Quân Đội Ta Là Quân Đội Cách Mạng, Đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác, Đội Quân Lao Động Sản Xuất

--- Bài mới hơn ---

 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Công Tác”
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng Của Đội Quân Công Tác
 • Quân Đội Thực Hiện Tốt Chức Năng Đội Quân Lao Động Sản Xuất Trong Thời Kỳ Mới
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Lao Động Sản Xuất”
 • Bày tỏ sự quan tâm về vấn đề phòng thủ quân khu được quy định trong dự thảo luật, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Hội- tỉnh Nghệ An cho rằng nội dung Điều 9 về phòng thủ quân khu là nội dung mới so với luật năm 2005. Về bản chất, nếu nói nội dung phòng thủ quân khu là mới đó là mới đưa vào luật, còn tác chiến phòng thủ quân khu của quân đội ta đã hình thành, phát triển từ ngày đầu thành lập và hoạt động có hiệu quả trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay cơ cấu tổ chức con người, vũ khí, nhiệm vụ của các quân khu đang ngày càng củng cố và hoàn thiện theo hướng xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại như ổn định biên chế, điều chỉnh vị trí đóng quân, xây dựng các công trình quân sự huấn luyện, diễn tập… Quân đội xác định phòng thủ quân khu là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ quốc gia.

  Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Hội phát biểu tại hội trường Ảnh: Đình Nam

  Cho ý kiến về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn- tỉnh Ninh Bình nhận định, Chương II, có 10 điều nhưng chỉ có 2 điều trực tiếp đề cập tới hoạt động quân sự của quân đội. Vậy, 2 điều này là những quy định về phòng thủ, đó là Điều 9, phòng thủ quân khu, đây là một điều mới và Điều 10, khu vực phòng thủ, đây là điều sửa đổi. Hai điều này chỉ giới hạn khái niệm phòng thủ ở một phạm vi địa lý hẹp và nội dung thể hiện tư tưởng quân sự lấy chiến tranh nhân dân làm căn bản, lấy lực lượng lục quân và dân quân tự vệ làm lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng thủ.

  Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn cho rằng thuật ngữ phòng thủ trong quân sự là biểu thị một bên ở thế yếu và thế bị động, dùng khái niệm phòng thủ là không thể hiện được tính chủ động của hoạt động quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày nay nếu chiến tranh hiện đại xảy ra, khởi đầu sẽ là một cuộc chiến tranh điện tử, chiến tranh không gian mạng giữa hai bên. Với đặc điểm lãnh thổ nước ta hẹp, dài lại có vùng biển rộng gấp 3 lần đất liền, khi tiềm lực kinh tế và tiềm lực quốc phòng còn hạn chế thì hoạt động cơ bản về quốc phòng để bảo vệ đất nước phải được phân chia thực hiện trên một phạm vi đủ rộng, kết hợp với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ giữa quân binh chủng thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, hải đảo và đất liền. Việc phòng thủ quân khu thích hợp với kiểu chiến tranh truyền thống chống kẻ thù khi chúng xâm lấn lãnh thổ nhưng khả năng tiềm lực của quân khu không thể đối phó được với phương thức chiến tranh hiện đại sử dụng công nghệ cao. Cấp quân khu cũng chỉ là một trong các mô hình tổ chức của quân đội. Hiện nay quân đội của ta còn có các mô hình tổ chức khác là các quân chủng, binh chủng, quân đoàn và đây mới thực sự là lực lượng chủ chốt, quả đấm thép của quân đội.

  Từ những phân tích trên, đại biểu nêu rõ nội dung tổng quát tại Điều 9 Luật Quốc phòng năm 2005 quy định về xây dựng khu vực phòng thủ là hợp lý, phù hợp với đặc thù của Luật Quốc phòng. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu giữ lại Điều 9 luật năm 2005, có thể chỉnh sửa, bổ sung lại điều này và đặt lại tên điều là: “Xây dựng các khu vực bảo vệ”, không nên dùng cụm từ “phòng thủ” nữa. Đồng thời đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu xem xét việc đưa vào dự thảo luật nội dung Điều 9 là phòng thủ cấp quân khu.

  Quân đội ta là quân đội cách mạng, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất

  Quan tâm đến vấn đề quân đội tham gia sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Khánh- tỉnh Bình Dương nêu rõ, Điều 16, dự thảo luật quy định Quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ lao động, sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế, quy định trên khẳng định chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện bản chất cách mạng truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, thể chế hóa chức năng, nhiệm vụ quân đội, đồng thời đây cũng là vấn đề cử tri quan tâm nên cần phải có quy định rõ trong Luật Quốc phòng.

  Bày tỏ đồng tình cao với quy định này, đại biểu phân tích, về mặt pháp lý, Điều 65 Hiến pháp năm 2013 quy định lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ cùng toàn dân xây dựng đất nước. Điều 68 Hiến pháp quy định kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Vì vậy, Luật Quốc phòng cần thể chế hóa quy định này. Về mặt thực tiễn, ngay từ ngày đầu thành lập, chức năng, nhiệm vụ của quân đội đã được xác định, quân đội ta là đội quân cách mạng, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất. Những năm gần đây quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt, tham gia tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội, triển khai xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, tạo điều kiện ổn định cho hàng vạn hộ dân định cư lâu dài, hình thành thế bố trí chiến lược trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

  Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại hội trường

  Các doanh nghiệp và quân đội đã không ngừng đổi mới, phát triển hội nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, chấp hành nghiêm pháp luật. Nhiều doanh nghiệp quân đội năng động, sáng tạo, chiếm lĩnh thị trường và đầu tư ra nước ngoài, giữ vị trí xứng đáng trong nền kinh tế quốc dân. Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, việc quân đội tham gia phát triển kinh tế- xã hội sẽ góp phần thực hiện được 4 mục tiêu là gia tăng sức mạnh của quân đội và sức mạnh tổng hợp quốc gia, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tận dụng tiềm lực, tiềm năng của đất nước về mọi mặt, từng bước nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Hiện nay Bộ Quốc phòng đang tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp theo hướng các doanh nghiệp quân đội không làm kinh tế đơn thuần mà làm kinh tế quốc phòng, làm kinh tế khoa học công nghệ để phục vụ cho phát triển tiềm lực quốc phòng, góp phần làm gia tăng sức mạnh trong quân đội và tiềm lực quốc gia.

  Cũng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Quốc hội Phùng Đức Tiến- tỉnh Hà Nam nhận định kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa xã hội có vai trò quan trọng đặc biệt ở các vùng phên dậu của đất nước và sự phát triển của các doanh nghiệp quân đội. Cơ bản nhất trí với nội dung này quy định tại Điều 16 của dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đánh giá so với quy định tại Điều 11 Luật Quốc phòng năm 2005, chưa thấy rõ vai trò của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng này. Theo đại biểu, Dự thảo Luật sửa đổi nên kế thừa và có sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết đã quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Quốc phòng năm 2005 để thành khoản 1 Điều 16 nhằm khẳng định nhà nước là chủ thể chịu trách nhiệm chung về kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa xã hội và kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng. Còn Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương là các cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

  Về khoản 1 Điều 16, đại biểu đánh giá nội dung khá đầy đủ nhưng để đảm bảo tính rõ ràng nên chia khoản 1 thành hai điểm. Một điểm quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các tổ chức, cơ quan hữu quan xây dựng chiến lược kế hoạch và kết hợp. Một điểm quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong tổ chức quản lý và các hình thức kết hợp quốc phòng và kinh tế. Quy định như vậy sẽ bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân hiểu đúng về kết hợp quốc phòng với kinh tế.

  Về khoản 3 Điều 16 quy định còn chung chung sẽ khó cho việc tổ chức thực hiện, cũng như giám sát thi hành luật pháp sau này. Đại biểu cho rằng khoản 3 phải xác định rõ việc kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng do chủ thể nào thực hiện, thực hiện như thế nào, chính sách nhà nước đối với nhiệm vụ này, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng biên giới, hải đảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Chức Năng Đội Quân Chiến Đấu Cuả Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay
 • Vẫn Là “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Quân Đoàn 3 Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Bài 2: Đội Quân Chiến Đấu, Công Tác Và Sản Xuất
 • Quân Đội Mỹ Tham Gia Phân Phối Vắc Xin Covid
 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Với Chức Năng Của Đội Quân Công Tác

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý Thị Trường Là Gì? Chức Năng Của Quản Lý Thị Trường?
 • Quản Lý Thị Trường Là Gì? Thẩm Quyền Của Cơ Quan Quản Lý Thị Trường?
 • Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Quản Lý Thị Trường Địa Phương
 • Pháp Lệnh Quản Lý Thị Trường Năm 2022
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Sở Công Thương
 • (chiasekienthucnet)-Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân ngày nay) được thành lập. Kể từ đó, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ khi được thành lập đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội đã luôn sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân, lập nên những chiến công hiển hách, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của nước ngoài, thống nhất Tổ quốc. Trong thời bình, Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm tốt vai trò chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất đặc biệt đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam.

  Thực hiện chức năng đội quân công tác, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Là một trong các lực lượng nòng cốt tham gia công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các cấp, các đơn vị Quân đội đã tích cực thực hiện công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, luôn xung kích đi đầu trong xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng kinh tế khó khăn của cả nước. Tích cực hướng dẫn chính quyền địa phương, bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt Quân đội tích cực tham gia phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ tài nguyên, môi trường…

  Bác Hồ gắn huy hiệu chiến sĩ Điện Biên cho bộ đội xuất sắc

  Tuy nhiên, với mục đích phi chính trị hóa Quân đội, chia rẽ Quân đội với Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội. Các thế lực thù địch ra sức chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Bằng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo những truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân, bôi nhọ hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Mặt khác, chúng tán phát tài liệu, tung tin đồn nhảm, gán ghép, ngụy tạo hình ảnh để vu cáo, nói xấu cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân trên các diễn đàn, mạng xã hội… để hòng đạt mục đích của chúng. Đặc biệt thông qua các việc làm của Quân đội với chính quyền, nhân dân địa phương trên cả nước để chúng vu cáo, nói sấu làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của Quân đội trong thực hiện chức năng đội quân công tác của mình.

  Do đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần phải cảnh giác, trước những âm mưu của các thế lực thù địch tẩy chay những thông tin độc hại, không tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền những thông tin ảo. Làm tốt công tác tư tưởng, giữ vững mặt trận văn hóa tư tưởng không cho kẻ xấu lợi dụng chống phá. Làm tốt công tác giáo dục làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, nhiệm vụ đối với mặt công tác quan trọng này. Từ đó, đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiễn sĩ trong tổ chức thực hiện; vận dụng cụ thể vào từng công việc, trên từng lĩnh vực, địa bàn, xây dựng mô hình dân vận phù hợp, hiệu quả. Được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức, phương tiện; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh hoạt động thực tiễn; khắc phục kịp thời tư tưởng lệch lạc, vi phạm kỷ luật dân vận, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đoàn kết quân – dân. Thường xuyên bám sát tình hình địa bàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu, đề xuất, với chính quyền cơ sở những biện pháp lãnh đạo sát đúng; tích cực nghiên cứu, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo.

  Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác là truyền thống của Quân đội ta từ khi thành lập đến nay, làm đẹp phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ – Bộ đội của dân. Đây là nhân tố quan trọng để Quân đội thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình.

  ĐNG (chiasekienthucnet)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Thể Xuyên Tạc Chức Năng Lao Động, Sản Xuất Của Quân Đội
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Các Lĩnh Vực
 • Trưởng Phòng Kỹ Thuật Là Gì? Tất Tần Tật Về Vị Trí Technical Manager
 • Phòng Kinh Tế Hạ Tầng
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Thuộc Ubnd Cấp Huyện
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng Của Đội Quân Công Tác

  --- Bài mới hơn ---

 • Quân Đội Thực Hiện Tốt Chức Năng Đội Quân Lao Động Sản Xuất Trong Thời Kỳ Mới
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Lao Động Sản Xuất”
 • Quân Đội Tham Gia Lao Động Sản Xuất, Góp Phần Phát Triển Kinh Tế
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Lao Động Sản Xuất”
 • Mfa: Chiếm Đoạt Chức Năng Quân Sự
 • Phóng viên NTNN đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Trần Thành – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh về những kết quả này

  Thưa Thiếu tướng, Quảng Ninh là một trong những tỉnh hội tụ đầy đủ biển, đảo, núi, rừng… và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. LLVT tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như thế nào để luôn đảm bảo sự ổn định bình an cho địa phương và nhân dân?

  – Trong thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là tham mưu cho tỉnh trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu… Bộ CHQS tỉnh còn hoàn thành tốt nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới và các dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

  Cụ thể, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch hiệp đồng và phân công rất cụ thể cho các lực lượng với phương châm 4 tại chỗ; LLVT tỉnh đã tham gia tích cực trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai như: Vụ sạt lở đất ở xã Đồng Tâm (Bình Liêu), phòng chống lụt bão ở khu vực đảo Hà Nam (Yên Hưng), khắc phục hậu quả cơn bão số 6 (năm 2008) tại các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, vụ vỡ đập Khe Dè (Cẩm Phả), vụ sạt lở đất tại phường Hồng Hải (TP.Hạ Long), cứu hộ tàu khách BIM 5 bị nạn trên vùng biển Móng Cái…

  “Trong thời gian tới, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, hướng vào vùng sâu, vùng xa, vùng còn gặp khó khăn; tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo…”.

  Quảng Ninh tuy là tỉnh phát triển mạnh về kinh tế, nhưng còn một số địa bàn gặp nhiều khó khăn. LLVT Quảng Ninh đã và đang có những kế hoạch gì để giúp đỡ nhân dân những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống ấm no, hạnh phúc hơn?

  – Trong những năm qua, LLVT Quảng Ninh đã tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Xóa đói, giảm nghèo”… rất có hiệu quả. Tiêu biểu là tham gia chương trình cải thiện nhà ở cho hộ nghèo.

  Tỉnh Quảng Ninh hiện có 3.753 hộ trong diện được hỗ trợ cải thiện về nhà ở. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị và nhân văn trong chủ trương của tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động báo cáo, đề nghị với UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 huy động cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và các đơn vị thuộc Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn cùng tham gia hoạt động này.

  Qua gần 3 tháng triển khai thực hiện, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã tham gia lao động gần 4.200 ngày công, xây dựng 38 ngôi nhà cho hộ nghèo. LLVT địa phương còn phối hợp với đoàn viên thanh niên, hội viên cựu chiến binh… tham gia lao động với gần 1.200 ngày công, giúp các gia đình vận chuyển gần 350 tấn nguyên, vật liệu, trên 86.000 viên gạch; san gạt, vận chuyển 700m3 đất đá…

  Quân đội xuất phát từ nhân dân và cũng vì nhân dân mà chiến đấu, sản xuất… Vậy với khu vực nông thôn, hải đảo, Bộ CHQS tỉnh đã có những hành động thiết thực gì để giúp đỡ người dân nông thôn?

  – Thực hiện chức năng “Đội quân công tác”, hàng năm, LLVT tỉnh thường xuyên kết hợp giữa hành quân dã ngoại với làm công tác dân vận, tập trung vào những việc làm thiết thực, cụ thể, như: Giúp dân làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, tặng giống vốn, công cụ sản xuất, trâu, bò giống cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách và các hộ gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

  Với vai trò đơn vị cụm trưởng cụm các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã đứng ra quyên góp vận động, giúp đỡ xã Đồng Tiến (huyện Cô Tô). Với số tiền đóng góp của toàn cụm từ 200 – 300 triệu đồng mỗi năm, do được sử dụng đúng mục đích, đúng địa chỉ nên đã thiết thực giúp các hộ dân thoát nghèo.

  Xin cảm ơn Thiếu tướng.

  Hoàng Minh – Đức Hiếu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Công Tác”
 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Quân Đội Ta Là Quân Đội Cách Mạng, Đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác, Đội Quân Lao Động Sản Xuất
 • Thực Hiện Chức Năng Đội Quân Chiến Đấu Cuả Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay
 • Vẫn Là “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Quân Đoàn 3 Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”

  --- Bài mới hơn ---

 • Vẫn Là “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Thực Hiện Chức Năng Đội Quân Chiến Đấu Cuả Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay
 • Quân Đội Ta Là Quân Đội Cách Mạng, Đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác, Đội Quân Lao Động Sản Xuất
 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Công Tác”
 • Là đơn vị chủ lực, đứng chân trên địa bàn chiến lược trọng yếu Tây Nguyên, Quân đoàn 3 luôn tích cực thực hiện tốt chức năng: “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác”; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đội quân chiến đấu

  Quán triệt nghị quyết, chỉ thị của trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn luôn xác định: nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt bằng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Căn cứ vào mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn đã chủ động nghiên cứu thực địa, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quyết tâm, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn khu vực tác chiến; tổ chức giao nhiệm vụ, thông qua quyết tâm, kế hoạch, hiệp đồng để chỉ huy cơ quan, đơn vị nắm chắc nhiệm vụ và điều chỉnh, bổ sung các phương án ngay tại thực địa; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, diễn tập với luyện tập chuyển trạng thái, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, chú trọng đổi mới luyện tập, diễn tập; kết hợp giữa nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong diễn tập, luyện tập chiến dịch với cơ động lực lượng, phương tiện ra khu sơ tán, khu tập trung bí mật để đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của chỉ huy, cơ quan, đơn vị, cũng như khả năng cơ động của bộ đội và phương tiện. Chủ động kiện toàn quân số, vũ khí trang bị, phương tiện cho các phương án; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng, thời điểm nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đứng chân trên địa bàn xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng, thế trận an ninh ngày càng vững chắc; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Nhờ đó, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

  Hằng năm, trên cơ sở Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng và tình hình thực tiễn, Quân đoàn kịp thời ra mệnh lệnh huấn luyện; chủ động điều chỉnh quân số, tổ chức biên chế; chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Quân đoàn chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác này; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong thời bình, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, do người chỉ huy trực tiếp quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp ủy và người chỉ huy cấp trên. Kiên quyết đấu tranh với “bệnh thành tích” trong huấn luyện; khắc phục tư tưởng chủ quan, khoán trắng, ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu, bớt xén nội dung, chương trình, quân số, thời gian huấn luyện.

  Trước mỗi đợt huấn luyện, cấp ủy các cấp đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác này; làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm; kiện toàn khung cán bộ; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Trong huấn luyện, các đơn vị luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, địa bàn tác chiến và vũ khí trang bị trong biên chế. Sau từng khoa mục, từng giai đoạn và kết thúc năm, các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá thành tích đạt được, lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, bình xét khen thưởng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

  Để công tác huấn luyện thành nền nếp, có chất lượng, hiệu quả vững chắc, Quân đoàn tích cực xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện, theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, phân rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, với phương châm “Bám sát bộ đội, bám sát thao trường, giảng đường, tất cả vì chất lượng huấn luyện bộ đội”. Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình từ huấn luyện chiến sĩ mới đến huấn luyện chiến dịch, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, chú trọng tính liên thông, kế thừa giữa các khoa mục, tránh dàn trải, trùng lặp, nặng về lý thuyết. Thường xuyên duy trì nền nếp, chất lượng các chế độ công tác tham mưu huấn luyện, trọng tâm là chế độ thông qua, phê duyệt giáo án, bồi dưỡng cán bộ; công tác báo cáo, đăng ký, thống kê, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; chế độ kiểm tra, thanh tra cả thường xuyên và đột xuất được thực hiện nghiêm,… đã góp phần quan trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện. Với sự đoàn kết, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, Quân đoàn đã tổ chức huấn luyện toàn diện cho mọi đối tượng, chất lượng huấn luyện qua từng năm được nâng lên rõ rệt, nhiều nội dung đạt giỏi, nhiều đơn vị đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

  Đội quân công tác

  Đóng quân trên địa bàn chiến lược trọng yếu của cả nước, là nơi các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo,… để kích động gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn đặc biệt coi trọng thực hiện chức năng “Đội quân công tác”, nhằm góp phần đưa nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo vào cuộc sống, xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững chắc, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc nơi đây vào Đảng, chế độ, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, là việc làm để cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ trước đây, cũng như trong xây dựng đơn vị hiện nay.

  Với nhận thức đó, những năm qua, Quân đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác này. Công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt đã trở thành nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên trong nghị quyết của cấp ủy các cấp, được cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Từ Đảng ủy Quân đoàn đến từng cấp ủy, chi bộ thực hiện phân công 01 đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận. Hằng quý, sáu tháng, một năm, các cấp đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với kiểm điểm trách nhiệm đối với từng cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì và cá nhân phụ trách. Trong thực hiện, Quân đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương và các đơn vị trên địa bàn nghiên cứu, nắm chắc tình hình, làm cơ sở để xác định chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, bảo đảm cụ thể, thiết thực, hướng vào giải quyết những bức xúc của người dân, tháo gỡ những khó khăn về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh đang đặt ra với từng địa phương. Việc làm đó đã khắc phục được tình trạng chung chung, hình thức trong tổ chức thực hiện.

  Với những chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể, sát với tình hình địa bàn; thông qua nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, như: hành quân dã ngoại thực hiện công tác dân vận, tuyển quân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, hoạt động kết nghĩa,… cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn đã thực hiện tốt phương châm “3 cùng, 4 bám” 1 với đồng bào ở tận những bản làng vùng sâu, biên giới xa xôi, khắc phục mọi khó khăn để tiến hành công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương. Các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hội nghị trao đổi kinh nghiệm về lựa chọn nguồn, bồi dưỡng phát triển đoàn viên, đảng viên, tạo nguồn cán bộ cho địa phương. Những đợt công tác xuống xã, phường, bản, làng, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn luôn đóng vai trò nòng cốt để tập hợp và phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong các hoạt động. Trong công tác tuyên truyền, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hình thức, chú trọng việc nâng cao nhận thức cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách về tôn giáo, dân tộc; phân tích để họ hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, chiêu bài lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch. Kiên trì, bền bỉ trong thuyết phục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, không nghe theo lời dụ dỗ, lừa gạt, kích động, tụ tập gây rối, vượt biên trái phép của các phần tử xấu.

  Những kết quả trong thực hiện chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác” của Quân đoàn 3 đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

  1 – “3 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm; “4 bám”: bám nghị quyết, bám địa bàn, bám dân, bám công việc.

  2 – Giai đoạn 2010 – 2022, các đơn vị trong Quân đoàn đã ký kết tham gia xây dựng nông thôn mới tại 20 xã thuộc các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, đến nay đã có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đăng ký hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại 18 xã với hơn 270 hộ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 2: Đội Quân Chiến Đấu, Công Tác Và Sản Xuất
 • Quân Đội Mỹ Tham Gia Phân Phối Vắc Xin Covid
 • Humvee: Bạn Đồng Hành Của Bộ Binh Mỹ
 • Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện
 • Quyền Hạn, Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng
 • Xuyên Tạc Bản Chất, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Chất, Truyền Thống Cách Mạng Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Pháp Y Quốc Gia Thuộc Bộ Y Tế Trong Giám Định Tư Pháp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Khoa Học Hình Sự Thuộc Bộ Công An Trong Giám Định Tư Pháp
 • Viện Pháp Y Quân Đội: Ra Mắt Trung Tâm Giám Định Gene
 • Bàn Giao Chức Trách, Nhiệm Vụ Tổng Biên Tập Và Chức Vụ Bí Thư Đảng Ủy Báo Quân Đội Nhân Dân
 • Xuyên tạc bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là một thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, tiến tới “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội. Thời gian gần đây, thủ đoạn này càng được tiến hành ráo riết hơn, vì vậy, cần phải nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, quân đội là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, là sản phẩm của đấu tranh giai cấp. Bất cứ quân đội nào cũng đều mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị đã sinh ra nó. Không có quân đội phi giai cấp, siêu giai cấp, quân đội trung lập. V.I. Lê-nin đã khẳng định: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị – đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ, giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản” 1. Quán triệt, vận dụng tư tưởng đó vào thực tiễn xây dựng Quân đội ở Việt Nam, Đảng ta đã tổ chức xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản từ không đến có, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Các đội tự vệ công nông, đội du kích Bắc Sơn, đội du kích Ba Tơ, đội Cứu quốc quân,… là những mầm mống đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “chính trị trọng hơn quân sự”, “tuyên truyền trọng hơn tác chiến”, “người trước, súng sau”. Ngày 22-12-1964, kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Người khẳng định: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” 2. Đó là luận điểm khái quát nhất về bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Thế nhưng, với mưu đồ đen tối, các thế lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc, hòng “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội. Chúng coi đây là một trong ba trọng tâm chống Đảng, Nhà nước và hướng lái, chuyển hóa cách mạng Việt Nam. Kế hoạch của chúng là: lấy phá vỡ nền tảng chính trị là then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài; “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng yếu. Thủ đoạn đó không mới, nhưng cực kỳ nguy hiểm, nhằm xóa nhòa bản chất giai cấp, chức năng chính trị, xã hội của lực lượng vũ trang cách mạng; phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội, làm cho Quân đội mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và bị vô hiệu hóa. Để đạt được mục tiêu đề ra, chúng đã và đang sử dụng mọi biện pháp hòng làm thay đổi bản chất chính trị của Quân đội và sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, v.v. Chúng lập luận trơ trẽn rằng, việc tổ chức ra quân đội chỉ để bảo vệ “lợi ích dân tộc”, “lợi ích quốc gia”; rằng, quân đội phải “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào”. Chúng còn viện dẫn những hiện tượng cá biệt, đơn lẻ để đánh giá, xuyên tạc bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, v.v. Gần đây, các thế lực thù địch tiếp tục tuyên truyền, xuyên tạc về việc Quân đội tham gia sản xuất, phát triển kinh tế xây dựng đất nước. Thâm độc hơn, chúng tỏ vẻ thân thiện góp ý rằng “Quân đội nhân dân Việt Nam không nên thực hiện sản xuất, lao động”, mà chỉ thuần túy làm nhiệm vụ quốc phòng; “Quân đội không làm kinh tế là sự đột phá về tư duy”; mừng vì “Quân đội sẽ không làm kinh tế”; hay “đáng lẽ Quân đội phải ngừng làm kinh tế lâu rồi”, vì làm kinh tế thì “lợi ít, hại nhiều”, v.v. Những luận điệu thâm độc không có gì khác là nhằm xuyên tạc bản chất, truyền thống, chức năng của Quân đội, tách Quân đội khỏi sự gắn bó máu thịt với nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời hạ thấp uy tín của Quân đội trong đời sống xã hội, v.v.

  Cần thấy rằng, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dù thời bình hay thời chiến, Quân đội luôn mang bản chất cách mạng, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chế độ và nền độc lập dân tộc; gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công hiển hách, đánh đuổi thực dân, đế quốc và là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là cơ sở thực tiễn khẳng định chức năng, bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lý luận và thực tiễn đã cho thấy Quân đội nhân dân Việt Nam có ba chức năng cơ bản. Cùng với chức năng “đội quân chiến đấu” còn là “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất”. Đó là nhiệm vụ được Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân giao cho Quân đội. Hiểu đầy đủ và nắm vững chức năng của Quân đội phải là như vậy. Trong vấn đề này, các thế lực thù địch đã rất thâm độc khi chỉ đề cập tới chức năng “đội quân chiến đấu” và coi đó là duy nhất, trong khi lờ đi hai chức năng cơ bản còn lại, thậm chí còn xuyên tạc, phê phán việc Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Thật trơ trẽn, lố bịch!

  Ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, trong điều kiện phải tiến hành cuộc chiến tranh chống thù trong, giặc ngoài, V.I. Lê-nin vẫn không coi nhẹ nhiệm vụ phát triển kinh tế, mà đặt kinh tế và quốc phòng trong mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại. Theo quan điểm đó, mối quan hệ giữa tổ chức quân sự với kinh tế và văn hóa của nước ấy chưa bao giờ bị lơi lỏng. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, việc kết hợp kinh tế với quốc phòng được thể hiện rõ trong chính sách “ngụ binh ư nông” của các thời Lý, Trần, Lê. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “…quyết tâm xây dựng Quân đội ta thành một quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu, học tập giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi” 3. Nhiệm vụ lao động, sản xuất của Quân đội được thể hiện trong các văn kiện chính thức của Đảng qua các kỳ đại hội, mới nhất là văn kiện Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X: “… kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng – an ninh…” và “quốc phòng – an ninh với kinh tế”, v.v. Thực tiễn cho thấy, những năm sau chiến tranh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Khi xem xét những luận điểm đề cập bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, nhất là Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, với cách nhìn nhận khách quan, toàn diện, chúng ta không “vơ đũa cả nắm”, không đánh đồng người tốt, kẻ xấu, nhưng cần nhận diện, phân biệt rõ quan điểm nào là sai trái, quan điểm nào là thù địch để có cách

  ứng xử phù hợp. Đối với những người do thiếu thông tin, nhận thức chưa đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội thì phải tuyên truyền, thuyết phục để họ nhận thức đúng vấn đề, không có những hành động vô tình tiếp tay cho kẻ xấu, làm tổn hại đến uy tín, thanh danh Quân đội. Đối với những kẻ thù địch, cố tình xuyên tạc, chống phá Quân đội thì phải kiên quyết đấu tranh, nghiêm trị theo pháp luật. Đó là cách làm thiết thực nhất, hữu hiệu nhất trong bối cảnh các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đang sử dụng mọi “mưu ma, chước quỷ” chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam.

  1 – V.I. Lê-nin – Toàn tập, Tập 12, Nxb Tiến bộ, M. 1979, tr. 136.

  2 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 435.

  3 – Sđd, Tập 11, tr. 367.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoạt Động Trong Cả Nước
 • Thành Phần Và Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Nghĩa Vụ Quân Sự Các Cấp
 • Điều Kiện Bổ Nhiệm, Nhiệm Vụ Của Chỉ Huy Trưởng Ban Chỉ Huy Quân Sự Xã
 • Thành Phần, Nhiệm Vụ, Chức Năng Của Ban Chỉ Huy Quân Sự Cấp Xã
 • Vị Trí Và Nhiệm Vụ Của Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổ Chức Cơ Sở Đoàn Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Bản Chất, Giai Cấp, Mục Tiêu Lý Tưởng Chiến Đấu, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Bai Giang Doc
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Tham Gia Sản Xuất, Xây Dựng Kinh Tế Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Quản Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp
 • Bản Mô Tả Công Việc Quản Đốc Sản Xuất
 • Trải qua suốt chiều dài lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi bước phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam đều gắn liền với quá trình phát triển chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Việc xác định đúng đắn chức năng, nhiệm vụ của quân đội và lãnh đạo quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; luôn giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; là lực lượng chính trị quan trọng của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cách mạng, của đất nước. Cuốn sách Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn sẽ góp phần không nhỏ trong việc làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách tập trung trình bày về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua các thời kỳ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Theo các tác giả, chức năng, nhiệm vụ của quân đội là sự phản ánh bản chất chính trị – xã hội của quân đội kiểu mới, đồng thời phản ánh thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam là vấn đề có tính bản chất của một quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong cuốn sách đã viết: Là quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, sinh ra ở một nước nông nghiệp phương Đông, Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một quân đội nhiều chức năng: chức năng chiến đấu, chức năng công tác, chức năng lao động sản xuất. Trong đó chức năng cơ bản hàng đầu là chức năng chiến đấu. Đặc biệt, các chức năng, nhiệm vụ này của Quân đội nhân dân Việt Nam trong từng thời kỳ (kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa) không ngang bằng nhau nhưng thống nhất trong bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từng chức năng, nhiệm vụ này sẽ được phân tích khá cụ thể trong chương II, chương III, chương IV của cuốn sách.

  Từ góc độ nghiên cứu tổng kết lý luận, phần cuối cuốn sách đã rút ra 4 bài học về xác định và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân hơn 67 năm xây dựng và trưởng thành. Những bài học đó có ý nghĩa như những vấn đề có tính quy luật của việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, các tác giả đã đưa ra một số dự báo về sự phát triển chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là những dự báo góp phần quan trọng trong việc định hướng quá trình phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Với những thông tin và nội dung trong cuốn sách, đây sẽ là một kênh tri thức góp phần bổ sung, phát triển, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quân đội – một vấn đề có tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn quan trọng trong tình hình hiện nay.

  Cuốn sách gồm 5 chương:

  Chương I: Tiếp cận khoa học về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam

  Chương II: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp

  Chương III: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

  Chương IV: Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

  Chương V: Bài học kinh nghiệm và dự báo sự phát triển chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Công Ty Xây Dựng
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Hạ Tầng Kỹ Thuật
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 • Bạn Đã Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Thiết Kế Nội Thất Là Gì Chưa?
 • Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ
 • Quân Đội Thực Hiện Tốt Chức Năng Đội Quân Lao Động Sản Xuất Trong Thời Kỳ Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Lao Động Sản Xuất”
 • Quân Đội Tham Gia Lao Động Sản Xuất, Góp Phần Phát Triển Kinh Tế
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Lao Động Sản Xuất”
 • Mfa: Chiếm Đoạt Chức Năng Quân Sự
 • Mrcb: Phục Hồi Chức Năng Quân Sự Và Bồi Thường Bill
 • Trong 70 năm qua, cùng với thực hiện tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, Quân đội ta luôn tích cực, chủ động thực hiện chức năng “đội quân lao động sản xuất” và thu được những kết quả quan trọng, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế (SX,XDKT) kết hợp với quốc phòng là một chức năng cơ bản, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội, chúng ta tự hào rằng, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu, Quân đội ta cũng luôn chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất bằng những hình thức, biện pháp sáng tạo, phù hợp, đúng định hướng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phấn xây dựng, phát triển đất nước.

  Ngay từ ngày đầu thành lập và trong kháng chiến chống thực dân Pháp, các đơn vị vừa xây dựng, chiến đấu, công tác, vừa tích cực tăng gia, sản xuất (TGSX), tự túc một phần nhu cầu đời sống. Từ nơi rừng sâu, núi thẳm, các cơ sở Quân giới đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến, chế tạo, sản xuất một số lượng lớn các loại vũ khí, trang bị cung cấp cho các chiến trường. Ngay sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng miền Bắc XHCN, gần 08 vạn cán bộ, chiến sĩ chuyển sang làm nhiệm vụ SX,XDKT, tham gia xây dựng các cơ sở kinh tế, như: Nhà máy gang thép Thái Nguyên; Khu công nghiệp Việt Trì; công trình Đại thủy nông Bắc – Hưng – Hải; xây dựng 29 nông trường trên miền Bắc XHCN, v.v.

  Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực hiện Nghị quyết Trung ương 15 (khóa II) về “Nhiệm vụ cách mạng ở hai miền Nam – Bắc” và nhiệm vụ Quân đội trong việc chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 29 nông trường và gần 04 vạn cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên cho Bộ Nông nghiệp quản lý; đồng thời, chuyển hướng nhiệm vụ SX,XDKT của Quân đội với quy mô và hình thức lớn hơn, trọng tâm là xây dựng hậu phương tại chỗ trên chiến trường miền Nam. Lực lượng của các đơn vị đã tham gia xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần tại chỗ trên các vùng chiến lược ở Khu 5, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, v.v. Bộ Quốc phòng đã thành lập 20 trung đoàn sản xuất, với quân số gần 40.000 người, vừa tổ chức sản xuất hậu cần cung cấp cho các chiến trường, vừa chuẩn bị lực lượng cho kinh tế quốc doanh khi miền Nam được giải phóng. Lực lượng Bộ đội Trường Sơn (giai đoạn 1959 – 1975) đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ mở tuyến chi viện chiến lược trên bộ với hơn 1.300 km từ Quảng Bình đến chiến trường Đông Nam Bộ, cùng các lực lượng khác xây dựng hàng vạn ki-lô-mét đường bộ, đường sông, đường ống, đường dây thông tin liên lạc,… hình thành hệ thống các căn cứ chiến đấu, chiến dịch, chiến lược, đáp ứng nhu cầu về sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam và chi viện cho nước bạn Lào, Cam-pu-chia, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

  Sau khi đất nước thống nhất, các đơn vị Quân đội lại là lực lượng xung kích trong hàn gắn vết thương chiến tranh, tham gia phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) đất nước. Gần 28 vạn cán bộ, chiến sĩ chuyển sang làm nhiệm vụ SX,XDKT. Lực lượng này đã tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, như: Đường sắt Thống nhất Bắc – Nam; xây dựng các khu kinh tế mới; trồng cà phê, cao su, mía, bông ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ; khai hoang mở rộng đất sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ, Đồng Tháp Mười; trồng rừng ở Tây Nguyên; quai đê lấn biển mở rộng đất trồng lúa, cói, nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng Bắc Bộ; khai thác khoáng sản, v.v.

  Trong thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi có Nghị quyết 71/ĐUQSTW, ngày 25-4-2002, của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Nhiệm vụ SX,XDKT của Quân đội trong thời kỳ mới – tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội”, nhiệm vụ SX,XDKT kết hợp với quốc phòng của Quân đội được tổ chức ngày càng chặt chẽ, có bước phát triển toàn diện cả về quy mô, phạm vi, phương thức hoạt động và đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là, Quân đội đã phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH gắn với xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, đảo. Trong đó, trọng tâm là việc triển khai xây dựng các khu kinh tế – quốc phòng (KT-QP), tạo điều kiện bền vững cho hàng nghìn hộ dân sinh sống, định cư lâu dài trên vành đai biên giới và địa bàn xung yếu, hình thành thế bố trí chiến lược mới trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng – an ninh (QP-AN). Các khu KT-QP đã và đang phát huy hiệu quả to lớn cả về KT-XH và QP-AN, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân đánh giá cao, thực sự trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP-AN của đất nước.

  Các doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) phần lớn được hình thành từ các cơ sở công nghiệp hậu cần, kỹ thuật, các đơn vị làm kinh tế trong chiến tranh trước đây, đã tích cực đổi mới, phát triển, chuyển đổi mô hình tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SX,KD), phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, các DNQĐ đã chủ động, sáng tạo, tìm hướng phát triển phù hợp, tổ chức SX,KD theo đúng pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng; năng lực và hiệu quả kết hợp giữa nhiệm vụ SX,KD với nhiệm vụ quốc phòng ngày càng chặt chẽ. Qua đó, góp phần quan trọng vào ổn định, phát triển kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đáng ghi nhận là, thời gian qua, mặc dù phải chịu tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới nhưng các DNQĐ vẫn giữ được ổn định, SX,KD có mức tăng trưởng khá, đời sống của người lao động được bảo đảm. Ngày càng có nhiều DNQĐ năng động, sáng tạo, chiếm lĩnh thị trường trong nước và chủ động đầu tư ra nước ngoài, trở thành đối tác kinh tế quốc tế có uy tín, góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Một số DNQĐ đã tích cực tham gia phát triển kinh tế biển gắn với tăng cường QP-AN, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, làm chỗ dựa tin cậy cho ngư dân và các lực lượng tham gia hoạt động kinh tế biển, nhất là ở các vùng biển, đảo xa bờ. Đặc biệt, Quân đội đã xây dựng được một số tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn, thương hiệu mạnh, tham gia hoạt động kinh tế ở một số lĩnh vực mà Quân đội có tiềm năng, thế mạnh, như: viễn thông, dịch vụ cảng biển, đóng tàu, bay dịch vụ, xây dựng, khai khoáng, ngân hàng, v.v. Đây là những hạt nhân quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh, vị thế của DNQĐ trong nền kinh tế đất nước.

  Các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm đã phát huy tiềm năng, thế mạnh tại chỗ, đẩy mạnh TGSX và làm một số dịch vụ theo quy định. Hiện nay, hầu hết các đơn vị đều tự túc được 90% – 100% nhu cầu rau xanh, 80% – 90% nhu cầu thịt, cá, trứng; qua đó, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ vững chắc, trực tiếp cải thiện đời sống bộ đội và tạo thêm nguồn thu bổ sung cho các hoạt động của đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các cơ sở nghiên cứu, nhà trường, bệnh viện quân đội,… đã chủ động tận dụng năng lực dôi dư, thực hiện tốt việc làm kinh tế gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tham gia có hiệu quả vào việc phát triển KT-XH; đồng thời, tạo nguồn thu cho đơn vị và ngân sách, v.v.

  Những kết quả mà Quân đội đạt được trên “mặt trận lao động sản xuất” trong 70 năm qua thật đáng tự hào. Kết quả đó một lần nữa cho thấy Quân đội ta không chỉ thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH, xây dựng đất nước, mà còn tham gia tích cực, có hiệu quả vào công cuộc đó. Đồng thời, khẳng định ý thức, trách nhiệm chính trị cao của toàn quân trong việc quán triệt và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, kết hợp quốc phòng với kinh tế, bảo vệ Tổ quốc với xây dựng đất nước.

  Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Nước ta đẩy mạnh sự nghiệp CNH,HĐH, hội nhập quốc tế sâu rộng, với nhiều thuận lợi và cơ hội to lớn, song cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, BVTQ có bước phát triển mới, yêu cầu đòi hỏi cao, v.v. Trong bối cảnh đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, cùng với tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, toàn quân cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng “đội quân lao động sản xuất” trong thời kỳ mới.

  Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ SX,XDKT. Đây là nhân tố quan trọng hàng đầu đảm bảo cho hoạt động SX,XDKT của Quân đội đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Toàn quân tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 520-NQ/QUTW, ngày 25-9-2012 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nhiệm vụ SX,XDKT kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2022”; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo bước chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ SX,XDKT. Về nhận thức, toàn quân phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, là bản chất, truyền thống của Quân đội ta; từ đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng đưa hoạt động SX,XDKT kết hợp với quốc phòng đi vào chiều sâu. Trước mắt, các đơn vị, DNQĐ cần tiến hành rà soát chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 520-NQ/QUTW, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Quá trình thực hiện, cần quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng; kết hợp chặt chẽ hoạt động SX,KD với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, coi trọng bảo vệ môi trường và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

  Những năm qua, Quân đội ta đã nỗ lực tham gia phát triển kinh tế biển, nhưng kết quả chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Thời gian tới, chúng ta cần đẩy mạnh tham gia phát triển kinh tế biển cả về quy mô và hình thức hoạt động. Theo đó, các đơn vị, DNQĐ, nhất là các doanh nghiệp thuộc Quân chủng Hải quân cần chủ động xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng, phát triển kinh tế biển, tập trung vào một số ngành nghề có hiệu quả, mang tính lưỡng dụng, có khả năng kết hợp tốt giữa phát triển KT-XH với bảo đảm QP-AN trên biển và ven biển, như: khai thác, nuôi trồng hải sản ở các vùng biển, đảo xa bờ, tổ chức dịch vụ hậu cần nghề cá, cứu hộ cứu nạn trên biển,… làm chỗ dựa cho ngư dân và các ngành kinh tế biển hoạt động, phát triển; đồng thời, tạo cơ sở xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên hướng biển, đảo ngày càng vững mạnh.

  Các DNQĐ – lực lượng chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ SX,XDKT của Quân đội – cần đẩy mạnh tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả SX,KD gắn với giữ gìn, phát triển năng lực sản xuất quốc phòng. Đây là vấn đề vừa cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài, cần triển khai đồng bộ, vững chắc, theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tránh chạy theo quy mô, hình thức. Các DNQĐ cần rà soát, xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược SX,KD phù hợp với mô hình hoạt động. Mặt khác, chủ động phát huy mọi nguồn lực, đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả SX,KD và năng lực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, v.v. Trước bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các DNQĐ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư và thương mại, tích cực hợp tác, mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác (đảm bảo điều kiện), đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế,… phấn đấu trở thành những doanh nghiệp mạnh, góp phần vào sự nghiệp CNH,HĐH đất nước và đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

  Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Các cơ quan trong Quân đội phải cố sức trồng trọt chăn nuôi để tự túc phần nào, để giảm bớt gánh nặng của nhân dân” 1, các đơn vị thường trực, đơn vị sự nghiệp công lập chủ động phát huy nội lực, thực hiện tốt hơn nữa công tác TGSX và hoạt động dịch vụ gắn với ngành nghề chuyên môn. Qua đó, vừa tham gia phát triển KT-XH vừa tạo nguồn thu tài chính, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, từng bước chuyển một phần các đơn vị sự nghiệp công lập ít tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng sang thực hiện quyền tự chủ về tài chính; đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa một số mặt công tác có điều kiện phù hợp với cơ chế thị trường.

  Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam và nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng, toàn quân tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ SX,XDKT kết hợp với quốc phòng, xứng đáng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong thời kỳ mới.

  1 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 431.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Tốt Chức Năng Của Đội Quân Công Tác
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Công Tác”
 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Quân Đội Ta Là Quân Đội Cách Mạng, Đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác, Đội Quân Lao Động Sản Xuất
 • Thực Hiện Chức Năng Đội Quân Chiến Đấu Cuả Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay
 • Thực Hiện Chức Năng Đội Quân Chiến Đấu Cuả Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Quân Đội Ta Là Quân Đội Cách Mạng, Đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác, Đội Quân Lao Động Sản Xuất
 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Công Tác”
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng Của Đội Quân Công Tác
 • Quân Đội Thực Hiện Tốt Chức Năng Đội Quân Lao Động Sản Xuất Trong Thời Kỳ Mới
 • Những năm gần đây, với âm mưu thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội ta, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách hòng làm lu mờ, phai nhạt, đi đến phủ nhận giá trị văn hóa quân sự độc đáo này. Chúng dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng ra sức phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội; kêu gọi Quân đội đứng ngoài chính trị, v.v. Lợi dụng những khuyết điểm của một vài quân nhân, cơ quan, đơn vị đơn lẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nhất là những khuyết điểm trong quá trình tham gia phát triển kinh tế, quản lý đất quốc phòng, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội,… chúng xuyên tạc rằng: “Bộ đội thời nay, trong bối cảnh kinh tế thị trường không còn là “Bộ đội Cụ Hồ” nữa; không còn tập trung cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc; không còn là bộ đội của dân, chiến đấu, hy sinh vì nhân dân”(!), v.v. Bên cạnh đó, chúng còn âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ Quân đội; qua đó, hòng làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta; làm phai nhạt phẩm chất, đạo đức người quân nhân cách mạng. Các thủ đoạn đó thật nham hiểm và đều nhằm mục tiêu làm biến chất Quân đội nhân dân Việt Nam, hạ thấp uy tín của Quân đội ta trong xã hội, xóa bỏ biểu tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân; chia rẽ Quân đội với Đảng, với nhân dân; trên cơ sở đó, vô hiệu hóa vai trò của Quân đội là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

  Thực tiễn hoạt động xây dựng, thực hiện các chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm qua đã bác bỏ những luận điệu xuyên tạc nói trên và chứng minh một sự thật hiển nhiên là: Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy, lực lượng chiến đấu sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ giữ gìn, phát huy và tỏa sáng trên mọi hoạt động. Thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, Quân đội đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng khác, tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự trong tình hình mới; đề ra đối sách phù hợp, xử lý thắng lợi các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng – an ninh. Các đơn vị trong toàn quân luôn ra sức huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, làm chủ các loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại; thường xuyên rèn luyện, chấp hành kỷ luật, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, làm tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt cùng nhân dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa và lực lượng Cảnh sát biển ngày đêm chắc tay súng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; bảo vệ ngư trường truyền thống cho ngư dân và kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi ngư dân gặp hiểm nguy là sự tiếp nối truyền thống “vì nhân dân quên mình” của Quân đội ta; tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu ở thời kỳ mới. Mặt khác, Quân đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tiềm lực và thế trận của nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng tiềm lực và thế trận của nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, nhất là trên các hướng, địa bàn chiến lược, trọng điểm, biên giới, hải đảo. Các đơn vị Quân đội đứng chân trên các địa bàn cũng chủ động, tích cực làm nòng cốt cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP và Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, Quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc về phương diện chế độ chính trị.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vẫn Là “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Quân Đoàn 3 Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Bài 2: Đội Quân Chiến Đấu, Công Tác Và Sản Xuất
 • Quân Đội Mỹ Tham Gia Phân Phối Vắc Xin Covid
 • Humvee: Bạn Đồng Hành Của Bộ Binh Mỹ
 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân
 • Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Thanh Tra Sở
 • Đề Tài Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Văn Phòng Sở, Thanh Tra Xây Dựng Và Các Phòng Chuyên Môn Sở Xây Dựng Nghệ An
 • Luận Văn Đề Tài Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Văn Phòng Sở, Thanh Tra Xây Dựng Và Các Phòng Chuyên Môn Sở Xây Dựng Nghệ An
 • Bộ Quốc phòng đã ra thông tư số 165/2018/TT-BQP quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Theo đó, Hội đồng quân nhân là tổ chức đại diện cho quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng; được thành lập ở cơ quan, đơn vị; do đại hội quân nhân bầu ra để thực hiện phát huy dân chủ về quân sự – chuyên môn, chính trị, kinh tế – đời sống ở cơ quan, đơn vị.

  Tổ chức Hội đồng quân nhân

  Hội đồng quân nhân được thành lập ở các cơ quan, đơn vị như sau:

  a- Đại đội; tiểu đoàn bộ; đồn biên phòng; đội cảnh sát biển; hải đội biên phòng; tiểu khu biên phòng; trạm cảnh sát biển; tiểu đoàn tên lửa phòng không; phi đội không quân; khối cơ quan lữ đoàn, trung đoàn, đoàn cảnh sát biển, ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị tương đương.

  b- Cấp phòng của cơ quan sư đoàn, bộ tư lệnh vùng (Hải quân và Cảnh sát biển), bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố và đơn vị tương đương; khối cơ quan sư đoàn khung thường trực; trung đoàn khung thường trực và đơn vị tương đương.

  c- Cấp cục và tương đương.

  d- Lớp học, đại đội học viên, khoa, ban, phòng và tương đương của học viện, nhà trường, trung tâm, viện nghiên cứu, bệnh viện.

  đ- Các tổng kho, kho, trạm, xưởng, khối cơ quan doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

  e- Cơ quan, đơn vị còn lại, căn cứ vào tổ chức biên chế, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của từng đơn vị để thành lập Hội đồng quân nhân cho phù hợp theo quy định.

  Cơ quan, đơn vị không được thành lập Hội đồng quân nhân gồm: Cơ quan, đơn vị có quân số dưới 10 người; các đơn vị sự nghiệp công lập ở cơ sở.

  Thành phần Hội đồng quân nhân gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị có đủ tiêu chuẩn đều có thể tham gia ứng cử ủy viên Hội đồng quân nhân.

  Chức năng, nhiệm vụ

  Hội đồng quân nhân có chức năng: căn cứ vào nghị quyết cấp ủy, chi bộ, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên (bí thư); tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để hướng dẫn và tổ chức cho quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng thực hiện và phát huy dân chủ trên các mặt quân sự – chuyên môn, chính trị, kinh tế – đời sống.

  Hội đồng quân nhân có các nhiệm vụ như: Tuyên truyền, vận động quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, quy định, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và tham gia tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật cho quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong cơ quan đơn vị…

  Thông tư cũng quy định, Đại hội quân nhân được tổ chức 5 năm 2 lần.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2019.

  Các đại biểu dự hội nghị đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Quân đội quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2022 – 2026.

  Chủ tịch HĐND chúng tôi Nguyễn Thị Quyết Tâm đã có những chia sẻ trước khi nghỉ hưu theo chế độ.

  HĐND TP Hà Nội đồng ý miễn nhiệm ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô do nhận nhiệm vụ mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Tổng Tham Mưu Kiểm Tra Nhiệm Vụ Quân Sự, Quốc Phòng Và Phòng, Chống Dịch Covid
 • Bộ Tổng Tham Mưu Trong Giải Phóng Dân Tộc, Xây Dựng, Bảo Vệ Tổ Quốc
 • Luat Si Quan;quan Doi Nhan Dan Viet Nam
 • Soạn Giáo Dục Quốc Phòng 12: Bài 5. Luật Sĩ Quan Quân Đội Việt Nam Và Luật Công An Nhân Dân
 • Bài Giảng Bài 5: Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Luật Công An Nhân Dân
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Công Tác”

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Tốt Chức Năng Của Đội Quân Công Tác
 • Quân Đội Thực Hiện Tốt Chức Năng Đội Quân Lao Động Sản Xuất Trong Thời Kỳ Mới
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Lao Động Sản Xuất”
 • Quân Đội Tham Gia Lao Động Sản Xuất, Góp Phần Phát Triển Kinh Tế
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Lao Động Sản Xuất”
 • Đại tá Trịnh Hùng Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 279 cho biết: Nhiệm vụ của đơn vị có tính chất khó khăn, phức tạp, độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cao, vị trí đóng quân phân tán rộng, đây là những đặc điểm tác động trực tiếp đến việc thực hiện công tác dân vận của đơn vị, do đó, Đảng ủy, Chỉ huy lữ đoàn luôn xác định kết hợp giữa thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình và làm công tác dân vận để nhân dân hiểu được tính chất nhiệm vụ, khó khăn của bộ đội, từ đó nhân dân thêm tin tưởng, yêu mến và tận tình giúp đỡ, đây là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Khánh thành và bàn giao đường giao thông nông thôn tại xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Ảnh đơn vị cung cấp.

  Đảng ủy Lữ đoàn 279 đã cụ thể hóa việc thực hiện công tác dân vận vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm, trong đó, xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp tiến hành công tác dân vận. Xây dựng kế hoạch chính xác, cụ thể, tỉ mỉ, thống nhất với kế hoạch chung của đơn vị và có tính khoa học, đồng thời, đơn vị chọn lựa bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ tham gia trực tiếp thực hiện công tác dân vận có phẩm chất, năng lực, khả năng tiến hành tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã gắn thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với thực hiện các cuộc vận động lớn như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và coi đây là một tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

  Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, Lữ đoàn 279 chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương và đơn vị bạn trên địa bàn thực hiện tốt nền nếp trao đổi thông tin, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với địa phương xây dựng và tham gia các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì nghiêm kỷ luật; phòng ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối các khu vực đóng quân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đạt được hiệu quả cao. Các đơn vị tổ chức hội nghị sơ kết đợt hoặc theo định kỳ nhằm kịp thời trao đổi rút kinh nghiệm phối hợp thực hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình.

  Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 279 tham gia củng cố làm mới đồ chơi, học cụ cho các cháu Trường Mầm non Tây Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình). Ảnh đơn vị cung cấp.

  Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Đơn vị dân vận tốt”, trong 5 năm (2016-2020), các đơn vị trong lữ đoàn đã tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền với hơn 10.000 lượt người tham gia; tổ chức các hoạt động: “Ngày hội đoàn kết quân-dân”, thi tìm hiểu, phát thanh nội bộ, giao lưu văn hóa thể thao… Lữ đoàn đã xây dựng và bàn giao 1 nhà tình nghĩa, 1 nhà đồng đội; giúp đỡ chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân (Thanh Hóa), Lương Sơn (Hòa Bình) và các địa bàn đơn vị đóng quân thường xuyên hơn 150 giờ máy, hơn 250 ngày công, xây dựng các công trình giao thông, nhà văn hóa, tượng đài liệt sĩ; tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai giúp nhân dân tránh được tổn thất về người và tài sản. 5 năm qua, lữ đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 100 gia đình chính sách, người có công tại các địa bàn đóng quân và làm nhiệm vụ với tổng số tiền 250 triệu đồng.

  Nhờ làm tốt công tác dân vận, tại các địa bàn Lữ đoàn 279 đóng quân và làm nhiệm vụ, nhân dân các địa phương hết sức giúp đỡ đơn vị về mọi mặt, góp phần thực hiện tốt phương châm trong xây dựng công trình: “Bí mật, an toàn, chất lượng, tiến độ, tiết kiệm”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 2022 đến nay, Lữ đoàn 279 được Ban Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, UBND các địa phương nơi đơn vị đóng quân tặng 5 bằng khen, 1 giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

  NGUYỄN TUẤN HUY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Quân Đội Ta Là Quân Đội Cách Mạng, Đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác, Đội Quân Lao Động Sản Xuất
 • Thực Hiện Chức Năng Đội Quân Chiến Đấu Cuả Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay
 • Vẫn Là “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Quân Đoàn 3 Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100