Xem Nhiều 3/2023 #️ Thực Trạng Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Trong Học Tập… # Top 8 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Thực Trạng Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Trong Học Tập… # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Thực Trạng Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Trong Học Tập… mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm

THỰC TRẠNG KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng Hải: Đề Cương VIMARU 

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 17. 2014

THỰC TRẠNG KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền1

TÓM TẮT

Trường đại học Hồng Đức là một trường đại học đa ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo thì mỗi giờ lên lớp của giảng viên phải là những giờ học có hiệu quả. Hình thức làm việc nhóm đang được các giảng viên vận dụng trong mỗi tiết dạy của mình. Với một hình thức học tập mang tính tập thể và tính hợp tác cao, mỗi sinh viên cần phải trang bị cho mình những kỹ năng làm việc nhóm cần thiết để có thể lĩnh hội tri thức một cách sâu sắc. Tuy nhiên, trên thực tế sinh viên của trường Đại học Hồng Đức đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất còn lúng túng và chưa được trang bị các kỹ năng làm việc nhóm cần thiết.

Từ khoá: Kỹ năng, rèn luyện kỹ năng, làm việc nhóm.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hoạt động làm việc nhóm đang là xu thế chung của con nguời: từ hoạt động nhóm trong học tập đến nhóm nghiên cứu khoa học, nhóm kinh doanh, nhóm lao động. Để huy động đƣợc tối đa tiềm năng của nhóm, một trong những cách thức quản lý nhóm là nâng cao sự gắn kết giữa các thành viên trong nhóm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhóm sinh viên, bởi ý nghĩa kép của nó. Tổ chức UNESCO đã nêu ra 3 nhóm tiềm năng mà nhà trƣờng cần phải tạo ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp trong thế kỷ XXI là: các tiềm năng để học tập – nghiên cứu, các kỹ năng phát triển cá nhân gắn kết với xã hội, các kỹ năng làm việc nhóm. Trƣờng Đại học Hồng Đức là một trƣờng đại học đa ngành, đào tạo theo học chế tín chỉ. Chính vì vậy, để nâng cao chất lƣợng đào tạo thì mỗi giờ lên lớp của giảng viên phải là những giờ học có hiệu quả. Hình thức làm việc nhóm đang đƣợc các giảng viên vận dụng trong mỗi tiết dạy của mình. Với một hình thức học tập mang tính tập thể và tính hợp tác cao, mỗi sinh viên cần phải trang bị cho mình những kỹ năng làm việc nhóm cần thiết để có thể lĩnh hội tri thức một cách sâu sắc. Tuy nhiên, trên thực tế sinh viên của trƣờng Đại học Hồng Đức đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất còn lúng túng và chƣa đƣợc trang bị những kỹ năng làm việc nhóm cần thiết. Chính vì vậy việc trang bị kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên năm thứ nhất

trƣờng Đại học Hồng Đức là một việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lƣợng dạy học ở bậc học này.

2.           KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ nhất trƣờng ĐH Hồng Đức nhằm ba mục đích:

Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức

18

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 17. 2014

Đánh giá nhận thức, thái độ của GV về kỹ năng làm việc nhóm, mức độ mà họ sử dụng nó trong thực tiễn.

Tìm hiểu nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả của các kỹ năng làm việc nhóm.

Các kết quả khảo sát sẽ là cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên.

Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi đã sử dụng các phƣơng pháp dự giờ quan sát hoạt động của GV và sinh viên của năm khoa: khoa Kinh tế quản trị kinh doanh, khoa Tâm lý – giáo dục, khoa Sƣ phạm mầm non, khoa Khoa học tự nhiên và khoa Khoa học xã hội. Phƣơng pháp điều tra bằng bảng hỏi, tổng kết kinh nghiệm giáo dục. Số lƣợng điều tra cụ thể nhƣ sau:

Giảng viên : 56

Sinh viên: 140

Qua xử lý phiếu điều tra đã cho thấy kết quả nhƣ sau:

2.1. Nhận thức và thái độ của giảng viên về bản chất của quá trình làm việc nhóm

Ý kiến của các GV về vấn đề này đƣợc thể hiện ở Bảng 1

Bảng 1: Nhận thức của GV về bản chất của quá trình làm việc nhóm

TT

Nội dung của học tập theo nhóm

SL

Tỉ lệ (%)

1

Xếp chỗ ngồi cho SV cùng bàn để SV làm việc độc lập

0

0

2

Một SV học khá sau khi đã đƣợc GV hƣớng dẫn có nhiệm

2

3,6

vụ giúp đỡ các SV khác.

3

47

83,9

vụ học tập

4

SV liên kết và phối hợp hoạt động với nhau để thực hiện

7

12,5

nhiệm vụ học tập chung của nhóm.

19

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 17. 2014

chủ động của mỗi thành viên. Số GV có quan niệm nhƣ vậy còn tƣơng đối ít. Thực trạng này cho thấy để đƣa hình thức làm việc nhóm vào dạy học và phát huy hết tác dụng của nó cần nâng cao hiểu biết của GV về bản chất của quá trình làm việc nhóm.

* Nhận thức của GV về tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng làm việc nhóm.

Đánh giá về hiệu quả mà các kỹ năng làm vệc nhóm mang lại, các GV ở trƣờng ĐH Hồng Đức cho rằng, các kỹ năng làm việc nhóm sẽ tạo điều kiện để hình thành các phẩm chất và năng lực sau đây cho sinh viên:

Bảng 2: Nhận thức của GV về tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng làm việc nhóm

TT

Tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng làm việc nhóm

SL

Tỉ lệ (%)

1

Làm tăng hiệu quả lĩnh hội kiến thức

122

87,54

2

Làm cho năng lực của SV bộc lộ và phát triển

102

72,35

3

Làm tăng động cơ học tập của mỗi cá nhân

120

86,23

4

Phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp

87

62,12

5

Phát triển kỹ năng sáng tạo

94

67,58

6

Phát triển kỹ năng giao tiếp

125

89,63

7

Phát triển tính chủ động, tự tin

113

81,27

8

Phát triển tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể

104

74,43

9

Học cách đƣơng đầu với nhƣng khó khăn để  thực hiện

109

78,36

nhiệm vụ chung

Ngoài ra một số GV còn cho rằng, kỹ năng làm việc nhóm sẽ góp phần nâng cao năng lực tự học, giúp cho SV hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức. Nhƣ vậy, nhìn chung GV đều đánh giá cao hiệu quả của các kỹ năng làm việc nhóm. Đây là điều kiện thuận lợi để rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho SV hiệu quả hơn.

Bảng 3: Thái độ của GV đối với các kỹ năng làm việc nhóm cho SV

Mức độ

Rất cần thiết

Cần thiết

Bình thƣờng

Không cần thiết

Số lƣợng

127

13

0

0

Tỉ lệ (%)

91

9

0

0

Các số liệu trên cho thấy, các GV rất nhiệt tình và tích cực hƣởng ứng việc trang bị và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho các em SV năm thứ nhất.

2.2. Đánh giá thực trạng kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của sinh viên năm thứ nhất trƣờng ĐH Hồng Đức.

20

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 17. 2014

Sử dụng câu hỏi 4 trong phiếu điều tra. Cho điểm 1, 2, 3, 4, 5 là các mức độ đánh giá của GV về SV và SV cũng tự đánh giá kỹ năng hiện có của mình.

(Mức độ 1: Thể hiện kém, mức độ 2: Thể hiện mức TB, mức độ 3: Thể hiện mức

khá, mức độ 4: Thể hiện tốt, mức độ 5: Thể hiện rất tốt).

Bảng 4: GV đánh giá kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của SV

STT

Mức độ

1

2

3

4

5

X

TB

Các KN

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Kỹ năng diễn đạt,

1

trình bày một vấn

6

10,71

9

16,07

26

46,43

8

14,29

7

12,5

3,02

2

đề

Kỹ

năng

lắng

2

nghe,

tiếp

nhận

5

8,93

9

16,07

22

39,29

11

19,64

9

16,07

3,18

1

thông tin

3

Kỹ năng phản hồi

9

16,07

9

16,07

23

42,7

7

12,5

8

14,29

2,93

5

tích cực

4

Kỹ

năng

đánh

8

14,29

7

12,5

24

42,86

9

16,07

8

14,29

3,04

4

giá, tự đánh giá

5

Kỹ năng làm việc

4

7,14

13

23,21

22

39,29

9

16,07

8

14,29

3,07

3

độc lập

6

Kỹ năng sáng tạo

6

10,71

7

12,5

29

51,79

6

10,71

8

14,29

3,05

4

Kỹ năng liên kết,

7

phối

hợp

các

8

14,29

13

23,21

20

35,71

8

14,29

7

12,5

2,88

6

thành

viên

trong

nhóm

8

Kỹ năng ra quyết

6

10,71

8

14,29

26

46,43

7

12,5

9

16,07

3,09

2

định

Bảng 5: SV tự đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của chính bản thân mình

STT

Mức độ

1

2

3

4

5

X

TB

Các KN

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

Kỹ  năng  diễn  đạt,

21

14,62

45

32,31

44

31,54

21

15,38

9

6,15

2,66

3

trình bày một vấn đề

2

Kỹ năng lắng nghe,

13

9,23

45

32,31

52

36,92

19

13,85

11

7,69

2,78

2

tiếp nhận thông tin

3

Kỹ năng phản  hồi

27

19,23

52

36,92

40

28,46

13

9,23

8

6,15

2,46

5

tích cực

21

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 17. 2014

4

Kỹ năng đánh giá,

22

15,38

48

34,62

47

33,85

13

9,23

10

6,92

2,58

4

tự đánh giá

5

Kỹ  năng  làm  việc

10

6,92

45

32,31

48

34,62

25

17,69

12

8,46

2,88

1

độc lập

6

Kỹ năng sáng tạo

27

19,23

52

36,92

41

29,23

12

8,46

8

6,15

2,45

4

Kỹ  năng  liên  kết,

7

phối hợp các thành

34

24,62

55

39,23

34

24,62

10

6,92

7

4,62

2,28

7

viên trong nhóm

8

Kỹ  năng  ra  quyết

19

13,85

48

34,62

40

30,77

18

12,85

12

8,57

2,42

6

định

Ý kiến đánh giá của GV

Kết quả điều tra ở Bảng 4 và qua trò chuyện với một số GV dạy các khoa ở các học phần và quan sát biểu hiện của SV trong quá trình làm việc nhóm trong các giờ học cho thấy:

Chủ yếu SV thể hiện kỹ năng làm việc nhóm ở mức độ khá, tỉ lệ GV đánh giá là hơn 40% . Tỉ lệ đánh giá cao nhất ở mức độ khá là 51,79% ở kỹ năng sáng tạo và thấp nhất là kỹ năng liên kết, phối hợp các thành viên trong nhóm ở mức độ khá là 35,71% đƣợc GV đánh giá.

SV thể hiện kỹ năng làm việc nhóm ở mức độ tốt và rất tốt đạt đƣợc ở tất cả các kỹ năng nhƣng chiếm tỉ lệ không cao.

Vẫn còn một số sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm ở mức độ kém. Thấp nhất là kỹ năng phản hồi tích cực có 16,07% GV đánh giá, kỹ năng tổ chức, phối hợp các thành viên trong nhóm ở mức thể hiện kém có 14,29 % GV đánh giá.

Ý kiến đánh giá của SV

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy, SV tự đánh giá các kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của mình ở mức độ khác nhau. Vì là sinh viên năm thứ nhất nên SV đánh giá kỹ năng ở mức cao nhất với điểm trung bình là 2,88 (chƣa đạt đến mức độ khá) là kỹ năng làm việc độc lập với mức thể hiện tốt và rất tốt là 37 SV. Tỉ lệ SV biểu hiện trung bình là 32,31%, kém là 6,92 %. Tiếp đó, là kỹ năng lắng nghe, tiếp nhận thông tin với điểm trung bình là 2,46 và tỉ lệ SV trung bình là 32,31%, kém là 9,23%.

Kỹ năng phản hồi tích cực với điểm trung bình là 2,46. Thấp nhất là kỹ năng tổ chức, phối hợp các thành viên trong nhóm với điểm trung bình là 2,28.

22

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 17. 2014

2.3. Các nguyên nhân ảnh hƣởng đến quá trình làm việc nhóm

Để tìm hiểu nguyên nhân ảnh hƣởng đến quá trình làm việc nhóm, chúng tôi đã sử dụng phƣơng pháp điều tra và phỏng vấn trực tiếp các GV. Kết quả đƣợc thể hiện ở Bảng 6.

Bảng 6: Các nguyên nhân ảnh hƣởng đến quá trình làm việc nhóm của SV

TT

Nguyên nhân

SL

Tỉ lệ (%)

1

Do cơ sở vật chất không đầy đủ

45

80,4

2

Số lƣợng SV trong lớp quá đông

50

89,3

3

32

57,1

4

Năng lực sƣ phạm của GV còn yếu

25

44,6

5

SV chƣa có kỹ năng làm việc nhóm

51

91,1

6

Chƣa có 1 quy trình tổ chức làm việc nhóm hợp lý

52

92,9

7

Không đủ thời gian cho phép

12

21,4

8

Các nguyên nhân khác

5

8,9

Chúng tôi chia ra hai nhóm nguyên nhân chủ yếu

Nguyên nhân chủ quan

Số liệu ở Bảng 6 cho thấy, nguyên nhân cơ bản nhất ảnh hƣởng đến quá trình làm việc nhóm trong học tập của SV là do năng lực sƣ phạm của GV còn non yếu chiếm 44,6%. Đây chính là một sự thật khách quan mà GV cần nhìn vào để khắc phục hạn chế. Phải chăng GV cũng đang còn cảm thấy chƣa hài lòng, chƣa tự tin khi tổ chức mỗi giờ làm việc nhóm cho SV mà khiến cho SV cảm thấy thực sự hứng thú và bổ ích. Một số GV chƣa biết cách hƣớng dẫn và điều khiển cho SV làm việc nhóm có hiệu quả trong các tiết dạy. Một số GV sau khi giao nhiệm vụ cho SV thì phó mặc cho họ tự làm việc nhóm và nhƣ vậy giờ học trôi qua một cách lãng phí và SV cũng chẳng thu đƣợc mấy kiến thức trong giờ làm việc nhóm này.

Nguyên nhân chủ quan thứ hai thuộc về SV. Tỉ lệ đánh giá của GV đối với nguyên nhân này là cao nhất chiếm 91,1%. Lao động tập thể đòi hỏi SV phải biết cách phối hợp và liên kết hoạt động với nhau, hay nói cách khác SV phải có kỹ năng làm việc nhóm. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy kỹ năng này đƣợc thể hiện chƣa tốt. SV lúng túng khi phân chia các công việc cho từng thành viên, SV chƣa có khả năng điều phối quá trình làm việc nhóm có hiệu quả. Một bộ phận không nhỏ SV ỉ lại, thu động, không tự tin nên dẫn đến quá trình làm việc nhóm chỉ tập trung ở một số SV khá, giỏi. Kết quả là không khách quan khi cho điểm từng nhóm. Đây cũng chính là hạn chế của hình thức làm việc nhóm ở trƣờng đại học.

23

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 17. 2014

Nguyên nhân khách quan

Tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp đến hiệu quả của quá trình rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của SV. Để khắc phục những nguyên nhân này đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ và toàn diện.

Từ sự phân tích những kết quả điều tra, khảo sát chúng tôi rút ra một số kết luận về chƣơng 1 nhƣ sau:

Đa số giảng viên đã có nhận thức tƣơng đối chính xác về bản chất cũng nhƣ ý nghĩa, sự cần thiết của việc trang bị các kỹ năng làm việc nhóm trong học tập cho sinh viên năm thứ nhất.

Có rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hƣởng đến quá trình làm việc nhóm, tuy nhiên nguyên nhân cơ bản nhất theo chúng tôi là chƣa có một quy trình hợp lý để tổ chức cho sinh viên làm việc nhóm. Đây là vấn đề cơ bản cần giải quyết trong đề tài.

3. KẾT LUẬN

Để trang bị các kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên trong học tập đòi hỏi mỗi giảng viên phải có nhận thức đúng đắn về học tập theo nhóm, vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên. Dạy các kỹ năng làm việc nhóm trở thành điều kiện tiên quyết đối với hoạt động lĩnh hội tri thức. Khi sinh viên biết phối hợp hoạt động với ngƣời khác một cách có hiệu quả thì kết quả lĩnh hội tri thức của các em sẽ đƣợc nâng lên rõ rệt. Từ đó mỗi giáo viên phải có những biện pháp cụ thể, tạo môi trƣờng học tập thuận lợi cho sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Và một điều quan trọng là mỗi giảng viên phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần đạt đƣợc trong quá trình dạy học ở nhà trƣờng đại học.

24

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 17. 2014

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nguyễn Ngọc Bảo, Hà Thị Đức (2000), Hoạt động dạy học ở trƣờng THCS- NXB Giáo dục. Hà Nội.

  Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê (1996), Giáo dục học, Đại học Quốc gia, Hà Nội.

   Nguyễn Kì (1996), Phƣơng pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm, NXB Giáo dục.

    A. Leccne (1987), Dạy học nêu vấn đề. NXB Giáo dục Hà Nội.

    REALITY OF TRAINING TEAMWORK SKILLS FOR FIRST-YEAR STUDENTS AT HONG DUC UNIVERSITY

    Nguyen Thi Minh Hien

    ABSTRACT

    Hong Duc University is a multidisciplinary institution with semester-based Credit Training System. In order to improve the training quality, each lesson in class must be effective one. Teamwork activities are widely and frequently used by teachers at Hong Duc University. Taking part in an activity requiring high cooperation, students need to equip themselves with necessary teamwork skills. However, in fact, students of Hong Duc University, especially 1st –year students, have not had such necessary skills in doing teamwork activities.

    Keywords: skills, skill development, groupwork.

    Ngƣời phản biện: chúng tôi Phan Thanh Long; Ngày nhận bài: 12/5/2013; Ngày

    thông qua phản biện: 12/6/2013; Ngày duyệt đăng: 26/12/2013

    25

    Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

    Thực Trạng Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Của Sinh Viên Và Cách Khắc Phục

    Hiện nay, thực trạng kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên còn rất nhiều điểm hạn chế. Điều này dẫn tới kết quả làm việc chung không đạt được như mong muốn. Kỹ năng làm việc nhóm không tốt có thể do nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Làm sao để cải thiện thực trạng này một cách nhanh chóng và hiệu quả?

    Thực trạng kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên

    Hình thức làm việc nhóm rất phổ biến và mang lại nhiều lợi ích: san sẻ công việc, tăng hiệu suất, tăng gắn kết,… Tuy nhiên, các bạn sinh viên vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề với hình thức làm việc này.

    Bỡ ngỡ với hình thức làm việc nhóm

    Các tân sinh viên thường bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu làm việc nhóm. Khi giáo viên yêu cầu làm việc nhóm, nhiều sinh viên không chọn được nhóm cho mình. Và khi có nhóm rồi, các thành viên mất rất nhiều thời gian để thích nghi.

    Lý do là bởi khi mới làm việc với nhau, ai cũng nghĩ mình giỏi, ai cũng có cái tôi cao nên chỉ khăng khăng ý kiến của mình. Điều này dẫn tới việc khó thống nhất ý kiến trong nhóm. Và việc tranh luận để thống nhất ý kiến chiếm mất nhiều thời gian. Thậm chí, thời gian đó còn nhiều hơn thời gian để cùng hoàn thành bài tập.

    Các nhóm hoạt động ít, không có nguyên tắc rõ ràng

    “Đợt năm nhất, năm hai, nhóm của mình là làm việc với nhau khá ok. Tuy nhiên, từ năm 3 trở đi, nhóm hoạt động thưa thớt dần. Ban đầu là 1 tuần 2 lần nhưng đến giờ tính ra chắc 2 tuần hoặc thậm chí 1 tháng mới ngồi mới nhau một lần. Chưa kể, có những lần hẹn hôm nay họp nhóm rồi mà có người vẫn không đến hoặc báo đến rồi lại bảo bận việc này việc kia, ảnh hưởng tới mọi người”, Lan Hương – sinh viên năm 3 trường Đại học Hà Nội chia sẻ.

    Việc các nhóm không có nội dung, kỷ luật rõ ràng sẽ khiến mọi người không ý thức rõ ràng được tầm quan trọng của làm việc nhóm.

    Kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên kém dẫn tới xung đột thường xuyên

    Các thành viên trong nhóm có tính cách khác nhau, thường xuyên va chạm nhau. Khi có vấn đề, ai cũng muốn ý kiến của mình là đúng, không ai chịu lắng nghe ai. Thậm chí, có những thành viên còn to tiếng khi tranh luận với nhau. Những người khác còn “thêm dầu vào lửa” khiến không khí làm việc nhóm trở nên căng thẳng. Không ít các nhóm đã hoạt động kém hiệu quả, thậm chí tan rã vì lý do này.

    Hiệu quả làm việc nhóm không cao

    Hiệu quả làm việc nhóm bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Đó có thể bắt nguồn từ tính cách, thái độ tới cách làm việc của mỗi cá nhân, tập thể. Các thành viên không có kỹ năng, không đặt mục tiêu của nhóm lên đầu đều khiến nhóm làm việc kém năng suất. Chưa kể, có nhiều thành viên còn không hợp tác, hay ỉ lại, cái tôi quá cao,…

    Một thành viên “gánh team”, thành quả thì hưởng chung

    Việc thiếu kỹ năng hợp tác với mọi người, cộng thêm sự thiếu trách nhiệm, thiếu chủ động,… dẫn tới tình huống một người phải làm công việc cho cả nhóm. Kết quả là đến khi được điểm tốt, khen thưởng thì nghiễm nhiên coi đó là việc của cả nhóm.

    “Không hiểu là mình đang teamwork hay tao – work nữa. Việc thì việc chung của nhóm mà không hiểu sao cứ đổ hết lên đầu mình. Lên kế hoạch là mình, ý tưởng là mình, thuyết trình cũng là mình. Người thì bận về quê, người thì bận chuyển nhà,… Không hiểu tinh thần, ý thức làm việc tập thể của mọi người để đâu. Có khi bàn bạc trong nhóm thì thấy mọi người đã xem mà không rep gì cả. Thật chả hiểu nữa. Cứ thế này mình cũng xin ra nhóm sớm”, Vân Anh – sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ bức xúc kể lại.

    Ngoài những tình trạng trên, các nhóm còn gặp phải rất nhiều tình huống “dở khóc dở cười” khác.

    Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng làm việc nhóm

    Thực trạng kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên như trên thường do nhiều yếu tố (nguyên nhân) . Đó là thể là yếu tố chủ quan hoặc yếu tố khách quan.

    Yếu tố chủ quan (nguyên nhân chủ quan)

    Không có tinh thần trách nhiệm, không có thái độ hợp tác cùng mọi người

    Lười biếng, ỉ lại, đùn đẩy, so bì, tỵ nạnh nhau

    Bất đồng ý kiến

    Cái tôi quá cao, bảo thủ, không có kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp. Không chịu thấu hiểu, thông cảm với người khác

    Thiếu sự chủ động khi làm việc cùng các thành viên khác

    Thiếu sự gắn kết, hòa nhập với mọi người, chia bè kéo cánh gây mất đoàn kết nội bộ

    Không biết cách hoàn thành công việc

    Nhận thức chưa đúng, đầy đủ về nhóm và cách làm việc nhóm

    Yếu tố khách quan (nguyên nhân chủ quan)

    Nhóm trưởng không có kỹ năng lãnh đạo, dẫn dắt mọi người, bảo thủ, áp đặt

    Nhóm không thống nhất được các nguyên tắc để cùng làm việc

    Nhóm không có giờ giấc, kỷ luật

    Nhóm trưởng không phân công rõ ràng công việc cho các thành viên

    Các thành viên không tập trung vào công việc, thường xuyên ăn uống, nói chuyện, dùng điện thoại giải trí,…

    Giải pháp nâng cao kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên

    Kỹ năng làm việc nhóm là một trong những kỹ năng mềm cần thiết, quan trọng trong học tập, làm việc và đời sống. Nhờ có nó, mỗi người sẽ được bổ trợ cùng góp sức tạo nên sức mạnh tập thể. Mỗi sinh viên cũng biết cách sống hài hòa, giao tiếp với mọi người tốt hơn,…

    Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, vấn đề làm việc nhóm của sinh viên hiện nay còn rất nhiều yếu kém. Nguyên nhân có thể từ chủ quan hoặc khách quan. Để khắc phục tình trạng này, mỗi sinh viên, mỗi nhóm cũng như các giáo viên cần chú ý một số điểm sau:

    * Với nhà trường, giáo viên

    Xây dựng các đề tài, bài tập nhóm đa dạng, phong phú

    Nâng cao nhận thức về nhóm và tầm quan trọng, hiệu quả của cách làm việc nhóm

    Giáo viên cần sát sao hơn với các nhóm, đánh giá, nhận xét rõ ràng

    Hướng dẫn các sinh viên về cách làm việc nhóm hiệu quả

    Với sinh viên năm nhất, nhà trường và các thầy cô nên chú trọng tới kỹ năng làm việc nhóm. Khi các bạn đã quen thì những năm học sau sẽ rất nhàn và làm việc đạt hiệu quả cao.

    * Với sinh viên

    Hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ năng làm việc nhóm

    Chủ động và tích cực trau dồi kỹ năng, rèn luyện tinh thần học tập tự chủ

    Tôn trọng các thành viên trong nhóm

    Gạt bỏ cái tôi cá nhân, hòa nhập cùng mọi người trong nhóm

    Cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, làm việc vui vẻ, lạc quan, nghiêm túc,…

    Nhóm cần lựa chọn được nhóm trưởng có năng lực, thái độ tốt. Nhóm trưởng cần theo dõi, nắm bắt được tình trạng của nhóm. Người này cũng cần biết cách để mọi người phối hợp làm việc tốt, khấy động tinh thần làm việc của mọi người,…

    Lời kết

    Thực trạng kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên cần được nhìn nhận thẳng thắn. Có như vậy, những phương pháp cải thiện mới thực sự đạt được hiệu quả. Có kỹ năng làm việc nhóm tốt cũng là cách để rèn luyện các loại kỹ năng mềm, kỹ năng sống,…

    5

    /

    5

    (

    2

    bình chọn

    )

    Phương Pháp Phát Triển Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

    Phát triển kỹ năng làm việc nhóm là một trong những nhiệm vụ cần thiết đối với bất kỳ nhân viên nào. Đây cũng là yếu tố chính để nâng cao hiệu quả của cá nhân và đội nhóm.

    Đặt ra mục tiêu chung

    Khi đội nhóm của bạn có mục tiêu chung đã được sự tán thành của tất cả những thành viên, cả đội sẽ cùng phấn đấu vì mục tiêu chung. Việc này sẽ khiến các thành viên đóng góp để có thể thực hiện tốt nhất mục tiêu đã đề ra.

    Phương pháp phát triển kỹ năng làm việc nhóm

    Bản thân các thành viên trong nhóm cũng cần có những cam kết trong việc cố gắng đạt được mục tiêu chung. Từ đây có thể làm việc hiệu quả nhất. Đặt ra mục tiêu chung là một trong những cách để rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

    Giao tiếp hiệu quả

    Sự thấu hiểu giữa các thành viên trong nhóm là cách dễ dàng để các thành viên có thể làm việc cùng nhau. Đây cũng chính là lý do mà việc trau dồi và học giao tiếp hiệu quả là cách nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.

    Hãy thực sự giao tiếp cởi mở, trung thực và tôn trọng lẫn nhau. Các thành viên tự do bày tỏ những suy nghĩ cá nhân, các vấn đề cần giải quyết. Bên cạnh đó là việc lắng nghe và thấu hiểu đồng đội. Bằng cách này, việc giao tiếp sẽ trở nên hiệu quả và thoải mái hơn.

    Phân công trách nhiệm rõ ràng

    Để đảm bảo đạt được những mục tiêu chung đã đề ra, việc phân công công việc cũng như xác định rõ trách nhiệm bản thân của mỗi nhân viên là cần thiết. Các thành viên trong đội là bình đẳng. Trưởng nhóm cần có sự phân công rõ ràng, tùy vào khả năng, nguyện vọng và tình hình thực tế.  Bên cạnh đó, các cá nhân cũng cần ý thức được rõ ràng trách nhiệm và những công việc mình cần cố gắng. Đương nhiên, bao gồm cả việc hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm.

    Làm việc nhóm hiệu quả

    Quản lý xung đột

    Một trong những điều kiện để làm việc nhóm tốt là cần biết giải quyết các xung đột trong nhóm. Ngay cả với những vấn đề nhỏ hay hơn, việc giải quyết một cách chuyên nghiệp và phù hợp sẽ gây ra ít tổn hại cho nhiều người.

    Trên thực tế, việc bất đồng quan điểm sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đối với kết quả làm việc của cả nhóm. Cần phân tích, đánh giá các vấn đề một cách cẩn thận để có được hướng giải quyết chính xác nhất. Đây cũng là yếu tố cần lưu ý nếu muốn phát triển kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

    Gây dựng lòng tin

    Trong bất kỳ mối quan hệ nào, niềm tin là điều vô giá. Gây dựng được niềm tin nơi sếp, đồng nghiệp sẽ hỗ trợ bạn làm việc nhóm hiệu quả, tối ưu hơn. Thông qua việc giao tiếp, lắng nghe và tin tưởng và đồng nghiệp, bạn sẽ gây dựng được mối quan hệ bền chặt, vững chắc. Từ đó có thể tin tưởng và lắng nghe nhau trong suốt quá trình làm việc.

    Phát triển kỹ năng làm việc nhóm

    Tôn trọng ý kiến của các cá nhân

    Kỹ năng làm việc nhóm nhưng việc đề cao, tôn trọng các ý kiến của cá nhân là điều không thể bỏ qua. Các mục tiêu, hướng hoạt động là tập hợp các ý kiến của tất cả các thành viên của nhóm và sự bàn bạc và đồng thuận của cả nhóm.

    Tạo dựng sự gắn kết

    Gắn kết nhóm là điều kiện sống còn để quyết định nhóm làm việc có hiệu quả hay không. Cả tổ chức cần có những sáng kiến và tổ chức các buổi đóng góp ý kiến, và buổi giao lưu hàng tháng để tạo nên sự đoàn kết, gắn bó với nhau. Điều này cũng là yếu tố giúp các thành viên trong nhóm, thuận lợi trong khi làm việc cùng nhau.

    Nếu biết áp dụng những phương pháp phù hợp, kỹ năng làm việc nhóm của các cá nhân sẽ được trau dồi một cách rõ rệt. Thêm vào đó, nhà quản lý cũng có thể khuyến khích, định hướng nhân viên nâng cao kỹ năng bằng những khóa học phù hợp và có ích.

    Kỹ Năng Và Phương Pháp Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Và Chuyên Nghiệp

    Làm việc nhóm là gì? Hay Teamwork là gì?

    Kỹ năng làm việc nhóm hay Teamwork là cách nhiều người cùng kết hợp những ưu điểm của mình để hoàn thành một công việc nhanh và hiệu quả nhất. Để công việc của nhóm đạt kết quả cao nhất, các thành viên phải có kỹ năng làm việc nhóm thuần thục.

    Ngoài ra, làm việc nhóm (sức mạnh của teamwork) giúp cho mỗi cá nhân đề cao tinh thần tập thể, nâng cao hiệu quả công việc và sự gắn bó.

    1. Lắng nghe ý kiến người cùng nhóm

    Đừng bao giờ cho rằng mọi ý kiến của mình là đúng và mình có thể giải đáp được tất cả các vấn đề. Ai cũng có những hiểu biết giới hạn ở lĩnh vực nào đó do vậy cần lắng nghe người khác nói. Khi lắng nghe bạn sẽ học hỏi được nhiều kiến thức từ người khác để bổ sung cho phần kiến thức mà bạn bị thiếu. Đó là cách hoàn thiện những thiếu xót của bản thân mà bạn cần bổ sung cho mình. Khi làm việc nhóm việc lắng nghe vô cùng quan trọng. Nó giúp mọi người hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn.

    2. Kỹ năng tổ chức công việc

    Kỹ năng tổ chức công việc là kỹ năng đòi hỏi người làm việc nhóm phải biết làm. Việc này giúp người trong nhóm giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh, tổ chức phân chia công việc cho các bộ phận nhằm cho công việc không bị gián đoạn.

    3. Trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau

    Kỹ năng mềm làm việc nhóm thì tất cả các thành viên đều phải trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau. Điều này giúp tinh thần đoàn kết đi lên không chỉ trong công việc mà cả trong đời sống.

    4. Có trách nhiệm với công việc được giao

    Không chỉ có trách nhiệm với công việc được giao mà bản thân mình cần có trách nhiệm với công việc của cả nhóm. Làm việc nhóm cần phối hợp với các thành viên khác để hiệu quả công việc đạt cao nhất và đúng tiến độ. Nhưng nếu thiếu đi sự trách nhiệm, nếu bạn ỷ lại hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao nghĩa là bạn đang làm ảnh hưởng đến cả tập thể nhóm. Khi đó, chỉ một cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ của tất cả mọi người.

    5. Khuyến khích và phát triển cá nhân

    Đây là kỹ năng dành cho người trưởng nhóm, một thủ lĩnh có bản lĩnh và năng lực là một thủ lĩnh biết cách khuyến khích, tạo động lực, điều kiện cho các thành viên trong nhóm phát triển cá nhân ngay trong đội của mình. Đề cao đến tinh thần tập thể là điều nên làm đối với làm việc nhóm những đừng quên mất việc phát huy thế mạnh của các cá nhân. Các cá nhân khi được phát huy những thế mạnh của bản thân họ sẽ gắn những thế mạnh đó với công việc nhóm và cảm thấy bản thân họ vẫn được coi trọng, phát triển ngay cả trong tập thể nhóm.

    6. Làm việc nhóm trên tinh thần gắn kết

    Hãy biết cách gắn kết lại với các thành viên khác trong nhóm nếu không bạn sẽ thấy lẻ loi, đôi khi cảm thấy mình không được trọng dụng trong nhóm, nhưng đó chỉ là do bạn tưởng tượng mà thôi. Hãy học cách sát lại với mọi người, chỉ có sự gắn kết mới cho các bạn một nhóm hoàn hảo nhất. Bởi khi đó các thành viên sẽ cởi mở hơn trong việc chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

    7. Vô tư, ngay thẳng trong “teamwork”

    Khi làm việc nhóm bạn hãy bỏ qua hết sự ích kỷ cá nhân, không chấp nhất những chuyện nhỏ, tỵ nạnh với đồng đội của mình, trách va chạm, mâu thuẫn… Hãy thẳng thắn nêu quan điểm cá nhân của bản thân mình, góp ý cho bạn sửa đổi. Có như thế, người khác hay chính bản thân mình mới nhận biết được những lỗi lầm cần sửa chữa. Tránh việc nói xấu, tỵ nạnh sẽ làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết của cả nhóm.

    Những điểm cần hoàn thiện

    Để có thể hoàn thiện hơn. Chúng ta có thể liệt kê ra một số điểm cần phải hoàn thiện hơn trong kỹ năng làm việc nhóm hiện nay của nhiều nhân viên: Thái độ và quan điểm về sự hợp tác

    Một tâm lý chung khi một người hợp tác làm việc với đám đông, đó là sợ bị mất quyền lợi của bản thân mình. Từ đây dẫn đến tâm lý: tôi luôn đúng, chỉ có tôi mới làm việc này một cách tốt nhất, và vì thế, tôi là người có công lao lớn nhất. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến việc nối kết các thành viên trong nhóm lại. Khó khăn phát sinh cả về mặt nhận thức vấn đề và việc đưa ra giải pháp, vì ai cũng tự cho mình là trung tâm nổi bật, là “tài sản quý giá” của nhóm.

    Chưa thấu hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

    Việc thấu hiểu vai trò của mình trong việc tương tác với đồng nghiệp khác rất quan trọng. Để tạo được sự tín nhiệm đối với các thành viên còn lại trong nhóm, thì chúng ta phải thể hiện cũng như nhận thức một cách chủ động về vai trò của mình trong tập thể. Điều này có lợi khi người đứng đầu nhóm phân công công việc cho các thành viên. Nếu biết rõ về bạn, họ sẽ có quyết định chính xác hơn, dẫn đến kết quả mỹ mãn hơn.

    Năng lực lãnh đạo của người trưởng nhóm

    Nói rộng ra, chúng ta có thể hiểu trưởng nhóm ở đây là người quản lý, nhà lãnh đạo doanh nghiệp… Điều đương nhiên là với một nhóm tập thể thì yếu tố lãnh đạo, dẫn dắt luôn rất quan trọng. Người trưởng nhóm phải đóng vai trò là chất xúc tác kết nối các thành viên trong cùng một nhóm. Đặc biệt, trưởng nhóm cũng phải có khả năng quyết định, tiếp thu ý kiến và đặt ra những mục tiêu phù hợp cho năng lực chung của nhóm mình.

    Sử dụng MyXteam làm việc nhóm, quản lý nhân sự, quản lý công việc, quản lý dự án

    _Công nghệ hỗ trợ làm việc nhóm myXteam sẽ đo lường mức độ hoàn thành công việc của công ty, ai làm nhiều việc ai làm ít việc, việc nào đã xong, việc nào chưa xong, việc đã xong nhưng trong tình trạng trễ hẹn bao nhiêu ngày.

    _Khi áp dụng công nghệ myXteam thì lịch sử trao đổi công việc được lưu trữ cụ thể trên từng công việc đã giao, giúp cho bạn thay thế người mới để tiếp tục công việc tiếp theo một cách dễ dàng và nhanh chóng.

    _Công cụ chat với MyXteam sẽ giúp nhà quản lý dễ dàng trao đổi công việc, làm việc nhóm đôn đốc, tương tác với nhân sự tạo dựng mối quan hệ trong nhóm công việc

    _Với myXteam, quản lý dự án, quản lý nhân sự sẽ dễ dàng hơn, MyXteam sẽ giúp bạn giao việc cụ thể cho nhân viên với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, nhân viên sẽ không thể nào quên hoặc cố ý quên việc. Với MyXteam hiệu quả công việc là thước đo giúp nhà quản lý đánh giá nhân sự, và quản lý nhân sự dựa trên hiệu quả công việc

    Chúc quý công ty ứng dụng MyXteam hiệu quả tạo nên kết quả tích cực cho hoạt động quản lý

    Bạn đang xem bài viết Thực Trạng Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Trong Học Tập… trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!