thiệp, giải quyết để giảm thiểu hậu quả; tích cực hỗ trợ để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Điều 48. Cấp độ phòng ngừa 1. Cấp độ phòng ngừa gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 2. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ phòng ngừa bao gồm: a) Tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng, gia đình, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em; về trách nhiệm phát hiện, thông báo trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; b) Cung cấp thông tin, trang bị kiến thức cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em; c) Trang bị kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ để bảo đảm trẻ em được an toàn; d) Giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em; đ) Xây dựng môi trường sống an toàn và phù hợp với trẻ em. Điều 49. Cấp độ hỗ trợ 1. Cấp độ hỗ trợ bao gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em. 2. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ bao gồm: a) Cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại; tư vấn kiến thức, kỹ năng, biện pháp can thiệp nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ xâm hại trẻ em cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và trẻ em nhằm tạo lập lại môi trường sống an toàn cho trẻ em có nguy cơ bị xâm hại; b) Tiếp nhận thông tin, đánh giá mức độ nguy hại, áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; c) Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật này; d) Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của trẻ em được tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện Điều kiện sống cho trẻ em. Điều 50. Cấp độ can thiệp 1. Cấp độ can thiệp bao gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 2. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ can thiệp bao gồm: a) Chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý, phục hồi thể chất và tinh thần cho trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần can thiệp; b) Bố trí nơi tạm trú an toàn, cách ly trẻ em khỏi môi trường, đối tượng đe dọa hoặc đang có hành vi bạo lực, bóc lột trẻ em; c) Bố trí chăm sóc thay thế tạm thời hoặc lâu dài cho trẻ em thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 62 của Luật này; d) Đoàn tụ gia đình, hòa nhập trường học, cộng đồng cho trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; đ) Tư vấn, cung cấp kiến thức cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục hòa nhập cho trẻ em thuộc nhóm đối tượng này; e) Tư vấn, cung cấp kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; g) Các biện pháp hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và gia đình của trẻ em quy định tại Khoản 1 Điều 43, Khoản 1 Điều 44 và Điểm d Khoản 2 Điều 49 của Luật này; h) Theo dõi, đánh giá sự an toàn của trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại. Điều 51. Trách nhiệm cung cấp, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em 1. Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi đến cơ quan có thẩm quyền. 2. Cơ quan lao động – thương binh và xã hội, cơ quan công an các cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác; phối hợp xác minh, đánh giá, Điều tra về hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn hoặc gây tổn hại, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em. 3. Chính phủ thiết lập tổng đài điện thoại quốc gia thường trực để tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; quy định quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Điều 52. Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp 1. Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp được xây dựng để tổ chức thực hiện một hoặc nhiều biện pháp ở cấp độ hỗ trợ, cấp độ can thiệp quy định tại Điều 49 và Điều 50 của Luật này áp dụng với từng trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em cư trú chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em để tổ chức xây dựng, phê duyệt, triển khai kế hoạch hỗ trợ, can thiệp; bố trí nguồn lực, phân công cá nhân, tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. 3. Đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; trẻ em bị xâm hại nhưng cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan lao động – thương binh và xã hội cấp huyện đề nghị Tòa án có thẩm quyền ra quyết định hạn chế quyền của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế. 4. Chính phủ quy định chi Tiết Điều này. Điều 53. Trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã 1. Đánh giá nguy cơ và xác định các nhu cầu của trẻ em cần được bảo vệ. 2. Tham gia quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi. 3. Tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn trẻ em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em, trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục, pháp lý và các nguồn trợ giúp khác. 4. Tư vấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho trẻ em, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình, cộng đồng. 5. Kiến nghị biện pháp chăm sóc thay thế và theo dõi quá trình thực hiện. 6. Hỗ trợ trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em là người bị hại, người làm chứng trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng theo quy định tại Điều 72 của Luật này. Điều 54. Trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông và tổ chức các hoạt động trên môi trường mạng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em theo quy định của pháp luật. 3. Chính phủ quy định chi Tiết Điều này. Mục 2. CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ TRẺ EM Điều 55. Các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em là cơ sở do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng, nhiệm vụ thực hiện hoặc phối hợp, hỗ trợ thực hiện một hoặc một số biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp được quy định tại các Điều 48, 49 và 50 của Luật này. 2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tổ chức theo loại hình cơ sở công lập và cơ sở ngoài công lập. 3. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em bao gồm: a) Cơ sở có chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; b) Cơ sở có một phần chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. …(còn tiếp)…

VT

 

Tìm Hiểu Về Bệnh Gan To Ở Trẻ Em

Thứ Ba, 12-12-2017

Bệnh gan to ở trẻ em là cụm từ chỉ mức độ gia tăng kích thước một cách bất thường của lá gan làm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của trẻ. Bệnh gan xuất hiện ở người lớn do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, còn đối với trẻ em, bệnh gan chủ yếu do 2 nguyên nhân gây nên là: do bẩm sinh hoặc rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác như dư thừa dinh dưỡng, béo phì, mắc các bệnh tự miễn,… Chính sự thay đổi bất thường của cơ thể khi tiếp xúc bên ngoài môi trường không ngăn chặn được vi khuẩn đã khiến cho trẻ mắc bệnh gan phổ biến hơn.

Những biểu hiện bệnh gan to ở trẻ em

Bệnh gan mang lại biến chứng nguy hiểm đối với sức khỏe của trẻ do đó các bậc phụ huynh phải hết sức chú trọng đến những dấu hiệu ban đầu của bệnh. Bệnh gan thường có biểu hiện khá âm thầm nên những dấu hiệu của bệnh thường không mấy rõ ràng, chúng chỉ được thoáng qua một số dấu hiệu tiêu biểu sau đây:

Biểu hiện này không chỉ xuất hiện ở người lớn mà còn là dấu hiệu báo bệnh về gan tiêu biểu ở trẻ nhỏ. Màu da, màu mắt bị thay đổi do gan không đào thải được bilirubin khiến cho bilirubin ứ đọng trong máu. Bilirubin là một sắc tố màu vàng được tìm thấy ngay trong mật do quá trình sản xuất của gan. Theo một số nghiên cứu của tổ chức Health (Mỹ) thì có hơn 60% trẻ sơ sinh đã bị vàng da sinh lý và sẽ hết sau vài ngày. Tuy nhiên, cũng có một số em bé vài tháng tuổi lại phải nhờ đến sự chăm sóc của y tế khi bị vàng da.

Ở những trẻ khỏe mạnh thì nước tiểu sẽ có màu sáng sáng, còn ở những trẻ có vấn đề về gan thì nước tiểu sẽ có màu đậm hơn, do sự tích tụ của bilirubin ở trong máu vượt quá mức quy định. Nước tiểu sậm màu còn là một dấu hiệu của sự mất nước. Khi cho trẻ uống đủ nước mà nước tiểu vẫn đậm màu thì nên cho trẻ đi khám bệnh sớm.

Khi trẻ có vấn đề về gan thì bilirubin không thể đào thải được qua đường phân, mà chủ yếu đào thải qua đường tiểu nên khiến cho phân bị rối loạn sắc tố, đôi khi có màu nhạt, nhưng cũng có khi phân có màu trắng. Ngoài ra nếu phân trẻ còn kèm theo biểu hiện của tia máu hoặc dịch màu thì đích thị trẻ đag có vấn đề về gan cần phải chú ý.

Đây là vị trí của lá gan, khi gan có dấu hiệu gia tăng kích thước bên trong sẽ gây chèn ép cho các cơ quan khác và tạo nên cảm giác đau. Thường thì trẻ sơ sinh không thể phát hiện được dấu hiệu này.

Biện pháp phòng ngừa và điều trị bệnh gan to ở trẻ em

Hiện nay các biện pháp vắc xin phòng ngừa các bệnh về gan cho trẻ đã được áp dụng. Nhưng cũng không thể tránh khỏi trường hợp trẻ có sức khỏe yếu, mắc các bệnh di truyền ngay từ lúc mới sinh ra. Do đó ngoài phòng ngừa bệnh thì bố mẹ cũng nên hỗ trợ cho trẻ phương pháp điều trị phù hợp.

– Biện pháp phòng ngừa các bệnh về gan cho trẻ:

+ Tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh viêm gan cho trẻ từ khi mới lọt lòng theo chỉ định của bác sĩ.

+ Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tiên là cách phòng ngừa bệnh viêm gan rất hiệu quả. Có một số nghiên cứu trên toàn thế giới đã chỉ ra trong trong sữa mẹ có chứa hơn 1.000 loại dinh dưỡng mà trong đó có hơn 400 loại dinh dưỡng không thể điều chế được. Đồng thời sữa mẹ còn chứa nhiều kháng thể hạn chế virus gây hại cho gan.

+ Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các nguồn viêm nhiễm gây hại cho gan, bởi vì đề kháng của trẻ cũng còn rất yếu.

+ Đối với những trẻ mắc bệnh viêm gan di truyền từ mẹ thì cần phải được tiêm thuốc dự phòng ngay từ khi mới sinh ra.

Thông tin hữu ích đối với bạn đọc:

Giá Máy Giặt Electrolux 7Kg Cửa Ngang 2022? Tìm Hiểu Tính Năng Khóa Trẻ Em?

Cập nhật : 25-08-2017, 9:35 am – Lượt xem : 1416

+ Báo giá máy giặt Electrolux cửa ngang 2017? cấu tạo tính năng của máy?

+ Top 3 máy giặt giá rẻ? Cách sử dụng máy giặt Electrolux cửa ngang 8kg 2017?

+ Ở đâu bán máy giặt Electrolux 9kg uy tín chính hãng giá rẻ tại Hà Nội?

+ Báo giá? Cách mở cửa máy giặt Electrolux cửa ngang nhanh đúng cách?

+ Top 2 máy giặt bán chạy 2017? Cách sửa máy giặt Electrolux cửa ngang tại nhà?

+ Nên sửa máy giặt Electrolux ở đâu tại Hà Nội? 21 lỗi máy giặt thường gặp phải?

+ Máy giặt Electrolux 7kg giá bao nhiêu tiền? Ưu điểm của máy giặt Electrolux?

+ 2017 Giá của máy giặt Electrolux là bao nhiêu? có nên mua không?

Bảng giá máy giặt Electrolux 7kg cửa ngang

Tại sao bạn nên sử dụng chế độ khóa trẻ em?

Đa phần các gia đình Việt Nam đặc biệt là các gia đình ở thành phố thường không có nhiều không gian cho trẻ chơi và đùa nghịch. Do đó, nhiều trường hợp trẻ em chơi gần các máy giặt sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nếu không có sự kiểm soát của người lớn. Có rất nhiều trường hợp thương tâm trẻ em bị kẹt trong lồng máy giặt vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, để đảm bảo sự an toàn của trẻ nhỏ bạn nên chọn các dòng máy giặt có chức năng khóa trẻ em giúp bảo vệ sự an toàn cho trẻ khi vô tình tiếp xúc với máy, đồng thời cũng để ngăn ngừa trẻ có những thao tác sai trên máy giặt dẫn đến tình trạng mẻ giặt không thể thực hiện được hay việc tiêu tốn quá nhiều điện nước.

Lợi ích của chế độ tự động khởi động lại

Nếu như ở các dòng máy trước đây không được trang bị chế độ tự khởi động lại, khi bị cúp điện, máy sẽ rơi vào trạng thái ngưng hoàn toàn và kết thúc quá trình giặt giũ cho đến thời điểm đó. Trường hợp khi có điện lại, bạn phải mất thời gian cho máy giặt lại và thậm chí là khởi động lại từ đầu nếu bạn không biết máy đã giặt đến giai đoạn nào. Với chế độ tự khởi động lại thì khác, máy sẽ tự động ghi nhớ thời điểm nguồn điện bị ngắt và tiếp tục quy trình giặt khi có điện. Như thế, bạn vừa không phải mất công sức để thao tác với máy, vừa tiết kiệm điện, nước, thậm chí có thể làm các việc khác hay ra khỏi nhà mà vẫn yên tâm mẻ giặt của bạn sẽ được hoàn thành và cho bạn những bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho.

Trên thực tế đã xảy ra không ít trường hợp do sơ ý của cha mẹ khiến trẻ gặp phải các tai nạn nguy hiểm khi đến gần máy giặt. Đây cũng là lí do mà nhiều hãng máy giặt đã cho ra đời chức năng khóa trẻ em giúp đảm bảo an toàn cho trẻ khi vô tình chạm đến hoặc chơi gần với máy giặt.

Ở nước ta đa phần các gia đình, mà đặc biệt là những gia đình ở thành phố, không gian vui chơi dành cho trẻ thường rất ít. Do đó, khả năng xảy ra những trường hợp trẻ em có thể gặp phải nguy hiểm khi chơi gần với máy giặt mà không có sự kiểm soát của người lớn là rất cao.

Chính vì vậy, với những gia đình có trẻ nhỏ, khi chọn mua máy giặt bạn nên lựa chọn các sản phẩm máy giặt có chức năng khóa trẻ em để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Chế độ tự khởi động lại của máy giặt electrolux 7kg cửa ngang

Chế độ tự khởi động lại (Auto restart) là chế độ mới được trang bị trên nhiều mẫu máy giặt hiện nay. Với chế độ này, máy sẽ tự động khởi động lại khi nguồn điện cung cấp cho máy đột ngột bị ngắt như cúp điện.

Khi hoạt động trở lại, máy sẽ tự động tiếp tục các bước giặt tiếp theo trong quy trình giặt bị gián đoạn trước đó và tiếp tục giặt cho đến khi kết thúc mà không làm ảnh hưởng đến bất kỳ chất lượng giặt của máy (khi máy đã giặt được hơn 2/3 chu trình).

Tự khởi động lại giúp tiết kiệm thời gian và điện, nướ c

Tìm Hiểu Về Dòng Máy Quay Phim Chuyên Nghiệp

2018-08-06 13:48:59

Nếu bạn muốn mua cho mình một chiếc máy quay phim chuyên nghiệp để có thể bắt tay vào sản xuất những thước phim, hay video chất lượng để giải trí hay nhu cầu công việc. Trước tiên bạn cần phải hiểu một cách tổng thể về dòng máy quay chuyên nghiệp này. Hôm nay,  chúng tôi sẽ giúp các bạn có thêm những thông tin về dòng máy quay phim này, cũng như những lời khuyên cần thiết khi bạn chọn mua máy quay chuyên nghiệp.

Yếu tố khi chọn máy quay phim chuyên nghiệp

Ống kính máy quay

Những dòng máy quay phim chuyên nghiệp hiện nay thường có khả năng tự lấy nét nhờ động cơ, tuy nhiên trong điện ảnh, đặc biệt là nếu bạn muốn trở thành một nhà quay phim chuyên nghiệp thì việc lấy nét tay vẫn đóng vai trò quan trọng. Để có thể lấy nét thuận tiện và chính xác, ống kính phải được kiểm tra rất kỹ để các vạch chia đảm bảo hoàn toàn khớp với ống kính. Thân ống kính cũng phải to hơn, vòng lấy nét rộng hơn để các vạch không quá sát nhau giúp lấy nét chính xác.

Ống kính máy quay có thể có khẩu độ tới f/1.3 và điều này vô cùng quan trọng vì máy quay chưa có độ nhạy sáng (ISO) lên đến ba chữ số như máy ảnh. Vấn đề là các ống kính đó có thể rất khác nhau về chất lượng. Không một hãng sản xuất ống kính máy ảnh nào có được 5 ống kính từ 18mm đến 100mm cùng một khẩu độ, không khác biệt về màu sắc, với độ nét như nhau. Nhưng đó lại là tiêu chuẩn đối với ống kính máy quay.

Ống ngắm điện tử

Ống ngắm có góc nhìn rộng, ống ngắm công nghệ OLED có độ tương phản cao với 1.440.000 điểm ảnh và màn hình LCD rộng 3 inch với 920.000 điểm ảnh, dễ dàng cho việc xác định khung hình các đối tượng khi quay. Máy quay phim chuyên nghiệp hãng Sony đã áp dụng công nghệ ống ngắm độc quyền cho phép tái tạo hình ảnh tốt hơn và thông tin hình ảnh chi tiết hơn về đối tượng ghi hình.

Ngoài ra, máy quay được tích hợp với màn hình LCD độ phân giải cao đường chéo rộng 3 inch (khoảng 920.000 điểm ảnh) cho bức ảnh thêm sắc nét và tươi sáng hơn.

Bộ nhớ dung lượng lớn

Với bộ nhớ lớn sẽ giúp bạn quay những đoạn phim, hay video dài. Trang bị bộ nhớ trong với dung lượng 32GB và tiêu thụ điện năng thấp, với bộ nhớ trong 32GB một chiếc máy quay phim chuyên dụng cho phép ghi kéo dài thời gian hơn 150 phút. Bằng cách sử dụng sự kết hợp của bộ nhớ thể rắn flash bên trong và bộ nhớ thẻ MS/SD gắn them dùng khe cắm, có thể sử dụng các chức năng ghi hình như “Relay“- Liên tục  và “Simultaneous”

Bạn nên sử dụng pin máy quay có dung lượng cao, cho khả năng ghi hình liên tục tới 14 giờ trở lên, đây là một tính năng quan trọng, đặc biệt khi các quá trình ghi hình có thể bị gián đoạn, chẳng hạn như việc quay phim trong lễ cưới hoặc các sự kiện khác.

Công nghệ ổn định hình ảnh quang học

Giúp bắt trọn từng cảnh chuyển động bằng hình ảnh ổn định vượt trội với công nghệ ổn định hình ảnh quang học Balanced Optical SteadyShot của máy quay phim hãng Sony. Bằng cơ chế kiểm soát quang trình từ ống kính đến cảm biến như một đơn vị nổi, công nghệ ổn định có thể phát hiện ra và hiệu chỉnh mọi rung lắc để duy trì chi tiết và độ rõ nét hình ảnh ngay khi ghi hình ở góc rộng hoặc là tele.

Với khả năng ổn định lên đến 13x so với Optical SteadyShot thông thường, vì thế bạn có thể ghi hình mượt mà ngay cả khi phóng to hình ảnh từ một ngọn núi xa xôi, hay cảnh đuổi theo trẻ nhỏ chập chững bước đi.

Điều khiển chỉnh tay tối ưu

Sử dụng vòng chỉnh tay đa năng trực quan để chỉnh zoom, lấy nét, phơi sáng, tốc độ màn trập, chuyển đổi chế độ AE và cần bằng trắng sau khi sử dụng nút tùy chỉnh tay chọn chế độ. Ống ngắm điện tử của một chiếc máy quay chuyên nghiệp cũng sẽ cung cấp cho bạn khả năng xem trước hình ảnh ghi một cách chuẩn. 

Tư vấn chọn mua máy quay chuyện nghiệp

Với một người quay phim nghiệp dư, một handycam tốt phải đạt các chuẩn sau:

– Ðộ phân giải của “con chip” CCD phải đạt tối thiểu là 800.000 pixels.

– Có chức năng chụp ảnh tĩnh với dung lượng ảnh càng “nặng” càng tốt (những máy tốt đều ghi “Mega pixels” trên vỏ máy).

– Màn hình LCD phải điều chỉnh được màu sắc, độ nét, góc xoay… (Intelligent LCD Monitor) và phải từ 2.5 inch trở lên.

– Nhiều loại cổng kết nối (ngõ- In/Out ports): USB, LANC, S-video, headphones, micro-phone, A/V và firewire/I-link/IEEE 1394. Một số đời máy có thêm chức năng làm webcam và truyền một đoạn phim qua internet (email video clip).

– Ðèn chiếu sáng gắn trên máy, hỗ trợ thêm đế (Hot-shoe) để gắn đèn hoặc micro rời…

– Dễ mua thêm phụ kiện như đèn rọi, ống kính, pin…

Ngoài ra, zoom quang học (Optical zoom) mới là giá trị thực, trong khi zoom kỹ thuật số (Digital zoom) chỉ tạo ra những ảnh “ảo” nên không cần quá lớn. Ðộ mở tối đa của ống kính ít nhất phải đạt mức 2.8.

Tiêu chuẩn ống kính

Hệ thống ống kính là bộ phận đầu tiên của máy quay tiếp nhận ánh sáng và hình ảnh. Chất lượng ống kính được quyết định bởi công nghệ và truyền thống của các nhà sản xuất ống kính trên thế giới, đây là yếu tố quan trọng cho chất lượng thu hình.

Bộ chuyển đổi A/D

Sau khi ánh sáng được phân tích qua các chíp xử lý ánh sáng sẽ được chíp A/D xử lý, chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số. Chỉ số bit của chíp A/D lớn cho chất lượng của hình ảnh được ghi hình trên băng DV càng cao.

Lựa chọn máy, băng và chất lượng hình, tiếng

Theo nhận xét của giới am hiểu, chất lượng hình và tiếng ghi được sẽ giảm dần theo thứ tự sau: tốt nhất là các loại máy handycam sử dụng loại băng miniDV (digital video); kế đó là máy handycam dùng băng Digital 8, băng Hi8 (hi-fi 8mm) và cuối cùng là V8.

Trừ miniDV có kích thước chỉ nhỉnh hơn hộp diêm ra, ba loại băng “tám” nêu trên có thể dùng lẫn cho máy của nhau. Tuy nhiên, bạn chớ uổng tiền nếu cố gắng cải thiện chất lượng hình và tiếng bằng cách… ăn gian: mua băng “xịn” Digital 8 bỏ vào máy V8!

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng khó mà phân biệt được sự chênh lệch này. Chưa chắc là máy handycam dùng băng miniDV lại đắt hơn máy dùng băng Hi8 nếu chức năng của chúng tương đương nhau! Có thể nói rằng việc chọn mua máy miniDV, Digital 8, Hi8 hay V8 còn tùy vào sở thích của khách hàng về kiểu dáng, chức năng, giá cả…

Nhưng riêng với loại băng V8- vốn dùng được cho cả máy digital và analog, thì có hai điều bảo đảm đúng: thứ nhất, máy digital quay đẹp hơn hẳn máy analog; và thứ hai, băng V8 vẫn cho hình và tiếng tốt hơn băng VHS (C) khi sử dụng chung một máy họ analog

Một số máy quay phim chuyên nghiệp hot hiện nay

Ở tầm giá từ 20 – 25 triệu 2 ứng cử viên sáng giá nhất đó là máy quay phim Panasonic HDC-MDH2, với khả năng quay lại những video ở định dạng SD và HD tương thích với tiêu chuẩn PAL được các nhà quay phim chuyên nghiệp rất yêu thích. Hỗ trợ Full HD 1080p 50, sử dụng phiên bản AVCHD 2 nén ở 28 Mb/s. Tích hợp những công nghệ tối tân, cho khả năng ghi lại hình ảnh một cách sắc nét, mịn màng với độ tương phản cao cùng âm thanh và màu sắc trung thực.

Ứng cử viên thứ 2 là chiếc máy quay chuyên dụng Panasonic AG-AC8P, chiếc máy quay có góc rộng ống kính 28mm / F1.8 cho phép bạn để phù hợp với nhiều người và nền vào khung hình, đặc biệt hữu dụng trong không gian hẹp. Công nghệ phân giải thông minh cho phép bạn chụp ở mức zoom cao trong khi vẫn giữ độ phân giải hình ảnh.

Với khe cắm thẻ SD kép và khả năng để ghi lại trên cả hai thẻ cùng một lúc, Chức năng Relay Auto Switch của AC8 đáng tin cậy ghi back-up hoặc khả năng chuyển đổi từ một thẻ khác cho thời gian ghi hình kéo dài.

Phân khúc 30 – 40 triệu chiếc máy quay JVC GY-HM170 là một máy quay chuyên dụng cá nhân hiệu suất cao chất lượng 4K. Máy quay Ultra HD đầy đủ chức năng đó đều có khả năng chụp 4: 2: 2 Full HD tại 50Mbps.Tích hợp ống kính zoom 12x quang học của nó và cảm biến CMOS 4K, cung cấp hình ảnh sắc nét 4K ghi HD cực trực tiếp vào thẻ nhớ SDHC / SDXC.

Chiếc máy quay Sony HXR-NX100 có tầm giá 40 triệu, sử dụng chíp cảm biến lớn 1.0 inch Exmor R CMOS với chất lượng hình ảnh lên tới 20Mpx mang đến độ phân giải cao và chất lượng tuyệt vời ngay cả trong điều kiện ghi hình với ánh sáng thấp. Cũng như khả năng điều chỉnh độ sâu của chất lượng hình ảnh với 3 vòng điều chỉnh độc lập cho khả năng sáng tỏ tuyệt vời.

Ngoài ra còn rất nhiều các dòng máy quay phim chuyên dụng khác các bạn có thể tham khảo tại: https://digi4u.net/may-quay-chuyen-dung

Mọi thông tin hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

Thế giới số Digi4u

Địa chỉ : 89 Trần Nhân Tông – chúng tôi Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: (024).39413862 / (024).39413863

Hot line : 0983.789.176 / 0966.889.176

Email: hotro@digi4u.vn hoặc kinhdoanh@digi4u.vn

Website: www.digi4u.net

Bạn đang xem bài viết Chuyên Mục: Tìm Hiểu Luật Trẻ Em (Phần 4) .Công An Tra Vinh trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!