Xem Nhiều 3/2023 #️ Thực Trạng Về Tổ Chức, Hoạt Động Thanh Tra Hành Chính Của Công An Tỉnh Quảng Bình Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thanh Tra Hành Chính – Công An Tỉnh Quảng Bình # Top 5 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Thực Trạng Về Tổ Chức, Hoạt Động Thanh Tra Hành Chính Của Công An Tỉnh Quảng Bình Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thanh Tra Hành Chính – Công An Tỉnh Quảng Bình # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Thực Trạng Về Tổ Chức, Hoạt Động Thanh Tra Hành Chính Của Công An Tỉnh Quảng Bình Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thanh Tra Hành Chính – Công An Tỉnh Quảng Bình mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hoạt động thanh tra nói chung và thanh tra hành chính nói riêng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của Thủ trưởng Công an các cấp; tăng cường pháp chế; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện quy trình công tác; giúp Công an các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, công tác thanh tra hành chính được Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ thanh tra hành chính của Công an Quảng Bình đã được quan tâm, tạo điều kiện tăng cường về số lượng và chất lượng. Tại Thanh tra Công an tỉnh lực lượng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành được biên chế chung một đội (Đội thanh tra hành chính và chuyên ngành); Đội được biên chế 03 cán bộ (02 Thanh tra viên, 01 cán bộ thanh tra) và do một đồng chí Phó chánh thanh tra phụ trách. Tất cả cán bộ thanh tra đều có trình độ đại học, được đào tạo cơ bản, phần lớn đã qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, có trình độ lý luận chính trị; có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn, chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tiến hành nhiều cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực. Các cuộc thanh tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công an và yêu cầu quản lý của Lãnh đạo Công an tỉnh.

Trong 06 năm thi hành Luật thanh tra năm 2010 (Từ năm 2011 đến năm 2017), Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai 09 cuộc thanh tra hành chính, trong đó bao gồm các cuộc thanh tra diện rộng theo chỉ đạo của Bộ Công an và các cuộc thanh tra do Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm như công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự; việc quản lý, sử dụng kinh phí được trích lại từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ… Qua thanh tra phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót trên các lĩnh vực, đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chấn chỉnh, khắc phục 43 vấn đề, kiến nghị Bộ Công an 15 nội dung. Công tác thanh tra hành chính đã giúp Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng hành lang pháp lý, đúng quy định của Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các kết luận, kiến nghị thanh tra được đối tượng thanh tra chấp hành nghiêm túc, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành quy trình công tác của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhìn chung, công tác thanh tra hành chính của Công an tỉnh Quảng Bình đã có chuyển biến tích cực, cán bộ thanh tra hành chính đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tính dân chủ, công khai, minh bạch đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định, nhất là từ khi Bộ Công an ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra hành chính trong Công an nhân dân, hoạt động thanh tra hành chính từng bước đi vào nề nếp, chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng được nâng lên và có ảnh hưởng tốt đến hoạt động của đối tượng thanh tra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác thanh tra hành chính của Công an tỉnh Quảng Bình còn có một số tồn tại, hạn chế, bất cập: Trình độ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của một số ít cán bộ thanh tra, thanh tra viên còn có những hạn chế nhất định; chưa tương xứng với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc thanh tra hành chính còn thấp; việc xác định trách nhiệm để xảy ra tồn tại, thiếu sót chưa cụ thể; kiến nghị một số nội dung trong kết luận thanh tra còn mang tính chung chung; công tác đôn đốc, kiểm tra sau thanh tra hiệu quả chưa cao. Lực lượng làm công tác thanh tra hành chính còn thiếu; Công an các huyện, thành phố, thị xã chưa có cán bộ thanh tra chuyên trách mà đang còn kiêm nhiệm và thường xuyên luân chuyển, điều động sang làm công tác khác, do đó khó khăn trong tổ chức và hoạt động; Công an cấp huyện chưa triển khai được cuộc thanh tra hành chính nào.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do: Thủ trưởng Công an một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh tra; chưa coi đây là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong công tác quản lý của đơn vị. Sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong công tác theo dõi, đôn đốc sau thanh tra còn hạn chế. Công tác tổ chức cán bộ tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; biên chế cán bộ làm công tác thanh tra hành chính còn ít.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính:

Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đối với công tác thanh tra hành chính, trong đó quan tâm bổ sung biên chế cho lực lượng thanh tra hành chính; trang bị cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc cho đơn vị thanh tra. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện quy định của pháp luật, của Bộ Công an.

Thứ hai, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra có tâm, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, bản lĩnh nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra hành chính trong toàn bộ quy trình của cuộc thanh tra, từ giai đoạn chuẩn bị thanh tra, quá trình thanh tra và báo cáo, kết luận cuộc thanh tra. Đảm bảo tiến hành đúng trình tự, thủ tục từ công tác chuẩn bị đến kết thúc thanh tra. Tăng cường công tác giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, trong đó cần thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Tăng cường giáo dục pháp luật về thanh tra nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho các đối tượng thanh tra trong việc chấp hành nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Đại úy Nguyễn Mạnh Trường    

Đội trưởng, Thanh tra Công an tỉnh

Hoạt Động Của Thanh Tra Sở Tài Chính

Tại Điều 23, 24, mục 4, Chương 2, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội quy định:

 Điều 23. Tổ chức của Thanh tra sở

 Thanh tra sở là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra sở được thành lập ở những sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc theo quy định của pháp luật.

Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra sở do Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra sở giúp Chánh Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra sở.

 Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở

 Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

 Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

 Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

 Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

 Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

 Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

 Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

 Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

*Trên cơ sở Luật Thanh tra và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra quy định

 Công tác thanh tra, kiểm tra là một chức năng không thể thiếu được của công tác quản lý, nó giúp cho cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời việc triển khai thực hiện các quyết định được ban hành, từ đó chấn chỉnh, bổ sung kịp thời các văn bản không phù hợp với tình hình mới, giúp cho các đơn vị được kiểm tra, thanh tra ngăn chặn sửa chữa những sai sót trong việc thực hiện các quyết định quản lý “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới“.

          Nhiệm vụ chủ yếu của công tác thanh tra là: “Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước”. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật góp phần ổn định chính trị – kinh tế lập lại kỷ cương, công bằng  xã hội. Đối với thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, khâu trọng yếu là các tổ chức thanh tra phải đặc biệt quan tâm là thanh tra quản lý kinh tế – tài chính.

          Những năm qua hoạt động thanh tra Tài chính đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực thực hiện thanh tra, kiểm tra tài chính trên các lĩnh vực như: công tác quản lý thu, chi NSNN, công tác quản lý và sử dụng kinh phí hành chính sự nghiệp, công tác quản lý giá… hoạt động của thanh tra Sở Tài chính có nhiều đổi mới, thực sự là công cụ quản lý của các cấp lãnh đạo; đã góp phần tích cực vào việc tăng thu và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu NSNN, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Sở trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã có những đề xuất xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, hoạt động có hiệu quả, nhưng đảm bảo không trái với quy định của pháp luật.

           Hoạt động của thanh tra Sở Tài chính đã có những đổi mới từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện thanh tra và kết luận xử lý. Xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực có tính thời sự tránh được sự chồng chéo trùng lắp, bước đầu đã gắn việc khảo sát, giám sát với việc lựa chọn đối tượng thanh tra, phương pháp thanh tra được đổi mới chuyển từ thanh tra các đơn vị nhỏ lẻ sang thanh tra chuyên đề diện rộng, số lượng thành viên đoàn thanh tra giảm, thời gian tiến hành thanh tra rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu cuộc thanh tra, tính chặt chẽ và khả thi của kết luận thanh tra được nâng lên do làm tốt khâu phân công, giao việc, chỉ đạo kiểm tra điều hành, phản biện trước, trong quá trình dự thảo và hoàn chỉnh kết luận. Về cơ bản các kiến nghị thanh tra, kiểm tra tài chính được các đơn vị tiếp thu và thực hiện, đã từng bước thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thanh tra kiểm tra tài chính, phối hợp giữa các phòng ban cùng các đơn vị trong ngành Tài chính (Thuế, Kho bạc…). Xây dựng kế hoạch phối hợp thanh tra theo chuyên đề, xử lý vướng mắc sau thanh tra, thông tin, báo cáo có những giải pháp tháo gỡ cho đơn vị những tồn tại về tài chính chưa được xử lý trong nhiều năm qua. Cùng với cơ chế quản lý cần đổi mới cho phù hợp, công tác thanh tra cũng đã có nhiều thay đổi để theo kịp yêu cầu của quản lý Nhà nư­ớc.  Mỗi một cán bộ thanh tra, thanh tra viên chính và thanh tra viên phải tự đổi mới bản thân, không ỷ lại, chờ đợi, cán bộ thanh tra cần trang bị cho mình những kiến thức chung và những kiến thức về lĩnh vực mình đang hoạt động để tăng cường thêm năng lực tư duy và hành động tích cực, sáng tạo góp phần xây dựng ngành thanh tra vững mạnh./.

                                                                              Bùi Thị Kim Quyên – Thanh tra Sở Tài chính

Đề Tài Công Tác Quản Trị Văn Phòng Với Việc Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Quảng Bình

PHẦN I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 3

I/ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 3

1. Khái niệm 3

2. Vai trò của công tác văn phòng 4

II/ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊVĂN PHÒNG. 5

1. Tổ chức bộ máy 5

2. Tổ chức phát triển nguồn nhân lực 5

3. Trang thiết bị văn phòng 8

4. Bố trí chỗ làm việc 9

5. Công nghệ thông tin 12

6. Môi trường làm việc 13

7. Xây dựng mối quan hệ giao tiếp-ứng xử trong

cơ quan, đơn vị 16

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Ở

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ MỘT VÀI SO SÁNH 17

I/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG 17

II/ THỰC TRẠNG & PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN, BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH 18

1. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Quảng Bình 19

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế 22

3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ 25

4. Đánh giá chung 33

5. Một số chức năng, nhiệm vụ mới bổ sung năm 2000 37

6. Hướng sắp xếp tổ chức bộ máy 38

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG Ở SỞ KẾ HOẠCH

VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH. 39

IV. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Ở SỞ KẾ HOẠCH

VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH. 43

1. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. 43

2. Thực trạng hoạt động căn phòng Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. 46

V/ MỘT VÀI SO SÁNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Ở

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ TRUNG TÂM

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VIỆT NAM 50

1. Giới thiệu vài nét về Trung tâm hợp tác nghiên cứu Việt Nam 50

2. Một vài so sánh 52

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU

QUẢ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG Ở SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH

QUẢNG BÌNH. 53

I/ PHƯƠNG HƯỚNG 53

1. Công tác chính trị tư tưởng 53

2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ 53

II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC

VĂN PHÒNG Ở SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH. 54

1. Tổ chức bộ máy quản lí 55

2. Tổ chức nhân sự 56

3. Công tác văn thư – lưu trữ 57

4. Công nghệ thông tin 57

5. Cải cách thủ tục hành chính 58

6. Sắp xếp chỗ làm việc 59

7. Môi trường làm việc 60

8. Xây dựng quan hệ công tác 60

9. Xây dựng được ý thức tổ chức kỉ luật, thực hiện tốt

quy chế hoạt động bộ máy cơ quan. 61

Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Nhân Khẩu Tạm Trú Của Công An Phường Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Bình

Từ năm 2013 đến 2017, công tác quản lý nhân khẩu tạm trú của Công an phường trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, như: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về cư trú của Công an tỉnh được thực hiện tốt, đầy đủ và triển khai đến Công an các phường. Ban chỉ huy Công an các thành phố, thị xã luôn xác định công tác quản lý nhân khẩu tạm trú là một trong những nội dung chỉ đạo lực lượng QLHC về TTXH nói chung, lực lượng Công an phường nói riêng phải thực hiện nghiêm túc.

Mặc dù trong thời gian qua, công tác QLNKTT của CAP, Công an tỉnh Quảng Bình đạt được nhiều kết quả, hỗ trợ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên công tác này vẫn còn bộc lộ những hạn chế, cụ thể là: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tạm trú chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên đúng mức, chưa tạo được mối quan hệ phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các cấp, các ngành trong việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền dẫn đến nhận thức và ý thức tự giác chấp hành của một bộ phận nhân dân đang còn thấp, đặc biệt là người dân lao động. Việc cấp sổ tạm trú có quy định thời hạn trong khi người đăng ký tạm trú thường xuyên thay đổi chổ ở. Khi chuyển đến nơi ở mới, Công an nơi ở mới tiếp tục cấp dẫn đến trường hợp một người có nhiều sổ đăng ký tạm trú gây lãng phí, khó khăn cho công tác quản lý. Công tác kiểm tra, hướng dẫn về mặt nghiệp vụ hoạt động đăng ký QLNKTT chưa được thường xuyên, có ý thức xem nhẹ hoạt động này. Chính điều đó đã dẫn tới thực trạng hiện nay lực lượng CAP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn lúng túng khi tiến hành nội dung QLNKTT, nhận thức chưa đầy đủ tác dụng nghiệp vụ khi tiến hành công tác này.

Công tác nắm tình hình, nắm di biến động của nhân khẩu tạm trú của lực lượng CAP còn thiếu nhạy bén, chưa đi vào chiều sâu, thu thập thông tin ít, chất lượng còn hạn chế. Lực lượng CAP mới chỉ nắm được những vấn đề nổi, chưa đi sâu để nắm nội dung về hoạt động, quan hệ, nghề nghiệp…của từng nhân khẩu đến tạm trú trên địa bàn; chưa theo dõi sát các loại nhân, hộ khẩu tạm trú trên địa bàn, nhất là những trường hợp xóa đăng ký tạm trú, thông tin về nhân hộ khẩu tạm trú là “đối tượng”… Công tác kiểm tra, xử lý còn nhiều thiếu kiên quyết, số lượt kiểm tra hàng năm còn chưa đáp ứng đủ so với số nhân khẩu đang sống trên địa bàn. Việc kiểm tra còn nặng tính hình thức và chưa gắn với công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân. Việc bổ sung thông tin thay đổi nhân khẩu tạm trú, báo cáo thống kê nhân khẩu, hộ khẩu tạm trú định kỳ và đột xuất thiếu kịp thời.

Trong những năm tới, tình hình ANQG và TTATXH vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn tìm cách lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý cư trú và công tác quản lý tạm trú nói riêng để phạm tội. Thành phần các loại tội phạm trong thời gian tới rất đa dạng về lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ văn hóa. Tập trung nhiều nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên, những người không có nghề nghiệp, việc làm; đối tượng có lệnh truy nã; đối tượng có tiền án, tiền sự. Tội phạm trong số đối tượng cơ hội chính trị, đối tượng lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ sẽ có chiều hướng tăng dần. Công tác quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn vẫn còn những thách thức. Đặc biệt dân cư tạm trú là đối tượng thuận lợi để bọn phạm tội, đối tượng truy nã, truy tìm trốn và ẩn náu. Sự hình thành nhiều khu công nghiệp, các trung tâm dịch vụ, nhu cầu về phòng trọ trong các khu ký túc xá của trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và các trường trung học phổ thông ở các hộ dân sẽ tăng lên; các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội trà trộn… làm cho tình hình phức tạp hơn.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân khẩu tạm trú theo chức năng của Công an phường, Công an tỉnh Quảng Bình, theo chúng tôi cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp sau:

1. Tập trung điều tra nghiên cứu, nắm tình hình về nhân khẩu tạm trú trên địa bàn được phân công.

2. Đổi mới phương thức, hình thức tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân chấp hành tốt các quy định về đăng ký, quản lý nhân khẩu tạm trú.

Thông qua công tác tiếp xúc với nhân dân tại trụ sở và nắm tình hình khu vực để tuyên truyền hướng dẫn nhân dân một cách cụ thể, dễ hiểu nhất. Đồng thời, thông qua các buổi sinh hoạt, họp khu phố, tổ dân phố chủ động chuẩn bị tài liệu về đăng ký, quản lý tạm trú để tuyên truyền cho lực lượng quần chúng nòng cốt nắm vững các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân từ đó tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành, tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm trên địa bàn; lồng ghép các quy định của pháp luật về quản lý tạm trú trên các phương tiện truyền thông một cách thường xuyên.

4. Tăng cường công tác kiểm tra nhân khẩu tạm trú.

Thông qua công tác kiểm tra giúp lực lượng làm công tác quản lý nhân khẩu tạm trú nắm lại hồ sơ, quy trình thực hiện một cách có hệ thống, phát hiện những thiếu sót, tồn tại, những vấn đề chưa hợp lý để chấn chỉnh bổ sung kịp thời. Việc thường xuyên kiểm tra còn giúp CSKV có trách nhiệm hơn với công việc, hồ sơ chặt chẽ theo đúng quy định của Luật Cư trú, cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, phát hiện những trường hợp lợi dụng các quy định của Luật Cư trú để hoạt động phạm tội.

Việc kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm, sử dụng đồng bộ nhiều phương pháp kiểm tra như: Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, kiểm tra chéo thông qua công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình chấp hành quy định về quản lý tạm trú của các hộ dân. Kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm, những đối tượng từ nơi khác đến sinh sống không đăng ký tạm trú đề xuất xử lý, giải quyết.

Xây dựng quy chế quản lý nhân khẩu tạm trú tại các khu công nghiệp, khu nhà ở cho công nhân để quản lý người lao động, làm việc, đến sinh sống trong các khu vực này. Đồng thời lực lượng CSKV cần thường xuyên hướng dẫn, yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm gắn với hoạt động quản lý tạm trú trong và ngoài cơ sở cho lực lượng bảo vệ.Trong quá trình quản lý sinh viên tạm trú cần chủ động phối hợp với nhà trường để nắm tình hình việc chấp hành nội quy, kỷ luật của sinh viên. Khi sinh viên đến địa bàn tạm trú, cùng với việc nắm tình hình về quê quán, lai lịch, nhân thân, CSKV phải hướng dẫn họ chấp hành các quy định về an ninh, trật tự. Mặt khác CSKV cần nắm những thông tin về học tập như: học trường nào, lớp nào. Đồng thời CSKV cần nắm họ tên, địa chỉ, số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm để thông tin liên lạc trao đổi về tình hình sinh viên.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhân khẩu tạm trú.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thủ tục đơn giản, nhanh gọn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú, tránh đi lại nhiều lần gây phiền hà cho công dân. CSKV cần căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện quản lý tạm trú theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác. CSKV là nòng cốt trực tiếp xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư trong quá trình quản lý cư trú cũng như nhân khẩu tạm trú trên địa bàn các phường nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhân khẩu cư trú. Có kế hoạch đầu tư, sử dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý tạm trú để xây dựng hệ thống dữ liệu về cư trú cấp cơ sở; dữ liệu về cư trú trên máy tính cá nhân của CSKV nhằm đảm bảo cập nhật, tra cứu thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Ban chỉ huy Công an các phường cần đề xuất cấp trên đầu tư kinh phí và trang thiết bị các phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật hiện đại để phục vụ yêu cầu quản lý nhân khẩu tạm trú hiện nay.

Thiếu tá Trần Công Định Đội trưởng, Công an thị xã Ba Đồn

Bạn đang xem bài viết Thực Trạng Về Tổ Chức, Hoạt Động Thanh Tra Hành Chính Của Công An Tỉnh Quảng Bình Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thanh Tra Hành Chính – Công An Tỉnh Quảng Bình trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!