Xem Nhiều 6/2023 #️ Giải Pháp Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xi Đảng Bộ Tỉnh # Top 8 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Giải Pháp Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xi Đảng Bộ Tỉnh # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Pháp Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xi Đảng Bộ Tỉnh mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước chỉ có thể đi vào cuộc sống khi chúng ta thực hiện tốt việc tuyên truyền làm cho Nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ, biến nhận thức thành tình cảm, trách nhiệm, hành động để thực hiện. Trong thời gian qua, thông qua các tổ chức thành viên của Mặt trận mà các chủ trương, nghị quyết của Đảng đã được tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

          Công tác tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng, có sự tương tác trực tiếp giữa người nói và người nghe; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế. Việc quán triệt, học tập nghị quyết những năm gần đây còn được đổi mới theo hình thức truyền hình trực tiếp, trực tuyến. Trong học tập, tập trung làm rõ những nội dung mới, cơ bản của nghị quyết, đây là hình thức được tiết kiệm rất nhiều thời gian, kinh phí.

          Thời gian qua, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các hình thức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền bằng các phương tiện trực quan, qua các chuyên trang, chuyên mục; thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các đội thông tin tuyên truyền lưu động, tham quan…; thông qua các hoạt động cộng đồng, các lễ hội, các câu lạc bộ, nhóm sở thích, nghề nghiệp … nhằm tạo sự đồng thuận, nhất quán với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo phong trào hành động cách mạng ở mỗi địa phương. Chính từ đó các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai đến Nhân dân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền được sử dụng thường xuyên hơn. Việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được coi trọng, đẩy mạnh. Đồng thời tăng cường chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng hình ảnh, nội dung tin, bài phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân. Từ hoạt động nầy giúp củng cố xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân được chặt chẽ hơn; đa số các chủ trương, chương trình, đề án khi triển khai đều được Nhân dân đồng tình và hưởng ứng.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế, thường chỉ diễn ra một chiều, trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ làm công tác tuyên truyền, là những báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận, đoàn thể vẫn chưa đáp ứng kịp sự phát triển của xã hội, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền còn thiếu nhiều (hệ thống máy chiếu, màn chiếu, máy tính phục vụ cho nhiệm vụ tuyên truyền ở cơ sở không có). Trên thực tế, ở cơ sở còn rất lúng túng trong việc tổ chức tuyên truyền học tập Nghị quyết cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, bởi thông tin cho báo cáo viên còn rất hạn hẹp, chỉ gói gọn mấy nội dung trong phạm vi nghị quyết hay trên nói sao dưới nói vậy mà chưa có sự phân tích và chứng minh một cách linh hoạt, hay nói ít hơn, nói nhiều sợ sai….. vì vậy việc triển khai nghị quyết ở một số nơi chất lượng không cao.

          Nguyên nhân: Do cán bộ làm công tác tuyên truyền ít được tập huấn về chuyên môn. Vì vậy việc tuyên truyền, triển khai chủ trương, nghị quyết chỉ đạt ở mức độ nhất định, chưa đáp ứng tốt yêu cầu; tài liệu tuyên truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng cho các đối tượng cần được tuyên truyền; một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức cho công tác tuyên truyền, còn chỉ đạo chung chung trong thực hiện; thông tin không được mở rộng, phân tích thêm, vì vậy chưa tạo được tính hấp dẫn đối với người nghe; tác động của mặt trái mạng xã hội đã làm cho việc cập nhật thông tin của một số người bị ảnh hưởng,… vì vậy công tác tuyên truyền, thông tin chính thống cần phải được cung cấp nhanh chóng, kịp thời để định hướng tích cực đến nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

          Hiện nay, chúng ta có rất nhiều kênh, nhiều hình thức để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Trong mỗi hình thức, cách làm đó đều có mặt được và chưa được tác động nhất định đến chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền. Vì vậy chúng ta phải đổi mới nội dung, biện pháp, cách thực hiện sao cho việc học tập chủ trương, Nghị quyết của Đảng phù hợp với đối tượng cần được tuyên truyền để đạt được mục đích tuyên truyền, chất lượng hiệu quả ngày càng cao.

           Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, lưu ý một số giải pháp:

          + Một: Phải xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng và phải xác định người nghe là ai để biên soạn nội dung cho phù hợp. Nội dung tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, không nói chung chung, chọn những nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nói, thiết thực trong đời sống, để người nghe dễ dàng nhận thức được và làm được. Thực hiện công tác tuyên truyền đối với người đứng đầu tổ chức, thành phần tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư sẽ có sức lan tỏa và tác động hiệu quả hơn. Trong lĩnh vực tôn giáo, chức sắc là người có uy tín sẽ ảnh hưởng lớn đến quần chúng tín đồ. Tiếng nói của chức sắc có sức thuyết phục lớn tác động, quyết định đến lập trường và thái độ của tín đồ. Do vậy đối với công tác tôn giáo thì việc tuyên truyền vận động chức sắc các tôn giáo là rất quan trọng.

Tập trung tuyên truyền, tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình hành động để triển khai thực hiện. Vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17/10/2020 của Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, “Công dân Đồng khởi”, ….

          + Hai: Củng cố, xây dựng và phát triển lực lượng làm công tác tuyên truyền của Mặt trận, đoàn thể tại cơ sở: có kỹ năng, được tập huấn, nhiệt tình. Người cán bộ làm công tác tuyên truyền phải lấy sự gương mẫu để vận động tuyên truyền. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò của mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên để tuyên truyền, vận động ra Nhân dân.

          + Ba: Công tác tuyên truyền phải được gắn kết với việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực đóng góp, tham gia xây dựng và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở mỗi cơ quan, đơn vị. MTTQ Việt Nam làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên phải thật sự là những người nồng cốt trong mọi hoạt động, nói và làm theo Nghị quyết, gương mẫu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          + Bốn: Cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân là sự tập hợp nhiều người có trình độ, nhận thức, quan điểm khác nhau, nên khi đưa ra một vấn đề gì thường có nhiều ý kiến khác nhau. Do đó việc đầu tiên là phải tuyên truyền giáo dục, tuyên truyền để người dân có nhận thức tốt về đường lối, chính sách, đồng thời phải lắng nghe ý kiến khác nhau, phân tích để đi đến thống nhất thực hiện.

          + Năm: Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng, cung cấp tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận, các đoàn thể cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền.

Năm năm tới chúng ta bước vào giai đoạn thi đua mới, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của Nhân dân tỉnh nhà và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, chung sức, chung lòng quyết tâm duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước toàn diện trên các lĩnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI nhiệm kỳ 2020-2025.

          Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên truyền phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận sâu sắc, bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm sống phong phú để có đủ năng lực trao đổi, đối thoại, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, bức xúc của người dân; am hiểu công nghệ thông tin để có thể sử dụng và tác chiến trên không gian mạng.

Tuyên truyền là một việc quan trọng và cần thiết, là nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người cán bộ đảng viên; làm sao để chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống một cách thiết thực. Do đó việc nắm dư luận xã hội, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là rất quan trọng; kịp thời phản ánh với các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng những vấn đề mà Nhân dân quan tâm. Đồng thời làm cơ sở cho công tác tuyên truyền và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bàn Giải Pháp Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Mục Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Tĩnh Khóa Xviii

P.V: Thưa bà, lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri luôn là bước đi quan trọng trước kỳ họp. Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, hoạt động này đã được thực hiện như thế nào?

Bà Trương Thanh Huyền: Để chuẩn bị cho kỳ họp, từ ngày 12 – 22/11/2019, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp, thường trực HĐND 13 huyện, thành phố, thị xã tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại 26 điểm với hơn 3.000 cử tri tham dự. Các cuộc tiếp xúc đã lắng nghe, tiếp thu 325 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên nhiều lĩnh vực khác nhau gửi đến kỳ họp.

Nét mới tại đợt tiếp xúc cử tri lần này là việc chuyển đổi địa bàn tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh và tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại một số địa phương.

P.V: Cử tri tiếp tục hướng sự quan tâm vào việc kỳ họp lần này sẽ lựa chọn những vấn đề trọng yếu gì để tiến hành chất vấn. Xin bà chia sẻ thêm về thông tin này?

Qua đó, cử tri ở các địa phương cũng có dịp được tiếp xúc với nhiều đại biểu HĐND tỉnh, tiếp cận thêm thông tin, giải trình từ đại biểu ở nhiều ngành, lĩnh vực. Còn các đại biểu HĐND tỉnh được tiếp xúc với cử tri các địa bàn khác nhau, từ đó nắm bắt một cách toàn diện tâm tư nguyện vọng của cử tri và tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh để phản ánh tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh và đa số cử tri tỉnh nhà rất đồng tình, hoan nghênh và đánh giá cao sự đổi mới này.

Bà Trương Thanh Huyền: Tại Kỳ họp thứ 12 lần này, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã chọn 4 nhóm lĩnh vực để chất vấn trực tiếp.

Theo đó, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường giải trình về công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 18/12/1980; việc giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân bị lấn chiếm kéo dài nhiều năm gây tranh chấp đất đai; việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư một số dự án trên địa bàn.

Tư lệnh Sở Kế hoạch – Đầu tư giải trình về việc tổng nguồn lực đầu tư trên địa bàn năm 2019 không đạt kế hoạch, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình nông thôn mới chậm, nhiều dự án đã được thống nhất chủ trương nhưng chưa được triển khai; việc đầu tư các nhà máy xử lý rác, dự án cấp nước sạch chậm tiến độ…

Người đứng đầu Sở LĐ-TB&XH giải trình về việc nhiều lao động Hà Tĩnh đi xuất khẩu lao động vi phạm các quy định của các nước sở tại; giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động thời gian tới.

P.V: Vậy, với các vấn đề bức xúc mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đưa ra, làm thế nào để “theo đến cùng vấn đề, truy đến cùng trách nhiệm” thưa bà?

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trả lời về vấn đề công tác cải cách tư pháp những năm qua chưa đạt yêu cầu đề ra; chất lượng giải quyết, xét xử nói chung của tòa án nhân dân 2 cấp vẫn còn hạn chế.

Bà Trương Thanh Huyền: Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh đề cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tham gia chất vấn sôi nổi, thẳng thắn. Đối với các vấn đề được chất vấn, ngoài các “tư lệnh ngành” đã trả lời, nêu các giải pháp, thời hạn giải quyết thì các phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực và cá nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia tiếp thu, giải trình.

Ví dụ như Nghị quyết “về chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội” được kỳ vọng sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy tính cộng đồng trong hỗ trợ thành viên hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội nhằm góp phần thực hiện mục tiêu mọi người dân tham gia đều được hưởng lương hưu, góp phần thực hiện tốt một trong những chính sách an sinh trụ cột của Đảng.

Nghị quyết hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV chưa có thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS, hạn chế tỷ lệ nghèo hóa đối với người bệnh và gia đình người bệnh.

Đây đều là những chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Đảng Bộ Thành Phố Ninh Bình Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, cán bộ và nhân dân thành phố Ninh Bình đã huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, xây dựng đô thị văn minh hiện đại, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, xứng đáng với vị thế là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa xã hội của tỉnh, phấn đấu trở thành thành phố du lịch trong tương lai.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế – xã hội

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Ninh Bình đã tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần đem lại nguồn thu cho thành phố và nâng cao đời sống người dân. Đảng bộ thành phố cũng đã tập trung lãnh đạo xây dựng một số khu công nghiệp như: khu công nghiệp Ninh Phúc, khu công nghiệp Phúc Sơn, làng nghề Ninh Phong với các loại hình sản xuất chủ yếu như may mặc, mộc, điện tử, bốc xếp hàng hóa…

Việc phát triển cụm TTCN và làng nghề Ninh Phong là một trong những chủ trương của thành phố trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khi thành phố thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp để xây dựng cụm TTCN và làng nghề, nhiều hộ gia đình nơi đây đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang ngành nghề phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao và giải quyết việc làm cho người lao động. Hiện nay, cụm TTCN và làng nghề ở phường Ninh Phong đã thu hút trên 60 hộ gia đình và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng được Đảng bộ thành phố quan tâm chỉ đạo và ngày càng phát triển. Số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng nhanh. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã thu hút gần 700 doanh nghiệp tham gia kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch, khuyến khích đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất các khách sạn, nhà hàng, nâng cao chất lượng phục vụ. Toàn thành phố hiện có 130 khách sạn, nhà hàng, 12 trung tâm thương mại và siêu thị, 21 chợ, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân, bình quân mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách du lịch, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ thành phố Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Thành phố đã triển khai Đề án hỗ trợ mở rộng diện tích trồng lúa chất lượng cao, thực hiện tốt chính sách trồng cây vụ đông, xây dựng mô hình thí điểm sản xuất hoa cao cấp, rau an toàn ở xã Ninh Phúc, phường Ninh Sơn. Chỉ đạo các địa phương, xác định thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, từ đó có các biện pháp phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Cùng với việc lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thế mạnh của từng địa phương, tăng cường chuyển giao tiến bộ KHKT, hỗ trợ vốn vay ưu đãi… Hiện các xã còn nhiều diện tích đất nông nghiệp đã chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng cho giá trị thu nhập cao như trồng hoa, các loại rau màu, hành xuất khẩu…. Năm 2015, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 111 triệu đồng/ha/năm.

Với những giải pháp cụ thể và hướng đi đúng của thành phố đã góp phần đem lại nguồn thu và nâng cao đời sống người dân. Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 12%, vượt mục tiêu 10,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh trong điều kiện thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, đạt trên 9.800 tỷ đồng, tăng hơn 65% so với năm 2014. Thương mại, dịch vụ phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 6.320 tỷ đồng… Đến hết năm 2015, thành phố chỉ còn 149 hộ nghèo, bằng 0,43%, giảm 20 hộ so với cùng kỳ.

Xây dựng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

Để phát triển thành phố theo không gian đô thị của tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Hồng, Đảng bộ thành phố đã tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại II, hướng đến tiêu chí đô thị loại I. Theo đó, Thành ủy Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 05, ngày 26-10-2011 “Về xây dựng, phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II, hướng tới thành phố du lịch văn minh, hiện đại”, cùng với đó tiến hành những giải pháp cụ thể như đầu tư xây dựng một số công trình tạo điểm nhấn về phát triển đô thị, cải tạo và nâng cấp các tuyến đường nội thị, dự án kè bờ Đông sông Vân, hồ Máy Xay, hồ Biển Bạch, cầu Chà Là…

Đặc biệt, trong những năm qua, với vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc tích cực của người dân, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và doanh nghiệp, nhiều công trình phúc lợi đã được đầu tư xây dựng. Trong 2 năm (2012-2013), thành phố đã hỗ trợ trên 27 nghìn tấn xi măng, trị giá gần 30 tỷ đồng, nhân dân các xã, phường huy động ngày công, hiến đất, cùng với doanh nghiệp đóng góp trên 90 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, cống rãnh, vỉa hè, sân nhà văn hóa thôn, phố, góp phần tạo cảnh quan cho thành phố.

Hướng đến một thành phố văn minh, hiện đại, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố được tăng cường. Thành phố đã đầu tư trang bị xe ô tô bán tải cho các phường và chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Thực hiện tốt việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông… Đặc biệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02, ngày 4-9-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 78, ngày 7-9-2015 chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, phường tập trung triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Qua đó ý thức chấp hành của nhân dân đối với các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Đinh Văn Thứ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình cho biết: Với mục tiêu là phát triển thành phố Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I trước năm 2020, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng đã và đang tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với phát triển đô thị.

Theo đó, thành phố Ninh Bình tiếp tục ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vào các lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu trung tâm vui chơi giải trí, tiếp tục phát triển kinh tế hộ gia đình, hình thành một số khu phố, đường phố thương mại gắn với các tuyến đường văn minh đô thị. Bên cạnh đó, thành phố còn tập trung phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ các ngành nghề truyền thống, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, góp phần tạo thêm việc là, tăng thu nhập cho người lao động.

Đảng bộ cũng tăng cường hơn nữa công tác quy hoạch và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng để thành phố Ninh Bình hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I trong thời gian sớm nhất…

Đảng Bộ Evnnpt: Tăng Cường Các Giải Pháp Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Của Đảng

Để có được thành tích trên, những năm qua, đặc biệt là năm 2015, Đảng bộ EVNNPT đã tập trung lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng hội Đảng các cấp, bám sát các quy chế, quy định, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, thực hiện thắng lợi 35/35 mục tiêu đề ra. Trong đó, nổi bật là việc đảm bảo cung ứng đủ điện, liên tục và an toàn cho các địa phương phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng lớn, hầu hết các công trình trọng điểm, cấp bách đều được hoàn thành và đưa vào vận hành đúng tiến độ, với chất lượng cao; Chú trọng công tác nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo, điều hành, quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, năng suất lao động; Tạo môi trường làm việc thân thiện và nâng cao đời sống người lao động…

Đảng bộ EVNNPT cũng đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thông qua việc thực hiện tốt Nghị quyết trung ương 4 “Về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc đấu tranh, phê bình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong mỗi tổ chức cơ sở đảng và trong từng đảng viên. Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2015, Đảng bộ EVN NPT đã được cấp trên công nhận là tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng

Cùng với lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu SXKD, công tác xây dựng Đảng được Tổng công ty hết sức quan tâm, chú trọng và đây là nhiệm vụ then chốt xây dựng và củng cố tổ chức Đảng; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), khắc phục yếu kém, khuyết điểm, phấn đấu đạt trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém; trên 85% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu năm 2015, kết nạp được từ 75 – 80 đảng viên mới… Đặc biệt, là tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phối hợp phong trào thi đua LĐSX, văn hóa, thể thao, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, cải thiện đời sống CBCNVC, xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp và tích cực tham gia các chương trình xã hội từ thiện vì cộng đồng…

Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp điện cho nền kinh tế, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, Đảng bộ EVN NPT thực sự là hạt nhân lãnh đạo, xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia từng bước vững manh, trở thành một trong những đơn vị đầu về mọi mặt hoạt động, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của ngành Điện Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Bạn đang xem bài viết Giải Pháp Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xi Đảng Bộ Tỉnh trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!