Xem Nhiều 7/2022 # Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tổng Hợp Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Khu Vực Nông Thôn Huyện Kim Thành Tỉnh Hải Dương # Top Trend

Xem 46,926

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tổng Hợp Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Khu Vực Nông Thôn Huyện Kim Thành Tỉnh Hải Dương mới nhất ngày 07/07/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 46,926 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tìm Giải Pháp Xử Lý Triệt Để Chất Thải Rắn Sinh Hoạt
 • Hội Thảo Khoa Học Về Giải Pháp Quản Lý Và Mô Hình Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt
 • Tìm Kiếm Giải Pháp Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Greentech
 • Giải Pháp Cho Người Nghiện Facebook
 • Các Vấn Đề Và Giải Pháp Cho Việc Sử Dụng Máy Quét Mã Vạch
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

  TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

  HOÀNG THỊ THÚY HẰNG

  NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP

  CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHU VỰC NÔNG THÔN

  HUYỆN KIM THÀNH- TỈNH HẢI DƯƠNG

  LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2013

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

  TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

  HOÀNG THỊ THÚY HẰNG

  NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP

  CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHU VỰC NÔNG THÔN

  HUYỆN KIM THÀNH- TỈNH HẢI DƯƠNG

  CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

  MÃ SỐ : 60.44.03.01

  NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

  TS. TRỊNH QUANG HUY

  HÀ NỘI – 2013

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii

  LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết

  quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ

  công trình nào khác.

  Các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc.

  Tác giả luận văn Hoàng Thị Thúy Hằng

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii

  2.3.9 Phương pháp dự báo 40

  2.3.10 Phương pháp SWOT (Phương pháp phân tích ñiểm mạnh – ñiểm yếu

  – cơ hội – thách thức). 41

  2.3.11 Phương pháp xử lý số liệu 41

  Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42

  3.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện Kim Thành. 42

  3.2.1 Vị trí ñịa lý 42

  3.2.2 Khí hậu 42

  3.2.3 ðịa hình 44

  3.2.4 Tài nguyên nước 45

  3.2.5 Tài nguyên ñất 46

  3.2.6 Dân số và lao ñộng 46

  3.2.7.Giao thông & cơ sở hạ tầng 46

  3.2.8 ðặc ñiểm hiện trạng sử dụng ñất 46

  3.2.9 Kinh tế 47

  3.2 ðánh giá tình hình chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn tại huyện

  Kim Thành- Tỉnh Hải Dương. 47

  3.2.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt nông thôn tại huyện Kim

  Thành. 47

  3.2.2 Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện

  Kim Thành.

  53

  3.3 ðánh giá hiệu quả quản lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn huyện

  Kim Thành. 69

  3.3.2 Các vấn ñề chính ảnh hưởng tới hiệu quả của hệ thống quản lý chất

  thải rắn sinh hoạt tại ñịa bàn nghiên cứu. 73

  3.4 ðề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn huyên

  Kim Thành, tỉnh Hải Dương

  76

  3.4.1 Dự báo phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn huyện

  Kim Thành.

  76

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi

  3.4.2 ðề xuất giải pháp quản lý tổng hợp rác thải sinh hoạt và nhân rộng mô

  hình trên ñịa bàn huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương

  78

  3.4.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về rác thải và bảo vệ môi trường 86

  3.4.3 ðào tạo nâng cao năng lực quản lý rác thải sinh hoạt 86

  3.4.4 Cải tiến, hình thành hệ thống quản lý chất thải rắn tại ñịa phương 88

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 94

  1 Kết luận 94

  2 Kiến nghị 96

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii

  DANH MỤC BẢNG

  STT Tên bảng Trang

  2.1 So sánh tỷ lệ (%) thành phần của chất thải rắn sinh hoạt trên thế giới

  và Việt Nam

  17

  2.1 Danh sách 06 xã của huyện Kim Thành thực hiện ñiều tra theo quyết

  ñịnh của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương.

  36

  2.2 Nguồn gốc các số liệu thứ cấp quan trọng cần thu thập 36

  3.1 Tổng lượng mưa hàng tháng (mm) theo các năm tại Hải Dương 43

  3.2 Bảng giá trị nhiệt ñộ trung bình các tháng tỉnh Hải Dương (

  o

  C) 43

  3.3 Lượng rác thải nông thôn phát sinh trên ñịa bàn huyện Kim Thành –

  Tỉnh Hải Dương.

  48

  3.4 Tỷ lệ Thành phần rác thải phát sinh tại khu vực nông thôn của các xã

  nghiên cứu trong huyện Kim Thành (%).

  51

  3.5 Tỷ lệ hộ áp dụng tự quản lý và xử lý rác thải (%) 54

  3.6 Số lượng xe thu gom, quãng ñường thu gom và nhân lực trung bình

  của một tổ thu gom trên ñịa bàn huyện Kim Thành.

  58

  3.7 Nguồn gốc một số loại trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển CTR 60

  3.8 Số lượng BCL rác thải trên ñịa bàn nghiên cứu 64

  3.9 So sánh khoảng cách từ BCL ñến khu dân cư của các xã. 64

  3.10 ðặc ñiểm của các BCL trên ñịa bàn nghiên cứu 66

  3.11 Mức phí thu gom rác thải trung bình của khu vực nghiên cứu 67

  3.12 Tỷ lệ thải bỏ thực tế của các loại rác thải sau khi tái chế, tái sử dụng 71

  3.13 Dự báo tổng lượng phát thải tương ứng với tốc ñộ gia tăng dân số của

  huyện Kim Thành (hệ số phát sinh rác thải tăng 8-10% hàng năm). 77

  3.14 Những ñiểm thuận lợi và không thuận lợi của mô hình 85

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii

  DANH MỤC HÌNH

  STT Tên hình Trang

  1.1 Mô hình quản lý tổng hợp chất thải 5

  1.2 Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và xử lý chất thải ( Nguồn McGraw-

  Hill, 2002).

  6

  1.3 Quy trình chung trong quản lý tổng hợp chất thải rắn (Nguồn:

  McGraw-Hill, 2002).

  6

  1.4 Sơ ñồ tính toán so sánh các tác ñộng ñến môi trường của việc tái chế

  (Nguồn: Forbes R. McDougall et al., 2001)

  9

  1.5 Quy trình công nghệ chế biến phân bón từ rác thải 10

  1.6 Tổ chức hành chính cấp quốc gia về quản lý chất thải rắn tại Việt Nam

  (Nguồn:Viet L. H và ctv, 2009)

  12

  1.7 Thang bậc quản lý chất thải 14

  1.8 Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình/người/năm tại một

  số quốc gia trên thế giới.

  16

  1.9 Ví dụ về mô hình quản lý chất thải tổng hợp tại Tây Ban Nha 21

  1.10 Ví dụ về mô hình quản lý chất thải tổng hợp tại Italia. 22

  2.11 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn nông nghiệp 23

  1.12 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn của làng nghề 24

  1.13 Cơ cấu ngành sản xuất ở nông thôn Việt Nam năm 2011 26

  1.14 Tỷ lệ phát sinh CTR sinh hoạt tại các vùng nông thôn Việt Nam 27

  1.15 Rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn. 29

  3.1 Mối quan hệ giữa lượng phát thải và loại hộ gia ñình. 50

  3.2 Tỷ lệ hộ áp dụng tự quản lý và xử lý rác thải (%) 55

  3.3 Hình thức tổ chức quản lý rác thải trên ñịa bàn nghiên cứu 57

  3.4 Một số xe thu gom rác ñược sử dụng trên ñịa bàn huyện Kim Thành –

  Tỉnh Hải Dương

  62

  3.5 Hiệu quả thu gom rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn huyện Kim Thành. 70

  3.6 Mô hình quản lý rác thải dựa vào cộng ñồng tại quy mô cấp thôn/xã 82

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ix

  DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa ñầy ñủ

  BVMT Bảo vệ môi trường

  BCL Bãi chôn lấp

  CTR Chất thải rắn

  HTX Hợp tác xã

  ONMT Ô nhiễm môi trường

  QLTHCT Quản lý tổng hợp chất thải

  UBND Ủy ban nhân dân

  VSMT Vệ sinh môi trường

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 1

  ðẶT VẤN ðỀ

  1. Tính cấp thiết của ñề tài

  Rác thải nói chung và chất thải rắn sinh hoạt nói riêng ñang là một vấn

  ñề “nóng” ñược tất cả các nước trên thế giới quan tâm. Việt Nam cũng ñang

  là quốc gia coi trọng vấn ñề này khi mà nền kinh tế chúng ta ñang có những

  chuyển biến tích cực trong việc hội nhập cùng thế giới.

  Khi nói ñến rác, nhiều người thường nghĩ ñó là vấn ñề cấp bách của các ñô thị

  hay các thành phố lớn. ðiều ñó ñúng nhưng chưa ñủ. Với sự phát triển của

  khoa học kỹ thuật, nhất là kỹ thuật sản xuất, ñóng gói bao bì, nhiều loại giấy,

  hộp ñóng gói ñược làm chủ yếu bằng ni lông, nhựa, thiếc rất tiện lợi, góp

  phần làm thay ñổi phong cách và tập quán sống của nhiều người dân từ nông

  thôn ñến thành thị. Khách hàng dù ñến bất kỳ nhà hàng nào, mua sản phẩm gì

  cũng ñược ñóng gói cẩn thận bằng túi ni lông hay ñồ ñóng gói tương tự từ cà,

  mắm, muối cho ñến các sản phẩm cao cấp khác. Chính nhờ những dịch vụ

  chăm sóc khách hàng ñó cùng với sự phát triển kinh tế xã hội mà nhu cầu sinh

  hoạt của con người ngày càng cao và luôn ñược ñáp ứng kịp thời. Song bên

  cạnh các mặt tích cực ấy là lượng rác thải ra ngày càng lớn, không chỉ ở các

  ñô thị mà còn ở các vùng nông thôn, nó ñã và ñang trở thành vấn ñề ñược mọi

  người quan tâm.

  Thực tế ở nông thôn Việt Nam trước ñây, việc phân loại rác vốn ñược thực

  hiện rất tốt. Lượng rác thải ở nông thôn vốn nhỏ, chủ yếu là rác thải hữu cơ.

  Lượng rác thải hữu cơ này nguồn gốc chủ yếu từ thức ăn thừa, ñược tận dụng

  làm thức ăn cho gia súc. Một lượng chất thải rắn khác là phân người và gia

  súc ñược tận dụng làm phân bón ruộng. Các phế phẩm nông nghiệp như rơm

  rạ, ñược dùng làm ñun nấu và thức ăn gia súc. Ý thức người dân về sử dụng

  và phân loại rác rất tốt, và hầu như không có rác thải ñổ ra môi trường.

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 2

  Trong mô hình canh tác kiểu truyền thống cộng với ñiều kiện kinh tế trước ñây

  của nông thôn Việt Nam thì lượng rác thải sinh ra là rất nhỏ và hầu như ñược tận

  dụng hoàn toàn. Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại ñây, khi ñiều kiện kinh tế

  phát triển, lượng rác thải nông thôn tăng mạnh, cùng với ñó là sự xuất hiện của

  túi ni lông, là chất không phân hủy hay tái chế ñược, khiến tình hình rác thải ở

  nông thôn trở thành vấn ñề nghiêm trọng. Bên cạnh ñó là sự gia tăng mạnh mẽ

  về dân số, tạo thêm một áp lực lớn cho vấn ñề rác thải nông thôn.

  Hải Dương là một tỉnh với phần lớn diện tích và dân số nằm trong khu

  vực nông nghiệp. Hiện nay, công tác quản lý rác thải sinh hoạt ñặc biệt là

  rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn chưa ñược quản lý chặt chẽ. Chủ

  trương của tỉnh là tất cả các xã trong tỉnh ñều phải quy hoạch ñịa ñiểm

  chôn lấp rác tập trung và thành lập ñơn vị thu gom. ðến nay, tất cả các

  huyện, thị xã, thành phố ñã xây dựng ñề án và ñang triển khai thực hiện.

  Công tác thu gom rác thải sinh hoạt ở thành phố Hải Dương và các thị trấn

  ñược tổ chức khá quy củ. Tại khu vực nông thôn, theo một số tài liệu khảo

  sát ban ñầu cho thấy công tác thu gom và xử lý rác thải ở khu vực nông

  thôn ñang gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thu gom chỉ ñạt 50% ñối với khu vực

  các xã có ñơn vị thu gom và xử lý tại BCL tập trung. Các thôn xóm có tổ

  thu gom rác thải riêng, các trang thiết bị ban ñầu cho tổ thu gom ñược lấy

  từ ngân sách của huyện và xã, kinh phí ñể duy trì tổ thu gom là do dân

  ñóng góp. Kinh phí chi trả lương cho người thu gom do người dân tự

  nguyện ñóng góp nên thu nhập của người thu gom còn thấp chỉ từ 500.000

  – 700.000 ñ/tháng. Tại những xã chưa có ñơn vị thu gom và BCL tập trung,

  một phần rác thải sinh hoạt ñược thu gom và xử lý ngay tại gia ñình; một

  phần ñược ñổ thải không theo quy ñịnh ñược thu gom và ñổ thải tại các ao

  làng, ao hồ, kênh mương ngoài ñồng ñã và ñang tác ñộng không nhỏ tới ñời

  sống và hoạt ñộng sản xuất của người dân tại các khu vực nông thôn.

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 3

  Tính tới thời ñiểm hiện tại, toàn tỉnh chưa có số liệu thống kê ñầy ñủ về hiện

  trạng phát sinh, hiệu quả thu gom và công tác xử lý rác thải sinh hoạt. ðiều

  này ñã và ñang gây khó khăn không nhỏ cho công tác xây dựng chiến lược,

  quy hoạch, xây dựng kế hoạch quản lý rác thải sinh hoạt tại các khu vực nông

  thôn trên ñịa bàn toàn tỉnh. Và huyện Kim Thành là một trong những huyện

  thể hiện ñại diện những vấn ñề về quản lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nông

  thôn của tỉnh Hải Dương. ðề tài: ” Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp

  chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện Kim Thành- Tỉnh Hải

  Dương” là rất cần thiết, góp phần là cơ sở ñể lãnh ñạo các cấp, các cơ quan

  quản lý môi trường huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương giải quyết các vấn ñề

  về rác thải nông thôn, từng bước cải thiện môi trường, nâng cao ñời sống

  người dân nông thôn trên ñịa bàn huyện, thực hiện thành công chủ trương

  hiện ñại hóa nông nghiệp nông thôn của tỉnh

  2. Mục ñích ý nghĩa:

  – Mục tiêu:

  + ðánh giá thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông

  thôn của huyện Kim Thành – Hải Dương.

  + ðánh giá hiện trạng công tác thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn

  sinh hoạt tại khu vực nông thôn huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương

  + ðề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt ñể cải

  thiện môi trường tại huyện Kim Thành.

  3. Yêu cầu của nghiên cứu

  Các số liệu phải ñảm bảo tính chính xác, khoa học làm cơ sở cho việc

  triển khai ñề án giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn. Công tác

  ñiều tra phải ñảm bảo theo ñúng các quy ñịnh của Nhà nước, của Bộ Tài

  nguyên và Môi trường và tỉnh Hải Dương.

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 4

  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU

  một giải pháp tích hợp ñảm bảo tính bền vững khi lựa chọn các giải pháp quy

  hoạch và quản lý môi trường trong từng ñiều kiện cụ thể.

  Hình 1.2. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và xử lý chất thải ( Nguồn

  McGraw-Hill, 2002).

  Hình 1.3. Quy trình chung trong quản lý tổng hợp chất thải rắn (Nguồn:

  McGraw-Hill, 2002).

  Không

  khuyến

  khích

  Khuyến

  khích

  Th

  i b

  Thu hồi năng lượng

  Tái ch

  ế

  Hạn chế

  ðẦU VÀO CHẤT THẢI RẮN

  PHÂN LOẠI TRƯỚC VÀ THU GOM

  SX phân

  compost

  ðốt tập

  trung

  Chôn

  lấp

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 7

  Ngoài ra, việc giảm phát thải của một qui trình sản xuất cũng ñược thực

  hiện bằng nhiều giải pháp khác nhau, trong ñó ñánh giá sản xuất sạch hơn

  cũng là một giải pháp tích cực và hiệu quả trong thời gian qua. Việc áp dụng

  các chương trình sản xuất sạch hơn tại các nhà máy, các doanh nghiệp sản

  xuất làm tăng hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất của họ thông qua giảm

  ô nhiễm tại nguồn (Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, 2004).

  Thêm vào ñó, các giải pháp chiến lược khác như áp phí thải bỏ, thuế xử

  lý chất thải cho các loại rác thải ñiện tử, ñiện lạnh, ñã áp dụng thành công ở

  nhiều nước

  phát triển nhưng chưa phù hợp với ñiều kiện Việt Nam – nơi các giải

  pháp quản lý và xử lý chất thải còn lạc hậu.

  b. Tái sử dụng, tái chế

  Tái sử dụng và tái chế là những thuật ngữ ñồng nghĩa với việc giảm

  nguồn thải.Tái sử dụng là dùng lại các sản phẩm hay nguyên vật liệu mà

  không có sự sửa ñổi ñáng kể, chúng chỉ cần ñược làm sạch hoặc sửa chữa

  trước khi sử dụng lại. Tái chế khác với tái sử dụng ở chỗ nó ñòi hỏi sự biến

  ñổi nhất ñịnh về thành phần, tính chất vật lý, hóa học hay sinh học của chất

  thải ñể trở thành sản phẩm có thể sử dụng ñược.

  Các giải pháp chiến lược thúc ñẩy tái sử dụng và tái chế trong công

  nghiệp có thể dưới dạng chương trình trao ñổi chất thải công nghiệp. Trong

  chương trình này, chất thải của một ngành nghề sản xuất nhưng lại là nguyên

  liệu cho một ngành sản xuất khác, có thể ñược thông tin và trao ñổi lẫn nhau

  nhằm sử dụng hiệu quả và tối ưu nguồn tài nguyên trước khi thải bỏ.

  Ở Việt Nam hiện nay, hoạt ñộng tái sử dụng và tái chế là một ngành

  kinh doanh không chính thức tuy nhiên mức ñóng góp của hoạt ñộng này

  trong giải quyết công ăn việc làm và giảm nguồn thải là rất ñang kể. ðiều tra

  của DiGregorio et al.(1998) tiến hành vào năm 1996 ở Hà Nội ước tính có

  khoảng 6.000 lao ñộng có thu nhập từ việc thu gom chất thải cho tái chế và tái

  sử dụng. Hoạt ñộng này làm giảm khoảng 20 ÷ 25% lượng chất thải cho các

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 9

  bãi chôn lấp, tương ñương 80.000 tấn chất thải mỗi năm. Một lợi ích kinh tế

  khác ñược ghi nhận từ công việc này là giảm bớt chi phí của chính quyền

  thành phố cho công tác thu gom chất thải.

  Giả sử các nguyên liệu tái chế có cùng chất lượng và số lượng với các

  nguyên liệu gốc thì các so sánh về tác ñộng môi trường của việc sử dụng hai

  loại v

  liệu này có thể tổng kết trong sơ ñồ ở hình 1. Từ sơ ñồ ta thấy nếu

  gọi các tác ñộng ñến môi trường của hệ thống quản lý tổng hợp chất thải rắn

  là A, trong ñó Ar là tác ñộng ñến môi trường của hệ thống quản lý tổng hợp

  chất thải rắn có tái chế, Anr là tác ñộng ñến môi trường của hệ thống quản lý

  tổng hợp chất thải rắn không có tái chế; B là tác ñộng ñến môi trường của qui

  trình tái chế và C là tác ñộng ñến môi trường của qui trình sản xuất hàng hóa

  từ nguyên liệu gốc. Sự khác biệt về tác ñộng ñến môi trường của hệ thống có

  tái chế và không có tái chế sẽ ñược tính bằng công thức:

  (Ar + B) – (Anr + C) = Ar + B – Anr – C = A + B – C

  với A = Ar – Anr

  Một chương trình tái chế mang lại hiệu quả về mặt môi trường khi

  A + B < C.

  Hình 1.7: Thang bậc quản lý chất thải

  (Nguồn: Chỉnh sửa từ Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, 2002)

  1.1.2. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn.

  Ngày 17/12/2009, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ñã ký

  ban hành Quyết ñịnh số 2149/Qð-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về

  quản lý tổng hợp chất thải rắn ñến năm 2025, tầm nhìn ñến năm 2050. Theo

  ñó, phấn ñấu tới năm 2050, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh ñều ñược thu

  gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt ñể bằng những công nghệ tiên tiến,

  thân thiện với môi trường và hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp

  ñến mức thấp nhất.

  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 15

  Quản lý tổng hợp chất thải rắn là một trong những ưu tiên của công tác

  bảo vệ môi trường, góp phần kiểm soát ô nhiễm, hướng tới phát triển bền

  vững ñất nước. ðây là ñiểm khác biệt quan trọng so với “Chiến lược quản lý

  chất thải rắn tại các ñô thị và khu công nghiệp Việt Nam ñến năm 2022″ ñược

  ban hành 10 năm trước ñây (tại Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ số

  152/1999/Qð-TTg ngày 10/7/1999).

  Quản lý tổng hợp chất thải rắn hiện nay là trách nhiệm chung của toàn

  xã hội,

  trong ñó Nhà nước có vai trò chủ ñạo; ñẩy mạnh xã hội hóa, huy ñộng

  tối ña mọi nguồn lực, tăng cường ñầu tư cho công tác quản lý tổng hợp chất

  thải rắn. Quản lý tổng hợp chất thải rắn phải ñáp ứng theo nguyên tắc “người

  gây ô nhiễm phải trả tiền”; các tổ chức và cá nhân phát sinh chất thải, gây ô

  nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm ñóng góp kinh phí khắc phục và

  bồi thường thiệt hại.

  Chiến lược quốc gia mới ñặt ra mục tiêu ñến năm 2025, 100% các ñô thị

  có công trình tái chế chất thải rắn thực hiện phân loại tại hộ gia ñình; 100% tổng

  lượng chất thải rắn sinh hoạt ñô thị, 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp

  không nguy hại và nguy hại, 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng ñô thị và

  90% lượng chất thải rắn phát sinh tại các ñiểm dân cư nông thôn và 100% tại các

  làng nghề ñược thu gom và xử lý ñảm bảo môi trường. Lượng túi nilon sử dụng

  tại các siêu thị và trung tâm thương mại sẽ giảm 85% so với năm 2010.

  ðể ñạt ñược các mục tiêu trên, các giải pháp chiến lược bao gồm:

  – Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và cơ chế chính sách về quản

  lý chất thải rắn, xây dựng nguồn lực thực hiện chiến lược;

  – Quy hoạch quản lý chất thải rắn gồm lập và thực hiện quy hoạch xây

  dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn cho các vùng kinh tế của cả nước, các

  tỉnh, thành phố của cả nước, xây dựng và thực hiện quy hoạch xây dựng khu

  xử lý chất thải rắn ñến tận phường, xã;

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Cụ Thể Trong Quản Lý Tổng Hợp Chất Thải Rắn
 • Thủ Tướng Chính Phủ Vừa Có Văn Bản Trả Lời Chất Vấn Của Đại Biểu Nguyễn Quang Dũng,
 • Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn Ở Việt Nam Bài Học Kinh Nghiệm Từ Các Nước Phát Triển
 • Cần Đồng Bộ Các Giải Pháp Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt
 • Trường Liên Cấp Tiểu Học Và Thcs Ngôi Sao Hà Nội Nói Gì Khi Bị Tố Vô Trách Nhiệm?
 • Bạn đang xem bài viết Nghiên Cứu Giải Pháp Quản Lý Tổng Hợp Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Khu Vực Nông Thôn Huyện Kim Thành Tỉnh Hải Dương trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×