Top 4 # Các Biện Pháp Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Các Biện Pháp Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Sinh

NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9/2018

Chủ trì buổi sinh hoạt: Nguyễn Thu Huyền , chức vụ: Tổ trưởng

Người thực hiện chuyên đề : Nguyễn Thu Huyền

Thời gian thực hiện:…………………………………………………..

– Th­êng xuyªn sinh ho¹t chÝnh trÞ ®Ó lµm cho c¸n bé gi¸o viªn hiÓu vµ nhËn thÊy ®­îc chÊt l­îng gi¶ng d¹y vµ n¨ng lùc cña gi¸o viªn dïng th­íc ®o chÝnh x¸c nhÊt lµ chÊt l­îng häc sinh, §Æc biÖt lµ häc sinh giái.

+Chương trình, thông thường đề thi cho HSG bao giờ cũng có những yêu cầu cao hơn so với chương trình bình thường cùng cấp lớp. Điều đó có nghĩa là ngoài chương trình bình thường, người học sinh phải được học nâng cao.

Kế hoạch bồi dưỡng phải rải đều trong năm, không nên dạy dồn ở tháng cuối trước khi thi. Nên tổ chức bình quân bồi dưỡng 9 tháng/ năm với số tiết như sau: 3 tiết/ tuần x 4 tuần x 8 tháng = 96 tiết; 6 tiết/ tuần x 4 tuần x 1 tháng cuối = 24 tiết. Như vậy tổng số tiết là 120 tiết.

Båi d­ìng nh©n tµi lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi vµ liªn tôc. V× vËy, nhµ tr­êng cÇn tiÕn hµnh x©y dùng ®éi tuyÓn HSG theo c¸c b­íc: ph¸t hiÖn, tuyÓn chän, båi d­ìng vµ sö dông. Nªn ph¸t hiÖn, tuyÓn chän ngay tõ ®Çu cÊp häc, ngay tõ khi HS míi vµo líp 6.

, số học sinh này thường không nhiều và chỉ do các giáo viên trực tiếp dạy phát hiện được. Ví dụ ở bộ môn toán, lý các học sinh này đôi khi có những cách giải lạ, độc đáo hoặc thỉnh thoảng đặt ra những vấn đề giáo viên không ngờ trước được.

, các học sinh này có thể chưa thật giỏi nhưng vì say mê, yêu thích bộ môn nên dễ trở thành học sinh giỏi nếu được hướng dẫn và bồi dưỡng.

, đối với một số bộ môn cần nhiều đến trí nhớ (sử, địa, ngoại ngữ…) học sinh nhờ cần cù, chăm chỉ học tập mà trở nên giỏi cũng không ít, nhất là khi được giáo viên giỏi bồi dưỡng.

Việc phát hiện và chọn HSG được dựa trên các cơ sở sau: căn cứ vào các thành tích đã đạt ở các năm học trước ( tham kh¶o qua häc b¹, sæ ®iÓm vµ gi¸o viªn d¹y n¨m tr­íc) ; căn cứ vào đề nghị của các giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp; căn cứ vào kết quả kỳ thi HSG trong toàn trường (được tổ chức đúng quy trình và nghiêm túc); và một khi được chọn, học sinh sẽ được bồi dưỡng liên tục trong 4 năm. Qua các đợt kiểm tra sàng lọc, giáo viên có thể bổ sung một số học sinh mới thay cho học sinh không đạt yêu cầu trong quá trình bồi dưỡng.

– Vßng thi cña tr­êng: §Ò thi ®­îc lÊy tõ ng©n hµng ®Ó cña tr­êng ( nguån ®Ò thi lÊy tõ m¹ng Internet hoÆc nguån ®Ò thi cña c¸c huyÖn )ph¶i ®¶m b¶o møc ®é n©ng cao kiÕn thøc cho HS ë c¸c m”n. Nh÷ng HS ®¹t HS giái cÊp tr­êng ®­îc båi d­ìng ®Ó dù thi HS giái cÊp HuyÖn. §©y lµ nh÷ng HS trong ®éi tuyÓn.

Ph­¬ng ph¸p d¹y båi d­ìng HS giái còng thay ®æi theo ph­¬ng ph¸p ®æi míi. HS ph¶i ®­îc h­íng dÉn tham kh¶o qua c¸c nguån tµi liÖu: ®äc s¸ch, h­íng dÉn tù gi¶i c¸c ®Ò thi vµ t×m hiÓu qua Internet nh­ c¸c trang Web: http://hocmai.vn:

Trong giê båi d­ìng, yªu cÇu GV ph¶i kÕt hîp viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng, luyÖn trÝ nhí víi c¸c ho¹t ®éng ®éc lËp, s¸ng t¹o, tÝch cùc vµ båi d­ìng kh¶ n¨ng tù häc cho HS . Sau mçi th¸ng BGH yªu cÇu gi¸o viªn cho HS lµm bµi kiÓm tra vµ ph¶i chÊm, ch÷a kü vµ b¸o c¸o nhËn xÐt kÕt qu¶ häc tËp cña tõng häc sinh. C¨n cø tõ ®ã cã thÓ lo¹i khái ®éi tuyÓn nh÷ng HS kh”ng tiÕn bé vµ bæ sung nh÷ng häc sinh cã thµnh tÝch tèt h¬n vµo ®éi tuyÓn.

Tuy nhiªn c¸i khã cña cña nhµ tr­êng lµ kh”ng ®ñ gi¸o viªn vÒ c¸c m”n nªn ®èi víi mét sè m”n thiÕu gi¸o viªn. Nhµ tr­êng ph¶i lùa chän nh÷ng gi¸o viªn cã n¨ng lùc tr¸i ban ®Ó gi¶ng d¹y( kÕt qu¶ ®· cã 5 HSG huyÖn, 3 HSG tØnh c¸c m”n GV “n tr¸i ban).

– Trong n¨m häc 2007-2008 nhµ tr­êng ®· cã phßng häc tin häc tõ nguån x· héi ho¸ gi¸o dôc . ång thêi nèi m¹ng Lan( néi bé). Nèi m¹ng Internet ®Ó truy cËp c¸c bµi gi¶ng, c¸c ®Ò thi vµ tµi liÖu tham kh¶o..

Kế Hoạch Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi

học khỏc hoàn thành tốt: 350 em = 80,5 % 2. Đối tượng bồi dưỡng: Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2013 - 2014 và có kết quả bài khảo sát đầu năm học (khối 2, 3, 4, 5) đều đạt điểm 9 hoặc 10. Kết quả khảo sỏt đầu năm: Khối SSHS Mụn Toỏn Mụn TV Giỏi Khỏ TB Yếu Giỏi Khỏ TB Yếu SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL K1 92/39 K2 95/37 K3 92/48 K4 75/36 K5 90/44 TS 444 3.Thời gian tổ chức bồi dưỡng- phụ đạo : 1.Vể chương trỡnh : Theo phõn phối từng chương ở cỏc khối, theo từng tuần dạy 2.Thời gian bồi dưỡng : -Từ thỏng 9/2013 đến hết thỏng 4/2014 (bắt đầu từ tuần học thứ 4) 3.Thời gian khảo sỏt : -Đợt 1: tuần thứ tư thỏng 11/2013 -Đợt 2: tuần thứ nhất thỏng 4/2014 IV. Các biện pháp và giải pháp: a. Nội dung dạy học - Dạy theo chương trình chung, không dạy những nội dung kiến thức, kĩ năng ngoài chương trình, không dạy trước chương trình, không đa kiến thức từ lớp trên xuống lớp dưới để giảng dạy. - Trong khi học đối với mỗi đơn vị kiến thức bồi dưỡng, học sinh biết cách tự học, biết tư duy độc lập, biết liên hệ với thực tiễn xung quanh, biết cách thực hành để hiểu sâu sắc và toàn diện hơn những đối tượng học sinh khác trong lớp. Nội dung bồi dưỡng theo định hướng sau, tựy tỡnh hỡnh thực tế tổ chuyờn mụn bổ sung cho phự hợp. Giỏo viờn bồi dưỡng phải giải quyết những bài tập giảm tải theo CV 5842 của BGDĐT. a.Mụn Tiếng Việt : ( Cú chương trỡnh riờng ) 1.Đối với lớp 2 : a.Luyện từ và cõu : - Điền từ sỏt nghĩa trong 1 bài ( hoặc đoạn viết ) cho sẵn . - Hiểu và tỡm được cỏc từ cựng nghĩa , gần nghĩa , trỏi nghĩa . - Biết đặt và trả lời cõu hỏi với cỏc kiểu cõu khỏc nhau . - Cỏch dựng cỏc dấu cõu trong khi viết cõu . b.Tập làm văn : 2. Đối với lớp 3 : a. Luyện từ và cõu : - Biết điền từ ở một số bài cho sẵn . Biết dựng từ ngữ để đặt cõu . - Nhận diện và biết đặt cõu cú dựng biện phỏp so sỏnh , nhõn hoỏ ; cỏc từ chỉ hoạt động , tớnh chất . - Nắm được một số cõu tục ngữ, ca dao núi về một đề tài, hiểu và biết vận dụng - Biết sử dụng một số dấu cõu. Thực hành đỏnh dấu cõu . b. Tập làm văn : - Kể lại được cõu chuyện đó đọc đó nghe hoặc đó dược đọc 3. Đối với lớp 4 : a. Luyện từ và cõu : - Nắm chắc cỏc từ loại danh từ , động từ , tớnh từ trong cõu . - Xỏc định được chủ ngữ, vị ngữ trong cỏc loại cõu . - Biết sử dụng cỏc dấu cõu trong khi đặt cõu . - Biết thờm trạng ngữ chỉ mục đớch, nguyờn nhõn, phương tiện cho cõu b. Tập làm văn : - Biết xõy dựng được đoạn văn kể chuyện, cỏc cỏch mở bài khỏc nhau .... - Biết viết được loại văn miờu tả và cỏch dựng từ gợi tả về hỡnh ảnh, màu sắc .... 4. Đối với lớp 5 : a. Luyện từ và cõu : - Nắm chắc cỏc từ đồng nghĩa , trỏi nghĩa , đồng õm khỏc nghĩa , từ nhiều nghĩa .... - Nắm được về mối quan hệ từ trong cõu, cỏch nối cỏc vế cõu ghộp bằng quan hệ từ, cặp từ hụ ứng . - Biết cỏch viết liờn kết cỏc cõu bằng từ ngữ nối ... - Cỏch ghi cỏc dấu cõu . b. Tập làm văn : - Biết xỏc định nội dung yờu cầu đề bài , xỏc định được cỏc loại văn tả cảnh , tả người , tả đồ vật , cõy cối , kể chuyện .... - Biết dựng từ gợi tả , so sỏnh để tạo thờm bài văn cú cảm xỳc . b. Mụn Toỏn : - Nội dung bao gồm : - Số và chữ số - dóy số ( Số tự nhiờn ,số thập phõn, phõn số ) - Cỏc phộp tớnh về số tự nhiờn , số thập phõn , phõn số . - Cỏc tớnh chất của cỏc phộp tớnh . - Cỏc dạng tỡm hai số .. - Cỏc bài toỏn cú lời văn . - Cỏc bài toỏn điển hỡnh . - Đại lượng và đo đại lượng . - Hỡnh học . 1. Đối với lớp 2 : a.Cỏc số tự nhiờn : Hiểu và nắm được : -Phộp cộng và phộp trừ . Mối quan hệ và cỏc tớnh chất . -Phộp nhõn , chia đến 5 . -Biết gọi tờn cỏc thành phần cảu phộp cộng và trừ . b.Cỏc đại lượng : -Học sinh nắm được đơn vị đo độ dài , quan hệ giữa cỏc đơn vị đo . -Học sinh nắm được đơn vị đo khối lượng - Dung ớch ( lớt ) . c. Cỏc yếu tố hỡnh học : -Biết nhận dạng hỡnh ( tam giỏc , tứ giỏc ... ) -Vẽ thờm và tỡm số luợng cú trong hỡnh - Nờu tờn . d. Giải toỏn cú lời văn : -Biết túm tắt đề toỏn .( bằng lời hoặc sơ đồ đoạn thẳng .) -Giải toỏn dạng thờm , bớt , ớt hơn , nhiều hơn ... -Biết lớ giải bài toỏn đơn giản . 2. Đối với lớp 3 : a.Cỏc số tự nhiờn : -Thực hiện cỏc phộp tớnh cộng , trừ nhõn , chia . Làm quen và tớnh được giỏ trị cỏc biểu thức . -Nắm được thành phần của phộp chia , nhõn . Tỡm thành phần chưa biết . b.Cỏc đại lượng : -Nắm và hiểu được , phõn biệt được đơn vị đo độ dài , khối lượng , thời gian . -Nắm được cỏc mối quan hệ của đơn vị đo c. Cỏc yếu tố hỡnh học : -Tỡm số lượng hỡnh , nờu tờn hỡnh , vẽ thờm hỡnh . -Biết được đỉnh , gúc , cạnh gúc vuụng , gúc khụng vuụng . -Biết tớnh chu vi hỡnh chữ nhật , chu vi và diện tớch hỡnh vuụng . -Biết vẽ tõm , đường kớnh , bỏn kớnh và trang trớ hỡnh trũn . d. Giải toỏn cú lời văn : -Biết túm tắt đề toỏn ( bằng lời hoặc sơ đồ đoạn thẳng ) -Giải toỏn dạng thờm , bớt , ớt hơn , nhiều hơn , gấp , giảm một số lần . -Biết giải bài toỏn liờn quan đến rỳt về đơn vị . 3.Đối với lớp 4: a.Cỏc số tự nhiờn ; -Biết viết số tự nhiờn trong hệ thập phõn .Cỏc phộp tớnh cộng , trừ , nhõn , chia . Tớnh chất của cỏc phộp tớnh . -Nắm được và thực hiện đỳng cỏc biểu thức , dóy số , quy luật về dóy số . -Thực hiện được cỏc dạng toỏn tỡm x . b. Phõn số : -Biết cộng , trừ , nhõn , chia phõn số . -Nắm được tớnh chất phõn số , so sỏnh phõn số cựng mẫu , cựng tử hoặc mượn phõn số trung gian để so sỏnh . -Biết quy đồng phõn số . c. Đo lường : -Hiểu và biết đổi cỏc đơn vị đo độ dài , khối lượng . d. Hỡnh học : -Biết tớnh diện tớch hỡnh bỡnh hành, hỡnh thoi . -Nhận diện được gúc tự , gúc nhọn, gúc bẹt, vẽ được hai đường thẳng vuụng gúc, song song ; vẽ hỡnh chữ nhật , hỡnh vuụng ... e. Cỏc loại toỏn điển hỡnh : - Nắm thành thạo cỏc bước ở cỏc dạng toỏn : TB cộng, tỡm hai số khi biết tổng hiệu , tổng tỉ ; hiệu và tỉ .... 4. Đối với lớp 5: a. Số tự nhiờn : - Nắm chắc thờm về số và chữ số, dóy số, quy luật dóy số . - Nắm chắc tớnh chất của 4 phộp tớnh . - Tớnh nhanh theo nhiều dạng . - Cỏc dạng toỏn tỡm x . b.Số thập phõn : - Nắm chắc về cộng, trừ, nhõn, chia so sỏnh số thập phõn . - Viết được cỏc số đo độ dài, diện tớch, khối lượng dưới dạng số thập phõn . c. Hỡnh học : - Biết được cỏc yếu tố của hỡnh tam giỏc, hỡnh thang, hỡnh trũn, hỡnh hộp chữ nhật , hỡnh lập phương và cỏch tớnh chu vi , DT cỏc hỡnh . Vận dụng biến đổi cụng thức tớnh b. Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học * Hình thức - Nhà trường không tổ chức thành lớp riêng để bồi dưỡng cho đối tượng học sinh giỏi. - Trong giảng dạy giáo viên tạo điều kiện cho học sinh giỏi hoà nhập và phát huy tác dụng đối với học sinh trong lớp. Học sinh giỏi cần giúp đỡ kèm cặp học sinh trung bình - yếu trong lớp. - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu chủ yếu đợc tiến hành vào buổi thứ hai theo từng nhóm, từng môn học với hệ thống kiến thức riêng cho từng đối tợng học sinh. - Trong giờ học chính khoá, đối với học sinh giỏi, giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi hoặc bài tập phù hợp với khả năng phát triển của học sinh theo hướng phân hoá đối tợng học sinh. -Giỏo viờn chủ nhiệm chuẩn bị nội dung kiến thức theo nhúm vấn đề để tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh lớp mỡnh dạy. * Phương pháp dạy học - Căn cứ vào kết quả khảo sát đầu năm và kết quả học tập của học sinh năm học trước, mỗi giáo viên chủ nhiệm có danh sách phân loại đối tượng học sinh từ đó giáo viên xác định và điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tợng học sinh nói chung, đối tượng học sinh giỏi nói riêng. - Giáo viên lựa chọn nội dung mỗi tiết học phù hợp với đối tượng học sinh nhằm phát huy trí thông minh, sáng tạo khi trả lời câu hỏi hoặc giải các bài tập; tạo điều kiện cho học sinh giỏi biết cách hướng dẫn đối tượng học sinh khác học tập và đạt kết quả tốt. - Giáo viên giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống xung quanh; nội dung học và vận dụng cần tạo điều kiện để tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập và phát triển năng lực, sở trường, năng khiếu của từng em. - Giáo viên tổ chức các hoạt động giảng dạy và giáo dục một cách đa dạng, linh hoạt, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm lí học sinh và điều kiện cụ thể của mỗi lớp (dạy trên lớp theo hình thức giao luư, dạy ngoài không gian lớp học; tổ chức tham quan, ngoại khoá để học sinh đợc học tập thông qua hoạt động thực tế; học ở th viện, hoặc tham gia các trò chơi, cuộc thi, hội diễn, hội thao, triển lãm tranh bổ ích đối với việc giáo dục toàn diện). - Ngoài ra, nên tổ chức các buổi sinh hoạt nh một hội thảo nhỏ để học sinh giỏi trình bày cách học, cách suy nghĩ khi làm một bài toán, bài tập làm văn, Qua đó góp phần bồi dưỡng học sinh giỏi đồng thời tác động tích cực đến những đối tợng học sinh khác trong lớp. - Các tổ chuyên môn tổ chức hội thảo về nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cho đối tợng học sinh giỏi theo từng khối lớp. - Kết hợp tổ chức giao luư học sinh giỏi ở các cấp (trường, huyện) với yêu cầu tạo điều kiện để các em thể hiện khả năng vận dụng, tư duy sáng tạo về một vấn đề, một đơn vị kiến thức trong chơng trình, nhằm giúp học sinh tự tin và có hướng phấn đấu trong tương lai. * Trách nhiệm trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi + Nhà trường: - Đầu năm học nhà trờng lập kế hoạch bồi dưỡng học s

Biện Pháp Tổ Chức Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Tiểu Học

Báo cáo thực tập sư phạm xin gửi đến các bạn bài báo cáo thực tập sư phạm tiểu học là Biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học để làm tài liệu học tập cho các bạn

Lịch sử phát triển của nhân loại, ở bất kỳ thời đại nào, quốc gia nào con người luôn là động lực của sự phát triển xã hội mà động lực tiên phong thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững là do những người tài, những người có trí tuệ tạo ra. Chính “Những người tài giỏi là cái gốc làm nên sự nghiệp”. Họ đã tạo ra những bước ngoặt trong sự phát triển lịch sử xã hội loài người, sản sinh ra những giá trị vật chất tinh thần tiêu biểu trong nền văn minh nhân loại. Đặc biệt bước vào thế kỷ của nền văn minh trí tuệ thề kỷ mà “cạnh tranh chất xám” sẽ diễn ra ngày càng gay gắt thì nhiều nước trong khu vực và trên thế giới lại càng quan tâm tới chiến lược nhân tài, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho việc đào tạo nhân tài và coi trọng nhân tài là chiến lược quyết định cho sự phồn thịnh của đất nước.

Qua kinh nghiệm của các nước phát triển cao và những nước công nghiệp mới phát triển, người ta càng thấy rõ: Một trong những yếu tố quan trọng có tính quyết định tiến trình và tốc độ phát triển kinh tế – xã hội là việc hoạch định đúng và thi hành được chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và sử dụng người tài. Những người tài năng nhất là các thiên tài không chỉ mang lại vinh dự, danh tiếng cho quốc gia, mà còn mang lại giá trị tinh thần, vật chất to lớn không chỉ cho mỗi nước mà còn cho cả nhân loại.

Qua 4000 nghìn năm lịch sử Việt Nam đã phát huy được vai trò của những người tài giỏi. Bởi ông cha ta rất coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và đúc rút thành kinh nghiệm quý báu: “Thiên tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp”.

Nhận thức được vấn đề này, lịch sử Việt Nam đã ghi công nhiều người tài năng và coi việc đào tạo nhân tài là quốc sách của nhà nước. Ngày nay vấn đề bồi dưỡng nhân tài được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Tại văn kiện đại hội Đảng VIII đã nêu “Cùng với khoa học công nghệ giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài”.

Văn kiện Đại hội Đảng IX tiếp tục khẳng định “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”.

Thực hiện tốt Nghị quyết TW2 khoá 8, trong đó việc bồi dường, đào tạo học sinh giỏi là vấn đề hết sức cần thiết, bởi vì chỉ có những nhân tài mới nhanh chóng tiếp thu thành tựu khoa học mới của nhân loại, phát minh ra sáng kiến để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

Đào tạo, bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ cao cả của toàn xã hội, song trách nhiệm trực tiếp là của những người làm công tác giáo dục. Bởi vậy trong tài liệu tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương II, Bộ giáo dục và đào tạo chỉ rõ “…trường tiểu học và mỗi giáo viên tiểu học đều có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi”.

Bậc tiểu học là bậc học nền tảng, bồi dưỡng học sinh giỏi ở tiểu học là nền móng cho chiến lược đào tạo người tài của đất nước. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở cấp Tiểu học là việc làm cần thiết và có ý nghĩa. Để có được các thành quả về giáo dục học sinh nói chung hay những thành tích cao của học sinh giỏi nói riêng, ngay từ cấp Tiểu học các nhà trường phải có sự quan tâm, chú ý từ các buổi học hằng ngày của các khối lớp và ở tất cả các môn học trong nhà trường. Việc giáo dục học sinh hằng ngày trên lớp có chất lượng chính là tạo một nền móng vững chắc cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài. Mặt khác nội dung, phương pháp giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như hình thức tổ chức phải phong phú và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh mới đem lại hiệu quả trong giáo dục.

Trường tiểu học Hoà Sơn A nhiều năm qua việc bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu về chất lượng giảng dạy và hiệu quả bồi dưỡng ngày càng đòi hỏi cao. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi là cả một quá trình, phải có kế hoạch cụ thể cho người dạy và cả người học, vì vậy tôi mạnh dạn đưa ra ” Một số biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học”.

in Mẫu báo cáo thực tập. Thẻ:bài thu hoạch báo cáo thực tập sư phạm, bài thu hoạch báo cáo thực tập sư phạm tiểu học, báo cáo thực tập, báo cáo thực tập sư phạm tiểu học, báo cáo thực tập tiểu học, mẫu báo cáo thực tập, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học

Tham Luận Công Tác Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi

Đ/c Lê Thị Bình tham luận về công tác BDHSG

Chúng ta vừa được nghe kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017, tôi hoàn toàn nhất trí với kế hoạch trên. Theo chương trình của hội nghị mà ban tổ chức đã thông qua, tôi rất vinh dự được thay mặt cho một số giáo viên có thành tích trong việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi nhà trường trong năm học qua phát biểu đôi lời bày tỏ suy nghĩ của mình về những thành tích mà tôi cùng đồng nghiệp đã đạt được để hội nghị chúng ta cùng chia xẻ.

Như chúng ta đã biết, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng đó nhà trường đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học. Bồi dưỡng HSG là một công việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức của thầy và trò. Trong những năm gần đây, qua các kỳ thi HSG vòng huyện, vòng tnh chúng ta đã đạt được những thành công nhất định góp phần vào kết quả thi HSG, cũng như thành tích chung của toàn trường.

1. Thuận lợi:

– Được sự chỉ đạo, quan tâm, kịp thời của BGH, có những kế hoạch cụ thể, lâu dài trong công việc bồi dưỡng HSG.

– Trường có cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị phục vụ tương đối đầy đủ giúp cho việc dạy và học đạt kết quả tốt.

– Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng HSG nhiều năm.

– Học sinh hiếu học, yêu thích môn học, có tính tự giác cao.

– Đa số phụ huynh lo lắng, quan tâm đến chất lượng học sinh giỏi.

– Đa số giáo viên dạy bồi dưỡng vừa phải bảo đảm chất lượng đại trà, vừa phải hoàn thành chỉ tiêu chất lượng mũi nhọn do vậy cường độ làm việc tương đối căng thẳng, việc đầu tư cho công tác bồi dưỡng HSG cũng có phần bị hạn chế.

– Học sinh vừa phải hoàn thành chương trình chính khóa vừa phải học chương trình bồi dưỡng HSG nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập cũng như kết quả

– Một số học sinh tham gia học bồi dưỡng chưa cố gắng nhiều nên kết quả thi học sinh giỏi ở một số môn chưa cao.

– Một số ít phụ huynh chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện đến học tập của con em mình.

– Một số cán bộ, phụ huynh chưa có sự nhìn nhận đúng mức đối với thành tích của nhà trường, cho rằng hội thi THCS dể dãi nên có nhiều học sinh đạt giải, băn khoăn về tiền thưởng của nhà trường. Mọi sự nhìn nhận chưa đúng đó đã làm ảnh hưởng đến tâm tư của người thầy nói chung và người thầy làm công tác bồi dưỡng HSG nói riêng.

Giải pháp 1. Đối với giáo viên bồi dưỡng:

– Để có đội tuyển HSG lâu dài phải có lộ trình bồi dưỡng và biết thừa kế qua các năm học trước vì thế người thầy phải luôn luôn có ý thức tự rèn luyện, tích lũy tri thức và kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn, luôn xứng đáng là “người dẫn đường tin cậy” cho học sinh noi theo. Phải thường xuyên tìm tòi các tư liệu, có kiến thức nâng cao trên các phương tiện, đặc biệt là trên mạng internet. Lựa chọn trang Web nào hữu ích nhất, tiện dụng nhất, tác giả nào hay có các chuyên đề hay, khả quan nhất để sưu tầm tài liệu…

– Trong công tác BDHSG khâu đầu tiên là khâu tuyển chọn học sinh thông qua việc trao đổi với GV giảng dạy trước đó để lựa chọn những em có khả năng, tư chất, trí tuệ, lòng đam mê, tính sáng tạo vào đội tuyển, làm nguồn cho năm học kế tiếp.

– Bước tiếp theo, chúng ta lập kế hoạch cho mình một cách cụ thể tránh tình trạng thích đâu dạy đó. Dạy theo chuyên đề là biện pháp mà cá nhân tôi thấy đó là hữu hiệu nhất.

-.GV BDHSG cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, với giáo viên chủ nhiệm trong việc dạy đối tượng HSG để tạo mọi điều kiện giúp các em phát huy hết năng lực của mình.

– Thực hiện phư­ơng châm: dạy chắc cơ bản rồi dạy nâng cao, thông qua những bài luyện cụ thể để dạy phư­ơng pháp t­ư duy – dạy kiểu dạng bài có quy luật, loại bài có tính đơn lẻ rồi luyện các dạng tổng quát.

– Trong mỗi bài tập cần đưa ra nhiều câu với mức độ từ dễ đến khó (có thể 4 đến 6 câu nhỏ) và câu nhỏ cuối cùng ta nên vận dụng vào thực tế để các em hiểu rõ đây là câu vận dụng tích hợp.

– Trước khi giải các dạng BT nâng cao, lắt léo thì GV có thể sử dụng một số pp phân tích bài toán theo pp đi lên, đi xuống hoặc sử dụng pp giải hệ PT hai ẩn (GV bổ sung cho HS kiến thức toán học của lớp 9) quá trình giải các em giảm được một số bước rườm rà, không cần thiết và dễ hiểu hơn nhưng cũng không được quá tắt.

– Sau mỗi bài tập nâng cao GV cần đưa ra phương pháp giải hoặc những lưu ý nhằm học sinh tự khắc sâu kiến thức để cách trình bày được lập luận lôgic hơn.

– Sau mỗi chuyên đề cần có bài kiểm tra đánh giá theo các mức độ để nắm ngay được tình hình học sinh bị hổng phần nào, những bài đa số HS làm được gọi HS trực tiếp lên bảng làm (mối lần ghi bảng các em nhớ hơn là ghi ở vở), bài nào chưa tốt GV sửa và khắc sâu ngay.

– Ngoài ra giáo viên sưu tầm ngân hàng bộ đề thi các cấp trường, cấp huyện và các tỉnh khác thông qua công nghệ thông tin nhằm giúp các em tiếp xúc làm quen với các dạng đề có nhiều điểm mới, hay và hữu ích.

– Nên tránh:

+ Đừng để HS tâm lý trong thi cử và không nặng thành tích đối với HS dẫn đến HS bị áp lực từ nhiều phía.

+ Một số giáo viên mới bồi d­ưỡng học sinh giỏi, thư­ờng hay nôn nóng, bỏ qua bài tập cơ bản, cho ngay bài khó, học sinh mới đầu đã gặp ngay một “mớ bòng bong”, không nhận ra được nên bắt đầu từ đâu hoặc việc ghi nhớ từng đơn vị kiến thức kỹ năng dễ lộn xộn hay kết quả là không định hình đ­ược phư­ơng pháp từ đơn giản đến phức tạp, càng học càng hoang mang.

Giải pháp 2. Đối với học sinh:

+ Một số gv lại coi những bài đơn lẻ không có quy luật chung là quan trọng, cho học sinh làm nhiều hơn và tr­ước những bài có nguyên tắc chung (coi những bài đó mới là “thông minh”), kết quả là học sinh bị rối loạn, không học đ­ược ph­ương pháp tư­ duy theo kiểu đúng đắn khoa học

– Bồi d­ưỡng học sinh giỏi là một quá trình lâu dài. Cần phải bồi d­ưỡng hứng thú và tính tích cực, độc lập nghiên cứu của học sinh.

– Cần phát hiện sớm các em học sinh giỏi và bồi d­ưỡng sớm và tạo nguồn từ lớp đầu cấp học.

– Cách tốt nhất bồi d­ưỡng hứng thú cho học sinh là hư­ớng dẫn dìu dắt cho các em đạt đ­ược những thành công từ thấp lên cao. Nhiều học sinh lúc đầu ch­ưa bộc lộ rõ năng khiếu nh­ưng sau quá trình đ­ược dìu dắt đã trư­ởng thành rất vững chắc và đạt thành tích cao.

– Học sinh phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của học tập.

– Học sinh phải yêu thích môn học, say mê trong học tập và ham học hỏi.

Nên trách:

– Điều kiện gia đình một số em còn khó khăn gia đình không có máy tính và mạng e nên việc tìm tài liệu trên Internet là thiệt thòi lớn đến bản thân các em. Nhiều em lợi dụng điều này xin tiền cha mẹ đến các quán Internet việc tốt thì ít, việc xấu thì nhiều, cũng có khi bị bạn bè rủ rê đến quán xem chơi game, sau đó nghiện game dẫn việc học giảm sút, lừa rối thầy, cô, cha mẹ.

– Phụ huynh cần quan tâm tạo điều kiện, động viên tích cực con em học tập tốt hơn.

– Phụ huynh thường xuyên liên lạc với Thầy cô giáo, nhà trường để nắm tình hình học tập của học sinh.

– GVBD cần quản lí học sinh của mình một cách nghiêm túc.

Nhà trường cần quan tâm đến công tác tuyên truyền đẻ CB và nhân dân hiểu được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng HSG, HSNK để từ đó có sự động viên, hỗ trợ tích cực đối với học sinh và đọi ngũ.