Xem Nhiều 5/2022 # Nội Dung Chính Về Biện Pháp Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân An Ninh Nhân Dân # Top Trend

Xem 18,909

Cập nhật thông tin chi tiết về Nội Dung Chính Về Biện Pháp Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân An Ninh Nhân Dân mới nhất ngày 17/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 18,909 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bài 2. Một Số Hiểu Biết Về Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân
 • Tiểu Luận Phương Hướng Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Phương Hướng Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Tiểu Luận Quan Điểm Nguyên Tắc Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Xay Dung Lldqtv Trong Giai Doan Moi Xay Dung Luc Luong Dan Quan Tu Ve Doc
 • Câu 1

  Vị trí:

  một số khái niệm:

  -quốc phòng toàn dân:

  +là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân,do dân,của dân”.phát triển theo hướng toàn dân,toàn diện,độc lập,tự chủ,tự lực,tự cường và ngày càng hiện đại,kết hợp chặc chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh,dưới sự lãnh đạo của Đảng,sự quản lý,điều hành của nhà nước,do nhân dân làm chủ,nhằm giữ vững hòa bình,ổn định đất nước,sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực đế quốc,phản động,bảo vệ vững chắc tổ quốc VNXHCN

  -an ninh nhân dân:

  +là sự nghiệp của toàn dân,do nhân dân tiến hành,lực lượng an ninh nhân dân làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng,sự quản lý của nhà nước,kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách,nhằm đập tan mọi hành động và âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội cùng với quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc tổ quốc VNXHCN.

  Vị trí:

  Xây dựng nền quốc phòng,ANND vững mạnh là tạo ra sức mạnh để ngăn ngừa,đẩy lùi,đánh bại mọi âm mưu,hành động xâm hại đến mục tiêu trong sự nghiệp xd và BVTQVNXHCN

  Đặc trưng:

  -nền quốc phòng toàn dân,ANND chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ chính Đảng.

  -chúng ta XD Nền QPTD,ANND vững mạnh là để tự vệ,chống thù trong giặc ngoài,bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền,thống nhất toàn vẹn lãnh thổ,bảo vệ chế độ XHCN và cuộc sống ấm no,tự do hạnh phúc của nhân dân.

  -đó là nền quốc phòng an ninh,”vì dân,của dân và do toàn thể nhân dân tiến hành”.đặc trưng vì dân,của dân,do dân và mục đích tự vệ của nền quốc phòng an ninh,cho phép ta huy động mọi người,mọi tổ chức,mọi lực lượng đều thực hiện xd nền quốc phòng ,an ninh và đấu tranh QPAN.đồng thời,đường lối của Đảng,pháp luật của nhà nước về QPAN phải xuất phát từ lợi ích,khả năng và nguyện vọng của nhân dân.

  – đó là QPAN,có sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành: kinh tế,văn hóa,khoa học,quân sự,chính trị,an ninh…cả ở trong nước lẫn ngoài nước,của dân tộc và của cả thời đại.

  -Nền QPANND được xd toàn diện và từng bước hiện đại:

  +việc tạo ra sức mạnh QPAN không chỉ ở sức mạnh quân sự,an ninh mà còn phải huy động sức mạnh của toàn dân về mọi mặt chính trị,quân sự,an ninh,kinh tế,văn hóa,khoa học…

  +phải kết hợp hữu cơ giữa QPAN với các mặt hoạt động xây dựng đất nước,kết hợp chặt chẽ giữa QPAN với hoạt động đối ngoại.

  +xây dựng nền QPAN toàn diện phải đi đôi với xd nền quốc phòng AN hiện đại.kết hợp giữa xd con người có giác ngộ chính trị,có tri thức với vũ khí trang bị kĩ thuật hiện đại,phát triển công nghiệp quốc phòng ,từng bước trang bị hiện đại cho các lực lượng vũ trang nhân dân.

  +kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế XH với tăng cường QPAN.

  -nền QPTD gắn liền với ANND

  +kết hợp chặt chẽ giữa QPAN phải thường xuyên và tiến hành đồng bộ ,thống nhất từ trong chiến lược,quy hoạch kế hoạch xd,hoạt động của cả nước cũng như từng vùng,miền,địa phương,mọi ngành,mọi cấp.

  Xây dựng nền QPTD,ANND vững mạnh để bảo vệ tổ quốc VNXHCN:

  Mục đích xây dựng nền QPTD,ANND vững mạnh hiện nay:

  -tạo ra sức mạnh tổng hợp của đất nước cả về chính trị,quân sự,an ninh,kinh tế,văn hóa,XH,KH-CN để giữ vững hòa bình ,ổn định,đẩy lùi,ngăn chặn nguy cơ chiến tranh,sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.

  -tạo thế chủ động cho sự nghiệp XDBVTQ,nhằm bảo vệ vững chắc độc lập,chủ quyền,thống nhất,toàn vẹn lãnh thổ;bảo vệ Đảng,nhà nước,nhân dân và chế độ XHCN,bảo vệ sự nghiệp đổi mới,sự nghiệp CNH-HĐH đất nước;bảo vệ lợi ích quốc gia,dân tộc;bảo vệ AN chính trị,an ninh kinh tế,an ninh tư tưởng văn hóa-XH;giữ vững ổn định chính trị,môi trường hòa bình phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

  Nhiệm vụ XD nền QPTD,ANND vững mạnh hiện nay:

  -xây dựng lực lượng QPAN đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc tổ quốc VNXHCN.

  + lực lượng QPAN của nền QPTD và ANND bao gồm lực lượng toàn dân(lực lượng chính trị) và lực lượng vũ trang nhân dân.

  +lực lượng chính trị bao gồm các tổ chức trong hệ thống chính trị,các tổ chức chính trị XH và những tổ chức khác trong đời sống XH đã được phép thành lập và quần chúng nhân dân.

  Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm quân đội nhân dân,dân quân tự vệ và công an nhân dân.

  -xây dựng lực lượng QPAN là lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu của quốc ,an ninh bảo vệ tổ quốc VNXHCN.

  +trong XD nền quốc phòng toàn dân,ANND vững mạnh hiện nay,kế thừa đại hội X,đại hội XI chỉ ra những nhiệm vụ,giải pháp chủ yếu:”phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc,của cả hệ thống chính trị,thực hiện tốt mục tiêu,nhiệm vụ”.

  -xây dựng quân đội nhân dân,công an nhân dân cách mạng chính quy ,tinh nhuệ,từng bước hiện đại.đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng,an ninh;tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo cho các lực lượng vũ trang từng bước trang bị hiện đại,trước hết là cho lực lượng hải quân,phòng không không quân,lực lượng an ninh,tình báo,cảnh sát cơ động.đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học,nghệ thuật quân sự,an ninh đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các lực lượng thù địch.

  -đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối,trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND và CAND,nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước về quốc phòng,an ninh.Hoàn thiện các chiến lược quốc phòng,an ninh và hệ thống cơ chế, chính sách về quốc phòng,an ninh trong điều kiện mới,tiếp tục bổ sung…

  Xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh:

  -xây dựng tiềm lực chính trị ,tinh thần

  -xây dựng tiềm lực kinh tế

  -xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ

  -xây dựng tiềm lực quân sự an ninh.

  *xây dựng tiềm lực chính trị,tinh thần:

  +tiềm lực chính trị,tinh thần được thể hiện ở năng lực lãnh đạo của Đảng,quản lý điều hành của nhà nước,ý chí quyết tâm của nhân dân,của các lực lượng vũ trang nhân dân,sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ QPAN,BVTQ trong mọi điều kiện,hoàn cảnh,tình huống.

  +xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần của nền quốc phòng toàn dân,ANND cần tập trung: xây dựng tình yêu quê hương đất nước,niềm tin đối với sự lãnh đạo của nhà nước đối với chế độ XHCN.Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh,phát huy quyền làm chủ của nhân dân.XD khối đại đoàn kết toàn dân,nâng cao cảnh giác cách mạng,giữ vững ổn định chính trị,trật tự an toàn xã hội,thực hiện tốt GDQPAN.

  *xây dựng tiềm lực kinh tế:

  Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân,ANND cần tập trung vào đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước,XD nền kinh tế độc lập,tự chủ.Kết hợp chặc chẽ phát triển kinh tế XH với tăng cường QPAN,kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng quốc phòng với cơ sở hạ tầng kinh tế,có kế hoạch chuyển sản xuất từ thời bình sang thời chiến và duy trì sự phát triển của nền kinh tế.

  *XD tiềm lực khoa học công nghệ:

  XD tiềm lực KHCN của nền QPTD,ANND là tạo nên khả năng về KHCN của quốc gia có thể khai thác,huy động phục vụ cho chúng tôi đó,phải huy động tổng lực các KHCN quốc gia,trong đó khoa học quân sự,an ninh làm nòng cốt để nghiên cứu các vấn đề quân sự,an ninh về sửa chữa,cải tiến,sản xuất các loại vũ khí trang bị.Đồng thời phải thực hiện tốt công tác đào tạo,bồi dưỡng,sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ KHKT.

  *xây dựng tiềm lực quân sự,an ninh:

  + tiềm lực quân sự,an ninh được biểu hiện ở khả năng duy trì và không ngừng phát triển trình độ sản xuất,chiến đấu,năng lực và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân,nguồn dự trữ về sức người,sức của trên các lĩnh vực đời sống XH và nhân dân có thể huy động phục vụ cho nghĩa vụ quân sự ,an ninh cho chiến tranh.

  Xây dựng tiềm lực quân sự an ninh cần tập trung vào:

  +xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện,gắn quá trình CNH-HĐH đất nước với quá trình tăng cường vũ khí trang bị cho các lực lượng vũ trang nhân dân.

  +xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu,nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

  +bố trí lực lượng luôn đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho đất nước về mọi mặt,sẵn sàng động viên thời chiến.

  +tăng cường nghiên cứu khoa học quân sự,nghệ thuật quân sự trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc hiện nay và nâng cao chất lượng giáo dục QPAN.

  Xây dựng thế trận QPTD,ANND:

  Thế trận quốc phòng an ninh là sự tổ chức,bố trí lực lượng,tiềm lực mọi mặt của đất nước và của toàn dân.

  Nội dung xây dựng thế trận QPTD,ANND bao gồm:

  Hiện nay cần tập trung:

  + Gắn thế trận quốc phòng với thế trận an ninh trong một tổng thể thống nhất.

  + Phân vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh với phân vùng kinh tế.

  + Xây dựng hậu phương chiến lược, khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh.

  + Tổ chức xây dựng “Kế hoạch phòng thủ dân sự”

  + Xây dựng phương án, triển khai các lực lượng chiến đấu

  Một số biện pháp:

  – Tăng c­ường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

  – Tăng cư­ờng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà n­ước đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng, an ninh.

  – Không ngừng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt là quân đội và công an.

  -Nâng cao ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân
 • Những Hình Phạt Tích Cực Trong Trường Học
 • Giáo Viên Làm Gì Với Những Lỗi ‘kinh Điển’ Của Học Sinh?
 • Quy Trình Xử Lý Học Sinh Vi Phạm Nội Quy
 • Quy Trình Xử Lý Học Sinh Vi Phạm Nội Quy Nhà Trường?
 • Bạn đang xem bài viết Nội Dung Chính Về Biện Pháp Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân An Ninh Nhân Dân trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100