Top 5 # Chức Năng Autofit Tương Đương Với Thao Tác Nào Sau Đây Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Lệnh Insertnew Record Tương Đương Với Nút Lệnh Nào Sau Đây?

Chủ đề :

Môn học:

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Trong Access, muốn xóa một bảng ta chọn nút lệnh ?

Khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn xác định khóa chính, ta thực hiện: …. → Primary Key?

Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định tên trường, ta gõ tên trường tại cột nào?

Trong Access, có mấy chế độ làm việc với các đối tượng ?

Trong khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn chèn thêm một trường mới, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Để xác định kiểu dữ liệu của trường, ta xác định tên kiểu dữ liệu tại cột nào?

Trong Access, muốn tạo cấu trúc bảng theo cách tự thiết kế, ta chọn?

Để mở bảng ở chế độ trang trang thiết kế ta thực hiện như thế nào?

Trường nào có thể khai báo kiểu dữ liệu Auto number trong các trường sau đây?

Sau khi thiết kế xong bảng nếu ta không chỉ định khóa chính thì?

Để đi đến ô cuố cùng của bảng ở chế độ trang dữ liệu là nhấn phím nào?

Hãy chọn cách làm nào là hợp lí khi lọc ra những học sinh nam và là đoàn viên?

Trong Access để thực hiện chức năng tìm kiếm và thay thế ta thực hiện thế nào?

Để chèn một bản ghi mới vào bảng ta thực hiện thao tác gì?

Để thoát khỏi Access ta thực hiện thao tác nào?

Để xóa một trường của bảng ta chọn cách nào sau đây?

Khái niệm về Access?

Chọn phát biểu đúng sau đây?

Nuốn lọc những bản ghi theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc những bản ghi theo mẫu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Nút lệnh nào có công dụng thêm bản ghi mới vào bảng sau?

Lệnh InsertNew Record tương đương với nút lệnh nào sau đây?

Hãy cho biết ý nghĩa của nút lệnh , tương ứng với lệnh nào sau đây?

Để lọc theo ô dữ liệu ta chọn biểu tượng nào sau đây?

Biểu tượng X có chức năng gì?

Một ngôn ngữ lập trình có những thành phần cơ bản nào?

Trong Turbo Pascal, để thực hiện chương trình:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá USES dùng để

Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi chương trình:

Xác định giá trị của biểu thức: S = (250 div 100) + (150 mod 100) div 10

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?

Trong Pascal, để đưa dữ liệu ra màn hình ta sử dụng thủ tục:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để?

Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

Trong Pascal, biểu thức (57 div 13) bằng:

Trong Pascal, biểu thức (27 mod 4) bằng:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để

Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi :

Trong Turbo Pascal, xác định tên đúng trong các tên sau:

Chức Năng Nào Sau Đây Không Đúng Với Răng Của Thú Ăn Thịt?

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Động vật có máu đi nuôi cơ thể là máu pha nhiều nhất:

Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ ở thú:1.

Cơ chế điều hoà hàm lượng glucôzơ trong máu tăng diễn ra theo trật tự nào?

Xếp các câu trả lời theo trật tự giảm dần nồng độ ôxi (từ cao nhất tới thấp nhất)

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

Rễ cây thường mọc hướng về phía có nhiều chất dinh dưỡng, điều này thể hiện?

Vai trò của vi sinh vật cộng sinh đối với động vật nhai lại?1.

Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ:

Hoa nghệ tây, hoa tulíp nở và cụp lại do sự biến đổi của nhiệt độ là kiểu ứng động:

Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?

Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng?

Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu

Ở người, bộ phận có vai trò quan trọng nhất trong trao đổi khí là:

Vận động cảm ứng khép lá ở cây trinh nữ có cơ chế giống với vận động nào sau đây:

Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào?

Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?

Ở người, vận tốc máu:

Nội dung nào sau đây đúng ?I. Hướng động âm là cử động sinh trưởng của cây theo hướng xuống đấtII.

Hệ tuần hoàn kín tiến hóa hơn hệ tuần hoàn hở ở điểm nào?I.

Ôxi khuếch tán trực tiếp từ không khí thông qua các bề mặt ẩm vào tế bào, không nhờ máu vận chuyển có ở:

Ở thỏ, thức ăn được biến đổi sinh học chủ yếu ở:

Cho những chất sau:Vitamin Glucozo

Động vật có túi tiêu hóa có thể ăn được nguyên cả con mồi

Ứng động (vận động cảm ứng) là:

Trong mề gà thường có những hạt sạn và sỏi nhỏ. Các hạt này có tác dụng:

Cân bằng nội môi là:

PH máu được duy trì ổn định chủ yếu là nhờ:

Các bộ phận tiêu hóa ở người vừa diễn ra tiêu hóa cơ học, vừa diễn ra tiêu hóa hóa học là:

Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?

Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường đi của thức ăn trong dạ dày của thú nhai lại ?

Đặc điểm chung về cảm ứng ở thực vật là:

Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt?

Vì sao ta có cảm giác khát nước?

Một người có huyết áp 115/80. Con số 115 và con số 80 chỉ:

Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt có tác dụng ?

Ở người trong chu kỳ hoạt động của tim thời gian tâm nhĩ co trung bình khoảng

Trong Tế Bào Vi Khuẩn, Ribôxôm Thực Hiện Chức Năng Nào Sau Đây?

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Đường kính của 1 chu kỳ xoắn của ADN bằng:

Bào quan có chức năng cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào là

Trong giới Động vật, ngành động vật có mức độ tiến hoá cao nhất là:

Nước có đặc tính nào sau đây?

Nguyên tố đại lượng là nguyên tố có tỉ lệ bao nhiêu trong khối lượng chất sống của cơ thể?

Điểm giống nhau giữa prôtêin bậc 1, prôtêin bậc 2 và prôtêin bậc 3 là:

Tế bào nhân sơ không có đặc điểm nào?

Trong lục lạp, ngoài diệp lục tố và Enzim quang hợp, còn có chứa thành phần gì?

Giữa các nuclêôtit trên 2 mạch của phân tử AND có:

Trong phân tử ADN, liên kết hiđrô có tác dụng:

Đặc điểm cấu tạọ khác nhau của ARN và ADN?

Điều không đúng khi nói về phân tử ARN là:

tARN có chức năng gì?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đại lượng?

Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân sơ là:

Thành phần hoá học cấu tạo thành tế bào vi khuẩn là:

Trong dịch nhân của tế bào nhân thực có chứa:

Điêu nào sau đây Sai khi nói về nhân con là:

Trong tế bào vi khuẩn, ribôxôm thực hiện chức năng nào sau đây?

Hoạt động nào sau đây là chức năng của nhân tế bào?

Số lượng ti thể trong tế bào có đặc điểm:

Chất được chứa đựng trong lớp màng đôi của ti thể là:

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa ti thể và lục lạp là:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lục lạp?

Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là:

Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là:

Chất nào sau đây được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học C,H,O,N,P?

Cấu tạo của bộ máy Gôngi gồm:

Loại bào quan nào sau đây chỉ được bao bọc bởi một lớp màng đơn:

Giới sinh vật nào sau đây được cấu tạo bởi tế bào nhân sơ?

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ chứa các nguyên tố

Mọi cơ thể đều được cấu tạo bởi đơn vị cấu trúc cơ bản là

Trên màng sinh chất có chứa các dấu chuẩn”, dấu chuẩn” được cấu tạo bằng hợp chất nào?

Bào quan nào sau đây làm nhiệm vụ quang hợp?

Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào không có cấu trúc đa phân?

Năng lượng tồn tại chủ yếu trong tế bào là

Năng lượng củi khô chưa đốt

Bazo nito của phân tử ATP là

Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất là quá trình

Rễ Cọc Có Đặc Điểm Nào Sau Đây?

Câu 1. Rễ cọc có đặc điểm nào sau đây ?

A. Bao gồm nhiều rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm ngược lên trên mặt đất.

B. Bao gồm một rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm xiên xuống mặt đất.

C. Bao gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc tỏa ra từ gốc thân tạo thành chùm.

D. Bao gồm nhiều rễ con mọc nối tiếp nhau tạo thành chuỗi.

Câu 2. Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính ?

A. 2 loại B. 3 loại

C. 4 loại D. 5 loại

A. Rau dền B. Hành hoa

C. Lúa D. Chuối

1. Bưởi

2. Diếp cá

3. Dừa

4. Ngô

5. Bằng lăng

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

A. Tỏi và rau ngót

B. Bèo tấm và tre

C. Mít và riềng

D. Mía và chanh

A. Bèo cái

B. Bèo Nhật Bản

C. Bèo tấm

D. Đậu xanh

Câu 7. Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính ?

A. 3 miền B. 4 miền

C. 2 miền D. 5 miền

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Si

C. Trầu không

D. Ngô

Câu 9. Theo chiều từ rễ lên thân, các miền của rễ được sắp xếp theo trình tự như thế nào ?

A. Miền chóp rễ, miền sinh trưởng, miền hút, miền trưởng thành.

B. Miền sinh trưởng, miền chóp rễ, miền hút, miền trưởng thành.

C. Miền chóp rễ, miền hút, miền sinh trưởng, miền trưởng thành.

D. Miền hút, miền chóp rễ, miền trưởng thành, miền sinh trưởng.

Câu 10. Trong cấu tạo của rễ, miền trưởng thành đảm nhiệm chức năng gì ?

A. Hấp thụ nước và muối khoáng

B. Che chở cho đầu rễ

C. Dẫn truyền

D. Làm cho rễ dài ra

Câu 11. Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ ?

A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

B. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.v

C. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan – chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

Câu 12. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

A. tế bào thịt vỏ.

B. tế bào biểu bì.

C. tế bào kèm.

D. quản bào.

A. Nhân

B. Vách tế bào

C. Không bào

A. Mạch rây bao bên ngoài, mạch gỗ nằm ở phía trong

B. Mạch rây xếp một phía, mạch gỗ xếp ở phía đối diện

C. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

D. Mạch gỗ bao bên ngoài, mạch rây nằm ở phía trong

Câu 15. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ ?

A. Ruột B. Bó mạch

C. Biểu bì D. Thịt vỏ

Câu 16. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào ?

A. Biểu bì và ruột

B. Thịt vỏ và bó mạch

C. Ruột và bó mạch

D. Mạch rây và mạch gỗ

A. Hút nước và muối khoáng

B. Vận chuyển các chất lên thân

C. Tăng trưởng về chiều dài

D. Hô hấp

A. Củ đậu B. Khoai lang

C. Cà rốt D. Rau ngót

Câu 19. Chọn các từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được …(1)… hấp thụ, sau đó được chuyển qua phần …(2)… tới …(3)….

A. (1) : lông hút ; (2) : mạch rây ; (3) : mạch gỗ

B. (1) : lông hút ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch gỗ

C. (1) : miền chóp rễ ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch rây

D. (1) : lông hút ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch rây