Xem Nhiều 12/2022 #️ Phòng Chống Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội / 2023 # Top 20 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 12/2022 # Phòng Chống Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội / 2023 # Top 20 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Phòng Chống Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội / 2023 mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

+ Mặt trái nền kinh tế thị trường hình thành lối sống hưởng thụ xa hoa, truỵ lạc của một bộ phận người trong xã hội. + Tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đã làm xuống cấp nhiều mặt về văn hoá, đạo đức, lối sống làm mất đi truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. + Nền kinh tế thị trường đẩy mạnh tốc độ phân tầng xã hội, tạo ra sự phân hoá giàu nghèo sâu sắc, một bộ phận giàu lên nhanh chóng trong đó có một số người làm giàu bất chính từ đó dẫn đến phạm tội, mặt khác không ít người không có tư liệu sản xuất phải ra thành phố, thị xã làm thuê kiếm sống bị tác động bởi những hiện tượng tiêu cực dễ dẫn đến phạm tội. + Tác động trực tiếp, toàn diện của những hiện tượng xã hội tiêu cực do chế độ cũ để lại.

+ Hậu quả của chế độ thực dân, đế quốc cùng với chiến tranh kéo dài trong nhiều năm đã phá hoại cơ sở vật chất, hình thành lối sống hưởng thụ, tư tưởng tham lam, ích kỷ, sa đoạ truỵ lạc trong một bộ phận nhân dân. + Tư tưởng trọng nam, coi thường phụ nữ; những tác động tiêu cực, tàn dư của chế độ xã hội cũ còn tồn tại lâu dài tác động vào đời sống xã hội làm nảy sinh các hiện tượng tiêu cực trong đó có tội phạm + Sự thâm nhập ảnh hưởng của tội phạm, tệ nạn xã hội của các quốc gia khác. + Những sơ hở, thiếu sót trong các mặt công tác quản lý của Nhà nước, các cấp, các ngành bao gồm: sơ hở thiếu sót trong quản lí con người, quản lí văn hoá, quản lí nghề nghiệp kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự … + Những thiếu sót trong giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ văn hoá của người dân + Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, việc thực thi pháp luật kém hiệu quả, một số chính sách về kinh tế, xã hội chậm đổi mới tạo sơ hở + Công tác đấu tranh chống tội phạm của các cơ quan chức năng nói chung và của ngành công an nói riêng còn bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu sót; thể hiện trên các mặt: – Trình độ nghiệp vụ, pháp luật của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn dẫn đến hữu khuynh né tránh, thậm chí có một số cán bộ biến chất, tiếp tay cho tội phạm, buông lỏng công tác đấu tranh trấn áp tội phạm.

– Mối quan hệ giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa thực sự đồng bộ, thiếu thống nhất trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Hoạt động trao đổi thông tin giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật còn chưa tốt. – Số vụ phát hiện, điều tra ít hơn so với thực tế tội phạm xảy ra, tội phạm ẩn còn nhiều. – Hoạt động điều tra, xử lý tội phạm chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, xử lý chưa nghiêm minh. + Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự còn bộc lộ nhiều sơ hở. Công tác giáo dục cải tạo chưa xoá bỏ được tư tưởng phạm tội của các đối tượng, số đối tượng phạm tội trở lại còn nhiều. + Phong trào quần chúng tham gia đấu tranh chống tội phạm ở một số nơi chưa chực sự mạnh mẽ, chưa hiệu quả. Chưa phát huy được sức mạnh của quần chúng trong công tác giáo dục, cải tạo và tái hoà nhập cộng đồng cho người phạm tội. – Nghiên cứu, soạn thảo đề ra các chủ trương, giải pháp, biện pháp thích hợp nhằm từng bước xoá bỏ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm Tuỳ thuộc vào nguyên nhân, điều kiện cụ thể của tình trạng phạm tội trên các lĩnh vực để soạn thảo đề xuất các biện pháp đấu tranh xoá bỏ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm cho phù hợp, bao gồm: – Các giải pháp phát triển kinh tế. – Các giải pháp về hòan thiện hệ thống pháp luật. + Phòng ngừa tội phạm kết hợp với thực hiện các chính sách xã hội phù hợp với các địa phương cụ thể. + Nhà nước phải xây dựng chương trình quốc gia phòng chống tội phạm nói chung, đảm bảo các yêu cầu, nội dung sau: Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, sử dụng đồng bộ hệ thống, các biện pháp phòng ngừa, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, của công dân.

+ Mỗi cấp, mỗi ngành phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng và tổ chức chương trình hành động cụ thể phòng chống tội phạm. + Mỗi công dân phải nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác phòng ngừa tội phạm. Nhà nước, chính quyền các cấp phải thường xuyên kiểm tra, tạo đều kiện về vật chất và tinh thần nhằm duy trì và đẩy mạnh công tác phòng -* Tổ chức tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm ? Các cấp, các ngành các tổ chức xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mình để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng ngừa tội phạm. – Chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện chương trình phòng ngừa tội phạm nhằm khắc phục nguyên nhân, điều kiện của tội phạm ở mỗi cấp (Trung ương, tỉnh, thành phố, quận huyện, xã phường).

– “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, làm tốt công tác tái hoà nhập cộng đồng cho người phạm tội khi trở về địa phương. -Trực tiếp làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm ngay trong phạm vi gia đình (quản lý, giáo dục các thành viên trong gia đình).– Nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm Nhà nước quản lý; kết hợp giữa chủ động phòng ngừa với chủ động liên tục tiến công; tuân thủ pháp luật; phối hợp và cụ thể; dân chủ; nhân đạo; khoa học và tiến bộ.d, Phân loại các biện pháp phòng ngừa tội phạmHệ thống các biện pháp phòng ngừa tội phạm được xác định ở hai mức độ khác nhau: – Phòng ngừa chung là :tổng hợp tất cả các biện pháp về chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật, giáo dục.Đây là quá trình toàn xã hội phải tham gia nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển của tội phạm. – Phòng chống riêng :(phòng và chống của lĩnh vực chuyên môn) là việc áp dụng các biện pháp mang tính đặc trưng, chuyên môn của từng ngành, từng lực lượng, trong đó có hoạt động của cơ quan công an với vai trò nòng cốt, xung kích. * Khi nghiên cứu các biện pháp phòng chống tội phạm có thể phân loại thành các hệ thống biện pháp phòng chống như sau: – Theo nội dung tác động của phòng ngừa tội phạm: Biện pháp kinh tế, biện pháp giáo dục, biện pháp tổ chức, biện pháp pháp luật – Theo phạm vi, qui mô tác động của các biện pháp phòng chống tội phạm: Có các biện pháp trong một tỉnh, một thành phố, trên phạm vi cả quốc gia. – Theo phạm vi các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước, xã hội, như: Phòng ngừa trong các khu vực: kinh tế, tuyến giao thông trọng điểm– Theo phạm vi đối tượng tác động của biện pháp phòng chống tội phạm, có: + Các biện pháp phòng chống tội phạm nói chung trong cả nước: Kinh tế, chính trị, giáo dục + Biện pháp phòng chống cá biệt: Đối với từng đối tượng phạm tội cụ thể. Theo chủ thể hoạt động phòng chống tội phạm: + Biện pháp của các cơ quan trực tiếp chỉ đạo và thực hiện chuyên môn phòng chống tội phạm: Công an, Viện kiểm sát, Toà án + Biện pháp của các tổ chức xã hội: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ.. + Biện pháp của công dân.đ, Phòng chống tội phạm trong nhà trường * Trách nhiệm của nhà trường – Thực hiện đầy đủ chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhà trường; tuyên truyền giáo dục các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm để cho học sinh, sinh viên thấy được trách nhiệm của mình, của nhà trường trong đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đó tự giác tham gia. – Xây dựng nhà trường trong sạch, lành mạnh không có các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội và tội phạm.

– Xây dựng qui chế quản lý học sinh, quản lý ký túc xá, các tổ chức học sinh, sinh viên tự quản, tổ thanh niên xung kích để tuần tra kiểm soát trong khu vực trường. – Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia ký kết không tham gia tệ nạn xã hội, không có hành vi hoạt động phạm tội. -Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật hình sự, phòng chống tệ nạn xã hội. – Phát động các phong trào trong nhà trường hưởng ứng các cuộc vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nhà trường. – Phối hợp với lực lượng Công an cơ sở trong rà soát phát hiện, cung cấp số học sinh, sinh viên có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội để có biện pháp quản lý, giáo dục; đấu tranh xoá bỏ các tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội ở khu vực xung quanh trường.* Trách nhiệm của học sinh, sinh viên ?? – Không ngừng học tập nâng cao kiến thức, ý thức pháp luật và nội dung cơ bản nhất về phòng ngừa tội phạm. Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho mọi người. – Chấp hành nghiêm chỉnh những nội quy, quy định của nhà trường trong lĩnh vực học tập, sinh hoạt tập thể.

– Trực tiếp tham gia các hoạt động phòng ngừa tội phạm, tham gia vào các tổ chức thanh niên xung kích tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực trường, lớp; phát hiện các hiện tượng tiêu cực có thể nảy sinh trong trường, lớp; các quan hệ nam nữ không lành mạnh, các hành vi nghi vấn nghiện ma tuý, cờ bạc, chơi lô đề, cá cược bóng đá… có thể dẫn đến tội phạm.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội a, Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội . – Khái niệm về tệ nạn xã hội ? Tệ nạn xã hội là một hiện tượng xã hội tiêu cực, có tính phổ biến, biểu hiện bằng những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và gây hậu quả nghiêm trọng trong đời sống cộng đồng.

-Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội, như: + Thói hư, tật xấu. + Phong tục tập quán cổ hủ, lạc hậu. + Nếp sống xa đoạ truỵ lạc, mê tín đồng bóng, bói toán… Bản chất của tệ nạn xã hội là xấu xa, trái với nếp sống văn minh, trái với đạo đức, bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa+Tệ nạn xã hội là biểu hiện cụ thể của lối sống ?? – thực dụng, – coi thường các chuẩn mực đạo đức, xã hội và pháp luật, – làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, – phá vỡ tình cảm, hạnh phúc gia đình, – phá hoại nhân cách, phẩm giá con người, ảnh hưởng đến kinh tế, sức khoẻ, năng suất lao động, làm băng hoại giống nòi dân tộc… là con đường dẫn đến tội phạm. – Mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội ?+ Ngăn ngừa chặn đứng không để cho tệ nạn xã hội phát sinh, phát triển, lan rộng trên địa bàn, + Từng bước xóa bỏ dần những nguyên nhân điều kiện của tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, bảo vệ thuần phong mỹ tục của dân tộc.+ Phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh những hành vi hoạt đông tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. – Đặc điểm của tệ nạn xã hội + Có tính lây lan nhanh trong xã hội. + Tồn tại và phát triển dưới nhiều hình thức; đối tượng tham gia rất đa dạng và phức tạp về thành phần. + Các đối tượng hoạt động có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng và che mắt quần chúng nhân dân thường cấu kết với nhau thành đường dây, ổ nhóm.

+ Tệ nạn xã hội thường có quan hệ chặt chẽ với tội phạm hình sự, các hiện tượng tiêu cực xã hội khác và có sự chuyển hoá lẫn nhau. + Địa bàn tập trung hoạt động thường là những nơi tập trung đông người, các khu công nghiệp, du lịch những nơi trình độ của quần chúng nhân dân còn lạc hậu thấp kém, và công tác quản lí xã hội còn nhiều sơ hở thiếu sót– Công tác phòng chống tệ nạn xã hội ?? – Công tác phòng chống tệ nạn xã hội là quá trình Nhà nước cùng các ngành, các cấp các đoàn thể tổ chức xã hội và mọi công dân ( trong đó lực lượng công an là nòng cốt) tiến hành đồng bộ các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, loại trừ các tệ nạn xã hội. – Đấu tranh loại trừ tệ nạn ra khỏi đời sống xã đòi hỏi phải có sự tham gia của các cấp, các ngành, của toàn thể xã hội. Trong đó, lực lượng cơ sở có một vai trò, vị trí rất quan trọng. Đây là lực lượng chủ công, nòng cốt tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng nhân dân và trực tiếp thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các biện pháp theo chức năng, nhiệm vụ của mình để phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.b) Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội– Chủ trương, quan điểm Nghiêm cấm mọi hình thức hoạt động tệ nạn xã hội, xử lí thích đáng những tên hoạt động chuyên nghiệp, hoạt động có ổ nhóm, những tên cầm đầu hoặc tổ chức lôi kéo người khác đi vào co đường hoạt động tệ nạn xã hội. Chủ động phòng ngưà ngăn chặn không để tệ nạn xã hội lây lan phát triển gây tác hại đến đời sống nhân dân và trật tự xã hội. Giáo dục cải tạo những người mắc tệ nạn xã hội làm cho họ trở thành những công dân có ích cho xã hội. * Quan điểm trên được thể hiện trên các mặt cụ thể sau ? – Phòng ngừa là cơ bản, lồng ghép và kết hợp chặt chẽ công tác phòng chống tệ nạn xã hội với các chương trình phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội ở địa phương. – Đây là phương hướng cơ bản nhất, vừa thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, mang ý nghĩa kinh tế, vừa phù hợp với đạo đức, phong tục tập quán của dân tộc. Để có thể giải quyết, bài trừ triệt để tệ nạn xã hội đòi hỏi phải khắc phục từng bước những yếu kém, tồn tại của nền kinh tế xã hội, phải thực hiện đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, lồng ghép, gắn kết công tác phòng chống tệ nạn xã hội với các chương trình phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội ở địa phương như chính sách về lao động, việc làm, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân,

Đặc điểm đối tượng môi giới mại dâm??: Đa số đối tượng môi giới mại dâm là nam giớí và có độ tuổi từ 18- 30 chiếm tỉ lệ trên 50%; phần lớn là làm các nghề có điều kiện để môi giới mại dâm như: xe ôm, xích lô, bảo vệ…Các đối tượng môi giớí mại dâm có tiền án, tiền sự chiếm tỉ lệ khoảng gần 20%; phần lớn các đối tượng có trình độ văn hoá thấp có, khoản trên 20% có trình độ trung học trở lên.* Đặc điểm của đối tượng bán dâm:?? – Hầu hết các đối tượng bán dâm là nữ, số đối tượng bán dâm là nam giới chiếm tỉ lệ không đáng kể và có độ tuổi chủ yếu là từ 18- 30. Điều đáng quan tâm hiện nay là tình trạng trẻ hoá đội ngũ gái bán dâm đang ngày càng gia tăng. – Đa số đối tượng bán dâm không có nghề hoặc nghề tự do chiếm tỉ lệ cao, trình độ văn hoá thấp kém, một số ít đang là học sinh, sinh viên… Đa số gái mại dâm có điều kiện kinh tế khó khăn chiếm tỉ lệ trên 50%, chưa có chồng chiếm tỉ lệ cao, sống li thân hoặc li hôn chiếm tỉ lệ trên 30%, số có chồng làm gái mại dâm chiếm tỉ lệ nhỏ.+ Đặc điểm đối tượng mua dâm:?? – Phần lớn các đối tượng mua dâm là nam giới (tỉ lệ nữ không đáng kể); độ tuổi 30 trở lên chiếm tỉ lệ cao, khách mua dâm là người nước ngoài đang có xu hướng gia tăng. – Các đối tượng mua dâm có nhiều thành phần nghề nghiệp khác nhau song chủ yếu tập trung ở những nghề buôn bán dịch vụ, tiểu thương và cán bộ công chức nhà nước. * Đặc điểm về phương thức, thủ đoạn hoạt động:?? -Các đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm ngày càng có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt và có sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà hàng, khách sạn vũ trường, nhà nghỉ… – hình thành các ổ nhóm, đường dây hoạt động, có sự ăn chia về “quyền lợi”. Hoạt động núp dưới các danh nghĩa nhà hàng, khách sạn,các dịch vụ xã hội như: massage, karaoke, giải khát…

– Các đối tượng hoạt động tệ nạn mại dâm theo phương thức gái gọi và thông qua gái mại dâm là một phương thức phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Hoạt động này có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tượng buôn bán phụ nữ trẻ em vì mục đích mại dâm; có sự liên kết với các đối tượng tội phạm là người nước ngoài.Các đối tượng mãi dâm ** Đặc điểm về địa bàn hoạt động ?? – Địa bàn hoạt động của tệ nạn mại dâm có ở khắp mọi nơi song chủ yếu hoạt động của tệ nạn mại dâm là thành phố, thị xã, các khu công nghiệp, du lịch, nghỉ mát, những nơi có đông người nước ngoài cư trú… ** Về hậu quả tác hại ?? – Tệ nạn mại dâm làm xói mòn đạo đức dân tộc, là một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thế kỉ. – Nguyên nhân của tình trạng trên là do một bộ phận nhân dân chưa được giáo dục đầy đủ về pháp luật, nếp sống lành mạnh, chạy theo lối sống xa hoa hưởng lạc. Mặt khác công tác quản lý, xử lý đối tượng trên chưa kiên + Nội dung, yêu cầu phòng chống tệ nạn mại dâm:??– Kịp thời phát hiện và ngăn chặn không để tệ nạn mại dâm lây lan phát triển,– đặc biệt giữ gìn môi trường lành mạnh trong nhà trường. Từng bước xoá bỏ nguyên nhân, điều kiện của tệ nạn mại dâm– tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm ra khỏi đời sống xã hội; phát hiện, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.– Tệ nạn cờ bạc?? * Tệ nạn cờ bạc là một loại tệ nạn xã hội bao gồm các hành vi lợi dụng các hình thức vui chơi giải trí để cá cược, sát phạt nhau bằng tiền hoặc vật chất. +Tệ nạn cờ bạc bao gồm các hành vi: – Đánh bạc:? là hành vi dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác để sát phạt được thua thông qua các trò chơi. – Tổ chức đánh bạc:? là hành vi rủ rê, lôi kéo, tập hợp người khác cùng đánh bạc, người tổ chức cũng có thể cùng tham gia đánh bạc.– Gá bạc: ?là hành vi dùng nhà ở của mình hoặc địa điểm khác để chứa các đám bạc từ đó trục lợi cho mình qua những người đánh bạc. – Đối tượng tham gia tệ nạn cờ bạc bao gồm: đối tượng tổ chức đánh bạc, đối tượng gá bạc và đối tượng đánh bạc. * Đặc điểm của tệ nạn cờ bạc:+Tệ nạn cờ bạc được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: – tổ tôm, chắn cạ, xóc đĩa, tam cúc, xì tố, xập xám, tú lơ khơ, tá lả…và các hình thức cá cược khác. -Tệ nạn cờ bạc có nhiều người mắc phải và có tính lây lan phát triển nhanh, rất đa dạng bao gồm nhiều thành phần có nghề nghiệp, độ tuổi, trình độ văn hoá khác nhau (cán bộ công nhân viên chức nhà nước, học sinh, sinh viên, đối tượng không nghề, nghề nghiệp không ổn định, lưu manh…). -Tệ nạn cờ bạc có quan hệ chặt chẽ với tội phạm hình sự và các hiện tượng tiêu cực khác như mại dâm, ma tuý; gây ra hậu quả tác hại lớn cho đời sống xã hội và gây khó khăn cho công tác giữ gìn trật tự xã hội. – Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do bản chất ăn bám, bóc lột, lười lao động, thích hưởng thụ cuộc sống cao sang của một số người; do cuộc sống gia đình gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống… cùng với sự thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội của Nhà nước và các tổ chức.* Nội dung, yêu cầu phòng chống t

Thực Trạng Và Giải Pháp Phòng, Chống Tội Phạm, Tệ Nạn Xã Hội / 2023

Phát hiện, xử lý 290 vụ, 548 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 93,69g hêrôin, 1.567,46g ma túy đá… tăng 55,08% về số vụ, 111,58% về số đối tượng, tăng hàng chục lần về số lượng ma túy bị thu giữ so với nhiệm kỳ trước và xu hướng càng về sau xảy ra càng nhiều hơn về số vụ, số đối tượng và số ma túy bị thu giữ, thủ đoạn đối phó ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng công an.

Tội phạm “tín dụng đen” xuất hiện vào khoảng cuối năm 2018 và đã gây ra rất nhiều hệ lụy. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này và đã phát hiện, xử lý 17 vụ 27 đối tượng (khởi tố 6 vụ 8 đối tượng, xử lý hành chính 11 vụ 19 đối tượng). Sóc Trăng là một trong số ít địa phương đã đấu tranh mạnh và điều tra, truy tố, xét xử được tội phạm “tín dụng đen” trong điều kiện các quy định của pháp luật còn nhiều bất cập.

Bên cạnh tệ nạn ma túy, tệ nạn cờ bạc, số đề, đá gà… cũng xảy ra ở nhiều nơi, diễn biến tương đối phức tạp. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập, triệt phá gần 2.600 điểm cờ bạc với gần 15.000 đối tượng tham gia, đã khởi tố hàng chục vụ, hàng trăm đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; xử lý hành chính trên 10.500 trường hợp, thu nộp ngân sách gần 20 tỉ đồng. Đáng chú ý là tệ nạn cờ bạc trá hình dưới hình thức “game bắn cá” phát triển mạnh giai đoạn đầu nhiệm kỳ (theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, thời điểm tháng 7-2016 toàn tỉnh có đến 259 điểm kinh doanh với 380 máy game bắn cá, phân bổ ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố). Đây là hình thức cờ bạc mới, lạ nên thu hút rất nhiều người thuộc các tầng lớp xã hội tham gia, gây ra rất nhiều hệ lụy xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình an ninh trật tự. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an đã tích cực, chủ động phối hợp các ngành kiểm tra, xử lý triệt để, quyết liệt nên đến nay đã giải quyết cơ bản tệ nạn nguy hiểm này.

Đại tá Phan Văn Ứng cho biết, nguyên nhân cơ bản là do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế đã làm suy thoái, xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận người dân, đặc biệt là số thanh, thiếu niên có lối sống thực dụng, coi thường pháp luật, điều kiện tiếp cận các loại hình giải trí có tính chất bạo lực, đồi trụy ngày càng thuận lợi hơn; xuất hiện ngày càng nhiều các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật còn nhiều bất cập; cấp ủy, chính quyền một số nơi ở cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá về thực trạng tình hình, xác định nguyên nhân và dự báo những nguy cơ, thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thời gian tới, Công an tỉnh xác định sẽ chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung rà soát, quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm; xác lập và đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, bài trừ các loại tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng xã hội ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh, người dân được sống trong môi trường, xã hội bình yên.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia. Tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới về “Giữ vững an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”. Đặc biệt là lực lượng công an tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, phòng ngừa có hiệu quả vi phạm pháp luật và tội phạm. Quản lý chặt và có giải pháp làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, là loại “tội phạm nguồn” của các loại tội phạm, “tệ nạn nguồn” của các loại tệ nạn.

PHƯỚC LIÊU

Thực Trạng Và Giải Pháp Phòng Ngừa Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội / 2023

Từ năm 2015 đến nay, tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là những loại tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm do các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động lưu động liên tỉnh, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Thượng tá Đặng Thị Ngọc Hà – Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh tuyên truyền giáo dục pháp luật tại thôn Ka Đơn – Đơn Dương

Qua công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhận thấy hoạt động phức tạp của các đối tượng hình sự tại các địa bàn giáp ranh nên đã tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức thí điểm việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm giữa các địa bàn giáp ranh với Đà Lạt gồm: TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà. Qua sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội nên hoạt động này ngày càng được nhân rộng ra các địa bàn khác trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, ở các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về quản lý, giáo dục người phạm tội tại cộng đồng, xây dựng các tổ tự quản, tổ bảo vệ dân phố nhằm phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Theo cơ quan chức năng ghi nhận tình hình hoạt động của tội phạm ma túy đang diễn biến khá phức tạp, thủ đoạn hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc vào và thành phố Hồ Chí Minh đến. Thống kê toàn tỉnh số đối tượng nghiện ma túy ở độ tuổi dưới 18 có 60 đối tượng; độ tuổi 18 – 30 có 1.144 đối tượng. Tổng số đối tượng là thanh thiếu niên có độ tuổi từ 30 trở xuống nghiện ma túy là 1.204 đối tượng. Trong đó, số đối tượng là học sinh, sinh viên nghiện ma túy có 11 đối tượng. Số đối tượng có độ tuổi dưới 30 bỏ học nghiện ma túy chiếm 99,08% (1.193 /1.204 đối tượng).

Giải pháp căn bản cần phải tạo công ăn việc làm, hạn chế tình trạng thất nghiệp, không có việc làm ổn định nên dễ sa vào các tệ nạn, nghiện game online, nghiện hút ma túy, thích hưởng thụ, lười lao động của một bộ phận thanh thiếu niên như hiện nay, tụ tập thành từng nhóm có sử dụng hung khí khi đi chơi dẫn đến hành vi phạm tội. Tăng cường giáo dục tuyên truyền kiến thức pháp luật, an ninh quốc phòng trong nhà trường, nâng cao trình độ nhận thức pháp luật trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở từng cụm dân cư để quần chúng nhân dân biết phối hợp với lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội / 2023

Sau hơn ba thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã xây dựng được cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, từng bước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiều thành tựu quan trọng với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tuy nhiên, nhiều vấn đề xã hội phức tạp đang nảy sinh, trong đó, tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có giải pháp đổi mới đồng bộ nhằm từng bước hạn chế, ngăn chặn, loại bỏ khỏi đời sống xã hội.

Vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức

Tệ nạn xã hội (TNXH) là hiện tượng xã hội tiêu cực, trái với chuẩn mực, đạo đức, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc và quy định của pháp luật; là vấn nạn gây nhức nhối trong cộng đồng, làm suy thoái đạo đức, nhân cách của con người, gây nhiều hệ lụy đến đời sống của cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn xã hội, cản trở sự phát triển của đất nước. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã chỉ rõ: “Nhiều biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống gây bức xúc trong xã hội. Tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp”.

Tình hình tệ nạn ma túy đang có chiều hướng gia tăng, phức tạp với nhiều hoạt động tinh vi, khó kiểm soát. Nếu như trước đây, đại đa số người sử dụng các chất dạng thuốc phiện (Opiats) thì hiện nay, phần lớn chuyển sang dùng ma túy tổng hợp (ATS). Theo báo cáo, thống kê của Bộ Công an, tính đến 15/5/2018, cả nước có 224.690 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 2.108 người so với năm 2017 (222.582 người). Tỷ lệ người sử dụng ATS chiếm từ 60 – 70%, đặc biệt, tại các tỉnh khu vực miền Trung và Nam Bộ, tỷ lệ này lên tới 70 -85%. Điều đáng lo ngại là số người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng tăng cao, gây nên rối loạn tâm thần (“ngáo đá”) dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc, lo lắng trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xã hội. Gần đây nhất là vụ một thanh niên “ngáo đá” chém hàng chục gương chiếu hậu ô tô ở thành phố Hồ Chí Minh (10/2017); vụ việc ca sỹ Châu Việt Cường sử dụng ma túy dẫn đến hành động giết người (3/2018); vụ 7 người hít “bóng cười” tử vong tại lễ hội âm nhạc Tây Hồ (9/2018)…

Đối với tệ nạn mại dâm, tuy đã đạt được những kết quả nhất định trong giai đoạn trước song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, bất cập. Hoạt động mại dâm vẫn diễn biến phức tạp; thiếu các chính sách và các chương trình can thiệp tích cực, phù hợp, đặc biệt là vấn đề giảm hại, phòng, chống bạo lực và hỗ trợ thay đổi công việc đối với người bán dâm. Chính vì vậy, ngày 07/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 361/QĐ-TTg với mục tiêu lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Chú trọng các giải pháp mang tính xã hội nhằm giảm tác hại do hoạt động mại dâm gây ra đối với đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, tăng khả năng tiếp cận của người bán dâm, nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm; từng bước xã hội hóa, huy động sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng trong công tác phòng ngừa mại dâm. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương tiếp tục thí điểm các mô hình can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cho người bán dâm, hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 361/QĐ-TTg.

Theo báo cáo của các địa phương, tính từ năm 2014 đến 2018, có 5.993 lượt người bán dâm được hỗ trợ từ các mô hình thí điểm. Riêng năm 2018, có 1.194/3.709 người bán dâm được hỗ trợ giảm hại và hòa nhập cộng đồng. Trong đó: 231 lượt người được hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, cung cấp các dịch vụ về phòng, chống lây nhiễm HIV; tư vấn trợ giúp pháp lý cho 937 lượt người; 13 người được hỗ trợ học nghề và 13 người được vay vốn, tạo việc làm.

Về lĩnh vực phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Theo thống kê, từ năm 2012 – 2017, cả nước có 3.090 người là nạn nhân và nghi bị mua bán; số trở về là 2.571 người. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em (chiếm hơn 90%), tập trung tại các vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa (80%). Các nạn nhân bị mua bán chủ yếu đưa ra nước ngoài (chiếm trên 98%), trong đó sang Trung Quốc trên 90%. Đa số nạn nhân bị cưỡng ép kết hôn, làm vợ, đẻ thuê, bóc lột tình dục, sức lao động… Một số nạn nhân là nam giới bị lừa bán nội tạng. Đặc biệt, nhiều trẻ em là học sinh tại các nhà trường, cơ sở giáo dục – nơi được xem là an toàn nhất cũng bị các đối tượng mua bán người nhắm đến, dẫn đến tình trạng mua bán trẻ em trở thành vấn đề đáng báo động.

Theo quy định, nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về thực hiện rất kịp thời và nhân văn tại các cơ sở bảo trợ xã hội và cộng đồng: 100% nạn nhân tiếp nhận được hỗ trợ ban đầu, tư vấn tâm lý, khám sức khỏe, hỗ trợ pháp lý; trên 50 % nạn nhân được trợ cấp khó khăn, học văn hóa – học nghề, vay vốn lãi suất thấp để phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều nơi chưa thực sự quan tâm, nhiều chính sách thực hiện chưa đồng bộ; mức hỗ trợ tiền ăn, khám bệnh trong thời gian tạm trú ở cơ sở bảo trợ xã hội còn thấp; thủ tục hỗ trợ khó khăn ban đầu, vay vốn còn rườm rà; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở tiếp nhận nạn nhân còn thiếu thốn, hạn chế… Ngoài ra, nhu cầu về việc làm, có thu nhập là một nhu cầu chính đáng của người lao động nhưng chưa được đáp ứng đầy đủ. Một số người có tâm lý không muốn làm nhưng muốn hưởng thụ cuộc sống sung sướng đã trở thành nạn nhân của mua bán người hoặc bất chấp pháp luật trở thành tội phạm trong đường dây mua bán người.

Có thể nói, công tác phòng, chống TNXH hiện vẫn nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế, do: Quan điểm, nhận thức về phòng, chống TNXH của một số lãnh đạo địa phương, đơn vị chưa nhất quán, thiếu kiên quyết, triệt để. Một số nơi, chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng còn có biểu hiện tắc trách, làm ngơ; Công tác thông tin, tuyên truyền chưa đạt hiệu quả; Một số chính sách, pháp luật thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới – nhất là các chính sách giảm hại thực hiện tại cộng đồng chưa phát huy hiệu quả; Các nguồn lực đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống TNXH còn hạn chế; Đội ngũ cán bộ còn thiếu kỹ năng, trình độ, chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bài bản, nhất là cán bộ cấp cơ sở.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm Cơ sở cai nghiện ma túy số 5, Hà Nội

Tăng cường các giải pháp đồng bộ, tập trung đổi mới có hiệu quả

Phòng, chống TNXH là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và lâu dài của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở. Đảng, Nhà nước xác định, phát triển kinh tế phải gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội.

Dự báo thời gian tới, tính chất, mức độ của các TNXH ngày càng phức tạp, nguy hiểm hơn. Hậu quả của nó không những xâm phạm nghiêm trọng đến tình hình an ninh-trật tự, kỷ cương xã hội, lợi ích của Nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của mỗi cá nhân, hạnh phúc của từng gia đình; các nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh; độ tuổi người vi phạm ngày một trẻ hóa; địa bàn hoạt động của các TNXH không chỉ tập trung ở các thành phố lớn, các tuyến trọng điểm mà lan rộng, chuyển hướng tới các vùng nông thôn, địa bàn khó khăn… Vì vậy, từ nay tới năm 2020 và giai đoạn tiếp theo, các cấp, các ngành và địa phương tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm sau:

* Về nhiệm vụ chung

– Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền theo nhiệm vụ, nội dung tại Quyết định 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 nhằm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống TNXH. Chú trọng các biện pháp phòng ngừa xã hội ngay từ trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư.

– Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, đổi mới công tác quản lý, điều hành của chính quyền, đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác phòng, chống TNXH.

– Tiếp tục bồi dưỡng năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, tư vấn viên, tình nguyện viên ở cơ sở; từng bước tập trung đổi mới phương pháp, cách thức phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống TNXH.

– Thực hiện có hiệu quả Quyết định 565/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển dịch vụ hỗ trợ xã hội, giai đoạn 2016-2020. Xây dựng, hoàn thiện khung kinh tế – kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ xã hội để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người nghiện ma túy, người bán dâm, nạn nhận bị mua bán tại cộng đồng. Đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống TNXH. Huy động các nguồn lực xã hội hóa, kể cả trong nước và ngoài nước.

– Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ, học tập kinh nghiệm, mô hình tiên tiến, nhân văn trong phòng, chống TNXH.

* Giải pháp cụ thể

– Đối với công tác điều trị, cai nghiện phục hồi: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2596/QĐ-TTg, Quyết định số 424/QĐ-TTg, Chỉ thị số 25/CT-TTg theo hướng tăng cường công tác cai nghiện tự nguyện; tổ chức hội thảo giữa các Bộ, ngành và địa phương nhằm thống nhất quan điểm về cai nghiện và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động can thiệp, hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu của người cai nghiện.

Xây dựng hoàn thiện các chế độ, chính sách hỗ trợ người cai nghiện. Đảm bảo kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các Cơ sở cai nghiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy, nhất là cán bộ trực tiếp ở cơ sở theo Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Về lĩnh vực phòng, chống mại dâm: Tiếp tục triển khai Quyết định 361/QĐ-TTg về Chương trình phòng, chống mại dâm, giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật về mại dâm, đảm bảo tính nhất quán và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này; tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ nảy sinh TNXH; lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương như Chương trình xóa đói giảm nghèo; giải quyết việc làm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống mua bán người… Trong đó, ưu tiên cho các khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền có hiệu quả về việc giáo dục hành vi tình dục an toàn, lành mạnh; phòng chống HIV/AIDS và tội phạm mua bán người tại cộng đồng, các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc bộ… nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế nguy cơ bị mua bán, bị ép buộc làm mại dâm – nhất là đối với nhóm lao động di cư, tìm kiếm việc làm.

Thực hiện nhân rộng các mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội tại cộng đồng cho người bán dâm nhằm từng bước phòng, chống bạo lực, giảm tác hại do mại dâm gây ra với đời sống xã hội; khuyến khích, hỗ trợ người bán dâm từng bước chuyển đổi việc làm, có thu nhập, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

– Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về: Các cấp, các ngành tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 2546/QĐ-TTg, Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1057/QĐ-LĐTBXH. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng chính sách, pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân, từ đó đề xuất, sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Triển khai xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân trong cơ sở bảo trợ xã hội tại các địa phương.

Như Ngọc

Bạn đang xem bài viết Phòng Chống Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội / 2023 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!