Xem Nhiều 5/2022 # Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại, Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Thời Kỳ Mới # Top Trend

Xem 26,037

Cập nhật thông tin chi tiết về Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại, Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Thời Kỳ Mới mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 26,037 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Xuất Giải Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đất Nước
 • Đoàn Kết, Sáng Tạo, Đổi Mới Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Phát Huy Sức Trẻ, Góp Sức Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp
 • Chung Sức, Đồng Lòng Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Tuổi Trẻ Hãy Cùng Nhau Sáng Tạo Trong Từng Giải Pháp Để Xây Dựng Đồng Tháp Ngày Càng Giàu Đẹp Hơn
 • Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng và rèn luyện Quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội ta thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại, để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc”1.

  Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra, động viên

  lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ A40 (Ảnh: qdnd.vn)

  Trước những yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, Đại hội lần thứ XI của Đảng đã khẳng định, phải “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao,…” 2.

  Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong sự nghiệp xây dựng Quân đội. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội được nâng cao, Quân đội luôn khẳng định là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” được giữ vững và phát huy. Công tác giáo dục – đào tạo, huấn luyện, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật có bước đột phá. Bước đầu đã tập trung hiện đại hóa vũ khí, trang bị cho lực lượng Hải quân, Phòng không – Không quân, Thông tin liên lạc, Trinh sát kỹ thuật, Tác chiến điện tử và từng bước hiện đại Lục quân. Đối ngoại quốc phòng được mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao uy tín của Quân đội. Bởi vậy, chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng cao, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

  Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân, binh chủng, lực lượng quan trọng, vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân” 3. Sau khi được Đại hội XII của Đảng thống nhất xác định thì vấn đề trên sẽ chính thức trở thành quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng ta về xây dựng Quân đội. Nghiên cứu kỹ nội hàm quan điểm chúng ta thấy có sự bổ sung, phát triển về xây dựng Quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điều quan trọng là phải triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện mới đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; trong đó tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

  Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định bản chất cách mạng của Quân đội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng là nền tảng, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Vì vậy, phải tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các tổ chức đảng có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, nhất là xây dựng Quân ủy Trung ương thực sự là một khối đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gồm những đảng viên ưu tú, có năng lực, trí tuệ và ý chí, dám đấu tranh với tư tưởng sai trái, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

  Các tổ chức đảng cần đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cấp mình, bảo đảm đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, v.v. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng Quân đội nhân dân có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, trung thành tuyệt đối, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Đồng thời, phải là cơ quan tham mưu đắc lực cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, cần coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị chiến đấu, cơ quan chiến dịch, chiến lược và các đơn vị kinh tế – quốc phòng. Kịp thời củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, có năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn, thực sự tiền phong, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị. Lãnh đạo chặt chẽ công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, khách quan; bố trí cán bộ phải phù hợp với phẩm chất, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ trong thực tiễn; gắn trình độ học vấn với chức vụ tương ứng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy các cấp, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng; đấu tranh có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.

  Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, là trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và mọi cán bộ, đảng viên, nhằm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là đòi hỏi khách quan, cấp thiết đối với Quân đội ta hiện nay. Vì vậy, cần tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, gắn với định hướng, quản lý chặt chẽ tư tưởng bộ đội, nhất là ở cấp cơ sở, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các học viện, nhà trường. Không để tư tưởng tiêu cực, xấu độc thẩm thấu vào cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho Quân đội luôn ổn định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trong quá trình thực hiện, cần đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sát đối tượng và yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, làm cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, của cơ quan, đơn vị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Trong huấn luyện, phải quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm: cơ bản, thiết thực, vững chắc; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến; phù hợp với tổ chức, biên chế, trang bị và sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới. Huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị hiện có và làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại; giỏi tác chiến độc lập bằng vũ khí có trong biên chế cũng như các loại mới, hiện đại và tác chiến hiệp đồng quân – binh chủng. Coi trọng huấn luyện mô phỏng, dã ngoại, nâng cao khả năng cơ động cho các lực lượng; huấn luyện đối kháng theo nhiệm vụ, tình huống, sát thực tế, nhất là tác chiến biển, đảo. Kết hợp nâng cao khả năng tác chiến quy mô nhỏ, vừa và lớn, giữa vũ khí công nghệ cao với cách đánh truyền thống thông minh, sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Huấn luyện phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất, toàn diện cả chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại quốc phòng, an ninh; gắn lý luận với thực tiễn, nhà trường với đơn vị, coi trọng phương pháp huấn luyện diễn tập thực binh, bảo đảm sát với phương án, kế hoạch tác chiến của từng đơn vị, địa bàn, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, phù hợp với tình hình và điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Huấn luyện phải gắn với rèn luyện, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, nghiên cứu, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, các tình huống chiến lược về quốc phòng, an ninh, bảo đảm cho Quân đội luôn chủ động, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

  Ba là, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển công nghiệp quốc phòng, góp phần hiện đại hóa vũ khí, trang bị của lực lượng vũ trang và tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Để xây dựng Quân đội tiến lên chính quy, hiện đại, cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ quân sự, nhằm tạo bước đột phá trong nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật quân sự, nhất là vũ khí, trang bị, trên cơ sở kết hợp có hiệu quả giữa nội lực và ngoại lực, phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, chú trọng phát triển nghệ thuật tác chiến chiến lược, tác chiến phòng thủ tỉnh, (thành phố), bảo vệ biển, đảo, nhằm chủ động đấu tranh, xử trí thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, đẩy mạnh và gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự với khoa học xã hội và nhân văn quân sự, góp phần bổ sung, phát triển đường lối quân sự, xây dựng, hoàn thiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, học thuyết quân sự Việt Nam thời kỳ mới.

  Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 16-7-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2022 và những năm tiếp theo. Tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng mà Việt Nam có thế mạnh, đồng thời ưu tiên đi trước, đón đầu một số lĩnh vực công nghiệp quốc phòng hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện chiến tranh hiện đại, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Công nghiệp quốc phòng cùng với bảo đảm nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang, còn gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp quốc phòng với quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Vì thế, phát triển công nghiệp quốc phòng không chỉ là trách nhiệm của các cấp trong Quân đội mà còn là trách nhiệm của cả xã hội, phải được quan tâm đầu tư phát triển có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Bốn là, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp và điều chỉnh tổ chức Quân đội. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trong đó, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị và toàn dân có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư các nguồn lực, động viên sức mạnh của toàn dân để chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt.

  Trước hết, cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong đó, cần nghiên cứu, cụ thể hóa phù hợp hơn nữa cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội đối với các loại hình cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các đơn vị kinh tế – quốc phòng, học viện, nhà trường có tính đặc thù. Khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quán triệt, thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương. Bổ sung hoàn thiện các cơ chế, quy định về đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”; đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; hoạt động báo chí, cung cấp thông tin, chế độ giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia. Hoàn thiện cơ chế, chính sách giáo dục – đào tạo trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, thu hút các nguồn lực chất lượng cao của xã hội phục vụ cho Quân đội. Bổ sung hoàn thiện chính sách, luật pháp về xây dựng, phát triển các tiềm lực quốc phòng, quân sự và xây dựng Quân đội.

  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2022”, tạo bước đột phá về tổ chức, biên chế Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, phù hợp với nghệ thuật tác chiến và vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cần bảo đảm cân đối giữa các khối, các lực lượng, giữa tổng quân số với khả năng bảo đảm của xã hội và sự phát triển chung.

  Muốn điều chỉnh tổ chức Quân đội, trước hết phải xây dựng con người. Quân đội phải lựa chọn những con người ưu tú nhất, có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc và có trình độ khoa học kỹ thuật cao. Do đó, phải đổi mới công tác tuyển quân, tăng cường tuyển chọn những người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học; phấn đấu trong 5 năm tới, phải có trên 30% thanh niên nhập ngũ đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

  Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là chủ trương chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, cần được thực hiện tích cực, đồng bộ, hiệu quả. Bởi, đó là nguồn gốc, sức mạnh để Quân đội ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

  1 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 585.

  2 – ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.

  3 – ĐCSVN – Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng, Báo Quân đội nhân dân, số 19556, ngày 15-9-2015.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đẩy Mạnh Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại
 • Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại
 • Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại Trong Tình Hình Mới
 • Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại (*)
 • Bạn đang xem bài viết Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại, Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Thời Kỳ Mới trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100