Xem Nhiều 5/2022 # Một Số Giải Pháp Quản Lý Nhằm Tăng Cường Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Trường Thpt Quảng Xương 4 # Top Trend

Xem 11,484

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Giải Pháp Quản Lý Nhằm Tăng Cường Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Trường Thpt Quảng Xương 4 mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 11,484 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Trường Mn Đạt Chuẩn Quốc Gia
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Những Biện Pháp Giáo Dục Hiệu Quả Học Sinh Cá Biệt
 • Một Số Biện Pháp Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ Mẫu Giáo 5
 • Một Số Phương Pháp Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Lớp 4
 • Thâm Hụt Ngân Sách Và Biện Pháp Tài Trợ
 • MỤC LỤC

  A. PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………

  I. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………

  II. Mục đích nghiên cứu……………………………………………………………………………

  III. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………………………

  IV. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………………….

  B. PHẦN NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM…………………………

  I. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm………………………………………..

  II. Thực trạng về công tác đổi mới phương pháp dạy học ở

  trường THPT Quảng Xương 4……………………………………………….

  III. Các giải pháp quản lý nhằm tăng cường đổi mới phương

  pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở

  trường THPT Quảng Xương 4………………………………………………………….

  1. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán

  bộ giáo viên và học sinh về đổi mới PPDH theo định hướng phát

  triển năng lực…………………………………………………………………………..

  2. Đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  thông qua việc tăng cường giao lưu học tập giữa các trường

  THPT trong và ngoài tỉnh………………………………………………………………..

  3. Chỉ đạo tăng cường đổi mới PPDH theo định hướng phát triển

  năng lực học sinh thông qua việc tổ chức dự giờ, hội thi của giáo

  viên…………………………………………………………………….

  4. Tổ chức hội thảo về phương pháp học tập cho học sinh nhằm

  định hướng phương pháp học tập chủ động, tích cực trong các

  hoạt động học………………………………………………………

  5. Chỉ đạo tăng cường đổi mới PPDH theo định hướng phát triển

  năng lực học sinh thông qua việc tổ chức đa dạng hóa các hình

  thức dạy học và giáo dục……………………………………………………..

  IV. Hiệu quả của các giải pháp quản lý nhằm tăng cường đổi

  mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực

  học sinh ở trường THPT Quảng Xương 4……………………….

  C. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ…………………………………………………………

  I. Kết luận……………………………………………………………………………………………………..

  II. Kiến nghị………………………………………………………………………………………………….

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ

  ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

  7

  7

  8

  11

  12

  13

  A. PHẦN MỞ ĐẦU

  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

  Công tác đổi mới quản lý giáo dục trong nhà trường hiện nay nói chung

  và quản lý đổi mới phương pháp dạy học nói riêng có vai trò rất quan trọng

  trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, khi chuyển từ nền giáo dục định hướng nội

  dung dạy học sang nền giáo dục định hướng phát triển năng lực của người học,

  nhằm phát triển toàn diện nhân cách, đặc biệt là khả năng vận dụng, thích ứng

  và sáng tạo của học sinh, đáp ứng xu thế hội nhập trong giai đoạn hiện nay.

  Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đã được xác định rõ trong

  Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu

  công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã

  hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đó là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương

  pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo

  và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt

  một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích

  tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát

  triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập

  đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy

  mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”.

  – Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng

  yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định

  hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế được Hội nghị Trung ương tám

  khóa XI thông qua, trong đó xác định mục tiêu của giáo dục phổ thông là: “…tập

  trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát

  hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao

  chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo

  đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến

  thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập

  suốt đời”..

  – Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, ban hành theo Thông tư số

  32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xác định mục tiêu của chương

  trình giáo dục THPT là: “giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất,

  năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả

  năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp

  với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học

  lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với

  những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới”.[2]

  4

  + Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua

  một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực

  tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực

  thẩm mĩ, năng lực thể chất. Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt

  lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng

  khiếu của học sinh

  II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

  Ở TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG 4

  Trong những năm học vừa qua, cùng với việc thực hiện đổi mới công tác

  quản lý của nhà trường nói chung, công tác quản lý đổi mới phương pháp dạy

  học đã đạt được những kết quả nhất định, đội ngũ cán bộ quản lý, tổ trưởng

  chuyên môn và giáo viên đã nhận thức một cách đúng đắn về vai trò của việc đổi

  mới PPDH đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học.

  * Kết quả triển khai công tác thao giảng đổi mới phương pháp dạy học

  của nhà trường trong 02 năm qua (2016-2017 và 2022-2018): Nhà trường vừa

  triển khai đánh giá xếp loại giờ dạy theo công văn 10227 của Bộ GD (cách đánh

  giá truyền thống), vừa triển khai đánh giá xếp loại giờ dạy theo công văn 572

  của Sở GD&ĐT Thanh Hóa (cách đánh giá trên cơ sở phân tích hoạt động học),

  kết quả thực hiện như sau:

  Giỏi

  Khá

  TB

  Yếu

  Kết quả xếp loại

  SL

  TL

  SL

  TL

  SL

  TL

  SL

  TL

  * Đánh giá, xếp loại theo CV 10227 của Bộ (theo 10 tiêu chí): Đánh giá theo

  cách dạy truyền thống

  Năm học 2022-2017

  46 80.7%

  11

  19.3% 0 0% 0

  0%

  Năm học 2022-2018

  48

  82.8

  10

  17.2% 0 0% 0

  0%

  * Đánh giá, xếp loại theo CV 572 của Sở (theo 12 tiêu chí): Đánh giá trên

  “phân tích hoạt động học”

  Học kỳ II, Năm học

  14 63.6%

  7

  31.9% 1 4.5% 0

  0%

  2016-2017

  Năm học 2022-2018

  11 54.5%

  8

  36.4% 2 9.1% 0

  0%

  Qua bảng trên chúng ta thấy rằng đánh giá giờ dạy thao giảng đổi mới

  phương pháp theo “phân tích hoạt động học” với 12 tiêu chí kết quả thấp hơn (tỷ

  lệ % giờ khá và TB cao), thể hiện việc vận dụng các phương pháp và kỹ thuật

  dạy học tích cực cũng như cách thức tổ chức của giáo viên để học sinh được chủ

  động, tích cực trong học tập còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó còn có những hạn

  chế dẫn đến hiệu quả quản lý thực hiện đổi mới PPDH chưa cao, như:

  – Do mục tiêu của chương trình giáo dục hiện hành chủ yếu là trang bị

  kiến thức, cùng với những hạn chế về năng lực thực hiện của giáo viên nên hoạt

  động đổi mới PPDH của nhà trường chưa thực sự mang lại hiệu quả cao. Tuyền

  thụ tri thức một chiều vẫn là phương pháp dạy học chủ đạo của nhiều giáo viên.

  6

  8

  – Sau khi thực hiện dạy các tiết trên lớp, GV các bộ môn dự sinh hoạt

  chuyên môn theo tổ, nhóm chuyên môn để trao đổi, chia sẻ về các tiết đã dạy

  minh họa, chủ trì là các TTCM, Nhóm trưởng CM của trường THPT Quảng

  Xương 4.

  – Trao đổi về công tác quản lý và tổ chức hoạt động chuyên môn giữa các

  trường THPT tại Hội trường lớn. Nội dung hội thảo chỉ đi sâu vào vấn đề lựa

  chọn PP và cách tổ chức dạy học thế nào để nâng cao năng lực của người học

  sau đó từng đơn vị tham gia lĩnh hội để về triển khai ở đơn vị.

  * Ưu điểm của việc tổ chức hội thảo giao lưu chuyên môn:

  Hội thảo là mô hình hoạt đông chuyên môn thực sự bổ ích và nâng cao

  năng lực cho đội ngũ CBGV trong các nhà trường hiện nay cần được nhân rông

  và có chiều sâu hơn, tổ chực quy mô hơn.

  Hội thảo thực sự là một mô hình kiểm nghiệm lý thuyết vào thực tiễn có

  giá trị. Vì qua hội thao tất cả các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực được

  các GV tổ chức thực hiện.

  Hội thảo còn có ý nghĩa quan trọng đó là thể hiện việc hội nhập trong giáo

  dục và thấy rõ được mặt bằng giáo dục giữa các vùng miền trong và ngoài tỉnh.

  Hội thảo còn là thước đo cho các cán bộ quản lý các nhà trường kiểm

  nghiệm lại công tác chỉ đạo đổi mới PP ở đơn vị mình.

  Đặc biêt hội thảo là cầu nối giữa giáo viên trong và ngoài tỉnh để học tập

  lẫn nhau, xây dựng môi quan hệ với nhau trên trường học kết nối và các phương

  tiện thông tin khác.

  * Định hướng trong thời gian tới:

  Tiếp tục phối hợp với các nhà trường để tổ chức nhiều hoạt động giao lưu

  chuyên môn để giáo viên có nhiều cơ hội để được học tập, trãi nghiệm qua thực

  tiễn giảng dạy của đồng nghiệp.

  11

  – Bài thi kiểm tra năng lực: Được đánh giá theo theo thang điểm 10, thời

  gian làm bài là 180 phút, bằng hình thức tự luận, trong đó phần chung 2.0 điểm,

  phần chuyên môn 8.0 điểm (theo cấu trúc đề thi GVG cấp tỉnh năm học 20222018 theo công văn số 2029 /SGDĐT – GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2022 của

  Sở GD&ĐT Thanh Hóa). Để ra đề đảm bảo đúng cấu trúc, nhà trường giao cho

  tổ chuyên môn xây dựng ma trận cụ thể, duyệt với ban chuyên môn trước khi

  lựa chọn giáo viên ra đề (GVG tỉnh).

  – Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học

  Giáo viên được thông báo bốc thăm ngày thi, bốc thăm lớp vào sáng thứ 2

  (trước tuần thi), như vậy GV có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng ít nhất là 1 tuần

  trước thời điểm thi giảng, bài dạy là bài theo phân phối chương trình của lớp bốc

  thăm tại thời điểm thi. Bài giảng phải được thiết kế thành “hoạt động học” và sử

  dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, học sinh phải có sự chủ động

  trong học tập.

  Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá, xếp

  loại giáo viên trung học theo 12 tiêu chí(thực hiện theo công văn số 572/HDSGDĐT ngày 29 tháng 03 năm 2022 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa)

  4. Tổ chức hội thảo về phương pháp học tập cho học sinh nhằm định

  hướng phương pháp học tập chủ động, tích cực trong các hoạt động học

  Năm học 2022-2019 nhà trường đã mời các chuyên gia về phương pháp

  học tập, đại diện là TS Nguyễn Thành Nam, cố vấn về phương pháp học tập trên

  kênh truyền hình VTV7 triển khai cho học sinh tại trường, cùng với đội ngũ cán

  bộ, giáo viên nhà trường tham dự.

  (Hình ảnh Hội

  thảo Học

  thông minh

  dành cho học

  sinh tại

  trường THPT

  Quảng Xương

  4- tháng

  09/2018)

  Hội thảo đã chỉ ra những hạn chế về phương pháp học tập của học sinh

  nhà trường trong các hoạt động giáo dục, từ đó tổ chức cho học sinh được đề

  xuất các phương pháp học tập như thế nào để có thể giúp các em chủ động, tích

  13

  * Xây dựng kế hoạch: Ban chuyên môn phải xây dựng được kế hoạch tổ

  chức các cuộc thi, hội thi dành cho học sinh trong nhà trường như: Câu lạc bộ

  Tiếng Anh, cuộc thi khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức liên môn để giải

  quyết các tình huống thực tiễn, thi viết thư quốc tế UPU, thi em yêu lịch sử Xứ

  Thanh, hội thi kể chuyện về Bác Hồ, cuộc thi tìm hiểu “990 năm danh xưng

  Thanh Hóa”….

  * Kết quả triển khai:

  1/. Câu lạc bộ tiếng Anh:

  – Chỉ đạo tổ ngoại ngữ phối hợp với đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức câu

  lạc bộ Tiếng Anh, trong đó nổi bận nhất là chương trình rung chuông vàng (Ring

  the golden bell) cho các thành viên câu lạc bộ Tiếng Anh nhà trường.

  (Hình ảnh cuộc

  thi Rung

  chuông vàngcâu lạc bộ

  Tiếng Anh tại

  trường THPT

  Quảng Xương

  4- tháng

  10/2018)

  – Chuẩn bị nội dung, chương trình:

  + Ban tổ chức chương trình đã soạn thảo một hệ thống câu hỏi tiếng Anh

  và các tình huống để tổ chức cuộc thi.

  + Dẫn chương trình là 02 em HS trong câu lạc bộ Tiếng Anh (1 em dẫn

  tiếng Anh, 1 em dẫn tiếng Việt).

  + Chỉ đạo đoàn TN phụ trách việc tổ chức trò chơi để cứu trợ học sinh,

  chuẩn bị các phần quà cho khán giả và quản lý nền nếp.

  Tất cả nội dung chương trình và hệ thống câu hỏi đều phải duyệt với ban

  chuyên môn nhà trường trước khi tổ chức thực hiện để đảm bảo tính khoa học,

  phù hợp với học sinh.

  Câu lạc bộ tiếng Anh và đặc biệt là các cuộc thi rung chuông vàng đã

  được các em tham gia rất nhiệt tình và chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tất cả các em đều

  trả lời tốt ở những câu hỏi đầu tiên. Qua cuộc thi đã giúp các em đam mêm hơn,

  yêu thích học môn tiếng Anh hơn, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho

  các em.

  15

  nhau, giao lưu, học tập lẫn nhau trong quá trình xây dựng và tập luyện tiểu

  phẩm.

  * Kết quả thực hiện:

  Qua quá trình chỉ đạo thực hiện tại đơn vị, học sinh nhà trường đã thực sự

  chủ động, tích cực, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, các

  em nhanh nhẹn, hoạt bát năng động, tự tin hơn, nhiều em thể hiện và phát huy

  được năng lực của mình như chỉ đạo, xây dựng kịch bản, đóng vai, hát múa, dẫn

  chương trình. Những hoạt động giáo dục như vậy thực sự đã góp phần hình

  thành và phát triển năng lực của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo

  dục nhà trường.

  IV. HIỆU QUẢ CỦA CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG

  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT

  TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG 4

  Trong những năm học vừa qua, dưới dự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà

  trường, trường THPT Quảng Xương 4 đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ

  05 giải pháp chủ yếu nêu trên về đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng

  lực học sinh, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà

  trường, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay và nhất là tiến tới

  thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trong những năm tới đây. Nhà

  trường đã được Sở GD&ĐT chọn đơn vị báo cáo điển hình trước đoàn công tác

  của Bộ GD&ĐT về đổi mới PPDH trong tháng 04/2019 vừa qua.

  1. Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường

  Đội ngũ giáo viên trường THPT Quảng Xương 4 đã nhận thức được tầm

  quan trọng và có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, chủ động hơn trong

  công tác đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học

  sinh trong giai đoạn hiện nay, giáo viên sử dựng thành thạo hơn với các phương

  pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Giáo viên tích cực hơn trong các hoạt động

  đổi mới của nhà trường nói chung và đổi mới PPDH nói riêng.

  Năng lực triển khai các phương pháp và hình thức dạy học đa dạng của

  đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã được nâng lên, giáo viên không còn

  cứng nhắc trong tổ chức dạy học, họ đã linh hoạt trong về việc sử dụng PPDH

  trong các giờ lên lớp, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và trong các hoạt

  động giáo dục khác của nhà trường.

  Đội ngũ giáo viên cũng đã thường xuyên chủ động tham gia trên trường

  học kết nối để khai thác chia sẻ các bài giảng, các hoạt động giáo dục giữa các

  trường THPT trong và ngoài tỉnh với nhau.

  Việc đa dạng các hình thức dạy học cùng với đổi mới PPDH trong công

  tác chỉ đạo giáo dục ngoài lớp học cũng làm cho giáo viên nhà trường chan hòa

  gần gũi với học sinh của mình hơn, phát hiện và phát huy được các năng lực của

  các em một cách đầy đủ hơn, thực sự làm cho không khí học tập, môi trường

  17

  giáo dục được cải thiện, giảm thiểu căng thẳng và sức ép của việc học của học

  sinh.

  Kết quả triển khai công tác thao giảng đổi mới phương pháp dạy học của

  nhà trường trong năm học 2022-2019: Nhà trường vừa triển khai đánh giá xếp

  loại giờ dạy theo công văn 10227 của Bộ GD (cách đánh giá truyền thống), vừa

  triển khai đánh giá xếp loại giờ dạy theo công văn 572 của Sở GD&ĐT Thanh

  Hóa (cách đánh giá trên cơ sở phân tích hoạt động học), kết quả đánh giá xếp

  loại các tiết thao giảng và các chuyên đề được nâng lên, cụ thể như sau:

  Kết quả xếp loại

  SL

  TL

  SL

  SL

  * Đánh giá, xếp loại theo CV 10227 của Bộ (theo 10 tiêu chí): Đánh giá theo

  cách dạy truyền thống

  Năm học 2022-2019

  48

  82.8

  10

  17.2% 0 0% 0

  0%

  * Đánh giá, xếp loại theo CV 572 của Sở (theo 12 tiêu chí): Đánh giá trên

  “phân tích hoạt động học”

  Năm học 2022-2019

  20 90.9%

  2

  9.1% 0 0% 0

  0%

  2. Chất lượng học tập của học sinh

  Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, với sự đổi mới trong công

  tác quản lý về PPDH, chất lượng giáo dục của nhà trường đã được nâng lên, cụ

  thể:

  + Về chất lượng giáo dục đại trà trong 3 năm gần đây:

  Kết quả xếp loại về văn hóa:

  Năm học

  2016-2017

  2017-2018

  2018-2019

  319 26.34 593 48.97

  287

  23.7

  Kết quả xếp loại về hạnh kiểm:

  Năm học

  2016-2017

  2017-2018

  2018-2019

  819 67.63 279 23.04 105

  8.67

  + Về kết quả thi tốt nghiệp lớp 12 trong 2 năm gần đây:

  Năm học 2022-2017 tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp: Số HS đậu tốt nghiệp

  là 296/299 HS (01 HS bị điểm liệt môn Tiếng Anh và 02 HS thiếu điểm xét tốt

  nghiệp), Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp là 98.99% (toàn tỉnh đạt 97.43%).

  Năm học 2022 – 2022 tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp: Số HS đậu tốt nghiệp

  là 371/377 HS, Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp là 98.41% (toàn tỉnh đạt 98.46%).

  + Về kết quả thi đại học, cao đẳng trong 2 năm gần đây:

  18

  Năm học 2022 – 2022: Hơn 72.73% học sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển

  vào Đại học, trong đó có 6 HS có điểm thi trên 27, xếp thứ 3 trong huyện Quảng

  Xương (trong đó 1 HS đạt 28.3), 03 học sinh lớp 12A đạt điểm 10 tuyệt đối môn

  hóa học.

  Năm học 2022 – 2022: Hơn 74% học sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển

  vào Đại học, cao đẳng, trong đó có 02 học sinh có điểm trên 24; 01 HS có điểm

  thi 27.5, cao thứ 2 toàn tỉnh và đạt thủ khoa trường ĐH Ngoại Thương HN, là

  kết quả cao nhất trong lịch sử phát triển nhà trường.

  + Về kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, các cuộc thi, hội thi trong

  2 năm gần đây:

  Năm học 2022-2018 : Kết quả thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: 01 dự án

  gửi Tỉnh và được xếp giải Ba môn vật lý, Về công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG

  các môn văn hóa: 18 giải, xếp tốp 57 toàn tỉnh.

  Năm học 2022-2019 : Nhà trường đều thành công trong tất cả các kỳ thi,

  cuộc thi và hội thi do Ngành giáo dục tổ chức, cụ thể đó là :

  * Trong kỳ thi HSG quốc phòng-an ninh cấp tỉnh Nhà trường đã có 11 em

  đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 6 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải kk. Đội tuyển được 1

  giải nhì đồng đội và được xếp thứ Nhì toàn tỉnh, là năm thứ 02 liên tiếp nhà

  trường được giám đốc Sở tặng giấy khen đơn vị xuất sắc trong kỳ thi. Đây là

  năm học đội tuyển QPAN đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay.

  * Về công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG các môn văn hóa: Nhà trường có

  22 em đạt giải, gồm có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 12 giải Ba và 8 giải KK, được

  xếp thứ 41 trong toàn tỉnh, vươn lên 16 bậc so với năm học trước và được xếp

  thứ 3 trong huyện Quảng Xương (sau trường THPT Quảng Xương 1 và THPT

  Quảng Xương 2).

  * Kết quả cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh hóa: 10 giải, trong

  đó có 01 giải ba và 9 giải KK.

  * Kết quả cuộc thi tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa: 01 bài dự thi

  đạt giải nhất cấp huyện và giải KK toàn tỉnh.

  Trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng

  được nâng lên về mọi mặt, đặc biệt là trong năm học 2022-2019, các lớp học

  sinh tích cực, năng động, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục của nhà trường,

  tự tin trong các hoạt động do nhà trường, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT tổ chức. Với

  những thành đã đạt được đã tạo được lòng tin của phụ huynh, học sinh và nhân

  dân trong huyện thuộc vùng tuyển sinh của nhà trường, điều đó thể hiện công tác

  chỉ đạo đổi mới nói chung và đổi mới PPDH của nhà trường là hoàn toàn đúng

  đắn và có hiệu quả.

  19

  C. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

  I. KẾT LUẬN

  Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học

  sinh là vấn đề cấp thiết của đổi mới giáo dục phổ thông, nhằm nâng cao chất

  lượng giáo dục toàn diện của học sinh, nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện nay

  và đồng thời chuẩn bị tốt cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

  mới. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực sẽ tạo điều kiện để người học

  phát huy hết khả năng của mình trong việc lĩnh hội kiến thức và phát triển tư

  duy, làm thay đổi vai trò của người thầy đồng thời tạo nên sự hứng thú, say mê

  và sáng tạo của người học.

  Qua nghiên cứu và thực tiễn quản lý chúng tôi đã đề xuất được 05 giải

  pháp quản lý chủ yếu nhằm tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo định

  hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT Quảng Xương 4, đó là: Bồi

  dưỡng, nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên và học

  sinh về đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực; Đổi mới PPDH

  theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc tăng cường giao

  lưu học tập giữa các trường THPT trong và ngoài tỉnh; Chỉ đạo tăng cường đổi

  mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc tổ chức

  dự giờ, hội thi của giáo viên; Tổ chức hội thảo về phương pháp học tập cho học

  sinh nhằm định hướng phương pháp học tập chủ động, tích cực trong các hoạt

  động học; Chỉ đạo tăng cường đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng

  lực học sinh thông qua việc tổ chức đa dạng hóa các hình thức dạy học và giáo

  dục.

  Việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT Quảng

  Xương 4 được tiến hành thực nghiệm khoa học trong năm học vừa qua một

  cách nghiêm túc và đã cho những kết quả rất khả quan.

  Kết quả thực nghiệm sư phạm đã khẳng định tính đúng đắn và khoa học

  của những giải pháp chỉ đạo mà chúng tôi đã xây dựng trong đề tài này. Với

  những giải pháp và hiệu quả đã nêu trên, đề tài SKKN này cũng có thể áp dụng

  rộng rãi đối với các trường THPT khác trong huyện và trong tỉnh, góp phần đạt

  được mục tiêu giáo dục hiện nay.

  Vì thời gian và năng lực bản thân có hạn nên sáng kiến kinh nghiệm

  chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong được đồng nghiệp tham gia góp ý, để

  chúng tôi có thể hoàn thiện và phát triển đề tài hơn nữa trong thời gian tới, đặc

  biệt là khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

  II. KIẾN NGHỊ

  Để làm tốt công tác quản lý nhằm tăng cường đổi mới phương pháp dạy

  học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, các nhà trường cần phải quan

  tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực về đổi mới PPDH cho đội

  ngũ giáo viên. Ban giám hiệu cần chỉ đạo sát xao, xây dựng kế hoạch đổi mới

  20

  PPDH và các hình thức tổ chức dạy học theo định hướng đổi mới cho từng năm

  học để phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị; cần chỉ đạo các tổ chuyên môn

  và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể triển khai một cách cụ thể các

  hình thức và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong

  các hoạt động dạy học và giáo dục để GV có thể thực hiện được.

  XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

  Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2022

  Tôi xin cam đoan đây là SKKN

  của mình viết, không sao chép

  nội dung của người khác

  Tác giả

  Vũ Văn Thanh

  21

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ

  GD&ĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học

  và kiểm tra, đánh giá.

  2. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ GD&ĐT, ban hành theo

  Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.

  3. Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường, Lâm Quang

  Thiệp, NXB Đại học Sư phạm (2012).

  4. Luật Giáo dục (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

  5. Một số vấn đề về tâm lý học, Phạm Minh Hạc, NXB Giáo dục, Hà Nội (1992).

  6. Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương

  khóa XI thông qua ngày 04/11/2013.

  7. Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc Hội về đổi mới

  chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

  8. Thái Văn Thành- Chu Thị Lục (2000), Giáo dục học II, Trường Đại học Vinh

  9. Trần Kiểm (1997), Quản lý Giáo dục và trường học, Viện khoa học Giáo dục,

  Hà Nội.

  22

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Trung Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Người Học
 • Một Số Giải Pháp Quản Lý Việc Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Skkn Hoa1415 Doc
 • Các Biện Pháp Quản Lý Đổi Mới Ppdh Của Hiệu Trưởng Trường Thpt Số 1 Bảo Yên
 • Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông/vấn Đề Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Thpt
 • 4 Biện Pháp Chống Thấm Tường Đơn Giản Mà Hiệu Quả
 • Bạn đang xem bài viết Một Số Giải Pháp Quản Lý Nhằm Tăng Cường Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Trường Thpt Quảng Xương 4 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100