Xem Nhiều 2/2023 #️ Đưa Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Phát Triển Sâu Rộng, Tạo Sức Mạnh Phát Triển Thành Phố Toàn Diện # Top 7 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 2/2023 # Đưa Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Phát Triển Sâu Rộng, Tạo Sức Mạnh Phát Triển Thành Phố Toàn Diện # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đưa Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Phát Triển Sâu Rộng, Tạo Sức Mạnh Phát Triển Thành Phố Toàn Diện mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Năm 2000, toàn thành phố có 95.306 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 61,7%; năm 2010, 90,1% hộ đạt Gia đình văn hóa; năm 2019 có 89,6% hộ đạt (207.265 hộ). Như vậy, qua 20 năm triển khai, đến nay, có thêm 127.515 hộ đạt chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa, tăng 27,9% tỷ lệ Gia đình văn hóa so với năm 2001.

Số thôn, tổ dân phố đăng ký và đạt chuẩn Tổ dân phố/ Thôn văn hóa cũng phát triển nhanh. Đến nay, trên địa bàn thành phố có tỷ lệ đăng ký 100%; kết quả, có 2.277/2.896 tổ dân phố, thôn đạt danh hiệu Tổ dân phố/ Thôn văn hóa, đạt tỷ lệ 78,6%; tăng 76,65% so với năm 2000.

Phong trào xây dựng phường, xã đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thành phố từng bước phát triển. Năm 2019, toàn thành phố có 50/56 phường, xã đăng ký xây dựng, đạt 89,2%. Kết quả có 45/56 phường, xã đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 80,4%. Thông qua việc xây dựng danh hiệu, các phường xã đã nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa trên địa bàn, gắn với việc phát triển kinh tế, phát triển các thiết chế văn hóa ở cơ sở, hạn chế mức thấp nhất các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng được triển khai sâu rộng. Qua 20 năm triển khai, đến năm 2019, toàn thành phố có 682 đơn vị đăng ký xây dựng danh hiệu, trong đó có 651/682 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 95,5% so với số đăng ký.

Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa”, Góp Phần Phát Triển Kinh Tế

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân

Thứ hai – 23/11/2020 07:36

3.934

0

 

 

 

Sau 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) đã đem lại những kết quả tích cực. Góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh Lai Châu phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh.

Phong trào văn nghệ quần chúng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc được tăng cường hướng mạnh về cơ sở

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, với 5 nội dung là: đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường sạch – đẹp – an toàn; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh. Cùng với đó là 7 phong trào cụ thể: xây dựng gia đình văn hóa; làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; học tập, lao động sáng tạo; xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng.

Qua phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của công đồng trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 20% (theo chuẩn mới). Nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh được quán triệt, triển khai sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Nhân dân đoàn kết, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn hóa mới; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, 100% khu dân cư trong tỉnh xây dựng và tổ chức hiệu quả mô hình tự quản (mô hình “Khu dân cư phòng chống ma túy”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”, “khu dân cư nó không với ma túy”, “Khu dân cư 3 không: không tội phạm, không ma túy và không tệ nạn xã hội”…); có 289 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy; trên 690 khu dân cư không phát sinh tội phạm; hằng năm có trên 90% hộ gia đình, khu dân cư đăng ký và cam kết thực hiện các tiêu chí đảm bảo an ninh, thực hiện tốt quy ước, hương ước tại cộng đồng. Chất lượng môi trường văn hóa từng bước được nâng lên; các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi; đa số các hộ gia đình, khu dân cư thực hiện nghiêm túc quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Hiện nay trên địa bàn tỉnh duy trì thường xuyên 40 lễ hội của các dân tộc thiểu số; từ năm 2004 đến năm 2020 toàn tỉnh tổ chức được gần 20.000 chương trình/buổi giao văn nghệ quần chúng tại cơ sở, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào văn, văn nghệ quần chúng phát triển mạnh mẽ. Phong trào phòng chống bạo lực gia đình chuyển biến tích cực, toàn tỉnh có trên 390 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 72 mô hình phòng, chống bạo lực gia đinh; trên 400 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững…

Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh hiện có 07 nhà văn hóa cấp huyện, 93 nhà văn hóa cấp xã, 883 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố (tăng 752 nhà so với năm 2004). Cùng với trên 260 sân vận động, bóng chuyền, bóng rổ, tennis, bóng đá, sân vận động và nhà luyện tập thể thao đã cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí của Nhân dân.

Nội dung xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh được coi trọng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ban tuyên giáo các cấp đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động đấu tranh, phản bác âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch. Đến nay 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư; cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc cơ bản nắm vững và tích cực thực hiện các nội dung về xây dựng tư tưởng chính trị; thể hiện sự nhất trí cao và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ và công cuộc đổi mới đất nước. Cùng với kết quả thực hiện 7 phong trào cụ thể đã góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa tỉnh. Đến hết năm 2019 toàn tỉnh có trên 78.800 hộ gia đình đạt 82,5% (tăng trên 60%); 78,2% thôn, bản, khu phố đạt danh hiệu gia đình, thôn, bản văn hóa (tăng 56% so với năm 2004) và trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (tăng trên 73% so với năm 2004). Phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển mạnh mẽ, đến năm 2020 toàn tỉnh có  348 câu lạc bộ và điểm luyện tập thể dục, thể thao, trên 16.000 gia đình với trên 127.000 người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên…

Qua đó khẳng định, sau 20 năm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển cả về lượng và chất, từng bước đi vào chiều sâu. Tư tưởng, đạo đức và lối sống văn hóa lành mạnh được khơi dậy; truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và ý chí tự lực, tự cường… ngày càng được phát huy; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có sự phát triển và hướng mạnh về cơ sở. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả. Góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu, một số nơi chưa phát huy hiệu quả hoạt động. Tỷ lệ nhà văn hóa cấp xã, thôn, bản, khu dân cư chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chưa thu hút được các doanh nghiệp tư nhân tham gia phong trào, xây dựng doanh nghiệp văn hóa. Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn đô thị văn minh còn nhiều hạn chế; tỷ lệ xã, phường, thị trấn được công nhận danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới’, “Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” còn thấp. Công tác xóa đói, giảm nghèo ở một số địa phương vẫn càn hạn chế, kết quả chưa vững chắc; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; tình trạng sinh con thứ 3, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhân dân các dân tộc thiểu số; tình trạng vi phạm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vẫn còn xảy ra…

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh các định: Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh về thực hiện phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc về ý nghĩa tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện phong trào đối với sự phát triển của địa phương; trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện phong trào. Ban chỉ đạo các cấp tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa các mục tiêu, tiêu chí của phong trào vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong từng giai đoạn và hằng năm; bố trí nguồn kinh phí đầu tư để triển khai thực hiện hiệu quả; chú trọng xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho triển khai thực hiện phong trào. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường công tác quản lý, sử dụng, phát huy tối đa, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp cụ cho cán bộ, chuyên viên tham mưu và trực tiếp tham gia triển khai thực hiện phong trào các cấp, nhất là cấp cơ sở, đảm bảo cho phong trào được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện phong trào tại các địa phương, đơn vị, nhân rộng những mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời chấn chỉnh nhưng nơi làm chưa tốt, không hiệu quả./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” .Công An Tra Vinh

Người tốt việc tốt

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 26/10/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

  Sau 05 năm triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp đã quan tâm chỉ đạo, đưa vào nghị quyết, chương trình công tác hằng năm nhiều biện pháp xây dựng môi trường văn hóa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nội dung, nhiệm vụ thực hiện phong trào được triển khai sâu rộng; chú trọng xây dựng người cán bộ, chiến sỹ CAND vững vàng về chính trị, tư tưởng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, vì nhân dân phục vụ. Hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật trong CAND có nhiều tác phẩm, đề tài có giá trị về nội dung tư tưởng, nghệ thuật; phong trào văn nghệ quần chúng trong CAND phát triển sâu rộng. Cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư, phát huy hiệu quả, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, xây dựng đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sỹ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

 

Qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cùng với các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sỹ trong việc xây dựng văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.       Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” trong 05 năm qua.   Thời gian tới, để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phong trào và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, Bộ Công an và địa phương phát động. Nghiên cứu vận dụng những bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn thực hiện phong trào và xây dựng đơn vị đạt chuẩn danh hiệu gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc trưng của các đơn vị, địa phương hoặc hệ lực lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, thực hiện phong trào và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”. Xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trong CAND; kiện toàn tổ chức các đơn vị, cán bộ chuyên trách làm công tác văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ…  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, Tổng cục Chính trị CAND tiếp thu các ý kiến tham luận tại Hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, bổ sung các giải pháp, nhiệm vụ, những việc cần làm ngay để nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào trong thời gian tới./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công An – www.mps.gov.vn

Các tin khác

Thực Hiện Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa”: Cần Sự Quan Tâm Và Nguồn Lực Tương Xứng

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được xem là một giải pháp hữu hiệu, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nhân cách và đạo đức con người. Đồng thời, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa (VH) và môi trường VH mới.

Phong trào TDĐKXDĐSVH có độ bao phủ rộng, gắn với 5 nội dung và 7 phong trào lớn. Trong đó, 5 nội dung cụ thể là đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống VH, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường VH xanh-sạch-đẹp; xây dựng các thiết chế VH, thể thao; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh. 7 phong trào được chú trọng bao gồm phong trào xây dựng gia đình VH; phong trào xây dựng làng VH; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn VH; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến. Do đó, việc triển khai thực hiện phong trào đòi hỏi ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội. Trong đó, tìm ra cách làm phù hợp, gắn với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, được xem là cơ sở để phong trào đạt được kết quả thiết thực.

Khi bắt tay triển khai thực hiện, huyện Hà Trung đã xác định hạt nhân của phong trào TDĐKXDĐSVH là xây dựng gia đình VH. Bởi lẽ, gia đình VH gắn với con người VH, có vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống VH và phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, hàng năm có 90% các hộ gia đình trên địa bàn huyện đăng ký xây dựng gia đình VH. Quá trình bình xét tại cộng đồng dân cư, nhiều hộ đạt danh hiệu gia đình VH đã được vinh danh, đồng thời, không công nhận lại danh hiệu cho những hộ không đủ tiêu chuẩn. Điều này đã tạo ra tác động tích cực, nhằm khuyến khích các gia đình tự giác phấn đấu để đạt và giữ danh hiệu gia đình VH. Song, không dừng lại ở việc công nhận danh hiệu, phong trào xây dựng gia đình VH tại huyện Hà Trung ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn, khi gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và xây dựng gia đình khá giả, hạnh phúc. Đồng thời, chú trọng việc giáo dục truyền thống gia đình, bảo vệ, chăm sóc phụng dư­ỡng ông bà, cha mẹ; thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy tình làng, nghĩa xóm và các phong tục tập quán tốt đẹp.

Nhằm từng bước nâng cao cả về lượng và chất phong trào xây dựng gia đình VH trên địa bàn, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH cấp huyện đã xây dựng thang điểm để các xã, thị trấn triển khai xuống các làng. Mặc dù tiêu chuẩn và thang điểm bình xét mỗi năm một cao hơn, song tỷ lệ gia đình VH trên địa bàn cũng đều tăng qua từng năm. Cũng nhờ triển khai hiệu quả phong trào xây dựng gia đình VH mà đến nay, toàn huyện đã có 178/201 khu dân cư không có tội phạm phát sinh, trong đó có 96/201 khu dân cư 4 năm đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự; 195 khu dân cư không phát sinh người nghiện; 3 xã không có người nghiện là Hà Lai, Hà Vân và Hà Lĩnh; 129 khu dân cư không có tệ nạn và 198 khu dân cư vững mạnh.

Bắt đầu từ năm 2000 cho đến nay, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh ta. Với nhiều kết quả đạt được trong ngót 19 năm thực hiện, phong trào đã tạo được một luồng sinh khí mới trong đời sống kinh tế – xã hội và đời sống VH – tinh thần. Theo đó, tư tưởng, đạo đức và lối sống VH lành mạnh từng bước được khơi dậy; truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và ý chí tự lực, tự cường được phát huy. Từ đó, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình triển khai thực hiện phong trào, nhiều giá trị VH mới, tiên tiến được chọn lọc, tiếp thu và bồi đắp, trên cơ sở gìn giữ và phát huy các giá trị VH truyền thống xứ Thanh, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền VH Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, cũng từ phong trào này, hàng nghìn gương điển hình tiên tiến, tập thể kiểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực, đã được nhân rộng và tạo được sức ảnh hưởng tích cực và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời, đây cũng chính là hạt nhân để thực hiện cả 5 nội dung, 7 phong trào và là động lực khơi dậy, phát huy tài năng, trí tuệ của các cá nhân, tập thể trong học tập, lao động sản xuất ở các cơ quan, đơn vị, làng, bản.

Cùng với đó, các cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng thiết chế VH cơ sở và phong trào VH, văn nghệ, thể dục, thể thao… cũng đã và đang tạo thành những phong trào thi đua sôi nổi trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo kết quả thống kê của ngành VH, thể thao và du lịch, đến tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã có 3.257/4.357 làng, thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân phố VH; 470 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn VH cấp tỉnh. Hệ thống thiết chế VH – thể thao được xây dựng tương đối hoàn thiện, với 10 thiết chế cấp tỉnh, 33 thiết chế cấp huyện, 515/635 trung tâm VH – thể thao cấp xã… Còn theo số liệu thống kê của ngành lao động – thương binh và xã hội, thì hiện toàn tỉnh còn 54.918 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 5,59%) và 93.952 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 9,57%). Đây là kết quả từ phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo đã được triển khai sâu rộng và thu hút sự hưởng ứng tham gia của nhiều ngành, đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt căn bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong xây dựng báo cáo kết quả xây dựng đời sống VH vẫn còn xuất hiện. Trong đó, những con số đẹp vẫn được chú trọng, thay vì hiệu quả thực chất, được phản ánh cụ thể và thiết thực trong đời sống kinh tế – xã hội, VH – tinh thần nhân dân. Mặc dù các địa phương vẫn luôn có một câu đánh giá chung rằng, phong trào TDĐKXDĐSVH đã ngấm sâu và tạo ra sự chuyển biến cả về nhận thức lẫn hành động trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, không phải ở đâu và lúc nào, phong trào xây dựng gia đình VH, làng, bản, khu phố VH cũng được nhận thức sâu sắc và đồng đều ở tất cả các địa phương. Trong khi đó, ở nhiều vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, hoạt động VH vẫn còn nghèo nàn và có sự chênh lệch trong hưởng thụ VH so với các khu vực thuận lợi như thành phố…

Những khó khăn, thách thức đặt ra khi thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH hiện nay là không nhỏ. Điều đó đòi hỏi các cấp, ngành và từng địa phương, đơn vị phải dành sự quan tâm và nguồn lực tương xứng, để thực hiện phong trào nói riêng và góp phần phát triển VH nói chung.

Khôi Nguyên

Bạn đang xem bài viết Đưa Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Phát Triển Sâu Rộng, Tạo Sức Mạnh Phát Triển Thành Phố Toàn Diện trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!