Top 14 # Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Theindochinaproject.com

6 Giải Pháp Trọng Tâm Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí / 2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận (số 21-KL/TW) Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương tán thành cơ bản với Tờ trình, Báo cáo của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), với sự quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, MTTQ và cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu, nhất là trong phòng ngừa, công khai, minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công.

Trên một số lĩnh vực, tham nhũng, lãng phí đã từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, quan điểm và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X. Tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1 – Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cơ quan Kiểm tra của Đảng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng của Nhà nước để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

3 – Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật…

Có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nghiên cứu ban hành quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Từng bước thực hiện chế độ tiền lương theo hướng bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức có nguồn thu nhập chủ yếu bằng lương, sống bằng lương và có mức sống khá trong xã hội.

4 – Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với một số lĩnh vực trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây lãng phí.

5 – Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ban hành quy chế về việc nhân dân giám sát tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Có biện pháp bảo vệ an toàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên, người dân dũng cảm tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí và những tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

6 – Đổi mới, nâng cao năng lực của cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan thường trực, tham mưu về công tác phòng chống tham nhũng. Ở Trung ương, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Lập lại Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính; đồng thời, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Ở địa phương, không tổ chức ban chỉ đạo tỉnh, TP về phòng chống tham nhũng. Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp lãnh đạo công tác phòngchống tham nhũng và có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng khi có vụ việc tham nhũng nghiêm trọng xảy ra ở địa phương. Giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định cụ thể việc lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy để tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính và công tác phòng chống tham nhũng.

Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quán triệt Kết luận này đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, phù hợp và thiết thực.

Long An Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Và Lãng Phí / 2023

Theo đó, có 100% số cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện xong việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập. Tỉnh đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác của 207 trường hợp theo quy định; xử lý nghiêm 3 trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức và đơn vị để xảy ra tham nhũng.

Tỉnh ủy Long An chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua hội nghị cán bộ công chức đầu năm, lãnh đạo cơ quan và công đoàn cơ sở ký cam kết trách nhiệm phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp lồng ghép việc thực hiện quy chế dân chủ với việc cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch cũng được các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Tỉnh Long An đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, được xác định là khâu đột phá, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính sát với tình hình thực tế và triển khai thực hiện tốt, góp phần ngăn ngừa, hạn chế hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, thực hiện công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội, xóa bỏ cơ chế xin – cho; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về rà soát, điều chỉnh Quy hoạch; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tài nguyên; quản lý, sử dụng đất đai, công sở, tài nguyên khoáng sản đúng quy định, không lãng phí; khắc phục tình trạng thực hiện các dự án chậm tiến độ, đất đai để hoang hóa; kiên quyết cắt giảm các dự án đầu tư không hiệu quả.

Tỉnh cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng dịch vụ công; từng bước cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chú trọng số hóa nội dung quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu, như: Tài chính, đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quy hoạch – kiến trúc, đầu tư, xây dựng… để phục vụ công dân, doanh nghiệp. Qua đó, đã hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong thời gian tới, tỉnh Long An tiếp tục thực hiện tốt việc phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan và các đơn vị trực thuộc trong quản lý sử dụng kinh phí, ngân sách, tài sản được giao, thực hiện nghiêm những quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, việc chi tiêu ngân sách đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhà nước quy định và đảm bảo công khai, minh bạch, kể cả việc sử dụng các khoản hoa hồng.

Tỉnh phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong công tác phát hiện tham nhũng, lãng phí từ cơ sở…/.

Dương Thái

Phòng, Chống Tham Nhũng::thực Hiện Đồng Bộ Các Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Trong Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí / 2023

(QBĐT) – Để triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21-2-2017 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngày 22-3-2017 UBND tỉnh đã ban hành Chương trình về thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21-2-2017 của Tỉnh ủy. Nội dung chương trình nêu rõ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai và thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí sau: 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí:

– Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017 nói chung và pháp luật về PCTN, lãng phí nói riêng của tỉnh đã ban hành; các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, bảo đảm tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và hiểu rõ các quy định pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Mở chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, khuyến khích các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã mở chuyên mục PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên trang thông tin điện tử và thường xuyên cập nhật thông tin.

Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh truyền hình Quảng Bình và các phương tiện thông tin đại chúng tăng thời lượng và tổ chức các chương trình văn nghệ, các vở kịch ngắn mang nội dung thông tin về những giải pháp, những nhân tố tích cực, điển hình có thành tích và kịp thời phê phán các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục triển khai, phát động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác PCTN, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí; tăng cường công tác phê bình, tự phê bình, thực hiện nghiêm quy định những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Gắn công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Thực hiện cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm công tác PCTN, lãng phí:

– Dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển; đưa việc chấp hành quy định pháp luật và kết quả PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào tiêu chí đánh giá kết quả công tác hàng năm của cơ quan, tổ chức, của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và mỗi cán bộ, công chức, viên chức; làm cơ sở xem xét, đánh giá cán bộ, công chức khi quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo; điều chuyển, thay thế và xử lý những cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

– Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện chức trách, đánh giá cán bộ, công chức và trách nhiệm trong việc để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhất là trong việc cưới, việc tang, mừng nhà mới, nhậm chức, tổ chức sinh nhật, việc nhận bằng cấp, học hàm, học vị, danh hiệu thi đua, khen thưởng.

– Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý; kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố bộ phận chức năng và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu và thực hiện công tác PCTN, đảm bảo đội ngũ cán bộ liêm chính, có bản lĩnh vững vàng, kiên quyết trong công tác đấu tranh PCTN.

4. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17-7-2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31-10-2013 của Thanh tra Chính phủ.

Đặc biệt phải kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, nhất là các nội dung về quản lý bản kê khai; kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm giải trình việc tăng, giảm tài sản, những khoản chi tiêu, giao dịch có giá trị lớn; thực hiện xử lý nghiêm việc xử lý đối với người kê khai không trung thực theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Bạn đọc

Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí… / 2023

Ngành Tài chính tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Nguồn ảnh: internet

1. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm:

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành và chỉ đạo các đơn vị ban hành chương trình hành động để tổ chức triển khai trong toàn hệ thống, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được các cơ quan, tổ chức trong ngành Tài chính triển khai, thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Bộ và đã thu được những kết quả tích cực:

– Các đơn vị trong ngành đã bám sát quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 3, nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc tổ chức triển khai thực hiện; có sự phối hợp chặt chẽ trong việc hướng dẫn, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật; xây dựng chương trình hành động, báo cáo kết quả theo đúng quy định.

– Ban hành Quy chế phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định số 45/QĐ-BTC ngày 06/01/2014.

– Công táchọc tập, phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực: sáu tháng đầu năm 2014, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã tổ chức 127 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN với hơn 20.387 lượt cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia; đồng thời phát hành 06 tài liệu về pháp luật Phòng, chống tham nhũng.

– Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã xây dựng và phát động thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện luân chuyển cán bộ theo đúng quy định; ban hành các văn bản quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ trong việc chấp hành kỷ luật trong hoạt động công vụ.

– Ngay từ đầu năm 2014, Thanh tra Bộ đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong cả nước thực hiện nghiêm quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công được đề ra trong các nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thường xuyên đôn đốc các các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ và các bộ, ngành, địa phương trong cả nước thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bảo đảm đúng quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, cấp uỷ và thủ trưởng các đơn vị trong ngành Tài chính quan tâm chỉ đạo và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết thoả đáng lợi ích của các tổ chức, cá nhân đến khiếu nại, tố cáo; đảm bảo công bằng, dân chủ. Sáu tháng đầu năm 2014, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp 600 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị trong đó tập trung chủ yếu ở Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Tiếp nhận 2.447 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đề nghị, trong đó có 1.546 vụ việc khiếu nại và 244 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết.

Kết quả xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo như sau:

– Về giải quyết khiếu nại: đã giải quyết 1.363 vụ việc (đạt 88%); trong đó giải quyết thông qua hòa giải, thuyết phục: 256 vụ việc; giải quyết bằng quyết định hành chính: 1.107 vụ việc.

– Về giải quyết tố cáo: đã giải quyết là 128 vụ việc (đạt 52%); số vụ việc còn lại, do mới nhận được hoặc đang trong thời hạn thụ lý.

Thủ trưởng các đơn vị ngành Tài chính đã chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đúng trình tự thẩm quyền, thời hạn của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và Quy chế, quy trình của ngành. Qua công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý hành chính 7 người (tập trung tại hệ thống Thuế); kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 06 vụ việc, thu về cho NSNN 366 triệu đồng.

Tóm lại:

– Các đơn vị trong ngành Tài chính đã bám sát định hướng, kế hoạch thanh tra , kiểm tra được phê duyệt, triển khai thanh tra theo đúng kế hoạch. Nội dung thanh tra, kiểm tra đảm bảo sát với nhiệm vụ, yêu cầu quản lý của Bộ và các đơn vị thuộc ngành Tài chính; đồng thời đã gắn với việc kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– Hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính đã có nhiều đổi mới từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện thanh tra và kết luận, xử lý. Các đơn vị đã kết hợp tốt thanh tra theo chương trình, kế hoạch với đột xuất; có phương án tập trung chỉ đạo xử lý các vấn đề quan trọng, vướng mắc; tăng cường công tác kiểm tra của cơ quan thanh tra cấp trên đối với cơ quan thanh tra cấp dưới, thanh tra chuyên ngành.

3. Từ nay đến cuối năm, ngành Tài chính tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực:

– Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm cơ sở để đưa những quy định của Luật vào cuộc sống. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính, chú trọng thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thuế, chống thất thu thuế và gian lận thương mại, công tác quản lý, thanh quyết toán các khoản chi ngân sách Nhà nước. Chú trọng công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả xử lý của từng cấp, từng đơn vị, các quỹ tài chính.

– Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Xử lý đầy đủ, kịp thời và nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân và tập thể vi phạm pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của ngành.

4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

– Khẩn trương ban hành và triển khai các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để Luật sớm đi vào cuộc sống.