Xem Nhiều 8/2022 # Đề Sinh Học 2 Khối 9 Từ 16 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 8/2022 # Đề Sinh Học 2 Khối 9 Từ 16 # Top Trend

Xem 6,831

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Sinh Học 2 Khối 9 Từ 16 mới nhất ngày 10/08/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 6,831 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Adn Arn Và Protein Giống Và Khác Nhau Ở Điểm Nào?
 • Tổng Quan Về Di Truyền Học
 • Điều Hòa Biểu Hiện Gen
 • So Sánh Cấu Tạo Và Chức Năng Của 23…
 • Protein Màng Cấu Trúc – Chức Năng
 • ÔN TẬP CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN (tuần từ 16/3 đến 21/3)

  Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau:

  Câu 1. Mỗi chu kì xoắn của ADN cao 34A­o­­­ gồm 10 cặp nuclêôtit. Vậy chiều dài của mỗi caëp nuclêôtit tương ứng sẽ là:

  A. 340A­­­­o­

  B. 3,4 Ao

  C. 17A­­­­o­

  D. 1,7A­­­­o­

  Câu 2. Tính đặc thù  của mỗi loại  ADN  do yếu tố nào sau đây quy định?

  A. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

  B. Số lượng các nuclêôtit

  C. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong phân tử ADN

  D. Tỉ lệ (A + T)/ (G +X ) trong phân tử ADN

  Câu 3. Tính đa dạng của ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

  A. Trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong cấu trúc của ADN

  B. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong cấu trúc của ADN

  C. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

  D. Số lượng các nuclêôtit

  Câu 4. Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả :

  A. A = X, G = T

  B. A + T   =   G + X

  C. A + G   =   T + X

  D. A + X + T   =   X + T + G

  Câu 5. Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin qui định cấu trúc một loại prôtêin được gọi là:

  A. Nhiễm sắc thể                            B. Crômatit

  C. Mạch của ADN                         D. Gen caáu truùc

  Câu 6. Trong một phân tử ADN thì các gen:

  A. Luôn dài bằng nhau                      

  B. Chỉ phân bố trên một mạch

  C. Chỉ nằm ở hai đầu của phân tử ADN, đoạn giữa không có

  D. Phân bố dọc theo chiều dài của phân tử ADN

  Câu 7. Số cặp nuclêôtit trong mỗi gen là:

  A. Từ 300 đến 600                           B. Từ  600 đến  1500

  C. Từ 1500 đến 2000                       D. Từ 2000 đến 2500

  Câu 8. Chức năng của gen là:

  1. Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền

  2. Tham gia vào các cấu trúc của màng tế bào

  3. Chứa đựng năng lượng cho các hoạt động của tế bào

  4. Trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường

  Câu 9. Caùc loaïi đơn phân của ARN gồm:

  A. A,T,G,X                                  B. A,T,U,X

  C. A,U,G,X                                  D. A,T,U,G,X

  Câu 10. Chức năng của ARN thoâng tin (mARN) là

  1. Quy định cấu trúc của một loại prôtêin nào đó.

  2. Điều khiển quá trình tổng hợp prôtêin

  3. Điều khiển sự tự nhân đôi của phân tử ADN

  4. Truyền đạt thông tin quy định cấu trúc prôtêin cần tổng hợp

  Câu 11. Chức năng của ARN vaän chuyeån (tARN) là:

  1. Truyền đạt thông tin về cấu trúc prôtêin đến ribôxôm

  2. Vận chuyển axit amin tôùi nôi toång hôïp tổng hợp prôtêin

  3. Tham gia cấu tạo nhân tế bào

  4. Tham gia cấu tạo màng tế bào

  Câu 12. Các loại ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu của:

  A. Phân tử prôtêin                           B. Ribôxôm

  C. Phân tử ADN                              D. Phân tử ARN mẹ

  Câu 13. Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là:

  A. Axit nuclêic                           B. Nuclêôtit

  C. Axit amin                               D. Axit photphoric

  Câu 14. Đặc điểm cấu tạo nào sau đây là của prôtêin bậc 2:

  A. Một chuỗi axit amin không xoắn cuộn    

  B. Hai chuỗi axit amin xoắn lò xo

  C. Hai chuỗi axit amin không xoắn cuộn      

  D. Một chuỗi axit amin xoắn lò xo

  Câu 15. Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin được qui định bởi những yếu tố nào?

  1. Trình tự sắp xếp, số lượng và thành phần các nuclêôtit

  2. Các chức năng quan trọng của prôtêin

  3. Cấu tạo của prôtêin gồm 4 nguyên tố chính là C,H,O,N.

  4. Trình tự sắp xếp, số lượng và thành phần các axit amin và các dạng cấu trúc không gian của prôtêin

  Câu 16. Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN, prôtêin là:

  1. Đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

  2. Có kích thước và khối lượng phân tử bằng nhau

  3. Đều được cấu tạo từ các nuclêôtit

  4. Đều được cấu tạo từ các axit amin

  Câu 17. Gen mang thông tin cấu trúc cuûa prôtêin chủ yếu ở:

            A. Nhân tế bào.

            B. Chất tế bào.

            C. Ribôxôm.

            D. Nhân tế bào và chất tế bào.

  Câu 18. Gen và prôtêin có mối quan hệ thông qua:

           A. mARN.

           B. tARN.

           C. rARN.

           D. Nuclêôtit.

  Câu 19. Sự hình thành chuỗi axít amin dựa trên khuôn mẫu nào?

           A. tARN.

           B. rARN.

           C. mARN.

          D. Ribôxôm.

  Câu 20. mARN sau khi được hình thành rời khỏi nhân ra chaát tế bào để tổng hợp:

        A. Chuỗi axit amin.

        B. tARN.

        C. rARN.

        D. ADN.

  Câu 21. Cấu trúc không gian của phân tử ADN  là :

        A. 1 chuỗi xoắn đơn, xoắn đều quanh 1 trục từ trái sang phải

        B. 1 chuỗi xoắn kép, xoắn đều quanh 1 trục từ trái sang phải

        C. 2 chuỗi xoắn đơn, xoắn đều quanh 1 trục  từ phải sang trái

        D. 2 chuỗi xoắn kép, xoắn đều quanh 1 trục từ  phải sang trái

  Câu 22. Tên gọi của phân tử ADN là:

  A. Axit đêôxiribônuclêic                       B. Axit nuclêic

  C. Axit ribônuclêic                                D. Nuclêôtit

  Câu 23. Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là:

  A. C, H, O, Na, S                                   B. C, H, O, N, P

  C.  C, H, O, P                                         D. C, H, N, P, Mg

  Câu 24. Đơn vị cấu tạo nên ADN là:

  A. Axit ribônuclêic                             B.  Axit đêôxiribônuclêic 

  C. Axit amin                                       D. Nuclêôtit

  Câu 25. Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là:

  A. A, U, G, X                                     B. A, T, G, X

  C. A, D, R, T                                      D, U, R, D, X

  Câu 26. Cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên được mô tả vào năm:

  A. 1950                       B. 1960                      C. 1953                     D. 1965   

  Câu 27. Người có công mô tả chính xác mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên là:

       A. Menđen                   B. Oatxơn và Cric    

       C. Moocgan                 D. Menđen và Moocgan

  Câu 28. Mỗi vòng xoắn của phân tử ADN có chứa :

  A. 20 cặp nuclêôtit       B. 20 nuclêôtit          C. 10 nuclêôtit         D. 30 nuclêôtit  

  Câu 29. Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôI đúng mẫu là

  1. Sự tham gia của các nuclêôtit tự do trong môI trường nội bào

  B. Nguyên tắc bổ sung

  C.Sự tham gia xúc tác của các enzim

  1. Cả 2 mạch của ADNđều làm mạch khuôn

  Câu 30. Có 1 phân tử ADN tự nhân đôi 3 lần thì số phân tử ADN được tạo ra sau quá trình  nhân đôi bằng:

  A. 5                               B. 6                            C. 7                         D. 8

  Câu 31. Kết quả của quá trình nhân đôi ADN là:

  1. Phân tử ADN con được đổi mới so với ADN mẹ

  B. Phân tử ADN con giống hệt ADN mẹ

  C. Phân tử ADN con dài hơn ADN mẹ

  D. Phân tử ADN con ngắn hơn ADN mẹ

  Câu 32. Trong mỗi phân tử ADN con được tạo ra từ sự nhân đôi thì:

  1. Cả 2 mạch đều nhận từ ADN mẹ

  2. Cả 2 mạch đều được tổng hợp từ nuclêôtit môi trường

  C.  Có 1 mạch nhận từ ADN mẹ

   D.Có nửa mạch được tổng hợp từ nuclêôtit môi trường

  Câu 33. Trong nhân đôi ADN thì nuclêôtittự do loại T của môi trường đến liên kết với:

  A. T mạch khuôn                                                  B. G mạch khuôn

  C. A mạch khuôn                                                  D. X mạch khuôn

  Câu 34. Trong nhân đôi của gen thì nuclêôtittự do loại G trên mach khuôn sẽ liên kết với:

   A. T của môi trường                                             B. A của môi trường

   C.  G của môi trường                                            D. X của môi trường

  Câu 35. Tên gọi đầy đủ của phân tử ARN là:

  A. Axit ribônuclêic                       B. Axit photphoric

  C. Axit ribônuclêic                                D. Nuclêôtit

  Câu 36. Loại nuclêôtit có ở ARN và không có ở ADN là:

  A. Ađênin                B. Timin                  C. Uraxin                     D. Guanin

  Câu 37. Các nguyên tố hóa học ở trong thành phần cấu tạo ARN là:

  A. C, H, O, N, P                               B. C, H, O, P, Ca

  C. K, H, P, O, S                                D. C, O, N, P, S

  Câu 38. Kí hiệu của phân tử ARN thông tin là:

  A. mARN                    B. rARN                   C. tARN                    D. ARN

  A. mARN                    B. tARN                C. rARN                   D. ADN

  Câu 40. Sự tổng hợp ARN xảy ra trong nguyên phân, vào giai đoạn:

  A. kì trước                     B. kì trung gian            C. kì sau                  D. kì giữa

  Câu 41. Axit nuclêic là từ  chung dùng để chỉ cấu trúc:

  A. Prôtêin và axit amin                             B. Prôtêin và ADN

  C. ADN và ARN                                       D. ARN và prôtêin

  Câu 42. Loại ARN sau đây có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin là:

  A. ARN vận chuyển                          B. ARN thông tin     

  C. ARN ribôxôm                              D. cả 3 loại ARN trên

  Câu 43. Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là:

  A. C, H, O, N, P                               B. C, H, O, N

  C. K, H, P, O, S , N                           D. C, O, N, P

  Câu 44. Trong 3 cấu trúc: ADN, ARN và prôtêin thì cấu trúc có kích thước nhỏ nhất là:

  A. ADN và ARN         B. Prôtêin        C. ADN và prôtein              D. ARN

  Câu 45. Yếu tố tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin là:

  A. Thành phần, số lượng và trật tự của các axit amin

  B.Thành phần, số lượng và trật tự của các nuclêôtit

  1. Thành phần, số lượng của các cặp nuclêôtit trong ADN

  2. Cả 3 yếu tố trên

  Câu 46. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

  A. Cấu trúc bậc 1                           B. Cấu trúc bậc 2     

  C. Cấu trúc bậc 3                           D.  Cấu trúc bậc 4

  Câu 47. Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở:

  A. Trong nhân tế bào                                   B. Trên phân tử ADN

  C. Trên màng tế bào                                    D. Tại ribôxôm của tế bào chất

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cài Đặt Và Cấu Hình Zabbix Server Monitoring
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Monitor Zabbix
 • Zabbix Là Gì? Các Bước Cài Đặt Zabbix
 • Chức Năng Cơ Bản Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Cách Kết Nối Điện Thoại Smartphone Với Điều Hòa Gree Wifi
 • Bạn đang xem bài viết Đề Sinh Học 2 Khối 9 Từ 16 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100