Xem Nhiều 12/2022 #️ Mấy Giải Pháp Về Xây Dựng Nhân Tố Chính Trị / 2023 # Top 12 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 12/2022 # Mấy Giải Pháp Về Xây Dựng Nhân Tố Chính Trị / 2023 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mấy Giải Pháp Về Xây Dựng Nhân Tố Chính Trị / 2023 mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lý luận và thực tiễn đã khẳng định tầm quan trọng của nhân tố chính trị – tinh thần trong đấu tranh vũ trang nói chung, hoạt động của quân đội nói riêng. Vì thế, nghiên cứu tìm các giải pháp xây dựng nhân tố này của Quân đội ta hiện nay là vấn đề rất quan trọng.

Thực tiễn xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta đã chứng minh, mặc dù vũ khí, trang bị kỹ thuật của ta luôn lạc hậu hơn so với đối phương, nhưng Quân đội ta lại luôn giành chiến thắng trước các thế lực thực dân, đế quốc hùng mạnh. Một trong những nguyên nhân của thắng lợi đó là do Quân đội ta có được sức mạnh chính trị – tinh thần vượt trội đối phương. Ngày nay, mặc dù cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; nhưng những diễn biến phức tạp của mặt trái kinh tế thị trường, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch đã và đang tác động mạnh vào Quân đội,… đòi hỏi phải đặc biệt quan tâm xây dựng và phát huy nhân tố chính trị – tinh thần để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân, đảm bảo cho Quân đội ta luôn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Để đạt được mục tiêu đó, cần nghiên cứu, thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục thấm nhuần và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội. Theo đó, phải nhận thức rõ vai trò có ý nghĩa quyết định của nhân tố chính trị – tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của quân đội. V.I. Lê-nin khẳng định: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi hay thất bại đều tùy thuộc vào tâm trạng của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường” 1. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại” 2. Vì vậy, cần tiếp tục khẳng định và nhất quán với nguyên tắc lấy xây dựng quân đội về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta hiện nay.

Tuy nhiên, phải xem xét nhân tố chính trị – tinh thần của Quân đội trong mối quan hệ với các nhân tố khác. Để đánh giá đúng khả năng và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, phải xem xét toàn diện các yếu tố, cả vũ khí, trang bị và trình độ chính quy, rèn luyện kỷ luật của bộ đội; yếu tố con người và khả năng, cùng sự chuẩn bị về tinh thần để vượt qua những thử thách khốc liệt của chiến tranh và “nhất là trạng thái tinh thần của nó, nghĩa là có thể đòi hỏi nó những gì mà không sợ làm cho nó mất tinh thần” 3 như Ph. Ăng-ghen đã chỉ ra. Vì vậy, cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ cơ sở của sức mạnh chính trị – tinh thần để phát huy vai trò của nó trong xây dựng Quân đội. Theo đó, phải phát huy được tính ưu việt của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa; các điều kiện và khả năng kinh tế của đất nước; hệ giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc,… cùng các nhân tố nội sinh từ bên trong sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta, đặc biệt là yếu tố con người.

Hai là, tăng cường và đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Về bản chất, Quân đội ta là quân đội cách mạng – quân đội kiểu mới, công cụ bạo lực vũ trang của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Bản chất cách mạng của Quân đội được biểu hiện tập trung ở lý tưởng và mục tiêu chiến đấu, truyền thống: “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” 4. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội là đặc trưng và nguyên tắc quan trọng nhất, nguồn gốc chủ yếu nhất, quyết định đến sức mạnh chính trị – tinh thần và bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta. Bài học thực tế ở Đông Âu và Liên Xô vào những năm 90 của thế kỷ XX cho thấy, khi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội không còn, thì sự biến chất của quân đội là không tránh khỏi. Chúng ta cũng đã chứng kiến quân đội của một cường quốc xã hội chủ nghĩa bị cô lập, dao động về tinh thần như thế nào khi mất phương hướng chính trị, do không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Vì vậy, phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Quân đội. Xây dựng Đảng bộ Quân đội và các tổ chức đảng trong Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên – những người tiêu biểu về phẩm chất cách mạng; năng lực công tác; có tính đảng và tính nguyên tắc cao; thực sự tiền phong, gương mẫu trong cuộc sống và công tác. Vì đây là những cán bộ của Đảng trong Quân đội – những người mà V.I. Lê-nin khẳng định, phải là những đảng viên cộng sản tin cậy và quên mình vì sự nghiệp chung.

Ba là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và phát huy chủ nghĩa yêu nước. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Do đó, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của sức mạnh chính trị – tinh thần; đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải giác ngộ và thấm nhuần sâu sắc nền tảng tư tưởng này. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận diễn ra phức tạp hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng và đường lối cách mạng của Đảng, càng đặt ra yêu cầu có tính bức thiết phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng trong Quân đội. Thông qua đó, bồi đắp lý tưởng chiến đấu, sự kiên định về chính trị và lòng trung thành của Quân đội với Đảng và sự nghiệp cách mạng của đất nước. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng còn góp phần quan trọng vào bồi dưỡng phẩm chất chính trị – tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội; làm cho họ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất tinh thần đáp ứng với bối cảnh thế giới đang có sự thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường và chiến tranh công nghệ cao do các thế lực xâm lược, hiếu chiến có thể gây ra.

Trong hệ giá trị tinh thần của dân tộc ta, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử dựng nước, giữ nước và nó đã trở thành động lực tinh thần to lớn, tạo ra sức mạnh vô địch. Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta” 5. Truyền thống ấy đã trở thành động lực và sức mạnh to lớn để “nhấn chìm tất cả lũ bán nước, lũ cướp nước” và đưa toàn thể dân tộc Việt Nam đến ngày đại thắng mùa Xuân năm 1975. Vì vậy, phải tiếp tục phát huy chủ nghĩa yêu nước trong tình hình mới và xem đây là yếu tố nội sinh không thể thiếu trong quá trình xây dựng nhân tố chính trị – tinh thần của Quân đội ta. Cho nên, công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống trong Quân đội phải chuyển được các giá trị của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thành ý chí kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phẩm chất tinh thần bền vững của cán bộ, chiến sĩ Quân đội trong sự nghiệp “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa…” 6.

Bốn là, chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn lực con người. Trong chiến tranh, con người tồn tại với tính cách là hạt nhân liên kết sức mạnh vật chất và tinh thần. Bởi trong sự tác động biện chứng giữa con người và vũ khí, thì nhân tố con người luôn giữ vai trò quyết định. Ph. Ăng-ghen khẳng định: “Con người chứ không phải vũ khí, sẽ thắng trong trận đánh” 7. Quan điểm “Người trước, súng sau” của Hồ Chí Minh cũng là vì thế. Bởi vậy, nếu tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí, trang bị, nhất là trong chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, mà xem nhẹ nhân tố con người, sẽ là sai lầm. Mặc dù vũ khí, trang bị có vai trò to lớn không thể phủ nhận, đặc biệt là các loại vũ khí, trang bị hiện đại, thế hệ mới, nhưng nó không thể phát huy hết tính năng, tác dụng nếu thiếu con người. Do vậy, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng con người là một khía cạnh cơ bản để xây dựng nhân tố chính trị – tinh thần của Quân đội ta. Vì thế, phải thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất cách mạng; trình độ tri thức, văn hóa; năng lực và sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Đặc biệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ tin vào cách đánh của ta, dẫu có phải đương đầu với chiến tranh (nếu xảy ra), dù địch sử dụng vũ khí công nghệ cao cũng không sợ; vì vũ khí hiện đại nào cũng có điểm hạn chế của nó; cần nghiên cứu, tìm điểm hạn chế để vô hiệu hóa nó, giành thắng lợi.

Năm là, đấu tranh khắc phục, hạn chế các tác động tiêu cực đến xây dựng nhân tố chính trị – tinh thần của Quân đội. Thực tế cho thấy, xây dựng nhân tố chính trị – tinh thần của Quân đội ta hiện nay, bên cạnh những điều kiện thuận lợi rất cơ bản, cũng có những khó khăn, phức tạp mới, đòi hỏi phải nhận thức, giải quyết. Trong đó, phải tăng cường đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” và âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Cần đứng vững trên lập trường của học thuyết Mác – Lê-nin về chiến tranh, quân đội để đấu tranh, vạch trần tính chất phản động, phản khoa học của các luận điểm sai trái trên. Khi xã hội còn phân chia giai cấp thì còn quân đội, cho nên, không bao giờ có quân đội trung lập, cũng không bao giờ có quân đội đứng ngoài chính trị. Vì thế, quan điểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Quân đội, cổ súy cho cái gọi là “phi chính trị hóa” Quân đội về thực chất chỉ là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và cơ hội về chính trị đã bị kịch liệt đấu tranh, phê phán trong lịch sử. Mặt khác, cần nhận thức các tác động phức tạp của tình hình thời cuộc và đất nước đến xây dựng Quân đội về chính trị – tinh thần. Những vấn đề nổi lên hiện nay cần nhận thức, giải quyết là: chủ động khắc phục, hạn chế các tác động tiêu cực từ mặt trái của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; của kinh tế thị trường và tiêu cực xã hội đến xây dựng nhân tố chính trị – tinh thần và phẩm chất chính trị của cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản trên, sẽ góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng nhân tố chính trị – tinh thần của Quân đội ta hiện nay; bảo đảm cho Quân đội ta phát huy được tính ưu việt và sức mạnh của Quân đội cách mạng, luôn thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

1 – V.I. Lê-nin – Toàn tập, Tập 31, Nxb Sự thật, H. 1989, tr. 105.

2 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 217.

3 – Chủ nghĩa Mác – Lê-nin bàn về chiến tranh và quân đội, Nxb QĐND, H. 1976, tr. 518.

4 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 435.

5 – Sđd, Tập 7, tr. 38.

6 – ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 32.

7 – C. Mác và Ph. Ăng-ghen – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 1994, tr. 278.

Xây Dựng Văn Hóa Đảng Là Nhân Tố Quan Trọng Để Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh / 2023

(QLNN) – Văn hóa Đảng là một bộ phận, là nơi hội tụ, kết tinh, biểu hiện tập trung nhất của văn hóa, trí tuệ dân tộc; đồng thời, là thước đo trình độ trưởng thành và là nhân tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, khả năng cầm quyền của Đảng. Trong gần 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, cùng với những bước chuyển trong tư duy về đường lối phát triển kinh tế – xã hội, quan điểm về công tác xây dựng Đảng cũng đã có những điểm bổ sung, phát triển quan trọng. Trong đó, Đảng đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa Đảng, xem đây là nền tảng, là sức mạnh nội sinh bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Vai trò, nội dung xây dựng văn hóa Đảng

Về mặt lý luận, văn hóa là những giá trị nhân đạo, nhân văn, chân – thiện – mỹ do con người sáng tạo, lưu giữ, bồi đắp, phát huy nhằm hoàn thiện nhân cách. V.I. Lênin từng chỉ rõ, phải xây dựng đảng cầm quyền thật sự là một đảng tiêu biểu cho “trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại” 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nhấn mạnh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” 2.

Xét đến cùng, trí tuệ, danh dự, lương tâm, đạo đức, văn minh đều thuộc về phạm trù văn hóa. Bản chất của Đảng trước tiên và quan trọng nhất là văn hóa Đảng, mà hạt nhân là văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền. Văn hóa Đảng là trung tâm, lan tỏa và tác động đến mọi mặt khác của văn hóa chính trị. Chuẩn giá trị văn hóa Đảng chính là sự hiện diện của hệ giá trị chân, thiện, mỹ trong quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, với các đoàn thể, với nhân dân trong việc hoạch định và lãnh đạo thực hiện đường lối; trong nguyên tắc tổ chức và hoạt động; trong tác phong, lề lối làm việc, phong cách ứng xử của đội ngũ cán bộ, đảng viên… Có thể khái quát văn hóa Đảng trên một số phương diện cốt lõi sau đây:

Thứ nhất, tính cách mạng, khoa học và nhân văn của đường lối lãnh đạo của Đảng. Đây là biểu hiện của văn hóa Đảng, đồng thời, là một trong những nhân tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đường lối, nghị quyết của Đảng phải được xây dựng trên quan điểm vì dân, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của mọi đảng viên, của cả hệ thống chính trị để đề ra nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, khoa học, hợp lòng dân, có sức thuyết phục và khả thi.

Thứ hai, tính tiền phong, nêu gương, phong cách ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng dùng sự gương mẫu để lãnh đạo cách mạng, xem đây là một phương thức lãnh đạo văn minh nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” 3, cán bộ, đảng viên “muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” 4. Nhân cách, đạo đức, trí tuệ, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên là những biểu hiện thực tế sinh động, thuyết phục nhất đối với nhân dân về sự chân chính và năng lực lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Trong mối quan hệ đặc biệt này, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ nhân dân; còn nhân dân là chủ nhân của đất nước, tự giác chấp hành với sự lãnh đạo của Đảng. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Trong ứng xử với bản thân mình, với người khác, với công việc, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự mẫu mực. Đảng là người lãnh đạo cách mạng, cán bộ, đảng viên là người đầy tớ trung thành của nhân dân, do đó, Đảng phải đi tiên phong, dẫn dắt dân tộc, dẫn dắt nhân dân, nói trước, làm trước.

Thực trạng văn hóa Đảng hiện nay

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa Đảng, Đảng ta nhiều lần đề cập, xem đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước khẳng định: “Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” 5.

Một số biện pháp cốt lõi xây dựng văn hóa Đảng hiện nay

Một là, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Xây dựng đường lối, chủ trương đúng đắn, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và các chương trình hành động, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên, toàn Đảng phục tùng Trung ương. Tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng mất đoàn kết nội bộ, lợi dụng bất đồng ý kiến, mâu thuẫn trong nội bộ dẫn đến nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đẩy mạnh, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với các quy định về nêu gương trên các phương tiện truyền thông. Thông qua việc nêu gương, nhân rộng các tấm gương điển hình của tập thể và cá nhân để “giáo dục lẫn nhau”, thiết thực giữ gìn và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Hai là, thực hành sâu, rộng văn hóa tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm trong thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng. Tiếp tục chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu tự soi, tự sửa, giúp đồng chí và quần chúng tự soi, tự sửa.

Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong tiến hành tự phê bình và phê bình, trên tinh thần tiến hành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ cấp ủy, người đứng đầu đến cán bộ, đảng viên. Duy trì và thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, hiệu quả các nguyên tắc xây dựng Đảng, Điều lệ Đảng, chú trọng thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với nhiệm vụ chính trị, với các đợt sinh hoạt Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức; phát huy dân chủ; đề cao tính tự giác, trách nhiệm, thái độ và phương pháp tự phê bình và phê bình đúng đắn, phù hợp, bảo đảm tính văn hóa, tính khoa học, tính nhân văn của mỗi cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, nhất là nhân dân tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trong giám sát, phê bình tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên với các hình thức phù hợp.

Ba là, tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần, tự soi, tự đối chiếu, tự sửa chữa và làm theo, gắn chặt với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm” và tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tốt các quy định rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối làm việc. Mỗi cán bộ, đảng viên ra sức rèn luyện đức tính của người cán bộ – cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Đánh giá, sử dụng đúng cán bộ, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống. Mỗi cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quản lý, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ trong phạm vi quyền hạn, từ đó có biện pháp giáo dục, quản lý, xử lý kịp thời, hiệu quả.

Bốn là, coi trọng văn hóa nêu gương, văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân trong Đảng.

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; chống biểu hiện vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Xây dựng, suy tôn những cán bộ thật sự trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện.

1. V.I. Lênin. 2. Hồ Chí Minh. 3. Hồ Chí Minh. 4. Hồ Chí Minh. 5. Đảng Cộng sản Việt Nam. 6. Đảng Cộng sản Việt Nam. 7. Đảng Cộng sản Việt Nam. 8. Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn tập. Tập 24. H. NXB Chính trị quốc gia, 2005, tr.122. Toàn tập. Tập 12. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr.403. Toàn tập. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr.263. Toàn tập. Tập 5. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr.552. Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Hà Nội, ngày 14/5/2014. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. H. NXB Chính trị quốc gia, 2016, tr.215. Văn kiện Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. H. Văn phòng Trung ương Đảng, 2016, tr. 2-3. Văn kiện Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. H. Văn phòng Trung ương Đảng, 2016, tr.3.

ThS. Phạm Văn ĐịnhTrường Sỹ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng

Xây Dựng Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị / 2023

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định rõ vấn đề này trên cơ sở khoa học.

Quan điểm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong Dự thảo dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn

Về lý luận, chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ, giai cấp vô sản muốn giành chính quyền thì phải tổ chức ra một quân đội kiểu mới; được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Xây dựng sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng cần quan tâm toàn diện đến con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật, cách đánh, v.v. Trong đó, chính trị – tinh thần của quân đội là yếu tố quan trọng. V.I. Lênin nhấn mạnh: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường” 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại” 2.

Về thực tiễn, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc của quân và dân ta, xét về tiềm lực kinh tế, quân sự, ta không thể mạnh bằng đối phương, nhưng lại giành thắng lợi. Đó là nhờ sức mạnh của tiềm lực chính trị – tinh thần mà yếu tố đặc biệt tạo nên sức mạnh đó là Quân đội ta luôn vững mạnh về chính trị. Thấy rõ vai trò của nhân tố chính trị trong sức mạnh của Quân đội ta, thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng tăng cường các biện pháp chống phá hòng “phi chính trị hóa” Quân đội. Điều đó đặt ra và đòi hỏi phải tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng Quân đội nói chung, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị nói riêng. Trước yêu cầu thực tiễn xây dựng Quân đội hiện nay, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống” 3. Theo đó, nội hàm của quan điểm, phương hướng trong Dự thảo vừa có tính kế thừa nội dung của các nhiệm kỳ trước, vừa có sự phát triển nhận thức của Đảng ta về quan điểm, chủ trương xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, trong đó lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở là hoàn toàn đúng cả về lý luận và thực tiễn.

Nội dung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, vấn đề xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị đặt ra một cách toàn diện trên các mặt. Thực chất xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, đảm bảo cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu xứng đáng với truyền thống: Quân đội ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Mặt khác, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị cũng cần bám sát tình hình thực tiễn giải quyết những vấn đề về an ninh phi truyền thống hiện nay. Phát huy truyền thống tốt đẹp, thời gian qua, Quân đội đã làm tốt vai trò, chức năng, nêu cao trách nhiệm, đi đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19, tạo được tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức sâu sắc, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm chính trị, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong ứng xử, quan hệ với nhân dân. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết quân – dân, cùng đồng hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hội nhập quốc tế, hợp tác quốc phòng với các nước càng phải tăng cường bản chất cách mạng của Quân đội. Việc thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng sẽ trực tiếp góp phần hiện thực hóa quan điểm của Đảng ta: Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” 4. Trong đối ngoại quốc phòng phải giữ vững bản chất cách mạng của Quân đội, tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển bản lĩnh chính trị và tăng cường niềm tin của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước và quốc tế. Vì thế, cần bồi dưỡng về trình độ ngoại ngữ, kiến thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ để họ đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Tác động của kinh tế thị trường đến xây dựng Quân đội về chính trị theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Tình trạng vi phạm kỷ luật ở một số đơn vị vẫn còn, thậm chí là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Do đó, phải giáo dục, tổ chức, quản lý quân nhân ngày càng chính quy, bài bản hơn, trước hết là tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, pháp luật cho mọi quân nhân kết hợp với các biện pháp quản lý hành chính, kỷ luật để họ có khả năng tự kiểm soát, tự quản lý, không xảy ra vi phạm kỷ luật.

Phương hướng, biện pháp cơ bản xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

Xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu, nội dung mới toàn diện và đầy đủ hơn so với trước đây. Dự thảo chỉ rõ: tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là nguyên tắc trong xây dựng Quân đội. Để thực hiện được, cần tiếp tục xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc trong Quân đội. Tập trung xây dựng hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, các cơ quan vững mạnh toàn diện. Xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải bám sát đặc điểm, tình hình để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý đơn vị cho phù hợp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị ở các đơn vị cần đi vào thực chất và thiết thực hơn gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. Khắc phục triệt để tình trạng ở một số cơ quan, đơn vị “khoán trắng” việc giáo dục chính trị cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị; phải cụ thể và xác định nội dung giáo dục chính trị thiết thực với từng nhóm đối tượng. Các cơ quan, đơn vị cần coi trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò, hiệu quả của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải quan tâm toàn diện về nội dung, biện pháp, hình thức tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một pháo đài vững chắc để chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng hiện nay, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải kịp thời phát hiện, chủ động trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống “phi chính trị hóa” Quân đội.

1 – V.I. Lênin – Toàn tập, Tập 41, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 147.

3 – ĐCSVN – Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, tháng 4/2020, tr. 50.

4 – ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 35.

Xây Dựng Tiềm Lực Chính Trị / 2023

Hà Tĩnh cần quan tâm hơn tới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần khu vực phòng thủ tỉnh.

Sáng 1/7, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Trường Sỹ quan Lục quân 2 tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của khu vực phòng thủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng trong khu vực phòng thủ; quán triệt, vận dụng sáng tạo, phát huy hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham mưu để tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện.

Chú trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trao đổi học tập kinh nghiệm ở địa phương để không ngừng nâng cao chất lượng của công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ.

Tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài “Xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; đặc biệt là khi Trường Sỹ quan Lục quân 2 chọn Hà Tĩnh là một trong những địa phương để tổ chức tọa đàm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: bên cạnh thời cơ, thuận lợi còn tồn tại những khó khăn, thách thức, tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương có thời điểm phức tạp cần tập trung giải quyết.

Vì vậy, cần quan tâm hơn tới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần trong khu vực phòng thủ. Cùng với đó, tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Trao đổi tại tọa đàm, đại diện các sở, ban, ngành đã tham gia ý kiến về: bố cục đề tài; những thuận lợi cần phát huy, những khó khăn cần giải quyết và kết quả đạt được để Hà Tĩnh trở thành một tỉnh có tiềm lực chính trị – tinh thần khu vực phòng thủ vững mạnh trong giai đoạn hiện nay; vai trò của lực lượng vũ trang địa phương cũng như các tổ chức chính trị – xã hội trong nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ.

Dương Hoàng – Đinh Thanh

Các tin đã đưa

Bạn đang xem bài viết Mấy Giải Pháp Về Xây Dựng Nhân Tố Chính Trị / 2023 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!