Xem Nhiều 12/2022 #️ Mấy Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Quân Sự / 2023 # Top 17 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 12/2022 # Mấy Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Quân Sự / 2023 # Top 17 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mấy Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Quân Sự / 2023 mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tổng kết thực tiễn

Nghiên cứu – Tìm hiểu

Thông tin – Tư liệu

Tạp chí và Tòa soạn

Mấy giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng ở huyện Năm Căn

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị-tư tưởng, giáo dục quốc phòng, nâng cao nhận thức, quyết tâm và trách nhiệm của toàn dân, trước hết là đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về nhiệm vụ QS-QP, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ địa phương trong tình hình mới. Là một huyện mới được chia tách, nhiệm vụ QS-QP trên địa bàn có nhiều thay đổi, phát triển. Hầu hết các kế hoạch quốc phòng (cả kế hoạch phòng thủ cơ bản, kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch bảo vệ vùng biển, vùng trời, phòng chống khủng bố, phòng chống bão lụt, cháy nổ) đều phải điều chỉnh, bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với nhiệm vụ QS-QP cấp trên giao và quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH theo tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) ở địa phương. Yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ, quân và dân Năm Căn là phải có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ địa phương trong tình hình mới. Do đó, công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở xã, thị trấn, ấp, khóm luôn được Huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tích cực. Bằng nhiều hình thức và biện pháp, phát huy mọi khả năng của các đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, hệ thống giáo dục các cấp và phương tiện thông tin tuyên truyền của Huyện, công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng đã tập trung vào quán triệt sâu sắc và nhận thức rõ những quan điểm, tư tưởng đổi mới về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là xây dựng “thế trận lòng dân” được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; tạo sự thống nhất nhận thức về đối tượng và đối tác, ý thức cảch giác trước âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch chống phá ta về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh… Trên cơ sở đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của mọi người trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ địa phương. Kiên quyết khắc phục những nhận thức không đúng như chỉ quan tâm đến kinh tế, phát triển sản xuất, chỉ chú ý đến lợi nhuận kinh tế đơn thuần mà lơi lỏng nhiệm vụ QS-QP, an ninh; không thấy mối quan hệ biện chứng giữa hai nhiệm vụ chiến lược đó, không quán triệt tư tưởng và quan điểm của Đảng ta là trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và các thành quả cách mạng.

Hai là, huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh tốc độ phát triển KT-XH, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ QS-QP, xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. Chúng tôi quan niệm rằng, để thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP, xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, trước hết phải ổn định và phát triển KT-XH theo định hướng XHCN, cải thiện không ngừng mức sống của nhân dân. Bởi một trong những nguy cơ làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ bên trong là bắt nguồn từ sự trì trệ về phát triển kinh tế, công bằng xã hội không được bảo đảm, đời sống của đại bộ phận nhân dân lao động khó khăn, dẫn đến tình hình phức tạp, mất lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Đó là mảnh đất tốt, thời cơ tốt để các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng, móc nối với lực lượng phản động nội địa thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, xóa bỏ chế độ XHCN trên đất nước ta. Từ nhận thức đó, Năm Căn đã xác định phải huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng CNH,HĐH; tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện các mô hình canh tác đa dạng, ứng dụng khoa học-kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Do có chủ trương đúng đắn, trong hơn hai năm qua, tình hình kinh tế của Huyện có sự chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hằng năm đạt 10,65%; thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 8,58 triệu đồng (tăng hơn 2 lần so với năm 2000). Trên cơ sở phát triển kinh tế, Huyện có điều kiện để thực hiện tốt các mục tiêu về văn hóa-xã hội, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 17,25% xuống còn 5,56% (theo tiêu chí cũ), 3 xã đạt tiêu chí thoát nghèo; gần 600 lao động được dạy nghề, trên 700 lao động được tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất ; giải quyết việc làm cho trên 5.800 người, 68,75% số dân trong độ tuổi có việc làm ổn định; thực hiện tốt việc chi trả chế độ, chăm sóc, phụng dưỡng các đối tượng chính sách, giải quyết tồn đọng sau chiến tranh… Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH trên địa bàn Huyện cũng được đầu tư xây dựng, phát triển, nhất là hệ thống lộ giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, lưới điện, nước sạch, chợ,… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH và xây dựng thế trận phòng thủ bảo vệ địa phương. Phát huy những thành tựu đạt được, từ nay đến năm 2010, Năm Căn xác định mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 12-13%; thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5% (theo tiêu chí tại thời điểm 2010). Để thực hiện những mục tiêu đề ra, Huyện xác định cơ cấu kinh tế là: ngư nghiệp-lâm nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, thương mại-dịch vụ, trong đó thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn. Huyện chủ trương huy động mọi nguồn lực, của cả địa phương và trong nhân nhân, cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là quy hoạch xây dựng thị trấn Năm Căn thành trung tâm thương mại-dịch vụ-công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Đất Mũi, đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4; xây dựng và nâng cấp các tuyến đường chính từ Năm Căn đến Tam Giang Đông, Đầu Chà, từ Hàm Rồng đến Cái Keo; xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nuôi trồng thủy sản gắn với quy hoạch, điều động, sắp xếp dân cư một cách đồng bộ. Trên cơ sở, nền tảng phát triển KT-XH được tạo lập bền vững, Năm Căn có điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ QS-QP địa phương, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD vững chắc trên địa bàn.

Ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiêm vụ quốc phòng và chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP ở địa phương. Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP ở Năm Căn trong những năm qua một phần quan trọng quyết định là do vận hành có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ theo chức năng. Việc quán triệt và triển khai vận hành cơ chế lãnh đạo quốc phòng đã đi vào cuộc sống, xuống tận cơ sở, thông qua nghị quyết của các cấp lãnh đạo, hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị-xã hội, đoàn thể quần chúng. Đảng ủy Quân sự Huyện thường xuyên theo dõi việc tổ chức thực hiện cơ chế, rút kinh nghiệm, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức. Đặc biệt coi trọng chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt việc vận hành cơ chế, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền cơ sở đối với nhiệm vụ QS-QP; tiến hành diễn tập theo phương án phòng thủ và phương án chiến đấu bảo vệ an ninh chính trị ở cơ sở, qua đó nâng cao trình độ, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP, an ninh, xử lý tốt các tình huống phức tạp xảy ra ở địa phương, cơ sở.

Cùng với việc làm trên, Năm Căn đã chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị về tổ chức xây dựng, huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang địa phương của Tỉnh và Quân khu. Sau khi Huyện được chia tách, Ban chỉ huy Quân sự Huyện đã khẩn trương ổn định tổ chức, tập trung vào xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, nhất là nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP; thực hiện tốt chức năng giúp ủy ban nhân dân Huyện quản lý nhà nước về quốc phòng; chủ trì phối hợp cùng các các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Huyện ủy, ủy ban nhân dân Huyện ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ QS-QP và chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện. Xuất phát từ đặc điểm tình hình địa bàn và nhiệm vụ cấp trên giao, Ban chỉ huy Quân sự Huyện đã tập trung chỉ đạo và triển khai lực lượng nắm chắc tình hình địch, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các lực lượng phản động, thù địch. Tập trung xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các văn kiện tác chiến phòng thủ, tác chiến trị an, phòng chống khủng bố, phòng chống bão lụt, cháy nổ… phù hợp với đặc điểm của huyện mới thành lập. Tiến hành khảo sát xác định căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương và khu vực phòng thủ then chốt của Huyện để lập kế hoạch đầu tư xây dựng có trọng điểm. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, kết hợp với xây dựng “thế trận lòng dân”, nhất là trên tuyến ven biển, các cụm đông dân cư ở các xã, thị trấn, các khu vực có tình hình chính trị-xã hội phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo quy định của Pháp lệnh. Đối với dân quân, tự vệ, được cấp ủy, chính quyền thường xuyên chăm lo xây dựng, bảo đảm số lượng 2% so với dân số hiện nay, nâng cao chất lượng, nhất là độ tin cậy về chính trị và hiệu quả hoạt động ở địa bàn sông nước, bị chia cắt… Trong thời gian tới, Huyện tiếp tục rà soát, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng cao, bảo đảm tổ chức vững mạnh, rộng khắp, gọn, tinh, chú ý các xã ven biển, các xã nằm trong hướng phòng thủ chủ yếu và các địa bàn trọng điểm của Huyện. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng chính trị, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu các đơn vị dự bị động viên của Huyện, nhất là đại đội bộ binh “cơ động nhanh”, bảo đảm sẵn sàng huy động nhanh nhất để giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Hiệu Quả Nhiệm Vụ Quân Sự / 2023

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song, Đảng bộ, Ban CHQS huyện Tam Đảo đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Mệnh lệnh, Nghị quyết của Đảng và chỉ huy các cấp. Tích cực chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời trực tiếp tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để tập trung phát triển KT – XH…

Đảng bộ, Ban Chỉ huy đơn vị đã thường xuyên quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp tới toàn thể LLVT huyện; quán triệt thực hiện hệ thống văn bản pháp luật về nhiệm vụ QS – QP; chủ động triển khai xây dựng các kế hoạch, quyết tâm tác chiến phòng thủ; phối hợp tham gia phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Giữ vững ANCT, TTATXH địa bàn. Kết quả quan trọng là từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn tuyệt đối không xảy ra vụ việc phức tạp nào.

Trong xây dựng lực lượng DQTV và dự bị động viên, đơn vị thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay đã xây dựng được 22 đầu mối đơn vị DQTV với 1.380 đồng chí, bằng 1,8% dân số; đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên cho 20.983 đồng chí.

Trong công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập nâng cao nhiệm vụ SSCĐ cho lực lượng LLVT, đã tổ chức huấn luyện cho 4.950/5618 lượt DQTV, đạt tỷ lệ 81,1%, kết quả kiểm tra các môn 100% đạt yêu cầu, trong đó loại khá, giỏi chiếm 74,2%.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các cơ quan chức năng tập trung giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 1.673 đối tượng; chi trả trợ cấp theo Quyết định 62 cho 1.710 đối tượng. Tổ chức khảo sát, rà soát các đối tượng chính sách người có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ mất giấy tờ, quy tập hài cốt liệt sỹ, khảo sát dân công hỏa tuyến, người có công định cư ở nước ngoài, đảm bảo đúng quy định.

Công tác giáo dục quốc phòng an ninh (QPAN) ngày càng đi vào nền nếp, đạt chất lượng, hiệu quả. 5 năm qua, LLVT huyện đã tham mưu cho Hội đồng GDQP – AN huyện thường quán triệt học tập các Nghị quyết, Chỉ thị văn bản pháp luật về công tác GDQP – AN. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 314 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 13.994 đối tượng, hoàn thành 100% kế hoạch hàng năm. Quán triệt và thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Triển khai nghiêm túc các khâu, các bước tuyển chọn, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Trong 5 năm qua, đã đăng ký độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được 3.422 công dân; 710 thanh niên tham gia nhập ngũ ở các đơn vị quân đội, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2010 – 2015, Ban CHQS Tam Đảo đã tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tiến hành xây dựng khu vực phòng thủ huyện Tam Đảo giai đoạn 2012 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, LLVT Tam Đảo đã không ngừng đổi mới công tác thi đua quyết thắng, tổ chức duy trì các phong trào thi đua đột kích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Cuộc vận động “Quản lý vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; nội dung thi đua tập trung làm chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác xây dựng đơn vị chính quy và rèn luyện kỷ luật; xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp”; đạo đức, tác phong công tác khi tiếp xúc với nhân dân; qua sơ kết, bình xét thi đua khen thưởng trong 5 năm có 35 lượt cá nhân và 8 lượt tập thể được khen thưởng các cấp, Ban CHQS huyện 3 năm được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Trong công tác huấn luyện chiến đấu, LLVT huyện quán triệt chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hàng năm của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nghị quyết và Chỉ thị của Quân khu 2 về thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với tình hình thực tế của đơn vị, từng bước nâng cao được chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện. Kết quả, trong 5 năm đã tham mưu tổ chức được 2 cuộc diễn tập PCCCR – BVR và PCLB, TKCN cấp huyện đạt xuất sắc; huấn luyện và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu 1 bên, 1 cấp được 10 lượt…

Trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, toàn đơn vị duy trì tốt nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng ủy Quân sự Trung ương về xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, về chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước… Do vậy, ý thức trách nhiệm, tính tự giác chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, tác phong chính quy của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị được nâng lên. Trong 5 năm, cơ bản không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý.

Để có được những kết quả đáng khích lệ trên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tam Đảo đã thường xuyên nghiên cứu, học tập và quán triệt nghiêm đường lối Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ QS-QP, từ đó, cụ thể hóa vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương sát, đúng và phù hợp; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn chủ động quan tâm xây dựng và giữ vững mối đoàn kết, thống nhất trong trong Đảng bộ, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách. Đồng thời chỉ đạo và tranh thủ tối đa sự phối hợp hiệp đồng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, của các cơ quan, đơn vị chức năng, của tỉnh, huyện trong thực hiện nhiệm vụ QS – QP được giao. Phát huy hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm cho LLVT luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Quang Nam

Một Số Giải Pháp Thực Hiện Hiệu Quả Nhiệm Vụ Ngành Y Tế / 2023

Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng cao. Ảnh: C.T.V

Từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về y tế, ngành chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về lĩnh vực y tế, dân số giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được tỉnh phê duyệt; đặc biệt là 2 Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của BCH Trung ương (khóa XII). Thực hiện tốt cải cách hành chính; phát huy dân chủ cơ sở; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành Y tế. Nâng cao hiệu quả quản lý, chống lãng phí, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn, hành nghề y – dược; chỉ đạo thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Kiện toàn tổ chức bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và tăng cường công tác đào tạo cán bộ. Rà soát, thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo quy định. Kiện toàn đội ngũ nhân viên y tế có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành nhiệm vụ theo Ðề án Vị trí việc làm. Tập trung đào tạo dược sĩ đại học, bác sĩ gia đình, quản lý y tế; bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên khoa cho tuyến huyện, đào tạo chuyên khoa sâu cho các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh; đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho cán bộ y tế tuyến cơ sở. Trường Cao đẳng Y tế đào tạo trình độ cao đẳng, kỹ thuật viên, đào tạo định hướng các chuyên khoa; đào tạo lại cho cán bộ y tế cơ sở. Ðồng thời, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác y tế dự phòng và chương trình mục tiêu y tế dân số. Tăng cường điều tra, giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; khống chế kịp thời các vụ dịch, hạn chế tỷ lệ mắc, tử vong do dịch bệnh. Chú trọng đến các hoạt động: Tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số và phát triển.

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngành Y tế tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, ứng xử và giao tiếp của cán bộ y tế. Thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Triển khai thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, kỹ thuật; quy định thủ tục khám, chữa bệnh; thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh; chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ứng dụng kỹ thuật cao và các tiến bộ khoa học kỹ thuật được đưa vào ứng dụng trong quá trình khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân theo Ðề án Bệnh viện vệ tinh; thực hiện hiệu quả Ðề án 1816 của Bộ Y tế và của tỉnh, góp phần giảm chi phí cho các bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên. Ðẩy mạnh chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến y tế cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khám, chữa bệnh các tuyến, đặc biệt đối với tuyến y tế cơ sở. Ðảm bảo cung ứng thường xuyên và đủ thuốc, vật tư hóa chất, sinh phẩm cho công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch và hoạt động của các mục tiêu chương trình y tế. Phấn đấu 100% xã có bác sĩ hoạt động; củng cố, nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, kỹ thuật cho các trạm y tế; cử cán bộ tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực hỗ trợ xã. Ðẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe nhân dân, năm 2019 ngành Y tế tỉnh sẽ tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, các mục tiêu y tế – dân số, khám chữa bệnh, đặc biệt ở khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ truyền thông của đội ngũ y tế các tuyến, ưu tiên đội ngũ y tế tuyến cơ sở, đội ngũ cộng tác viên tuyến thôn bản. Truyền thông bằng các hình thức đa dạng; ngôn ngữ phù hợp với từng địa phương; thực hiện truyền thông lồng ghép, phối hợp.

Chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế, ngành chỉ đạo các đơn vị y tế công lập căn cứ vào thực tế, xây dựng kế hoạch, đề án xã hội hóa các dịch vụ y tế và tổ chức thực hiện theo quy định. Ðẩy mạnh thực hiện xã hội hóa y tế để huy động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia các hoạt động cung ứng dịch vụ y tế. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác y tế. Huy động các nguồn lực từ nguồn ODA, phi chính phủ, các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác đầu tư cho y tế. Khuyến khích phát triển hệ thống y, dược tư nhân; khuyến khích phát triển y tế tư nhân ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Ngoài thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên, sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, các dự án ODA, phi chính phủ do ngành Y tế quản lý. Ðồng thời, thực hiện cải cách hành chính. Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước, công tác khám, chữa bệnh và y tế dự phòng; tổ chức cấp phép, chứng chỉ hành nghề trong các lĩnh vực y, dược. Tiếp tục hoàn thiện, công bố, triển khai nghiêm túc các bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế. Nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Tăng cường thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đạo đức công vụ. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng của việc ứng dụng, khai thác, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin đã được đầu tư. Ðẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực y tế. Tăng cường hợp tác, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục vận động sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế. Phối hợp các nước có chung đường biên giới trong phòng, chống các bệnh dịch như: HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi khác. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra; giám sát hoạt động chuyên môn ở các tuyến, nhất là tuyến y tế cơ sở…

 Phạm Thế Xuyên

(Sở Y tế)

Thực Hiện Hiệu Quả 14 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xét Xử / 2023

Xuân 2019 – 2018 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI. Với sự quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh nhà triển khai thực hiện các nhiệm vụ; qua đó, đã giải quyết 1.744/1.924 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 91%. Số án thụ lý tăng so với năm 2017 là 365 vụ. Tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán giảm; chất lượng giải quyết, xét xử các loại án ngày càng được nâng cao…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Thị Lan Anh trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp, trung cấp.

Qua một năm thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, TAND hai cấp đạt được những kết quả tích cực. Có 4 giải pháp được đánh giá nổi bật: Công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; nâng cao chất lượng bản án, quyết định của tòa án; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải và công tác đối thoại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án.

Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Thị Lan Anh trao Giấy Chứng nhận cho các thí sinh đoạt giải tại kỳ thi tuyển chọn Thư ký giỏi TAND hai cấp lần thứ II.

Về bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật: Ngoài làm tốt công tác triển khai liên tục, thường xuyên các văn bản, giải đáp, nghị quyết của TAND tối cao; TAND tỉnh đã làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân hai cấp, cán bộ công chức tòa án hai cấp, để không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ xét xử, giải quyết án; các chương trình tập huấn được lồng ghép với việc giới thiệu chuyên đề giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, xây dựng tác phong người cán bộ gần dân, học dân, hiểu dân… Các thẩm phán luôn nâng cao tinh thần tự nghiên cứu sâu, đề xuất xử lý những vướng mắc kịp thời khi giải quyết án.

Về nâng cao chất lượng bản án, quyết định của tòa án: Tăng cường kiểm tra nghiệp vụ đối với TAND cấp huyện; đã thực hiện kiểm tra theo định kỳ đối với 1.542 hồ sơ các loại án; kiểm tra án theo quý đối với 1.075 bản án, quyết định; ban hành 4 kết luận kiểm tra án định kỳ, 1 kết luận kiểm tra theo chuyên đề đối với 14 hồ sơ vụ án tạm đình chỉ, ban hành 8 kết luận kiểm tra theo vụ, việc đối với 11 vụ án của 7 đơn vị. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án.

Ra mắt trang phục xét xử mới của Thẩm phán tại buổi gặp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành TAND (13.9.1945 – 13.9.2018).

Về nâng cao hiệu quả công tác hòa giải và công tác đối thoại: Hòa giải thành 899/1.340 vụ, việc (đạt 67%). Phần lớn các thẩm phán thực hiện nghiêm túc công tác hòa giải và đối thoại trong quá trình giải quyết các loại án dân sự và hành chính.

Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa: Bộ phận hành chính tư pháp trực thuộc Văn phòng TAND hai cấp hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện; thụ lý các loại vụ án; tham mưu cho Chánh án phân công thẩm phán xét xử, giải quyết các loại vụ án; theo dõi phần mềm quản lý án; thống kê, báo cáo các loại vụ việc thụ lý, giải quyết và thực hiện một số công việc hành chính khác. Đồng thời, thực hiện tốt phần mềm ứng dụng do TAND Tối cao xây dựng; hoàn thành nối mạng trực tuyến từ phòng xét xử đến phòng làm việc của Chánh án TAND tỉnh. Khai thác tốt ứng dụng của hệ thống truyền hình trực tuyến của TAND Tối cao để phục vụ hội nghị, tập huấn, rút kinh nghiệm…, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tháng 10.2018, Trang thông tin điện tử của TAND tỉnh có tên miền chúng tôi được ra mắt, cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời, giúp người dân dễ dàng truy cập, tìm kiếm thông tin, góp phần xây dựng hình ảnh tòa án hiện đại, minh bạch, hướng tới xây dựng tòa án điện tử.

Mặc dù số lượng vụ việc thụ lý tăng nhưng đều được giải quyết trong thời hạn quy định của pháp luật, không có án để quá hạn luật định. Hội đồng xét xử độc lập và tuân theo pháp luật, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, không hạn chế thời gian tranh tụng, tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày hết ý kiến, trên cơ sở kết quả tranh tụng Hội đồng xét xử đưa ra các phán quyết đúng pháp luật, được dư luận xã hội đồng tình.

Với sự cố gắng của cán bộ, công chức, Hội thẩm Nhân dân, TAND hai cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển KT-XH của địa phương.

Bạn đang xem bài viết Mấy Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Quân Sự / 2023 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!