Xem Nhiều 6/2023 #️ Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã # Top 9 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ThS. Nguyễn Thị Xuân – Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

Trường chính trị tỉnh Kon Tum

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính, đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội

Vấn đề cải cách hành chính không phải tới thời điểm hiện nay mới được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Cải cách hành chính đã được thực hiện từng bước qua các giai đoạn và thu được những kết quả nhất định trong thời gian vừa qua. Hiện nay chúng ta vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính với nhiều nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

          Đảng và Nhà nước ta xác định cải cách thủ tục hành chính luôn được quan tâm và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra: thủ tục hành chính còn phức tạp, phiền hà, đang là rào cản lớn đối với việc tạo lập môi trường xã hội, môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hiệu quả cho sự phát triển. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh và kịp thời những yêu cầu của người dân gắn với việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã được triển khai mạnh mẽ từ các bộ, ngành và các địa phương.

       Trên cơ sở những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đã ba hành những văn bản quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ngày 22 tháng 6 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93 Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa kiên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ngày 25 tháng 3 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09 về việc ban hành Quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (thay thế Quyết định số 93). Ngày 23/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 61 (thay thế Quyết định số 09) về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định 61 đã mở rộng phạm vi các cơ  quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính: không chỉ các các cơ quan hành chính nhà nước mà còn ban gồm cả quân đội, công an. Và mở rộng hơn đối với doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

          Như vậy, sau 13 năm (từ năm 2003) thực hiện cơ chế một cửa và 11 năm (từ năm 2007) thực hiện cơ chế một cửa liên thông đạt được những kết quả nhất định:  cơ sở vật chất cơ bản được đảm bảo, đội ngũ cán bộ, công chức đã có những chuyển biến tích cực: về năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được chuẩn hóa hơn, thái độ phục vụ người dân tận tình, phần nào đã đáp ứng được yêu cần việc đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông ở cấp xã hiện nay. Tuy nhiên, để đáp ứng được với yêu cầu trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số đơn vị xã, phường, thị trấn còn có những hạn chế nhất định: tinh thần, thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức chưa tốt, còn gây phiền hà cho nhân dân khi đến giải quyết hồ sơ, yêu cầu, số hồ sơ giải quyết quá hạn vẫn còn chiếm tỷ lệ không nhỏ, có những đơn vị vẫn còn tình trạng thu các khoản phí, lệ phí chưa đúng theo quy định của pháp luật, diện tích phòng tiếp nhận và trả kết quả nhiều đơn vị chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, việc niêm yết các thủ tục, phí, lệ phí chưa được thực hiện đúng và không được bổ sung, thay thế kịp thời khi có những văn bản, quy định mới của nhà nước… Để nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

          Một là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hàng năm, tăng cường các đợt tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ tin học để công chức có thể khai thác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công việc. Chú trọng việc trang bị kỹ năng về giao tiếp hành chính, kỹ năng xử lý giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực thi công vụ.

          Hai là, việc phân bổ các chức danh theo quy định của pháp luật hiện nay thực sự chưa phù hợp. Số lượng công chức chuyên môn cấp xã ngoài căn cứ vào các tiêu chí cụ thể: đơn vị hành chính  (số lượng dân cư, mật độ dân số, diện tích…) thì số lượng hồ sơ, yêu cầu cần giải quyết của người dân cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để sắp xếp, bố trí số lượng công chức cho phù hợp.

          Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo cấp xã và sự kiểm tra, giám sát của cấp trên với bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả của các xã, phường, thị trấn. Tránh tình trạng giải quyết hồ sơ cho người dân không đúng theo quy định, cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sách nhiễu người dân hoặc thu các khoản phí ngoài quy định của pháp luật. Từ đó có những xử lý kịp thời đối với những trường hợp vi phạm cũng như khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt công việc.

          Bốn là, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cần được bố trí cố định, tránh tình trạng luân chuyển thường xuyên giữa các đơn vị. Bên cạnh đó cần có sự chuẩn hóa về việc tiếp nhận hồ sơ, không nên “cứng nhắc” công chức ở lĩnh vực nào thì chỉ nhận hồ sơ, giải quyết yêu cầu của người dân của lĩnh vực đó. Khắc phục được vấn đề khi tổ chức, công dân tới liên hệ công việc phải đi lại nhiều lần khi không có công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

          Năm là, theo quy định của Bộ Nội vụ thì các xã, phường, thị trấn không có công chức hợp đồng, nhưng thực tiễn hiện nay nhiều địa phương mới chỉ tuyển dụng được số lượng nhỏ công chức cấp xã. Một số lượng không nhỏ công chức đang làm việc theo hợp đồng ở các xã, phường, thị trấn chiếm số lượng lớn, họ không được hưởng 25% phụ cấp công vụ, tự đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, nhà nước cần có quy định phù hợp hơn với thực tiễn, có chế độ đãi ngộ để họ yên tâm, tận tình với công việc cũng như có thể thu hút được những người có trình độ cao. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở các địa phương nhanh chóng có cơ chế tuyển dụng công chức đối với các xã, phường, thị trấn.

          Sáu là, để đánh giá năng lực thực thi công vụ và thái độ phục vụ của công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thấy được mức độ hài lòng của người dân khi tới giải quyết công việc. Các xã, phường, thị trấn cần có cách thức để người dân dễ dàng thực hiện việc chấm điểm đối với cán bộ, công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Có thể xem đây là một trong những kênh để đánh giá đối với cán bộ, công chức cuối năm.  

          Bảy là, trang bị đủ và hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: phòng làm việc phải đảm bảo về diện tích theo quy định; dành đúng và đủ diện tích cho người dân ngồi chờ  kết quả theo quy định, cần trang thiết bị đủ, nâng cấp các các trang thiết bị như: máy vi tính, máy in, máy photocoppy, máy fax….Để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông các xã, phường, thị trấn cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện và khai thác tốt các phần mềm xử lý công việc chuyên môn. Cán bộ, công chức phải được đào tạo, bồi dưỡng đồng thời bản thân mỗi cán bộ, công chức không ngừng tự học hỏi, nghiên cứu để nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính, khai thác tốt internet và các phần mềm xử lý công việc trong lĩnh vực mình phụ trách.

4 Nhóm Giải Pháp Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông

Theo đó có 4 nhóm nhiệm vụ cần tập trung như sau:

Nhóm thứ nhất là hoàn thiện thể chế; trong đó tập trung xây dựng, ban hành một số văn bản hướng dẫn, bảo đảm thực hiện Nghị định cũng như Thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP; Thông tư hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa; Thông tư quy định về mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc kiện toàn bộ phận một cửa các cấp theo quy định, chậm nhất trong quý IV/2018; tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết 4 tại chỗ, phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cử ra làm việc.

Phấn đấu đến hết quý II/2019, tối thiểu 20% trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 50% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử và áp dụng việc theo dõi, giám sát theo quy trình điện tử.

Việc bố trí trụ sở, trang thiết bị được chia thành các nhóm để bảo đảm khả thi và phù hợp với thực tế, yêu cầu đến năm 2020 các xã vùng sâu, vùng xa cũng phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung vào việc thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia và đưa vào vận hành trong năm 2019; xây dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất; kết nối, liên thông các hệ thống thông tin này với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và Cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Về lộ trình triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử tiêu chuẩn, trong quý IV/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hoàn thành việc đánh giá, công bố phần mềm một cửa điện tử tiêu chuẩn và ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Trên cơ sở đó, 3 Bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường và 7 địa phương: Hà Nội, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai được lựa chọn triển khai thí điểm, chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng hoặc nâng cấp phần mềm một cửa điện tử bảo đảm đạt tiêu chuẩn công bố.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương còn lại căn cứ theo công bố tiêu chuẩn về phần mềm một cửa điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng hoặc nâng cấp các phần mềm một cửa điện tử của bộ, địa phương mình. Đến hết quý II/2019, nếu những bộ, ngành, địa phương hiệu chỉnh phần mềm một cửa điện tử không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn sẽ thực hiện thay thế phần mềm mới.

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch thực hiện Nghị định trong năm 2018 và hàng năm.

Để triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí thực hiện trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của bộ, ngành, địa phương mình theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện; chú trọng thuê dịch vụ CNTT để bảo đảm duy trì, phát triển Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, hạ tầng mạng nội bộ và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Minh Chi

Cuộc Thi “Tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp, Mô Hình Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông” Năm 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố chung tay tham gia cải cách thủ tục hành chính đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân.

Tranh thủ những sáng kiến, giải pháp, mô hình có giá trị để áp dụng thực tiễn cho việc hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục hành chính cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cũng như mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước với các giao dịch hành chính trên địa quận.

2. Yêu cầu

– Đề xuất những sáng kiến, giải pháp, mô hình hữu ích để có thể ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử hoặc các biện pháp thay thế thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí và thời gian.

– Các sáng kiến, giải pháp, mô hình dự thi phải đạt các mục tiêu sau:

+ Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hành chính.

+ Giảm các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

+ Có tính khả thi và ứng dụng cao trong đời sống.

+ Cắt giảm các chi phí đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng giữa cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các giao dịch hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại các đơn vị.

+ Tính hiệu quả và khả thi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân trên địa bàn.

+ Nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI

1. Đối tượng

– Là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

– Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Hình thức, nội dung thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức bài thi viết, trong đó thể hiện những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc các mô hình, phương án, giải pháp nâng cao chất lượng, cách thức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đem lại hiệu quả trong công tác quản lý đối với cơ quan nhà nước cũng như giảm chi phí đối với công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

– Bài dự thi cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:

+ Phản ánh thực trạng những vấn đề nêu ra; cơ sở pháp lý; đưa ra những giải pháp, sáng kiến, mô hình nhằm đạt đến mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian cho công dân, cho cơ quan nhà nước hoặc các giải pháp, sáng kiến, mô hình cho hệ thống một cửa, một cửa liên thông nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cũng như cách thức quản lý hiệu quả, khoa học, đem lại lợi ích cho nhà nước và công dân một cách tối ưu.

+ Các giải pháp, sáng kiến nhằm cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính, đơn giản hóa các khâu, rút ngắn hoặc loại bỏ bớt các bước thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; dự tính chi phí tiết giảm khi thực hiện thủ tục hành chính; lợi ích của cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước sẽ đạt được khi áp dụng những sáng kiến, giải pháp nếu áp dụng trên thực tế; các mô hình, phương thức vận hành, cải cách về chế độ, nhân lực, cơ sở vật chất hoặc ứng dụng khoa học; quy trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống một cửa, một cửa liên thông.

Các sáng kiến, giải pháp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc quá trình luân chuyển, phối hợp giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo rút ngắn về thời gian và tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa giấy tờ của công dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Các sáng kiến, giải pháp, mô hình thực hiện thủ tục hành chính, liên thông thực hiện hoặc ứng dụng công nghệ, áp dụng các ứng dụng khoa học trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả.

Các giải pháp, sáng kiến, mô hình cần có tính ứng dụng cao trong thực tế.

+ Trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có thể tổ chức vòng chung khảo đối với một số bài thi có chất lượng cao nhất để thực hiện nội dung thuyết trình nhằm đánh giá kết quả và xem xét trao giải. Nội dung thuyết trình cần nêu bật những nội dung cơ bản của sáng kiến, giải pháp, mô hình; đặc biệt khả năng áp dụng thực tiễn và những lợi ích đem lại khi ứng dụng thực tế.

3 . Thời gian, địa điểm tiếp nhận bài dự thi

a) Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi: Trước 17 giờ 00 ngày 15/11/2019. Thời hạn nhận bài dự thi gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi nhận.

b) Địa điểm tiếp nhận bài dự thi:

– Đối với người dự thi là cá nhân, tổ chức trên địa bàn Quận nộp bài dự thi tại UBND phường nơi cư trú hoặc tạm trú đối với cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở đối với tổ chức.

– Đối với người dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn Quận nộp bài dự thi tại cơ quan, đơn vị mình công tác, làm việc;

III . BÀI THI HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ

1. Bài thi hợp lệ: Trình bày trên giấy cỡ A4 hoặc bài dự thi trên khổ A4 nhưng kèm theo cỡ giấy khổ rộng khác để phục vụ minh họa cho bài dự thi; điền đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu do Ban tổ chức phát hành.

– Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, có dấu, sử dụng phần mềm soạn thảo Microsorf Word, font chữ: Times New Roman, bảng mã Unicode, kiểu gõ: Telex; cỡ chữ 14.

2. Bài dự thi không hợp lệ: Bài dự thi trình bày trên khổ giấy không phải A4; bài photocopy; bài sao chép giống 100% bài dự thi của người khác (trường hợp này cả hai hoặc nhiều bản giống nhau 100% đều bị loại); bài thi sử dụng tiếng nước ngoài; nộp quá hạn so với quy định.

IV. CÁCH THỨC SƠ LOẠI

UBND Quận tổ chức chấm Sơ khảo đối với các bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. UBND Quận chọn 10 bài dự thi, đáp ứng đúng Thể lệ, có số điểm cao ( lấy từ cao xuống thấp) gửi về UBND Thành phố để lựa chọn chấm Chung khảo.

V. ĐIỂM THI VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM

a) Điểm thi: Tổng điểm tối đa của bài thi là 100 điểm, trong đó:

– Nội dung: 90 điểm:

+ Phần đánh giá thực trạng: tối đa 10 điểm.

+ Phần đề xuất, kiến nghị, giải pháp, sáng kiến, mô hình; tính khả thi và tính ứng dụng: tối đa 70 điểm.

– Trình bày, minh họa: 10 điểm.

b) Tiêu trí đánh giá, nhận xét bài dự thi xuất sắc:

Bài dự thi có nghiên cứu sâu thực trạng, đưa ra các sáng kiến, giải pháp cụ thể thiết thực, có sự phân tích, lập luận chặt chẽ, tính toán chi phí tuân thủ chi tiết, cụ thể. Sáng kiến, giải pháp có tính khả thi và khả năng ứng dụng cao trong đời sống đáp ứng mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp đồng thời tăng hiệu quả, chất lượng quản lý cũng như tiết kiệm chi phí của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết, thực hiện thủ tục hành chính; Các mô hình, sáng kiến hoặc giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ, tiết giảm chi phí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố./.

Quận Hoàng Mai

Ủy Ban Nhân Dân Các Cấp

Vị trí, tính chất, chức năng của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã và các cấp tương đương được quy định tại Hiến pháp và Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: …

❂ Vị trí, tính chất, chức năng của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã và các cấp tương đương được quy định tại Điều 194 Hiến pháp 2013 và Điều 2 Luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân : ” Ủy ban nhân dân do hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương… chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp … “

❧ Do đó vị trí, tính chất của Ủy ban nhân dân được thể hiện ở hai điểm sau:

– Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

– Với tư cách là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, ủy ban nhân dân là cơ quan thực hiện chức năng quản lí hành chính nhà nước, chấp hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp cũng như các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

❂ Ủy ban nhân dân chỉ có một chức năng duy nhất là quản lí nhà nước, vì quản lí nhà nước là hoạt động chủ yếu, bao trùm lên toàn bộ hoạt động của ủy ban nhân dân. Trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất của pháp luật, Ủy ban nhân dân có quyền ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế của địa phương mình, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài.

❂ Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân gồm : Chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên.

❂ Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh : Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp mình; Quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công trên cơ sở quy hoạch và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cho phép thành lập, giải thể, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; cấp, thu hồi giấy phép thành lập doanh nghiệp, công ty; Xây dựng phương án đặt tên, đổi tên đường, phố, quảng trường, công trình công cộng trong tỉnh …

❂ Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp Huyện: Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân cấp trên; Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của ủy ban nhân dân cấp trên.

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Bạn đang xem bài viết Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!