Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?

--- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh
 • Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • 5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận
 • Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước
 • Mặt trận trả lời:

  Sau Đại hội lần thứ I Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tháng 2 năm 1977), tháng 4/1977 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Thông tư hướng dẫn thành lập Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp phường, xã) ở các xã, phường, thị trấn trên phạm vi cả nước. Tháng 12/1997, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo thí điểm thành lập tổ công tác Mặt trận dưới Ủy ban Mặt trận cấp cơ sở, tức ở các khu dân cư (thí điểm tại tỉnh Hà Nam Ninh).

  Tổ công tác Mặt trận lúc ban đầu, ở những địa phương khác nhau có tên gọi khác nhau: Tổ Mặt trận, Tổ Đoàn kết, Ban Cán sự Mặt trận, Ban Chỉ đạo Mặt trận, Ban Công tác Mặt trận… Về tổ chức, một thôn, xóm, bản, làng, khóm, ấp, khu phố… thường gọi chung là khu dân cư và tương ứng có một Tổ Công tác Mặt trận. Song tùy điều kiện và cách bố trí, có nơi một khu dân cư lại có từ 2-3 Tổ Công tác Mặt trận.

  Cùng với quá trình đổi mới về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hình thức Tổ Công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng có những biến đổi và ngày càng “hội” được các yếu tố chung như tính thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát dân, khả năng bao quát,… Từ các tên gọi khác nhau như nói trên, tên gọi “Ban Công tác Mặt trận” cũng dần được định hình và có sự thống nhất chung. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội V và Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua đã thống nhất tên gọi và chính thức có một điều khoản riêng khẳng định vị trí, nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, “Ban Công tác Mặt trận được thành lập ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu phố (gọi chung là khu dân cư)” [Điều 27, Chương VI Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam].

  Cơ cấu của Ban Công tác Mặt trận bao gồm: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn cư trú tại thôn làng, tổ dân phố… đại diện chi ủy; những người đứng đầu các phân, chi hội đoàn thể thanh niên, phụ nữ…; một số người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư. Ủy ban Mặt trận cấp xã ra quyết định thành lập Ban Công tác Mặt trận, trong đó có chức danh Trưởng ban, Phó ban.

  Ban Công tác Mặt trận có chức năng phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên; phối hợp với Trưởng thôn, làng, ấp, bản, khu phố… để thực hiện 4 nhiệm vụ:

  – Trực tiếp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

  – Thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

  – Động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước.

  – Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

  Tạp chí Mặt trận

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận
 • Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Các Cấp
 • Xây Dựng Chính Quyền Cấp Xã
 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?
 • Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh
 • Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • 5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận
 • Các đại biểu về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017. Ảnh: Kỳ Anh.

  Thực hiện quy định của Luật MTTQ Việt Nam, công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đầu tư, coi trọng với nhiều giải pháp thiết thực, từng bước đổi mới đã góp phần quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ các cấp hàng năm.

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã thống nhất nhận thức, xác định đúng vai trò, vị trí của Ban CTMT trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, trong thực hiện hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết- Sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”… trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, trong giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng….

  Từ đó tập trung kiện toàn tổ chức, hướng dẫn, điều chỉnh sắp xếp lại quy mô của các Ban CTMT ở khu dân cư, thành lập mới hoặc sáp nhập một số Ban CTMT ở những địa bàn chưa có các chi hội đoàn thể, đảm bảo một chi bộ lãnh đạo trực tiếp một Ban CTMT, thuận lợi cho việc tổ chức và phối hợp thống nhất hành động, đặc biệt là trong các hoạt động bề nổi.

  Cùng với việc sắp xếp lại quy mô của các Ban CTMT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng Trưởng ban CTMT thông qua việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng trang bị tài liệu, tham quan mô hình, tổ chức hội nghị biểu dương Trưởng ban CTMT tiêu biểu; tổ chức hội thi Trưởng ban CTMT giỏi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh…

  5 năm qua, hầu hết các Ban CTMT đã ban hành quy chế hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư, quy định cụ thể mối quan hệ và sự phân công giữa các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận, lồng ghép và kết hợp nội dung hoạt động của Ban CTMT với những công việc của khu dân cư và nhiệm vụ của mỗi tổ chức thành viên.

  Từ những kết quả và kinh nghiệm nhiệm kỳ qua, trước bối cảnh tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới của Ban CTMT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần thường xuyên quan tâm, tập huấn, hướng dẫn kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban CTMT theo quy định của Điều lệ, tập trung vào một số giải pháp cơ bản.

  Về tổ chức, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức chi bộ Đảng, Ban CTMT và các tổ chức thành viên ở khu dân cư cho phù hợp với quy mô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và phối hợp thống nhất hành động của Ban CTMT. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Ban CTMT ở khu dân cư đảm bảo số lượng từ 7-15 thành viên với nhiều cá nhân tiêu biểu là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi.

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh cần xây dựng đề án, tham mưu, kiến nghị với cấp ủy Đảng, HĐND và UBND cấp tỉnh thực hiện quy định của Luật MTTQ Việt Nam về tổ chức Ban CTMT ở khu dân cư và chức danh Trưởng Ban CTMT theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố; Trưởng Ban Công tác Mặt trận”, có chế độ phụ cấp hàng tháng đối với Trưởng ban CTMT như Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố đồng thời nâng mức kinh phí hoạt động của Ban CTMT phù hợp với điều kiện kinh tế của từng vùng, miền, địa phương.

  Cùng với bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thi, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần duy trì chế độ cung cấp thông tin đối với đội ngũ Trưởng ban CTMT. Cân đối kinh phí hoạt động để có thể cấp báo Đại Đoàn Kết, Tạp chí Mặt trận… cho Trưởng ban CTMT, quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, động viên biểu dương kịp thời gương điển hình, những cống hiến của Trưởng ban CTMT ở khu dân cư.

  Tùy theo từng đặc điểm của các khu dân cư, Ban CTMT cần có các biện pháp, hình thức tuyên truyền, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia các chi hội, tổ hội, các đoàn thể, hướng dẫn thành lập nhiều hình thức tổ chức tự quản theo sở thích, theo ngành nghề như tổ tự quản vệ sinh môi trường, tổ tự quản bảo vệ an ninh, tổ hòa giải, tổ bình đẳng giới, tổ thanh niên tình nguyện… để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong khối đoàn kết toàn dân ở khu dân cư.

  Phương pháp công tác của Ban CTMT chủ yếu là kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục, kết hợp với sự hỗ trợ của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, công an khu vực, lấy biểu dương, động viên là chính, đồng thời tạo dư luận xã hội để đấu tranh, phê phán những tiêu cực, mặt xấu.

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên rút kinh nghiệm qua hoạt động thực tế của các Ban CTMT, hàng năm tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm chung để bồi dưỡng, động viên đội ngũ cán bộ Mặt trận nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư.

  Toàn quốc hiện có 105.366 thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố…trong đó số lượng Ban Công tác Mặt trận là 101.516, với phương châm thiếu thì bổ sung, yếu thì thay thế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên hướng dẫn, kiện toàn đủ số lượng thành viên của các Ban CTMT từ 7-15 người, đảm bảo cơ cấu thành phần Ban CTMT theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam gồm: Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã cư trú ở khu dân cư, đại diện chi ủy, người đứng đầu của Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Chữ thập đỏ, ….chú ý mở rộng thành phần người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Các Cấp
 • Xây Dựng Chính Quyền Cấp Xã
 • Trang Điện Tử Xã Thành Sơn Huyện Quan Hóa
 • Nâng Cao Vai Trò Của Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Trong Công Tác Giám Sát

  --- Bài mới hơn ---

 • Mức Phụ Cấp Của Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Kiêm Thôn Đội Trưởng Từ 01/07/2019
 • Nhà Nước Là Gì? Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước Chxhcn Việt Nam
 • Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
 • Lịch Sử Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
 • Bài Tập Tình Huống Môn Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật
 • Theo Báo cáo tại Hội nghị: Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy về việc thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”, ngay từ năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã triển khai đến MTTQ các quận, huyện và cơ sở để tổ chức thực hiện. Mặt trận TP đã kiến nghị và được UBND TP chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành TP, Chủ tịch UBND các cấp gửi danh sách CB, CC, ĐV về nơi cư trú để MTTQ cơ sở thực hiện giám sát.

  Theo đánh giá của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, qua giám sát, đa số CB, CC, ĐV đang sinh hoạt, công tác tại phường, xã, thị trấn và ấp, khu phố có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, quan tâm gắn bó với nhân dân, tự giác phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người CB, CC, ĐV. Báo cáo của 24 quận, huyện cho thấy, MTTQ các phường, xã, thị trấn thuộc các quận: 2, 4, 6, 8, 11, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh và huyện Củ Chi kiến nghị Đảng ủy, chính quyền xem xét xử lý 26 trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức lối sống, sinh hoạt đảng, có biểu hiện bạo hành trong gia đình, có cử chỉ thiếu tôn trọng dân, giải quyết công việc chậm để người dân phải đi lại nhiều lần, vi phạm sinh con thứ 3, có những vi phạm về quản lý và thu chi các nguồn vốn vay từ các chương trình vay có hỗ trợ lãi suất cho người nghèo và chiếm dụng tiền bán bảo hiểm y tế, tiếp nhận hồ sơ hộ nghèo sai đối tượng và chậm giải quyết cho dân.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát trên vẫn còn nhiều mặt hạn chế, như: Việc tổ chức triển khai, quán triệt trong CB, CC, ĐV ở các sở, ban ngành TP chưa được quan tâm đúng mức, còn một bộ phận chưa nhận thức được mình chịu giám sát; chưa có hình thức giới thiệu CB, CC, ĐV về địa phương để MTTQ giám sát; việc thực hiện giám sát hành vi không trung thực trong kê khai tài sản không thực hiện được do CB, CC, ĐV chỉ kê khai và công khai nơi công tác, làm việc, người dân không thể phát hiện hay kiến nghị xử lý đối với những trường hợp vi phạm; vẫn còn một bộ phận cán bộ MTTQ, đoàn thể và nhân dân chưa thực sự quan tâm đến công tác giám sát này hoặc có tư tưởng ngại đụng chạm, e dè, nể nang…

  Các đại biểu tham dự Hội nghị.

  Một số ý kiến khác cho biết, hiện nay Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố đang phải gánh thêm nhiệm vụ Trưởng Ban Vận động ở khu dân cư, với chức năng là vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện việc tổ chức cho nhân dân giam sát CB, CC, ĐV trên địa bàn khu dân cư. Đó là những khối lượng công việc lớn, khó đảm đương nổi. Do vậy, đề nghị chuyển giao chức năng Trưởng Ban Vận động này để chính quyền thực hiện, vì đây là phong trào do chính quyền phát động, để giảm bớt gánh nặng công việc, và tập trung vào nhiệm vụ chính.

  Bên cạnh đó, để phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận khu phố, Mặt trận các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở ngang tầm, chủ động bồi dưỡng cán bộ Mặt trận thông qua hoạt động thực tiễn để đúc kết kinh nghiệm trong thực hiện công tác giám sát, đồng thời quan tâm đề nghị cấp ủy Đảng, lãnh đạo cấp ủy khu phố tăng cường hướng dẫn các đoàn thể khu phố, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ do phường định hướng và hướng dẫn hoạt động.

  Các đại biểu cũng kiến nghị: Khi có giám sát đảng viên tại khu dân cư, khi phát hiện vi phạm, Mặt trận nên có công văn gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý đảng viên đó, chú không chỉ góp ý. Làm như vậy mới tạo được ý thức chấp hành pháp luật của đảng viên, tránh trường hợp Mặt trận giám sát mà cho ý kiến nhận xét lại là Bí thư Chi bộ khu phố, như vậy sẽ không đảm bảo tính khách quan. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, đồng loạt các đơn vị thực hiện giới thiệu cán bộ, công chức không phải là đảng viên về địa phương để khu phố giám sát, tránh trường hợp vào dịp nhận xét mới gửi công văn giới thiệu.

  Lê Mây

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Ủy Ban Nhân Dân Xã
 • Nhiệm Vụ Của Nhân Viên Thú Y Trên Địa Bàn Cấp Xã
 • Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Dân Vận Huyện Uỷ.
 • Tạp Chí Dân Vận Số 7/2015
 • Quy Chế Hoạt Động, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Của Ban Dân Vận Quận Ủy Ba Đình
 • Vai Trò Quan Trọng Của Các Ban Công Tác Mặt Trận Khu Dân Cư

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư: Hướng Vào Hoạt Động Thực Chất
 • So Sánh Chức Năng Của Nhà Nước Tư Sản Với Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Bản Chất Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa (Xhcn) Việt Nam
 • Bản Chất, Chức Năng Và Hình Thức Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa (Xhcn)
 • Bộ Máy Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Theo bà thì đây là việc làm cần thiết nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử. “Để cử tri địa phương hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố luôn xác định phải đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu.

  Chính vì vậy, bất kể ngày hay đêm hễ khi nào có thời gian là chúng tôi lại tuyên truyền về cuộc bầu cử để bà con hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như quyền lợi của bản thân. Từng thành viên Ban công tác Mặt trận phân chia công việc cụ thể, rõ ràng và ai cũng có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành một cách hiệu quả nhất”, bà Liễu cho biết.

  Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư góp phần tích cực vào việc tổ chức thành công hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2022-2021.

  Tỉnh ta hiện có 1.290 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Trong những năm qua, nhìn chung các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã thực hiện tốt 4 nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ MTTQVN; thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh dân chủ cơ sở; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động lớn do MTTQ chủ trì.

  Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn. Đối với công tác tuyên truyền về bầu cử, Ban công tác Mặt trận chính là một trong những hạt nhân quan trọng ở cơ sở.

  Để đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể tạo điều kiện để nhân dân thực hiện có kết quả quyền dân chủ trực tiếp, tham gia mọi hoạt động của cộng đồng dân cư; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

  Nhằm góp phần vào thành công của cuộc bầu cử sắp tới, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc các hoạt động như: Vận động nhân dân lựa chọn, giới thiệu ứng cử viên để bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; góp ý kiến nhận xét đối với các ứng cử viên; trực tiếp đề cử đại biểu để bầu vào HĐND cấp xã; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc với đại biểu dân cử; phản ánh, kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm với đại biểu dân cử; tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào báo cáo kiểm điểm của lãnh đạo chủ chốt do HĐND xã bầu; tổ chức cho nhân dân bầu trưởng khu dân cư và trực tiếp lấy phiếu tín nhiệm đối với trưởng khu dân cư theo Thông tri 06/TTr-MTTW ngày 20-1-2005 của Mặt trận Trung ương…

  Theo ông Phạm Đức Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2022-2021, công tác tuyên truyền rất quan trọng. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử và chính quyền bám sát tiến độ của cuộc bầu cử để tổ chức tuyên truyền về Luật Bầu cử và các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử…

  Kinh nghiệm thực tế trong công tác tuyên truyền từ cuộc bầu cử khóa trước cho thấy, để cử tri nắm rõ và hiểu được các quy định của pháp luật về bầu cử, ngoài các phương tiện thông tin đại chúng, các tờ rơi, tài liệu… thì đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở mà nòng cốt là các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đóng góp vai trò rất quan trọng. Thành viên của Ban công tác Mặt trận đều là những người có uy tín, có trách nhiệm, được nhân dân tin tưởng. Họ gần dân, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân nên họ trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo các quy định của pháp luật.

  Yêu cầu đặt ra cho công tác tuyên truyền là không những làm cho cử tri nắm được các quy định của pháp luật mà còn tích cực tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử, những thành tựu của đất nước, của tỉnh trong thời gian qua; kịp thời cổ vũ tinh thần, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

  Tin rằng, với một đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở nhiệt tình, năng nổ, luôn hết mình vì việc chung sẽ góp phần tích cực để cuộc bầu cử được diễn ra thành công, tốt đẹp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ninh Bình: Phát Huy Tốt Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Các Cấp
 • Phụ Cấp Cho Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Thôn Từ Ngày 25/06/2019
 • Cổng Điện Tử Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Hưng Yên
 • Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Gd&đt Thuộc Ubnd Cấp Huyện
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ubnd Cấp Xã
 • Ninh Bình: Phát Huy Tốt Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Các Cấp

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Quan Trọng Của Các Ban Công Tác Mặt Trận Khu Dân Cư
 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư: Hướng Vào Hoạt Động Thực Chất
 • So Sánh Chức Năng Của Nhà Nước Tư Sản Với Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Bản Chất Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa (Xhcn) Việt Nam
 • Bản Chất, Chức Năng Và Hình Thức Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa (Xhcn)
 • Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, các Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư Ninh Bình đã tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Hằng năm, các Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp tổ chức được hàng ngàn buổi phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  Điển hình như năm 2013 về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban công tác Mặt trận đã tổ chức 817 hội nghị, với trên 11.400 lượt người tham dự và 3.068 lượt ý kiến đóng góp; về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đã tổ chức 531 hội nghị, có trên 14.200 lượt người tham dự, với 6.156 lượt ý kiến đóng góp vào nội dung dự thảo Luật; phối hợp với chính quyền triển khai lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phiếu xin ý kiến, đã có 99,09% số phiếu phát ra đối với hộ gia đình, 99,6% số phiếu phát ra đối với cá nhân góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 92.

  Ban công tác Mặt trận vận động nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống văn hoá. Hiện nay có 1.670 khu dân cư (tỉ lệ 100%) xây dựng được quy ước, hương ước. Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn (bản) tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp tiền, đất xây dựng thiết chế văn hóa cấp thôn. Đến nay đã có 1.198/1.674 = 71,6% thôn (bản) xây dựng được nhà văn hóa. Điển hình như thị xã Tam Điệp đạt 98%; huyện Hoa Lư đạt 90%; Nho Quan đạt 83%; Yên Khánh đạt 80%… Các quy định trong tổ chức hiếu, hỷ được Ban Công tác Mặt trận vận động cộng đồng dân cư chấp hành khá tốt, nhờ đó đã tạo nên nếp sống văn hoá lành mạnh, giữ gìn và phát huy được các tập quán tốt đẹp, loại trừ các hủ tục lạc hậu.

  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được Ban Công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với mục tiêu của các phong trào thi đua yêu nước và đặc điểm, điều kiện địa phương. Đã có 100% khu dân cư triển khai cuộc vận động. Hằng năm, Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn (bản) tổ chức cho hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hoá; 81% khu dân cư đăng ký phấn đấu khu dân cư không có tội phạm. Hằng năm có gần 70% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, trên 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

  Các Ban công tác Mặt trận còn phối hợp với trưởng thôn (bản) bầu, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ hoà giải ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh Ninh Bình có 1.681 tổ hoà giải với 11.876 hoà giải viên. Năm 2010, các tổ hoà giải đã tiếp nhận 1.544 vụ việc, hoà giải thành công 1.268 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%. Năm 2011, các tổ hoà giải tiếp nhận 914 vụ việc, hoà giải thành công 666 vụ việc, đạt tỷ lệ 73%. Năm 2012, tiếp nhận 1.470 vụ việc, hoà giải thành công 1.157 vụ việc, đạt tỷ lệ hoà giải thành 82%.

  Trong công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, các Ban công tác Mặt trận đã thực hiện tốt việc vận động nhân dân lựa chọn, giới thiệu ứng cử viên để bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp; góp ý kiến nhận xét đối với các ứng cử viên; trực tiếp đề cử đại biểu để bầu vào HĐND cấp xã; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc với đại biểu dân cử; phản ánh, kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm với đại biểu dân cử; tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào báo cáo kiểm điểm của lãnh đạo chủ chốt do HĐND xã bầu; tổ chức cho nhân dân bầu trưởng khu dân cư; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư…

  Với những đóng góp kiên trì, không mệt mỏi, hằng năm, qua đánh giá có trên 75% Ban công tác Mặt trận, 80% thành viên trong các Ban được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước được tôn vinh, biểu dương khen thưởng trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và nhân rộng mô hình trong cộng đồng dân cư…

  Từ thực tiễn hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Hiền kiến nghị Trung ương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình khu dân cư điểm trong các lĩnh vực và hoạt động. Định kỳ kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời Đảng và Nhà nước cần sớm thống nhất mức kinh phí, điều kiện, phương tiện làm việc cho cán bộ thôn, bản và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong phạm vi toàn quốc. Mặt khác, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên MTTQ các cấp; nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng vận động quần chúng đối với cán bộ Mặt trận và các đoàn thể ở các khu dân cư…/.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phụ Cấp Cho Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Thôn Từ Ngày 25/06/2019
 • Cổng Điện Tử Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Hưng Yên
 • Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Gd&đt Thuộc Ubnd Cấp Huyện
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ubnd Cấp Xã
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Cấp Xã
 • Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh
 • Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • 5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận
 • Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước
 • Chức Năng Của Nhà Nước Là Gì ? Khái Niệm Về Chức Năng Của Nhà Nước
 • Trưởng ban công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, là người chủ tọa điều hành hoặc đồng chủ tọa các cuộc họp của thôn để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

  Với vai trò trách nhiệm của mình trong những năm qua các ông bà Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn ở 11 khu dân cư thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn đã năng nổ, nhiệt tình, đoàn kết, phối hợp đồng bộ, tạo được lòng tin của nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

  Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ 9 thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) vận động nhân dân trồng hoa hai bên đường

  Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ủy Ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Bình, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động; chủ động tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương, nhất là tham gia giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp hướng dẫn xây dựng quy ước ở khu dân cư; bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. 11/11 Trưởng ban công tác Mặt trận hoạt động có hiệu quả, thường xuyên phối hợp với tổ dân phố và các chi hội đoàn thể tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể tại địa phương.

  Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt được kết quả cụ thể: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thị trấn có 11/11 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư văn hóa”, đạt 100%; 1.324/1.335 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 99,2%; 11/11 Khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 100% gia đình ký giao ước năm 2022 và cam kết không vi phạm trật tự an toàn xã hội, mắc các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; các ban công tác Mặt trận khu dân cư đăng ký và thực hiện các mô hình tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở một số khu dân cư vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Công tác tham mưu cho chi ủy chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động còn chung chung, thiếu cụ thể. Việc nắm bắt, tổng hợp và báo cáo tình hình nhân dân. Việc triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao…

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cần có một số giải pháp cụ thể như sau:

  Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng nội dung phối hợp thống nhất hành động cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhất là cụ thể hóa nội dung nhân dân làm chủ trong cơ chế ” Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát” thành các quy chế, quy định để hướng dẫn các Ban công tác tác Mặt trận khu dân cư triển khai thực hiện.

  Hai là: MTTQ Việt Nam xã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, tăng cường chủ động sinh hoạt của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; làm tốt công tác tập hợp nhân dân tích cực tham gia, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm trên các lĩnh vực như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; toàn dân chung sức xây dựng nông thông mới; mô hình tự quản bảo vệ môi trường, an ninh trật tự… nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thường xuyên tham mưu với cấp ủy, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

  Ba là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời hòa giải các mâu thuẩn trong nhân dân; vận động nhân dân tích cực hưởng hứng xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, thôn, tổ văn hóa.

  Những hoạt động tích cực của các Ban công tác Mặt trận thị trấn Tân Bình trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2022 đã góp phần giúp Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Bình đạt được những thành tích đáng kể trong phong trào thi đua. Năm 2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Bình đã vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen thành tích trong công tác Mặt trận. Mong rằng các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền quyết tâm xây dựng Thị trấn giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

  Hà Sen

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?
 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận
 • Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Các Cấp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • 5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận
 • Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước
 • Chức Năng Của Nhà Nước Là Gì ? Khái Niệm Về Chức Năng Của Nhà Nước
 • Khái Niệm Chức Năng Của Nhà Nước Và Bộ Máy Nhà Nước
 • 1. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; phối hợp với các cơ quan nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động đảm bảo quyền và trách nhiệm của mỗi thành viên; thực hiện theo luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam; giữ mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

  2. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình hiệp thương dân chủ cử ra.

  3. Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo, theo hướng dẫn của Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam; Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế, cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

  4. Ra lời kêu gọi, vận động nhân dân trong tỉnh hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chủ trì phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,…

  5. Uỷ viên Uỷ ban có nhiệm vụ tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và thông báo kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thi hành Hiến pháp, pháp luật và thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; vận động các thành viên của MTTQ Việt Nam thực hiện đúng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia công tác Mặt trận ở nơi cư trú.

  Mối quan hệ công tác

  1. Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và UBND tỉnh là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; Quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội; Thường trực HĐND, UBND tỉnh được thực hiện theo Quy chế phối hợp.

  2. Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên cùng cấp. Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì việc hiệp thương dân chủ giữa các thành viên để bàn bạc thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương, cùng xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động, cùng nhau thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra.

  3. Quan hệ công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp huyện, thành phố là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Quan hệ giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước.

  4. Trong quan hệ với nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò người tiêu biểu, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?
 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận
 • Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc
 • Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận
 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?
 • Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh
 • Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, trong nhiệm kỳ qua, kết quả nổi bật quan trọng nhất là đã thể chế hóa về tổ chức của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tại khoản 3, Điều 6 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thành lập Ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi chung là khu dân cư). Tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận do Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định”. Thực hiện quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đầu tư, coi trọng với nhiều giải pháp thiết thực, từng bước đổi mới đã góp phần quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hàng năm.

  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thống nhất nhận thức, xác định đúng vai trò, vị trí của Ban Công tác Mặt trận trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong việc thực hiện 2 cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết – Sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”… trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, trong giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng… Từ đó, tập trung kiện toàn tổ chức, hướng dẫn, điều chỉnh sắp xếp lại quy mô của các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, thành lập mới hoặc sáp nhập một số Ban Công tác Mặt trận ở những địa bàn chưa có các chi hội đoàn thể, đảm bảo một chi bộ lãnh đạo trực tiếp một Ban Công tác Mặt trận, thuận lợi cho việc tổ chức và phối hợp thống nhất hành động, đặc biệt là trong các hoạt động bề nổi. Theo thống kê, toàn quốc hiện có 105.366 thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố… trong đó số lượng Ban Công tác Mặt trận là 101.516, với phương châm thiếu thì bổ sung, yếu thì thay thế, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên hướng dẫn, kiện toàn đủ số lượng thành viên của các Ban Công tác Mặt trận từ 7 – 15 người, đảm bảo cơ cấu thành phần Ban Công tác Mặt trận theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã cư trú ở khu dân cư, đại diện chi ủy, người đứng đầu của Chi hội người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Chữ thập đỏ… chú ý mở rộng thành phần người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

  Cùng với việc sắp xếp lại quy mô của các Ban Công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng Trưởng Ban Công tác Mặt trận thông qua việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng trang bị tài liệu, tham quan mô hình, tổ chức hội nghị biểu dương Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu; tổ chức hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, động viên, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ Mặt trận tham gia, là hình thức tập huấn cán bộ Mặt trận và Trưởng Ban Công tác Mặt trận đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất việc thực hiện chế độ phụ cấp cho Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

  Cùng với việc kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động, căn cứ vào Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động Ban Công tác Mặt trận của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hầu hết các Ban Công tác Mặt trận đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, quy định cụ thể mối quan hệ và sự phân công giữa các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận, lồng ghép và kết hợp nội dung hoạt động của Ban Công tác Mặt trận với những công việc của khu dân cư và nhiệm vụ của mỗi tổ chức thành viên. Trên cơ sở 4 nhiệm vụ chủ yếu của Ban Công tác Mặt trận theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết – Sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”…, các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh ở các địa phương. Đặc biệt Ban Công tác Mặt trận ở nhiều khu dân cư đã duy trì, mở rộng thành phần, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân vì vậy ngày càng thu hút được đông đảo nhân dân tham gia các hoạt động của Ban Công tác Mặt trận.

  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

  Từ những kết quả và kinh nghiệm nhiệm kỳ qua, trước bối cảnh tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới của Ban Công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần thường xuyên quan tâm, tập huấn, hướng dẫn kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận theo quy định của Điều lệ, tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau đây:

  Về tổ chức: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức chi bộ Đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên ở khu dân cư cho phù hợp với quy mô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và phối hợp thống nhất hành động của Ban Công tác Mặt trận. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đảm bảo số lượng từ 7-15 thành viên với nhiều cá nhân tiêu biểu là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi. Tổ chức thực hiện và đảm bảo quy trình kiện toàn, củng cố Ban Công tác Mặt trận theo 4 bước:

  + Báo cáo với chi ủy về chủ trương kiện toàn, đồng thời làm việc với những cá nhân tiêu biểu, người đứng đầu các tổ chức thành viên có sự thay đổi để giới thiệu người tham gia Ban Công tác Mặt trận.

  + Làm tờ trình kèm theo danh sách người được giới thiệu tham gia Ban Công tác Mặt trận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, xã, thị trấn ra quyết định thay đổi, bổ sung.

  + Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, xã, thị trấn ban hành quyết định công nhận thành viên của Ban Công tác Mặt trận.

  + Thông báo việc thay đổi, bổ sung thành viên tại cuộc họp Ban Công tác Mặt trận.

  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh xây dựng Đề án, tham mưu, kiến nghị với cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và chức danh Trưởng Ban Công tác Mặt trận theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố; Trưởng Ban Công tác Mặt trận”, có chế độ phụ cấp hàng tháng đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận như Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố đồng thời nâng mức kinh phí hoạt động của Ban Công tác Mặt trận phù hợp với điều kiện kinh tế của từng vùng, miền, địa phương. Thường xuyên duy trì, cử cán bộ Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo cho các thành viên của Ban Công tác Mặt trận không ngừng nâng cao phương pháp và công tác vận động quần chúng, đồng thời đủ năng lực xây dựng và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động với Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố ở khu dân cư. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn đội ngũ Trưởng Ban Công tác Mặt trận hàng năm, mở rộng hình thức tổ chức hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi ở các cấp, tập trung trang bị kiến thức cho Trưởng Ban Công tác Mặt trận về 4 nội dung là: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và những nội dung chủ yếu của Pháp lệnh số 34/2007 thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCT UBTWMTTQ Việt Nam của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

  Cùng với bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thi, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần duy trì chế độ cung cấp thông tin đối với đội ngũ Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Cân đối kinh phí hoạt động để có thể cấp báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận… cho Trưởng Ban Công tác Mặt trận, quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, động viên biểu dương kịp thời gương điển hình, những cống hiến của Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

  Về hoạt động: Nhiệm vụ và nội dung hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư theo quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là: Trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân; quyết định của Ủy ban nhân dân; chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp uỷ Đảng và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước. Phối hợp thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

  Phương thức hoạt động và sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận cần bám sát vào đặc điểm của các khu dân cư, sát với các công việc triển khai ở khu dân cư, kết hợp chặt chẽ và thường xuyên với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức thành viên, sự chỉ đạo của đoàn thể cấp trên. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Công tác Mặt trận đồng thời hàng quý, 6 tháng hoặc 1 năm xây dựng chương trình công tác cụ thể với các thành viên có mục tiêu, yêu cầu, thời gian triển khai và thời gian kết thúc. Duy trì định kỳ chế độ hội họp, sinh hoạt của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, nâng cao hiệu quả phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, thực hiện tốt các quy chế phối hợp công tác, các kế hoạch liên tịch đã ký kết, tạo chuyển biến thực sự trong việc phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên ở khu dân cư trên mọi lĩnh vực hoạt động.

  Tùy theo từng đặc điểm của các khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận cần có các biện pháp, hình thức tuyên truyền, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia các chi hội, tổ hội, các đoàn thể, hướng dẫn thành lập nhiều hình thức tổ chức tự quản theo sở thích, theo ngành nghề, như: tổ tự quản vệ sinh môi trường, tổ tự quản bảo vệ an ninh, tổ hòa giải, tổ bình đẳng giới, tổ thanh niên tình nguyện… để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong khối đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Duy trì mối quan hệ giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp với các Uỷ viên Uỷ ban, các cá nhân tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí sinh hoạt dân chủ, tích cực phát huy vai trò của đảng viên, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, động viên mọi tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đề ra.

  Phương pháp công tác của Ban Công tác Mặt trận chủ yếu là kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục, kết hợp với sự hỗ trợ của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, công an khu vực, lấy biểu dương, động viên là chính, đồng thời tạo dư luận xã hội để đấu tranh, phê phán những tiêu cực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên rút kinh nghiệm qua hoạt động thực tế của các Ban Công tác Mặt trận, hàng năm tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm chung để bồi dưỡng, động viên đội ngũ cán bộ Mặt trận nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

  Vũ Dương Châu

  Trưởng ban Dân tôc, UBTƯ MTTQ Việt Nam

  ()

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Các Cấp
 • Xây Dựng Chính Quyền Cấp Xã
 • Trang Điện Tử Xã Thành Sơn Huyện Quan Hóa
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Cấp Xã
 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư: Hướng Vào Hoạt Động Thực Chất

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Chức Năng Của Nhà Nước Tư Sản Với Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Bản Chất Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa (Xhcn) Việt Nam
 • Bản Chất, Chức Năng Và Hình Thức Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa (Xhcn)
 • Bộ Máy Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Bản Chất Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư: Hướng vào hoạt động thực chất

  Hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư lâu nay vẫn mang tiếng là “chung chung”, “bên phụ nữ một chút, bên thanh niên một ít”, chỗ nào cũng phối hợp nhưng hiệu quả mang lại chẳng cụ thể. Phải hướng hoạt động vào thực chất, mang lại kết quả rõ ràng là yêu cầu đặt ra để thay đổi thực trạng này.

  Đó là nhận định chung của nhiều ý kiến tại hội thảo khoa học về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ngày 11.12.

  Thiết thực, cụ thể là yêu cầu đặt ra để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư.

  – Trong ảnh: Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo.

  Còn nặng hình thức

  Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.123 khu dân cư, tương ứng với mỗi khu dân cư là 1 Ban CTMT được cơ cấu 7-15 người. Thời gian qua, Ban CTMT ở các khu dân cư duy trì công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau trong giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. “Với sự kiên trì, lòng nhiệt huyết của Ban CTMT, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ chính quyền với nhiều hình thức khác nhau, góp một phần công sức vào các chương trình mục tiêu lớn của tỉnh”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Sĩ Dũng đánh giá.

  “Tôi năm nay hơn 70 tuổi, làm trưởng ban CTMT cũng đã 12 năm. Tôi thấy hội thảo khoa học này là một dịp quý để cán bộ Ban CTMT được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm. Mong rằng, tới đây, những sự kiện tương tự sẽ được tổ chức nhiều hơn, đi vào từng nội dung cụ thể để giúp thế hệ cán bộ trẻ làm tốt nhiệm vụ được giao”

  Bà HUỲNH THỊ LẸ, Trưởng ban CTMT thôn Mỹ Bình 3, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn

  Tuy nhiên, quá trình hoạt động của Ban CTMT vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn Nguyễn Quang Chín, công tác tuyên truyền, vận động; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở một số địa phương chưa thật hiệu quả và thiết thực; có nơi còn mang nặng tính hình thức. Nhiều nơi Ban CTMT chưa chủ động xây dựng được chương trình, kế hoạch công tác; hoạt động chủ yếu làm theo sự vụ, sự việc theo chỉ đạo của chi ủy, chi bộ, của Mặt trận cấp trên. Vai trò hoạt động của Ban CTMT một số nơi chưa rõ, chưa nổi và thiếu chiều sâu, sức thuyết phục nhân dân chưa cao; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân chưa hiệu quả”, ông Chín thẳng thắn nói.

  Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vân Canh Ngô Thanh Tuấn cũng cho rằng, việc nắm bắt, tổng hợp và báo cáo tình hình nhân dân, nhất là nơi tiềm ẩn phức tạp của Ban CTMT còn chưa kịp thời, chưa tham mưu được giải pháp tốt để góp phần giải quyết dứt điểm tình hình. Nền nếp hội họp, sinh hoạt theo quy định chưa đầy đủ, chất lượng hội nghị còn hạn chế, các cuộc họp ảnh hưởng đến quyền lợi như bình xét hộ nghèo, vay vốn… thì đông đủ, còn lại vắng hoe.

  Quan trọng là cái tâm!

  Vấn đề do ông Ngô Thanh Tuấn đặt ra thu hút sự quan tâm của chủ trì hội thảo – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Phi Hổ. Nhắc lại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức vừa rồi ở thôn Thắng Kiên (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) thật sự là “ngày hội”, ông Hổ muốn nghe kinh nghiệm từ Trưởng ban CTMT Phạm Thị Loan. Bà Loan cho biết, ngày hội tổ chức đúng ngày chợ phiên, nhưng có đến 430/500 người được mời có mặt, hôm sau nhiều người vắng vẫn quan tâm, muốn đóng góp chi phí tổ chức ngày hội.

  “Bà con đến không phải vì bữa cơm, mà là muốn vui niềm vui chung của cộng đồng. Thường ngày, họ ốm thì đi thăm, khó khăn thì chia sẻ, có bất hòa thì hòa giải sao cho thông… đến khi họ làm ăn khá giả mình mới vận động được chứ. Họp hành thì có người nói có người nghe, chứ phổ biến suông mà không trao đổi qua lại thì buồn ngủ lắm. Nói chung là cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải có cái tâm, nhiệt huyết và uy tín”, bà Loan khẳng định.

  Từ những chia sẻ đầy thực tế này, ông Phan Phi Hổ cho rằng, giải pháp quan trọng để Ban CTMT khẳng định chỗ đứng là phải thay đổi phương thức hoạt động theo hướng chú trọng hiệu quả thực chất, ngay cả hoạt động tuyên truyền cũng phải có đánh giá, khảo sát kết quả tác động cụ thể. Nhắc lại một số vấn đề nóng thời gian qua như bờ kè ở Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) gây khó khăn cho thuyền thúng neo đậu, đền bù đất đai ở Canh Vinh (Vân Canh), làm bãi chôn chất thải rắn ở Hoài Ân… người đứng đầu Mặt trận tỉnh yêu cầu cán bộ Mặt trận cơ sở ở trong lòng cộng đồng nên càng phải gần gũi, sâu sát, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân.

  “Các đồng chí cũng nên giảm bớt hành chính hóa, đừng coi mình là cán bộ này nọ. Phải làm sao cho bà con tin mình, nói chuyện với mình. Chế độ là một chuyện, tiền bạc có hạn nhưng lòng người thì vô hạn. Mình phải thật sự tâm huyết, sống có tình thương thì làm việc mới hiệu quả được. Như thời điểm này, các Ban CTMT phải phát huy vai trò trong quá trình khắc phục hậu quả của lũ lụt, giúp bà con ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán”, ông Hổ nhấn mạnh.

  NGUYỄN VĂN TRANG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vai Trò Quan Trọng Của Các Ban Công Tác Mặt Trận Khu Dân Cư
 • Ninh Bình: Phát Huy Tốt Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Các Cấp
 • Phụ Cấp Cho Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Thôn Từ Ngày 25/06/2019
 • Cổng Điện Tử Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Hưng Yên
 • Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Gd&đt Thuộc Ubnd Cấp Huyện
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Thái Nguyên

  --- Bài mới hơn ---

 • Mặt Trận Thực Hiện Tốt Hơn Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Quyền, Lợi Ích Hợp Pháp, Chính Đáng Của Nhân Dân
 • Tổ Chức, Hoạt Động Của Mặt Trận Và Các Đoàn Thể Chính Trị
 • Luật Hóa Chức Năng Giám Sát, Phản Biện Của Mặt Trận
 • Mình Thắc Mắc Về Chức Năng Của Mainboard
 • Mainboard Là Gì? Tìm Hiểu Kỹ Hơn Về Mainboard (Bo Mạch Chủ)
 • Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; phối hợp với các cơ quan nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động đảm bảo quyền và trách nhiệm của mỗi thành viên; thực hiện theo luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam; giữ mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

  Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên hiệp thương dân chủ cử ra.

  Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo, theo hướng dẫn của Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam; Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế, cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

  Ra lời kêu gọi, vận động nhân dân trong tỉnh hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chủ trì phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,…

  Uỷ viên Uỷ ban có nhiệm vụ tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và thông báo kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thi hành Hiến pháp, pháp luật và thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; vận động các thành viên của MTTQ Việt Nam thực hiện đúng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia công tác Mặt trận ở nơi cư trú.

  Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và UBND tỉnh là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; Quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội; Thường trực HĐND, UBND tỉnh được thực hiện theo Quy chế phối hợp.

  Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên cùng cấp. Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì việc hiệp thương dân chủ giữa các thành viên để bàn bạc thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương, cùng xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động, cùng nhau thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra.

  Quan hệ công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp huyện là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Quan hệ giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước.

  Trong quan hệ với nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò người tiêu biểu, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

  Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên

  Tác giả:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Thời Kỳ Đổi Mới
 • Gm Là Gì? Mô Tả Công Việc Của General Manager Trong Khách Sạn
 • Một Số Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Quản Trị Nhà Hàng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ, Năng Lực Đào Tạo Của Trung Tâm Đào Tạo Sát Hạch Lái Xe Phú Thọ
 • Lái Xe Văn Phòng Làm Những Công Việc Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100