Xem Nhiều 8/2022 # Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Thcs Mai Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Thực Trạng Và Giải Pháp # Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 8/2022 # Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Thcs Mai Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Thực Trạng Và Giải Pháp # Top Trend

Xem 6,732

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Thcs Mai Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Thực Trạng Và Giải Pháp mới nhất ngày 13/08/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 6,732 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Thực Hiện Các Giải Pháp Trọng Tâm Đảm Bảo An Toàn Giao Thông
 • Hội Nghị Trực Tuyến Toàn Quốc Tăng Cường Các Giải Pháp Trọng Tâm Đảm Bảo Trật Tự Atgt
 • Thực Hiện Các Giải Pháp Trọng Tâm Đảm Bảo Atgt
 • Hội Nghị Trực Tuyến Về Tăng Cường Các Giải Pháp Trọng Tâm Đảm Bảo Trật Tự Atgt
 • LỜI MỞ ĐẦU Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức, lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng. Là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của Đất nước. Đảng muốn mạnh thì phải có đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức khoa học và thực tế … có khả năng hoạch định các chính sách phù hợp với quy luật khách quan, xu thế thời đại và điều kiện đất nước, đồng thời đưa các chính sách đó vào đời sống thực tiễn. Đối với Đảng viên làm công tác giáo dục còn có nhiệm vụ nặng nề hơn vì mỗi thầy giáo, cô giáo phải là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo. Chính vì vậy mà ngay từ khi mới ra đời, Đảng và Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảng viên, cử cán bộ đi học tập bồi dưỡng, thu hút người tài đứng trong hàng ngũ của Đảng … Ngày nay, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng đã có nhiều đường lối, chính sách nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đảng viên, đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập. Tuy nhiên vẫn còn một số bất cấp trong việc phát triển đội ngũ đảng viên, cán bộ đảng viên chưa theo kịp trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật, cá nhân chủ nghĩa, một số đảng viên tha hoá, biến chất, gây mất niềm tin trong nhân dân … Do đó, cần phải có chiến lược bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên, cả về mặt tư tưởng chính trị và trình độ chuyên môn, không những trong phạm vi cả nước, mà trong từng địa phương, từng cơ quan đơn vị. Đối với Trường trung học cơ sở Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Chi bộ nhà trường được thành lập năm 1966, đánh dấu mốc son trong sự phát triển của tổ chức Đảng nhà trường. Trong nhiều năm trở lại đây, chi bộ nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đội ngũ đảng viên, không những tăng cường về mặt số lượng, trẻ hoá đội ngũ. Với số lượng 31 đảng viên trên tổng số 34 cán bộ giáo viên, tỷ lệ đảng viên là 91,2% đây là tỷ lệ cao so với các trường THCS trong toàn huyện. Bên cạnh đó chi bộ còn chú trọng đến việc nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, hiện nay nhà trường có 1 đồng chí có trình độ trung cấp, 1 đồng chí đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị. Ngoài ra nhà trường triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng. Thường xuyên tham gia, tổ chức các buổi học tập Nghị quyết Đảng các cấp. Tuy nhiên, sự phát triển nêu trên của Chi bộ nhà trường còn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Một số đảng viên chưa thực sự gương mẫu, chưa phát huy được tính tiền phong và vai trò lãnh đạo của người đảng viên. Một số đảng viên có nhiều cố gắng và phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhưng khi trở thành đảng viên rồi thì sự phấn đấu giảm đi rõ rệt. Với cương vị là một đảng viên, phó bí thư chi trong Chi bộ nhà trường, qua học tập lớp trung cấp lý luận chính trị, đặc biệt là bộ môn Xây dựng Đảng, qua những hoạt động thực tiễn tại đơn vị, qua nghiên cứu các tài liệu tôi nhận thức được vai trò to lớn của người cán bộ đảng viên trong sự phát triển của nhà trường. Chất lượng đội ngũ đảng viên chính là chìa khoá cho sự thành công. Đó chính là lý do mà tôi chọn đề tài: ” Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. Thực trạng và giải pháp”. Nhằm khảo sát, đánh giá lại toàn bộ thực trạng đội ngũ cán bộ đảng viên của Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong nhà trường. Thông qua việc đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, làm cho đội ngũ cán bộ đảng viên của nhà trường ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt sứ mạng và nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường THCS Mai Hóa nói riêng và Đảng bộ xã Mai Hóa nói chung. Nhằm xây dựng Chi bộ, Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Đề tài cũng là cơ sở giúp Ban chấp hành Chi bộ nhà trường thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong những năm tiếp theo, có kế hoạch chiến lược để phát triển đội ngũ, đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay, đặc biệt là đổi mới giáo dục. NỘI DUNG I – CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: Theo quan điểm của Mác và Ăng ghen: Người đảng viên cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các Đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên; về mặt lý luận họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu rõ những điều kiện tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. Đảng viên có vị trí vai trò hết sức quan trọng. – Quan hệ giữa Đảng viên với lý tưởng cộng sản, đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhiệm vụ Chính trị của tổ chức cơ sở Đảng Công dân Việt Nam chỉ có thể là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam khi họ gắn với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đảng viên của Đảng mà xa rời lý tưởng cộng sản họ sẽ mất phương hướng suy nghĩ và hành động, sẽ tự hạ mình ngang hàng với người ngoài Đảng. Vì thế, giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa là điểm khác nhau quan trọng, cơ bản, đầu tiên giữa người đảng viên với người ngoài Đảng. Lý tưởng cộng sản chủ nghĩa được thể hiện ở đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng. Đối với từng tổ chức cơ sở Đảng thì nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng chính là đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được cụ thể hoá phù hợp với tổ chức cơ sở Đảng. Bởi vậy, ngoài mối quan hệ giữa đảng viên với lý tưởng cộng sản, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, vị trí, vai trò của Đảng viên còn được thể hiện giữa Đảng viên với nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng. Đảng viên là người đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và trực tiếp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, đảng viên là người góp phần kiểm nghiệm, khẳng định tính đúng đắn, phát hiện những điều chưa hợp lý của chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, để cấp có thẩm quyền bổ sung, làm cho đường lối, chủ trương chính sách của Đảng đúng đắn hơn, cấp uỷ cơ sở sửa chữa điều chỉnh để nhiệm vụ chính trị của cơ sở hoàn chỉnh hơn. Chủ Tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành…mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”.Vì thế, nếu không có đảng viên thì lý tưởng cộng sản cao đẹp, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ đúng đắn của tổ chức cơ sở đảng sẽ không thành hiện thực. Mặt khác, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, nhiệm vụ chính trị đúng đắn của tổ chức cơ sở Đảng là yếu tố rất quan trọng để đảng viên thực hiện đạt kết quả tốt, đảng viên trưởng thành. Là một Đảng có sức chiến đấu và hành động cao, chúng ta coi trọng công tác đảng viên vì suy cho cùng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng tạo thành từ từng đảng viên, số lượng đảng viên, chất lượng đảng viên. Đảng viên với tổ chức cơ sở Đảng, với năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Đảng viên là những phần tử tạo thành các tổ chức cơ sở Đảng và tạo thành Đảng. Vì vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng được quyết định chủ yếu bởi chất lượng đội ngũ Đảng viên của cơ sở tổ chức Đảng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn được quyết định bởi chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ” Mỗi đảng viên tốt , mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém chi bộ kém là khâu yếu của Đảng “(1) Đảng mạnh là nhờ có tổ chức Đảng mạnh và đội ngũ đảng viên tốt. Mặt khác sức mạnh của Đảng còn thông qua mối quan hệ giữa Đảng với dân, làm cho nhân dân tín nhiệm tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng. Vì thế xây dựng đội ngũ đảng viên tốt là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cấp uỷ Đảng. Công tác đảng viên của Đảng có vị trí vai trò rất to lớn tạo ra đội ngũ đảng viên tốt . 1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1996, T10, tr 166 Xây dựng đội ngũ đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần quan trọng trong việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Để tăng cường sức mạnh của tổ chức, Đảng viên phải có đầy đủ ý thức tổ chức và kỷ luật Đảng, Đoàn kết ý chí và hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Muốn vậy đảng viên phải có đầy đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện tốt nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng như: Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tạo thành khối đoàn kết vững chắc trong Đảng. Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh, chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng say và gương mẫu”(2). Chi bộ Đảng có tác động trực tiếp và có vai trò to lớn quyết định sự trưởng thành của đảng viên. Chi bộ, đảng bộ cơ sở vững mạnh có năng lực và sức chiến đấu cao sẽ là môi trường tốt để giáo dục và rèn luyện đảng viên, từng đảng viên sẽ trưởng thành nhanh chóng, sinh hoạt và hoạt động trong chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, thì năng lực sở trường của đảng viên được phát huy đầy đủ và nhân lên gấp nhiều lần. Đảng viên với phong trào cách mạng của quần chúng: Đảng viên là người đưa đường lối chủ trương, chính sách của Đảng vào quần chúng, trực tiếp tổ chức, giáo dục và lãnh đạo quần chúng thực hiện. Họ là người duy trì và tăng cường mối quan hệ của Đảng với quần chúng. Bác Hồ viết ” Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng “(2), ” Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành “(3). Được đảng tổ chức giáo dục và đưa vào hành động cách mạng, quần chúng sẽ trưởng thành, mối quan hệ giữa đảng viên và quần chúng ngày càng được tăng cường. (2)) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1996, T10, tr ,Tr270 (3 ) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1996, T7, tr 235 Từ phong trào quần chúng mà phát hiện những quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp họ vào Đảng, bổ sung cho Đảng nguồn lực và tố chất mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng. Mặt khác, phong trào cách mạng của quần chúng là môi trường tốt nhất để giáo dục, rèn luyện đảng viên và sàng lọc đội ngũ đảng viên, đó còn là nơi khẳng định những, đảng viên xuất sắc, để Đảng xem xét giao trọng trách cao hơn. Qua phong trào cách mạng của quần chúng, những đảng viên thoái hoá biến chất, không đủ tư cách đảng viên và những đảng viên không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và yêu cầu cách mạng sẽ bị đưa ra khỏi Đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh . Nâng cao chất lượng Đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đây Chính là nội dung quan trọng để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở. Với ý nghĩa đó các cấp uỷ Đảng phải chú ý đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngoài việc nâng cao chất lượng của chi uỷ, đặc biệt là đồng chí Bí thư, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt từ việc nâng cao năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đảng viên có năng lực, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm với Đảng, với nhân dân thì mới phát huy hết quyền dân chủ, tham gia góp ý kiến có chất lượng đối với những vấn đề được nêu trong sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không phải là cái gì chung chung trừu tượng mà phải được biểu hiện một cách cụ thể trực tiếp thông qua đội ngũ đảng viên. Đảng viên là những người quán triệt tổ chức và lãnh đạo quần chúng tại cơ sở. Thông qua năng lực lãnh đạo tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội mà đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thắng lợi. Đảng viên là người thể hiện trực tiếp mối quan hệ giữa Đảng với dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, để phản ánh cho Đảng, để Đảng đề ra chủ trương chính sách đúng. Trong cơ chế thị trường ở thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi người đảng viên phải có năng lực trí tuệ thực sự, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội. Củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. Nâng cao chất lượng đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh. V.l.Lênin chỉ rõ: Giai cấp nào nắm quyền thống trị thì phải xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trung thành với mục tiêu của giai cấp đó. Trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo toàn xã hội, đòi hỏi phải xây dựng một đội ngũ cán bộ có chất lượng luôn luôn đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của cách mạng. Đảng không những xây dựng đội ngũ cán bộ cho tổ chức Đảng mà còn cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đa số đảng viên phải được đào tạo rèn luyện trở thành cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy nâng cao chất lượng Đảng viên là nguồn bổ sung và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ. Tư cách Đảng viên là những đặc trưng chủ yếu mà người đảng viên cần có, làm cơ sở phân biệt đảng viên với người ngoài đảng. Có thể khái quát tư tưởng của Mác- Ăngghen- Lênin về những yêu cầu có tính nguyên tắc đối với tư cách của người đảng viên cộng sản: + Thừa nhận cương lĩnh của Đảng và suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. + Gắn bó chặt chẽ với Đảng bằng tự nguyện tham gia vào một tổ chức của Đảng và chịu sự quản lý của tổ chức đó. + Gương mẫu trong hành động cách mạng, là người đi đầu và có năng lực lôi cuốn quần chúng đấu tranh cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. + Gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng Tư cách đảng viên và tiêu chuẩn đảng viên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tiêu chuẩn đảng viên là tư cách đảng viên đó được cụ thể hoá phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ của Đảng và được ghi trong điều lệ Đảng do đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua: . Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Từ những yêu cầu có tính nguyên tắc của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin và những quy định ghi trong điều lệ Đảng. Có thể khái quát những nội dung về tư cách đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay như sau: – Đảng viên phải là người giác ngộ lý tưởng cách mạng, trung thành và có kiến thức năng lực phấn đấu xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề cốt lõi của tư cách đảng viên. – Đảng viên phải là người có ý thức tự giác và tính tổ chức kỷ luật cao, chăm lo xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất của Đảng. – Đảng viên phải là người tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, là người giữ vững và không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Chất lượng Đảng viên còn được thể hiện qua việc thực hiện xuất sắc 4 nhiệm vụ của người đảng viên mà điều lệ Đảng đã quy định: 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. 2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng và phức tạp, phải giải quyết nhiều mối quan hệ nhằm đạt được mục tiêu là tạo ra được đội ngũ đảng viên trung thành với sự nghiệp cách mạng của giai cấp, của dân tộc, có đủ phẩm chất và uy tín lãnh đạo quần chúng tiến hành sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh Quốc tế hiện nay, khi chủ nghĩa xã hội và nhiều Đảng Cộng sản đang lâm vào khủng hoảng toàn diện, sâu sắ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Các Đảng Bộ
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên: 6 Giải Pháp Căn Cơ
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Tại Khu Phố
 • Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Bạn đang xem bài viết Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Thcs Mai Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Thực Trạng Và Giải Pháp trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100