Tổ Chức Có Chức Năng Thực Hiện Nghiệp Vụ Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán

--- Bài mới hơn ---

 • 5 Loại Cơ Cấu Tổ Chức Chính Trong Một Doanh Nghiệp
 • Cơ Cấu Tổ Chức Quản Trị Theo Chức Năng
 • Phân Biệt 5 Loại Mô Hình Tổ Chức Doanh Nghiệp Phổ Biến Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Dân Quân Binh Chủng
 • Tình Hình Hoạt Động Tại Công Ty Cổ Phần Bibica
 • Hoạt động BLPHCK có bản chất là dịch vụ thương mại nên chủ thể tiến hành hoạt động này thường thỏa mãn một số điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể là công ty chứng khóa và ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận BLPHCK theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

  Công ty chứng khoán là chủ thể kinh doanh trên thị trường chứng khoán có hoạt động kinh doanh chính, thường xuyên và mang tính nghề nghiệp là kinh doanh chứng khoán. UBCKNN chỉ cấp giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành khi công ty chứng khoán đã được phép hoạt động tự doanh. Vốn pháp định để thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán là 100 tỷ đồng, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là 165 tỷ đồng. Do đó, để có thể thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, công ty chứng khoán cần có vốn điều lệ ít nhất 265 tỷ đồng. Theo Điều 54 Thông tư 210/2012/TT-BTC, nếu bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn, công ty chứng khoán cần đảm bảo thêm các điều kiện sau:

  – Tại thời điểm ký hợp đồng bảo lãnh phát hành, tổng giá trị của tất cả các hợp đồng bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn còn hiệu lực phải đáp ứng các điều kiện sau:

  + Không được lớn hơn một trăm phần trăm (100%) vốn chủ sở hữu tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất;

  + Không được vượt quá mười lăm (15) lần hiệu số giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất.

  – Không bị đặt vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt trong ba (03) tháng liền trước thời điểm ký hợp đồng bảo lãnh phát hành.

  Ngân hàng thương mại

  Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận. Về bản chất, ngân hàng thương mại là loại doanh nghiệp đặc thù. Tính đặc thù của ngân hàng thương mại thể hiện ở chỗ, đối tượng tác nghiệp là tiền tệ. Với lợi thế là nguồn vốn sẵn có, ngân hàng thương mại hoàn toàn có thể thực hiện nghiệp vụ BLPHCK.

  Theo quy định tại Điều 103 Luật Các Tổ chức tín dụng, để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt động kinh doanh này

  Có thể thấy chủ thể có quyền thực hiện nghiệp vụ BLPHCK là hẹp hơn so với bảo lãnh dân sự hay thương mại thông thường, đồng thời phải tuân thủ các giới hạn pháp luật về kinh doanh chứng khoán.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Khoa Y, Dược Cổ Truyền Trong Bệnh Viện Nhà Nước
 • Tổ Hợp Phím Ctrl+O Dùng Để:
 • 5 Tổ Hợp Phím Tắt Trên Máy Tính Mà Bạn Cần Phải Nhớ
 • Phím Tắt Ctrl V, Ctrl C, Ctrl X Là Gì? Copy, Paste, Cut Trong Word, Wi
 • Công Bố Quyết Định Hợp Nhất Ban Tổ Chức Huyện Ủy Và Phòng Nội Vụ Huyện
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghiệp Vụ Quản Trị Hành Chính Văn Phòng
 • Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Hành Chính
 • Giới Thiệu Về Phòng Ban Trong Công Ty
 • Chức Năng Nhiệm Vụ, Phòng Ban Chuyên Môn
 • Phòng Tổ Chức Hành Chính Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?
 • – Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.

  – Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nộ quy, quy chế công ty

  – Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty

  1, Công tác văn phòng:

  – Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của phòng.

  – Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến công ty. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình

  – Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của công ty.

  – Soạn thảo văn bản, trình giám đốc ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về giá trị pháp lý của văn bản đó.

  – Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn.

  – Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động.

  – Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế công ty.

  – Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.

  – Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác

  – Là thành viên thường trực trong hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, HĐ lương, khoa học kỹ thuật

  – Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc thợ cho người lao động

  3, Công tác bảo hộ lao động.

  – Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng.

  – Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy chế

  – Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn laô động

  4, Công tác bảo vệ:

  – Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

  – Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

  – Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

  – Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

  – Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

  5, Công tác phục vụ:

  – Làm công tác tạp vụ, vệ sinh trong công ty.

  – Đảm nhận việc cung cấp các nhu cầu phục vụ công tác văn phòng

  – Đảm nhận công tác nấu cơm phục vụ bữa ăn công nghiệp

  6, Công tác khác:

  Thực hiên các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của giấm đốc công ty

  III. QUYỀN HẠN

  Phòng tổ chức hành chính có quyền tham mưu và giúp việc cho giám đốc công ty..

  Tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực công tác tổ chức, hành chính khi được lãnh đạo công ty phê duyệt

  – Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của phòng đã được phân công trước giám đốc công ty. Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

  – Quản lý nhân nhân lực của phòng. Phân công cụ thể nhiệm vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phòng theo lệnh của giám đốc công ty.

  – Tham gia làm thư ký các hội đồng do công ty thành lập : Tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng , kỷ luật, bảo hộ lao động, khoa học kỹ thuật …..

  + Tuyển dụng, hợp đồng lao động, bố trí lao động, chấm dứt HĐLĐ.

  + Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể .

  + Giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động

  + Trật tự trị an khu vực, trật tự nội vụ

  + Khen thưởng, kỷ luật của phòng cũng như công ty

  + Hồ sơ cán bộ công nhân viên

  + Xây dựng các văn bản có tính pháp quy, quy chế của công ty

  + Đối nội, đối ngoại

  + Cung cấp các nhu yếu phục vụ công tác của lãnh đạo công ty

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc công ty

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Thừa lệnh giám đốc ký tên đóng dấu công ty các loại văn bản đã được giám đốc ủy quyền: giấy giới thiệu khám chũa bệnh, giấy công tác của CBCNV và khách, giấy giới thiệu công tác và các văn bản giải quyết các công việc hành chính khác.

  + Giải quyết cho nhân viên nghỉ việc riêng 1 ngày

  + Bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ

  + Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, theo dõi, thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động trong toàn công ty

  + Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động

  + Định mức lao động

  + Đánh máy, văn thư lưu trữ hồ sơ công văn công ty (trừ hồ sơ cá nhân, Bảo hiểm xã hội)

  + Công tác xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu công ty.

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  + Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Công tác thủ quỹ tiền mặt công ty

  + Bảo quản và sử dụng con dấu công ty theo quy chế

  + Phân phát công văn của công ty và cấp trên

  + Mua sắm các dung cụ, vật tư văn phòng phẩm phục vụ toàn công ty

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

  + Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

  + Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai hỏa hoạn.

  + Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

  + Bơm nước lên bể phục vụ sản xuất, vệ sinh của công ty

  + Bảo quản các dụng cụ phòng chống cháy nổ, thiên tai và tài sản công cộng

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  Riêng tổ trưởng tổ bảo vệ còm thêm các nhiệm vụ:

  + Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

  + Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự trong toàn công ty.

  + Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy nổ thiên tai

  + Là cán bộ chủ chốt trong lực lượng xung kích phòng chống cháy nổ, thiên tai

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ nấu cơm ca. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

  + Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phục vụ ăn uống cho toàn công ty.

  + Công khai kinh tế hàng ngày cho cán bộ công nhân công ty được biết.

  + Phụ trách công tác sổ sách báo ăn hàng ngày của CBCNV công ty

  + Tiếp phẩm, thanh quyết toán theo định kỳ mà công ty quy định

  + Phụ việc cho người nấu ăn chính

  + Tổ chức tổ nhà ăn vệ sinh khu vực nhà ăn theo định kỳ

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực phần hành công việc của mình

  + Chế biến thức ăn ngon, hợp vệ sinh, đảm bảo chất và lượng trên cơ sở các nguyên liệu đã được cung cấp.

  + Chịu trách nhiệm về vệ sinh ăn uống, giờ giấc phục vụ trong ca mình phụ trách.

  + Phân công, phân việc cho người phụ việc.

  + Thay thế một số công việc thủ kho khi thủ kho nhà ăn đi vắng

  + Vệ sinh khu nhà vệ sinh công nhân

  + Đề nghị, góp ý với tiếp phẩm cung cấp các loại thực phẩm ngon, rẻ, hợp vệ sinh.

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

  + Tạp vụ, phục vụ lãnh đạo công ty

  + Mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ công tác hàng ngày và các ngày lễ của công ty

  + Phục vụ vệ sinh của khu nhà văn phòng làm việc công ty

  + Phụ việc cho người nấu ăn chính

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Phòng Tổ Chức
 • Hành Chính Nhân Sự Là Gì? Quy Trình Làm Việc Của Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Pháp Chế
 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Phòng Pháp Chế Trong Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Từ Thực Tiễn Của Ngân Hàng Đông Á
 • Những Công Việc Của Trưởng Phòng Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Phòng Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Cách Bật, Tắt Phản Chiếu Màn Hình Iphone Lên Tivi Nhanh Chóng Nhất
  • Tham mưu và giúp lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ
  • Bảo vệ chính trị nội bộ
  • Đảm nhiệm công tác hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ
  • Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật
  • Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành
  • Quản lý công tác bảo vệ và tổ xe.
  • Xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động của cơ quan theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển chung của doanh nghiệp
  • Quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ, công nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng bộ phận.
  • Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phòng, ban.
  • Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động.
  • Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.
  • Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.
  • Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
  • Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của cơ quan theo từng giai đoạn: tháng, quý, năm.
  • Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc.
  • Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo ký.
  • Điều hành và quản lý phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của cơ quan.
  • Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân theo quy định hiện hành.
  • Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cho từng giai đoạn.

  Ngoài ra để hiểu nghề hành chính văn phòng một cách rõ nét nhất các bạn hãy tham khảo khóa học: ” Nghiệp vụ hành chính – Văn phòng và Quản lý nhân sự từ A – Z”

  Khóa học sẽ giúp bạn

  • Nắm được toàn bộ các kiến thức về pháp luật thuế TNCN hiện hành và chính sách về lao động – tiền lương như: Quy định về giao kết hợp đồng lao động, nội dung và hình thức của HĐLĐ, thời gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc, các quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trợ cấp thôi việc, mất việc làm hay những quy định về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, cũng như các quy định về đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thang bảng lương, nội quy lao động…
  • Nắm vững các kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, các quy định về thể thức văn bản hành chính, kỹ thuật trình bày, bố cục của các văn bản hành chính, cũng như thành thạo các thao tác căn chỉnh, định dạng và trình bày các văn bản hành chính một cách chuyên nghiệp nhất.
  • Biết cách xây dựng nội quy lao động, quy chế lương, thưởng trong doanh nghiệp và nắm rõ quy trình, các bước khai trình, lập báo cáo sử dụng lao động định kỳ, cách xây dựng, đăng ký thang bảng lương cũng như là thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, còn nắm được các thủ tục và cách lập hồ sơ xin Giấy phép lao động (Work permit) và Thẻ tạm trú (TRC) cho Lao động nước ngoài. Ngoài ra, còn có thể lập thành thạo bảng chấm công, bảng tính lương, BHXH, thuế TNCN và phiếu thanh toán lương tự động trên Excel.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính
 • Mô Tả Công Việc Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Bạn Có Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Bật, Tắt Phản Chiếu Màn Hình Iphone Lên Tivi Nhanh Chóng Nhất
 • Chuyển Hình Từ Iphone Lên Tivi Không Cần Dây Cáp Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Trình Chiếu Màn Hình Iphone Lên Máy Tính
 • 4 Cách Kết Nối Iphone Với Tivi Cực Đơn Giản, Xem Là Làm Được Ngay
 • Cách Phản Chiếu Màn Hình Iphone Trên Apple Tv Và Smart Tv
 • Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế; công tác Thi đua – Khen thưởng – Kỷ luật; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của trung tâm; công tác hành chính, lễ tân; quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công tác văn thư lưu trữ, tổng hợp.

  Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác quản lý hoạt động tài chính và công tác kế toán của trung tâm; xây dựng kế hoạch, nguyên tắc sử dụng tài chính theo đúng quy định của pháp luật của Nhà nước; lập kế hoạch phát triển tài chính của trung tâm.

  2. Nhiệm vụ: Công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ:

  + Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển, đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy và điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trung tâm;

  + Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trung tâm, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức và giáo viên phù hợp với yêu cầu phát triển và xây dựng trung tâm;

  + Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm;

  + Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức, nâng bậc lương; trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người. Triển khai, theo dõi chế độ nghỉ phép hàng năm cho cán bộ, viên chức, người lao động trong trung tâm;

  + Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định trong trung tâm cho phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển trung tâm trong từng giai đoạn; tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ phúc lợi của trung tâm;

  + Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của giáo viên, cán bộ, nhân viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; quản lý lực lượng tự vệ trung tâm, phối hợp sắp xếp các đợt trực tự vệ theo yêu cầu.

  Công tác pháp chế:

  + Giúp Giám đốc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trung tâm, của cán bộ, viên chức, người lao động trong trung tâm; xây dựng môi trường sư phạm trong viên chức, giáo viên, người lao động toàn trung tâm;

  + Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy chế, quy định của cơ quan Trung ương Đoàn và Trung tâm cho cán bộ, viên chức, người lao động; phối hợp với các đơn vị thuộc trung tâm kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lí vi phạm;

  + Giúp Ban Giám đốc chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;

  + Tham gia ý kiến về mặt pháp lí đối với những văn bản do các đơn vị khác thuộc trung tâm soạn thảo (trừ vấn đề thể thức và thủ tục).

  Công tác Thi đua – Khen thưởng – Kỷ luật:

  + Tham mưu và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động;

  + Tham mưu xét duyệt các danh hiệu về nhà giáo, xếp loại giáo viên theo quy định, các đợt bình chọn giáo viên trong năm.

  Công tác hành chính:

  + Thu thập và lập kế hoạch về các mặt công tác, là đầu mối trao đổi thông tin giữa Ban Giám đốc với các cơ quan, đơn vị ngoài trung tâm, giữa Ban Giám đốc với các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động trong trung tâm;

  + Tiếp nhận và lưu công văn đến, công văn đi theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; Phân phối, chuyển giao và theo dõi việc thực hiện, hướng dẫn các đơn vị trong trung tâm xây dựng và bảo quản hồ sơ lưu trữ;

  + Theo dõi, cấp, xác nhận các loại giấy giới thiệu, giấy đi đường, giao nhận thư tín, bưu phẩm; in giấy khen, giấy chứng nhận trong trung tâm theo quy định (trừ chứng chỉ môn học, chứng nhận đào tạo);

  + Tổ chức triển khai Hội nghị Công chức – Viên chức, Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác hàng năm;

  + Tổ chức giao dịch hành chính; đưa đón cán bộ, viên chức đi công tác theo quy định; thực hiện tiếp tân, đón và tiếp khách theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

  + Tổ chức và tiến hành những công việc xã hội của trung tâm đối với địa phương nơi trung tâm đặt trụ sở như: hội họp, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân;

  + Sắp xếp, theo dõi lịch sinh hoạt, hội họp, công tác hàng tuần, hàng tháng, quý, năm của trung tâm; quản lí, sử dụng chữ ký, con dấu của trung tâm theo quy định;

  + Mua sắm, quản lý, lưu giữ và cấp phát phôi chứng chỉ của hoạt động đào tạo theo quy định.

  Công tác quản trị:

  + Phối hợp với các đơn vị trong trung tâm quản trị toàn bộ cơ sở vật chất, đất đai, các trang thiết bị, tài sản trong phạm vi toàn trung tâm, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn việc sử dụng, khai thác để đạt hiệu quả cao nhất; kiến nghị với Giám đốc xử lý các trường hợp thực hiện sai quy định về sử dụng và bảo vệ tài sản chung của trung tâm;

  + Quản lý và thực hiện công việc bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, nước, mạng thông tin, mạng máy tính trong toàn trung tâm và trang thiết bị phục vụ khối văn phòng;

  + Tập hợp, đề xuất Giám đốc Trung tâm duyệt nhu cầu và mua sắm văn phòng phẩm của các đơn vị trong trung tâm;

  + Bảo vệ trật tự an toàn cơ quan; trực tiếp quản lý, điều hành lực lượng bảo vệ và là uỷ viên thường trực ban phòng chống thiên tai của trung tâm;

  + Quản lý và điều phối các phòng họp, hội trường, xe ô tô phục vụ yêu cầu hội họp và công tác của trung tâm; trực tiếp quản lý, điều hành công tác tạp vụ;

  + Triển khai và tổ chức thực hiện công tác phục vụ, vệ sinh môi trường, quản lý, chăm sóc các loại cây xanh, bồn hoa, cây cảnh trong toàn trung tâm;

  + Tổ chức quản lý tài sản trong toàn trung tâm, trang thiết bị, các phương tiện giảng dạy và học tập; phối hợp với phòng Đào tạo quản lý và điều phối tất cả phòng học;

  + Dự trù, mua sắm, quản lý, phân phối các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học trong toàn trung tâm; cung ứng, cấp phát thiết bị giảng dạy cho giáo viên;

  + Lập và thực hiện kế hoạch: mua sắm, trang bị, xây dựng, bổ sung, sửa chữa các phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của trung tâm; xây dựng kế hoạch và kiểm tra tình hình sử dụng, hướng dẫn biện pháp bảo quản tài sản, vật tư thiết bị của các đơn vị trong trung tâm;

  + Tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư và nghiệm thu bàn giao dự án xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn các công trình kiến trúc và mua sắm máy móc thiết bị theo quy định;

  + Quản lý và phát triển các hoạt động dịch vụ có thu từ việc tận dụng khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, và quản lý các sân bãi để xe, tổ chức trông coi xe của học viên và khách (các hoạt động có quy định riêng).

  Công tác tổng hợp, báo cáo:

  + Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm theo định kỳ và đột xuất;

  + Thực hiện việc lập sổ, lưu trữ và ghi chép biên bản các cuộc họp của trung tâm;

  + Soạn thảo các loại văn bản của trung tâm theo yêu cầu của Ban Giám đốc, sao chép, đánh máy tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo, các sinh hoạt tập trung khác;

  + Kiểm tra thể thức và thủ tục văn bản đối với các đơn vị trong trung tâm;

  + Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, kỷ luật cán bộ viên chức, thi đua, khen thưởng… của trung tâm;

  + Thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị toàn trung tâm; hội đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

  Công tác quản lý và kế hoạch phát triển tài chính:

  + Thực hiện công tác lập kế hoạch, dự toán thu chi tài chính và phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý;

  + Quản lý toàn bộ nguồn kinh phí của trung tâm (trừ kinh phí Công đoàn); quản lý lập dự toán ngân sách, phân bổ tài chính hằng năm;

  + Tham mưu xét duyệt dự trù kinh phí của các đơn vị, cá nhân trong trung tâm, thực hiện thu và chi theo chế độ, định mức quy định, thu và nộp thuế các loại; tham mưu Giám đốc phê duyệt các hồ sơ chi trong và ngoài dự toán;

  + Thường trực Hội đồng định giá, đánh giá lại tài sản; tham gia Hội đồng kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị của trung tâm, tham gia đề xuất xử lý (bồi hoàn, thanh lý) các hiện tượng gây mất mát, hư hỏng tài sản; phổ biến các văn bản Nhà nước về quản lý tài chính;

  + Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho Giám đốc thay đổi một phần dự toán thu, chi cho phù hợp với tình hình phát sinh;

  + Tham mưu cho Giám đốc xây dựng, chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ cho cán bộ, viên chức, người lao động và học viên.

  + Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn; phối hợp với các đơn vị trong trung tâm nắm bắt và dự kiến, ước thực hiện quy mô các hoạt động để tham mưu xây dựng phương hướng phát triển hằng năm, từng giai đoạn của trung tâm; tham mưu kí kết và quyết toán các hợp đồng kinh tế, đào tạo, bồi dưỡng.

  Công tác kế toán:

  + Thanh toán tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên đúng kỳ hạn và tiêu chuẩn, chế độ quy định; thu nhận, xuất cấp, bảo quản tiền mặt và các hiện vật có giá trị như tiền; thực hiện công tác thủ quỹ và an toàn quỹ két, kho;

  + Thực hiện công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm khác theo quy định đối với cán bộ, viên chức và người lao động;

  + Kiểm tra, giám sát việc mua sắm thiết bị, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng;

  + Phối hợp việc mua vật tư thiết bị, tham gia đấu thầu, kiểm tra các hợp đồng ký kết với đối tác, khách hàng, theo dõi công nợ, quản lý các hợp đồng kinh tế;

  + Cập nhật, trích nộp và báo cáo thu nộp các khoản thuế theo quy định của Nhà nước;

  + Cân đối nguồn kinh phí, tiết kiệm chi tiêu trích lập hoạt động các quỹ nhất là quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp để tăng cường đầu tư chiều sâu;

  + Quản lý đất đai của trung tâm do Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

  Các công việc khác:

  vụ của Phòng;

  + Quản lý lưu trữ đầy đủ hồ sơ, văn bản, giấy tờ… của quá trình thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo đúng các quy định của Nhà nước và quy định của trung tâm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Trung tâm;

  + Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được trung tâm giao.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Phòng Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính
 • Phòng Tổ Chức – Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý Trường Mầm Non Và Những Điều Cần Biết
 • Quản Lý Giáo Dục Mầm Non Và Những Lưu Ý
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Giáo Dục Mầm Non
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Các Phòng Chuyên Môn Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Văn Phòng Sở
 • Kiến thức Chính sách, Pháp luật

  Nội dung cơ bản của Luật Giáo dục đại học

  Tác giả

  :

  1. Kết cấu và nội dung của Luật giáo dục đại học

  Luật giáo dục đại học bao gồm 12 chương, 73 điều.

  Kết cấu và nội dung cơ bản của Luật như sau:

  Chương I. Những quy định chung, gồm 13 điều (từ Điều 1 đến Điều 13) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; áp dụng Luật giáo dục đại học; giải thích từ ngữ; mục tiêu của giáo dục đại học; trình độ và hình thức đào tạo của giáo dục đại học; cơ sở giáo dục đại học; đại học quốc gia; phân tầng cơ sở giáo dục đại học; ngôn ngữ dùng trong cơ sở giáo dục đại học; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học; chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học; tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội trong cơ sở giáo dục đại học.

  Chương II. Tổ chức cơ sở giáo dục đại học, gồm 14 điều (từ Điều 14 đến Điều 27) quy định về cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học (cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng, trường đại học, học viện; cơ cấu tổ chức của đại học; hội đồng trường; hội đồng quản trị; hội đồng đại học; hội đồng khoa học và đào tạo; hiệu trưởng; phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học); thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học; cho phép, đình chỉ hoạt động đào tạo (điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học; điều kiện để được cho phép hoạt động đào tạo; sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học; đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; giải thể cơ sở giáo dục đại học; thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo; sáp nhập, chia tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học) .

  Chương III. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, gồm 5 điều (từ Điều 28 đến Điều 32) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của trường cao đẳng, trường đại học, học viện; nhiệm vụ và quyền hạn của đại học; nhiệm vụ và quyền hạn của viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài; quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học.

  Chương IV. Hoạt động đào tạo, gồm 6 điều (từ Điều 33 đến Điều 38) quy định về mở ngành, chuyên ngành đào tạo; chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh; chương trình, giáo trình giáo dục đại học; tổ chức và quản lý đào tạo; văn bằng giáo dục đại học.

  Chương V. Hoạt động khoa học và công nghệ, gồm 4 điều (từ Điều 39 đến Điều 42) quy định về mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ; nội dung hoạt động khoa học và công nghệ; nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động khoa học và công nghệ; trách nhiệm của nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ.

   Chương VI. Hoạt động hợp tác quốc tế, gồm 6 điều (từ Điều 43 đến Điều 48) quy định về mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế; các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học; liên kết đào tạo với nước ngoài; văn phòng đại diện; nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong hợp tác quốc tế; trách nhiệm của nhà nước về hợp tác quốc tế.

  Chương VII. Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, gồm 5 điều (từ Điều 49 đến Điều 53) quy định về mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục đại học; trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học về kiểm định chất lượng giáo dục đại học; tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

  Chương VIII. Giảng viên, gồm 5 điều (từ Điều 54 đến Điều 58) quy định về giảng viên; nhiệm vụ và quyền của giảng viên; chính sách đối với giảng viên; giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên; các hành vi giảng viên không được làm.

  Chương IX. Người học, gồm 5 điều (từ Điều 59 đến Điều 63) quy định về người học; nhiệm vụ và quyền của người học; các hành vi người học không được làm; chính sách đối với người học; nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước.

  Chương X. Tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học, gồm 4 điều (từ Điều 64 đến Điều 67) quy định về nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học; học phí, lệ phí tuyển sinh; quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học; quản lý và sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục đại học.  

  Chương XI. Quản lý nhà nước về giáo dục đại học, gồm 4 điều (từ Điều 68 đến Điều 71) quy định về nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đại học; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học; thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm.

  Chương XII. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 72 và Điều 73) quy định về hiệu lực thi hành và quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

  2. Các điểm mới cơ bản của Luật giáo dục đại học

  Luật giáo dục đại học nhằm mục tiêu thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng về giáo dục, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động giáo dục đại học để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chuẩn bị nhân lực cho phát triển nền kinh tế tri thức.

  Để đạt được mục tiêu trên, Luật giáo dục đại học quy định nhiều nội dung mới, trong đó có quy định về: phân tầng đại học, xã hội hóa giáo dục đại học, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học và vấn đề kiểm soát chất lượng đào tạo.  

  a.    Phân tầng cơ sở giáo dục đại học

  Phân tầng giáo dục đại học đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện.

  Do mục tiêu, hiệu quả xây dựng và phát triển của các trường khác nhau, tạo nên hệ thống các trường đại học với “phổ” rất rộng về chất lượng, về năng lực quản trị, về sự lựa chọn của người học… Bên cạnh đó, các trường đại học có sứ mạng khác nhau nên trong quá trình phát triển các trường đại học sẽ được định vị ở những ‘tầng” khác nhau về chức năng, nhiệm vụ. Hơn thế nữa, với chính sách phát triển dựa vào đại học, hiện nay phân tầng các đại học còn được hoạch định bằng chính sách của quốc gia. Việc hoạch định nhằm mục đích tạo ra một tầng lớp các đại học xuất sắc, các đại học hàng đầu, có sứ mạng dẫn dắt và làm trụ cột cho giáo dục đại học (GDĐH) và biểu tượng của quốc gia giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho đất nước.

  Các đại học trên thế giới có thể xác định sứ mạng chủ đạo theo một trong ba chức năng chính của GDĐH: giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Chính vì vậy, ở mỗi quốc gia có thể hình thành hệ thống các trường đại học định hướng nghiên cứu, hệ thống các trường định hướng giảng dạy, đào tạo nghề và các trường đại học định hướng phổ biến kiến thức, phục vụ cộng đồng.

  Ở Việt Nam, sự phân tầng đại học cũng đã diễn ra một cách tự nhiên cũng như theo hoạch định. Các trường đại học tổng hợp trước đây với định hướng nghiên cứu và các trường đại học đơn ngành với định hướng đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp. Tuy nhiên, việc phân tầng đại học chưa được quy định trong Luật giáo dục.

  Với quan điểm việc phân tầng đại học là nhằm làm cho việc đầu tư của nhà nước và xã hội có hiệu quả, các cơ sở giáo dục đại học lựa chọn và xác định chính xác nhu cầu của xã hội và mục tiêu đào tạo của nhà trường, người học dễ dàng lựa chon được cơ sở giáo dục đại học phù hợp để theo học. Luật giáo dục đại học đã quy định về phân tầng giáo dục đại học tại Điều 9 của Luật.

  Thực hiện Luật giáo dục đại học, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học của nước ta sẽ được phân tầng thành các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng và cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành. Mỗi một loại hình trường có mục tiêu đào tạo khác nhau và mức độ đầu tư cũng khác nhau. Sự phân tầng cơ sở giáo dục đại học nhằm tránh việc đầu tư dàn trải, đồng thời tạo điều kiện đào tạo đội ngũ nhân lực hài hòa theo nhu cầu của xã hội. Khoản 1 Điều 9 của Luật quy định:“ Cơ sở giáo dục đại học được phân tầng nhằm phục vụ công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện quản lý nhà nước”.

   Để từng bước thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học, khoản 2 Điều 12 của Luật quy định: “Tăng ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục đại học; đầu tư có trọng điểm để hình thành một số cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, theo định hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, các ngành công nghệ cao và ngành kinh tế – xã hội then chốt đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới” .

  b. Xã hội hóa giáo dục đại học

  Xã hội hóa giáo dục là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã được quy định trong Luật giáo dục và nay tiếp tục được cụ thể hóa trong Luật giáo dục đại học: “Thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học; ưu tiên về đất đai, thuế, tín dụng, đào tạo cán bộ để khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; ưu tiên cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục có vốn đầu tư lớn, bảo đảm các điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật; cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục đại học vì mục đích vụ lợi.” (khoản 3 Điều 12).

  Để tránh tình trạng một cơ sở giáo dục đại học nào đó muốn lợi dụng danh nghĩa không vì lợi nhuận để mưu cầu lợi nhuận, Luật Giáo dục đại học quy định tại khoản 3 Điều 66 về quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học:

  “Phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục đại học tư thục được sử dụng như sau:

  a) Dành ít nhất 25% để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học, cho các hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học hoặc cho các mục đích từ thiện, thực hiện trách nhiệm xã hội. Phần này được miễn thuế;

  b) Phần còn lại, nếu phân phối cho các nhà đầu tư và người lao động của cơ sở giáo dục đại học thì phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.”

  Nhà nước và xã hội dựa vào việc sử dụng phần tài chính chênh lệch giữa thu chi và tài chính trong hoạt động của nhà trường để có chính sách phù hợp. Với quy định đó, một mặt, Nhà nước không cấm các cơ sở giáo dục đại học hoạt động vì lợi nhuận hợp lý, và mặt khác, có chính sách phù hợp, khuyến khích đối với cơ sở giáo dục đại học hoạt động không vì lợi nhuận.

  c. Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học.

  Tự chủ là một thuộc tính của cơ sở giáo dục đại học. Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học được xác định phù hợp với năng lực tự chủ và điều kiện đảm bảo thực hiện quyền tự chủ. Quyền tự chủ được thực hiện đồng thời với tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học. Trách nhiệm lớn nhất của cơ sở giáo dục đối với xã hội là bảo đảm chất lượng đào tạo. Việc thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đưa giáo dục Việt Nam nhanh chóng tiếp cận trình độ quốc tế. Tuy nhiên, Luật giáo dục chưa có nội dung quy định về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học.

  Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học là vấn đề được thể hiện nhất quán và xuyên suốt trong các quy định của Luật giáo dục đại học.

  Luật qui định cơ sở giáo dục đại học được tự chủ xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục, đánh giá kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp, in phôi văn bằng, cấp văn bằng cho người học. Quy định như vậy đã gắn chất lượng đào tạo với tên tuổi của nhà trường.

  Hội đồng trường là thiết chế không thể thiếu để giao quyền tự chủ cho các trường. Điều 16 Luật giáo dục đại học bổ sung quy định cụ thể hơn về hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục đại học công lập so với quy định tại Điều 52 của Luật giáo dục cho phù hợp hơn với thực tiễn giáo dục đại học Việt Nam.

  d. Bảo đảm chất lượng đào tạo

  Luật Giáo dục Đại học đã đưa vào những điều khoản giám sát chặt chẽ chất lượng đào tạo trong suốt quá trình sinh viên học tập tại trường. Thay vì quy định chương trình khung như trước đây, Luật giáo dục đại học quy định về chuẩn tối thiểu kiến thức, kỹ năng tại khoản 3 Điều 36 như sau:“ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ…”.

  Để khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học huy động ngày càng nhiều các nguồn lực đầu tư cho các điều kiện bảo đảm chất lượng, cạnh tranh nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo hài hòa cơ cấu nhân lực, nâng cao tính cạnh tranh của sinh viên Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, khoản 6 Điều 65 Luật giáo dục đại học quy định: “Cơ sở giáo dục đại học thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao được thu học phí tương xứng với chất lượng đào tạo”.

  Song song với việc thiết lập các tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo, Luật có những quy định về khung pháp lý của việc tổ chức, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng là bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học để thực hiện quyền tự chủ. Trên cơ sở kết quả kiểm định chất lượng, các cơ sở giáo dục đại học sẽ được xếp hạng theo những tiêu chí được các cấp có thẩm quyền qui định.

  Ngoài những nội dung mới cơ bản trên, Luật giáo dục đại học còn có nhiều điều, khoản mới quy định về chức danh của giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học (gồm trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư); quy định trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học; qui định cấp có thẩm quyền ban hành chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục đại học; quy định về công tác quản lý nhà nước về giáo dục đại học và công tác thanh tra, kiểm tra…

  Các tin khác

  • Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

   (22/08/2015)

  • Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

   (22/08/2015)

  • Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)

   (22/08/2015)

  • Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ASEAN

   (22/08/2015)

  Góp ý

  Họ và tên:

  *

   

  Email:

  *

   

  Tiêu đề:

  *

   

  Mã xác nhận:

   

  RadEditor – HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.

  RadEditor’s components – toolbar, content area, modes and modules

     

  Toolbar’s wrapper

   

  •  
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

   

  Content area wrapper

  RadEditor hidden textarea

  RadEditor’s bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.

  It contains RadEditor’s Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer

  Editor Mode buttons

  Statistics module

  Editor resizer

  • Design

  • HTML

  • Preview

   

   

  RadEditor – please enable JavaScript to use the rich text editor.

  RadEditor’s Modules – special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.

     

   *

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vai Trò Của Gia Đình Trong Việc Hình Thành Và Giáo Dục Nhân Cách Con Người Việt Nam
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Chính Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Trường
 • Đạo Đức Công Vụ
 • Niềm Hy Vọng Cho Bệnh Nhân Ung Thư, U Bướu
 • Các Vitamin Và Khoáng Chất Cho Người Bệnh Gan
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức, Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Tổ Chức Những Điều Bạn Cần Biết
 • Bệnh Viện Nhân Dân 115
 • Chủ Nhà Thuốc Nên Biết Công Việc Quản Trị Nhà Thuốc Gpp?
 • Ctrl Là Gì? 50 Tổ Hợp Phím Tắt “Thần Thánh” Với Ctrl Mà Bạn Nên Biết
 • Tổng Hợp Các Phím Tắt Cơ Bản Trong Word
 • 1. Chức năng

  Tổng hợp, điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Viện. Quản lý, điều hành các hoạt động hành chính, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, lao động.

  Tên giao dịch tiếng Anh: Division of Personnel and Administration. Viết tắt là DiPA.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn

  a) Giúp Viện trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định quản lý của Viện trưởng.

  b) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác về tổ chức, hành chính của Viện. 

  c) Tổng hợp, xử lý thông tin, báo cáo của các đơn vị, văn bản của cấp trên thu nhận được.

  d) Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động. Cụ thể:

  – Thực hiện các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm bắt buộc khác đối với công chức, viên chức, lao động.

  – Dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động của công tác tổ chức cán bộ – lao động trình Viện trưởng phê duyệt.

  – Làm đầu mối xây dựng Đề án vị trí việc làm của Viện từng giai đoạn.

  – Thường trực Hội đồng nâng bậc lương; Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng sáng kiến của Viện.

  đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại Viện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ trong các đơn vị của Viện. Cụ thể:

  – Tiếp nhận các văn bản để trình Viện trưởng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng hoặc các Phó Viện trưởng theo từng mảng công việc (lĩnh vực) đã được phân công.

  – Là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm phát hành các loại văn bản của Viện (lấy số và dấu do Phòng quản lý).

  – Cấp các loại giấy tờ hành chính cho công chức, viên chức, lao động trong Viện theo quy định của pháp luật và của Viện.

  – Quản lý và sử dụng con dấu của Viện, dấu tên của Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và các loại dấu hành chính khác của Viện theo quy định của pháp luật.

  – Thực hiện công tác lưu trữ các văn bản theo quy định.

  e) Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hành chính tại Viện. Cụ thể:

  – Chuẩn bị các tài liệu phục vụ các cuộc họp của Viện trưởng. Làm đầu mối tổ chức các hội nghị, các buổi lễ, các buổi tiếp khách theo Quy chế làm việc của Viện.

  – Quản lý công tác thường trực, bảo vệ tại trụ sở chính của Viện; công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác tự vệ cơ quan; công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

  – Thường trực Hội đồng thanh lý và điều chuyển tài sản của Viện.

  – Quản lý và thực hiện công tác hành chính khác theo quy định của Viện. 

  g) Quản lý lao động, cơ sở vật chất của Phòng theo sự phân cấp của Viện.

  h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

  3. Cơ cấu tổ chức

  a) Tổ Tổ chức cán bộ – Lao động;    

  b) Tổ Hành chính.

  Nhiệm vụ của các Tổ do Trưởng phòng quy định, phân công phù hợp với Quy định này.

  RIA3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cơ Cấu Tổ Chức Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Vai Trò Giám Sát Xã Hội Của Các Tổ Chức Xã Hội Đối Với Các Vấn Đề Về Quyền Con Người
 • Vấn Đề Độc Quyền Ở Việt Nam
 • Cơ Cấu Lại Thị Trường Du Lịch: Chú Trọng Khách Nội Địa, Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ
 • Vai Trò Của Thương Hiệu Đối Với Doanh Nghiệp
 • Phòng Tổ Chức Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính: Đẩy Mạnh Các Biện Pháp Phòng, Chống Dịch Covid
 • Mô Tả Công Việc Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức
 • Phong Hanh Chinh Tu Phap
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Sở
 • 1. Tên phòng: PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

  2. Điện thoại: 024.32191187

  3. Lịch sử hình thành phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Nam Thăng Long

                 Cầu Thăng Long, cây cầu lớn nhất bắc qua dòng Sông Hồng, là cây cầu của ý chí người Việt, cây cầu của tình hữu nghị Việt  – Xô được khởi công xây dựng vào ngày 27 tháng 3 năm 1973 và hoàn thành thông xe vào lúc 11 giờ ngày 8 tháng 5 năm 1986. Trong hơn 10 năm ròng, cán bộ, công nhân, chuyên gia đã làm việc không ngừng nghỉ để tạo ra cây “Cầu Thế Kỷ”, niềm tự hào không chỉ của ngành Giao thông mà của cả Thủ đô, của cả đất nước Việt Nam trong những năm tháng gian khó của thời kỳ kinh tế tập trung, bao cấp. Và đội ngũ những người chiến sĩ áo trắng, những cán bộ y tế Thăng Long đã được hình thành song song cùng với những người thợ cầu Thăng Long ngày ấy. Hai phòng khám đa khoa Bắc Thăng Long và Nam Thăng Long được thành lập có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các chuyên gia, cán bộ, công nhân tham gia xây dựng Cầu Thăng Long.

                 Ngày 08 tháng 5 năm 1985, Cầu Thăng Long chính thức thông xe, mạng lưới y tế Thăng Long tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu mới. Viện Điều dưỡng Thăng Long được thành lập trên cơ sở vật chất và nhân lực của phòng khám đa khoa phía Nam Cầu Thăng Long. Phòng Nhân chính (tiền thân của phòng Tổ chức hành chính) thuộc Viện Điều dưỡng Thăng Long được thành lập kể từ đây.

                 Tên gọi “Phòng Nhân chính” tồn tại suốt từ thời kỳ Viện Điều dưỡng Thăng Long (từ 1985 – 1991), Viện Điều dưỡng và Khám bệnh Thăng Long (1991 – 1995), Trung tâm Y tế Giao thông Thăng Long (1995 – 2005).

                 Bệnh viện Nam Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở Trung tâm y tế giao thông Thăng Long. Bệnh viện Nam Thăng Long là Bệnh viện đa khoa hạng III, trực thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long, Bộ Giao thông vận tải. Ngày 03/7/2013 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký quyết định số 1883/QĐ-BGTVT xếp hạng II cho Bệnh viện Nam Thăng Long.

                 Ngày 28 tháng 6 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký Quyết định số 1837/QĐ-BGTVT chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Nam Thăng Long thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long về trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải.

                 Từ khi Bệnh viện Nam Thăng Long thành lập (ngày 16/01/2006), phòng Tổ chức hành chính ra đời trên cơ sở phòng Nhân chính của Trung tâm y tế Giao thông Thăng Long. Đến nay, phòng Tổ chức hành chính luôn tự hào là phòng chức năng quan trọng, cánh tay đắc lực của Ban lãnh đạo Bệnh viện Nam Thăng Long trong công tác tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, góp phần đưa Bệnh viện Nam Thăng Long ngày càng phát triển.

  4. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức:

                 Theo Quy chế bệnh viện năm 1997 của Bộ Y tế, Phòng tổ chức hành chính là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện và toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

  4.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

                 - Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

                 - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

                 - Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

                 - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

                 - Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

                 - Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc  xem xét, giải quyết.

  4.2. Về công tác Hành chính quản trị:

                 - Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác quản trị – hành chính của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

                 - Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

                 - Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

                 - Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

                 - Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

                 - Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết  bị thông dụng của bệnh viện.

                 - Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

                 - Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

                 - Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

                 - Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

                 - Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

                 - Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

                 - Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

                 - Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

  4.3. Cơ cấu tổ chức:

  4.3.1. Các bộ phận:

                 - Quản lý  nhân lực                + Lao động tiền lương

                                                                + Quản lý hồ sơ nhân lực.

                                                   + Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách.

                                                                 + Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

                 - Đào tạo cán bộ                     + Quy hoạch cán bộ

                                                                 + Kế hoạch đào tạo.

                 - Bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ trật tự trị an

                 - Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.

                 - Cung ứng vật tư thông dụng.

                 - Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh.

                 - Điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt.

  4.3.2. Lãnh đạo:

                 - 01 Trưởng phòng.

                 - Từ 1 – 2 Phó trưởng phòng.

  5. Lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính hiện nay

  5.1. Trưởng phòng:

  Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Luật Vũ Đức Thắng

  5.2. Tình hình nhân lực hiện nay:

                 Phòng Tổ chức hành chính hiện có 12 CBNV, trong đó có 07 CBNV trong biên chế và 05 nhân viên theo Hợp đồng 68, trong đó:

                 - Về trình độ:

                 + Thạc sĩ: 03 người

                 + Trung học, tương đương: 04 người

                 + Lao động khác: 05 người

                 - Chức danh nghề (theo Đề án vị trí việc làm):

                              + Chuyên viên chính (mã ngạch: 01.002): 01 người

                              + Chuyên viên (mã ngạch: 01.003): 02 người

                              + Cán sự: 01 người

                              + Lái xe: 03 người

                              + Bảo vệ: 05 người

  6. Thành tích nổi bật

  6.1. Trong công tác Tổ chức cán bộ

                 Phòng Tổ chức hành chính có vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện trong nhiều lĩnh vực, vụ thể:

                 - Tham mưu trong công tác tổ chức bộ máy của đơn vị: Tham mưu lãnh đạo sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thu dung nhân lực, hoàn thiện các khoa phòng theo chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đa khoa Hạng III (từ tháng 01/2006 – 06/2013) và Bệnh viện đa khoa Hạng II (từ tháng 7/2013 đến nay). Hiện nay Bệnh viện Nam Thăng Long hoạt động với 21 khoa, phòng, ban và gần 250 cán bộ nhân viên. Tổ chức Đảng với hơn 54 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc; Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả, tích cực.

                 Ngoài ra, phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng và triển khai Phòng khám đa khoa cơ sở 2 tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (hoạt động từ tháng 12/2008); Đề án vị trí việc làm, Quy chế Nội bộ …. Giúp cho hoạt động của Bệnh viện được nhịp nhàng, hiệu quả.

                 Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động hợp lý, phù hợp với vị trí công tác và năng lực chuyên môn đã góp phần phát huy khả năng của mỗi cán bộ, nhân viên.

                 - Về công tác thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đến đời sống của cán bộ, viên chức: Với chức năng chính của Bệnh viện đa khoa Hạng II là khám, chữa bệnh đa khoa, phòng đã tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Bệnh viện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động: thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách giúp họ yên tâm công tác.

                 - Thành tích trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn: Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng, không những góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện, mặc dù điều kiện nhân lực còn mỏng nhưng trong những năm qua, phòng Tổ chức hành chính đã tham mưu đề xuất cử nhiều lượt người đi học chuyên khoa II, chuyên khoa I, Thạc sĩ, Cao cấp – trung cấp lý luận chính trị .v.v.

                 - Thành tích trong công tác thi đua khen thưởng: Hàng năm, phòng luôn hoàn thành kịp hồ sơ bình xét thi đua khen thưởng, hồ sơ đề nghị thi đua khen thưởng cấp trên, hồ sơ khen thưởng đột xuất … đảm bảo đầy đủ, khách quan, không để xảy ra sai sót, đã kịp thời động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác.

                 - Thành tích trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ: Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Nam Thăng Long là một tập thể đoàn kết, không có hiện tượng bè phái, đơn thư khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp. Đồ sống vật chất, tinh thần của cán bộ nhân viên luôn ổn định, yên tâm công tác.

  6.2. Trong công tác hành chính quản trị

                 Mặc dù đơn vị còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hoạt động tự đảm bảo cả chi thường xuyên và chi đầu tư nhưng trong những năm qua, phòng Tổ chức hành chính luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác hành chính quản trị, đó là:

                 - Đảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầu sửa chữa về điện nước, nhà cửa. Quản lý, mua sắm hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp, tổ chức đấu thầu, chọn thầu theo đúng quy định.

                 - Cung cấp kịp thời trang phục bảo hộ lao động, văn phòng phẩm cho CBVC bệnh viện. Đảm bảo mọi giấy tờ in cho các viện, khoa, phòng phục vụ công tác chuyên môn.

                 - Quản lý tốt tài sàn trang thiết bị vật tư thông dụng.

                 - Giám sát việc duy tu, sửa chữa nhà cửa.

                 - Tiếp nhận và chuyển nhiều công văn giấy tờ kịp thời, chính xác.

  7. Về phương hướng phát triển

                 Phát huy những truyền thống tốt đẹp đã đạt được trong nhiều năm qua; căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính trong Bệnh viện đa khoa hạng II, phòng Tổ chức hành chính tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc, cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.

  7.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

                 - Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2022 – 2025, trong đó tập trung việc ổn định tổ chức, hoạt động sau khi Bệnh viện được chuyển giao về địa phương theo Nghị quyết Trung Ương và chính sách của Nhà nước;

                 - Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân lực các khoa phòng theo Điều lệ hoạt động của Bệnh viện đã được Cục Y tế Giao thông vận tải phê duyệt theo Quyết định số 273/QĐ-CYT ngày 10 tháng 9 năm 2022;

                 - Bám sát Đề án vị trí việc làm, bổ sung nhân lực cần thiết đối với kế hoạch 250 giường bệnh được giao năm 2022; nghiên cứu xây dựng cơ chế trả lương theo vị trí công việc (dự kiế thực hiện từ 2022).

                 - Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kế cận, lâu dài.

  7.2. Về công tác hành chính quản trị:

                 - Cung cấp ổn định, kịp thời điện, nước, ấn chỉ, văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện.

  Phòng Tổ chức Hành chính

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
 • Phòng Hành Chính – Tổng Hợp
 • Địa Điểm Kinh Doanh Và Văn Phòng Đại Diện Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh – Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng Trị
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Kinh Tế Thành Phố
 • Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ (Phòng 7)
 • Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Tổ Chức Bộ Máy Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Vụ Tổ Chức Cán Bộ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Tổ Chức Cán Bộ
 • Bảo lãnh phát hành là quá trình một công ty chứng khoán giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước và sau khi chào bán chứng khoán như định giá chứng khoán, chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán, phân phối chứng khoán và bình ổn giá chứng khoán trong giai đoạn đầu. Vậy việc bảo lãnh phát hành chứng khoán được thực hiện như thế nào? Hôm nay Khánh An sẽ giúp Quý Khách Hàng trả lời thắc mắc trên.

  1. Căn cứ pháp lý:

  – Luật Chứng Khoán năm 2005;

  – Nghị định số 108/2013/NĐ-CP;

  2. Nội dung tư vấn:

  Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công chúng.

  b, Các hình thức bảo lãnh:

  Bảo lãnh bao tiêu: hình thức bảo lãnh chắc chắn

  Theo hình thức này, công ty môi giới khi nhận bán sẽ mua toàn bộ số chứng khoán của một đợt phát hành của tổ chức phát hành và sau đó bán lại cho nhà đầu tư với mức cao hơn để hưởng chênh lệch.

  Hoặc có thể hợp đồng nhận bán toàn bộ số chứng khoán với một giá nhất định cho đến hạn không còn ai mua nữa thì công ty môi giới sẽ mua nhận mua toàn bộ số chứng khoán còn lại. Thường thì chỉ có những công ty chứng khoán, công ty tài chính lớn mới có đủ khả năng thực hiện việc này, theo Luật chứng khoán, để thực hiện được nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, Công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ tối thiểu: 265 tỷ VNĐ. Khi nhận nhiệm vụ này, họ mặc nhiên chấp nhận rủi ro do giá của chứng khoán có thể lên hay xuống thấp hơn giá mua. Do đó, trước khi nhận bao tiêu chứng khoán cho một tổ chức phát hành nào đó, công ty phải thẩm tra tình hình mọi mặt của tổ chức phát hành, quan trọng nhất là tình hình tài chính: cơ cấu nguồn vốn, khả năng sinh lợi.

  Bảo lãnh với cố gắng cao nhất : là phương thức bảo lãnh mà theo đó tổ chức bảo lãnh thoả thuận làm đại lý cho tổ chức phát hành. Tổ chức bảo lãnh không cam kết bán toàn bộ số chứng khoán mà cam kết sẽ cố gắng hết sức để bán chứng khoán ra thị trường, nhưng nếu không phân phối hết sẽ trả lại cho tổ chức phát hành phần còn lại và không phải chịu hình phạt nào.

  Bảo lãnh theo phương thức tất cả hoặc không: trong phương thức này, tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh bán một số lượng chứng khoán nhất định, nếu không phân phối được hết sẽ huỷ toàn bộ đợt phát hành. Tổ chức bảo lãnh phải trả lại tiền cho các nhà đầu tư đã mua chứng khoán.

  Bảo lãnh theo phương thức tối thiểu – tối đa: là phương thức trung gian giữa phương thức bảo lãnh với cố gắng cao nhất và phương thức bảo lãnh bán tất cả hoặc không. Theo phương thức này, tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh được tự do chào bán chứng khoán đến mức tối đa quy định (mức trần). Nếu lượng chứng khoán bán được đạt tỉ lệ thấp hơn mức sàn thì toàn bộ đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ.

  Bảo lãnh theo phương thức dự phòng: Đây là phương thức thường được áp dụng khi một công ty đại chúng phát hành bổ sung thêm cổ phiếu thường và chào bán cho các cổ đông cũ trước khi chào bán ra công chúng bên ngoài. Tuy nhiên, sẽ có một số cổ đông không muốn mua thêm cổ phiếu của công ty. Vì vậy, công ty cần có một tổ chức bảo lãnh dự phòng sẵn sàng mua những quyền mua không được thực hiện và chuyển thành những cổ phiếu để phân phối ra ngoài công chúng. Có thể nói, bảo lãnh theo phương thức dự phòng là việc tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ là người mua cuối cùng hoặc chào bán hộ số cổ phiếu của các quyền mua không được thực hiện.

  c, Công ty đầu tư chứng khoán:

  Công ty đầu tư chứng khoán là quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần. Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức:

  a) Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ là công ty đầu tư chứng khoán có tối đa 99 cổ đông, trong đó giá trị vốn góp đầu tư của cổ đông tổ chức tối thiểu phải là 03 tỷ đồng và của cá nhân tối thiểu phải là 01 tỷ đồng;

  b) Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng là công ty đầu tư chứng khoán thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

  UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

  Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894.

  Email: [email protected]

  Hoặc để lại thông tin trên Website, Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho Bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Được Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào?
 • Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Đề Tài: Pháp Luật Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Tại Phú Yên
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Quy Định Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Của Phòng Hành Chính Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Gì Hình Thành Nên Một Trưởng Phòng Tài Chính Trong Doanh Nghiệp?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Tài Chính
 • 1001 Sự Thật Về Trưởng Phòng Tài Chính
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Thanh Tra
 • Mới Nhất Về Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Pháp Chế Công Ty
 • Thứ hai – 23/11/2015 13:52

  Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Của Phòng Hành Chính Quản Trị

  Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

  3. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

  4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

  5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

  6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

  7. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

  8. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch

  9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

  10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

  11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

  12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

  13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

  14. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

  Nguồn tin: benhviengangthep

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng Nhân Sự
 • Cơ Cấu Tổ Chức Và Chức Năng Của Các Phòng Ban Tại Pg Bank Hà Nội
 • Phòng Phát Triển Thị Trường ✔Trường Đại Học Bình Dương ✔Giáo Dục Mở ✔Xét Tuyển Đại Học
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Các Phòng, Đơn Vị Trực Thuộc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Phòng Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Với mỗi DN, phòng hành chính là bộ phận không thể thiếu. Tuy nhiên rất nhiều người thực sự vẫn chưa hiểu được hết những công việc nào thuộc chức năng của phòng hành chính.

  • Tiếp nhận và xử lý các công việc nội bộ trong DN.
  • Tiếp khách, xử lý các công văn khách hàng gửi tới
  • Tổ chức hội thảo, hội nghị công ty
  • Soạn thảo các văn bản
  • Lưu trữ, phát hành văn bản, con dấu có tính chất pháp lý và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc và pháp luật về tính pháp lý.
  • Lên kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng nhân sự
  • Giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và luật lao động
  • Tổ chức khen thưởng, phê bình
  • Tổ chức các lớp đào tạo năng lực cho các nhân viên
  • Đảm bảo an toàn lao động, cháy nổ, vệ sinh trong toàn công ty
  • Kiểm tra và lên kế hoạch tập huấn về việc bảo hộ lao động
  • Tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho người lao động
  • Bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của công ty và CBCNV
  • Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.
  • Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

  Đảm nhận toàn bộ các công tác về an toàn thực phẩm, văn phòng phẩm…

  Chấp hành thực hiện các công việc đột xuất theo chỉ thị của cấp trên.

  Để hiểu rõ và chi tiết hơn về công việc phòng hành chính các bạn hãy tham khảo khóa học: ” Nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Quản lý nhân sự từ A-Z”

  Khóa học sẽ giúp bạn:

  • Nắm được toàn bộ các kiến thức về pháp luật thuế TNCN hiện hành và chính sách về lao động – tiền lương
  • Nắm vững các kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, các quy định về thể thức văn bản hành chính, kỹ thuật trình bày, bố cục của các văn bản hành chính, cũng như thành thạo các thao tác căn chỉnh, định dạng và trình bày các văn bản hành chính một cách chuyên nghiệp nhất.
  • Nắm được các kỹ năng về quản lý và tuyển dụng nhân sự
  • Biết cách xây dựng nội quy lao động, quy chế lương, thưởng trong doanh nghiệp và nắm rõ quy trình, các bước khai trình, lập báo cáo sử dụng lao động định kỳ, cách xây dựng, đăng ký thang bảng lương cũng như là thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thỏa ước lao động tập thể.
  • Hiểu về phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội (KBHXH) và hệ thống nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Biết cách đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký mã số thuế người phụ thuộc và cách tính toán thuế TNCN
  • Đặc biệt sẽ có thể tự tạo ra được các file ứng dụng Excel trong quản lý Nhân sự – Chấm công – Tiền lương và trong quản lý cấp phát đồ dùng văn phòng. Ngoài ra còn nắm được và thành thạo các kỹ năng văn phòng cần thiết khác như: Outlook, gmail, google driver, google form, short link…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mô Tả Công Việc Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Bạn Có Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Phòng Kinh Doanh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100