Xem Nhiều 1/2023 #️ Đẩy Mạnh Xây Dựng Chính Quy Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Trong Tình Hình Mới # Top 8 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 1/2023 # Đẩy Mạnh Xây Dựng Chính Quy Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Trong Tình Hình Mới # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đẩy Mạnh Xây Dựng Chính Quy Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Trong Tình Hình Mới mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, dù trong chiến tranh gian khổ, ác liệt hay trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác xây dựng chính quy Quân đội nhân dân Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; coi đó là một trong những nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt, nhằm tăng cường sức mạnh của quân đội.

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong giai đoạn mới, ngày 14 tháng 4 năm 1993, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương đã ra Chỉ thị số 37/CT-ĐUQSTW “Về đẩy mạnh xây dựng chính quy Quân đội nhân dân Việt Nam lên một bước mới”. Chỉ thị nêu rõ: xây dựng chính quy quân đội có nội dung rộng lớn, được thực hiện trong tất cả các ngành, các cấp, các mặt công tác và ở mọi lúc, mọi nơi; được tiến hành với bước đi phù hợp theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tập trung vào bốn nội dung cơ bản là: nâng cao trình độ thống nhất và chất lượng về trang phục; nâng cao trình độ về lễ tiết tác phong quân nhân; nâng cao trình độ tổ chức thực hiện chức trách, nền nếp, chế độ quy định và nâng cao trình độ quản lý bộ đội, quản lý trang bị.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị trên, những năm qua, các đơn vị trong toàn quân đã tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ các cấp trong việc xây dựng chính quy. Tổ chức của quân đội được xây dựng theo hướng “gọn, mạnh”; bảo đảm thống nhất, chính quy, cân đối giữa lực lượng thường trực với lực lượng dự bị động viên, giữa bộ đội chủ lực với bộ đội địa phương, giữa các quân chủng, binh chủng. Hệ thống nhà trường quân đội được xây dựng ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục-đào tạo cán bộ quân đội trong tình hình mới. Nhiệm vụ huấn luyện được đổi mới theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; chương trình, nội dung, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức phương pháp và công tác bảo đảm huấn luyện ngày càng đi vào nền nếp chính quy, thống nhất, góp phần nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của quân đội. Việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/1999/CT-QP, ngày 22 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến vững chắc trong công tác quản lý bộ đội và duy trì kỷ luật. Hiện nay trong toàn quân, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3%, trong đó nhiều đơn vị dưới 0,1%. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay có 5 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng không để xảy ra vi phạm kỷ luật, tai nạn trong huấn luyện và khi tham gia giao thông, là: Tổng cục Chính trị, Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bệnh viện 175, Viện Y học dân tộc Quân đội; có 29/47 đầu mối đơn vị (chiếm 61,70%) giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật so với 9 tháng đầu năm 2007.

Công tác bảo đảm trang phục của bộ đội tiếp tục được cải tiến, thử nghiệm, đảm bảo chất lượng, kiểu mẫu, màu sắc, chủng loại, tính chính quy. Xây dựng chính quy trong ngành Hậu cần, kỹ thuật được chú trọng, góp phần xây dựng nền nếp, chế độ công tác hậu cần, kỹ thuật theo hướng thống nhất, khoa học, đáp ứng yêu cầu SSCĐ và chiến đấu của quân đội.

Tuy nhiên, nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ về xây dựng chính quy quân đội còn đơn giản, chưa đầy đủ, chưa thấy hết mục đích, yêu cầu, nội dung rộng lớn của công tác này. Việc tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu chưa thường xuyên. ở một số đơn vị, nhất là các doanh nghiệp quốc phòng, việc thực hiện chế độ, nền nếp quy định chưa thực sự nghiêm túc, chuyển biến chưa vững chắc.

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; trong đó, xây dựng chính quy là một nội dung thường xuyên, quan trọng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 37/CT-ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương; Chỉ thị 85/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng chính quy Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm tới”; tập trung nâng cao nhận thức cho bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ các cấp về vị trí, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ của công tác xây dựng chính quy, làm cho mỗi quân nhân đều thấy rõ xây dựng chính quy là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đơn vị. Xây dựng chính quy quân đội có nội dung rộng lớn, được thực hiện trên mọi mặt hoạt động, ở tất cả các cấp, các ngành, ở mọi nơi, mọi lúc. Đó là sự thống nhất cao về bản chất cách mạng, mục tiêu, ý chí chiến đấu; về quan điểm, tư tưởng, nghệ thuật quân sự, hành động, tác phong chiến đấu; về nguyên tắc tổ chức, biên chế quân đội và tổ chức, phương pháp huấn luyện, giáo dục; về duy trì chế độ, nền nếp công tác, ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật quân đội, thực hiện cương vị, chức trách quân nhân. Mỗi cán bộ cần nhận thức rõ: xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” là một thể thống nhất, có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau để tạo thành sức mạnh tổng hợp của quân đội. Vì vậy, xây dựng chính quy quân đội đòi hỏi phải vận dụng tổng hợp nhiều biện pháp, được tiến hành thường xuyên, liên tục, trong mọi hoàn cảnh, mọi nhiệm vụ; phải tạo chuyển biến cả trong nhận thức và hành động, xây dựng được tính tự giác, tính tổ chức, kỷ luật và tính thống nhất cao. Trong công tác tổ chức quản lý, chỉ huy đơn vị, từng cơ quan, đơn vị phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và cá nhân; trên cơ sở đó, xây dựng trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách quân nhân, chức trách, cương vị đảm nhiệm. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo hiệu quả cao, thông suốt trong chỉ huy, quản lý đơn vị; kiên quyết tinh giản hoặc giải thể những tổ chức, bộ phận không cần thiết.

Việc xây dựng chính quy trong huấn luyện phải tiếp tục được triển khai nghiêm túc, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác từ chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện đến bảo đảm cơ sở vật chất, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả huấn luyện. Trước hết, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường phải tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ lệnh, mệnh lệnh, kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện; bởi đó là văn bản mang tính pháp lý, không chỉ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện mà còn bảo đảm sự thống nhất, chính quy trong triển khai, thực hiện của toàn quân. Cần chú trọng thực hiện chế độ phân cấp trong huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo đúng chức trách, cương vị được giao. Nâng cao tính chính quy trong chỉ đạo, quản lý huấn luyện, diễn tập ở tất cả các cấp, nhất là duy trì chế độ thời gian, kỷ luật thao trường, các quy định về lễ tiết tác phong quân nhân trong huấn luyện. Trong công tác bảo đảm cơ sở vật chất huấn luyện, tính chính quy phải thể hiện từ khâu dự trù, lập kế hoạch, xây dựng định mức, xây dựng thao trường, bãi tập đến công tác quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí huấn luyện…

Cần thấy rõ mục đích của xây dựng chính quy quân đội là tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động của mọi quân nhân “triệu người như một”; làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, xây dựng chính quy trong công tác SSCĐ phải tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động, tính chính xác trong hiệp đồng, tổ chức kỷ luật nghiêm minh trong mọi hoàn cảnh. Mọi đơn vị, cá nhân phải chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, trực SSCĐ.

Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và phát huy kết quả “Năm Điều lệnh – 2007”, trong thời gian tới, cấp uỷ, người chỉ huy các cấp, các ngành cần tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: Một là, nâng cao một bước chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện điều lệnh; chấp hành nghiêm quy định về chương trình, nội dung huấn luyện điều lệnh đối với từng đối tượng, gắn huấn luyện với chấp hành điều lệnh, rèn luyện kỷ luật. Hai là, thực hiện đúng chức trách, nền nếp, chế độ quy định; nâng cao hiệu quả công tác quản lý bộ đội, thực hiện “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”; phân định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giải quyết công việc, tạo ra cơ chế điều hành thông suốt, có hiệu quả cao trong mọi hoạt động; duy trì nghiêm túc các chế độ trong ngày, trong tuần. Ba là, tập trung tạo chuyển biến vững chắc về lễ tiết tác phong quân nhân, thực hiện nếp sống chính quy, văn minh quân sự. Nâng cao trình độ thống nhất và chất lượng các trang phục: dự lễ, thường dùng, dã chiến và trang phục nghiệp vụ; bảo đảm mang mặc đúng chế độ, trường hợp sử dụng, đúng cấp hiệu, phù hiệu, đúng màu sắc quân chủng, binh chủng. Bốn là, thực hiện thống nhất, đúng quy định khi tổ chức các nghi lễ quân đội.

Việc xây dựng chính quy trong công tác hậu cần, kỹ thuật cần chú trọng ngay từ khâu xây dựng, củng cố hệ thống doanh trại, kho tàng, bảo đảm sự thống nhất, khoa học; xây dựng cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”. Thực hiện chính quy chế độ, nền nếp quy định trong bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa vũ khí, trang bị hiện có; đồng thời, từng bước hiện đại hóa vũ khí, trang bị, đáp ứng yêu cầu SSCĐ và xây dựng quân đội chính quy, hiện đại trong tình hình mới.

Để thực hiện nội dung trên, cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị cần xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đơn vị, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Triển khai toàn diện, nhưng phải xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, từng thời điểm, với biện pháp đồng bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của từng đơn vị, từng quân nhân. Chỉ huy đơn vị phải trực tiếp chủ trì việc chỉ đạo xây dựng chính quy; đội ngũ cán bộ phải là những tấm gương mẫu mực về thực hiện nền nếp chính quy. Quá trình thực hiện cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, do cơ quan tham mưu làm trung tâm điều hành, lập kế hoạch, hướng dẫn xây dựng chính quy. Các học viện, nhà trường, nhất là trường đào tạo sĩ quan phải đi đầu trong rèn luyện chính quy để các học viên khi ra trường thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy ở các đơn vị, góp phần xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Thiếu tướng Tô Đình Phùng Cục trưởng Cục Quân huấn

Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại Trong Tình Hình Mới

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm đảm bảo cho Quân đội có thể hoàn thành tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho thấy: độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc không tự đến, mà phải giành và giữ lấy nó bằng xương, máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao thế hệ. Giành được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đã khó, nhưng giữ được độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ còn khó hơn nhiều. Để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chúng ta phải kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng đất nước với bảo vệ đất nước; phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại…, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt.

Ý thức rất rõ bài học lịch sử đó, trong khi coi phát triển kinh tế, xây dựng đất nước là nhiệm vụ trung tâm hiện nay, việc tăng cường quốc phòng, an ninh vẫn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; trong đó, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang đủ sức làm lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc phải luôn được coi trọng. Điều 66 Hiến pháp năm 2013 của nước ta chỉ rõ: “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”. Nhất quán với tư tưởng đó, Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng Quân đội nhân dân theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân” 1. Đáng chú ý là, nhiệm vụ xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” hiện nay được đặt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4.0) trên thế giới đang đem tới những biến đổi trong lĩnh vực quân sự, mở ra cả cơ hội và thách thức cho sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn mới, tinh vi và xảo quyệt; trong đó, có âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, kết hợp với bạo loạn, lật đổ và khi có thời cơ sẽ sẵn sàng phát động chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao. Cơ cấu tổ chức, biên chế và nhiệm vụ của Quân đội có sự phát triển, đổi mới, nổi lên là nhiệm vụ tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Tình hình đó, đòi hỏi việc xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” phải bám sát thực tiễn, tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức để xứng tầm là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đặt lên hàng đầu vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng là sự cụ thể hóa nguyên tắc “lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội”. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta trong suốt 75 năm qua, mà ngày nay, chúng ta phải tiếp tục kế thừa và thực hiện sáng tạo trong tình hình mới. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng là quá trình tiếp tục bồi đắp bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, nhằm đảm bảo cho Quân đội ta mãi mãi là quân đội của dân, do dân, vì dân; lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong tình hình hiện nay, khi mà các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, nhằm mục tiêu “phi chính trị hóa” Quân đội, thì vấn đề giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng của Quân đội phải được coi trọng hơn bao giờ hết. Theo đó, phải đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước chân chính; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ Quân đội ta là quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; thấm nhuần sâu sắc mục tiêu, lý tưởng, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng, cùng truyền thống quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân; nắm vững nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội và của đơn vị trong tình hình mới. Công tác giáo dục chính trị trong Quân đội phải tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn, thử thách, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có khả năng “miễn dịch” với các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nhận thức rõ đối tượng và đối tác của cách mạng theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước những biến động phức tạp, khó lường của tình hình trên Biển Đông, công tác giáo dục về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ phải làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấu suốt mối quan hệ biện chứng giữa “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” với “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội” 2. Để đạt được điều đó, các đơn vị trong toàn quân phải thực hiện nghiêm túc và sáng tạo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới” gắn với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các chỉ thị: số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những hình thức, biện pháp phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xuất phát từ tính đặc thù của hoạt động quân sự, xây dựng chính quy là một yêu cầu không thể thiếu trong quá trình phát triển của bất cứ quân đội nào; bởi, nền nếp chính quy gắn liền với kỷ luật nghiêm minh là hai yếu tố tạo nên chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Việc đẩy mạnh xây dựng quân đội chính quy là nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong hoạt động, công tác của mọi quân nhân và các đơn vị trong toàn quân. Là quân đội cách mạng, chúng ta càng phải coi trọng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nhằm đảm bảo cho mọi quân nhân giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nội dung xây dựng quân đội chính quy phải đảm bảo tính toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng loại hình đơn vị; trong đó, phải tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và các giải pháp đột phá vào những khâu yếu kém kéo dài, nhằm làm chuyển biến căn bản tình hình xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật của bộ đội. Trong thời gian tới, việc xây dựng chính quy cần tập trung trước hết vào nâng cao trình độ chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý con người và vũ khí, trang bị kỹ thuật…; đồng thời, bảo đảm sự thống nhất về trang phục, lễ tiết, tác phong và thực hiện điều lệnh, điều lệ cùng các chế độ quy định. Việc xây dựng nền nếp chính quy phải đi đôi với rèn luyện kỷ luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các chế độ quy định của bộ đội; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập, lao động sản xuất…; hạn chế thấp nhất những vụ việc vi phạm kỷ luật của quân nhân. Để làm tốt các nội dung đó, các đơn vị trong toàn quân phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 37-CT/ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Đẩy mạnh xây dựng chính quy Quân đội nhân dân Việt Nam lên một bước mới”, Quyết định 814/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng ban hành Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-QP, ngày 22-6-1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, Chỉ thị 91/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước vào quá trình huấn luyện, công tác tại đơn vị, để trên cơ sở đó có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị mình.

Xây dựng Quân đội nhân dân tinh nhuệ là mong muốn và cũng là yêu cầu đặt ra trong suốt quá trình tổ chức, xây dựng Quân đội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Một quân đội văn hay võ giỏi, là một quân đội vô địch” 3. Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã có yêu cầu mới, phức tạp hơn, đòi hỏi quân đội không chỉ giỏi tác chiến trong các cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, mà còn phải thành thạo trong các hình thức tác chiến “phi vũ trang”, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với các mối đe dọa “an ninh phi truyền thống”, để đất nước không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Đó là đòi hỏi khách quan đối với yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân tinh nhuệ trong tình hình mới.

Là quân đội cách mạng, sự tinh nhuệ của Quân đội ta cần phải bắt đầu từ sự tinh nhuệ về chính trị; bởi, trong mối quan hệ giữa con người với vũ khí, thì con người bao giờ cũng là yếu tố quyết định việc sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật. Vì thế, việc xây dựng Quân đội nhân dân tinh nhuệ đòi hỏi phải đặt lên hàng đầu nội dung xây dựng sự vững mạnh về chính trị, đảm bảo trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để đạt được điều đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chủ động ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Chức năng hàng đầu của Quân đội là chức năng chiến đấu, nên bên cạnh việc xây dựng tinh nhuệ về chính trị, phải chăm lo xây dựng Quân đội tinh nhuệ về trình độ tác chiến. Sự tinh nhuệ đó thể hiện ở khả năng kế thừa và phát huy nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam, cũng như tiếp thu và vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học quân sự hiện đại trên thế giới; đồng thời, có khả năng làm chủ các loại vũ khí, trang bị được biên chế trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, để nâng cao sự tinh nhuệ về trình độ tác chiến của Quân đội, các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo” và chỉ lệnh quân sự, quốc phòng hằng năm của Tổng Tham mưu trưởng. Trên cơ sở đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cho mọi đối tượng; thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế, làm chủ và khai thác có hiệu quả các loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại mới được trang bị. Đồng thời, tăng cường huấn luyện, diễn tập hiệp đồng tác chiến quân binh chủng, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, lũ, cháy rừng, v.v. Trong tình hình hiện nay, Quân đội cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Xây dựng Quân đội từng bước hiện đại là một chủ trương đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trước các cuộc tiến công xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao nếu xảy ra; vừa phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ Đại hội VII đến nay, việc xây dựng Quân đội từng bước hiện đại đã được thực hiện theo đúng phương hướng, lộ trình, kế hoạch xác định và đạt được những kết quả quan trọng; trong đó, một số lĩnh vực có bước phát triển nhanh, mang tính đột phá. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới, chúng ta phải đẩy nhanh hơn nữa lộ trình hiện đại hóa, nhất là đối với các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại, như: Hải quân, Phòng không – Không quân, Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc, Trinh sát kỹ thuật và Cảnh sát biển; đồng thời, tiếp tục lựa chọn những ngành, lĩnh vực quan trọng ở các thành phần khác để tăng cường đầu tư, đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa.

Xuất phát từ mối quan hệ biện chứng giữa con người và vũ khí, thì quá trình hiện đại hóa quân đội phải đi bằng hai chân: vừa đầu tư hiện đại hóa vũ khí, trang bị; vừa phải quan tâm đầu tư con người sử dụng các vũ khí, trang bị đó. Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 16-7-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và mua sắm vũ khí, trang bị hiện đại để biên chế cho các đơn vị, cần chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, năng lực làm chủ và khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị được giao. Trong quá trình đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, cần đẩy mạnh việc tiếp thu, ứng dụng những thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào sửa chữa, nâng cấp, sản xuất, hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Quân đội.

Bốn yếu tố: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn bó chặt chẽ với nhau trong chủ trương, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân thời kỳ mới; trong đó, xây dựng Quân đội cách mạng là cơ sở nền tảng để thực hiện thành công các yếu tố còn lại. Coi trọng và thực hiện đồng bộ cả bốn yếu tố đó là cơ sở bảo đảm cho Quân đội ta thực hiện thắng lợi vai trò lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

3 – Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H. 2000, tr. 380.

Đẩy Mạnh Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại

Trên cơ sở đánh giá khách quan, khoa học tình hình thế giới, khu vực và xuất phát từ yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định phương hướng: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng…”. Đây là quan điểm cơ bản của Đảng ta về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đòi hỏi toàn quân phải quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để xây dựng Quân đội. Nổi bật là, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao. Bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân được giữ vững và tăng cường, đảm bảo cho Quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức lực lượng Quân đội theo hướng: tinh, gọn, mạnh, có sức cơ động cao; bảo đảm cân đối giữa các quân chủng, binh chủng, giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên; tổ chức một số lực lượng mới, điều chỉnh thế bố trí lực lượng phù hợp trên các vùng, miền, nhất là các khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh, vùng biên giới, biển, đảo.

Công tác huấn luyện được đổi mới theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, cũng như yêu cầu tác chiến trong điều kiện sử dụng vũ khí công nghệ cao; chú trọng diễn tập hiệp đồng quân – binh chủng, diễn tập cơ động và diễn tập khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu tác chiến mới, nhất là tác chiến trên biển, đảo. Các học viện, nhà trường Quân đội đẩy mạnh thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa theo Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW, ngày 29-3-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

Công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành điều lệnh, điều lệ Quân đội, pháp luật Nhà nước có chuyển biến tích cực; bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Quân đội được thực hiện tốt, từng bước hiện đại hóa. Các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại được ưu tiên đầu tư nguồn lực, có bước phát triển mang tính đột phá.

Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng sự nỗ lực của toàn quân, sức mạnh, khả năng chiến đấu của Quân đội không ngừng được nâng cao, đảm bảo cho Quân đội đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc; cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả nổi bật nêu trên, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã chỉ rõ 1, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần kiên quyết khắc phục kịp thời.

Thời gian tới, trên thế giới, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường; chiến tranh cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có chiều hướng gia tăng. Các nước lớn có sự điều chỉnh chiến lược, vừa cạnh tranh, vừa kiềm chế lẫn nhau, hình thành cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Cộng đồng ASEAN, tiếp tục phát triển năng động, hội nhập sâu, rộng, nhưng cũng có những thách thức mới, cả từ bên trong và bên ngoài; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông sẽ còn diễn ra gay gắt hơn.

Đối với nước ta, tình hình chính trị, xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng cao, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên. Tuy nhiên, bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” quân đội ngày càng quyết liệt hơn. Tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thời cơ và vận hội, khó khăn và thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rất nặng nề, yêu cầu cao. Do đó, vấn đề đặc biệt quan trọng là phải thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X về quân sự, quốc phòng; về xây dựng lực lượng vũ trang; trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động về xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từ khi ra đời đến nay, Quân đội ta được Đảng và Bác Hồ tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện nên luôn là một quân đội cách mạng, mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc. Đó là quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Trong tình hình phức tạp hiện nay, hơn bao giờ hết càng phải giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng cho Quân đội; chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng; giáo dục nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội; truyền thống quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ. Coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, chủ động, tích cực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ trong toàn quân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình. Thực hiện đúng quan điểm, quy chế, quy định về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; gắn kiện toàn cấp ủy với xây dựng tổ chức chỉ huy, cán bộ chủ trì và xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, chú trọng khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, tạo cơ sở cho việc hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tạo chuyển biến vững chắc, toàn diện về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Quân đội nhân dân. Chính quy và kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Quân đội ta là quân đội cách mạng nên càng phải coi trọng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nhằm đảm bảo cho Quân đội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, toàn quân phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 37-CT/ĐUQSTW, ngày 14-4-1993 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Đẩy mạnh xây dựng chính quy Quân đội nhân dân Việt Nam lên một bước mới” và Quyết định 814/QĐ-TM, ngày 24-5-2010 của Tổng Tham mưu trưởng, ban hành Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-QP, ngày 22-6-1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, v.v.

Xây dựng chính quy phải bảo đảm tính toàn diện trên mọi lĩnh vực, các mặt công tác và phù hợp với từng loại hình đơn vị. Trong quá trình xây dựng chính quy, phải căn cứ vào đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, có khâu đột phá, làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Trước hết, cần tập trung vào nâng cao trình độ chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật,… đồng thời, bảo đảm chính quy, thống nhất về trang phục, lễ tiết, tác phong quân nhân và thực hiện nền nếp các chế độ quy định. Phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền nếp chính quy với rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật của bộ đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập, lao động sản xuất,…; phấn đấu hạn chế thấp nhất những vụ việc nghiêm trọng, giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật dưới 0,3%.

Xây dựng Quân đội nhân dân tinh nhuệ là yêu cầu khách quan, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Quân đội và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sự tinh nhuệ của Quân đội ta được cấu thành bởi nhiều yếu tố, nhưng trước hết và quan trọng nhất là tinh nhuệ về chính trị và trình độ tác chiến. Sự tinh nhuệ về chính trị của Quân đội ta được biểu hiện tập trung ở việc trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định với lý tưởng cách mạng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững và chấp hành nghiêm Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, còn thể hiện ở bản lĩnh chính trị của bộ đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sự tinh nhuệ về trình độ tác chiến của Quân đội được thể hiện ở khả năng phát huy nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam và khả năng khai thác, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị. Theo đó, thời gian tới, các đơn vị phải quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tập trung vào Nghị quyết 765-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo” và chỉ lệnh quân sự, quốc phòng hằng năm của Tổng Tham mưu trưởng. Tập trung nâng cao năng lực tư duy phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, tạo bước chuyển biến mới, vững chắc trong công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm, mục tiêu, yêu cầu đã xác định; trong đó, chú trọng huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại mới được trang bị. Thực hiện tốt các nội dung nêu trên sẽ thiết thực nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội ta ngày càng tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng Quân đội nhân dân từng bước hiện đại; trong đó một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đây là quyết định đúng đắn, xuất phát từ đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, khả năng tiềm lực kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi chúng ta phải đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hiện đại hóa, nhất là đối với các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại: Hải quân, Phòng không – Không quân, Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc, Trinh sát kỹ thuật và Cảnh sát biển; đồng thời, đẩy nhanh lộ trình thực hiện “từng bước hiện đại” ở các lực lượng khác. Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn những ngành, lĩnh vực quan trọng để đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, nhằm tạo nên sức mạnh chiến đấu mới của Quân đội.

Xây dựng Quân đội nhân dân từng bước hiện đại, có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại là yêu cầu khách quan, nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện, cần tránh tư tưởng nóng vội, đốt cháy giai đoạn, bỏ “từng bước” để tiến thẳng lên hiện đại mà không căn cứ vào khả năng thực tế của đất nước; không đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mối quan hệ biện chứng của hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, phải đấu tranh với tư tưởng chủ quan, không thấy hết sự diễn biến mau chóng, phức tạp của tình hình, sự phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự trên thế giới, yêu cầu quan trọng, thường xuyên của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; không nhận thức “từng bước hiện đại” là quá trình liên tục, khẩn trương nên thiếu quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hiện đại hóa Quân đội nhân dân phải đồng bộ cả con người và vũ khí, trang bị. Thời gian tới, cần tập trung trước hết vào nâng cao chất lượng tuyển quân và chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện, để mỗi quân nhân, nhất là đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có tư duy đổi mới, nhạy bén, sáng tạo; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khoa học – công nghệ, ngoại ngữ, tin học ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ và ý thức tổ chức kỷ luật cao, làm chủ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng ta. Với truyền thống hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn quân tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1 – 06 hạn chế, khuyết điểm.

Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị: Bài Học Thực Tiễn Trong Xây Dựng, Trưởng Thành, Chiến Thắng Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Học thuyết Mác – Lê-nin chỉ ra rằng: Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là giành chính quyền. Giai cấp vô sản muốn giành chính quyền, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản thì phải tổ chức ra một quân đội kiểu mới, được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sức mạnh của quân đội cách mạng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: Con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật, cách đánh…; trong đó, chính trị – tinh thần là một yếu tố có ý nghĩa quyết định.

Khi bàn về vấn đề này, V.I. Lênin nhấn mạnh: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”. Thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng đó vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân (QĐND) là: “Người trước, súng sau”; nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm vụ chính trị; “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Người chỉ rõ tính chất, nhiệm vụ của Đội là, “ chính trị trọng hơn quân sự”. Tư tưởng đó thống nhất với quan điểm của Đảng ta, trở thành đường lối, nguyên tắc chỉ đạo, phương châm hành động xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng.

Xây dựng QĐND Việt Nam về chính trị thực chất là xây dựng và giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, đảm bảo cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là đội quân cách mạng của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Quán triệt tinh thần đó, 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quân đội ta không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, thực sự là đội quân cách mạng, của dân, do nhân dân và vì nhân dân; xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân đã trao tặng và lời khen ngợi của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” . Gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, q uân đội ta đã vượt qua muôn vàn thử thách, hy sinh, cùng nhân dân cả nước lập nên những chiến công chói lọi: Tiến hành Cách mạng T háng Tám -1945 thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á; đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp đó, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; đánh thắng chiến tranh xâm lược biên giới ở hai đầu đất nước và tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, v .v. ..

Bước vào thời kỳ đổi mới, để xây dựng quân đội ta vững mạnh về chính trị, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Đặc biệt, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI), ngày 16-01-2012 về xây dựng Đảng cho thấy, Đảng bộ Quân đội thực sự là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy.

Những thành quả đó là cơ sở thực tiễn minh chứng cho việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong suốt 75 năm qua. Dù thời bình hay thời chiến, nhiệm vụ huấn luyện hay lao động sản xuất, việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị luôn được Đảng ta đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, đã tạo cơ sở nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho quân đội ta luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng ta chỉ rõ: “Tình hình chính trị, an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng,… tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực”. Trên cơ sở đường lối bảo vệ Tổ quốc đã được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng thời tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa luận điểm giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND Việt Nam; phát huy nội lực là chính; kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, tiếp tục củng cố, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế, luật pháp xây dựng quân đội. Đảng ta chỉ rõ: “Xây dựng QĐND, Công an nhân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đaị hóa một số quân, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân ” . C hú trọng giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong bối cảnh đó, yêu cầu xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị càng phải được coi trọng, trở thành vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách.

Kế thừa và phát huy bài học kinh nghiệm 75 năm qua, trong tình hình hiện nay, xây dựng quân đội ta về chính trị, trước hết phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là giải pháp then chốt có tính bao trùm, xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta. Bài học từ sự đổ vỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu vào cuối những năm 80 đầu 90 của thế kỷ XX đã chứng minh điều đó. Vì thế, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nguyên tắc bất di bất dịch trong xây dựng quân đội cách mạng.

Để làm được điều đó, toàn quân phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khoá IX), ngày 20-7-2005 về: “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam”. Các cấp ủy cần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong đó, phải hết sức chú ý đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới cơ chế, chính sách; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, nhất là quan hệ giữa người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên. Cùng với đó, phải tiếp tục quán triệt và thực hiên Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng việc làm cụ thể, thiết thực; gắn “xây” với “chống”, tích cực đẩy lùi tiêu cực, tạo nhiều nhân tố điển hình, cán bộ đủ “tâm” và “tầm”, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực tiễn 75 năm qua xây dựng QĐND Việt Nam cho thấy, để nâng cao chất lượng xây dựng quân đội về chính trị, phải tạo được sự đồng thuận cao cả về nhận thức, tư tưởng và hành động của mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Giải pháp có ý nghĩa thiết thực là:

phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Đây thực chất là định hướng tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân của quân đội. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ giác ngộ sâu sắc lý tưởng cách mạng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức trong sáng; kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện được điều đó, trước mắt, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; sớm hoàn thiện Quy chế giáo dục chính trị đi đôi với tích cực đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp sát với yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị. Đặc biệt, phải gắn công tác đảng, công tác chính trị với định hướng tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội; nắm vững thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn; phân biệt rõ “đối tượng”, “đối tác” theo quan điểm của Đảng; không mơ hồ, mất cảnh giác, xử lý tốt mọi tình huống không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

cần coi trọng phát huy vai trò và hiệu lực, hiệu quả của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, để công tác này thực sự là “linh hồn, mạch sống” của quân đội. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác: tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, quần chúng; đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; giữ vững đoàn kết nội bộ. Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, nhất là Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 31-12-2012 của Quân uỷ Trung ương về: “Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”.

Trên cơ sở đó, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ quân sự địa phương tham gia tỉnh ủy, thành ủy; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021-2025, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Toàn quân tập trung nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, v.v. Để thực hiện tốt điều đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải chăm lo xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh về mọi mặt, nhất là khả năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng QĐND, xây dựng nền quốc phòng toàn dânvà thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đây vừa là định hướng cơ bản, vừa là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Trước hết, các cấp ủy phải chăm lo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng bảo vệ tổ chức, con người trong sạch, vững mạnh, an toàn tuyệt đối về chính trị, chống sự xâm nhập, móc nối, cài cắm, lộ lọt thông tin. Đồng thời, chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan, đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Cùng với đó, phải chú trọng đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn thâm độc của địch, kiên quyết, kiên trì bác bỏ những luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền, kích động, gây tâm lý cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời phải chủ động bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu công cuộc đổi mới của Đảng.

Về mặt nhận thức, cần thấy rõ đây là cuộc chiến không khoan nhượng, nhưng rất gay go, quyết liệt, bởi đó là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh về tư tưởng, lý luận. Cuộc chiến đó diễn ra thường xuyên, quyết liệt đối với Quân đội và ngay trong đời sống tinh thần của từng cán bộ, chiến sĩ. Do đó, các đơn vị, trước hết là đội ngũ cán bộ chính trị các cấp cần coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ sự nguy hiểm của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, có giải pháp phòng, chống hiệu quả. Các cơ quan Báo chí quân đội phải thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích, tích cực, chủ động viết các bài có tính lý luận, tính chiến đấu cao, kịp thời phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Các đơn vị văn hóa – nghệ thuật quân đội cần tăng cường nghiên cứu, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tính chính trị cao, tôn vinh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” cả trong thời kỳ chiến tranh cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

nâng cao hiệu quả xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, cần tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm cơ sở đề ra giải pháp phù hợp. Suốt 75 xây dựng, chiến đấu và phát triển, trong đó có xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị. Chúng ta đã có rất nhiều bài học thực tiễn có giá trị cần được nghiên cứu, được rút ra để tiếp tục vận dụng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Ngày nay, sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn cần được tiếp tục nghiên cứu, luận giải thấu đáo, có cơ sở khoa học. Do đó, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận càng phải được quan tâm đúng mức. Đó là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đối với toàn quân, trước hết của các cơ quan nghiên cứu, học viện, nhà trường quân đội, nhằm giúp cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị có cơ sở để xác định hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Từ những bài học rút ra qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và giành thắng lợi ve vang của quân đội ta cho thấy, bất luận trong hoàn cảnh nào, việc xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị luôn là một nguyên tắc cơ bản, hàng đầu, phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Đây là cơ sở để Đảng, Nhà nước ta tiếp tục vận dụng vào xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới, đảm bảo cho QĐND Việt Nam Việt Nam thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Trung tướng Lê Văn HânNguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Chủ tịch Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sỹ Việt Nam

Bạn đang xem bài viết Đẩy Mạnh Xây Dựng Chính Quy Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Trong Tình Hình Mới trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!