Xem Nhiều 5/2022 # Thuyet Minh Bien Phap Thi Cong Tham Nhua # Top Trend

Xem 12,078

Cập nhật thông tin chi tiết về Thuyet Minh Bien Phap Thi Cong Tham Nhua mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 12,078 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Thi Công Bê Tông Nhựa Asphalt
 • Biện Pháp Thi Công Đường Bê Tông Nhựa Polime
 • Biện Pháp Thi Công Sơn Bả Hiệu Quả Nhất Hiện Nay
 • Quy Trình Thi Công Sơn Bả Hoàn Tiện Tường Nhà Vừa Xây
 • Hướng Dẫn Thi Công Sơn Bả Tường Nhà Đúng Quy Trình
 • Published on

  1. 1. Bi n pháp t ch c thi công Trang 1 / 25 Make By Ph m Đình Th c CÔNG TY C PH N Đ U TƯ XÂY D NG B.M.T ĐC : 36 VÕ VĂN T N – P.6 – Q.3 – chúng tôi THUY T MINH BI N PHÁP T CH C THI CÔNG T NG TH CÔNG TRÌNH : M R NG NHÀ MÁY THÉP – VINAKYOEI H NG M C : R I TH M BÊ TÔNG NH A NÓNG MÃ H SƠ: BMT/BPTC – 01/VKS CÔNG TY C PH N Đ U TƯ XÂY D NG BMT PHIÊN B N NGƯ I L P KI M TRA GHI CHÚ V.01 H sơ ñ trình l n th 1 Ngày 20 tháng 6 năm 2014 PHIÊN B N KI M TRA PHÊ DUY T GHI CHÚ V.01
  2. 2. Bi n pháp t ch c thi công Trang 2 / 25 Make By Ph m Đình Th c M c l c Chương 1: Gi i pháp k thu t – Phương án thi công t ng th I. Gi i thi u chung II. Gi i pháp thi công III. Công tác hoàn thi n công trình – nghi m thu – bàn giao. Chương 2: Bi n pháp t ch c thi công chi ti t I. Các quy trình k thu t trong thi công – ki m tra và nghi m thu II. N i quy công trư ng III. Sơ ñ t ch c công trư ng IV. Sơ ñ thi công t ng quát V. Bi n pháp t ch c thi công VI. Tri n khai thi công VII. Các b n v t ch c thi công Chương 3: Yêu c u v t tư I. B ng t ng h p các ch ng lo i v t tư s d ng cho công trình. II. Yêu c u k thu t ñ i v i l p dính bám III. Yêu c u v t tư ñ i v i công tác s n xu t bê tông nh a. Chương 4: Ki m soát ch t lư ng thi công I. Các bi n pháp ki m soát ch t lư ng thi công II. H th ng bi u m u nghi m thu. III. Bi u m u các biên b n nghi m thu Chương 5: Máy móc – Thi t b ph c v thi công B ng th ng kê máy móc – thi t b ph c v thi công CÔNG TY C PH N Đ U TƯ XÂY D NG B.M.T ĐC : 36 VÕ VĂN T N – P.6 – Q.3 – TP.HCM
  3. 3. Bi n pháp t ch c thi công Trang 3 / 25 Make By Ph m Đình Th c CHƯƠNG 1 GI I PHÁP K THU T – PHƯƠNG ÁN THI CÔNG T NG TH I. Gi i thi u chung: Quy mô ph m vi công vi c: Công tác chu n b : – T p k t máy móc thi t b ñ n công trư ng. – Di d i, ñ c b ph n bê tông xi măng, g ch chèn sau ñó lót g ch Con sâu ñ ñ m b o các phương ti n lưu thông. Công tác chính: – Kh o sát cao ñ hi n h u cho toàn khu v c c n thi công. – Kh o sát cao ñ hi n h u cho toàn khu v c c n thi công. – Chia lư i cao ñ cho ñ i thi công th m nh a. – V sinh và tư i nh a dính bám b ng nhũ tương CRS-1 hàm lư ng 0.5 kg/m2. – R i th m bê tông nh a C19 dày trung bình 07cm – Lu lèn hoàn thi n m t ñư ng. – V sinh và tư i nh a dính bám b ng nhũ tương CRS-1 hàm lư ng 0.5 kg/m2. – R i th m bê tông nh a h t m n dày trung bình 05cm – Lu lèn hoàn thi n m t ñư ng. – Nghi m thu bàn giao công trình. II. GI I PHÁP THI CÔNG: – Thi công th công k t h p v i cơ gi i (ch y u là cơ gi i). – Tùy theo tình hình thi công t i các khu v c lân c n công trư ng có th t ch c thi công r i th m bê tông nh a vào ban ñêm. Riêng công tác cào bóc tùy theo ti n ñ có th t ch c vào c ban ngày và ban ñêm, t ch c thi công 02 ca/ngày làm vi c ñ rút ng n th i gian thi công. III. CÔNG TÁC HOÀN THI N CÔNG TRÌNH – NGHI M THU – BÀN GIAO: – Ki m tra ch t lư ng công trình – D n d p v sinh hoàn tr m t b ng – V n chuy n các v t li u th a ra kh i công trình – T ch c nghi m thu và bàn giao công trình.
  4. 4. Bi n pháp t ch c thi công Trang 4 / 25 Make By Ph m Đình Th c CHƯƠNG 2 BI N PHÁP T CH C THI CÔNG CHI TI T I. CÁC QUY TRÌNH K THU T TRONG THI CÔNG – KI M TRA – NGHI M THU: – TCVN 8819-2011 : M t ñư ng bê tông nh a nóng – yêu c u thi công và nghi m thu. – TCVN 8817-2011 : Nhũ tương nh a ñư ng a xít – toàn t p. – TCVN 8864-2011 : M t ñư ng ô tô – xác ñ nh ñ b ng ph ng b ng thư c dài 3,0 mét – 22 TCN 279-01 : Yêu c u k thu t và phương pháp thí nghi m – nh a ñư ng ñ c – TCVN 8866-2011 : M t ñư ng ô tô – xác ñ nh ñ nhám m t ñư ng b ng phương pháp r c cát – th nghi m. – TCVN 5308-1991 : Quy ph m k thu t an toàn trong xây d ng. – Quy ñ nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ban hành theo Ngh ñ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph . – Ngh ñ nh s 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 v s a ñ i b sung m t s ñi u c a Ngh ñ nh 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. II. N I QUY CÔNG TRƯ NG: – Cán b , công nhân làm vi c trên công trư ng ph i ch p hành n i quy, quy trình làm vi c, n i quy k lu t lao ñ ng, các quy trình trong b n n i quy này. – Ph i th c hi n t t công tác nghi p v chuyên môn, bi n pháp k thu t thi công, bi n pháp an tòan ñ ra, b o ñ m ch t lư ng công trình, ti n ñ thi công, an tòan lao ñ ng trên công trư ng. – Công nhân không ñư c ñi l i ngoài ph m vi c a ñơn v mình. Ra vào c ng trong gi làm vi c ph i ñư c phép c a cán b ph trách. C m vào khu v c có bi n báo nguy hi m. – Ph i s d ng và b o qu n t t các d ng c làm vi c, các trang b phòng h lao ñ ng ñã ñư c c p phát. – C m u ng rư u bia và các ch t kích thích trư c, trong gi làm vi c. C m ngư i say rư u vào công trư ng. C m tranh ch p gây m t an ninh tr t t trên công trư ng. – C m ñùa gi n trong gi làm vi c ho c ngh ngơi t i các v trí không an toàn. – C m hút thu c hay s d ng ng n l a ch xăng d u ho c nơi d cháy n . – C m làm vi c riêng trong gi làm vi c cũng như ñưa các máy móc ra kh i ph m vi công trư ng v i m c ñích cá nhân. Khi có mưa to gió l n không ñư c trú mưa nh ng nơi ñang xây d dang mà ph i vào nơi an tòan ñã ñư c quy ñ nh.
  5. 5. Bi n pháp t ch c thi công Trang 5 / 25 Make By Ph m Đình Th c – Công nhân l i ñêm ph i ñăng ký v i Ban ch huy công trư ng ñ l p th t c ñăng ký t m trú v i cơ quan an ninh ñ a phương. – C m ñưa thân nhân ho c ngư i l vào công trư ng khi chưa ñư c s ñ ng ý c a Ban ch huy công trư ng. – Khách liên h công tác, khách vi ng thăm công trư ng c n theo s hư ng d n c a b o v công trư ng. III. SƠ Đ T CH C CÔNG TRƯ NG: SITE ENGINEER Nguyen To Hieu HP: 0946.503.768 SURVEY Ma Van Long HP: 0985.299.929 CONSTRUCTION TEAM TEAM LEADER: Bui Thuc Thuyen HP: 0917.367.621 + Group 1: Cleaning + Group 2: Supply & Spray emulsion + Group 3: Asphalt paving LABORATORY Pham Thien Phuc HP: 0916.511.224 QUALITY CONTROL + AT ASPHALT PLANT Nguyen Hoang Minh HP: 0908.367.337 + AT CONSTRUCTION SITE Tran Kim Huy HP : 0917.411.220 ASPHALT MILLING MACHINE TEAM Phung Van Duc HP: 0913.859.981 PROJECT MANAGER Tran Minh Dong HP: 0916.765.051 SITE MANAGER Tran Minh Dong HP: 0916.765.051 SAFETY OFFICER Nguyen Van Roi HP: 0908.648.958
  6. 6. Bi n pháp t ch c thi công Trang 6 / 25 Make By Ph m Đình Th c IV. SƠ Đ THI CÔNG T NG QUÁT: Ch p thu n ngu n v t li u tai tr m tr n: 1. C t li u thô 2. C t li u m n 3. B t khoáng 4. Nh a ñư ng Ch p thu n thi t k c p ph i: 1. Bê tông nh a C19 h t trung 2. Bê tông nh a C12.5 C9.5 h t m n Ch p thu n v t li u tư i dính bám d Tr m tr n bê tông nh a nóng Công trư ng D n v sinh, tư i nhũ tương dính bám CRS-1 Ki m tra cao ñ và bù ñá R i th m BTNN Lu lèn Hoàn thi n
  7. 7. Bi n pháp t ch c thi công Trang 7 / 25 Make By Ph m Đình Th c V. BI N PHÁP T CH C THI CÔNG: 5.1. Sơ ñ thi công * L p bê tông nh a C19 h t trung V sinh b m t l p BTN cũ, n n BTXM Tư i nh a dính bám CSR-1 0.5 kg/m2e Máy nén khí Xe tư i nh a; Máy tư i bán t ñ ng R i th m và lu lèn l p BTNC19 h t trung R i th m l p BTNC19 h t tr ng Máy th m Super Vogele 1600 Lu sơ b Lu trung gian Xe lu rung 2 bánh s t (8 -10 t n) Lu bánh l p (16 t n) Xe lu 2 bánh s t (8 -10 t n) Lu hoàn thi n Xe lu rung 2 bánh s t (8 -10 t n) Cào bóc b m t bê tông nh a cũ, bê tông xi măng Nghi m thu cao ñ và ñ b ng ph ng Ki m tra và nghi m thu Khoan m u ki m tra ñ ch t và chi u dày Máy cào bóc Writgen W2000 Xe tư i nư c; Đ i v sinh sau cào bóc
  8. 8. Bi n pháp t ch c thi công Trang 8 / 25 Make By Ph m Đình Th c * L p bê tông nh a C12.5 h t m n Ki m tra và nghi m thu Khoan m u ki m tra ñ ch t và chi u dày Nghi m thu cao ñ và ñ b ng ph ng V sinh b m t l p BTNC19 Tư i nh a dính bám CSR-1 0.5 kg/m2 Máy nén khí Xe tư i nh a; Máy tư i bán t ñ ng R i th m và lu lèn l p BTNC12.5 h t m n R i th m l p BTNC12.5 h t m n Máy th m Super Vogele 1600 Lu sơ b Lu trung gian Xe lu 2 bánh s t (8 -10 t n) Lu bánh l p (16 t n) Xe lu 2 bánh s t (8 -10 t n) Lu hoàn thi n Xe lu 2 bánh s t (8 -10 t n)
  9. 9. Bi n pháp t ch c thi công Trang 9 / 25 Make By Ph m Đình Th c 5.2. T ch c thi công: a. Công tác chu n b – Thí nghi m v t li u ñ u vào, thi t k c p ph i và ch p thu n tr m tr n BTN Trư c khi ti n hành thi công r i th m BTN, Phòng thí nghi m công ty BMT l y m u v t li u ñ u vào bao g m: Đá các lo i, cát, b t khoáng, nh a ñư ng 60/70, …, t i tr m ñ thí nghi m các ch tiêu cơ lý và thi t k c p ph i h n h p bê tông nh a phù h p v i ngu n v t li u t i tr m trình Tư v n giám sát. – V t li u tư i dính bám: Đư c ki m soát b i nhà cung c p b. Phương án t ch c thi công – Phương án nhân s : * Ban ñi u hành coâng trình + Giám ñ c DA : 01 ngư i + Ch huy trư ng : 01 ngư i + Cán b k thu t : 01 ngư i + Cán b ATLD : 01 ngư i * Đ i thi công + Đ i tr c ñ c : 05 ngư i + T v sinh : 10 ngư i + Đ i thi công cào bóc : 04 ngư i + Đ i thi công r i th m : 15 ngư i – Phương án thi t b thi công Tùy vào ti n ñ thi công và kh i lư ng m t b ng ñư c bàn giao mà b trí thi t b cho phù h p. D ki n s t p k t ñ n công trư ng 01 ñ i thi công v i s lư ng máy móc thi t b như sau: + Máy cào bóc : 01 chi c; + Máy r i BTN : 01 chi c; + Lu rung 2 bánh thép : 02 chi c; + Lu bánh l p : 01 chi c; + Máy tư i nh a : 01 chi c; + Máy th i b i : 01 chi c; + Xe b n nư c 6m3 : 01 chi c; + Xe v n chuy n BTN : 15 chi c. – T p k t máy móc – thi t b ñ n công trư ng: Khi công tác bàn giao m t b ng tri n khai xong, t p k t ñ i cào bóc ñ n tri n khai cào bóc, khi cào bóc hoàn thành s gi i th máy cào bóc, sau ñó t p k t ñ i th m ñ ph c v công tác ki m tra thi t b trư c khi thi công.
  10. 10. Bi n pháp t ch c thi công Trang 10 / 25 Make By Ph m Đình Th c VI. TRI N KHAI THI CÔNG 6.1. Nh n m t b ng thi công: M t b ng thi công s ñư c giao nh n gi a hai ñơn v . M t b ng trư c khi bàn giao ph i ñư c di d i toàn b các các chư ng ng i v t t o thu n l i cho công tác cào bóc l p bê tông nh a cũ, bê tông xi măng Trong quá trình bàn giao, n u c n ki m tra l i các thông s k thu t, bên nh n có th ñ ngh t ch c ki m tra l i trư c khi tri n khai thi công l p BTN. 6.2. Thi công r i th m BTN 6.2.1. D n v sinh m t b ng: Sau khi cào bóc xong, ti n hành d n v sinh m t ñư ng. Công tác d n v sinh s do t v sinh ñ m nh n, ñư c th c hi n ch y u b ng th công. Dùng ch i c ng quét gom các b i b n và các v t li u th a sau khi cào bóc còn l i trên m t ñư ng, sau ñó thu d n ra kh i ph m vi thi công. Đ xu t s d ng nư c, ñi n t i Nhà máy Bosch, dùng máy bơm ñ h tr v sinh, r a m t ñư ng sau cào bóc. Trong trư ng h p, sau cào bóc còn b r ng v t BTN cũ (sát biên) không th cào bóc thì chia làm 2 phương án x lý: – N u biên không thu nư c, có th th m BTN m i trùm lên ph n BTN cũ. – N u biên thu nư c, thì ti n hành ñ c b ph n BTN cũ, ñ chu n b th m l i BTN m i. 6.2.2. Tư i nh a dính bám m t ñư ng: Công tác d n v sinh ph i ñư c t ch c nghi m thu trư c khi tư i nh a dính bám. Tùy vào v t li u s d ng ñ tư i dính bám mà b trí thi công phù h p. Đ i v i nhũ tương CRS-1, có th s d ng xe tư i nh a chuyên d ng ñ tư i, tùy vào hàm lư ng tư i nh a mà cài ñ t các thông s k thu t phù h p ñ công tác tư i nh a ñư c chu n xác ho c s d ng máy tư i b ng tay. Chia b r ng thành nhi u v t tư i, b m t tư i nh a sau khi tư i xong ph i ñ u, lư ng nh a ph i ph kín b m t.
  11. 11. Bi n pháp t ch c thi công Trang 11 / 25 Make By Ph m Đình Th c Trong quá trình tư i nh a n u lư ng nhũ tương b tràn ra ngoài thì nhanh chóng l p ph n nhũ tương tràn b ng cát ho c ñ t. Sau ñó ch a vào vào thùng có d u hi u nh n bi t rõ ràng ñ ñưa ñi ñ b . Cô l p ph m vi ñã tư i nh a xong, tuy t ñ i không cho các thi t b ñi vào khi nh a tư i chưa phân tích xong. Tuỳ theo ñi u ki n th i ti t, th i gian t lúc tư i nhũ tương CRS-1 dính bám ñ n khi r i l p BTNN t i thi u là 1h. 6.3.3. V n chuy n bê tông nh a Dùng ô tô t ñ v n chuy n h n h p BTNN t tr m tr n ra công trư ng. Thùng xe ph i kín, s ch, có quét l p m ng dung d ch xà phòng vào ñáy và thành thùng (ho c d u ch ng dính bám). Không ñư c dùng d u nh n, d u c n hay các dung môi làm hoà tan nh a ñư ng ñ quét ñáy và thành thùng xe. Xe v n chuy n h n h p BTNN ph i có b t che ph .
  12. 12. Bi n pháp t ch c thi công Trang 12 / 25 Make By Ph m Đình Th c M i chuy n ô tô v n chuy n h n h p khi r i tr m ph i có phi u xu t xư ng ghi rõ nhi t ñ h n h p, kh i lư ng, th i ñi m xe r i tr m tr n, nơi xe s ñ n, bi n s xe, tên ngư i lái xe. Trư c khi ñ h n h p bê tông nh a vào ph u máy r i, ph i ki m tra nhi t ñ h n h p b ng nhi t k , n u nhi t ñ h n h p nh hơn quy ñ nh thì ph i lo i b . 6.3.4. R i th m bê tông nh a L p ñ t h th ng cao ñ chu n cho máy r i: c u t o c a h th ng cao ñ chu n tuỳ thu c vào lo i c m bi n c a máy r i. Khi l p ñ t h th ng này ph i chú ý tuân th ñ y ñ hư ng d n c a nhà s n xu t thi t b và ph i ñ m b o các c m bi n làm vi c n ñ nh v i h th ng cao ñ chu n này. H n h p BTN ph i ñư c r i b ng máy. Tr nh ng v trí c c b máy không th r i ñư c thì m i ñư c phép r i th công. Trư c khi b t ñ u công tác r i h n h p, các thanh g t c a máy r i ph i ñư c làm nóng. Gu ng xo n c a máy r i ph i ñư c ñ t nóng trư c khi ñ v t li u vào máy. H n h p ñư c r i và san g t theo ñúng ñ d c d c, cao ñ , m t c t ngang yêu c u. Theo b r ng m t bê tông hi n h u, ch c n dùng 1 máy r i, trình t r i ph i ñư c t ch c sao cho kho ng cách gi a các ñi m cu i c a các v t r i trong ngày là nh nh t. Ô tô ch h n h p BTN ñi lùi t i ph u máy r i, bánh xe ti p xúc ñ u và nh nhàng v i 2 tr c lăn c a máy r i. Sau ñó ñi u khi n cho thùng ben ñ t t h n h p xu ng gi a ph u máy r i. Xe ñ s 0, máy r i s ñ y ô tô t t v phía trư c cùng máy r i. Khi h n h p BTN ñã phân ñ u d c theo gu ng xo n c a máy r i và ng p t i 2/3 chi u cao gu ng xo n thì máy r i b t ñ u ti n v phía trư c theo v t quy ñ nh. Trong quá trình r i luôn gi cho h n h p thư ng xuyên ng p 2/3 chi u cao gu ng xo n. T c ñ r i ph i n ñ nh và ph i ñư c gi ñúng trong su t quá trình r i. Trong su t th i gian r i h n h p BTN, b t bu c ph i ñ thanh ñ m c a máy r i luôn ho t ñ ng. Ph i thư ng xuyên dùng thu n s t ñã ñánh d u ñ ki m tra b dày r i. Cu i ngày làm vi c, máy r i ph i ch y không t i ra quá cu i v t r i ít nh t 5 m m i ñư c ng ng ho t ñ ng. M i n i ngang sau m i ngày làm vi c ph i ñư c s a cho vuông góc v i tr c ñư ng. Trư c khi r i ti p, ph i c t b ph n ñ u m i n i, sau ñó dùng nh a tư i dính
  13. 13. Bi n pháp t ch c thi công Trang 13 / 25 Make By Ph m Đình Th c bám quét lên v t c t ñ ñ m b o v t r i cũ và m i dính k t t t. Các m i n i ngang c a hai v t r i sát nhau ph i cách nhau ít nh t 1 m. Các m i n i d c ñ qua ngày cũng ph i ñư c x lý như ñ i v i m i n i ngang. Trư c khi r i v t ti p theo, ph i c t b ph n rìa c a v t r i cũ, dùng nh a tư i dính bám quét lên v t c t sau ñó m i ti n hành r i. Trong trư ng h p máy ñang r i g p tr i mưa ñ t ng t thì Đ i trư ng thi công s báo ngay v tr m tr n t m ng ng cung c p bê tông nh a. Trong trư ng h p khi l p bê tông ñã lu lèn sơ c p thì cho phép ti p t c lu trong mưa cho h t s lư t yêu c u. Xác định tại Công trình có thể mưa Kỹ sư Công trình báo cho Nhà máy ngưng sản xuất Tập trung thi công hết phần BTN còn lại trên xe tải. Các xe còn lại tìm kiếm chỗ để trú mưa
  14. 14. Bi n pháp t ch c thi công Trang 14 / 25 Make By Ph m Đình Th c Xe ch BTNN ph i che b t l i, di chuy n vào v trí không nh hư ng b i mưa gió, tránh gi m nhi t ñ c a BTNN trong thùng xe. Sau khi ng ng mưa: Ki m tra l i nhi t ñ BTN, n u l n hơn 120o C thì m i có th ti p t c th m. Làm s ch n n, th i nư c ñ chu n b thi công ti p. 6.3.5. Lu lèn h n h p BTN – Qui trình lu lèn bê tông nh a ph i th c hi n theo ba giai ño n. Tiêu chu n c a nó ñư c th hi n như b ng 4 c a ñ cương này. Lư t lu c a m i giai ño n s ñư c quy t ñ nh sau khi ñã th m th bê tông nh a b i Tư v n giám sát. – Nhi t ñ h n h p bê tông nh a nóng chuy n ñ n công trư ng ph i n m trong kho ng t 1200C ñ n 1650C . Nhi t ñ t i thi u cho lu lèn sơ b là 1200C . M c khác b ng tiêu chu n trên ñ c p ñ n các giá tr s , ñ c bi t là ph m vi nhi t ñ cho t ng giai ño n th m khác nhau, hi n th m c tiêu các giá tr ñáp ng ñư c v yêu c u ñ ch t. – Theo yêu c u c a 3 giai ño n lu lèn (lu sơ b , trung gian và hoàn thi n) Giai ño n Lu sơ b Lu trung gian Lu hoàn thi n Lo i lu 1 Lu (8-10 T) (2 bánh thép) 1 L p (12-16 T) 1 Lu (8-10 T) (2 bánh thép) 1 Lu (8-10 T) (2 bánh thép) S lư t lu 2 – 4 8 – 10 3 – 4
  15. 15. Bi n pháp t ch c thi công Trang 15 / 25 Make By Ph m Đình Th c Lu bánh s t : T i ña 3 km/h ñ u ñ n Lu bánh l p : T i ña 2.5 km/h cho lư t lu ñ u tiên. T i ña 5 km/h cho các lư t lu ti p sau. T i thi u m t lu bánh s t và m t lu bánh hơi ph c v qui trình lu lèn bê tông nh a. Vi c lu lèn ñư c xác nh n theo tiêu chu n c a d án. (i). Lu sơ b : Sau khi th m bê tông nh a, lu sơ b và trung gian s ñư c ti n hành b i lu bánh s t (8-10 T). T i thi u t 2-4 lư t trên toàn b b m t trong su t quá trình lu sơ b . The steel roller / Lu 2 bánh thép (ii). Lu trung gian: Ngay sau khi quá trình lu sơ c p k t thúc và bê tông nh a v n còn nóng, ti n hành lu th c p trên b m t không ít hơn 8-10 lư t b i lu bánh hơi (12-16 T) và lu rung hai bánh (8-10 T), ho c 02 lu bánh hơi (12-16 T). Các lu bánh hơi ph i nh n, cùng kích c , và căng ñúng áp l c.
  16. 16. Bi n pháp t ch c thi công Trang 16 / 25 Make By Ph m Đình Th c (iii). Lu hoàn thi n: Khi nhi t ñ v n n m trong gi i h n cho phép, sau khi lu th c p b ng lu l p ñã hoàn thành thì ñưa 01 lu (8-10 T) ñ t o ñ b ng ph ng, ñ ch t và hoàn thi n b m t. The steel roller / Lu 2 bánh thép – Sau khi h n h p nh a ñã ñư c th m, căn ch nh cho ñ u b m t s ti n hành lu lèn ñ ng b b i xe lu. M c ñ lu lèn c n ñ t ít nh t 98% (theo AASHTO T230) m t ñ m u ñư c lu trong phòng thí nghi m ñư c làm cùng lo i v t li u v i t l như nhau. VII. B N V T CH C THI CÔNG (B sung sau)
  17. 17. Bi n pháp t ch c thi công Trang 17 / 25 Make By Ph m Đình Th c CHƯƠNG 3 YÊU C U V T TƯ S D NG CHO CÔNG TRÌNH I. B NG T NG H P CÁC CH NG LO I V T TƯ S D NG CHO CÔNG TRÌNH: TT Tên v t tư Ngu n g c v t tư Nhà cung c p Ghi chú 1 Đá các lo i Tân Đông Hi p (Tân Cang) – Vi t Nam Theo TKCP ñư c phê duy t 2 Nh a ñư ng 60/70 Vi t Nam ADCO, Petrolimex 3 B t khoáng Vi t Nam Holcim 4 Nhũ tương phân tích nhanh CRS-1 Vi t Nam ADCO II. YÊU C U K THU T Đ I V I L P NHŨ TƯƠNG DÍNH BÁM CRS-1: V t li u dùng ñ tư i dính bám là lo i nhũ tương g c axít phân tích nhanh CRS-1. K t qu thí nghi m nhũ tương CRS-1 ph i th a mãn các yêu c u k thu t theo b ng sau: STT No Tên ch tiêu (Specifcation) Lo i (Type) Phân tách nhanh (Cationic Rapid Setting) Phân tách ch m (Cationic Slow Setting) Đơn v (Unit) CRS-1 CSS -1h I THÍ NGHI M TRÊN M U NHŨ TƯƠNG A XÍT (TESTS ON CATIONIC EMULSIFIED ASPHALT) 1 Hàm lư ng nh a (Asphalt content) % ≥ 60 ≥ 57 2 Hàm lư ng d u (Oil content) % ≤ 3 – 3 Đ nh t Saybolt Furol 50o C (Viscosity, Saybolt Furol at 50°C) giây 20÷100 – II THÍ NGHI M TRÊN M U NH A THU ĐƯ C T THÍ NGHI M XÁC Đ NH HÀM LƯ NG NH A (TESTS ON RESIDUE) 4 Đ kim lún 25o C, 100g, 5 giây (Penetration, 25°C, 100 g, 5 s) 1/10 mm 60÷70 40÷90 5 Đ kéo dài 25o C, 5cm/phút (Ductility, 25°C, 5 cm/min) cm ≥ 40 ≥ 40 III. YÊU C U V T TƯ Đ I V I CÔNG TÁC S N XU T BÊ TÔNG NH A: 3.1. Bê tông nh a nóng – Đá các lo i: + Đá dăm trong h n h p bê tông nh a ñư c xay ra t ñá t ng, ñá núi, t cu i s i, t x lò cao không b phân h y.
  18. 18. Bi n pháp t ch c thi công Trang 18 / 25 Make By Ph m Đình Th c + Không ñư c dùng ñá dăm xay t ñá mác-nơ, sa th ch sét, di p th ch sét. Các ch tiêu cơ lý c a ñá dăm dùng cho t ng lo i bê tông nh a ph i th a mãn các quy ñ nh TCVN 8819-2011. + Lư ng ñá dăm m m y u và phong hóa không ñư c vư t quá 10% kh i lư ng ñ i v i bê tông nh a r i l p trên và không quá 15% ñ i v i bê tông nh a r i l p dư i. Xác ñ nh theo TCVN 1771, 1772-87. + Lư ng ñá th i d t c a ñá dăm không ñư c vư t quá 15% kh i lư ng ñá ñăm trong h n h p. Xác ñ nh theo TCVN 7572-13: 2006. + Trong cu i s i xay không ñư c quá 20% kh i lư ng là lo i ñá g c silic. + Hàm lư ng b i, bùn, sét trong ñá dăm không vư t quá 2% kh i lư ng, trong ñó hàm lư ng sét không quá 0,05% kh i lư ng ñá. Xác ñ nh theo TCVN 7572-8: 2006. + Trư c khi cân ñong sơ b ñ ñưa vào tr ng s y, ñá dăm c n ph i ñư c phân lo i theo các c h t: – Đ i v i bê tông nh a h t m n, phân ra ít nh t 2 c h t 10-15mm và 5-10mm. – Đ i v i bê tông nh a h t trung, phân ra ít nh t 3 c h t 15-20(25)mm và 10- 15mm và 5-10mm. – Đ i v i bê tông nh a h t l n, phân ra ít nh t 2 c h t 20(25)-40mm và 5- 20(25)mm. – Nh a ñư ng: + Nh a ñư ng dung ñ ch t o h n h p bê tông nh a r i nóng là lo i nh a ñư ng ñ c g c d u m . + Nh a ñ c ñ ch t o bê tông nh a r i nóng theo tiêu chu n 22 TCN 279-01. + Nh a ph i s ch, không l n nư c và t p ch t. + Trư c khi s d ng nh a, ph i có h sơ v các ch tiêu k thu t c a các lo i nh a s dùng và thõa các ch tiêu như quy ñ nh t i b ng sau: STT Các ch tiêu ĐV C p 60/70 Tiêu chu n áp d ng Tiêu chu n tham kh o 1 Đ kim lún 250 C 0.1mm 60 – 70 22TCN279-01 ASTM D5 AASHTO T49 2 Đ kéo dài 250 C cm Min. 100 22TCN279-01 ASTM D113 AASHTO T151 3 Nhi t ñ hóa m m (phương pháp vòng và bi) 0 C 46 – 55 22TCN279-01 AASHTO T53-96 4 Nhi t ñ b t l a 0 C Min. 230 22TCN279-01 ASTM D92 AASHTO T48 5 Lư ng t n th t sau khi ñun nóng 163°C trong 5 gi % Max. 0.8 22TCN279-01 ASTM D6 AASHTO T47 6 T l ñ kim lún c a nh a ñư ng sau khi ñun nóng 163 0 C trong 5 gi so v i ñ kim lún 250 C % Min. 75 22TCN279-01 ASTM D6/D5
  19. 19. Bi n pháp t ch c thi công Trang 19 / 25 Make By Ph m Đình Th c 7 Lư ng hòa tan trong Trichloroethylene C2 Cl4 % Min. 99 22TCN279-01 ASTM D2042 AASHTO T44 8 Kh i lư ng riêng 25°C g/cm3 1 – 1.05 22TCN279-01 ASTM D70 AASHTO T228 9 Đ dính bám v i ñá grade Min. 3rd grade 22TCN279-01 ASTM D3625 10 Hàm lư ng paraffin % Max. 2.2 22TCN279-01 DIN-52015 – B t khoáng: + B t khoáng ñư c nghi n t ñá cácbônát (ñá vôi canxit, ñô lô mit, ñá d u…) có cư ng ñ nén không nh hơn 200daN/cm2 và t x badơ c a c a lò luy n kim ho c xi măng. + Đá cácbônát dùng s n xu t b t khoáng ph i s ch, ch a b i, bùn, sét không quá 5%. + B t khoáng ph i khô, tơi (không vón hòn). + Các ch tiêu k thu t chi ti t c a b t khoáng nghi n t ñá cacbonat tham kh o t i t i TCVN 8819:2011
  20. 20. Bi n pháp t ch c thi công Trang 20 / 25 Make By Ph m Đình Th c CHƯƠNG 4 KI M SOÁT CH T LƯ NG THI CÔNG I. CÁC BI N PHÁP KI M SOÁT CH T LƯ NG THI CÔNG. Quy trình ki m soát ch t lư ng thi công m t ñư ng bê tông nh a nóng – Công tác ki m tra và nghi m thu ñư c th c hi n theo các trình t sau: a. Ki m tra trư c khi khi r i BTNN: + Ki m tra ch t lư ng n n bê tông xi măng: Đ s ch và ñ khô ráo m t móng b ng m t. + Ki m tra s ñ ng ñ u, hàm lư ng nh a dính bám b ng k t qu thí nghi m t i hi n trư ng. + Ki m tra v trí các c c tim và c c gi i h n các v t r i. + Ki m tra b ng m t thành mép các m i n i ngang, d c c a các v t r i ngày hôm trư c. b. Ki m tra trong quá trình r i và lu lèn: + Ki m tra ch t lư ng h n h p BTN. + Ki m tra ñ b ng ph ng trong quá trình r i. + Ki m tra ch t lư ng m i n i. + Ki m tra ch t lư ng lu lèn. c. Ki m tra sau khi th m BTN + Cao ñ , kích thư c hình h c (b r ng m t ñư ng, b dày l p th m) Sai s cho phép ñ i v i các ñ c trưng hình h c c a l p m t ñư ng bê tông nh a – xem b ng: Các kích thư c hình h c Sai s cho phép Ghi chú D ng c và phương pháp ki m tra 1 – B r ng m t ñư ng BTN – 5cm T ng s ch h p không vư t quá 5% chi u dài ñư ng 2 – Chi u dày l p BTN – L p dư i – L p trên ± 10% ± 8% ± 5% Áp d ng cho 95% t ng s ñi m ño; 5% còn l i không vư t quá 10mm 3 – Đ d c ngang m t ñư ng bê tông nh a – L p dư i – L p trên ± 0,005 ± 0,0025 Áp d ng cho 95% t ng s ñi m ño 4 – Sai s cao ñ c không vư t quá – L p dư i – L p trên ± 5mm ± 5mm Áp d ng cho 95% t ng s ñi m ño
  21. 21. Bi n pháp t ch c thi công Trang 21 / 25 Make By Ph m Đình Th c + Đ ch t lu lèn: H s ñ ch t lu lèn (K) c a l p ph BTNN sau khi thi công không ñư c nh hơn 0,98. K = maxγ γtt ≥ 0,98 Ghi chú: Đ i v i nh ng di n tích không th thi công b ng cơ gi i (m t b ng ch t h p, v trí thi t b cơ gi i không vào ñư c…) thì K ≥ 0,95 Trong ñó: γtn: Kh i lư ng th tích trung bình c a BTN sau khi thi công hi n trư ng (m u khoan); γo: Kh i lư ng th tích trung bình c a BTN tr m tr n tương ng v i lý trình ki m tra (m u Marshall). + M t ñ ki m tra: 500 m2 m t ñư ng / 1 m u khoan. Nên dùng các thi t b thí nghi m không phá hu ñ ki m tra ñ ch t l p ph BTNN. + Thành ph n c p ph i c t li u, hàm lư ng nh a l y t m u nguyên d ng m t ñư ng ph i tho mãn công th c ch t o h n h p BTN ñã ñư c phê duy t v i sai s n m trong quy ñ nh. M t ñ ki m tra: 500m2 m t ñư ng / 1 m u. + Đ dính bám gi a l p ph BTN v i l p bê tông nh a phía dư i ph i t t, ñư c ñánh giá b ng m t b ng cách nh n xét m u khoan. + Ch t lư ng các m i n i ñư c ñánh giá b ng m t. M i n i ph i ngay th ng, b ng ph ng, không r m t, không b kh c, không có khe h . II. H TH NG BI U M U NGHI M THU 1.1. H sơ nghi m thu công tác cào bóc m t ñư ng cũ: – Biên b n ki m tra máy móc thi t b trư c khi thi công. – Biên b n nghi m thu công vi c cào bóc m t ñư ng. 1.2. H sơ nghi m thu công tác tư i nh a dính bám: – Biên b n nghi m thu công vi c d n v sinh m t ñư ng. – Biên b n nghi m thu công vi c tư i nh a dính bám. + K t qu thí nghi m nhũ tương + K t qu thí nghi m hàm lư ng nh a tư i dính bám 1.3. H sơ nghi m thu công tác r i th m bê tông nh a – Biên b n ch p thu n v t li u ñ u vào và công th c thi t k c p ph i bê tông nh a. – Biên b n nghi m thu công vi c r i th m bê tông nh a. + Phi u ki m tra kích thư c hình h c. + Phi u theo dõi công tác r i th m. + K t qu thí nghi m c p ph i bê tông nh a. + K t qu thí nghi m ñ ch t bê tông nh a. III. BI U M U CÁC BIÊN B N NGHI M THU:
  22. 22. Bi n pháp t ch c thi công Trang 22 / 25 Make By Ph m Đình Th c CHƯƠNG 5 MÁY MÓC – THI T B PH C V THI CÔNG I. B NG TH NG K MÁY MÓC – THI T B PH C V THI CÔNG: Construction Machine / Thi t b thi công Quantity / S lư ng Capacity / Công su t Feature / Tính năng The country production / Nư c s n xu t Year of Production / Năm s n xu t Owner / Thu c s h u The Picture / Hình nh thi t b BMT Rent / Thuê Air Compssor / Máy th i 02 600m3/h Self- propelle d / T hành Japan / Nh t 2007 2 Truck / Xe t i 40 10T- 15T Self- propelle d / T ñ China – Japan / Trung Qu c – Nh t 2005 40
  23. 23. Bi n pháp t ch c thi công Trang 23 / 25 Make By Ph m Đình Th c The tyre Roller / Xe lu bánh l p WATANABE 01 16T Self- propelle d / T hành Japan / Nh t 1999 01 The vibration roller / Xe lu rung 2 bánh s t – HAMM HD 90 01 9 – 11T vibration / Rung, t hành German / Đ c 2009 01
  24. 24. Bi n pháp t ch c thi công Trang 24 / 25 Make By Ph m Đình Th c The vibration roler / Xe lu rung 2 bánh s t – HAMM HD 90 01 9 – 11T vibration / Rung, t hành German / Đ c 2007 01 Asphalt Distributor/ Máy tr i VOGELE SUPER 1600 01 400T/h Automat ic adjust asphalt depth / Đi u ch nh cao ñ r i nh a t ñ ng German / Đ c 2007 01 Prime – Tack Coat Distributor / Xe tư i nh a 01 7 T Automat ic / T ñ ng China / Trung Qu c 2009 01
  25. 25. Bi n pháp t ch c thi công Trang 25 / 25 Make By Ph m Đình Th c Asphalt Plant / Tr m tr n BTN ASTEC 01 300T/h Continu ous plant / Tr m tr n liên t c America / M 2004 01 Asphalt Plant / Tr m tr n BTN AMMANN 01 250T/h Batch plant / Tr m tr n m German / Đ c 2009 01 Cold Milling Machine / Xe cào bóc Wirtgen W2000 01 500t n/h Automat ic / T ñ ng German / Đ c 2007 01

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thiết Kế Biện Pháp Thi Công Phần Ngầm
 • Tầm Quan Trọng Của Biện Pháp Thi Công Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Biện Pháp Thi Công Hệ Thống Ống Gió.docx
 • Biện Pháp Thi Công Điều Hòa Thông Gió
 • Biện Pháp Thi Công Hệ Thống Ống Gió
 • Bạn đang xem bài viết Thuyet Minh Bien Phap Thi Cong Tham Nhua trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100