Xem Nhiều 3/2023 #️ Giải Pháp Khắc Phục Khó Khăn TroNg Công Tác Xây Dựng Đảng Ở Đông Hưng # Top 5 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Giải Pháp Khắc Phục Khó Khăn TroNg Công Tác Xây Dựng Đảng Ở Đông Hưng # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Pháp Khắc Phục Khó Khăn TroNg Công Tác Xây Dựng Đảng Ở Đông Hưng mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đảng bộ huyện Đông Hưng hiện có 96 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số 12.550 đảng viên. Năm 2010, Đảng bộ có 62 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 20 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và 14 tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, không còn tổ chức Đảng yếu, kém. Có 1.252 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7.056 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1.290 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

Trong công tác chính trị tư tưởng còn yếu về một số lĩnh vực như: hiện tượng tham nhũng, phai nhạt lý tưởng của một bộ phận đảng viên… đã ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào Đảng. Đội ngũ báo cáo viên của một số cơ sở còn yếu, việc cập nhật thông tin thời sự chưa kịp thời, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, đảng viên tuổi cao sức yếu xin miễn sinh hoạt nhiều, có tư tưởng bảo thủ, trì trệ, chậm tiếp thu cái mới.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, việc phát triển tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, ở một số đơn vị chuyên môn còn sinh hoạt ghép nên hiệu quả không cao. Một số cấp uỷ chưa tiến hành thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc duy trì chế độ sinh hoạt của tổ chức Đảng. Nội dung sinh hoạt còn chậm đổi mới và chưa đồng đều giữa các tổ chức cơ sở Đảng. Việc nắm tình hình nội bộ ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, chưa sâu sát, kịp thời. Công tác đánh giá, bình xét hàng năm ở một số đơn vị còn hình thức… Công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết. Nội dung, chương trình kiểm tra chưa bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Công tác vận động quần chúng thực hiện nghị quyết ở một số nơi còn yếu và chưa thực hiện công khai kịp thời các nội dung để người dân biết. Công tác cải cách hành chính ở một số địa phương còn chậm, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên đã được Huyện uỷ Đông Hưng làm rõ, đồng thời cũng đề ra nhiều giải pháp để khắc phục. Trong thời gian tới, trước hết huyện cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất tốt, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, có đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tạo bước chuyển biến có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức ở các cấp, các ngành.

Theo đó, phải thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng các khâu trong công tác cán bộ, tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên cơ sở quy hoạch và tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đủ năng lực lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Cần đa dạng hoá, nâng cao chất lượng thông tin thời sự cho nhân dân; chú trọng việc xây dựng, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chuyên đề bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, chủ động phòng ngừa và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện tốt vịêc phân công công tác cho đảng viên. Cấp uỷ và chi bộ đảng phải làm tốt công tác quản lý cán bộ đảng viên về mọi mặt và đưa việc thực hiện đi vào nề nếp.

Ngoài ra, cần phân công đảng viên phụ trách địa bàn dân cư, một số hộ gia đình cho phù hợp với khả năng của mỗi đảng viên. Coi trọng hơn nữa tới công tác phát triển đảng viên, thường xuyên chăm lo giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng cho quần chúng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, nhất là nơi đồng bào có đạo.

Các Giải Pháp Đột Phá, Khắc Phục Khó Khăn Hiện Nay

(Chinhphu.vn) – Chính phủ muốn lan tỏa tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, hành động đến các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của năm 2020 và của giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ báo cáo tóm tắt một số nội dung chính của dự thảo Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2020 – Ảnh: VGP/Quang Hiếu Sáng 30/12, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đang diễn ra tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã báo cáo tóm tắt một số nội dung chính của dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01/NQ-CP). 

Sáng 30/12, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đang diễn ra tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã báo cáo tóm tắt một số nội dung chính của dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01/NQ-CP).

Dự thảo Nghị quyết đã được sự đồng thuận, thống nhất cao trong thường trực Chính phủ và các thành viên Chính phủ sau khi đã thể hiện đầy đủ tinh thần của Kết luận 63-KL/TW của Trung ương Đảng và Nghị quyết số 85/2019/QH14 của Quốc hội.

Phương châm 12 chữ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020, chuẩn bị, tạo đà cho Kế hoạch, Chiến lược phát triển KTXH giai đoạn tiếp theo. Trong năm, nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn như: 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021.

Với ý nghĩa đó, Phó Thủ tướng cho rằng Chính phủ mong muốn lan tỏa tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, hành động đến các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH của năm 2020 và của giai đoạn 2016-2020 và xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” với 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành.

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật.

Thứ hai, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất, hiệu quả hơn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Thứ ba, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ tư, thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ năm là củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên; thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Cuối cùng là chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban MTTQ, đoàn thể các cấp; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo ở tất cả các ngành, các cấp; tổ chức tốt các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước.

Sáu chỉ đạo trọng tâm này của Chính phủ nhằm tiếp tục hoàn thành và hướng tới hoàn thành vượt mức yêu cầu của Quốc hội giao cho Chính phủ trong năm 2020 mà trước hết là 2 chỉ tiêu: Tốc tăng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8% (Quốc hội giao tăng khoảng 7%) và tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu là dưới 2% (Quốc hội giao dưới 3%). 10 chỉ tiêu còn lại được xác định là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,8%, lạm phát chỉ tăng dưới 4%, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so GDP là 33-34%; tỉ lệ giảm nghèo từ 1-1,5%, tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỉ lệ lao động qua đào tạo là 65%; số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) là 28; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 90,7%; tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 90% và tỉ lệ che phủ rừng là 42%.

10 giải pháp đột phá khắc phục các vướng mắc hiện nay

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết Chính phủ thống nhất 10 nhóm giải pháp chủ yếu (được cụ thể thành 138 nhiệm vụ cho từng bộ, ngành). Thứ nhất là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh.

Thứ hai, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, trong đó có việc nâng cao hiệu quả quản lý nợ công, thanh toán nợ đúng hạn, không để ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm của quốc gia, cải thiện triển vọng tín nhiệm quốc gia trong năm 2020.

Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn. Trong đó, hoàn thiện và phê duyệt phương án xử lý ngân hàng mua bắt buộc. Ban hành khuôn khổ thể chế quản lý thử nghiệm (sandbox) đối với hoạt động công nghệ tài chính (fintech) trong hoạt động ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt. Có kế hoạch nâng xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 10 bậc, công bố sách trắng doanh nghiệp. Khuyến khích phát triển và tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư, xây dựng các dự án lớn. Phấn đấu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Thứ tư, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Thứ năm, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng KHCN hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề hợp lý, có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài.

Thứ sáu, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân: Thực hiện hiệu quả, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng.

Thứ bảy, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thứ tám, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ chín, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển KTXH, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cuối cùng là đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban MTTQ, đoàn thể các cấp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định đây là các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có tính đột phá trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc hiện nay, đưa KTXH của đất nước hoàn thành các chỉ tiêu mà Trung ương và Quốc hội giao trong năm 2020.

Thành Chung

Khắc Phục Khó Khăn Trong Quản Lý Đảng Viên

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên trao đổi với cán bộ thôn về công tác xây dựng Đảng.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Vũ Tuấn Dũng, công tác quản lý đảng viên trong khối gặp nhiều khó khăn vì thường xuyên có biến động lớn. Mỗi năm, Đảng bộ khối kết nạp khoảng 2.000 đảng viên mới, có khoảng 3.000 lượt đảng viên chuyển sinh hoạt. Trong khi đó, việc cập nhật thông tin, số liệu chủ yếu vẫn thực hiện thủ công, trong khối hiện chưa có phần mềm quản lý riêng. Đặc biệt, số lượng đảng viên là sinh viên rất lớn, hiện tại có khoảng 2.000 đảng viên. Theo quy định, sau khi ra trường, đảng viên là sinh viên chỉ được duy trì sinh hoạt với tổ chức Đảng của trường tối đa 12 tháng. Hết thời gian trên, không ít đảng viên là sinh viên rơi vào tình trạng không có nơi sinh hoạt Đảng khi làm việc ở đơn vị không có tổ chức Đảng…

Tại các địa phương, khó khăn lớn nhất là quản lý đảng viên miễn sinh hoạt và đảng viên đi làm ăn xa. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung cho biết, huyện chưa có biện pháp hiệu quả để quản lý đảng viên đi làm ăn xa. Ngoài ra, với hơn 1.000 đảng viên được miễn sinh hoạt của Đảng bộ huyện, câu hỏi đặt ra là nếu đảng viên miễn sinh hoạt tham gia mạng xã hội trên internet, huyện có giải pháp gì để quản lý? Đồng chí Phạm Nguyên Nhung cho biết, biện pháp chủ yếu vẫn là tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn để đảng viên tỉnh táo không bị “nhiễm độc” thông tin xuyên tạc, chống phá.

Khó khăn trong quản lý đảng viên đi làm ăn xa phổ biến ở nhiều địa phương. Theo Hướng dẫn số 01-HD/TƯ ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, nếu đảng viên đi ra ngoài địa phương nơi cư trú có lý do chính đáng và thời gian dưới 12 tháng thì chi bộ xét, đề nghị đảng ủy cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt Đảng và công tác trong thời gian đó. Hết thời gian phải có nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương ở nơi đến hoặc phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo chi bộ để chi bộ xét cho sinh hoạt Đảng trở lại. Do vậy, nếu đảng viên không chủ động thực hiện thì rất khó để tổ chức Đảng quản lý.

Ngoài ra, tình trạng đảng viên về hưu hoặc chuyển chỗ ở không nộp giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng, né tránh không tham gia sinh hoạt Đảng ở địa phương cũng xảy ra. Việc thực hiện Quy định 76-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” còn nặng về hình thức cũng là một hạn chế trong công tác quản lý đảng viên hiện nay…

Cần thêm những giải pháp

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, Thành ủy Hà Nội đã tập trung các giải pháp gắn với thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”, đặc biệt là gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”. Trong đó, trọng tâm là các giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố thi hành kỷ luật hơn 2.000 đảng viên bằng các hình thức từ khiển trách đến khai trừ khỏi Đảng đã có sức răn đe lớn.

Thời gian qua, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng cũng đã chủ động đổi mới, triển khai một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên. Phổ biến và mang lại hiệu quả là giải pháp phân công nhiệm vụ cho đảng viên ngay từ đầu năm và định kỳ đánh giá. Tại huyện Thạch Thất, hầu hết các chi bộ đều phân công rõ nhiệm vụ cho từng đảng viên. Với huyện Quốc Oai, hằng năm, chi bộ tổ chức hội nghị đại biểu quần chúng để ban chi ủy, đảng viên tự phê bình và tiếp thu những phê bình, đóng góp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém…

Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm của tất cả các cấp ủy Đảng, trước hết là cấp cơ sở. Theo Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Vũ Tuấn Dũng, để quản lý đảng viên là sinh viên sau khi ra trường có thể cho thành lập chi bộ văn phòng nhà trường, đồng thời kéo dài thời gian sinh hoạt Đảng của đảng viên là sinh viên sau khi tốt nghiệp với tổ chức Đảng trong trường đại học, cao đẳng. Đồng chí Vũ Tuấn Dũng và Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung đều kiến nghị sớm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đảng viên liên thông trong toàn thành phố và rộng hơn là cả nước. Có như thế, công tác quản lý đảng viên mới được chủ động, chặt chẽ.

Nỗ Lực Khắc Phục Khó Khăn, Khôi Phục Nền Kinh Tế Của Venezuela

Ngay trong thông điệp đầu năm trước Quốc hội, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thừa nhận những bế tắc của nền kinh tế nước này trong suốt năm vừa qua, do ảnh hưởng của việc giá dầu thế giới lao dốc.

Đặc biệt, việc giá dầu thế giới giảm xuống mức chỉ còn khoảng 27 USD/thùng trong tuần này, mức thấp nhất trong 12 năm trở lại đây, càng khiến nền kinh tế Venezuela vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hiện giá dầu của Venezuela được giao dịch ở mức 24 USD/thùng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn thu của quốc gia này, bởi dầu khí là nguồn thu chính của nước này khi chiếm tới 96% tổng kim ngạch xuất khẩu. Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu dầu của Venezuela chỉ đạt 42,5 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 74 tỷ USD năm 2014. Giá dầu giảm đã khiến dự trữ ngoại tệ của Venezuela chỉ còn gần 15 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2003.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, ngân hàng trung ương Venezuela (BCV) chính thức thông báo mức lạm phát tính tới hết quý III năm 2015 của nước này đã tăng lên 108,7%. Đây là lần đầu tiên chỉ số chính thức về lạm phát của Venezuela ở mức ba con số. BCV cũng cho biết: “Những ước tính qua các biện pháp kinh tế học cho thấy, gần 60% lạm phát trong năm 2015 của nước này là hệ quả của biến động tỷ giá hối đoái, trong đó đồng Bolivar (đồng nội tệ của Venezuela) bị hạ giá quá mức trên các trang web đổi tiền bất hợp pháp”. Theo BCV, con số báo động trên xuất phát từ “một cuộc chiến tranh kinh tế thế hệ mới” và “nạn buôn lậu tiểu ngạch” gây ra những tác động tiêu cực cho các yếu tố kinh tế vi mô, trong đó có chỉ số lạm phát.

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến người dân Venezuela phải chịu cảnh thiếu thốn trầm trọng các nhu yếu phẩm hàng ngày và xếp hàng dài trước các cửa hiệu. Theo Tổng thống Nicolas Maduro, điều này là do Venezuela không có một bộ máy kinh tế và sản xuất vững chắc, có thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Bên cạnh đó, ông Maduro cũng thừa nhận vẫn chưa có sự liên kết và thỏa thuận giữa các công ty vừa và nhỏ đa phần do các tư nhân nắm giữ, cũng như những bất cập trong chính sách tỷ giá hối đoái, góp phần đẩy kinh tế nước này chìm sâu vào khủng hoảng.

Tình hình trên đã buộc Chính phủ Venezuela phải ban bố tình trạng kinh tế khẩn cấp trong 60 ngày bắt đầu từ ngày 16/1, nhằm bảo vệ những quyền xã hội cơ bản của công dân như: Giáo dục, sức khỏe, nhà ở và thể thao. Ông Maduro cũng cho biết, Quốc hội Venezuela đã thành lập một ủy ban đặc biệt và bắt đầu xem xét sắc lệnh tình trạng kinh tế khẩn cấp lần này. Theo điều 338 của Hiến pháp Venezuela, Chính phủ được quyền tuyên bố tình trạng kinh tế khẩn cấp trong những tình huống đặc biệt của quốc gia trong 60 ngày và có thể kéo dài thêm 60 ngày nữa. Trước đó, Tổng thống Maduro đã nhiều lần tố cáo phe cánh hữu đối lập được sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài đang tiến hành một cuộc chiến tranh kinh tế chống lại chính phủ nhằm gây nên tình trạng bất ổn.

Nỗ lực vượt khó

Nhằm giải quyết tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay của đất nước, Phó Tổng thống Venezuela Aristobulo Istúriz cho biết, chính phủ nước này sẽ tập trung triển khai các chương trình xã hội như: Giáo dục, y tế và trợ cấp lương thực tại hàng nghìn cộng đồng dân cư. Phó Tổng thống Istúriz nhấn mạnh, các chương trình xã hội được triển khai từ cấp cơ sở là chủ trương mà chính phủ sẽ quan tâm nhiều hơn trong tương lai để thực hiện cuộc chiến chống đói nghèo. Tại các cộng đồng có đông người nghèo sinh sống, việc tiếp cận trực tiếp với người dân sẽ giúp phát hiện những khó khăn và từ đó xác định những ưu tiên cần giải quyết.

Chính phủ cũng đã tiến hành họp với các nhà sản xuất để xem xét những lĩnh vực sản xuất cần ưu tiên phát triển và lên kế hoạch canh tác hơn 2 triệu hécta để sản xuất 19 triệu tấn lương thực, tăng 26% so với năm 2015, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Bên cạnh đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi toàn dân đoàn kết vì hòa bình và dân chủ bất chấp những bất đồng giữa Chính phủ và Quốc hội. Ông Maduro cũng kêu gọi Quốc hội, do phe đối lập chiếm đa số, yêu cầu Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama hủy bỏ sắc lệnh coi Venezuela là “mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ”. Nhà lãnh đạo Venezuela cũng hối thúc các thành viên Quốc hội nghiên cứu sắc lệnh về tình trạng kinh tế khẩn cấp. Ông Maduro cũng bày tỏ nhân dân đang chờ đợi những chính sách giải quyết tình trạng khó khăn hiện nay và điều này không chỉ phụ thuộc vào chính phủ, mà còn phụ thuộc vào đối thoại minh bạch và thẳng thắn giữa các đảng phái chính trị và các thành phần trong xã hội.

Trong một động thái mới nhất, ngày 19/1, Venezuela đã thành lập Hội đồng Quốc gia về kinh tế sản xuất, với sự tham dự của 23 thống đốc bang, người đứng đầu chính quyền các huyện, các thị trưởng và đại diện các doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân. Tổng thống Venezuela khẳng định, việc thành lập Hội đồng Quốc gia về kinh tế sản xuất là nhằm tập hợp và khuyến khích sự tham gia của các thành phần muốn chung sức giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Hội đồng mới thành lập sẽ có vai trò tư vấn chính sách kinh tế cho Tổng thống trên cơ sở đối thoại thẳng thắn.

Cũng trong cuộc họp này, Tổng thống Venezuela đã yêu cầu thay đổi hoàn toàn mô hình kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ ở nước này bằng một mô hình sản xuất đa dạng và hội nhập, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Đây được coi là một trong những ưu tiên lớn của Venezuela. Mặc dù vậy, nghị sĩ Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền, Francisco Torrealba, vẫn dự báo cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước này sẽ còn kéo dài ít nhất trong vòng ba tháng tới đây.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, khoảng 59% người Venezuela được hỏi đều cho rằng, Quốc hội do Liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập chiếm đa số nên gạt bỏ những mâu thuẫn chính trị và hợp tác với Chính phủ của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay của đất nước.

Ông Eleazar Diaz Rangel, nhà phân tích chính trị đồng thời là Giám đốc nhật báo Ultimas Noticias cho rằng, phần lớn những cử tri bỏ phiếu cho liên minh đối lập MUD đều tin tưởng rằng, Quốc hội mới sẽ giúp giải quyết tình hình kinh tế bế tắc kéo dài suốt năm qua và sẽ ngày càng có nhiều người dân Venezuela yêu cầu Chính phủ và Quốc hội đạt được sự nhất trí, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, nhằm thúc đẩy sản xuất và dần dần khôi phục nền kinh tế, đặc biệt là nguồn cung lương thực./.

Khắc Phục Khó Khăn, Đề Xuất Các Giải Pháp Mới Phát Triển Đối Tượng Tham Gia Bhxh, Bhyt, Bhtn

Theo dự thảo Báo cáo của Ban chỉ đạo, 9 tháng đầu năm 2020 thành phố Đà Nẵng gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó tái dịch lần 2 từ cuối tháng 7 đã tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế xã – hội nói chung, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn (BHTN) nói riêng.

Toàn cảnh Hội nghị

Cụ thể, 2.188 doanh nghiệp tham gia BHXH bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 với 47.173 lao động giảm tham gia BHXH bắt buộc (lao động ngừng việc là 21.627 người, lao động nghỉ không lương là 24.608 người, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ ốm đau,… 938 người). Tổng số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc 209.421 người, đạt 80,37% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước giảm 32.033 người (giảm 13,3%); 202.625 người tham gia BHTN, đạt 79,82% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước giảm 31.716 người (giảm 13,5%); 1.024.969 người tham gia các loại hình BHYT, đạt 94,09% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước giảm 10.279 người (giảm 1%); độ bao phủ BHYT toàn dân giảm còn 94,1%; mặc dù BHXH tự nguyện so với cùng kỳ năm trước tăng 1.788 người (tăng 38,3%) nhưng mới đạt 51,23% kế hoạch;…

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo và đại biểu tham dự, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Trần Văn Miên cho biết, trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng BHXH thành phố đã có nhiều cố gắng triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đạt được những kết quả nhất định; dự báo tăng trưởng GDP 2020 của thành phố âm khoảng 9,26%, tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ tiếp tục gặp khó khăn… Vì vậy, các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp với BHXH thành phố; tiếp tục khắc phục khó khăn, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Giám đốc BHXH thành phố Đinh Văn Hiệp báo cáo tại Hội nghị

Trước mắt, BHXH thành phố chủ trì, tham mưu hợp nhất, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn 3036/BHXH-BT ngày 24-9-2020; tập trung phối hợp các sở, ngành tham mưu cơ chế hỗ trợ từ ngân sách địa phương cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi dưới 80 tuổi, nâng mức hỗ trợ BHXH tự nguyện, BHYT HSSV từ ngân sách địa phương; cơ chế ngân sách hỗ trợ phần chênh lệch chi phí khám chữa bệnh BHYT đối tượng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn thành phố; thực hiện cấp thẻ BHYT 100% đối với hộ cận nghèo, HSSV; triển khai phát triển đối tượng tham gia BHYT nhóm chức sắc, chức việc và nhà tu hành theo quy định; hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động có lao động giảm do ảnh hưởng bởi dịch Covid19 đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN kịp thời theo quy định…

HỒ HỒNG PHONG

Bạn đang xem bài viết Giải Pháp Khắc Phục Khó Khăn TroNg Công Tác Xây Dựng Đảng Ở Đông Hưng trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!