Xem Nhiều 6/2023 #️ Quyền Và Nghĩa Vụ Của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên # Top 10 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Quyền Và Nghĩa Vụ Của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Quyền Và Nghĩa Vụ Của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chủ tịch Hội đồng thành viên điều hành, quản lý, giám sát, tổ chức các hoạt động cụ thể của Hội đồng thành viên.

Vậy Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ cụ thể như thế nào ? Chủ tịch Hội đồng thành viên ngoài công việc trong Hội đồng thành viên thì có thể điều hành , tổ chức, quản lý công việc của công ty không ?

Để trả lời các câu hỏi trên trước tiên mời các bạn đọc qua quy định về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên trong Luật doanh nghiệp 2014 Điều 57

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Trong Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền, nghĩa vụ cụ thể như: lên chương trình, chuẩn bị kế hoạch hoạt động; chuẩn bị nội dung, tài liệu họp; lấy ý kiến và tổ chức lấy ý kiến của các thành viên.

Sau khi Hội đồng thành viên họp, thống nhất ý kiến đưa ra các nghị quyết thì Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ thay mặt ký các nghị quyết đó. Và Chủ tịch Hội đồng thành viên có nghĩa vụ giám sát, tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên có nhiệm ký 5 năm. Sau 5 năm, Hội đồng thành viên sẽ tổ chức bầu chọn lại lần nữa. Nếu vị Chủ tịch Hội đồng thành viên cũ vẫn được trúng tuyển thì tiếp tục làm nhiệm kỳ mới. Số nhiệm kỳ không bị hạn chế tức là Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể đương nhiệm đến khi trong Hội đồng thành viên không bầu chọn cho người đó nữa.

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể ủy quyền cho thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong trường hợp không thể tham gia họp Hội đồng thành viên hoặc mất năng lực hành vi dân sự, nếu không có ủy quyền thì Hội đồng thành viên bầu chọn một thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quá bán.

Việc Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền cho thành viên phải thực hiện bằng văn bản và nguyên tắc được quy định trong điều lệ công ty.

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty Tnhh 2 Thành Viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên) là một trong những loại hình doanh nghiệp được pháp luật doanh nghiệp thừa nhận và bảo vệ. Cơ cấu của công ty gồm có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và có thể có Ban kiểm soát. Bài viết hôm nay sẽ nói về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH 2 thành viên ra sao?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cơ cấu tổ chức nhau:

Hội đồng thành viên: Gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Chủ tịch Hội đồng thành viên: Là một thành viên được bầu từ Hội đồng thành viên. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc: Là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Lưu ý: Nếu công ty có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty là gì?

Theo Khoản 2 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên

Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên

Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên

Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên

Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên

Quyền và nghĩa vụ khác

Cần lưu ý gì khi Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt?

Theo quy định của pháp luật thì khi Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì họ sẽ phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện.

Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

PHAN LAW VIETNAM Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 Email: info@phan.vn

Quyền Và Nhiệm Vụ Của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty Tnhh 2 Tv Trở Lên

Quyền và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng thành viên công ty tnhh 2 tv trở lên

 Chủ tịch Hội đồng thành viên 1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên; b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên; c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên; d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên; đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng thành viên; e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá năm năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế 4. Trường hợp Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó. 5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng thành viên uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán. Cảm ơn.

Quyền Và Nhiệm Vụ Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần

Quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.  

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; đ) Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông; e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán.

Bạn đang xem bài viết Quyền Và Nghĩa Vụ Của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!