Xem Nhiều 9/2022 ❤️️ Kỷ Niệm 58 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Qlnn Về Tôn Giáo (2 ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 9/2022 ❤️ Kỷ Niệm 58 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Qlnn Về Tôn Giáo (2 ❣️ Top Trend

Xem 5,445

Cập nhật thông tin chi tiết về Kỷ Niệm 58 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Qlnn Về Tôn Giáo (2 mới nhất ngày 30/09/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,445 lượt xem.

Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Chính Sách Tôn Giáo Trên Địa Bàn Xã Tieu Luan Cnxh Kh Doc

Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Tác Tuyên Truyền Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo

Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Tại Tỉnh An Giang

Giải Pháp Tiếp Tục Thực Hiện Tốt Chính Sách, Pháp Luật Đối Với Người Có Công

Thực Hiện Tốt Chính Sách Ưu Đãi Đối Với Người Có Công Và Gia Đình Người Có Công Là Lương Tâm, Tình Cảm Và Trách Nhiệm Của Toàn Xã Hội

(QBĐT) – Trải qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược và có ý nghĩa quan trọng. Trong cách mạng dân tộc, dân chủ, chính sách “tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên đồng bào cả nước tham gia kháng chiến thắng lợi, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đảng ta xác định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”. Từ quan điểm của Đảng, chúng ta thấy rằng đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì vậy để làm tốt công tác tôn giáo đòi hỏi phải có sự tham gia hoạt động của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo.

Thông qua hoạt động đồng bộ của cả hệ thống chính trị về công tác tôn giáo để giúp các chức sắc tôn giáo, đồng bào có tín ngưỡng hiểu rằng, mỗi tín đồ có đạo trước hết là công dân của nước Việt Nam thống nhất, vì vậy phải tuân thủ và thực hiện tốt mọi quy định của pháp luật Nhà nước, phải có đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, mỗi người có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo đều phải làm tròn trách nhiệm của người công dân đối với quốc gia, dân tộc mình.

Hệ thống chính trị tham gia làm công tác tôn giáo được thể hiện thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, vận động, giáo dục, thuyết phục đồng bào có đạo thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, người giáo dân trước yêu cầu chung của đất nước nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm làm tốt công tác tôn giáo trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Cần tiếp tục quan tâm việc tổ chức cho cán bộ, nhân dân nói chung, đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng học tập các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các tôn giáo. Các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng giáo, nhất là trong các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo nắm và thực hiện tốt tinh thần Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8-11-2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 9-5-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác tôn giáo. Để làm tốt vấn đề này đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần thực sự quan tâm, lãnh đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các tôn giáo một cách đồng bộ, có tính thống nhất cao; cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước của chính quyền và không ngừng phát huy vai trò vận động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong việc động viên đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Các ngành các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc và toàn ven lãnh thổ, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc, với quê hương đất nước, tăng cường sự đồng thuận giữa người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không tín ngưỡng, tôn giáo cũng như giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Cần nhận thức một cách sâu sắc rằng nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, thông qua công tác vận động nhằm giúp đồng bào các tôn giáo phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, tôn vinh những người có công với Tổ quốc, với nhân dân đồng thời chủ động đấu tranh chống lại các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, lợi dụng, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối , xâm phạm an ninh quốc gia.

Trong tình hình hiện nay, bộ máy tham mưu, giúp việc về công tác tôn giáo ở tỉnh ta, nhất là cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở.Vì vậy, trong thời gian tới cần phải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng tạo sự thống nhất và có tính “liên hoàn” cao nhằm phát huy sức mạnh và hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Với những kết quả đã đạt được về công tác tôn giáo thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là từ sau khi có Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 8-8-2012 của Tỉnh ủy Quảng Bình về sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 57-KL/TW ngày 3-11-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc, công tác tôn giáo tin tưởng rằng trong những năm tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn tỉnh ta cùng cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tôn giáo, góp phần tập hợp, động viên đồng bào các tôn giáo hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đậu Đình Minh

(Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh)

Thực Hiện Tốt Chính Sách Tôn Giáo Góp Phần Tăng Cường Sức Mạnh Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc

Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Trong Tổng Công Ty Đsvn Giai Đoạn 2022

Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Trong Thời Kỳ Mới

Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022

Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022

Bạn đang xem bài viết Kỷ Niệm 58 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Qlnn Về Tôn Giáo (2 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2840 / Xu hướng 2930 / Tổng 3020 thumb
🌟 Home
🌟 Top