Xem Nhiều 5/2022 # Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Tiểu Học Tân Hiệp Trong Giai Đoạn Hiện Nay # Top Trend

Xem 12,276

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Tiểu Học Tân Hiệp Trong Giai Đoạn Hiện Nay mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 12,276 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Thái Sơn Đồng Bộ Các Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Mới
 • Đảng Bộ Đoàn Bay 919: Công Tác Phát Triển Đảng Viên Và Những Giải Pháp Hiệu Quả
 • Huyện Đà Bắc Đồng Bộ Các Giải Pháp Trong Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên
 • PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI

  I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

  1. Quan hệ giữa Đảng viên với lý tưởng cộng sản, đường lối, chủ trương,chính sách của đảng và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng.

  2. Đảng viên với tổ chức cơ sở Đảng, với năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

  3. Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần quan trọng trong việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

  4. Đảng viên với phong trào cách mạng của quần chúng:

  5. Nâng cao chất lượng Đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

  6. Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

  7. Nâng cao chất lượng đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh.

  II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP.

  1. Đặc điểm tình hình của Trường tiểu học Tân Hiệp.

  2. Thực trạng chất lượng Đảng viên và công tác Đảng viên ở chi bộ Trường tiểu học Tân Hiệp

  a) Những mặt mạnh

  b) Những yếu kém, tồn tại

  c) Nguyên nhân

  III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP

  1. Cụ thể hoá tiêu chuẩn đảng viên cho sát với đặc điểm yêu cầu của nhà trường:

  2. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống, chính trị tư tưởng cho đảng viên.

  3. Làm tốt việc phân công nhiệm vụ; đánh giá, phân loại đảng viên.

  4. Làm tốt công tác phát triển đảng viên .

  5. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  6. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ đảng viên

  7. Kết hợp quản lý đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú.

  PHẦN III. KẾT LUẬN

  hiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và toàn Đảng, Mặt khác, phong trào cách mạng của quần chúng là môi trường tốt nhất để giáo dục , rèn luyện đảng viên và sàng lọc đội ngũ đảng viên. đó cũng là nơi khẳng định những đảng viên xuất sắc, để Đảng xem xét giao trọng trách cao hơn. Qua phong trào cách mạng của quần chúng, những đảng viên thái hoá biến chất, không đủ tư cách đảng viên và những đảng viên không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và yêu cầu cách mạng sẽ bị đưa ra khỏi Đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh . Nâng cao chất lượng Đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đây chính là nội dung quan trọng để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở. Với ý nghĩa đó các cấp uỷ Đảng phải chú ý đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngoài việc nâng cao chất lượng của chi uỷ, đặc biệt là đồng chí Bí thư, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt từ việc nâng cao năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đảng viên có năng lực, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm với Đảng, với nhân dân thì mới phát huy hết quyền dân chủ, tham gia góp ý kiến có chất lượng đối với những vấn đề được nêu trong sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không phải là cái gì chung chung trìu tượng mà phải được biểu hiện một cách cụ thể trực tiếp thông qua đội ngũ đảng viên. Đảng viên là những người quán triệt tổ chức và lãnh đạo quần chúng tại cơ sở. Thông qua năng lực lãnh đạo tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội mà đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thắng lợi. Đảng viên là người thể hiện trực tiếp mối quan hệ giữa Đảng với dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, để phản ánh cho Đảng, để Đảng đề ra chủ trương chính sách đúng. Trong cơ chế thị trường ở thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi người đảng viên phải có năng lực trí tuệ thực sự, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội. Nâng cao chất lượng đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh. Lê Nin chỉ rõ: Giai cấp nào nắm quyền thống trị thì phải xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trung thành với mục tiêu của giai cấp đó. Trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo toàn xã hội, đòi hỏi phải xây dựng một đội ngũ cán bộ có chất lượng luôn luôn đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của cách mạng. Đảng không những xây dựng đội ngũ cán bộ cho tổ chức Đảng mà còn cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đa số đảng viên phải được đào tạo rèn luyện trở thành cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy nâng cao chất lượng đảng viên là nguồn bổ sung và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ. Tư cách đảng viên là những đặc trưng chủ yếu mà người đảng viên cần có, làm cơ sở phân biệt đảng viên với người ngoài Đảng. Có thể khái quát tư tưởng của Mác- Ăngghen- Lê nin về những yêu cầu có tính nguyên tắc đối với tư cách của người đảng viên cộng sản: +Thừa nhận cương lĩnh của Đảng và suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. + Gắn bó chặt chẽ với Đảng bằng tự nguyện tham gia vào một tổ chức của Đảng và chịu sự quản lý của tổ chức đó. + Gương mẫu trong hành động cách mạng, là người đi đầu và có năng lực lôi cuốn quần chúng đấu tranh cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. + Gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng Tư cách đảng viên và tiêu chuẩn đảng viên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Từ những yêu cầu có tính nguyên tắc của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lê Nin và những quy định ghi trong điều lệ Đảng. Có thể khái quát những nội dung về tư cách đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay như sau: - Đảng viên phải là người giác ngộ lý tưởng cách mạng, trung thành và có kiến thức năng lực phấn đấu xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề cốt lõi của tư cách đảng viên. - Đảng viên phải là người có ý thức tự giác và tính tổ chức kỷ luật cao, chăm lo xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất của Đảng. - Đảng viên phải là người tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, là người giữ vững và không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Chất lượng đảng viên còn được thể hiện qua việc thực hiện xuất sắc 4 nhiệm vụ của người đảng viên mà điều lệ Đảng đã quy định: 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. 2. Không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội , cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 3. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối chính sách và tổ chức của Đảng. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP. 1. Đặc điểm tình hình của Trường tiểu học Tân Hiệp - Trường tiểu học Tân Hiệp được thành lập vào năm 1977, trường nằm trên địa bàn xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trường có : 15 lớp, Tổng số học sinh: 394 em Tổng số cán bộ giáo viên: 33, Nam : 6 , Nữ : 27 Trong đó: Giáo viên: 22 ; Quản lý :3 ; Nhân viên: 8 Thành tích của trường trong những năm qua: Trường có nhiều năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến. Năm học 2009 - 2010 trường được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2010 trường được ủy ban nhân tỉnh Bình Dương quyết định công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Thành tích của chi bộ: Chi bộ trường Tiểu học Tiểu học Tân Hiệp trực thuộc Đảng bộ xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo. Chi bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2010 chi bộ được Đảng bộ tỉnh Bình Dương tặng bằng khen chi bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh giai đoạn ( 2006 - 2010). 2. Thực trạng chất lượng Đảng viên và công tác Đảng viên ở chi bộ Trường tiểu học Tân Hiệp Tổng số: 13 đ/c ( 1 đồng chí mới kết nạp năm 2011) : nam 2 đ/c; nữ 11đ/c ; Tuổi đời bình quân của chi bộ: 34,4 - Trong đó: Đảng viên dưới 30 tuổi: 2 Đ/c = 16.6% - Đảng viên từ 31đến 40 tuổi: 10 Đ/c = 83.4% Bảng tổng hợp chất lượng Đảng viên của chi bộ từ năm 2006 - 2010: Năm T số ĐV Giới tính VH C3 Trình độ chuyên môn Trình độ chính trị Phân loại đảng viên Nam Nữ Sơ cấp Trung cấp CĐ ĐH Sơ cấp Trung cấp Cao cấp HTXSNV HT NV Không HT NV 2006 5 5 5 5 4 1 2007 6 6 6 2 4 1 2 5 1 2008 8 8 8 3 5 2 2 6 2 2009 10 10 10 2 8 6 2 9 1 2010 12 1 11 12 2 10 8 2 10 2 Qua phân tích chất lượng Đảng viên từ năm 2006 đến năm 2010 cho thấy: a) Những mặt mạnh: - Về đội ngũ đảng viên: Tất cả các đảng viên trong chi bộ đều có lập trường quan điểm vững vàng. Trung thành kiên định với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các đảng viên trong chi bộ đều có trình độ chuyên môn từ trung học sư phạm trở lên. Có 10/12 đảng viên có trình độ cao đẳng và đại học. Về năng lực nhận thức các đảng viên đều có nhận thức đúng về chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, có năng lực thực tiễn. Hầu hết các đảng viên đều có quá trình công tác trong ngành giáo dục trên 3 năm nên kinh nghiệm giáo dục học sinh khá tốt. Đa số đảng viên trong chi bộ xác định được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác cũng như trong sinh hoạt, lối sống. Phẩm chất đạo đức của đảng viên tốt. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đối với đảng viên không được làm. Ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật của các đảng viên tốt. Trong các năm qua đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm tất cả các đảng viên trong chi bộ đều đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên: Đảng viên trong chi bộ luôn luôn phấn đấu hoành thành nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ quy định. Và thực hiện tốt nhiệm vụ do chi bộ phân công. Đảng viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chịu trách nhiệm vận động các thành viên trong gia đình mình thực hiện tốt đường lối chủ trương đó. - Về công tác đảng viên: + Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ kiến thức và năng lực thực tiễn cho đảng viên: Công tác tuyên truyền giáo dục đảng viên đóng vai trò quan trọng đặc biệt. Bởi Đảng viên có nhận thức đúng thì hành động đúng. Nhận thức của đảng viên lệch lạc thì hành động sẽ sai lầm. Chi uỷ chi bộ đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục đảng viên nhận thức đúng về: Chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vì vậy nhìn chung đảng viên trong chi bộ đã thực hiện tốt những quy định trong Điều lệ Đảng và nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ...vấn đề quản lý đảng viên có nhiều thuận lợi. Đảng viên có nhiều thời gian tại cơ quan để công tác nên việc theo dõi đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của người đảng viên tương đối thuận lợi. Ngoài ra chi bộ còn thường xuyên phối hợp với chi bộ , khối xóm nơi đảng viên cư trú để lấy ý kiến đóng góp của quần chúng với Đảng. + Công tác phát triển đảng viên: Bảng tổng hợp công tác phát triển Đảng ( từ 2006 - 2011) Năm Tổng số Giới tính Trình độ văn hoá cấp 3 Tình độ chuyên môn Ghi chú Nam Nữ Trung cấp Cao đẳng Đại học 2006 5 5 5 5 2007 6 6 6 2 4 2008 8 8 8 3 2 3 2009 10 10 10 2 3 3 2010 12 1 9 12 2 6 4 2011 13 2 11 13 2 6 5 Chi bộ chăm lo bồi dưỡng và phát trển đảng viên hàng năm, số đảng viên được bồi dưỡng kết nạp đều có trình độ trung cấp trở lên. So sánh kết quả đảng viên được kết nạp hàng năm thì số đảng viên mới kết nạp gần đây có trình độ chuyên môn cao hơn, do đó nhận thức về chính trị cũng tiến bộ hơn. Tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm của chi bộ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, mỗi năm đều phát triển được từ 1 đến 2 đảng viên. - Về phân công công tác , phân loại chất lượng và quản lý đảng viên: + Phân công công tác: Chi bộ đặc biệt coi trọng việc phân công công việc cho đảng viên. Thực hiện phương châm mọi đảng viên phải được phân công công việc và giám sát theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công. + Phân loại đảng viên: Phân loại đảng viên là công vệc được tiến hành thường xuyên trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, qua phân loại đảng viên tạo điều kiện giúp đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Phân loại đảng viên đảm bảo công bằng chính xác công khai dân chủ, từ phân loại đảng viên, suy tôn những đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nhắc nhở những đảng viên còn hạn chế để vươn lên trong mọi lĩnh vực. Công tác phân loại đảng viên được chi bộ thực hiện theo đúng các qui định, hướng dẫn của Đảng. + Quản lý đảng viên: Quản lý đảng viên, về thực chất là quản lý con người trên các mặt: quản lý hoạt động của đảng viên, quản lý hồ sơ, quản lý việc phát và sử dụng thẻ Đảng. Quản lý chính trị và tư tưởng của đảng viên là hướng cho đảng viên suy nghĩ và hành động phù hợp với quan điểm đường lối của Đảng, phù hợp với thực tế khách quan, đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn, thông qua sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tư tưởng mà định hướng chính trị tư tưởng cho đảng viên. Năng lực công tác của đảng viên được biểu hiện thông qua nhiệm vụ mà người đảng viên được giao, những chức vụ công tác mà họ đảm nhận. Mục đích của công tác quản lý trình độ, năng lực của đảng viên là làm cho đảng viên say sưa học tập, rèn luyện để có thực học, thực tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quản lý các mối quan hệ xã hội của đảng viên, quản lý đạo đức lối sống. Quản lý đảng viên thông qua việc giao nhiệm vụ, phân công công tác cho đảng viên. Quản lý đảng viên còn thông qua sự duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, kết hợp quản lý đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú, giữ mỗi liên hệ của đảng viên với Đảng bộ nơi đảng viên cư trú theo quyết định 76 của Trung ương. Trong thời gian qua công tác quản lý đảng viên được chi bộ chú trọng và thực hiện tốt. b) Những yếu kém tồn tại: - Về đội ngũ đảng viên: + Một số đảng viên có kinh nghiệm thực tế nhưng trình độ lý luận chính trị còn yếu. Năng lực lãnh đạo quần chúng còn hạn chế. + Một số đảng viên về trình độ chuyên môn giảng dạy chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới của giáo dục. Đặc biệt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy còn nhiều hạn chế. - Về công tác đảng viên: + Về công tác giáo dục cho đảng viên chỉ mới chăm lo bồi dưỡng chuyên môn chứ chưa chú ý tập trung vào công tác bồi lý luận chính trị cho đảng viên. + Nội dung hình thức sinh hoạt bi bộ chưa phong phú đa dạng dẫn đến chất lượng sinh hoạt chưa cao. c) Nguyên nhân: - Nguyên nhân mặt mạnh : + Chi bộ đã xây dựng được khối đoàn kết nhất trí cao, đảng viên gương mẫu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. + Có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BCH Đảng bộ, Chi uỷ nhiệt tình có trách nhiệm cao. Nguyên nhân yếu kém: + Một số đảng viên chưa trú trọng đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị. + Một số đảng viên trong công tác chuyên môn giảng dạy còn ngại đổi mới, chưa trú trọng việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn theo yêu cầu đổi mới của giáo dục. III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP Xuất phát từ thực trạng đảng viên ở chi bộ trường Tiểu học Tân Hiệp. Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Để nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường Tiểu học Tân Hiệp theo tôi cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây: Cụ thể hoá tiêu chuẩn đảng viên cho sát với đặc điểm yêu cầu của nhà trường: Tiêu chuẩn đảng viên là những yêu cầu rất cơ bản về phẩm chất và năng lực mà mọi đảng viên cần có: Là tiêu chí để từng đảng viên phấn đấu rèn luyện. Là tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên. Tiêu chuẩn đảng viên cũng là tiêu chí để đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Là tiêu chí để quần chúng phấn đấu và tổ chức cơ sở Đảng xem xét kết nạp họ vào Đảng. Do đó xác định đúng tiêu chuẩn đảng viên là khâu đầu tiên chi phối tất cả các khâu khác của công tác đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên trong giai đoạn hiện nay đã được Đại hội Đại biểu toàn Quốc lẩn thứ 9 của Đảng thông qua : Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích , lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, diều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước; có lao động không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đó là tiêu chuẩn chung cho đảng viên trong toàn Đảng . Ngoài các tiêu chuẩn chung thì đối với đảng viên trong trường Tiểu học phải là người đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Có năng lực giáo dục học sinh tiểu học . Chấp hành đúng nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học, am hiểu và thực hiện tốt công ước thiếu nhi , luật giáo dục , luật phổ cập giáo dục tiểu học . Là người phải luôn luôn phấn đấu để trở thành giáo viên giỏi các cấp . Có uy tín với học sinh , đồng nghiệp và quần chúng nhân dân. Xây dựng tiêu chuẩn đảng viên tại đơn vị để đảng viên phấn đấu hoàn thành và đạt tiêu chuẩn . Tiêu chuẩn đảng viên được làm căn cứ để đánh giá phân loại đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình tại cơ sở . Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống, chính trị tư tưởng cho đảng viên. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ của tổ chức cơ sở Đảng . Coi trọng về giáo dục phẩm chất , đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu và diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch cho đảng viên. Hình thức giáo dục: Bên cạnh việc triển khai, quán triệt của chi ủy thì chi ủy chi bộ luôn coi trọng và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện quá trình tự giáo dục, rèn luyện đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn để trau dồi đạo đức cách mạng và năng lực lãnh đạo quần chúng. Ví dụ: Trong sinh hoạt chi bộ tổ chức đọc cho nhau nghe các thông tin trong cuốn " Thông tin nội bộ" của Đảng bộ tỉnh. ( Thay cho hình thức bí thư đọc hoặc giao cho một đảng viên nào đó trong chi bộ thường xuyên đọc). Cách làm : Bí thư chi bộ đọc tất cả các thông tin trong cuốn sách và lựa chọn những nội dung thông tin phù hợp, sau đó thống nhất với chi ủy trong cuộc họp chi ủy nội dung tuyên truyền đó và trong sinh hoạt chi bộ lần lượt các đảng viên đọc cho nhau nghe các thông tin. Chi ủy đặc biệt chú ý đến các thông tin về âm mưu " Diễn biến hòa bình", các thông tin xuyên tạc của kẻ thù để thông tin tới đảng viên để họ giác ngộ. Ví dụ: Yêu cầu đảng viên tìm đọc các thông tin về chính trị nổi bật trong nước và quốc tế . Phân công lần lượt mỗi tháng 2 đảng viên trao đổi nội dung tìm hiểu được trong buổi sinh hoạt chi bộ. Tóm lại: từ việc quán triệt của chi bộ, từ các nội dung trao đổi của đảng viên, từ việc tự tìm tòi học tập của đảng viên giúp cho đảng viên trong chi bộ nâng cao về nhận thức về chính trị, tích cực trau rồi và giữ gìn tư cách đạo đức của người đảng viên . Đảng viên có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Làm tốt việc phân công nhiệm vụ; đánh giá, phân loại đảng viên. Về phân công tác cho đảng viên: Thực tiễn là nơi là nơi kiểm nghiệm nhận thức cho đảng viên. Vì vậy kiểm tra nhận thức của đảng viên thông qua việc giao nhiệm vụ cho đảng viên, phân công công việc cho tất cả các đảng viên trong chi bộ, thực hiện phương châm tất cả các đảng viên đều được giao việc. Thông qua công việc đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tức là chất lượng đảng viên được nâng lên. Cụ thể công tác phân công nhiệm vụ của chi bộ trường tiểu học Tân Hiệp được thực hiện như sau: - Phân công công tác trong chi ủy: + Đ/c Bí thư: phụ trách chung + Đ/c Phó bí thư : phụ trách tổ chức, Thi đua phong trào, Văn hoá , văn nghệ, TDTT. + Đ/c Uỷ viên phụ trách Công đoàn, Đoàn đội trường học, công tác kiểm tra Đảng. Phân công công tác cho đảng viên: Căn cứ theo vị trí công tác, khả năng, năng lực của từng đảng viên để phân công cho phù hợp . Ví dụ: Đồng chí là giáo viên Âm nhạc thì ngoài việc chịu trách nhiệm giảng dạy môn âm nhạc, chi ủy phân công đồng chí này phụ trách mảng văn nghệ của trường; đồng chí có năng khiếu về thể thể dục thể thao thì được chi ủy phân công nhiệm vụ phụ trách mảng thể dục thể thao vv. Chi ủy phân công cho đội ngũ đảng viên phụ trách tất cả các mặt trong hoạt động của nhà trường. Qua việc mỗi đảng viên thực hiện nhiệm vụ của chi bộ phân công giúp đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ đối với hoạt động của nhà trường. Ngoài ra tùy vào tình hình thực tế thì các đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể trong tháng , quý, năm. Chi uỷ giám sát theo dõi đảng viên thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công và đánh giá mức độ hoàn thành của từng đảng viên. Đánh giá, phân loại đảng viên. Đánh giá đúng chất lượng đảng viên và đội ngũ đảng viên hằng năm làm căn cứ đề ra chủ trương và biện pháp thiết thực để giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên là cơ sở để xét khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua đánh giá và phân loại Đảng viên để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên , làm cho chất lượng của đảng viên ngày càng được nâng lên . Đối với chi bộ trường tiểu học Tân Hiệp để thực hiện tốt nội dung này chi bộ trú trọng thực hiện các nội dung sau: Thứ nhất: Chi ủy chuẩn bị chu đáo nội dung kiểm điểm theo hướng dẫn của cấp trên. Trong đó chi ủy có đánh giá sơ bộ trước đối với từng đảng viên thông qua việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong năm. Thứ hai: Tiến hành đúng quy trình, phương pháp của chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; Đúng đối tượng; Nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành trong quá trình tự phê bình và phê bình. Thực tế trong công tác tự phê bình của đảng viên thì đôi khi đảng viên mắc lỗi nhưng lại không tự phê bình, đôi lúc đồng chí góp ý thẳng thắn thiếu xót lại tìm cách bao biện. Vì vậy việc chi ủy họp, thống nhất xem xét đánh giá từng đảng viên trước một bước giúp đưa ra được những vấn đề, những tình tiết cụ thể, chất lượng để chỉ rõ cho đảng viên có thiếu xót khắc phụ lỗi. Tóm lại: Đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm là dịp để mỗi đảng viên tự đánh giá về mình sau một năm làm việc, sinh hoạt, và cũng là dịp để các tổ chức đảng xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở đảng. Làm tốt công tác phát triển đảng viên . Phát triển đảng viên nhằm bổ sung nguồn lực thường xuyên cho Đảng, phát t

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Ở Nông Thôn Tỉnh Ta
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Trong Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số
 • Khó Nhưng Vẫn Có Giải Pháp
 • Khó Khăn Trong Phát Triển Đảng Viên Tại Các Khu Dân Cư
 • Bạn đang xem bài viết Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Tiểu Học Tân Hiệp Trong Giai Đoạn Hiện Nay trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100