Xem Nhiều 12/2022 #️ Học Tập Phong Cách Quần Chúng, Dân Chủ, Nêu Gương Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh / 2023 # Top 17 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 12/2022 # Học Tập Phong Cách Quần Chúng, Dân Chủ, Nêu Gương Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh / 2023 # Top 17 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Học Tập Phong Cách Quần Chúng, Dân Chủ, Nêu Gương Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh / 2023 mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 19-5, cả nước sôi nổi kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ năm nay cũng đúng vào dịp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; hai năm thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tích cực thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giành được trên mọi mặt của đời sống xã hội có ý nghĩa hết sức to lớn, tạo ra thế và lực mới để đất nước phát triển toàn diện, hợp lý và vững chắc.

Thiết thực kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thể hiện lòng tôn kính đối với Bác kính yêu-Vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa lớn của Việt Nam. Trên cơ sở nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta phấn đấu học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của Người suốt một đời vì nước, vì dân. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, cùng sự hòa quyện tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam . Bởi vậy, để học Bác và làm theo Bác, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phải nỗ lực phấn đấu làm nhiều việc tốt vì lợi ích của đất nước và nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng ta thực sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Những kết quả bước đầu đạt được sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng nói riêng trong điều kiện hiện nay. Những kết quả bước đầu đó góp phần quan trọng tạo nền tảng chính trị tư tưởng vững chắc để đất nước tiếp tục phát triển bền vững. Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ngày càng có chất lượng chính là một trong những giải pháp quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện trọn vẹn những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và hai năm thực hiện Chỉ thị 03, từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc kiểm điểm lại chính mình, bám sát thực tiễn hoạt động phong phú để đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện đồng bộ, phù hợp. Quá trình thực hiện, phải luôn quán triệt tư tưởng: Tổ chức chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh nóng vội, tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, chống phá chế độ, gây mất đoàn kết nội bộ…

Suốt 69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân đội ta đã tỏ rõ bản chất của đội quân cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, hiếu nghĩa với dân, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực; tạo sự chuyển biến vững chắc trên các lĩnh vực công tác, mà vấn đề cốt lõi là giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Vì Tổ quốc, vì nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyện đem hết tài trí, sức lực của mình hiến dâng cho Tổ quốc, cho dân tộc, cho nhân dân; xứng đáng là đội quân cách mạng mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

“LàM Theo” Phong CáCh Quần ChúNg, DâN Chủ, NêU Gương Của Người / 2023

Thứ tư, 17/04/2013 21:19

Nhìn lại thời gian qua, có thể nói việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 trong toàn Đảng bộ và xã hội đã thật sự đi vào cuộc sống, đặc biệt là “làm theo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng, tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Kết quả đó thể hiện rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, các ngành, địa phương, trong các hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Các nội dung học tập và làm theo đã được đưa vào các cuộc sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, gắn với thực thi nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ… tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên; trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, thái độ vô cảm, xa dân, hạn chế tiêu cực, góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần đoàn kết… Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp vời tình hình thực tế như giáo dục tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; tôn trọng, gần gũi quần chúng, trung thực; sống có nghĩa, có tình… qua đó kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…

Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), năm 1954.

Những kết quả trên là đáng trân trọng và biểu dương. tuy nhiên việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng còn nhiều hạn chế. Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, sâu sắc, nên việc lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện chưa đến nơi, đến chốn; chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và xem đây là công việc thường xuyên hằng ngày…

Năm 2013, chúng ta tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với chủ đề xuyên suốt “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Phong cách quần chúng, Bác Hồ luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng. Người luôn chăm lo tăng cường mối quan hệ với quần chúng, coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Yêu nước, thương dân, suốt đời vì dân, vì nước là suy nghĩ nhất quán, thường trực trong con người của Người. Phong cách quần chúng của Bác Hồ, một lần nữa khẳng định tư tưởng, tấm gương đạo đức “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”.

Về phong cách dân chủ của Bác Hồ là sự thể hiện nhất quán của tư tưởng, đạo đức vì dân, vì nước của Người. Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Về phong cách nêu gương, theo Bác Hồ, trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Cần nêu gương trên cả 3 mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc. Đối với mình phải không tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến, sửa đổi điều dở của bản thân… Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc; khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng” – để việc công lên trên, lên trước việc tư… Hồ Chí Minh – người mà cả cuộc đời phấn đấu, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, người mà cả cuộc đời là một tấm gương lớn cho thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

Việc tổ chức học tập và làm theo phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên có được nhận thức đúng đắn về yêu cầu phải giữ gìn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể; cần có ý thức trau dồi phẩm chất chính trị, tư tưởng; nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong cách sống, lối sống, thói quen làm việc, thói quen sinh hoạt… để rèn luyện nhân cách người cán bộ cách mạng, thực sự xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hành động tự thân của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trong toàn Đảng bộ; việc học tập nâng cao nhận thức phải được tiến hành thường xuyên, tiếp tục đi vào nền nếp, là trách nhiệm của mọi tổ chức Đảng và đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của mỗi tổ chức Đảng, mỗi tổ chức đoàn thể và cơ quan, đơn vị.

Với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ, được nhân dân tin trưởng, đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta thực hiện thắng lợi và đạt nhiều kết quả cao hơn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra không khí phấn khởi, nhân rộng những điển hình tiên tiến, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh thi đua học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Người; tạo bước chuyển mới, nhiều niềm tin mới, khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trần Lê

Sinh Hoạt Chuyên Đề “Phong Cách Làm Việc Dân Chủ, Quần Chúng, Khoa Học, Nêu Gương Của Người Đứng Đầu, Cán Bộ, Đảng Viên Tại Đảng Bộ Bộ Phận Phân Viện Bắc Ninh / 2023

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban tuyên giáo trung ương, Hướng dẫn số 934-HĐ/ĐUNH ngày 24/1/2018 của Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng trung ương và Hướng dẫn số 259-HD/ĐUHVNH ngày 01/3/2018 của Đảng ủy Học viện ngân hàng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh. Sáng ngày 24/9/2018 Đảng bộ Bộ phận Phân viện Bắc Ninh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Bộ phận Phân viện Bắc Ninh” nhằm:

Triển khai học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nề nếp, nâng cao nhận thức của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Về dự Buổi sinh hoạt chuyên đề có Ths. Thanh Kim Huệ – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Phân viện; Ths. Tô Minh Thu – Phó bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Phân viện; Ths. Trần Thị Thắng – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Phân viện; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo các chi bộ và toàn thể đảng viên, quần chúng Phân viện.

Mở đầu buổi sinh hoạt, ThS. Thanh Kim Huệ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân viện lên phát biểu khai mạc.

Nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề được trình bày bởi các giảng viên đến từ hai đơn vị Khoa Ngân hàng và Khoa Tài chính, bao gồm hai phần:

Phần 1: Giới thiệu chung về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ThS. Nguyễn Minh Loan chia sẻ nội dung “Sự cần thiết học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”

ThS. Nguyễn Phi Nga chia sẻ nội dung “Câu chuyện về phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh”

Phát Huy Tinh Thần Nêu Gương, Tính Tiền Phong, Gương Mẫu Của Cán Bộ, Đảng Viên Trong Việc Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Của Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình / 2023

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù ở hoàn cảnh khó khăn nào, Đảng ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân và đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quần chúng nhân dân luôn luôn chú ý đến lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên, hiện nay trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, nhất là xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ” Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước“. Như vậy, tính tiên phong, gương mẫu là đặc tính của đảng viên cộng sản, là căn cứ cốt lõi để phân biệt đảng viên với người ngoài Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: ” Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành… Muốn làm được, ta phải: Quyết tâm, tín tâm và đồng tâm. Ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương nêu ba chữ ấy lên, tất là các đồng chí phải thành công “. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đề ra nhiều giải pháp để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng, do vậy cơ bản đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và người đứng đầu đơn vị; kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương gồm Quy định số 765-QĐ/TU, ngày 5/11/2012 về trách nhiệm nêu gương của của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập và làm theo Bác; Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 14/01/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cụ thể thành “10 xây”, “10 chống” và chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh; ban hành Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; chỉ đạo triển khai thực hiện việc phân công các đồng chí cấp ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở định kỳ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư….

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của từng ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Hầu hết nội dung các quy định chuẩn mực đạo đức đều được in phun lên pa-nô, treo tại trụ sở cơ quan, đơn vị để nhắc nhở cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thực hiện. Một số đơn vị đã in tờ gấp nội dung chuẩn mực đạo đức để phát cho cán bộ, đảng viên. Thông qua đó, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tốt hơn. Từ năm 2017, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư, Tỉnh ủy đã thống nhất Chủ đề công tác của năm là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai; tập trung vào 3 nội dung nêu gương ( Một là, nêu gương về tình yêu thương với người thân, với nhân dân, đối với đồng chí, đồng nghiệp; chống thờ ơ, vô cảm. Hai là, nêu gương về thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Ba là, nêu gương về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao). Năm 2018, 2019, 2020, nội dung “nêu gương” tiếp tục được lựa chọn là Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy. Thông qua việc thực hiện làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua 02 năm tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, làm chuyển biến một bước quan trọng nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh; có tác dụng cảnh tỉnh, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy trách nhiệm, tính chủ động tổ chức giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong mọi hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, không vụ lợi cá nhân, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngoài việc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định số 765-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và tăng cường thanh tra công vụ. Qua kiểm tra, thanh tra, giám sát, các đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần tính hình thức. Cùng với đó là sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc rà soát, xem xét, xử lý những cán bộ vi phạm, có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 30/8/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIX) về “tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay” nhằm tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội. Thường xuyên nắm chắc dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để chủ động xử lý, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội có trình độ, năng lực, trách nhiệm, có khả năng tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn, tự diễn biến, tự chuyển hoá; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Trong thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về nêu gương vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương. Các nghị quyết, quy định về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được triển khai thực hiện, song một bộ phận cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nghiêm túc. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động lười rèn luyện, chấp hành không nghiêm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nói không đi đôi với làm, nói rất hay trong học tập và làm theo Bác nhưng làm không phải như thế, có khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên trước hết là do tác động của các yếu tố khách quan, nhưng quan trọng là trách nhiệm và sự nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, chưa được đề cao, chưa làm gương cho quần chúng noi theo, nhất là trong thực thi công vụ, thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, việc thực hành tiết kiệm, thực hiện quy định nếp sống văn minh tại cơ quan, đơn vị và các quy định ở khu dân cư.

Phát huy những kết quả xây dựng Đảng thời gian qua, mục tiêu thời gian tới của toàn Đảng bộ tỉnh là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đề cao trách nhiệm nêu gương, nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh.

Trên mỗi lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy và tổ chức đảng cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, kiên quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, có tư duy đổi mới, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và cán bộ, đảng viên giám sát, giúp đỡ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiêm khắc với bản thân mình, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải không ngừng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm đi đầu và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác chỉ đạo giáo dục, kiểm tra, giám sát, quản lý, phân công nhiệm vụ và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có biện pháp cụ thể để phòng ngừa, giáo dục, giúp đỡ và xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Thực hiện tốt các giải pháp tạo sự chuyển biến về chất trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả mọi mặt công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động nói riêng và sức mạnh của cả hệ thống chính trị nói chung. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện các khâu của công tác cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh nguyện giữ gìn, phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, qua đó tạo chuyển biến rõ nét hơn, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương đổi mới, hội nhập, phát triển./.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Bạn đang xem bài viết Học Tập Phong Cách Quần Chúng, Dân Chủ, Nêu Gương Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh / 2023 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!