Xem Nhiều 6/2023 #️ Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Của Địa Phương, Đơn Vị # Top 10 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Của Địa Phương, Đơn Vị # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Của Địa Phương, Đơn Vị mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, có 3.977 mô hình, tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm tham gia và phát triển các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, trọng điểm là vận động Nhân dân hoàn thành về đích các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, ấp, xã văn hóa.

Lĩnh vực quốc phòng – an ninh, có 979 mô hình đạt hiệu quả. Công an, Quân sự phối hợp với MTTQ, các đoàn thể nghiên cứu, sáng tạo cách thức vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bằng phương thức “Dân vận khéo” để vừa đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống gây mất ổn định trên địa bàn, phòng ngừa và đẩy lùi tệ nạn xã hội, ngăn ngừa tai nạn giao thông và hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, có 1.111 mô hình nổi trội, vận dụng vào thực tế công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang để cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.   

Có thể nói phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác dân vận đã góp phần vào kinh tế tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, hoàn thành trước thời hạn về mục tiêu XDNTM, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng cải thiện và nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội ổn định, quốc phòng được tăng cường.

Càng Long là một trong những địa phương thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”. Ông Nguyễn Minh Niên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long cho biết: từ năm 2016 đến nay, thông qua việc xây dựng, thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, Càng Long đã huy động được nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, các mô hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực.

Giai đoạn 2016 – 2020, các cơ quan, ban, ngành, địa phương các cấp trên địa bàn huyện Càng Long đăng ký 4.110 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó, lĩnh vực kinh tế có 575 mô hình, lĩnh vực văn hóa – xã hội có 2.951 mô hình, lĩnh vực quốc phòng – an ninh có 267 mô hình và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 317 mô hình. 

Nổi bật trong lĩnh vực kinh tế có mô hình “Tổ hợp tác sản xuất lúa giống chất lượng cao” của tập thể Chi bộ Ấp 5, xã An Trường, đã vận động thành viên tổ hợp tác tham gia làm lúa giống chất lượng cao và liên kết doanh nghiệp cung cấp đầu vào, bao tiêu sản phẩm cho nông dân của chi bộ ấp. Hiện Ấp 5 có 07 tổ kinh tế hợp tác với 145 thành viên, diện tích 105ha.

Hay trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền, Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp trên địa bàn huyện phối hợp với UBND và các ngành chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhằm hướng tới xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nổi bật như mô hình “Nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Thực hiện mô hình này, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện luôn lấy tiêu chí thi đua của cán bộ, đảng viên là công chức, viên chức về ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân gắn với việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh tiếp tục phát động phong trào “Dân vận khéo”, trong đó tập trung đi sâu và cụ thể hóa việc tăng cường, đổi mới phương thức công tác dân vận gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy Đảng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận. Chính quyền, cơ quan Nhà nước xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với nâng cao trách nhiệm làm công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và xây dựng phong cách cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với dân kết hợp với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Lực lượng vũ trang xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết Nhân dân tham gia các phong trào thi đua bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. MTTQ, các đoàn thể xây dựng mô hình “Dân vận khéo” nhằm cụ thể hóa vai trò tham mưu và nòng cốt về công tác dân vận đối với cấp ủy, đồng thời cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn tới thông qua nghiên cứu, tìm hiểu, đề xuất nội dung, giải pháp chỉ đạo của Tỉnh ủy; định hướng nội dung và hướng dẫn phương pháp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của từng ngành, địa phương. Xây dựng lực lượng cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn phong trào thi đua “Dân vận khéo” thông qua đào tạo, tập huấn định kỳ thường xuyên và đột xuất; tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ dân vận sau đại hội đảng các cấp. Nâng cao vai trò tham mưu của Ban Chỉ đạo các cấp; thường xuyên củng cố, kiện toàn thành viên và phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực, địa phương; tiếp tục sinh hoạt chuyên đề để giới thiệu, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” của từng ngành, địa phương…

KIM LOAN

Nội Dung, Phương Thức Thực Hiện Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, trong đó Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo: đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” găn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/BDVTƯ ngày 03/10/2013 của Ban Dân vận Thành ủy.

Ban Dân vận Quận ủy hướng dẫn tiêu chí bình chọn điến hình “Dân vận khéo”, cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: là cấp cơ sở và các bộ phận trực thuộc cấp cơ sở, là nơi có đông đảo nhân dân, người lao động; nơi thường xuyên, trực tỉêp thực hiện công tác vận động nhân dân.

Ghi chú: Cơ sở theo hướng dẫn này được hiêu như sau;

– Đối với tổ chức Đảng: cơ sở là các tổ chức cơ sở đảng theo loại hình phưòng; cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

– Đối với chính quyền: cơ sở là đơn vị trực tiếp, thường xuyên giải quyết công việc của nhân dân như úy ban nhân dân phường; phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; các đơn vị sự nghiệp công lập như bệnh viện, trường học….

– Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các hội quần chúng: cơ sở là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các hội quần chúng phường, quận; các tố chức đoàn thể, hội quần chúng trực thuộc các đoàn thế, hội quân chúng quận.

– Đối với doanh nghiệp: cơ sở là các công ty có vốn nhà nước; công ty cổ phần; công ty tư nhân.

– Đối với lực lượng vũ trang: cơ sở là công an, quân sự phường; phòng, ban, bộ phận (gọi tắt là bộ phận) thuộc công an, quân sự thường xuyên giải quyết công việc của nhân dân; thường xuyên thực hiện công tác dân vận.

– Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao trên địa bàn: Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đơn vị biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng Cát Lái.

1.1 Tập thể điển hình “Dân vận khéo”

– Cấp ủy, Ủy ban nhân dân, lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội phường; các phòng, ban thuộc cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc quận (cấp cơ sở) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, Hội quần chúng quận, các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc ngành dọc quản lý.

– Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội các đoàn thể chính trị – xã hội, khu phố,…các bộ phận trực thuộc của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc quận (bộ phận trực thuộc câp cơ sở).

– Các đơn vị thuộc ngành dọc quản lý đóng trên địa bàn làm tốt công tác dân vận địa phương.

1.2 Cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội, Hội quần chúng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động, các cá nhân tiêu biếu trong các dân tộc, tôn giáo…hiện đang cư trú, học tập, lao động, công tác, sinh hoạt tại địa phương, tại các bộ phận trực thuộc cấp cơ sở.

2. Nguyên tắc thực hiện

Việc bình xét, công nhận điên hình “Dân vận khéo” phải đảm bảo theo nguyên tắc:

– Công khai, dân chủ trong bình chọn.

– Đúng tiêu chuẩn điển hình, được tập thể nơi điển hình thừa nhận.

– Có sức lan tỏa cao trong địa bàn, lĩnh vực họat động theo chuyên môn.

II. TIÊU CHÍ ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” A. Tập thể điển hình “Dân vận khéo”

Tập thể điển hình “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải thật sự tiêu biểu, có tác dụng tốt; có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư và trong đơn vị. Điến hình “Dân vận khéo” là những tập thể đạt xuất sac trên một sổ lĩnh vực như công tác bồi thường hỗ trợ, di dời, tái định cư, xây dựng các công trình phúc lợi như hiến đất mở hẻm, làm đường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội…

1. Đối với tố chức Đảng

– Lãnh đạo tốt việc tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động (gọi tắt là nhân dân) thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp iuật của Nhà nước, góp phàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng và thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc điếm của địa phương, đơn vị; phân công 100% đảng viên (trừ đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác) trực tiếp làm tốt công tác vận động nhân dân ở cơ sở theo Quy định 1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; hàng năm xây dựng ít nhất một mô hình mới (đăng ký công trình dân vận) hoặc củng cố, nâng cao chất lượng ít nhất 2 mô hình, cách làm khéo đã có, thu hút đông đảo nhân dân tham gia thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội.

– Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phối hợp chặt chẽ trong việc nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, hoặc kịp thời phản ánh, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, không để xảy ra tình hình phức tạp, điểm nóng khiếu kiện đông người.

– Lãnh đạo việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc thực hiện dân chủ trực tiếp, thật sự phát huy dân chủ trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy chế, nội quy; vận động nhiều nguồn lực của địa phương, đơn vị chăm lo xây dựng, phát trien địa phương, đơn vị, chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân, người lao động; chỉ đạo Mặt trận Tô quôc, các đoàn thê chính trị – xã hội, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động giám sát có hiệu quả hoại động chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác và nơi cư trú.

– Lãnh đạo các tố chức chính trị – xã hội hoạt động hiệu quả, đạt xuất sắc – vững mạnh và phải có đăng ký công trình dân vận khéo.

Riêng Đảng bộ phường thêm tiêu chí lãnh đạo hệ thống chính trị vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển địa phương nhất là các công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

2. Đối vói các cơ quan Nhà nưóc

2.1 Đối vói các cơ quan quản lý Nhà nước (gồm các phòng, ban trực thuộc UBND quận; Ủy ban nhân dân phường).

– Thủ trưởng cơ quan có biện pháp giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp với nhân dân và đạo đức phẩm chất cách mạng; có các biện pháp thực chất trong việc lấy ý kiến nhận xét của nhân dân về thái độ, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện công vụ của cán bộ, công chức.

– Tất cả cán bộ, công chức của cơ quan nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, ý thức xây dựng nét văn minh công sở, giải quyết kịp thời và đúng quy định hồ sơ cho dân không gây phiền hà, nhũng nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần; thực hiện đúng quy trình tiếp xúc, hướng dẫn hồ sơ cho dân.

– Thực hiện tốt dân chủ trong mối quan hệ với công dân, và các tổ chức khi đến quan hệ công việc; công khai minh bạch các quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, để nhân dân biết và giám sát; thực hiện đầy đủ chế độ tiếp công dân; đối thoại, tiếp xúc trực tiếp và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân hoặc đề xuất cấp có thấm quyền giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách.

2.2 Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

– Trung tâm Y tế Dự phòng, Bệnh viện quận, các Trạm y tế:

+ Thực hiện tốt Quy chế dân chủ của Bộ Y tế và của đơn vị.

+ Tất cả cán bộ, nhân viên của cơ sở nêu cao trách nhiệm phục vụ bệnh nhân; có thái độ niềm nở tận tình với người bệnh; quan tâm đến người bệnh thuộc diện

3 chính sách ưu đãi xã hội; không được phân biệt đối xử với người bệnh; không có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp gây phiền hà bệnh nhân; khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời, không được đùn đẩy gây khó khăn cho người bệnh.

– Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thê dục – Thê thao:

+ Thực hiện tôt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thê dục – thê thao phục vụ nhân dân.

+ Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng; phong trào rèn luyện thân thể; xây dựng được những mô hình hoạt động nổi bật tại cơ sở.

– Các trưòng học:

+ Thực hiện tốt Quy chế dân chủ của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của đơn vị; công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích các khoản thu do phụ huynh học sinh đóng góp.

+ Bảo đảm chất lượng giáo dục và kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, có tính sáng tạo trong tô chức chỉ đạo, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, không đế xảy ra bạo lực học đường; vận động cha, mẹ học sinh phối hợp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, vận động học sinh tham gia các hoạt động tập thể, tìm hiểu và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương và tích cực tham gia xây dựng “trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “cống trường sạch đẹp, an toàn”.

3. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, các Hội quần chúng

3.1 Đối với ủy ban Mật trận Tổ quốc

– Tuyên truyền, vận động và được sự đồng thuận cao của đông đảo nhân dân và các giới; chủ động phối họp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triến kinh tế – xã hội của địa phương; xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hành động chung trong các tố chúc thành viên Mặt trận.

– Chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền đế giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân, không đế xảy ra những “điếm nóng”, tụ tập đông người.

– Thực hiện hoạt động giám sát xã hội có hiệu quả góp phân xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; có những giải pháp phù hợp vận động nhân dân, tích cực, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở.

– Phát huy vai trò công tác đối ngoại nhân dân; tập trung vận động người Việt nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt nam và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

– Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng do Mặt trận Tổ quốc cấp trên phát động.

3.2 Đối với đoàn thể chính trị – xã hội, các Hội quần chúng

– Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và giới do đoàn thể phụ trách tích cực thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phối hợp và huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia tuyên truyền, vận động, để nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt 4 nhiệm vụ kinh tế – xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

– Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những vụ việc khó khăn, cấp thiết, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân.

– Có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tập hợp, phát triến hội viên, đoàn viên; chú trọng củng cố chất lượng và tăng thêm số lượng, nhất là những đối lượng khó tập hợp như người sau cai nghiện, người lầm lỗi trở về địa phương v.v…

– Có biện pháp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả; nội bộ đoàn kết, tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ chính trị hàng năm.

4. Đối với lực lượng vũ trang

4.1 Đối với cơ quan Quân sự

– Tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp với đoàn thế chính trị – xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng và bảo vệ Tố quốc; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ.

– Tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ, nhất là đối với chiến sỹ đang phục vụ tại biển đảo của Tổ quốc; thực hiện tốt quy trình công khai, minh bạch trong công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ, không có tiêu cực; động viên lực lượng dự bị tham gia tốt diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác dân vận nơi đóng quân.

4.2 Đối với cơ quan Công an

– Thực hiện các Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội có hiệu quả; có các biện pháp thích hợp trong việc vận động nhân dân tham gia tích cực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc”, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác dân vận nơi cơ quan trú đóng và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua ” Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

– Có sáng kiến cải tiến thủ tục hành chính, giải quyết công việc của nhân dân đúng pháp luật, đúng hẹn; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính để thuận tiện cho nhân dân có nhu cầu giao dịch; kịp thời giải quyết có hiệu quả những phản ảnh, kiến nghị của nhân dân hoặc tham mưu với cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, tạo được niềm tin của nhân dân.

– Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò công tác dân vận của lực lượng vũ trang; nêu cao ý thức trách nhiệm; luôn kính trọng, lễ phép với nhân dân, hướng dẫn rõ ràng, nhanh chóng, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân; không có cán bộ, chiến sỹ sai phạm bị kỷ luật.

Riêng công an phường có thêm tiêu chí: Vận động nhân dân tham gia xây dựng nhiều Tổ, Nhóm tự quản về an ninh trật tự hoạt động có chất lượng, mỗi năm xây dựng mới ít nhất 01 mô hình hoặc củng cố, tổ chức họat động có hiệu quả ít nhất 2 mô hình tự quản đã có ở địa bàn dân cư hoạt động có hiệu quả; trong năm có nhiều giải pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Tòan dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội theo tỷ lệ quy định của Công an thành phố, không xảy ra án rất nghiêm trọng; làm tốt công tác giáo dục, quản lý người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư, hàng năm kéo giảm sô đôi tượng nghiện ma túy và không đê phát sinh người nghiện mới.

4.3 Đối với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn quận

– Có nhiều biện pháp sáng tạo, kiên trì phối họp với các ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; có mô hình phòng cháy, chữa cháy hiệu quả, chủ động cún hộ, cứu nạn khi có thiên tai, bão lũ… góp phần chuyến hóa, xây dựng các khu dân cư an toàn, toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

– Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò công tác dân vận của lực lượng vũ trang, giáo dục cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện kính trọng, lễ phép với nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân.

4.4 Đối với cơ quan Bộ đội Biên phòng

– Xây dựng mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với địa phương. Tiến hành tốt công tác vận động quần chúng, truyên truyền vê biển đảo cho cán bộ, công nhân, nhân dân trong các cảng, các công ty xí nghiệp, địa phương mà đơn vị đóng quân; tuyên truyền đối ngoại nhân dân trên địa bàn; phát huy vai trò nhân dân trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu.

– Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò công tác dân vận của lực lượng vũ trang; giáo dục cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức trách nhiệm, ứng xử có văn hóa, khéo léo, lễ phép trong tiếp xúc, giao tiếp với dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân; hướng dẫn rõ ràng, nhanh chóng.

5.5 Đối với doanh nghiệp

– Nắm chắc và giải quyết kịp thời tình hình công nhân, người lao động nhất là giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng, hợp pháp vê chế độ tiền lương, thưởng, thời gian làm việc… và có chủ trương, biện pháp giải quyết hiệu quả, kịp thời, không để xảy ra đình công, ngừng việc, tranh chấp lao động tập thể tại đơn vị.

6 Chấp hành tốt pháp luật về kinh doanh, thuế, không nợ lương, nợ bảo hiếm xã hội-không bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo dân chủ thực chất, không hình thức, thực hiện tốt cơ chế đối thoại với người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.

– Vận động công nhân, người lao động tích cực lao động, tăng năng suất, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghê; tố chức thi tay nghề hàng năm đế nâng lương, nâng bậc cho người lao động.

– Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi Chi bộ (nếu có), Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh (nếu có) hoạt động hiệu quả.

( Còn tiếp )

Số lần xem: 24625

Nhiều Kết Quả Tích Cực Trong Thực Hiện Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo” Năm 2022

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 13/10, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020); Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 và khen thưởng các tập thể triển khai thực hiện tốt đợt thi đua 200 ngày. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

Trong công tác cải cách hành chính, cấp ủy cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, người lao động, niêm yết lịch tiếp công dân, người lao động định kỳ, bố trí địa điểm tiếp công dân, người lao động, sổ ghi chép nội dung tiếp công dân, người lao động, hòm thư góp ý. Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Khối chưa xảy ra hiện tượng lãn công, ngừng việc tập thể hay đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa giải quyết.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đông cán bộ, công nhân viên, người lao động đều thành lập các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và các Tổ phòng chống dịch với sự tham gia của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội truyền tải thông tin chính thống, kịp thời tuyên truyền phòng chống dịch, tránh các thông tin giật gân, kích động, sai sự thật gây hoang mang cho người lao động. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, bức xúc, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động để kịp thời tham mưu lãnh đạo, chính quyền đơn vị, doanh nghiệp có các biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững đoàn kết, ổn định trong cơ quan, đơn vị.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Bộ Công Thương đã tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020. Cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng tuyên dương và tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 25 cá nhân là điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 cấp khối; tuyên dương 8 tập thể thực hiện tốt Đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Hiệu Quả Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo” Ở Thành Phố Vinh

Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Thành phố Vinh (thành phố) đã được triển khai thực hiện tốt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà vai trò nòng cốt là hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội.

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ngày càng thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững và sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

Hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Dân vận khéo” thành phố đã chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân, các ban, ngành thành phố, Khối Dân vận phường, xã đăng ký xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố (mỗi đơn vị lựa chọn xây dựng 02 mô hình điển hình). Từ năm 2018 đến năm 2020 có 180 mô hình điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố, 1.482 mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở, trong đó có 338 mô hình về phát triển kinh tế, 905 mô hình về văn hóa – xã hội, 83 mô hình về đảm bảo an ninh quốc phòng, 156 mô hình về tham gia xây dựng hệ thống chính trị. Kết quả giai đoạn 2018 – 2020 có 18 mô hình được biểu dương khen thưởng trong phong trào thi đua ”Dân vận khéo” cấp thành phố; 02 mô hình đề nghị biểu dương cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

         Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phong trào thi đua ”Dân vận khéo” Thành phố Vinh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trọng các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa công tác dân vận, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Hàng năm các cấp ủy có nghị quyết chuyên đề về công tác Dân vận và phong trào “Dân vận khéo”, chỉ đạo kiện toàn BCĐ phong trào “Dân vận khéo” cơ sở. Khi đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải có hệ thống tiêu chí đi kèm để thuận tiện trong việc kiểm tra và giám sát. Gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trọng tâm là xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nguyện vọng của nhân dân. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở những lĩnh vực trọng tâm, thiết thực, bức bách và những vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, nhạy cảm trong giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế – xã hội và các mô hình về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, huy động nguồn lực xây dựng sơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính. Đặc biệt quan tâm xây dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng “điểm sáng” dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

                                                     Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                         Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Bạn đang xem bài viết Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Của Địa Phương, Đơn Vị trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!