Xem Nhiều 12/2022 #️ Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Gắn Với Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện / 2023 # Top 17 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 12/2022 # Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Gắn Với Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện / 2023 # Top 17 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Gắn Với Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện / 2023 mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

quyết chưa dứt điểm làm cho tổ chức và đơn vị yếu kém kéo dài. Vì vậy việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn liền với xây dựng cơ sở VMTD là yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền độc lập dân tộc, làm cơ sở phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn cho một nước Việt Nam XHCN giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Phần một NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG TSVM GẮN VỚI XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI. CƠ SỞ LÝ LUẬN : Xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Đấu tranh giai cấp bằng bạo lực cách mạng, bằng chuyên chính vô sản, con đường đấu tranh giành và giữ chính quyền là con đường duy nhất đúng. Khả năng giành chính quyền bằng hoà bình là rất quý nhưng rất hiếm vì có tiền lệ: – Giai cấp tư sản và bọn phản cách mạng tồn tại trên cơ sở bạo lực để tiêu diệt giai cấp vô sản. Bạo lực cách mạng là sức mạnh tổng hợp của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng nhiều lực lượng, nhiều hình thức đấu tranh để giành và giữ chính quyền. Xuất phát từ quan điểm, tư tưởng HCM và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trên cơ sở vũ trang quần chúng từng bước tổ chức công nông tự vệ làm đội nồng cốt cho quần chúng đánh giặc. Từ những năm 1936 Đảng ta ra chỉ thị nhanh chóng tổ chức ra các Quân uỷ (tổ chức đảng trong quân đội) làm nhiệm vụ lãnh đạo quân đội, vận động quần chúng thực hiện sự nghiệp cách mạng của Đảng. Từ cơ sở lý luận nêu trên để khẳng định : Đảng CSVN lãnh đạo QĐNDVN là tất yếu khách quan. Cho dù ở từng giai đoạn của cuộc cách mạng, cơ chế lãnh đạo của Đảng trong quân đội về câu chữ có thay đổi song về bản chất quan điểm là nhất quán. Thể hiện : Quyền lãnh đạo quân đội thuộc về một Đảng duy nhất là Đảng CSVN. Đảng CSVN lãnh đạo QĐNDVN bằng đường lối, chủ trương, phương hướng, xây dựng, chiến đấu : Trực tiếp tổ chức kiểm tra giám sát mọi hoạt động công tác (Quân sự – hành chính – hậu cần – kỹ thuật) mọi tổ chức, mọi các nhân không qua khâu trung gian. Thực tế quá trình từ khi đầu mới thành lập quân đội đến nay trãi qua bao gian khổ hy sinh đã chứng minh khoa học chính xác là Đảng lãnh đạo quân đội chặt chẽ, quân đội luôn tuyệt đối tung thành với Đảng, với tổ quốc và nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ, chiến thắng mọi kẻ thù. CƠ SỞ THỰC TIỄN : Từ các nghị quyết, chỉ thị của đại hội Đảng toàn quân, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng Uỷ Quân Sự Trung Ương việc nhận thức và tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD để phát huy hiệu quả tích cực, tạo tiền đề, có tinh thần và vật chất từ nội lực mỗi tổ chức mỗi đơn vị để tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đơn vị góp phần xây dựng địa bàn an toàn. Thể hiện : Tình hình chính trị tư tưởng bộ đội ổn định trung thành và tin tưởng và sự nghiệp của Đảng. Cán bộ chiến sỹ yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị, xây dựng quân đội đoàn kết quân dân ngày càng củng cố, phát huy tốt giữ được hình ảnh đẹp “Bộ đội cụ Hồ”. Kết quả giáo dục chính trị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu qua kiểm tra những năm gần đây tỷ lệ khá giỏi ngày càng cao. Trình độ và khả năng SSCĐ được nâng lên rõ rệt. Các đơn vị đã nâng cao tính chủ động, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. – Môi trường văn hoá, nếp sống lành mạnh ở cơ sở có buớc chuyển biến tiến bộ, tình trạng vi phạm kỷ luật, hiện tượng đào bỏ ngũ giảm nhiều. Cơ sở lý luận và thực tiễn trên khẳng định từ những khi thực hiện việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng có bước chuyển biến đáng kể. Số tổ chức cơ sở Đảng TSVM ngày càng tăng. Đội ngũ đảng viên qua thực tiễn xây dựng đơn vị được bồi dưỡng rèn luyện đã trưởng thành cả về ý thức trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Như vậy có thể nói : Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD là một tất yếu khách quan, việc xây dựng tổ chức Đảng TSVM chứa đựng cả mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD quyết định chất lượng hiệu quả xây dựng đơn vị VMTD. Ngược lại việc xây dựng đơn vị VMTD bao gồm cả nội dung biện pháp để xây dựng tổ chức Đảng TSVM. Nội dung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD. – Trước hết về mục tiêu : Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM và đơn vị VMTD trong đó có tiêu chí cụ thể khác nhau nhưng mục tiêu chung là nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng với quân đội để nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ổ các đơn vị cơ sở, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lơ(i nhiệm vụ chính trị được giao. Việc bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao kịp thời ngăn chặn xử lý những vi phạm, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh với hiệu quả cao hơn, chất lượng tốt hơn là thước đo, phản ánh thực chất nội dung kết quả xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD ở cơ sở. – Về xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng đơn vị : Đó là việc thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, đây chính là bộ tham mưu không chỉ làm nhiệm vụ khởi xướng lãnh đạo mà còn trực tiếp chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy nội dung, mục tiêu, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng đơn vị cơ sở phải thể hiện ngay trong nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, trong kế hoạch đơn vị, trong lịch công tác của người chỉ huy. Khi triển khai thực hiện yêu cầu quan trọng nhất là giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy. Thống nhất cả về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, biện pháp tổ chức thực hiện. – Trong xây dựng tổ chức Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị cơ sở VMTD là gắn xây dựng rèn luyện, quản lý sàng lọc đội ngũ đảng viên với xây dựng rèn luyện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Một lực lượng đông đảo, nồng cốt vừa giữ vai trò lãnh đạo, vừa giữ vai trò tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chính họ là người giữ vai tò quyết định chất lượng hiệu quả của xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị thước đo để đánh giá họ là kết quả phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn người đảng viên và hình thành trách nhiệm người cán bộ. – Nội dung xây dựng còn thể hiện ở mức độ chăm lo các tổ chức đoàn thể ở đơn vị ngày càng vững mạnh, thường xuyên duy trì các hoạt động có nề nếp đúng chức năng, có hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị kịp thời giải quyết tốt các quan hệ giữa đảng với quần chúng, giữa các bộ với chiến sỹ. Phần hai THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TSVM VÀ GẮN VỚI XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VMTD. 1-Ưu điểm : – Thực tiễn chứng minh : Đã tạo được bước chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân về sự cần thiết, về nội dung yêu cầu của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị cơ sở VMTD qua việc quán triệt tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của trên, các tổ chức Đảng đã có nghị quyết chuyên đề, từng cấp có chương trình nội dung biện pháp cụ thể về kế hoạch xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD. – Kết quả bước đầu đã nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng đơn vị VMTD hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao góp phần bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng đối với quân đội. Trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, sự chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đô(” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, mặt trái của cơ chế thị trường trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong quân đội vẫn được giữ vững ngày càng được củng cố, quân đội xứng đáng là công cụ tin cậy của Đảng. – Tổ chức Đảng thường xuyên gắn xây dựng, kiện toàn cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, gắn quản lý, rèn luyện, phân loại đảng viên với đào tạo bồi dưỡng đề bạt xử dụng đội ngũ cán bộ, gắn nghị quyết của các cấp uỷ đảng với kế hoạch của người chỉ huy và chương trình hành động của các tổ chức quần chúng, thông qua đó tổ chức Đảng vừa kiểm nghiệm kết quả vai trò lãnh đạo của mình, vừa thúc đẩy mọi hoạt động xây dựng đơn vị phong trào của các tổ chức đoàn thể vừa có nội dung hoạt động vừa thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn làm tốt hai chức năng vừa là người lãnh đạo, vừa là người tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. – Tình hình vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật của quân đội, pháp luật của nhà nước giảm hẳn. Mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng, giữa cán bộ với chiến sỹ, mối đoàn kết quân dân được giữ vững và phát huy tốt. Quần chúng tin vào Đảng, nhiều quần chúng tự giác phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên phát huy tốt vai trò lãnh đạo ở tất cả các tổ chức cơ sở. 2- Một số điểm tồn tại : – Ở một số tổ chức Đảng, đơn vị cơ sở, việc quán triệt nhận thức mục đích yêu cầu, nội dung xây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD chưa thật sâu sắc đầy đủ, việc tổ chức thực hiện biện pháp thiếu đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thấp nên tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị cơ sở chuyển biến chậm, vụ việc vi phạm kéo dài không ít trường hợp nhận thức tư tưởng chưa gắn với các tổ chức thực hiện. – Vai trò của cấp uỷ Đảng các cấp chưa gắn chặt chẽ thống nhất với cương vị chỉ huy chủ trì. Có nơi, có lúc buông lỏng vai trò lãnh đạo, hoặc buông lỏng vị trí chỉ huy, thiếu kiểm tra đôn đốc, giám sát cơ sở thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy cho nên hiệu quả xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị chưa thường xuyên mạnh, phong trào có lúc đi xuống. Kết quả thực hiện mọi nhiệm vụ còn hạn chế chự thực sự vững chắc toàn diện chưa chú trọng nhân rộng điển hình. – Việc giáo dục rèn luyện sàng lọc đội ngũ đảng viên chưa gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ hoặc có thì chưa thường xuyên cho nên không ít cán bộ đảng viên thậm chí có cả đảng viên là cấp uỷ, giữ cương vị chỉ huy chủ trì ở cơ sở chưa thường xuyên phát huy tốt vai trò lãnh đạo, vị trí chỉ huy, lý luận chưa đi đôi với thực tiễn. -Việc thực hiện bình xét đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên, tiêu chuẩn xem xét chưa được tuân thủ thống nhất dẫn đến mâu thuẫn giữa tỷ lệ chi bộ đạt TSVM với tỷ lệ đạt đơn vị VMTD. Mâu thuẫn giữ tỷ lệ đảng viên đủ tư cách với sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. – Ở một số cấp uỷ, trong lãnh đạo thực hiện công tác còn vi phạm nguyên tắc của Đảng, mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức. Chưa gắn công tác cán bộ với công tác đảng viên. Vì cán bộ mà sắp xếp công việc chứ không không vì công việc mà sắp xếp cán bộ dẫn đến nội bộ mất đoàn kết, gây hoài nghi trong quần chúng, tư tưởng cục bộ bè phái ảnh hưởng không nhỏ tới tổ chức thực hiện và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. – Việc tổ chức giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên còn hạn chế. Chưa phát huy được tính tự giác tự học, tự rèn ở mỗi người dẫn đến biểu hiện giảm sút ý chí, dao động thoái hoá biến chất, vun vén cá nhân, trục lợi chạy cấp chạy quyền.. làm giảm sút lòng tin ở quần chúng đối với Đảng, ở chiến sỹ với cán bộ. Một số đảng viên, cấp uỷ, chỉ huy chưa thật quan tâm chăm lo tới đời sống tinh thần, vật chất và sự tiến bộ của cấp dưới. Chưa thúc đẩy phát huy được tác dụng hiệu quả tích cực của các đoàn thể quần chúng cho nên họ thiếu gắn bó với đơn vị, thậm chí một số nơi còn để xẩy ra hiện tượng quan liêu, quân phiệt, vi phạm quyền làm chủ tập thể của quần chúng. 3- Nguyên nhân của những điểm tồn tại: – Trước hết nguyên nhân cơ bản thuộc về cấp uỷ, chỉ huy ở mỗi cấp và ở mỗi bộ phận đảng viên, chưa nhận thức đầu đủ tầm quan trọng, yêu cầu cấp bách, mục đích nội dung của nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD là việc sống còn để nâng cao sức mạnh chiến đấu của các tổ chúc Đảng. Nâng cao sức chiến đấu của LLVT để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn cách mạng mới. – Tổ chức học tập quán triệt các quan điểm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện chưa đầy đủ, chưa kịp thời bổ sung, xử lý giải quyết thiếu dứt điểm. Chưa chú trọng sơ, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm hay, bổ ích cho từng loại hình tổ chức, đơn vị. Chưa chú trọng xây dựng và nhân điển hình để từ đó mà mỗi cấp mỗi đơn vị đề xuất nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện cho phù hợp, có hiệu quả thiết thực. Phần ba MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TSVM GẮN VỚI XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VMTD I- Một số yêu cầu : Từ việc nhận thức đúng đắn tầm quan trọng, mục tiêu, nội dung, giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Từ thực trạng của vấn đề này mà cơ bản là những khuyết điểm tồn tại và nguyên nhân của nó trong thời gian vừa qua như đã nêu trên. Từ yêu cầu cần đáp ứng của LLVT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, với bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen nhau. Tác động và cùng tồn tại của CNĐQ và các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hoà bình” nhằm xoá bỏ CNXH, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phi chính trị hoá quân đội. Sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng -an ninh đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội nói chung và LLVT nói riêng. Vì vậy mà nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dụng đơn vị sơ sở VMTD là nhiêm vụ cơ bản thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chỉ huy các đơn vị là : 1- Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị sơ sở VMTD được tiến hành chặt chẽ đồng bộ ở mọi cấp, mọi hoạt động, mọi mặt công tác. Đồng thời bảo đảm tính liên tục suốt trong quá trình xây dựng và thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị. 2- Từng giai đoạn, từng thời kỳ và nhiệm vụ của tổ chức Đảng, chỉ huy đơn vị phải xác định được nội dung trọng tâm, trọng điểm để đầu tư lãnh đạo, chỉ đạo cho cụ thể, tập trung vào khâu yếu, tổ chức đơn vị yếu không dàn đều. 3- Xây dựng phải đi đôi với chống tư tưởng, quan điểm trái với đường lối lãnh đạo của Đảng. Chống biểu hiện vi phạm nguyên tắc, quan điểm của Đảng về đoàn kết trong và ngoài đơn vị, về tập trung dân chủ, về những vi phạm khác làm giảm sức chiến đấu của Đảng, giảm lòng tin của quần chúng với Đảng, làm mất thanh danh của Đảng, phai mờ hình ảnh “bộ đội cụ Hồ”. II- Một số giải pháp cơ bản : Trước hết phải nhận thức và thực hiện đầy đủ mục tiêu yêu cầu của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị sơ sở VMTD là thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng và tổ chức, trên tất cả các mặt hoạt động của từng cấp, trong từng tập thể và con người cụ thể, song có thể tập trung vào một số nội dung sau : – Tổ chức quán triệt để nâng cao hơn nữa nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên, mọi thành viên trong tổ chúc Đảng và đơn vị. Mà trước hết là cấp uỷ, chỉ huy về nội dung biện pháp, vì đây là vấn đề quan trọng hàng đầu nhằm cho mọi người có nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng và đủ từ đó đề cao trách nhiệm đóng góp công sức, trí tuệ bảo đảm cho việc xây dụng có hiệu quả thiết thực vững chắc. – Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng và đơn vĩ cơ sở mà đề ra chủ trương, nội dung, biện pháp để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị cơ sở VMTD ở từng giai đoạn cho phù hợp, từng cấp uỷ Đảng có nghị quyết chuyên đề, chỉ huy các cấp có kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ phụ trách từng nội dung cụ thể, tăng cường kiểm tra giúp đở cơ sở thực hiện đúng hướng (đúng quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, kỷ luật của QĐ). – Trên cơ sở nghị quyết của Đảng, kế hoạch của chỉ huy đơn vị mà triển khai cho đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện (dựa trên tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên và chức trách được phân công đơn vị tổ chức đăng ký giao ước thi đua. – Thường xuyên định hướng cho các tổ chức đoàn thể, quần chúng có hoạt động phong phú góp phần thiết thực xây dựng tổ chúc Đảng, xây dựng đơn vị. – Định kỳ sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình người tốt, việc tốt, khen thưởng kịp thời, xử phạt nghiêm minh. * Đối với đội ngũ cán bộ đảng viên: Phải được thường xuyên bồi dưỡng rèn luyện nâng cao nhận thức năng lực toàn diện, phát huy được vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, đoàn kết được quần chúng tín nhiệm, tự giác học tập nắm bắt khoa học, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới. Chương 2 : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VIỆC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TSVM VỚI XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH. Những kết quả trong công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ phòng Kỹ Thuật / Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng Phòng Kỹ Thuật /BCHQS tỉnh Lâm Đồng là cơ quan có chức năng tham mưu cho Đảng uỷ – BCH về công tác kỹ thuật. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác kỹ thuật của tỉnh. Phòng quản lý, cất giữ một khối lượng lớn VKTBKT bảo đảm cho các nhiệm vụ SSCĐ, công tac và huấn luyện. Với đặc điểm khối lượng VKTBKT lớn, nhiều chủng loại, niên hạn xử dụng quá lâu, của nhiều nước sản xuất với các trình độ công nghệ khác nhau, điều kiện bảo quản còn nhiều hạn chế, thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Vì vậy việc khắc phục khó khăn để hoàn tốt nhiệm vụ tác kỹ thuật là một nhiệm vụ trọng tâm then chốt mà Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo. Đứng trước yêu cầu trong giai đoạn mới, giai đoạn CNH-HĐH đất nước, Đảng uỷ và chỉ huy phòng Kỹ Thuật đã tập trung mọi nỗ lực xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm góp phần không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu theo hướng cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại. Trong những năm qua phòng Kỹ Thuật đã tập trung xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật không ngừng lới mạnh về mọi mặt. Cụ thể như sau : 1- Xây dựng tổ chức Đảng : Tổ chức cơ sở Đảng phòng Kỹ Thuật trong những năm qua không ngừng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Kết quả đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2002 Đảng bộ có : 100% chi bộ, cấp uỷ Đảng TSVM; 100% đảng viên đủ tư cách mức 1. Đảng bộ và chi bộ đã thống nhất hành động tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng gắn xây dựng Đảng bộ TSVM với xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động lãnh đạo đã tạo ra những chuyển biến tích cực giữ vững nề nếp chế độ sinh hoạt. Trên cơ sở lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ phòng giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm, trọng điểm không dàn trãi. Trong công tác xây dựng Đảng, vấn đề được Đảng uỷ phòng quan tâm trước hết là tăng cường sự thống nhất về nhận thức chính trị tư tưởng trên cơ sở đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Bởi vì giải quyết tốt được vấn đề này mới tạo ra được cơ sở nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, xây dựng Đảng về phẩm chất, đạo đức lối sống … trong tổ chức thực hiện, Đảng bộ phòng tập trung vào hai khâu chủ yếu là không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị lý luận, chú trọng bồi dưỡng năng lực chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ tư tưởng đảng viên, cán bộ. Việc nắm bắt giải quyết tư tưởng đảng viên, cán bộ được Đảng bộ thực hiện bằng nhiều phương pháp phong phú, Đảng bộ thường xuyên nắm và quản lý tình hình chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc quyền. Hàng tháng duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chính trị, văn hoá cơ sở để nghe và giải đáp những kiến nghị và nguyên vọng của quần chúng. Thực hiện lãnh đạo và chỉ huy các cấp giành thời gian thích đáng để gặp gỡ và đối thoại với quần chúng … Bằng các hình thức và biện pháp trên Đảng bộ phòng đã tạo ra được sự chuyển biến mới về chính trị tư tưởng, đạt sự thống nhất cao trên mặt trận tư tưởng, khắc phục được tâm trạng phân vân, biểu hiện mơ hồ, thiếu lòng tin vào con đường XHCN, vào sự chỉ huy lãnh đạo của đơn vị. Kết quả này là nội dung quan trọng xây dựng Đảng bộ TSVM làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong xây dựng Đảng, về tổ chức Đảng bộ tập trung thực hiện yêu cầu củng cố tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các chi bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chú trọng trước hết đấn việc nâng cao hiệu quả hoạt động tự phê bình và phê bình. Để thực hiện yêu cầu trên, Đảng bộ đã thường xuyên chăm lo kiện toàn cấp uỷ về số lượng theo biên chế tổ chức lực lượng. Từng cấp uỷ, chi bộ thực hiện cụ thể hoá nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách thành quy chế tổ chức, sinh hoạt và lãnh đạo ở cấp mình. Mặt khác, đặt ra yêu cầu phấn đấu của cấp uỷ viên phải là người tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ năng lực. Từ bước đi đúng đắn trên, Đảng bộ đã đạt được 100% cấp uỷ, chi bộ TSVM. Nề nếp, chế độ sinh hoạt phê bình và tự phê bình duy trì thường xuyên. Đảng bộ tập trung giải quyết hai vấn đề : Nâng cao ý thức trách nhiêm tự phê bình, phê bình và tiếp thu phê bình đồng thơ

Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh / 2023

Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là sự khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc Việt Nam, mãi mãi soi đường cho dân tộc Việt Nam giành thắng lợi. Đây là bước phát triển mới vô cùng quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng.

Trên nền tảng tư tưởng khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định đường lối chính trị đúng đắn, vững vàng vượt qua thử thách, giành nhiều thắng lợi trong công cuộc đổi mới.

2 – Một đảng cách mạng chân chính, vững mạnh phải có nền tảng chính trị rộng lớn. Trong quá trình đổi mới, lực lượng sản xuất không ngừng phát triển, cơ cấu các tầng lớp xã hội có sự biến đối, vì vậy Đảng phải không ngừng củng cố và phát triển cơ sở nền tảng chính trị – xã hội, bảo đảm cho sự lãnh đạo công cuộc đổi mới thành công.

Nhận thức và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, tại Đại hội X, Đảng có diễn đạt mới về bản chất của Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Từ chỗ Đảng lấy liên minh giai cấp công nhân, nông dân, trí thức làm nền tảng chính trị – xã hội, đến mở rộng nền tảng xã hội, bao gồm giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Đây là quan điểm mới rất quan trọng, tăng cường, mở rộng cơ sở nền tảng chính trị của Đảng, tập hợp, đoàn kết sức mạnh toàn dân tộc, tạo động lực to lớn phấn đấu vì mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Từ quan điểm đó, Đảng cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, kết nạp những giáo dân yêu nước, giác ngộ xã hội chủ nghĩa vào trong hàng ngũ của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

3 – Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng công tác tư tưởng, lý luận, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao phẩm chất, trình độ trí tuệ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, thấm nhuần đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong mọi giai đoạn cách mạng.

Trong điều kiện khoa học công nghệ, trình độ dân trí phát triển ngày càng cao, nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên không vươn lên giữ vai trò tiên tiến, thì bản thân Đảng sẽ mất vai trò tiên phong, không đủ năng lực lãnh đạo đất nước phát triển và hội nhập.

Nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên không ngừng tự giác học tập, rèn luyện, Đảng có quy định chặt chẽ về chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị; chuẩn hóa về phẩm chất, trình độ, năng lực cho tất cả các đối tượng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Mặt khác, để không ngừng bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng, xây dựng đường lối chính trị của Đảng, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Đảng tăng cường, đổi mới công tác lý luận. Nghiên cứu lý luận tập trung tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận về mô hình, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (XHCN), nền dân chủ XHCN và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Đồng thời, tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận xác định quy luật xây dựng Đảng cầm quyền; làm rõ phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền và điều kiện để Đảng cầm quyền vững chắc và lâu dài trong bối cảnh thời đại nhiều biến động khó lường.

Hiện nay, công tác lý luận đang tập trung nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học, xử lý tốt các mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN; giữa Nhà nước và thị trường; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Để nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, Đảng chủ trương xây dựng các thiết chế nghiên cứu lý luận, tư vấn, phản biện chính sách, phát huy vai trò của Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ tư vấn chính sách của Chính phủ, huy động nguồn lực khoa học từ các trường đại học, các học viện, tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn trong nước và thế giới.

4 – Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhận thức toàn diện về những nhiệm vụ xây dựng Đảng, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức. Xây dựng nền tảng đạo đức của Đảng là giải pháp cơ bản, lâu dài và rất quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, biến chất, bệnh quan liêu, tham nhũng.

Biểu tượng cao đẹp, sức cuốn hút của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc thực hiện các chỉ thị của Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều năm qua, có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; là vấn đề mấu chốt để đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

5 – Xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, Đảng đặc biệt coi trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ, khóa VII, Đảng nêu 5 quan điểm và 4 nguy cơ đối với sự nghiệp đổi mới, cho thấy tính chất khó khăn, phức tạp của công cuộc đổi mới, thách thức chính sự lãnh đạo của Đảng. Tình hình này đòi hỏi Đảng phải tăng cường công tác tư tưởng, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh mới có thể khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, biến chất “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, để tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm pháp luật trong các tổ chức Đảng và Nhà nước; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phản bác quan điểm sai trái, cơ hội chính trị lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức nguy cơ lớn nhất, trực tiếp nhất đối với sự tồn vong của Đảng chính là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình hình quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Đảng, Nhà nước.

Bài học từ sự sụp đổ của các đảng cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu đã khẳng định, khó có một thế lực nào có thể đánh đổ được đảng cộng sản, mà chỉ có sự mục nát, tham nhũng, suy thoái, biến chất trong bản thân mình thì dù kẻ thù không đánh, đảng cũng tự suy vong.

Sớm nhận thức nguy cơ to lớn đó, ngay thời kỳ đầu công cuộc đổi mới, Đảng ta đã chỉ ra 4 nguy cơ lớn, trong đó nạn tham nhũng là nguy cơ lớn nhất, “giặc nội xâm” nguy hiểm nhất.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tác động mặt trái của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, những khuyết điểm trong công tác tư tưởng, tổ chức – cán bộ; sự buông lỏng kiểm tra, giám sát; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng chưa nghiêm, tình hình suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ diễn biến phức tạp.

Tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, Đảng thể hiện quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng, kiên trì, kiên quyết đẩy lùi suy thoái trong nội bộ. Đặc biệt, Đảng tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nguyên tắc tự phê bình, phê bình đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức từ Trung ương, đến địa phương, cơ sở. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội gương mẫu, nghiêm túc tiến hành tự kiểm điểm. Kết quả cuộc vận động đã tạo được hiệu ứng rất tích cực. Từ đó, Đảng tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng. Nhiều vụ tham nhũng bị vạch trần, nhiều tổ chức, cá nhân tham nhũng bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh những người suy thoái, biến chất, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

6 – Đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đổi mới chính trị từng bước, phù hợp với đổi mới kinh tế, trên quan điểm đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức rõ hơn, đẩy mạnh đổi mới mô hình, cơ chế vận hành của bộ máy tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trước yêu cầu của phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế.

Tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết yêu cầu giảm thiểu các cơ quan, tổ chức trung gian, các chức năng trùng chéo; nhất thể hóa một số cơ quan có chức năng phù hợp trong hệ thống chính trị; xây dựng hoàn thiện cơ chế vận hành hệ thống đồng bộ, khoa học. Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố và phát triển các tổ chức đảng trong các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

7 – Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, trình độ trí tuệ và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ “then chốt của then chốt” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng xác định rõ quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo với tầm nhìn chiến lược về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, các cơ quan tham mưu. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, các hội quần chúng, các cơ quan truyền thông báo chí, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Bám sát những yêu cầu đó, Hội nghị Trung ương 7, khóa XII triển khai những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tập trung “hai trọng tâm và năm đột phá”.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy và người đứng đầu các các cơ quan, tổ chức, đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Thực hiện việc đổi mới công tác đánh giá công tác cán bộ theo phương châm xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với các chức danh tương đương.

Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương ở những nơi có đủ điều kiện.

Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài.

Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Thực hiện nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết Trung ương về công tác cán bộ, Đảng đang tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, là cơ sở bảo đảm cho công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

8 – Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng phải tăng cường liên hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Trách nhiệm và bổn phận của Đảng là phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân… là những quan điểm cơ bản nhất để không ngừng củng cố nền tảng chính trị vững chắc của Đảng; là cơ sở để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện những quan điểm đó, trong tiến trình đổi mới, Đảng không ngừng cụ thể hóa bằng các chủ trương, chính sách, các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; cải cách tư pháp, cải cách nền hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo vì dân, phục vụ dân; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện xa rời, đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng từ sau Đại hội XII, thể hiện rõ Đảng dám chịu trách nhiệm về những biểu hiện thoái hóa, biến chất, tham nhũng trong nội bộ, công khai, thẳng thắn, dựa vào dân để đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng diễn ra quyết liệt, hiệu quả được nhân dân hoan nghênh, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố.

9 – Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước là giải pháp quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng ta có nhiều nghị quyết, chỉ thị cùng các thiết chế để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh chống suy thoái, biến chất, tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, dân chủ trong Đảng vẫn còn biểu hiện hình thức; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng còn lỏng lẻo, pháp luật của Nhà nước chưa được thực hiện nghiêm minh, gây bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, công tác thanh tra, kiểm tra của Đảng và Nhà nước có nhiều đổi mới, tăng cường thẩm quyền, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng, đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan điều tra, thanh tra của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát và xử lý các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực. Đảng ban hành các quy định cụ thể hơn về công tác kiểm tra, thanh tra, triển khai những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý nghiêm theo pháp luật các tập thể và cá nhân vi phạm, “làm đến cùng, không dây dưa kéo dài”, “không có vùng cấm”.

Một số vụ án lớn, nổi cộm được xử lý vừa qua đã thu hồi nhiều tài sản tham nhũng về cho nhân dân, nghiêm trị những cán bộ, đảng viên vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó có những cán bộ cấp cao. Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa các quy định, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực để tiếp tục cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng có hiệu quả và triệt để hơn.

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Một là, ra sức xây dựng, củng cố và bảo vệ nền tảng chính trị vững chắc, nắm vững ngọn cờ tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và CNXH để chỉ đạo hành động cách mạng của Đảng, giữ vững định hướng XHCN. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đồng thời phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải không ngừng bổ sung, hoàn thiện, vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất; đặc biệt chú trọng sự nêu gương của những người đứng đầu giữ trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả chống các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Ba là, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, công khai minh bạch; kiên trì, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững sự trong sạch của Đảng, Nhà nước là tiền đề và động lực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, tăng cường, đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức, có trình độ trí tuệ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, đoàn kết, tập hợp sức mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và Nhà nước; ngăn ngừa sự suy thoái, biến chất và loại bỏ những phần tử cơ hội, tham nhũng ra khỏi hàng ngũ của Đảng.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan báo chí.

Sáu là, luôn coi trọng bài học “lấy dân làm gốc”; lấy sự tin tưởng của nhân dân và xã hội là điều kiện tiên quyết để xây dựng Đảng. Thường xuyên xây dựng và củng cố mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng Đảng; đấu tranh mạnh mẽ chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng liêm chính, chí công, vô tư, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nhìn một cách tổng thể, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta ngày càng trưởng thành, nội bộ Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng cần phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái, biến chất, quan liêu, tham nhũng; đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh./.

PGS. TS. Trương Ngọc NamGiám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh / 2023

Cán bộ, đảng viên Ban CHQS huyện Cao Phong giúp đỡ hộ dân xã Hợp Phong khắc phục hậu quả thiên tai.

“Một trong những giải pháp hiệu quả nhất là thực hiện nghiêm túc tinh thần “tự soi, tự sửa” gắn với NQT.Ư4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” – trung tá Hoàng Việt Đức, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện cho biết.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, thời gian qua, việc “tự soi, tự sửa” đã phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Quân sự huyện Cao Phong. Trước đây, để cán bộ, đảng viên tự nói hết tồn tại của mình rồi thẳng thắn góp ý cho đồng đội, tập thể là vấn đề khó và là điểm hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Trong thời gian đầu thực hiện việc phê bình và tự phê bình, nhiều đồng chí còn ngại va chạm, ngại tham gia đóng góp ý kiến, không nói hết những tâm tư, suy nghĩ cũng như khuyết điểm của mình hay đồng đội… Sau đó, đơn vị đã chú trọng triển khai đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, cụ thể hóa quyết tâm nói đi đôi với làm. Đợt sinh hoạt chính trị đã tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên đều nhận thấy bản chất ý nghĩa của đợt sinh hoạt này, để rồi thẳng thắn mỗi người “tự soi” lại mình, nhận ra hạn chế, khuyết điểm và có kế hoạch “tự sửa”.

“Cùng với việc khuyến khích “tự soi, tự sửa” trong từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Quân sự huyện đã phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu bằng cách thẳng thắn dám nhận khuyết điểm, không né tránh, không e ngại với đồng chí, đồng đội. Trên tinh thần “Cấp trên không ngại nói hết khuyết điểm, cấp dưới không ngại góp ý với chỉ huy”, phong trào “tự soi, tự sửa” gắn với thực hiện NQT.Ư 4 đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của đơn vị” – trung tá Hoàng Việt Đức chia sẻ thêm.

Nhờ thực hiện tốt “tự soi, tự sửa”, Đảng bộ Quân sự huyện đã nêu cao tinh thần dân chủ, bình đẳng, tính thống nhất của tập thể cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đạt sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ cũng như trong toàn đơn vị, Đảng ủy đã quán triệt chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện, tổ chức thực hiện quyết liệt, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, chú trọng triển khai các quy định của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đảng viên… Ban CHQS huyện tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”… Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 100% cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, chế độ quy định của đơn vị. Liên tục trong những năm gần đây, Đảng bộ Quân sự huyện được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đơn vị được công nhận vững mạnh toàn diện, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, Ban CHQS huyện xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, được đánh giá là đơn vị đứng thứ nhất trong khối thi đua LLVT các huyện, thành phố trong tỉnh.

Bài Phát Biểu Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Đảng Trong Sạch Vững Mạnh / 2023

Mẫu phát biểu tham luận về công tác xây dựng đảng

Bài tham luận công tác xây dựng Đảng

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý

Kính thưa đại hội

Trước hết tôi nhất trí với báo cáo tổng kết Chi đoàn và phương hướng hoạt động của Chi đoàn do đồng chí Bí thư chi đoàn vừa trình bày trước Đại hội. Trong không khí long trọng này, tôi rất vinh dự được thay mặt các đ/c Đoàn viên trong chi đoàn phát biểu cảm nghĩ của mình về công tác xây dựng Đảng.

88 mùa xuân ra đời và phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam – Đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Suốt hành trình lịch sử đó Đảng không ngừng tổ chức, giáo dục và phát huy vai trò, khả năng cách mạng to lớn của tuổi trẻ cũng như của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – “cánh tay đắc lực và đội hậu bị của Đảng”. Đoàn thanh niên, với tư cách là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, là hạt nhân đoàn kết, tập hợp thanh niên thành lực lượng chính trị mạnh mẽ. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đoàn thanh niên đã thể hiện “sức sống trẻ trung của dân tộc” đã góp phần bồi đắp, xây dựng nên những thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng.

Vì vậy Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH chi bộ nhà trường , việc Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói chung, phát triển Đảng trong thanh niên nói riêng đã có những bước chuyển biến tích cực. Chính vì vậy đoàn TNCS Hồ chí Minh trường Tiểu học Gia Sàng đã xác định rõ công tác tham gia xây dựng Đảng vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự lớn lao đối với mình.

Kính thưa đại hội!

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đảng ở đoàn viên trong giai đoạn hiện nay, tôi xin có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

Một là: Mỗi đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

Hai là: Xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy cần làm tốt vai trò người đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các đoàn thể để bổ sung lục lượng ĐV mới: trẻ, có trình độ học vấn, có sức khoẻ, nhiệt tình, hăng hái có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng của các đoàn thể trong nhà trường.

Ba là: Cần tăng cường quan tâm đến đời sống chính trị, tinh thần của đoàn viên thanh niên. Quán triệt đến từng đảng viên về trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển Đảng cho đoàn viên thanh niên.

Bốn là: Mỗi đoàn viên trong CHI ĐOÀN xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là “Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Vì lợi ích trăm năm trồng người ấy, NÊN phải không ngừng học tập nâng cao năng lực nghề nghiệp, trình độ chuyên môn để vững tay chèo đưa lớp lớp học trò cập bến bờ hạnh phúc.

Năm là: Phải gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phần nàn trước khó khăn, thử thách gian nan. Xây dựng vào đảng là để cống hiến, để tăng sức mạnh cho tổ chức chứ không phải để tăng thêm số lượng thì chỉ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực. Có như vậy thì quần chúng mới yêu Đảng, mới phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng CS Việt Nam.

Kính thưa đại hội !

Chúc đại hội thành công rực rỡ ! Xin trân trọng cảm ơn!

2. Tham luận xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

Kính thưa đoàn chủ tịch! Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa đại hội!

Trước hết tôi nhất trí với báo cáo tổng kết Chi bộ nhiệm kỳ…………….và phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ…………do đồng chí Bí thư chi bộ vừa trình bày trước Đại hội. Trong không khí long trọng này, tôi rất vinh dự được thay mặt các đ/c Đảng viên trong chi bộ phát biểu tham luận của mình về công tác xây dựng chi bộ đảng đoàn kết trong sạch vững mạnh

Sinh thời HCM từng nói: “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, Thành công thành công đại thành công”. Như vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, nhằm làm cho Đảng thành một khối vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc, là hạt nhân, cơ sở vững chắc để xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc.

Người nhấn mạnh: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta”. Vì vậy tôi xin có một số ý kiến tham luận trong công tác xây dựng chi bộ đoàn kết trong sạch vững mạnh như sau:

Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên.Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự hiểu biết và giác ngộ chính trị của mỗi đảng viên. Vì vậy, công tác tuyên truyền trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao trình độ nhận thức cho mỗi đảng viên, có như vậy mới tạo sự đoàn kết thống nhất cao. “Đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì dân, vì sự nghiệp cách mạng”đây là một nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu và giúp đỡ giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Công tác kiểm tra giúp kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguyên nhân, hiện tượng mất đoàn kết. Đồng thời biểu dương kịp thời và có biện pháp cụ thể, thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng chăm lo vun đắp cho khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, “đoàn kết không phải ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê bình và phê bình giúp nhau tiến bộ. Ta thành công chính vì ta đoàn kết

Năm là: Đoàn kết là thuộc tính tất yếu, là sức mạnh của Đảng, vì vậy, Đảng phải luôn giữ gìn sự đoàn thống nhất, xem đó là một nhiệm vụ đặc biệt, một nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng,. Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân

Sáu là: Chăm lo xây dựng chi ủy trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hạt nhân trung tâm đoàn kết chi bộ. Chi ủy giữ vai trò quy tụ trong đoàn kết chi bộ. Quan tâm xây dựng, củng cố chi ủy gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực. Chủ chốt của chi bộ phải là người mẫu mực về đoàn kết, biết kết hợp, xử lý hài hòa giữa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể, lợi ích chi bộ lên trên hết, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Thực tiễn đã chứng minh rằn

Chúc đại hội thành công rực rỡ! Xin trân trọng cảm ơn!

3. Tham luận đại hội chi bộ về công tác xây dựng Đảng

Kính thưa các đồng chí:

– …………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………..

Kính thưa quý đại biểu! Kính thưa toàn thể hội nghị!

Lời đầu tiên, thay mặt Chi ủy chi bộ 1, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các đồng chí dự hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, sang năm mới lập được nhiều thành tích mới.

Thưa toàn thể Hội nghị!

Qua nghe báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác đảng viên năm 20….. của Đảng bộ……….. do đồng chí ……………………… – Phó bí thư Đảng ủy vừa thông qua, tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung báo cáo.

Tại Hội nghị hôm nay, được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin phép được phát biểu một số ý kiến về công tác lãnh đạo xây dựng Chi bộ “Tong sạch, vững mạnh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn với việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị; nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xác định rõ vai trò to lớn của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chi bộ 1 đã quyết tâm xây dựng chi bộ đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không ngừng phát triển cả số lượng và chất lượng. Hiện tại chi bộ 1 chúng tôi có 18 đảng viên (đều là đảng viên chính thức). 95% đảng viên có trình độ đại học, gần 40% đảng viên có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, chi bộ đã tập trung lãnh đạo 2 phòng trực thuộc chi bộ quản lý đạt được những thành tích đáng khích lệ. Riêng trong năm 20……., chi bộ đạt thành tích chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Viện kiểm sát khen thưởng chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 20…..; có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có 04 đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đảng viên đạt thành tích 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 06 cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có 01 tập thể cấp phòng thuộc chi bộ quản lý đạt danh hiệu: Cờ thi đua tập thể đơn vị dẫn đầu khối.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy, của Ngành, chi bộ đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu, của các đồng chí Chi ủy viên, Bí thư chi bộ.

Công tác xây dựng đảng được coi trọng, chi bộ đã triển khai kịp thời các nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết và chỉ thị khác của Đảng, Nhà nước và cấp trên. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Chương trình công tác phù hợp với tình hình nhiệm vụ của chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chi ủy, đảng viên chi bộ luôn có phẩm chất đạo đức tốt, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Để có được những kết quả đáng khích lệ nêu trên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ chúng tôi luôn quan tâm đặc biệt và chú trọng đúng mức cho công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong đó, đã quan tâm phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

Một là, mỗi đảng viên luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

Hai là, luôn xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì vậy, luôn làm tốt vai trò của người đảng viên trong công tác xây dựng Đảng để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ba là, ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt, mỗi đảng viên trong chi bộ là một thực thể không thể tách rời, trong góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

Bốn là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình các đồng chí chi ủy viên và mỗi đảng viên trong chi bộ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu của Ngành là xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Vì mục tiêu đó, mỗi đảng viên luôn không ngừng học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

Năm là, trong lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi ủy luôn đề ra giải pháp là gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan.

Tóm lại để phấn đấu xây dựng chi bộ “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 20…., hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi đảng viên chúng ta ra sức phấn đấu thực hiên tốt năm vấn đề như đã nêu trên, chi bộ đảng nhất định đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thưa toàn thể hội nghị!

Trước khi dứt lời, tôi chân thành cảm ơn sự lắng nghe của các đồng chí, một lần nữa xin kính chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trước thềm năm mới 20… – Xuân …… tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí đảng viên dự Hội nghị lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!

Chúc hội nghị thành công! Xin trân trọng cảm ơn!

Bạn đang xem bài viết Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh Gắn Với Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện / 2023 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!