Xem Nhiều 6/2023 #️ Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Của Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Giang Năm Học 2022 # Top 15 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Của Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Giang Năm Học 2022 # Top 15 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Của Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Giang Năm Học 2022 mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Các mục tiêu quan trọng trong năm học 2020-2021

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm học 2020-2021. Duy trì kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, y tế trường học cho giáo viên và học sinh, sinh viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững; duy trì vững chắc chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Rà soát các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025 phù hợp với địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” với quyết tâm “khó khăn gấp đôi thì nỗ lực gấp ba” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Vừa duy trì kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, vừa tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các giải pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học; xây dựng ý thức tự phòng dịch Covid-19, thói quen và cách ứng xử mới trong trạng thái sống chung an toàn với dịch Covid-19, bảo đảm xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

Đối với Giáo dục mầm non: Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Quản lý chặt chẽ cơ sở mầm non tư thục.

Đối với giáo dục phổ thông: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo đúng lộ trình; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Nâng cao chất lượng các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thi tốt nghiệp THPT. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông.

Đối với giáo dục thường xuyên: Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh; tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du dọc, kỹ năng sống, tin học, đào tạo từ xa.

Các nhiệm vụ chủ yếu

1. Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục hợp lý.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

3. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên.

4. Nâng cao chất lượng dạy, học Tiếng Anh.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

6. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục.

7. Chủ động hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục.

9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các giải pháp chính

Chỉ thị đề ra 05 nhóm giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học như:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; tích cực và chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học và giai đoạn 2020-2025 phù hợp với thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý và cơ chế thuận lợi để phát triển giáo dục trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý các cấp. Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đúng quy định. Kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực giáo dục theo quy định hiện hành; tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục; tập trung giải quyết dứt điểm những sai phạm và các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc xã hội.

Tiếp tục đổi mới công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục làm cơ sở để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; 100% các đơn vị thực hiện tự đánh giá theo quy định kiểm định chất lượng giáo dục.

Xây dựng mạng lưới cán bộ truyền thông và tập huấn công tác truyền thông cho cán bộ quản lý các cấp. Thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm giúp dư luận xã hội hiểu rõ những chủ trương đổi mới, những nỗ lực của Ngành, tăng cường phản biện từ xã hội, từ đó kịp thời điều chỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận của dư luận xã hội, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục vào đào tạo.

Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng huy động nguồn lực đầu tư, quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Năm học 2020-2021 đã chính thức bắt đầu với những thuận lợi và không ít khó khăn, thử thách đòi hỏi sự quyết tâm cao của toàn ngành giáo dục, của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh toàn tỉnh trong nỗ lực chung, tin chắc ngành giáo dục sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động theo hướng thực chất và bền vững, duy trì vững chắc chất lượng giáo dục mũi nhọn và tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm các tỉnh dẫn đầu toàn quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm học mới, giai đoạn mới.

BBT.cđđh

Chín Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trọng Tâm Của Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Nghệ An Năm Học 2022

Năm học 2019-2020, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 27/10/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tập trung vào chín nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đảm bảo thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Tập trung rà soát, lựa chọn những cá nhân có năng lực chuyên môn, có tinh thần đổi mới, có tinh thần học hỏi để bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn, làm nòng cốt trong triển khai các hoạt động chuyên môn của ngành. Phối hợp với Trường Đại học Vinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An trong xây dựng chương trình, nội dung và giải pháp đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, CBQT theo chuẩn phẩm chất, năng lực người học. Hợp tác với tập đoàn Vietel triển khai phần mềm dạy học trực tuyến trong công tác đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên với nội dung bài học từ chương trình tập huấn của Bộ và các hoạt động tại địa phương. Đảm bảo cơ chế cho đội ngũ giáo viên, từng bước triển khai tốt dạy học 2 buổi/ ngày ở giáo dục tiểu học (đây là yếu tố then chốt nhất để thực hiện chương trình và tạo sự đồng bộ trong thực hiện chủ trương này).

2. Triển khai hiệu quả mô hình thí điểm xây dựng trường trung học trọng điểm chất lượng cao. Hướng dẫn triển khai Kế hoạch 306/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh cụ thể từng năm học. Riêng năm học này, cần quan tâm đến xây dựng chuẩn đầu ra của khóa học 2019-2022; chương trình tăng cường tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, khuyến khích hợp tác, liên kết chương trình giáo dục tiên tiến, phát triển công dân toàn cầu; đào tạo đội ngũ và hình thành cơ chế tự chủ. Thúc đẩy, tạo sự đồng thuận, vào cuộc và đồng hành của toàn xã hội, trong đó huy động tối đa các lực lượng chuyên gia, nhà giáo tâm huyết, người quản lý có trách nhiệm trong thực hiện các tiêu chí đã xác định trong Kế hoạch. Trong năm học này, tạo chuyển biến trong thực hiện 2 nội dung về dạy học ngoại ngữ tăng cường theo chuẩn quốc tế và dạy học gắn với thực tiễn.

3. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 305/KH-UBND ngày 23/5/2019 về thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chú trọng trang bị cơ sở vật chất phục vụ các nhu cầu đưa công nghệ vào quản lý, tổ chức dạy học, giáo dục…. theo hướng đồng bộ, hiện đại và phù hợp nhu cầu thực chất. Tăng cường tự chủ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; giao tự chủ tài chính cho các trường trọng điểm, chất lượng cao; các cơ sở giáo dục khác tự chủ một phần kinh phí hoạt động. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về các chủ trương, chính sách xã hội hóa giáo dục và đào tạo; xây dựng lòng tin trong phụ huynh học sinh, doanh nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân nhằm huy động tối đa nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Tăng cường công tác vận động xã hội hóa giáo dục xây dựng cơ sở vật chất các nhà trường đảm bảo quy trình, thủ tục công khai, minh bạch, tự nguyện; quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; tập trung công tác vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

5. Tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá; tổ chức các kỳ thi đảm bảo khoa học, thực chất, vì sự tiến bộ của người học. Giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi; quan tâm chia sẻ, tư vấn đối với học sinh, để giúp người học tiến bộ, phát triển hài hòa; xây dựng cơ chế tự chủ trong đánh giá học sinh theo hượng chịu trách nhiệm và xây dựng giá trị cốt lõi của từng nhà trường.

6. Tiếp tục chọn khâu ứng dụng công nghệ để tạo hiệu quả thực trong thực hiện chủ trương xây dựng chính phủ điện tử, năm đẩy mạnh cải cách hành chính; Chính xác, nhanh gọn, minh bạch, phòng tránh nhũng nhiễu. Thực hiện bài bản hoạt động ứng dụng các phần mềm trong hỗ trợ quản lý: VNPT- IOFFICE, Cơ sơ dữ liệu ngành, phần mềm phổ cập giáo dục… Công khai các chủ trương, chính sách, các hoạt động ngành trên hệ thống cổng thông tin điện tử của Sở, Phòng GD&ĐT, của các cơ sở giáo dục đảm bảo minh bạch, mọi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin về giáo dục trên địa bàn theo quy định. Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính quan trọng đối với người dân. Cơ bản thực hiện hội họp, tập huấn triển khai chủ trương, chính sách bằng hình thức trực tuyến; kết hợp hình thức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trực tiếp với hình thức trực tuyến và online.

Hình ảnh Trường THCS Kim Liên, Nam Đàn

7. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại mới. Các cơ sở giáo dục quan tâm đúng mức phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, thường xuyên (từng tiết học, từng giờ, mọi lúc, mọi nơi) thực hiện các biện pháp giáo dục, rèn luyện cho học sinh những thói quen tốt, các hành vi đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, có kỷ luật, kỷ cương; bằng những hành động gương mẫu của nhà giáo, cán bộ trong ngành. Phối hợp tốt với gia đình học sinh và các lực lượng xã hội tăng cường trao đổi thông tin, cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh tu dưỡng, rèn luyện tránh xa các tai, tệ nạn và tư vấn để các em vượt qua những khó khăn trong học tập, trong đời sống tâm sinh lý lứa tuổi.

8. Chỉ đạo việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, phân luồng học sinh sau bậc học THCS vùng dân tộc miền núi; chỉ đạo các trường chuyên biệt thực hiện chương trình giảng dạy theo hướng tích hợp các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; tiếp tục xây dựng hoàn thiện các công trình của hệ thống trường PTDT nội trú; phê duyệt bổ sung kế hoạch xây dựng và thành lập các trường PTDT bán trú. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh miền núi, dân tộc thiểu số trên địa bàn.

9. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối hợp với các tổ chức xã hội tăng cường các hoạt động kêu gọi, vận động, huy động mọi nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước; tập trung hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh miền núi, dân tộc, các học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ phát triển các tài năng, động viên những thành tích dạy và học. Quan tâm phối hợp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã phường, thị trấn có tổ chức, nền nếp hơn./.

Phan Thanh Đoài Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành thì nhiệm vụ quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định như sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương;

b) Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

đ) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đối với các đơn vị thuộc Sở;

b) Dự thảo các quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) trực thuộc Sở;

c) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về giáo dục thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về việc xác nhận, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý của Sở.

6. Tổ chức, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua khen thưởng về giáo dục ở địa phương.

7. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục ở địa phương; kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

10. Quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (không bao gồm trường cao đẳng sư phạm) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ du học tự túc theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

14. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

16. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

17. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục ở địa phương.

19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ sở trực thuộc; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

20. Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

21. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của địa phương với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

22. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Cơ Quan Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận là đơn vị hành chính cấp tỉnh có trụ sở đặt tại phường Mỹ Hương – Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm – tỉnh Ninh Thuận. Phía Đông giáp Trung tâm Dịch vụ phát hành sách tỉnh Ninh Thuận, phía Tây giáp đường Lê Hồng Phong, phía Nam giáp : Thư viện tỉnh Ninh Thuận, phía Bắc giáp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận được thành lập bởi sự chia tách tỉnh Thuận Hải thành hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo được căn cứ vào 02 Quyết định sau :

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ.UBTH ngày 11/3/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 83/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận;

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo bao gồm : mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục;tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.Trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo đặt tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

– Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh;

– Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương đế úy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

g. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đôi với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiếm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thầm quyền ph ê du y ệt.

l. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

n. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ du học tự túc theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của ủy ban nhân dân tỉnh.

o. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chât lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

p. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyềĩi hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

q. Chủ trì, phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

r. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

t. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việ c trong các cơ s ở trực thuộc S ở; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đốívới công chức, viên chức và Lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

u. Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của ủy ban nhân dân tỉnh.

v. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hóạt động giáo dục của địa phương với ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

x. Thực hiện nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật

a) Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đôc Sở văng mặt, níột Phó Giám đôc Sở được Giám đôc Sở ủy nhiệm điêu hành các hoạt động của Sở. – – b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị câp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác).

c)Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

d) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đon vị thuộc và trực thuộc Sơ theo phân cấp của UBND tỉnh, theo tiêu chuẩn chức danh do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng họp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đảo tạo:

3. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (thực hiện cơ chế t ự chủ về tài chỉnh từ năm 2019)

b) Trường Trung học phổ thông Chu Văn An;

c) Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm;

d) Trường Trung học phổ thông Trường Chinh;

f) Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn;

k) Trường Trung học phổ thông Ninh Hải;

l) Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng;

m) Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh;

n) Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu;

o) Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn;

p) Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh;

q) Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc;

r) Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Ninh Sơn;

s) Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Ninh Phước;

t) Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc;

u) Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận;

v) Họp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Phan Rang thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận (trong năm 2018).

x) Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm tại Ninh Thuận (trong năm 2019).

y) Sáp nhập Trường Trung học phổ thông Bác Ái và Trường Trung học cơ sở Trần Phú (thuộc huyện Bác Ái) thành Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái (bẳt đầu đi vào hoạt động từ năm học 2019-2020).

z) Sáp nhập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh và Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (thuộc huyện Thuận Nam) thành Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (bắt đầu đi vào hoạt động từ năm học 2019-2020).

Các đơn vị sự nghiệp nêu trên tiếp tục hoạt động ổn định trong thời gian ủy ban nhân dân tỉnh chưa phê duyệt Đe án họp nhất theo quy định .

Bạn đang xem bài viết Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Của Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Giang Năm Học 2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!