Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai

--- Bài mới hơn ---

 • Bế Mạc Hội Nghị Trung Ương 4:tập Trung 4 Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Ban Hành 6 Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Chuyên Đề Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ở Tỉnh Hòa Bình Trong Tình Hình Hiện Nay
 • Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Tiếp Tục Là Nhiệm Vụ “then Chốt”
 • Hậu Giang: Nâng Cao Y Đức Cho Đội Ngũ Thầy Thuốc
 • Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Xây Dựng Đảng Trong Sach Vững Mạnh, Bản Đăng Ký Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Chuyên Đề Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Liên Hệ Bản Thân Về Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Về Đoàn Kết Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luận Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Về Chính Trị Tư Tưởng Tổ Chức Và Đạo Đức, Công Thức Lượng Giáây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bai Thuyet Trinh Ve Thuc Hien Nghi Quyet So 15- Nq/tw Vef Xd Co So Dang Trong Sach Vung Manh, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bản Đăng Ký Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Trình Bày Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Củ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Gia, Kế Hoạch Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2021, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thuyết Trình Về Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bản Đăng Ký Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Giải Bài Hỗn Hợp X Gờm Ankin Kế Tiếp Trong Cùng Dãy Đồng Đẳng . Dẫn 5,6 Lít Hỗn Hợp X Qua Bình Đựng, Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Tinh Bay Nhiem Vu Giai Phap Chu Yeu Trong Linh Vuc Quoc Phong An Ninh, Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Tham Luan Chi Bộ Trong Sach Vưng Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Có Thể Thực Hiện Giải Pháp Nào Sau Đây Trong Mạch Dao Động Anten?, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Tuổi Trẻ Quân Đội Trong Tham Gia Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Tiểu Luận Thực Trạng Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên, Bài Tham Luận Tuoir Trẻ Quân Đội Trong Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, 5 Tiêu Chuẩn Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện Trong QĐnd Việt Nam, Quan Niệm Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Trong Sạch Vững Manh Hiệu Quả, Bài Thu Hoạch Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mãnh Mạnh , Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bao Cao Tham Luan Ve To Chuc Hoat Dong Cum Thi Duang Trong He Thong Cong Doan. Giai Phap, De Xuathco, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Giai Phap Day Manh Phat Trien Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Bản Đăng Ký Những Công Việc Trọng Tâm Cần Tập Trung Giải Quyết Trong Năm 2021 Nhằm Tăng Cường Kỷ Luậ, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi , 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Đánh Giá Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Trong Phát Triển Bền Vững Của Học Sinh, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Nhiệm Vụ Của Thư Ký Trong Giai Đoạn Thụ Lý Vụ án Dân Sự Sơ Thẩm, Giải Quyết Trách Nhiệm Dân Sự Trong Vụ án Hình Sự, Phương Pháp Giải Các Bài Toán Trong Tin Học, Phân Tích Nội Dung Phấn Đấu Rèn Luyện Của Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Pháp Tìm Nguồn Tài Trợ Phi Chính Phủ Trồng Rừng, Hãy Giải Thích Tại Sao Trong Thời Kỳ Pháp Thuộc, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Làm Rõ Trách Nhiệm Của Thanh Niên,, Tiểu Luận Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Làm Rõ Trách Nhiệm Của T,

  Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Xây Dựng Đảng Trong Sach Vững Mạnh, Bản Đăng Ký Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Chuyên Đề Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Liên Hệ Bản Thân Về Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Về Đoàn Kết Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luận Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Về Chính Trị Tư Tưởng Tổ Chức Và Đạo Đức, Công Thức Lượng Giáây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bai Thuyet Trinh Ve Thuc Hien Nghi Quyet So 15- Nq/tw Vef Xd Co So Dang Trong Sach Vung Manh, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bản Đăng Ký Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Trình Bày Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Củ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Gia, Kế Hoạch Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2021, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thuyết Trình Về Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bản Đăng Ký Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trước Yêu Cầu Mới
 • Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Đoàn Kết Làm Nên Sức Mạnh Của Đảng!
 • Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Để Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Được Giao
 • Đoàn Kết, Thống Nhất Về Ý Chí Và Hành Động Trong Đảng Ta Hiện Nay
 • Sổ Tay Thần Kinh Học: Đặc Điểm Giải Phẫu Chức Năng Não Tủy Ứng Dụng Vào Thực Hành Lâm Sàng Thần Kinh

  --- Bài mới hơn ---

 • U Màng Não Tủy (Meningioma)
 • Thành Phần, Chức Năng Và Rối Loạn Dịch Não Tủy / Khoa Học Thần Kinh
 • Lấy Tủy Răng Có Đau Không?
 • Rối Loạn Sinh Tủy (Mds): Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị
 • ​năm Nhóm Rối Loạn Sinh Tủy
 • Những Nội Dung Cần Lưu Ý

  1. Hệ Thần kinh Trung ương ( Não và Tủy sống) và Hệ Thần kinh ngoại vi

  (Các dây thần kinh sọ và các dây thần kinh tủy (còn gọi là Thần kinh gai) – đảm bảo chức năng Tiếp thu và chúc năng Giải đáp đối với môi trường bên trong và môi trường bên ngoài cơ thể.

  2.Từ ngày thứ 18 của phôi, mầm ngoại bì phát triển từ ống thần kinh qua các giai đoạn ba túi não tới năm túi não ….tiến tới hình thành não, tủy sống và các dây thần kinh.

  Trẻ mới sinh ra là sinh vật thể nhạt…, qua phát triển myelin trở thành não trưởng thành ở quãng tuổi 20-24 (xem hình 1 và bảng 1). Thần kinh trẻ em là biểu hiện của phát triển Myelin, Thần kinh lão khoa là dẫn chứng của Thoái hoá Myelin.

  Bảng 1. Các thành phần của não và tủy sống.

  Tủy sống ở trong ống sống, được bao bọc bảo vệ bởi các màng tủy dịch não tủy và được nuôi dưỡng bởi tưới máu tủy – đặc biệt lưới mạch tủy.

  Định luật CHIPAULT giúp ta nhận ra mối tương quan giữa đốt tủy và đốt sống: ở đoạn tủy cổ và đốt sống cổ thì chênh nhau một đốt, ở lưng trên chênh nhau hai, ở lưng dưới chênh nhau ba, ở thắt lưng, cùng chênh nhau bốn… Chóp cùng – đuôi ngựa là phần có những bệnh lý đặc biệt – hội chứng chóp cùng đuôi ngựa, thường là do u, viêm nhiễm… với biểu hiện rối loạn cơ tròn, giảm mất cảm giác kiểu yên ngựa, mất phản xạ cơ nâng hậu môn, giảm mất phản xạ gân gót…

  Chất xám có sừng trước bao gồm các noron vận động, sừng bên (ở đoạn tủy lưng) gồm các noron thực vật và sừng sau gồm các noron cảm giác. Chất trắng được tạo thành bởi các sợi thần kinh – các bó sợi, các đường dẫn truyền. Các đường dẫn truyền cảm giác hay đường lên thực hiện chức năng tiếp thu và các đường dẫn truyền vận động hay đường xuống thực hiện chức năng giải đáp. Chức năng của tủy sống là đảm bảo hoạt động các vòng cung phản xạ ở khoanh tủy ở liên khoanh (xem hình 3, một số phản xạ) và chức năng dẫn truyền lên xuống ở tủy và lên não.

  Có các loại rối loạn phản xạ và rối loạn chức năng các đường dẫn truyền vận động và cảm giác. Biểu hiện chung là liệt hai chi dưới hoặc liệt tứ chi nếu tôn thương tủy ở trên tủy cổ 4 (C4).

  Các hội chứng kinh điển: Hội chứng cắt ngang bán tủy Brown Sequard (do u, do viêm..), hội chứng rỗng tủy (do chảy máu tủy, do viêm..) hội chứng Tabes ….

  Các hội chứng thông thường : Hội chứng Viêm tủy (hội chứng viêm tủy cấp, bán cấp do virut, do lao), hội chứng ép tủy (do u, do lao, do u di căn…) xơ cứng tủy (xơ cứng rải rác, xơ cứng cột bên teo cơ…

  Não là bộ phận phức hợp nhất của hệ thần kinh – là trung tâm của nhiều loại phản xạ phối hợp giữa hệ thần kinh động vật và hệ thần kinh thực vật, và là trung tâm của hoạt động phản xạ có điều kiện, của hoạt động tâm lý tâm thần (xem hình 4)

  (hàng rào máu não dịch não tủy rất quan trọng về chẩn đoán và điều trị) , được nuôi dưỡng bởi hệ thống tưới máu não với 2 hệ thống mạch: hệ mạch cảnh và hệ sống nền (các tiếp nối nhất là tiếp nối ở nến não với vòng Willis, tiếp nối ổ mắt, tiếp nối ở màng mạch…)

  Do có nhiều bắt chéo của các đường dẫn truyền (biến chuyển ở phần dưới và ở phần trên thân não), chất xám trở thành các nhân dây thần kinh sọ tập trung theo từng khu vực ở nền não thất IV cùng vời hệ cấu tạo lưới suốt dọc thân não. Khác với tủy sống, chức năng của thân não là đảm bảo hoạt động vùng đầu mặt đặc biệt chức năng trên-nhân của liếc ngang, liếc dọc và quy tụ, chức năng dẫn truyền vận động cảm giác, chức năng cảnh tỉnh, cảnh giới (cấu tạo lưới).

  Có nhiều loại hội chứng thân não – trước hết cần chú ý tới các hội chứng giao bên với liệt dây thần kinh sọ ở một bên và liệt nửa người bên đối diện: hội chứng giao bên ở cuống não, hội chứng giao bên ở câu não, hội chứng giao bên ở hành tủy. Thường do u não, viêm nhiễm rối loạn mạch máu, đặc biệt hội chứng Wallenberg ( do tổn thương động mạch hố nhỏ bên hành với liệt dây IX ,X,XI, XII ở một bên và bên đối diện có bại nửa người).

  Tiểu não “đính” ở phía sau thân não bởi 3 cặp cuống tiểu não, cuống tiểu não trên, cuống tiểu não giữa và cuống tiểu não dưới (hình 5 Thân não và tiểu não). Chất xám ở tiểu não là noron Purkinje làm thành Vỏ tiểu não. Chất trắng là các bó đi và tới – các cuống tiểu não.

  Các bó gai-tiểu não Fleschig và Gowers dẫn truyền cảm giác sâu không ý thức, bó tiền đình tiểu não dẫn truyền cảm giác thăng bằng, bó vỏ – cầu tiểu não dẫn truyền trương lực. Bó tiểu não-nhân đỏ-đồi thị-vỏ não dẫn truyền xung động tù tiểu não lên vỏ não – cơ sở để nhận ra tổn thương ở hố sau hay vỏ não qua đánh giá lâm sàng và ghi điện não.

  Chức năng của tiểu não là Giữ thăng bằng, điều chỉnh trương lực và phối hợp các cử động. Tổn thương tiểu não gây thất điều kiểu tiểu não. Có những “thử pháp” để nhận ra thất điều kiểu tiểu não, thất điều kiểu tiền đình, kiểu tabes va thất điều kiểu vỏ não

  Thất điều kiểu tiểu não – Hội chứng tiểu não thường do u do viêm và teo tiểu não, do cứng rải rác

  Đồi thị là nơi tập trung các xung động các loại cảm giác trước khi lên tới các vùng tương ứng ở vỏ não. Tổn thương đồi thị – tùy vị trí và mức độ có thể có rối loạn cảm giác chung, rối loạn cảm giác giác quan thị, thính giác… Đau kiểu đồi thị thường gặp ở viêm nhiễm, rối loạn mạch máu, u não.

  Giữa hai đồi thị là Não thất III(xem lại hình 1 và bảng 1). Tổn thương não thất III – tổn thương đường giữa – thường là U não, viêm nhiễm với những biểu hiện “vay mượn” ở vùng lân cận là rối loạn giấc ngủ, rối loạn nội tiết, rối loạn tâm thần…

  Vùng Hạ khâu não – tuyến yên – vùng bằng móng tay cái – là trung tâm của não dinh dưỡng với tuyến yên – tuyến chủ đạo của các tuyến nội tiết. Tổn thương tuyến yên thì tuỳ mức độ vị trí sẽ có ưu năng hay thiểu năng các tuyến nội tiết tương ứng. Tuyến yên chịu sự tác động trực tiếp của hạ khâu não mà nơi đây có tới 40 đám nhân hình thành mối liên hệ Hạ khâu não – Tuyến yên – Máu – Hạ khâu não.

  Tổn thương một phần hạ khâu não gây hội chứng ở nửa người bên đối, không cân xứng về cảm giác da bì, huyết áp giảm, rối loạn sinh dục, teo hay phì đại nửa người. Tổn thương có thể do u não, do viêm nhiễm – viêm não, viêm màng não do lao, do mạch máu.

  Tổn thương vùng Gian não gây Động kinh Gian não với những cơn sợ hãi, xanh tái sởn gai ốc) sởn da gà (phản xạ dựng lông).

  Thể vân bao gồm nhân đuôi, nhân đậu, nhân nhạt…. là những thành phần chính của hệ ngoại tháp với vai trò điều chỉnh trương và điều hoà các cử động. Tổn thương thể vân cũ gây tăng trương lực, giảm vận động gây chủ yêu là hội chứng Parkinson. Tổn thương thể vân mới gây giảm trương lực, tăng động gây chủ yếu các hội chứng Tăng động Múa giật, Múa vờn.

  Vỏ não có 3 mặt: mặt ngoài, mặt trong và mặt dưới, đặc biệt thùy thái dương có cả ở 3 mặt (hình 6: mặt ngoài và mặt trong vỏ não).

  Vỏ não được các rãnh nguyên phát, các rãnh thứ phát, các rãnh nhỏ chia các mặt ngoài, mặt trong, mặt dưới thành các Thùy, các Hội: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm, thùy thái dương, các hồi nhự hồi giữa, hồi ổ mát…Kết hợp với các lớp tế bào ở vỏ não hình thành các diện chức năng, 52 diện với 11 quảng trường, các diện phóng chiếu (có liên hệ trực tiếp với cac phần ở cơ thể bằng các đường dẫn truyền (chú ý trước tiên là diện vận động hữu ý – diện 4) các diện liên hợp liên hệ gián tiếp với cơ thể qua các diện phòng chiếu tương ứng: diện 6, diện 8 liên hệ với diện 4 vận động, diện 18, diện 19 liên hệ với diện 17 thị giác. Các diện liên hợp đảm bảo chức năng cao cấp của vỏ não, là cơ sở của hoạt động tâm lý tâm thần.

  Ưu thế bán cầu: Gần 75% con người thuần tay phải và ưu thế bán cầu ở bên trái, và 25% thuận tay trái tức ưu thể bán cầu ở bên phải… Có các nghiệm pháp để đánh giá (hỏi, khám) ưu thế bán cầu của từng cá nhân. Đó là cơ sở của Thần kinh tâm lý lâm sàng.

  Hội chứng vỏ não thì khá phức tạp. Tổn thương kích thích thường gây các cơn kích thích xung động, điển hình là các loại động kinh – động kinh cục bộ vận động….và thường là do tổn thương chèn ép u não, áp xe não… Tổn thương hủy hoại, gián đoạn thường gây các biểu hiện giảm các loại cảm giác, giảm vận động (bại, liệt nhẹ, liệt…) và thường là do tổn thương chèn ép kéo dài ở giai đoạn muộn, do rối loạn mạch máu, do viêm nhiễm, do thoái hoá các loại (ví dụ teo vỏ não trán thái dương…) Tổn thương các diện liên hợp thì tùy vị trí, mức độ tổn thương có thể có các loại rối loạn trí nhớ, rối loạn có thể có Mất Thực vận, Mất nhận thức, Mất ngôn ngữ.

  Dựa trên những đặc điểm giải phẫu chức năng não tủy, có nhiều ứng dụng trong thực hành lâm sàng thần kinh về lý thuyết cũng như về thực hành, về chẩn đoán về điều trị.

  + Nhận ra đặc điểm của Thần kinh trẻ em (sự phát triển myelin) và Thần kinh lão khoa (sự thoái triển myelin).

  + Nghiên cứu kết hợp với khoa học xã hội tâm lý – Thần kinh tâm lý lâm sàng.

  + Các bước chẩn đoán ở Thần kinh học: chẩn đoán triệu chứng, hội chứng đặc biệt là chẩn đoán vị trí tổn thương (chẩn đoán khu trú), chẩn đoán phân định (từ triệu chứng, hội chứng), chẩn đoán nguyên nhân.

  + Điều trị ở thần kinh, ví dụ dựa vào hàng rào máu – não để cho thuốc vào dịch não tủy… Phục hồi chức năng thần kinh qua các bước xoa bóp, tập vận động… Phục hồi chức năng tâm lý qua các bảng thử pháp ví dụ bảng Foldstein.

  (Visited 676 times, 1 visits today)

   Tags:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phục Hồi Chức Năng Trẻ Bại Não
 • Darts: Ma Túy & Rượu Phục Hồi Chức Năng Đào Tạo Hệ Thống
 • Preda: Ngăn Ngừa Và Phục Hồi Chức Năng Kẻ Bạo Hành Ma Túy
 • Các Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Cho Người Nghiện Ma Túy
 • Cbdr: Dựa Trên Cộng Đồng Phục Hồi Chức Năng Ma Túy
 • Phục Hồi Chức Năng Lưng Đau Cột Sống Và Dây Thần Kinh Tọa

  --- Bài mới hơn ---

 • Phục Hồi Chức Năng Tổn Thương Dây Thần Kinh Chầy
 • Phục Hồi Chức Năng Thần Kinh Của Bộ Nhớ Sau Lca Và Kỹ Thuật / Thuốc Hướng Tâm Thần
 • Phục Hồi Chức Năng Thần Kinh Ở Người Cao Tuổi
 • Cách Bật Tuỳ Chọn Nhà Phát Triển Trên Android 11
 • Tối Ưu Hiệu Suất Android Bằng Tùy Chọn Trong Cài Đặt Cho Người Phát Triển
 • Phục hồi chức năng đau lưng

  Ở giai đoạn đầu, người bệnh cần được nghỉ ngơi tuyệt đối để tránh gây các tổn thương đến cột sống kết hợp với vật lý trị liệu bao gồm xung điện kích thích, siêu âm trị liệu, chườm ấm,… để giảm đau, chống viêm hay phù nề.

  Sau giai đoạn cấp, khi người bệnh đã ổn định và đỡ các cơn đau lưng, các bài tập vận động tăng cường sức mạnh cho cột sống và các nhóm cơ xung quanh có tác dụng rất tốt trong quá trình phục hồi chức năng lưng.

  Phục hồi chức năng đau thần kinh tọa

  Đau thần kinh tọa chính là nguyên nhân dẫn đến những cơn đau lưng cùng với những biến chứng về sức khỏe khác, giảm khả năng vận động của người bệnh. Chính vì vậy phục hồi chức năng lưng trong trường hợp này chính là phục hồi chức năng đau thần kinh tọa.

  Về nguyên tắc trị liệu, trước hết cần xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cơn đau thần kinh tọa để từ đó có các phác đồ điều trị phù hợp với nguyên nhân.

  Người bệnh thường được áp dụng phục hồi chức năng với các bài tập vật lý trị liệu giúp giảm đau lưng và đồng thời lấy lại khả năng vận động cho người bệnh.

  Đặc biệt, việc phòng tránh các tổn thương thứ phát và tình trạng tái phát bệnh cũng đóng vai trò rất quan trọng và cần được quan tâm trong quá trình điều trị.

  Trong một số trường hợp bắt buộc, khi mà các phương pháp luyện tập phục hồi không còn hiệu quả, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật.

  Cùng với đó, các bác sĩ có thể chỉ định cho người bệnh sử dụng các loại thuốc để phục hồi chức năng lưng với những cơn đau thần kinh tọa bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc ức chế miễn dịch, thuốc giảm đau, giãn cơ,… Tuy nhiên việc dùng thuốc phải tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định của các bác sĩ, không được tự ý mua và sử dụng thuốc.

  Phục hồi chức năng sau mổ cột sống

  Trong một số trường hợp bắt buộc, người bệnh cần được tiến hành phẫu thuật cột sống khi tình trạng bệnh đã nghiêm trọng và không can thiệp được bằng thuốc hay vật lý trị liệu.

  Tuy nhiên sau phẫu thuật mổ cột sống, người bệnh có nguy cơ bị nhiễm trùng, hồi phục lâu và độ nguy hiểm khá cao, vì thế việc chăm sóc phục hồi chức năng lưng sau mổ cột sống cần được quan tâm sát sao.

  Sau phẫu thuật cơ thể người bệnh yếu và thương phải nằm trên giường một khoảng thời gian, chính vì vậy, cơ thể dễ xảy ra tình trạng viêm loét do nằm quá nhiều và không vận động.

  Lúc này việc hỗ trợ người bệnh phòng chống viêm loét da bằng cách đổi tư thế sau mỗi 2h, sử dụng đệm chống loét là việc quan trọng hỗ trợ phục hồi chức năng lưng sau phẫu thuật.

  Mổ cột sống còn gây ảnh hưởng đến chức năng tiết niệu và tiêu hóa của người bệnh. Chính vì thế, vấn đề chăm sóc hệ tiêu hóa và tiết niệu cũng rất quan trọng trong quá trình phục hồi chức năng lưng sau mổ cột sống.

  Đặc biệt, các bài tập vận động đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc phục hồi chức năng cho người bệnh. Việc kiên trì luyện tập có thể ngăn ngừa được các biến chứng, tổn thương thứ cấp như viêm loét, nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, teo cơ, teo khớp,…

  Các bài tập được áp dụng bao gồm từ nhẹ nhàng, đơn giản như tập thở, hô hấp đến các bài tập vận động nhẹ, tập di chuyển tại giường, di chuyển ra xe lăn,…

  Dần dần người bệnh có thể tập luyện đứng thăng bằng, tập ngồi, tập đi hỗ trợ phục hồi chức năng lưng, lấy lại khả năng vận động sau phẫu thuật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Trị Và Phục Hồi Chức Năng Đau Thần Kinh
 • Phục Hồi Chức Năng Đau Thần Kinh Tọa
 • Phương Pháp Phục Hồi Chức Năng Não Bộ Giúp Đẩy Lùi Di Chứng Não
 • Kinh Vương Não Bộ Phục Hồi Chức Năng Cho Người Di Chứng Não
 • Thuốc Nupigin Tăng Cường Phục Hồi Chức Năng Não: Công Dụng, Liều Dùng
 • Top 9 Thực Phẩm Chức Năng Phòng Chống Đột Quỵ Hiệu Quả Nhất Hiện Nay 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Viên Chống Đột Quỵ Rutozym Của Mỹ
 • Bí Quyết Làm Tan Cục Máu Đông, Phòng Ngừa Đột Quỵ Với 5 Loại Thực Phẩm
 • Thực Phẩm Chức Năng Viên Uống Bổ Sung Brain Forte Hataphar (3 Vỉ/hộp)
 • Viên Uống Hỗ Trợ Điều Trị Tai Biến Nattokinase 3000Fu Có Tốt Không?
 • Tương Đậu Nành Koji Có Thực Sự Làm Tan Cục Máu Đông Không?
 • Nội Dung Chính Của Bài Viết

  Rutozym – TPCN chống đột quỵ, ổn định huyết áp

  Rutozym viên chống đột quỵ được sản xuất tại Mỹ có tác dụng hỗ trợ điều trị các biến chứng của bệnh đột quỵ, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy não, suy giảm trí nhớ, lưu thông mạch máu, ….Viên chống đột quỵ rutozym là một phát minh mới của các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản. Công trình nghiên cứu kéo dài gần 50 năm, thành quả này đã đáp ứng được sự mong đợi của mọi người. Từ lúc sản phẩm này ra đời đã giúp hơn 80% người Mỹ thoát khỏi tình trạng nguy kịch của bệnh đột qu ỵ. Rutozym chiết xuất và tổng hợp từ thảo dược thiên nhiên như: Bromelain tinh lọc từ quả dứa, Papain từ đu đủ, Nattokinase chiết xuất từ đậu nành.

  • Người Nhật đã sử dụng Nattokinase để hỗ trợ điều trị các bệnh lý tim mạch từ hơn 2000 năm trước. RBE (Rutoside-Bioflavonoid-Extract), giúp các mạch máu lưu thông dễ dàng, đồng thời chống lại những sự viêm nhức, sưng khớp. Và vỏ cây liễu trắng (white willow bark) làm loãng máu, trơn các mạch máu. Rutozym là sự phối hợp hoàn hảo các enzymes cần thiết để tăng cường hệ thống miễn dịch bị suy giảm do tuổi già.
  • Rutozym có tác dụng phòng và phá các cục máu đông (do có khả năng tiêu hủy Fibrin). Các cục máu đông (huyết khối) được hình thành khi các sợi fibrin tích lũy trong mạch máu. Các cục máu đông trong các mạch máu có thể di chuyển lên não làm cản trở việc cung cấp oxy cho các mô não gây ra các bệnh lý nguy hiểm như: tai biến mạch máu não, suy não, giảm trí nhớ, đột quỵ. Các cục máu đông ở tim gây ra các bệnh lý như: đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim.
  • Đã trị liệu hữu hiệu cho hơn 700 ngàn bệnh nhân tim mạch tại Mỹ. Rutozym hiện đang là sản phẩm được các bác sĩ và người dân Mỹ sử dụng an toàn và hiệu quả nhất để phòng chống đột quỵ, nhồi máu cơ tim và điều hòa bệnh huyết áp.

  Tác dụng của viên uống chống đột quỵ Rutozym:

  • Rutozym có tác dụng ức chế enzym biến đổi angiotensin (ACE). ACE làm cho lòng mạch máu bị hẹp lại và gây tăng huyết áp. Rutozym ức chế ACE nên có tác dụng làm giảm huyết áp.
  • Tác dụng Rutozym làm tiêu những sợi huyết trong hệ thống mạch máu (Fibrosis) là nguyên nhân gây tắc mạch. Giúp máu lưu thông dễ dàng trong huyết quản, gỡ các nút tắc mạch trong nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, chấn thương sọ não…
  • Viên uống Rutozym lọ 120 viên làm loãng máu, giảm độ cô đặc của máu, giảm ma sát với thành mạch, giúp bệnh nhân tránh được tắc nghẽn mạch, phòng tránh nhồi máu cơ tim, làm giảm huyết áp một cách hữu hiệu và an toàn, ổn định huyết áp.
  • Tăng sức bền thành mạch,giảm sự kết dính của tiểu cầu, phòng tránh hình thành các huyết khối.
  • Rutozym là phức hợp của các men giúp xúc tác quá trình phân hủy và giải độc các chất cặn bã, chất thải độc hại trong cơ thể giúp bài tiết ra ngoài. Cung cấp các chất bổ dưỡng cần thiết cho các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn.
  • Thanh lọc huyết tương, hỗ trợ hệ thống bạch huyết, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.Tăng cường chuyển hóa, tăng tái tạo năng lượng giúp tăng cường chức năng gan, tim, thận… giúp đáp ứng tốt với mọi stress.
  • Tác dụng Rutozym chống viêm và giảm đau hiệu quả như giảm viêm và sưng tấy các vết thương, giảm đau nhức nên không cần phải dùng các sản phẩm giảm đau khác như nhóm hạ sốt, chống viêm, giảm đau không corticoid (nhóm này có rất nhiều tác dụng phụ).
  • Viên uống Rutozym lọ 120 viên tăng lưu lượng máu đến não và các mô giúp chóng lành các vết thương, chống các bệnh rối loạn tiền đình, đau đầu chóng mặt…
  • Phòng và hỗ trợ điều trị các biến chứng của bệnh đột quỵ, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy não, suy giảm trí nhớ…

  Đối tượng sử dụng viên chống đột quỵ Rutozym

  1. Bệnh tim mạch bao gồm cả bệnh tim, huyết áp cao , đột quỵ, đau ngực (đau thắt ngực), huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), xơ cứng động mạch (xơ vữa động mạch), bệnh trĩ, giãn tĩnh mạch, tuần hoàn kém, viêm tắc động, tĩnh mạch và động mạch ngoại vi bệnh (PAD).
  2. Viên uống Rutozym lọ 120 viên giảm đau, đau xơ cơ, hội chứng mệt mỏi mãn tính, lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, co thắt cơ, vô sinh, ung thư và bệnh thiếu vitamin gọi là beriberi.
  3. Người cao huyết áp, bệnh mạch vành, tiểu đường, béo phì…
  4. Tác dụng Rutozym sử dụng hữu ích cho người có tiền sử bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, hoa mắt. chóng mặt ù tai, đau đầu.
  5. Hỗ trợ điều trị liền vết thương, chóng liền sẹo sau phẫu thuật, cấy ghép…

  Hướng dẫn sử dụng viên uống chống đột quỵ Rutozym: Liều Dùng cho sản phẩm Viên uống Rutozym lọ 120 viên: Ngày uống 4 viên chia làm 2 lần, mỗi lần 2 viên. Uống tối thiểu 1 giờ trước mỗi bữa ăn trưa và tối. Hoặc uống theo liều chỉ dẫn của bác sĩ.

  RUTOZYM Lọ 120 Viên Uống Phòng Chống Đột Quỵ: 2.000.000 đ

  Thông tin liên hệ:

  Website đặt hàng

  https://suckhoesacdep.vn › Sức Khỏe

  https://aloola.vn › Sức khỏe và Làm đẹp

  Thực phẩm chức năng Nattospes – Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tai biến mạch máu não (đột quỵ)

  Hiện nay, các sản phẩm là thực phẩm chức năng có nguồn gốc tự nhiên đang được ứng dụng trong việc hỗ trợ phòng và cải thiện tình trạng tai biến mạch máu não. sản phẩm này đã được nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị trên bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não trong giai đoạn cấp.

  • TPCN Nattospes có thành phần chính là nattokinase với tác dụng phòng ngừa, phá được các cục máu đông, tăng tuần hoàn và lưu thông máu.
  • Hỗ trợ điều trị, phòng ngừa tai biến mạch máu não (đột quỵ) và các di chứng của nó.
  • Hỗ trợ ổn định huyết áp.

  Cách dùng: Phòng bệnh và tăng cường sức khỏe: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 – 2 viên; Hỗ trợ điều trị: Ngày uống 2 – 3 lần, mỗi lần 2 viên; nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.

  Thực phẩm chức năng Nattospes: 200.000 đ

  Thông tin liên hệ:

  Website đặt hàng:

  https://www.adayroi.com/combo-10-hop-thuc-pham-chuc-nang-tang-cuong-suc-khoe-tuan-hoan-nattospes-30-vien-p-PRI776124

  nhathuocviet.vn/tin-tuc/nattospes.html

  Natto Kinaze DX – Thực phẩm chức năng phòng bệnh đột quỵ

  Nattokinase Của Nhật trực tiếp làm tiêu sợi tơ huyết nên giải phóng tiểu cầu và giải tỏa những khu vực mà dòng máu lưu thông bị cản trở, Nattokinase không những giúp tan cục máu đông mà còn hoạt động như một thành phần chống hình thành cục máu đông. Nattokinase Nhật Bản là hoạt chất tự nhiên nên an toàn và không có tác dụng phụ khi sử dụng

  Thực Phẩm Chức Năng Natto Kinaze Chữa Tai Biến Mạch Máu Não

  • Tai biến mạch máu não ( hay còn gọi là đột quỵ) là bệnh thường gặp ở người cao tuổi, người có tiền sử bệnh tim mạch và môi trường làm việc căng thẳng, được WHO xếp vị trí thứ ba. Nguy cơ gây tử vong cao và hoặc để lại di chứng nặng nề, việc can thiệp khi bệnh đã xảy ra bằng thuốc hoặc phương pháp phẫu thuật rất tốn kém, chưa kể người bệnh khó phục hồi hoàn toàn. Do đó, điều quan trọng là có hướng dự phòng sớm.
  • Tai biến mạch máu não ( hay còn gọi là đột quỵ) xảy ra là do vỡ mạch tạo ra các cục máu đông chắn ngang mạch máu làm cho việc đưa máu nuôi lên não bị đình trệ trong thời gian nhất định vùng não thiếu máu sẽ chết dẫn tới tình trạng các cơ quan do vùng não ấy điều khiển sẽ không thể hoạt động được. Thuốc chữa trị tai biến mạch máu não của Nhật Orihiro với thành phần Nattokinase đạt chuẩn chất lượng và hàm lượng chuẩn trong liều dùng (2000FU/ngày), giúp đạt hiệu quả tối đa trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não. Sản phẩm được Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản chứng nhận chất lượng.

  Công dụng Sản Phẩm Natto Kinaze DX

  • Phá được các cục máu đông (Giảm Nguyên nhân tai biến)
  • Giúp tuần hoàn máu. (Đưa máu lên não làm giảm chứng hay quên của người già do thiếu máu não, giảm chứng mệt mỏi, suy nhược ở người bình thường và nhưng người bị tim mạch)
  • Hạ đường huyết điều hòa tốt đường huyết cho người tiểu đường.

  Hướng dẫn sử dụng: Lọ 90 Viên. Uống 03 lần/ngày, 01 viên/ lần. Uống sau bữa ăn 10 đến 15 phút.

  Natto Kinaze DX – Phòng Bệnh Đột Quỵ: 740.000 đ

  Thông tin liên hệ:

  Website đặt hàng

  https://shopee.vn › … › Vitamin & Thực phẩm chức năng › Thực phẩm cho sức khỏe

  https://healthmart.vn › Sản phẩm › Làm đẹp › Hỗ trợ sức khỏe

  Viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp đen

  Viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen 60 viên thượng hạng. Viên bổ não có tác dụng điều hòa huyết áp, phòng ngừa tai biến, đột quỵ.

  Sản phẩm Viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen được sản xuất bởi thương hiệu Samsung Pharm nổi tiếng Hàn Quốc và nhập khẩu chính hãng về Việt Nam. Hiện nay mặt hàng này đang được rất nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng vì công dụng của nó mang lại rất tuyệt vời cho sức khỏe và được các chuyên gia đánh giá cao.

  Với thiết kế tinh tế và sang trọng, Viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen là một chọn lựa hoàn hảo để làm quà tặng bảo vệ sức khỏe cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp rất ý nghĩa.

  Tác dụng của viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen với sức khỏe

  • Đối với những bệnh nhân có nguy cơ bị tai biến cao như: người bị cao huyết áp, bệnh về tim (van tim, thiếu máu cơ tim, rung nhĩ), bệnh mạch máu ngoại biên, tiền căn thiếu máu cục bộ, tăng thể tích hồng cầu, đái tháo đường, chất béo trong máu, hút thuốc lá, lạm dụng thức uống có cồn (rượu, bia), bị rối loạn chức năng đông máu đều được các chuyên gia khuyên uống viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen để bảo vệ sức khỏe.
  • Sử dụng sản phẩm Viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen sẽ mang lại hiệu quả cao trong hỗ trợ chữa trị cho những người bị đau đầu, rối loạn tiền đình, thiếu máu lên não và tắc động mạch vành, phụ nữ tiền mãn kinh. Ngoài ra, còn giúp ngăn ngừa hiện tượng xuất huyết não, hồi phục hệ thần kinh chức năng cho bệnh nhân mới hoặc đã bị tai biến mạch máu não lâu ngày, hồi phục chức năng do di chứng để lại sau tai biến như bán thân bất toại, rối loạn chức năng diễn đạt ngôn ngữ…
  • Bên cạnh đó, tác dụng viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen còn giúp điều trị những di chứng đột quỵ như chảy mãu não, liệt toàn thân, tay chân, cơ mặt, khó nuốt, khiếm khuyết về ngôn ngữ, cao huyết áp, tim đập nhanh, hô hấp khó, hôn mê, tinh thần bất an, đau co giật cấp và mãn tính, rối loạn thần kinh thực vật…Đặc biệt, uống viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen rất hữu ích cho người bị suy nhược thần kinh do áp lực căng thẳng từ công việc, hoạt động trí óc liên tục và phải đối mặt với biến cố trong cuộc sống.
  • Qua kết quả các cuộc nghiên cứu đã cho thấy, tác dụng viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen sẽ ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh về huyết áp và tai biến mạch máu não; giúp an thần, trị phong, ích khí dưỡng huyết, phòng tránh những bệnh do khí huyết không đầy đủ, hỏa khí vượng, nhức đầu hoa mắt, tức ngực khó thở, đi lại nói năng khó khăn, đầu óc không sáng suốt.

  Thành phần trong mỗi Viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen cao cấp: Trong sản phẩm Viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen chứa đựng những tinh chất vô cùng quý giá từ những thảo dược tự nhiên bổ dưỡng như Nhân sâm hàn quốc, mật ong hàn quốc, Bạch thược Đương quy, hoài sơn, Cam thảo, Thần khúc, Vỏ quế, Bạch chuật, đường lactose, cellulose dạng vi tinh thể, glycerin, calci panthenat…Hướng dẫn phương pháp uống viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen hiệu quả

  Liều lượng và phương pháp dùng uống viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp giấy đen phù hợp đối với người lớn và trẻ em từ 15 tuổi trở lên là 1 viên 1 ngày. Còn liều dùng trong một ngày với trẻ nhỏ từ 8 đến 15 tuổi là 2/3 viên, từ 5 đến 8 tuổi dùng 1/2 viên, từ 2 đến 5 tuổi uống 1/3 viên và trẻ dưới 2 tuổi thì uống 1/4 viên.

  Viên bổ não chống đột quỵ Hàn Quốc Gum Jee Hwan hộp đen: 1.290.000 đ

  Thông tin liên hệ:

  Website đặt hàng

  https://www.sendo.vn › … › Thực phẩm bổ dưỡng › Thực phẩm bổ dưỡng khác

  https://sieuthisamhanquoc.com.vn › An Cung Ngưu Hoàng

  An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc màu đỏ

  An cung ngưu hoàng Hàn Quốc nổi tiếng là một loại sản phẩm hỗ trợ chữa trị chứng đột quỵ (chứng xuất huyết não, liệt toàn thân, liệt tay chân, khiếm khuyết về ngôn ngữ, khó nuốt, hôn mê, tâm thần, chứng tê liệt ở mặt), cao huyết áp, tim đập nhanh, hô hấp khó, tinh thần bất an, đau co giật cấp và mãn tính, rối loạn thần kinh thực vật, bất tỉnh nhân sự, giúp ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, hỗ trợ điều trị cho người bị rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu não, phụ nữ tiền mãn kinh…

  Tác dụng của An Cung ngưu Hoàng

  • Theo dược học cổ truyền, an cung đỏ Hàn Quốc có công dụng thanh nhiệt giải độc, trấn kinh khai khiếu, dục đàm. Chuyên trị ôn nhiệt bệnh, nhiệt tà nội hãm tâm bào, đàm nhiệt ủng bế tâm khiếu dẫn đến sốt cao phiền táo, thần hôn thiềm ngữ (hôn mê, rối loạn ngôn ngữ) hoặc thiệt kiển chi quyết (lưỡi rụt, tay chân giá lạnh), trúng phong khiếu bế, tiểu nhi kinh quyết thuộc đàm nhiệt nội bế.
  • An cung hàn quốc có tác dụng giải nhiệt: có tác dụng làm hạ thấp thân nhiệt của thỏ được gây sốt bằng độc tố của vi khuẩn, tác dụng kéo dài từ 5-6 giờ, so với nhóm chứng có sự khác biệt rõ rệt. Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh tác dụng của an cung ngưu hoàng hoàn trong các trường hợp sốt do vắc-xin tam liên, thông thường sau khi tiêm vắc-xin chừng 60 phút thân nhiệt tăng cao, dùng an cung nguu hoàn có thể làm cho thân nhiệt giảm rất nhanh.
  • An cung ngưu hòang tác dụng tốt đối với hệ tim mạch: an cung ngưu hàn quốc có tác dụng làm hạ huyết áp trên động vật thí nghiệm từ 5,4 – 7,5 kPa. Trên tim thỏ cô lập, thuốc có khả năng ức chế có bóp cơ tim và làm giảm tần số tim. Trên chó gây mê, an cung hoàn làm chậm nhịp tim, hạ huyết áp nhưng lưu thông đông mạch vành và sức bóp cơ tim lại gia tăng. Chứng tỏ sản phẩm có khả năng cải thiện công năng tim. Ngoài ra, an cung ngưu hoàng hoàn han quoc có tác dụng là giảm lượng oxy tiêu thụ cơ tim, kéo dài thời gian sống của động vật thí nghiệm trong điều kiện thiếu oxy.
  • An cung ngưu hoàng giúp ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, xuất huyết não phục hồi hệ thần kinh chức năng cho những bệnh nhân mới và những bênh nhân đã bị tai biến mạch máu não lâu ngày…phục hồi các chức năng do di chứng để lại sau khi bị tai biến mạch máu não như bán thân bất toại (liệt nửa người), rối loạn chức năng diễn đạt ngôn ngữ…An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc có tác dụng hỗ trợ Chữa trị chứng đột quỵ (chứng xuất huyết não, liệt toàn thân, liệt tay chân, khiếm khuyết về ngôn ngữ, khó nuốt, hôn mê, tâm thần, chứng tê liệt ở mặt), cao huyết áp, tim đập nhanh, hô hấp khó, tinh thần bất an, đau co giật cấp và mãn tính, rối loạn thần kinh thực vật, bất tỉnh nhân sự …
  • Hoạt huyết và hỗ trợ điều trị cho người bị rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành, phụ nữ tiền mãn kinh.

  Tác dụng của An cung ngưu hoàng:

  1. Đặc biệt dùng rất tốt cho người bị suy nhược thần kinh vì áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống. An cung ngưu hoàng Hàn quốc màu đỏ Phòng chống và hỗ tợ điều trị các bệnh về cao huyết áp và tai biến mach máu não, tim đập nhanh, Ích khí dưỡng huyết trấn kinh an thần hóa đờm trị phong, cho các bệnh do khí huyết không đầy đủ, hỏa khí trong người vượng, đờm nhiệt gây nên tức ngực khó thở nhức đầu hoa mắt đi lại nói năng khó khăn, đàu óc không tỉnh táo.An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hỗ trợ chữa đột quỵ – tai biến mạch máu não cực tốt.
  2. Tác dụng của an cung hàn quốc màu đỏ nổi tiếng nhất chính là chữa đột quỵ. Với chứng đột quỵ-tai biến mạch máu não, an cung giúp chữa trị: xuất huyết não, liệt toàn thân, liệt tay chân, khiếm khuyết về ngôn ngữ, khó nuốt, hôn mê, tâm thần, chứng tê liệt ở mặt.
  3. An cung ngưu hoàng hoàn màu đỏ có tác dụng giúp phục hồi hệ thần kinh chức năng cho những bệnh nhân mới bị đột quỵ và những bệnh nhân đã bị đột quỵ-tai biến mạch máu não lâu ngày. An cung đỏ giúp bệnh nhân phục hồi các chức năng do di chứng để lại sau khi bị đột quỵ-tai biến mạch máu não như: di chứng liệt nửa người, rối loạn chức năng diễn đạt ngôn ngữ.
  4. An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc cũng có tác dụng chữa cao huyết áp, tim đập nhanh, hô hấp khó, tinh thần bất an, đau co giật cấp và mãn tính, rối loạn thần kinh thực vật, bất tỉnh nhân sự.

  Cách dùng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc

  Sản phẩm an cung ngưu Hoàng Hoàn màu đỏ được bao bọc bởi nhiều lớp, bạn hãy lần lượt bóc viên an cung ngưu ra khỏi các lớp vỏ bao gồm: hộp nhựa, lớp sáp, lớp giấy bóng.

  Cách dùng an cung ngưu hoàng hoàn han quoc có 2 cách:

  Cách 1: Nhai trực tiếp viên an cung ngưu, rồi súc miệng bằng nước ấm.

  Cách 2: Chia viên an cung ngưu thành từng phần nhỏ để uống hoặc nghiền thành bột, sau đó hoà với nước ấm rồi uống.

  An cung ngưu hoàng Hàn Quốc Màu Đỏ: 1.300.000 đ

  Thông tin liên hệ:

  Website đặt hàng

  https://shopee.vn › Sức Khỏe & Sắc Đẹp › Vitamin & Thực phẩm chức năng

  https://suckhoe.vnexpss.net/…/nguy-hiem-khi-dung-an-cung-nguu-hoang-hoan-kho…

  Viên uống hỗ trợ điều trị tai biến Nattokinase 2000FU Orihiro

  Tai biến mạch máu não (hay còn gọi là đột quỵ) là bệnh thường gặp ở người cao tuổi, người có tiền sử bệnh tim mạch và môi trường làm việc căng thẳng, được WHO xếp vị trí thứ ba. Nguy cơ gây tử vong cao và hoặc để lại nhiều di chứng nặng nề, việc can thiệp khi bệnh xảy ra bằng thuốc hoặc phương pháp phẫu thuật rất tốn kém, chưa kể người bệnh rất khó hồi phục hoàn toàn. Do đó cần có hướng phòng bệnh sớm. Viên uống hỗ trợ điều trị tai biến biến Nattokinase 2000FU Orihiro với thành phần biến Nattokinase đạt tiêu chuẩn chất lượng và hàm lường chuẩn tronh liều dùng (2000FU/ngày), giúp đạt hiệu quả tối đa trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não. Sản phẩm được Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản chứng nhận chất lượng.

  Lợi ích khi dùng viên uống hỗ trợ tai biến Nattokinase 2000EU

  • Là sản phẩm giúp bổ dưỡng cân bằng cho cơ thể mang lại hiệu quả cao, nhanh chóng sau một thời gian sử dụng đúng liều lượng và đều đặn.
  • Nattokinase 2000FU Orihiro ngăn sự hình thanh các cục máu đông, đồng thời tác dộng vào việc phá cục máu đông đã hình thành giúp lưu thông máu ở não tốt hơn bởi vậy đây là sản phẩm có công dụng hiệu quả giúp phòng chống đột quỵ tai biến mạch máu não.
  • Viên hỗ trợ tai biến Nattokinase 2000FU còn cung cấp dưỡng chất cho tế bào não, tăng cường tuần hoàn máu não và lưu thông máu tốt, giúp ổn định huyết áp, cải thiện trí nhớ, cải thiện sức khỏe, tăng cường sinh lực, giảm nhanh các triệu chứng suy nhược, mệt mỏi ở cơ thể.
  • Nattokinase 2000FU với hiệu quả đã được kiểm chứng và mang lại kết quả cao, là thực phẩm chưc năng hỗ trợ phòng chống và điều trị tai biến mạch máu não hiệu quả thích hợp sử dụng cho người mắc bệnh tai mạch máu não.

  Công dụng của viên uống Nattokinase 2000FU

  • Tan huyết khối và ổn định huyết áp, dự phòng tai biến mạch máu não.
  • Hỗ trợ điều trị di chứng sau tia biến mạch máu não.
  • Viên uống Nattokinase 2000FU giúp ổn định huyết áp.
  • Tăng tuần hoàn não, cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ.

  Đối tượng sử dụng Orihiro Nattakinase phòng hỗ trợ tai biến mạch máu não:

  1. Người có nguy cơ tai biến mạch máu não, người cao huyết áp, người bị di chứng tai biến, người có nguy cơ với cục máu đông người cần tăng cường sinh lực.
  2. Người cao tuổi, người cao huyết áp, bị các chứng bệnh xơ vữa động mạch
  3. Người tắc mạch máu do cục máu đông
  4. Người có biểu hiện đau thắt ngực
  5. Người mắc bệnh tiểu đường, béo phì, …
  6. Người có nguy cơ hoặc có tiền sử tai biến mạch máu não.
  7. Người có nguy cơ hoặc tiền sử nhồi máu cơ tim.
  8. Người bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu.
  9. Người làm việc căng thẳng, suy giảm trí nhớ.

  Hướng dẫn sử dụng viên uống Nattokinase 2000FU

  Ngày 3 viên. Nên dùng trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 60 phút, tuyệt đối không dùng với nước nóng trên 40 độ C.

  Viên uống hỗ trợ điều trị tai biến Nattokinase 2000FU Orihiro: 480.000 đ

  Thông tin liên hệ:

  Website đặt hàng

  https://healthmart.vn › Sản phẩm › Làm đẹp › Hỗ trợ sức khỏe

  https://www.hangngoainhap.com.vn › Thực phẩm chức năng › Hỗ trợ tim mạch

  Thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống tai biến, đột quỵ Vitaginus

  Viva Pharmaceutical được thành lập vào tháng 4/1994, được xem là một trong những nhà sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng lớn được cấp chứng chỉ GMP tại Canada. Công ty liên tục cải tiến cơ sở vật chất để đảm bảo quy trình sản xuất từ nghiên cứu đến đóng gói bao bì đều hiện đại và tiên tiến, đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng khó tính nhất. Các sản phẩm của Viva Pharmaceutical đã có mặt tại nhiều nhà thuốc và bệnh viện trên toàn thế giới.

  Thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống tai biến, đột quỵ Vitaginus chứa thành phần Nattokinase, chiết xuất bạch quả, Coenzyme Q10, Rutin, Vitamin B6… giúp phá các cục máu đông, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu, giảm tình trạng tụ huyết gây tắc nghẽn mạch, giảm di chứng do tai biến mạch máu não. Đồng thời sản phẩm hỗ trợ giảm suy tuần hoàn não như chóng mặt, tình trạng hay quên, ngủ gà ngủ gật, kém tập trung, suy nhược, chóng mặt, đau đầu ở người lớn tuổi, hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não.

  Đối tượng sử dụng

  1. Người thiếu máu lên não, rối loạn tiền đình, rối loạn vận mạch máu não gây: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, kém tập trung, thiếu tỉnh táo, sa sút trí tuệ, mất ngủ
  2. Người có nguy cơ và người bị tai biến mạch máu não, người mắc bệnh tim mạch, tiền sử đột quỵ
  3. Người lao động trí óc, học tập căng thẳng, suy nhược cơ thể, đau mỏi vai gáy, mệt mỏi. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

  Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

  • Giúp phòng ngừa: Uống 2 lần/ngày, 1 viên/lần, uống trước bữa ăn 30 phút
  • Liều hỗ trợ: Uống 3 lần/ngày, 1 viên/lần, uống trước bữa ăn 30 phút
  • Sử dụng 3 – 4 đợt/năm, mỗi đợt nên sử dụng 2 – 3 tháng

   Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao

  Thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống tai biến, đột quỵ Vitaginus 30 viên: 299.000 đ

  Thông tin liên hệ: Website đặt hàng

  https://tiki.vn/thuc-pham-chuc-nang-ho-tro-phong-chong-tai-bien-dot-quy-vitaginus-…

  https://www.adayroi.com › … › Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe › Hỗ trợ não & trí nhớ

  Viên uống phòng ngừa và hồi phục đột quỵ Power HLP Nhật bản

  Đột quỵ – Tai biến mạch máu não xảy ra đột ngột, gây nên những tử vong cao và để lại cho người bệnh những di chứng nặng nề. Theo như cảnh báo của các chuyên gia y tế việc can thiệp khi bệnh đã xảy ra bằng các thuốc đặc trị đột quỵ hoặc các phương pháp điều trị phẫu thuật rất tốn kém và khó khăn, chưa kể được là người bệnh khó mà hồi phục hoàn toàn. Chính vì thế điều quan trọng là chúng ta có hướng phòng bệnh trước.Vậy giải pháp mà chúng tôi mang đến là viên uống phòng ngừa và hồi phục đột quỵ Power HLP dạng viên nang cứng có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa đột quỵ, ngăn ngừa các triệu chứng đột quỵ rất cao, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, làm tăng sức đề kháng cho cơ thể.

  Power HLP là dòng sản phẩm của công ty dược phẩm Waki Pharma – Nhật Bản được điều chế từ bột trùn đất và lá dâu tằm có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh nhồi máu cơ tim và đột quỵ (tai biến). Power HLP là sản phẩm của Waki Pharmaceutical – Japan, có truyền thống từ năm 1882 và được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ và Nhật Bản.Công dụng của viên uống phòng ngừa và hồi phục đột quỵ từ Power HLP

  • Viên uống đột quỵ Power HLP Nhật bản làm giảm hình thành và làm tan cục máu đông trong lòng mạch, giúp giảm nguy cơ đột quỵ.
  • Viên uống phòng ngừa và hồi phục đột quỵ Power HLP Nhật bản làm giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu.
  • HLP Power giúp làm giảm lượng cholesterol và mỡ máu.

  Những điểm đặc biệt của sản phẩm Power HLP Nhật Bản: Nguồn nguyên liệu trùn đất của HLP Power được nhà sản xuất Waki trực tiếp nuôi và thu hoạch tại nhà máy ở thành phố Nara Nhật Bản, theo quy trình đạt chuẩn GMP từ khâu chọn giống, phương pháp cho ăn, thu hoạch và bào chế thành dạng bột từ năm 1951.

  Đối tượng sử dụng viên uống Power HLP Nhật Bản:

  • Người có nguy cơ tai biến, nhồi máu cơ tim, huyết áp cao, tiểu đường.
  • Người đang điều trị, phục hồi sau tai biến, nhồi máu cơ tim.
  • Người có tiền sử tai biến, nhồi máu cơ tim muốn phòng ngừa tái phát.

  Cách dùng Viên uống phòng ngừa và hồi phục đột quỵ Power HLP Nhật BảN: Uống chung với nước, uống sau bữa ăn 30 phút. Liều dùng: 2 viên/ lần, 2 lần/ ngày.

  Viên uống phòng ngừa và hồi phục đột quỵ Power HLP Nhật bản: 2.290.000 đ

  Thông tin liên hệ:

  Website đặt hàng

  https://tiki.vn/power-hlp-vien-uong-ho-tro-hoi-phuc-dot-quy-tu-nhat-ban-waki-120-v..

  https://aloola.vn › Sức khỏe và Làm đẹp

  Hộp ngưu hoàng Thanh Tâm chống đột quỵ dạng nước

  Ngưu hoàng Thanh Tâm dạng nước Hàn Quốc là sản phẩm bảo vệ sức khỏe hàng đầu hiện nay. Hộp ngưu hoàng Thanh Tâm chống đột quỵ dạng nước Hàn Quốc phòng ngừa bệnh tim mạch, huyết áp, được nhiều người sử dụng và nhiều chuyên gia khuyên dùng mang lại hiệu quả tích cực.

  Ngưu hoàng Thanh Tâm được hãng sản xuất tinh chế dưới dạng nước nên khắc phục được nhược điểm là khó nuốt, dễ gây nghẹn của những dòng an cung hoàng hoàn cùng tác dụng nhưng có dạng điều chế khác. Đây là món quà tuyệt vời mang lại lợi ích củng cố sức khỏe cho hệ tim mạch, tăng cường tuần hoàn máu, giúp giảm căng thẳng thần kinh và cải thiện trí nhớ hữu hiệu.

  Công dụng của hộp ngưu hoàng Thanh Tâm chống đột quỵ dạng nước cho sức khỏe con người:

  • Nếu chúng ta dùng hộp ngưu hoàng Thanh Tâm Hàn Quốc dạng nước chống đột quỵ là một cách phù hợp sẽ đem đến tác dụng giúp cơ thể phòng tránh xơ vữa động mạch, cải thiện hệ miễn dịch, làm giảm tình trạng mỡ máu. Ngoài ra còn làm giảm lượng đường huyết, cải thiện lưu thông máu, tăng sự co bóp ở tim hỗ trợ cho quá trình tuần hoàn khỏi bị tắc nghẽn.
  • Bên cạnh đó, công dụng hộp ngưu hoàng Thanh Tâm chống đột quỵ dạng nước được chuyên gia đánh giá cao vì nó còn là thực phẩm chức năng an cung ngưu hỗ trợ chữa trị chứng rối loạn tiền đình, tim đập nhanh, điều trị những rối loạn tiền mãn kinh vô cùng tốt cho chị em phụ nữ.
  • Sản phẩm Hộp ngưu hoàng Thanh Tâm chống đột quỵ dạng nước của Hàn Quốc với năng lực ngăn ngừa hiện tượng xuất huyết não, phục hồi chức năng của hệ thần kinh, giúp hoạt huyết dưỡng não và hỗ trợ hồi phục cho những ai đang mắc rối loạn tiền đình, bị đau đầu mãn tính, thiếu máu lên não và phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh.
  • Dùng hộp ngưu hoàng Thanh Tâm Hàn Quốc chống đột quỵ dạng nước sẽ mang lại hiệu quả cao trong ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, cải thiện phục hồi chức năng cho những bệnh nhân mới trải qua tai biến hoặc tai biến lâu ngày. Hơn thế nữa, sản phẩm còn được biết đến với công dụng rất tốt cho người bị suy nhược thần kinh do căng thẳng áp lực trong công việc, lao động trí óc với cường độ cao và phải trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời.
  • Qua các kết quả nghiên cứu của chuyên gia, chúng ta thấy được công dụng hộp ngưu hoàng Thanh Tâm dạng nước trong phòng tránh và hỗ trợ chữa trị những bệnh về cao huyết áp và tai biến mạch máu não. Với khả năng ích khí dưỡng huyết, hóa đờm và hỗ trợ trị phong, trấn kinh an thần, rất hữu ích cho chứng bệnh do khí huyết không đầy đủ và hỏa khí trong người vượng, đờm nhiệt làm tức ngực khó thở, hoa mắt chóng mặt, đi lại và nói năng khó khăn, đầu óc thiếu tỉnh táo, minh mẫn.

  Thành phần trong Hộp ngưu hoàng Thanh Tâm chống đột quỵ dạng nước

  1. Hộp ngưu hoàng Thanh Tâm chống đột quỵ dạng nước của Hàn Quốc là một sản phẩm được chiết xuất từ những dược liệu rất có lợi cho cơ thể con người như: Cnidium Rhizome 50mg, Linh dương giác 35mg, Long não 41 mg, Gừng 30mg, Bạch Him 30mg.
  2. Ngoài ra, Ngưu hoàng thanh tâm Liquid còn sở hữu những dưỡng chất từ thảo dược quý giá như: Rễ cây hoa mẫu đơn 60mg, Rễ phòng phong 60mg, Rễ cây hoàng cầm 60mg, Cam thảo 202mg, Nhân sâm 97mg, Bồ hoàng 100mg, Vỏ quế 70mg, Bạch truất 60mg, cát cánh 50mg, Bạch phục linh 50mg, Re Bupleurum 50mg, Hột mơ 50mg.
  3. Thành phần Ngưu hoàng Thanh Tâm Liquid dạng nước còn có sự kết hợp cùng một số vị thuốc bổ dưỡng khác như: Sờn mạch môn 60mg, L-Muscone 75mg, Cattle Gallstone 14mg, Bạch chỉ 60mg, Hoài sơn 282mg, Thần khúc 100mg, Glue 70mg, Đại đậu hoàng quyền 70mg.Cách dùng hộp ngưu hoàng Thanh Tâm Hàn Quốc chống đột quỵ dạng nước đạt hiệu quả tốt nhất

  Để sử dụng sản phẩm Hộp ngưu hoàng Thanh Tâm c hống đột quỵ dạng nước mang lại hiệu quả cao nhất cho người dùng, chúng ta cần lưu ý:

  Đối với chứng tai biến mạch máu não, trong 30 ngày đầu, mỗi ngày chúng ta dùng 1 lọ ngưu hoàng Thanh Tâm, cách một ngày dùng 1 lần. Kết hợp bài tập bổ trợ và chế độ dinh dưỡng khoa học, một đợt hỗ trợ điều trị hiệu quả thường dùng khoảng 5 – 10 hộp và tùy vào mức độ nặng nhẹ của tình trạng tai biến não.

  Còn với người bệnh rối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau đầu, phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh…thì 2 ngày dùng 1 lọ, một đợt sẽ dùng khoảng 5 Hộp ngưu hoàng Thanh Tâm Liqiud dạng nước.

  Ngưu Hoàng Thanh Tâm Hàn Quốc Chống Đột Quỵ Dạng Nước: 1.800.000 đ

  Thông tin liên hệ:

  Website đặt hàng

  nguuhoangthanhtam.vn/nguu-hoang-thanh-tam-dang-nuoc-giai-phap-cho-nguoi-ben…

  https://shopee.vn › … › Vitamin & Thực phẩm chức năng › Thực phẩm cho sức khỏe

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 3 Thực Phẩm Chức Năng Chống Đột Quỵ Được Tin Dùng Nhất Hiện Nay
 • Tpcn Nattospes Có Phòng Ngừa Được Đột Quỵ Do Cục Máu Đông?
 • 6 Thực Phẩm Làm Loãng Máu Phòng Chống Huyết Áp Cao Và Cục Máu Đông
 • Có Nên Dừng Thuốc Để Dùng Thực Phẩm Chức Năng Không
 • Dub: Rối Loạn Chức Năng Chảy Máu Tử Cung
 • Thông Tin Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Trưởng Đang Hiện Hành!

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Kế Toán Bán Hàng Và Theo Dõi Công Nợ. Lưu Đồng Tác Nghiệp. Hạch Toán Nghiệp Vụ
 • Công Việc Kế Toán Công Nợ
 • Kế Toán Thanh Toán Là Gì Và Kế Toán Công Nợ Là Gì?
 • Vai Trò Của Logistics Thương Mại
 • Làm Kế Toán: Chức Năng Của Trung Tâm Logistics Cảng Biển
 • Thursday, 12/03/2020

  Trước khi tìm hiểu “Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì?” thì tối thiểu chúng ta cũng nên biết khái niệm về kế toán trưởng – Chief Accountant. Trên thực tế thì kế toán trưởng là người có vai trò quan trọng. Là người được Bộ Tài chính cấp phép trở thành kế toán trưởng có chức vụ cao nhất trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp và thường làm việc dưới sự quản lý của Giám đốc tài chính. Là người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Đặc biệt còn phải là người có đạo đức nghề nghiệp cùng với nhiều phẩm chất tốt thì mới hoàn thành tốt được chức năng và nhiệm vụ của mình.

  Bởi vì, kế toán trưởng là người nắm rõ toàn bộ tình hình tài chính, điều hành độc lập công tác của bộ máy kế toán và trực tiếp đưa ra những ý kiến, đề xuất về vấn đề tài chính cho cấp trên để tình hình hoạt động của doanh nghiệp đạt mức hiệu quả nhất. Tuy nhiên bất cứ một kế toán viên nào cũng mong muốn đạt được vị trí này mà không ngừng cố gắng trau dồi kiến thức nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng và kinh nghiệm. Bạn có tự tin đương đầu với những thử thách ấy để trở thành kế toán trưởng quyền năng không?

  2. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng

  Kế toán trưởng là người có chức năng tổ chức, kiểm tra công tác kế toán trong bộ máy kế toán mà mình phụ trách. Và theo như quy định của Luật kế toán hiện hành thì các kế toán trưởng của bất cứ doanh nghiệp nào được Nhà nước bổ nhiệm thì đều nắm giữ vai trò, chức năng giám sát các kế toán viên thuộc bộ máy kế toán quản lý và cả thông tin tài chính Nhà nước đặt tại doanh nghiệp đó.

  Bên cạnh đó, thì Kế toán trưởng làm việc với chức năng là người chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc về mặt hành chính. Nhiều người còn nói vui rằng, kế toán trưởng không khác gì “người giúp việc” cho về lĩnh vực tài chính cho giám đốc điều hành, và giám đốc về chuyên môn kế toán. Bạn cũng sẽ thấy điều này không hề sai nếu như tham khảo nhiệm vụ kế toán trưởng được chia sẻ ở phần nội dung tiếp theo.

  2.2. Nhiệm vụ chính của kế toán trưởng hiện nay

  Để đảm bảo được vai trò, chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng thì bất cứ ai đảm nhận vị trí này cũng có những khối lượng công việc rất lớn. Không chỉ đơn giản là tổ chức bộ máy hoạt động kế toán mà còn cần đến nhiều nhiệm vụ nhỏ khác nữa để bổ trợ được vai trò chính đó.

  Là người đứng đầu của bộ máy kế toán thì đương nhiên Kế toán trưởng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về việc quản lý hoạt động, một trong các quản lý cao cấp doanh nghiệp hiện nay. Thông qua việc quản lý này thì kế toán trưởng cũng sẽ đưa ra được những lời khuyên, đề xuất để doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận và cắt giảm chi phí hoạt động. Trong trường hợp nền kinh tế đi xuống, thì vai trò của kế toán trưởng lúc này cũng sẽ trở nên quan trọng hơn, đó là phải tìm cách gia tăng tài chính thông qua các phương pháp để tổ chức hoạt động thuận lợi và vượt qua được khó khăn.

  Bên cạnh đó, Kế toán trưởng cần đảm bảo được mọi kế toán viên đều được hoạt động và thực hiện công tác nghiệp vụ kế toán phù hợp với chuyên môn, trình độ đối với nhu cầu thị trường. Vậy nên, nếu như có kế toán viên mới thì Kế toán trưởng cũng chính là người sẽ chỉ đạo, hướng dẫn để đảm bảo được chất lượng của ứng viên theo đúng với quy định công thức kế toán của công ty.

  Ngoài ra, để hoàn thành tốt được nhiệm vụ quản lý hoạt động doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cũng không ngừng học hỏi và cập nhật những thông tin mới về Luật kế toán, Luật doanh nghiệp hiện hành để áp dụng kịp thời. Để đảm bảo tiến độ và hiệu suất công việc trong doanh nghiệp thì kế toán trưởng cũng có thể áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới và giao dịch trực tiếp với ngân hàng.

  Nghiệp vụ quyết toán là vô cùng quan trọng, nhất là đối với thuế, nếu như Kế toán trưởng không kiểm soát và giải quyết vấn đề tốt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Vậy nên, đây cũng được đánh giá là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với kế toán trưởng. Cần giám sát việc quyết toán tổ chức kiểm kê tài sản, dòng tiền và các khoản thu chi của tổ chức/ doanh nghiệp vào cuối năm tài chính hoặc khi được yêu cầu.

  Không chỉ với kế toán trưởng, mà bất cứ một kế toán viên nào cũng cần phải tuân thủ và đảm bảo được tính pháp lý cũng như hợp pháp của sổ kế toán theo đúng với quy định của Luật kế toán hiện hành. Và đối với nhiệm vụ này, thì các kế toán viên cũng cần phải đảm bảo được tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, hợp pháp trong các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, các giấy thanh toán, bảng cân đối kế toán… tất cả những chứng từ kế toán khác.

  Mỗi tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh dù quy mô lớn hay nhỏ thì cũng đều cần phải lập báo cáo tài chính theo đúng với quy định của Luật hiện hành và trình bày báo cáo với lãnh đạo. Tuy nhiên thì cũng có nhiều doanh nghiệp hoạt động quy mô quá nhỏ, thì thường sẽ không có kế toán trưởng và người thực hiện lập báo cáo có thể là các kế toán viên. Một kế toán viên kinh nghiệm vẫn có đầy đủ kỹ năng và nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ này. Điều này cũng hết sức bình thường.

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với một kế toán viên bình thường chính xác thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu chứng từ kế toán. Và với kế toán trưởng cũng vậy, cũng cần phải phân tích, để đưa ra được những các dự báo về nguồn tài chính, những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động thu chi của doanh nghiệp. Để từ đó đưa ra được những định hướng xử lý các rủi ro, sai phạm… theo đúng với pháp luật. Đồng thời thu hút nguồn tài chính hiệu quả nhất cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc duy trì và phát triển ngân sách.

  Vậy nên, để làm tốt được nhiệm vụ này thì các kế toán viên cũng cần phải là người nắm rõ các kiến thức về hoạt động kế toán tài chính trong doanh nghiệp vì việc phân tích và dự báo không đơn thuần là nhìn vào những con số để đưa ra được.

  Để các bạn hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng thì các bạn cũng nên hiểu rõ hơn về quyền hạn của kế toán trưởng, đó là:

  – Phổ biến chủ trương cũng như yêu cầu của lãnh đạo về công việc;

  – Chỉ đạo công tác nghiệp vụ kế toán cho các kế toán viên khác;

  4. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

  – Hiểu biết sâu rộng về kế toán và sở hữu trình độ về chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc cao, có khả năng giao tiếp, luôn có tinh thần học hỏi, khả năng quản lý tốt, phấn đấu trong công việc…

  – Có tổng thời gian làm việc 3 năm trở lên đối với người tốt nghiệp ở bậc trung cấp, còn bậc đại học thì chỉ cần trên 2 năm. Tuy nhiên vẫn có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, nhà tuyển dụng khó tính hơn và yêu cầu kinh nghiệm lên đến 5 năm, bạn có thể truy cập chúng tôi để tham khảo nhiều hơn.

  – Có chứng chỉ đào tạo kế toán trưởng, kiến thức sâu rộng về các nghiệp vụ kế toán.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Toán Trưởng Là Gì Và Nhiệm Vụ Của Kế Toán Trưởng Trong Công Ty
 • Kế Toán Thanh Toán Là Gì? Mô Tả Công Việc Kế Toán Thanh Toán
 • Công Việc Của Kế Toán Thanh Toán Trong Doanh Nghiệp
 • Kế Toán Thanh Toán Là Gì ? Những Công Việc Kế Toán Thanh Toán Phải Làm
 • Kế Toán Thu Chi Và Các Công Việc Của Kế Toán Thu Chi
 • Dây Thần Kinh Tủy Sống Có Cấu Trúc Và Chức Năng Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 28. Cấu Tạo Và Chức Năng Của Hoa Bai 28 Cau Tao Va Chuc Nang Cua Hoa Ppt
 • Bài 36. Tổng Kết Về Cây Có Hoa Bai 36 Tong Ket Ve Cay Co Hoa Ppt
 • Đặc Điểm Của Thán Từ Tiếng Hán Hiện Đại Và Việc Chuyển Dịch Chúng Sang Tiếng Việt
 • Thán Từ Là Gì ? Tất Tật Cách Sử Dụng Thán Từ Trong Tiếng Anh
 • Soạn Bài Tình Thái Từ
 • Dây thần kinh tủy sống còn được gọi là dây thần kinh sống. Đây là một loại dây thần kinh hỗn hợp. Nó được cấu tạo bởi sự kết hợp từ rễ sau và rễ trước của các sợi thần kinh. Trong cơ thể của chúng ta, hệ thần kinh là cơ quan có tính phân hóa cao nhất. Hệ thần kinh của con người có dạng ống. Nó phân chia thành mạng lưới đi khắp cơ thể.

  Hệ thần kinh được chia thành 2 nhóm chính. Đó chính là thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. Trong đó:

  • Hệ thần kinh trung ương gồm não bộ và tủy sống.
  • Hệ thần kinh ngoại biên gồm: 31 đôi dây thần kinh tủy sống, 12 đôi dây thần kinh sọ và các hạch thần kinh.

  Cơ thể của chúng ta có 31 đôi dây thần kinh tủy. Mỗi dây thần kinh tủy gồm có:

  • Các nhóm sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống thông qua rễ sau, còn gọi là rễ cảm giác. Rễ sau sẽ dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các cơ quan thụ cảm về thần kinh trung ương.
  • Nhóm sợi thần kinh vận động nối với tủy sống thông qua các rễ trước, còn gọi là rễ vận động. Rễ trước sẽ truyền xung vận động từ thần kinh trung ương đến các cơ quan đáp ứng.

  Các dây thần kinh tủy là loại dây hỗn hợp. Rễ trước sẽ dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đến cơ quan đáp ứng. Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các cơ quan thụ cảm về trung ương.

  Bên cạnh đó, một số nhánh trước của dây thần kinh tủy sẽ đan chéo lại với nhau. Chúng hợp thành các đám rối thần kinh có chức năng chi phối cảm giác và vận động của nhiều vùng khác nhau trên cơ thể. Bao gồm các đám rối như: đám rối cổ, cánh tay và thắt lưng cùng.

  Các đám rối thần kinh cánh tay sẽ chi phối cảm giác và vận động của tay, vai và ngực. Trong khi đám rối thần kinh thắt lưng cùng sẽ chi phối thần kinh ở khoang sau phúc mạc. Đồng thời, nó chi phối cảm giác và vận động của chậu hông và chân.

  Sở dĩ dây thần kinh tủy được gọi là dây pha bởi vì chúng làm nhiệm vụ dẫn truyền xung thần kinh theo 2 chiều. Trong đó, 1 chiều xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm về trung ương. Chiều còn lại truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đến các cơ quan đáp ứng. Tất cả hợp thành một phản xạ khép kín.

  Các dây thần kinh tủy sống góp phần quan trọng trong vòng phản xạ khép kín của tủy sống. Những phản xạ quan trọng của tủy sống bao gồm:

  Có tác dụng giúp cho cơ duy trì một trương lực nhất định. Mục đích là để khi có kích thích, các cơ sẽ co nhanh chóng và có độ nhạy cao. Bộ phận nhận cảm của cung phản xạ này chính là thoi cơ. Nó nằm ngay trong sợi cơ.

  Khi cơ có khuynh hướng giãn ra thì thoi cơ sẽ bị kích thích. Xung động truyền về tủy sống lên thần kinh trung ương. Đồng thời, từ đây có luồng xung động truyền ra có tác dụng điều chỉnh trương lực cơ.

  Tủy sống kết hợp với dây thần kinh tủy có vai trò chủ yếu trong một số phản xạ thực vật như:

  Đây là một loại phản xạ rất quan trọng. Nó hỗ trợ các bác sĩ trong vấn đề chẩn đoán những bệnh lý thuộc hệ thần kinh. Phản xạ này có bộ phận nhận cảm là gân. Khi gõ vào gân thì cơ tương ứng sẽ co lại. Dựa vào sự rối loạn phản xạ gân, các bác sĩ có thể chẩn đoán xác định vị trí tủy sống bị tổn thương.

  Ngoài ra còn có phản xạ da. Phản xạ này cũng có tác dụng hỗ trợ chẩn đoán tương tự như phản xạ gân. Một số khu vực da thường được thăm khám như: da bụng trên, giữa, dưới và da bìu.

  Nói tóm lại, dây thần kinh tủy sống là một yếu tố quan trọng thuộc hệ thần kinh của con người. Nó chi phối rất nhiều cảm giác và vận động của cơ thể. Đồng thời, nó hỗ trợ cho chức năng phản xạ. Bất kỳ sự tổn thương hoặc thoái hóa nào của dây thần kinh tủy sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của chúng ta.

  Bác sĩ Nguyễn Lâm Giang

  Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 12. Cơ Quan Thần Kinh
 • Bài 6 : Cơ Quan Thần Kinh Của Chúng Ta (Tiết 2) Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3
 • Phong Thần Chuẩn Bị Ra Mắt Phiên Bản 1.21 Mới
 • Phong Thần: Hào Hứng Thú Nuôi
 • Khám Phá Hệ Thống Thú Nuôi Phong Thần Video
 • Phục Hồi Chức Năng Tổn Thương Thần Kinh Ngoại Biên

  --- Bài mới hơn ---

 • Khám Phá Hệ Thống Thú Nuôi Phong Thần
 • Khám Phá Hệ Thống Thú Nuôi Phong Thần Video
 • Phong Thần: Hào Hứng Thú Nuôi
 • Phong Thần Chuẩn Bị Ra Mắt Phiên Bản 1.21 Mới
 • Bài 6 : Cơ Quan Thần Kinh Của Chúng Ta (Tiết 2) Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3
 • (Peripheral Nerve Injury Rehabilitation)

  2. Phân loại tổn thương thần kinh ngoại biên

  Phân loại tổn thương thần kinh ngoại biên có một vai trò quan trọng trong dự báo tiên lượng và xác định chiến lược điều trị. Phân loại tổn thương thần kinh được mô tả bởi Seddon vào năm 1943 và bởi Sunderland vào năm 1951. Nói tóm lại nó được phân loại tổn thương nhẹ , vừa và nặng giống như thuật ngữ bệnh lý của liệt nhẹ thần kinh không thoái hóa ngoại vi (neurapraxia) , đứt sợt trục trục thần kinh (axonotmesis) và đứt đoạn dây thần kinh (neurotmesis) . Trong mức độ thứ nhất dây thần kinh vẫn còn nguyên vẹn nhưng khả năng truyền tín hiệu bị hỏng, mức độ thứ hai sợi trục (axon) bị hư hỏng nhưng các mô liên kết xung quanh vẫn còn nguyên vẹn và trong mức độ thứ ba cả hai các sợi thần kinh và mô liên kết bị hỏng. nguyên nhân phổ biến nhất cho các ba các loại tổn thương là bệnh lý cạm bẫy thần kinh (entrapment neuropathies) , hoặc kéo căng và đứt gọn do chấn thương mạnh .

  3. Hậu quả tổn thương thần kinh ngoại biên

  Những ảnh hưởng của tổn thương dây thần kinh ngoại biên khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của các tổn thương . Từ ngữ Pain (một từ diễn tả sự đau nhói, rát bỏng), tê hoặc thay đổi cảm giác, yếu cơ ở một phần cơ thể bị ảnh hưởng , mất chức năng ( ví dụ một tay hoặc chân quá khó để sử dụng trong khi thực hiện nhiệm vụ ), Mất sự di chuyển, hoạt động (ví dụ như cổ tay rớt .và bàn chân rớt), cứng khớp và loét da và cuối cùng tăng cảm xúc quá mức.

  5. Quản lý đau

  Đau là một trong những hậu quả thường gặp nhất và gây phiền nhiễu của tổn thương thần kinh . Lần đầu tiên đau tự phát đã được ghi nhận từ rễ thắt lưng L4 và L5, sau khi thực nhiệm tổn thương thần kinh trên thỏ. Kể từ đó nhiều cơ chế được đề xuất là nguyên nhân của đau thần kinh trong những năm gần đây nhất được chấp nhận là do thay đổi hóa học xảy ra ở hạch rễ lưng sau tổn thương thần kinh ngoại vi, mà là một phát hiện mới và có lẽ đóng góp vào quá trình đau do thần kinh. Ngoài ra còn có các cơ chế khác ở cột sống thắt lưng, tủy sống và não đóng góp cho đau do thần kinh. Quản lý đau này là một phương pháp tiếp cận liên ngành bởi phương pháp điều trị bằng thuốc . Chiến lược điều trị mới để giảm đau do thần kinh chủ yếu là những thay đổi ở hệ thần kinh trung ương. Thuốc chống co giật và chống trầm cảm ba vòng được yêu thích nhất để giảm đau do thần kinh. Phục hồi hoàn toàn là rất khó khăn và chỉ có 40-60 % bệnh nhân phục hồi một phần. Phương thức khác mà có một số vai trò trong quản lý đau thần kinh như: yoga , massage , thiền , tập thể dục nhận thức, châm cứu và kích thích thần kinh điện qua da (Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)).

  6. Học lại sự giảm cảm giác (Sensation deficit and relearning)

  Hình ảnh cơ thể, hình dạng và kết cấu của đối tượng công nhận và tránh các đối tượng nguy hiểm là nguyên tắc của một cảm giác nguyên thủy. Kích thích cảm giác cũng được gửi phản hồi cho hệ thống vận động điều chỉnh thích hợp trong chức năng . Dây thần kinh cảm giác vỏ bên (Contra lateral somatosensory cortex) có vai trò như một đơn vị xử lý trung tâm cho gần như tất cả các chức năng này. Sau một chấn thương dây thần kinh ngoại biên một hoặc tất cả các chức năng nêu trên có thể bị suy yếu dựa vào mức độ nghiêm trọng của sự xúc phạm. Tổn thương hoàn toàn của dây thần kinh lớn hay một phần cảm giác của nó làm tắt dẫn truyền võ não bên cho đến khi phục hồi phân bổ dây thần kinh (reinnervation) sự sửa chữa được thực hiện. Trong giác quan nầy, tất cả năm chức năng cảm giác của thần kinh ngoại biên bị suy giảm. Nếu phục hồi phân bổ dây thần kinh (reinnervation) xảy ra trong cảm giác vỏ bên có vai trò là một đơn vị trung tâm của phần lớn của chức năng nầy, theo đó tổn thương thần kinh ngoại biên ở một hay tất cả các chức năng cảm giác có thể bị suy yếu dựa vào mức độ tổn thương hoàn toàn dây thần kinh chính, hay tắt một phần cảm giác của nó đến vỏ não cho đến khi đảo lại dây thần kinh (reinnervation) xảy ra . Trong cảnh này, tất cả năm chức năng cảm giác bị suy giảm. Nếu đảo lại dây thần kinh (reinnervation) gây rối loạn bề mặt vỏ cảm giác phải đối mặt với một hướng đi mới mà thường không biết rõ . đây là cơ sở phục hồi chức năng cảm giác hoặc tập cho quen ngay cả với một dây thần kinh phẫu thuật thành công.

  Hình dạng và kết cấu với học lại mở mắt và kích thích thụ thể sâu sắc bằng vật liệu thô là phương pháp hữu ích của tổ chức lại thích hợp sẽ giúp đỡ để lấy lại sự mềm mại và tầm vận động (range of motion).

  10. Chăm sóc vùng da có dây thần kinh bị đứt (denervated)

  Chườm nóng, lạnh, chăm sóc móng tay, tránh tiếp xúc thời tiết lạnh kéo dài, và cũng sử dụng nẹp đệm là khuôn góc để chăm sóc vùng da có dây thần kinh bị đứt (denervated). Da cũng nên được làm sạch bằng xà bông nhẹ và nước ấm và lau khô nhẹ nhàng, vỗ nhẹ da. Vị trí dễ bị tổn thương do độ ẩm dư thừa có thể được bảo vệ bằng bột talcum và vùng quá khô, vị trí nên dễ bị tổn thương độ ẩm nhiều và quá khô, có thể được bảo vệ bằng bột và dùng kem dưỡng da, chú ý các vùng dễ bị tổn thương gây vết loét tại các điểm tì nén cao dưới nẹp.

  Phân loại theo Sunderland

  Tổn thương thần kinh có thể được phân loại trên cơ sở các chức năng còn lại, các bệnh lý và theo mức độ nghiêm trọng của tổn thương.

  Toàn bộ hoặc không đầy đủ

  Một tổn thương thần kinh được cho là hoàn thành khi tất cả các neuron vượt qua đã bị tổn thương, phân đoạn bị gián đoạn , dẫn đến mất hoàn toàn chức năng vận động và cảm giác. Mặt khác, các tổn thương không hoàn toàn , một số neuron vẫn còn nguyên vẹn và giữ lại chức năng của chúng dẫn đến mất một phần chức năng vận động và cảm giác.

  Phân loại bệnh lý

  Seddon phân loại tổn thương dây thần kinh thành ba loại:

  không thoái hóa ngoại vi (neurapraxia) , đứt sợt trục trục thần kinh (axonotmesis) và đứt đoạn dây thần kinh (neurotmesis)

  1. Không thoái hóa ngoại vi (neurapraxia)(gián đoạn phân luồng thần kinh)

  Loại tổn thương nhẹ này thường được mô tả như là “chấn động thần kinh”. nó được đặc trưng bởi sự ngưng dẫn truyền tạm thời do hủy myelin từng đoạn của các neuron sau kéo căng hoặc bị chèn ép. bởi vì có là không có tổn thương cấu trúc các neuron, chức năng được hồi phục trong ngày hoặc tuần ngay sau khi myelin được phục hồi trong từng đoạn bị tổn thương. Một ví dụ phổ biến

  của một tổn thương là liệt tối thứ bảy (Saturday Night Palsy) xảy ra như là kết quả của thời gian dài áp lực về phía giữa của cánh tay chống lại một cạnh sắc nhọn như mặt sau của một chiếc ghế .

  2. Đứt sợt trục trục thần kinh (axonotmesis)

  Nếu một dây thần kinh bị đụng giập (contusion) làm cho có vết bầm (contuse) hoặc nghiền nát , có một sự gián đoạn các sợi trục thần kinh và được bao phủ myelin. Tuy nhiên , các mô liên kết vẫn còn được bảo tồn, phục vụ như là một kênh chữa bệnh trong tương lai hoặc tái sinh . Các phân khúc xa sợi trục đến tổn thương dây thần kinh ngoại biên, tổn thương trải qua sự thoái hóa ngược dòng (thoái hóa Wallerian), do đó cung cấp một đường dẫn cho các sợi trục thần kinh tái sinh trong quá trình chữa bệnh. Mất chức năng (vận động và cảm giác) thường sâu hơn nhiều hơn gián đoạn phân luồng thần kinh (neuropraxia). Tái sinh được cho là xảy ra với một tốc độ trung bình của 1mm/ngày. Trước đó, tổn thương gần hơn, kéo dài hơn sẽ làm để phục hồi.

  3. Đứt đoạn dây thần kinh (neurotmesis)

  Tổn thương hiện tại với mất hoàn toàn của vận động, cảm giác

  và chức năng tự chủ và thường là kết quả của một vết rách hoặc cắt ngang của các dây thần kinh. Có sự gián đoạn của các sợi trục và khuôn khổ hỗ trợ của nó, bao ngoài bó thần kinh (epineurium) và bao ngoài bó sợi thần kinh (perineurium) . Các phân đoạn sợi trục xa trải qua thoái hóa Wallerian (Wallerian degeneration) tương tự như trong đứt sợi trục thần kinh (axonotmesis) . Phục hồi chậm, phần cuối của các sợi trục thần kinh tái sinh có thể phát triển gây đau đớn.

  Phân loại theo Herthert Sedom:

  Tổn thương độ 1: không thoái hóa thần kinh ngoại vi (neurapraxia) theo phân loại của Seddon từ ‘ Neuropraxia ‘ của có một. Sự ngăn chặn (block) sự sản xuất tạm thời do hủy myelin của các dây thần kinh tại vị trí tổn thương. Phục hồi hoàn toàn xảy ra trong 6-8 tuần , sau khi phục hồi myelin (remyelination).

  Tổn thương độ 2: đứt sợi trục thần kinh (axonotmesis): Đây là kết quả một nặng hơn tổn thương hoặc chén ép, thoái hóa Wallerian được nhìn thấy, ở phần xa của tổn thương. Tái sinh sợi trục xảy ra với tỷ lệ 1 mm/ngày. việc tái sinh sợi trục phục hồi phân bổ dây thần kinh (reinnervation) bộ phận cuối của dây thần kinh cảm giác (endorgan) của chúng thông qua các ống nội mô thần kinh (endoneural) nguyên vẹn dẫn đến phục hồi hoàn toàn vận động và cảm giác.

  Tổn thương độ 3: Trong này , sự tham gia của các ống nội mô thần kinh (endoneural). Sợi trục là nặng nề hơn nhiều so với các chấn thương độ 2. Các neuron tái sinh có thể không có khả năng phục hồi phân bổ dây thần kinh (reinnervation) vận động và cảm giác của chúng , do sự tàn phá của ống nội mô thần kinh (endoneural). Việc phục hồi trước đó là sự pha trôn và không hoàn toàn.

  Tổn thương độ 4: Sẹo bên cạnh tổn thương thần kinh ngăn cản tiến trình tái sinh các neuron. Phẫu thuật thường là cần thiết cho việc phục hồi chức năng.

  Tổn thương độ 5: Đây là kết quả một cắt ngang hoàn toàn các dây thần kinh và phẫu thuật thường được yêu cầu để khôi phục lại tính liên tục của các dây thần kinh .Việc chẩn đoán tổn thương của thần kinh ngoại vi thường dựa vào lâm sàng . Tuy nhiên , các nghiên cứu dẫn truyền thần kinh có thể trở nên cần thiết để phát hiện mức độ và chiều sâu của tổn thương . Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (Brachial plexus lesions), đòi hỏi phải thăm dò, có thể được kiểm thêm với MRI. Hầu hết các tổn thương thần kinh ngoại vi có thể được điều trị thỏa đáng. Các khớp cần được tập khi các dây thần kinh là phục hồi (recovering), bài tập vận động cơ tăng cường nên được khuyến khích. Nẹp đặc biệt ( ví dụ nẹp động ngón tay) thường được khuyên nên cho thả cổ tay ở dây thần kinh hướng tâm tổn thương.

  Phân loại và chẩn đoán trong chấn thương chỉnh hình. Điều trị phẫu thuật thường bao gồm nối hoặc ghép dây thần kinh . Tuy nhiên , điều này chỉ dành riêng cho các dây thần kinh bị đứt hoàn toàn hoặc trong trường hợp các dây thần kinh không có dấu hiệu phục hồi sau 3-4 tháng điều trị bảo tồn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Điều Trị Bệnh Thần Kinh Ngoại Biên Ở Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Nghệ An
 • Bệnh Thần Kinh Ngoại Biên: Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị
 • Tai Biến Mạch Máu Não Vùng Thân Não ( Đột Quỵ Vùng Thân Não)
 • Võ Não Và Thân Não Trong Chức Năng Kiểm Soát Vận Động
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Trang 43, 44, 45 Sbt Sinh Học 7
 • Phục Hồi Chức Năng Do Tổn Thương Dây Thần Kinh Quay

  --- Bài mới hơn ---

 • Phục Hồi Chức Năng Tổn Thương Thần Kinh Trụ Theo Byt
 • Giải Phẫu: Thần Kinh Trụ
 • Bài 42. Thân Cây (Tiếp Theo)
 • Bài 42. Thân Cây (Tiếp Theo) Bai 42 Than Cay Tiep Theo Ppt
 • Phòng Trừ Sâu Đục Thân Hại Lúa
 • Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình – Bác sĩ Phục hồi chức năng – Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng

  Liệt dây thần kinh quay là một trong những liệt dây thần kinh ở chi trên thường gặp. Phục hồi chức năng liệt dây thần kinh quay đúng cách sẽ giúp bệnh nhân phục hồi khả năng vận động và cảm giác vùng cánh tay do dây thần kinh quay chi phối.

  Dây thần kinh quay là nhánh tận lớn nhất của đám rối thần kinh cánh tay, xuất phát từ bó sau được tập hợp bởi các sợi thần kinh của rễ C6, C7, C8 và T1. Dây thần kinh quay đi ở vùng cánh tay sau, sau khi đi khỏi rãnh thần kinh quay của xương cánh tay, xuống khuỷu, dây thần kinh quay sẽ chia thành hai nhánh xuống cẳng tay là nhánh nông và nhánh sâu (còn gọi là dây thần kinh gian cốt). Thần kinh quay có chức năng chi phối vận động cho các cơ duỗi và ngửa ở cánh tay, cẳng tay đồng thời chi phối cảm giác cho mặt sau cánh tay, cẳng tay và nửa ngoài mu tay.

  • Gãy xương cánh tay mới hoặc cũ
  • Đi nạng nách không đúng kỹ thuật tì ép nhiều vùng nách
  • Hạch nách hoặc phình mạch chèn ép
  • Uống nhiều rượu, gối đầu lên cánh tay và ngủ thiếp đi (Hội chứng tối thứ bảy)

  Liệt dây thần kinh quay là liệt dây thần kinh ở chi trên thường gặp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến liệt dây thần kinh quay. Trong đó, nguyên nhân gây liệt dây thần kinh quay đoạn từ nách đến khủy thường là:

  • Trật đầu trên xương quay, gãy xương, can xương
  • U mỡ, u tế bào Schwann, u xơ thần kinh, động tĩnh mạch dị dạng gây đè ép
  • Người làm các nghề nghiệp thực hiện các động tác sấp ngửa cẳng tay liên tục như nhạc trưởng, người đánh đàn violin,…

  Các nguyên nhân gây tổn thương thần kinh quay đoạn từ khuỷu đến cổ tay thường là:

  Bệnh nhân liệt dây thần kinh quay thường có dấu hiệu “bàn tay rũ cổ cò” do các nhóm cơ duỗi khuỷu, ngửa cẳng tay, duỗi cổ tay và duỗi các ngón bị yếu liệt, vị trí tổn thương dây thần kinh quay càng cao thì số cơ bị yếu liệt càng nhiều. Khi bị liệt lâu ngày sẽ xuất hiện tình trạng teo cơ, rung thớ cơ phía tay bị liệt so với bên lành. Trương lực cơ giảm, mất hoặc giảm cảm giác mặt sau cánh tay, cẳng tay và mặt ngoài mu tay. Khi khám phản xạ, bệnh nhân mất hoặc giảm phản xạ gân cơ tam đầu cánh tay và phản xạ trâm quay. Vị trí tổn thương thần kinh quay càng cao thì vùng mất cảm giác của bệnh nhân càng rộng.

  • Độ 1: nếu các sợi trục thần kinh bị ức chế, chức năng chỉ bị đình chỉ tạm thời. Hướng điều trị là bảo tồn, sau một thời gian bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn.
  • Độ 2: nếu các sợi trục thần kinh bị đứt cùng với bao myelin, nhưng vẫn còn lớp bao ngoài bó thần kinh (lớp perinevre) thì điều trị bảo tồn là lựa chọn ban đầu. Nếu sau một thời gian điều trị, bệnh nhân không có dấu hiệu phục hồi thần kinh thì tiến hành phẫu thuật thăm dò. Thưởng bệnh nhân có thể hồi phục không hoàn toàn
  • Độ 3: nếu các bó sợi thần kinh bị đứt rời hẳn, không thể phục hồi tự nhiên thì bắt buộc phải thực hiện phẫu thuật. Quá trình phục hồi tùy thuộc nhiều vào phương pháp phẫu thuật và khả năng tái phân phối thần kinh sau phẫu thuật.

  Bác sĩ điều trị sẽ dựa vào thăm khám lâm sàng và kết quả các kỹ thuật cận lâm sàng như X-quang, MRI, điện cơ đồ (EMG), khảo sát dẫn truyền thần kinh… tiến hành phân loại tổn thương thần kinh quay của bệnh nhân theo 3 mức độ. Tùy theo mức độ tổn thương sẽ có phác đồ xử lý khác nhau:

  Ngay sau khi chấn thương hoặc sau phẫu thuật, bác sĩ sẽ tiến hành bất động tay bị tổn thương của bệnh nhân, thời gian bất động tay phụ thuộc vào mức độ tổn thương và phương pháp phẫu thuật. Dựa vào tình trạng của người bệnh, bác sĩ sẽ cân nhắc có nên cho bệnh nhân tập vận động hay không, tần suất và cường độ tập như thế nào. Mang nẹp hoặc máng cổ tay trong giai đoạn này sẽ giúp hạn chế nguy cơ xảy ra biến dạng co rút “rũ cổ cò” ở bệnh nhân.

  Trong giai đoạn phục hồi, khi có dấu hiệu tái chi phối thần kinh, bệnh nhân sẽ tập mạnh cơ theo chương trình tăng tiến. Bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tập cách nhận biết đồ vật khi sờ để tái rèn luyện cảm giác. Trong giai đoạn này bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng tăng cảm giác vùng thần kinh quay chi phối, do vậy cần tập tiếp xúc với nhiều vật làm bằng các chất liệu khác nhau để giảm tình trạng tăng cảm giác.

  Trong giai đoạn mãn tính, khi quá trình tái chi phối thần kinh đã đạt đỉnh, trong các trường hợp liệt dây thần kinh quay nặng, một số chức năng vận động và cảm giác không thể phục hồi hoàn toàn. Bác sĩ sẽ tiếp tục sử dụng các dụng cụ chỉnh hình để dự phòng nguy cơ co rút cơ ở bệnh nhân. Một số dụng cụ trợ giúp chi trên có thể được sử dụng để hỗ trợ bệnh nhân trong các sinh hoạt hàng ngày.

  Để phục hồi chức năng liệt dây thần kinh quay, trong quá trình điều trị, người bệnh cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh gây tổn thương thêm cho vùng chi mất cảm giác, bảo vệ an toàn vùng thương tổn, đặc biệt là sau phẫu thuật nối thần kinh. Sau khi ra viện , bệnh nhân cần tái khám theo định kỳ để bác sĩ đánh giá mức độ tái chi phối thần kinh, điều chỉnh phương pháp tập luyện thích hợp cũng như phát hiện kịp thời các tác dụng không mong muốn.

  Em bé bại não phục hồi kỳ diệu sau ghép tế bào gốc tại Vinmec

  Quý khách hàng có nhu cầu thăm khám, điều trị có thể trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec trên toàn quốc, chi tiết liên hệ xem TẠI ĐÂY.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triệu Chứng Học Thần Kinh Quay
 • Than Hoa Là Gì? Quy Trình Sản Xuất & Ứng Dụng Của Than Hoa
 • Bán Buôn Bán Lẻ Than Củi Than Hoa Nướng Tại Hà Nội
 • Than Hoa Là Gì? Bếp Nướng Than Hoa Là Gì?
 • Lmht Ra Mắt Tính Năng Mới Thần Hỏa Khiến Các ‘boy One Champ’ Phát Cuồng
 • Có Nên Giao Cho Kiểm Toán Nhà Nước Thực Hiện Chức Năng Giám Định Tư Pháp?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyên Đề 4: Nền Hành Chính Và Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
 • Vai Trò, Vị Trí, Chức Năng Quan Trọng Của Mình Trong Bộ Máy Nhà Nước Và Trong Đời Sống Xã Hội
 • Vai Trò Của Chính Phủ Trong Nền Kinh Tế Thị Trường
 • Chính Phủ Trong Nền Kinh Tế Thị Trường
 • Giám Định Của Ngân Hàng Nhà Nước Không Có Chức Năng Giám Định Thiệt Hại?
 • Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 36 sáng ngày 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung Phiên họp.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.Ảnh Quochoi

  Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính và Ngân sách, còn một số ý kiến khác nhau về một số quy định trong dự thảo là: Phạm vi sửa đổi, bổ sung; quyền khiếu nại Báo cáo kiểm toán; về đề nghị sửa nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ thành “xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Thủ tướng Chính phủ”; bổ sung quyền của Kiểm toán Nhà nước về văn bản quy phạm pháp luật , xử lý vi phạm hành chính, giám định tư pháp; quy định về việc tránh chồng chéo giữa kiểm tra, thanh tra, kiểm toán…

  Nhiều ý kiến về việc giao quyền giám định tư pháp

  Hơn nữa, theo giải trình của Kiểm toán Nhà nước, việc ký thông tư liên tịch để tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan trong phòng, chống tham nhũng, việc xử phạt vi phạm hành chính để xử lý vi phạm của các cá nhân không phải là công chức, viên chức nên thực tế chưa phát sinh nhiều trong hoạt động kiểm toán và có thể xử lý thông qua việc ký kết các quy chế phối hợp hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

  Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các nội dung này khi sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

  Riêng đối với quy định bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp cho Kiểm toán Nhà nước như dự thảo Luật là quá rộng và chồng chéo với các cơ quan, đơn vị khác và chưa cụ thể để thực hiện. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách thống nhất với Kiểm toán Nhà nước về việc đề nghị bỏ, không bổ sung vào dự thảo Luật thẩm quyền của Kiểm toán Nhà nước trong giám định tư pháp.

  Đồng tình việc bổ sung thẩm quyền giám định tư pháp cho Kiểm toán Nhà nước, song Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị, nên đưa nội dung này vào Luật Giám định tư pháp.

  Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, nếu Kiểm toán Nhà nước thực hiện được chức năng giám định tư pháp thì “quá tốt”, song nếu giao cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện như một nhiệm vụ bắt buộc, thì khối lượng công việc của Kiểm toán Nhà nước sẽ rất nặng, không đủ sức.

  “Đây là vấn đề trọng tâm đặt ra yêu cầu sửa Luật Kiểm toán Nhà nước nêu rõ trong Nghị quyết 18-NQ/TW, đồng thời hiện nay, việc chồng chéo giữa thanh tra các cấp và Kiểm toán Nhà nước vẫn diễn ra, chưa khắc phục được”, ông Nguyễn Đức Hải nói và cho rằng các quy định trong dự thảo luật còn chung chung, chưa giải quyết được vấn đề thực tiễn đặt ra.

  Tổng kiểm toán Hồ Đức Phớc phát biểu giải trình thêm một số vấn đề

  Phát biểu về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu vấn đề: Cơ quan nào sẽ điều hòa hai cơ quan này (Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ) hay để cho hai cơ quan tự thống nhất? Theo đó, cần quy định rõ phạm vi nào Kiểm toán Nhà nước thực hiện, phạm vi nào không được làm;…

  Đồng thời, cần quy định rõ, cái gì kiểm toán viên nhà nước được truy cập vào dữ liệu của cơ quan bị kiểm toán bởi ở đây còn bí mật kinh doanh … Bởi có những quy định riêng biệt thuộc sự điều chỉnh của luật khác như Luật An ninh mạng…

  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, để giải quyết sự chồng chéo này thì trước hết Luật Kiểm toán Nhà nước phải minh định cái gì kiểm toán phải làm. Bên cạnh đó, trong thực tế vấn đề nào còn vướng mắc thì hai bên thực hiện theo cơ chế phối hợp, trường hợp không giải quyết được thì báo cáo lên cấp cao hơn.

  Ông Uông Chu Lưu cũng đồng tình với một số quan điểm đề nghị lấy kế hoạch kiểm toán được Quốc hội thông qua hàng năm làm chuẩn, các cơ quan khác căn cứ vào đó mà thực hiện để tránh chồng chéo.

  Phản ánh thực tế các địa phương kêu nhiều về vấn đề này, bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Dân nguyện cũng đề nghị cần một “trọng tài” giải quyết khi phát sinh sự chồng chéo giữa kiểm toán và thanh tra.

  Còn trong quá trình thực hiện có phát sinh thì hai bên cần theo quy chế phối hợp cũng như cần cơ quan có thẩm quyền điều hoà mà cụ thể là Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ktnn Có Chức Năng Minh Bạch Hóa Việc Sử Dụng Tiền
 • Luật Kiểm Toán Nhà Nước 2021
 • Địa Vị Pháp Lí Và Chức Năng Nhiệm Vụ Của Cơ Quan Kiểm Toán Nhà Nước Trong Sự So Sánh Quốc Tế
 • Các Bộ Phận Của Hệ Thống Chính Trị Việt Nam
 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Và Những Vấn Đề Đặt Ra
 • Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị Ở Các Tổ Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Mã Quy Trình Kiểm Soát Cho Các Nhà Quản Lý
 • Vai Trò, Trách Nhiệm Của Viện Kiểm Sát Trong Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Cơ Cấu Tổ Chức Và Cán Bộ Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa
 • Nên Mở Rộng Quyền Của Cơ Quan Kiểm Sát?
 • Nguyên Tắc Và Cơ Cấu Tổ Chức, Hoạt Động Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân
 • Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Chức Năng Kiểm Soát, Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Phần Mềm Quản Lý Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Phân Tích Chức Năng Của Đại Lý Lữ Hành?, Tìm Phần Văn Bản Có Chức Năng Gì?các Bước Để Tìm Kiếm?, Định Nghĩa Nào Đúng Với Chức Phán Sự Trong Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Phân Tích 6 Chức Năng Của Marketing Hiện Đại, Báo Cáo Kết Quả Rà Soát Kiểm Tra Công Tác Bảo Mật Số Liệu Về Công Chức Viê, Phân Tích Yếu Tố Kì ảo Trong Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Định Nghĩa Nào Đúng Với Chức Phán Sự Trong Chuyện Chức Phán Sự, Phân Tích Vị Trí Vai Trò Chức Năng Nhiệm Vụ Của Mật Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Thoi Chuc Chu Tich Cong Doan Bo Phan, Tiểu Sửluận Về Chức Năng Tổ Chức Của Quản Lý, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Phân Công Trách Nhiệm Giữa Công An Các Cấp Về Một Số Vấn Đề Trong Công Tác Tổ Chức Cán Bộ Cuar Lực L, Vai Trò Chức Năng Của Nhà Nước Trong Quản Lý Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Đơn Xin Miễm Nhiêm Chức Danh Trưởng Kiểm Soat, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng Trong Quân Đội, Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Huong Dan To Chuc Dang Ky Cong Dan Trong Do Tuoi Tham Gia Dan Quan Tu Ve, Hãy Phân Tích Khả Năng Và Hiện Trạng Phát Triển Cây Công Nghiệp Và Cây Đặc Sản Trong Vùng, Thông Tư Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân, Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Na, Khai Quát Chung Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Phân Tích Gánh Nặng Và Các Yếu Tố Liên Quan Đến Công Việc Của Điều Dưỡng Viên, Phân Tích Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Hãy Kể Tên Phần Phụ Và Chức Năng Của Tôm, Mau Danh Sach Trich Ngang To Chuc Dang Ky Cong Dan Trong Do Tuoi Tham Gia Dan Quan Tu Ve, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Hãy Kể Tên Và Chức Năng Các Bộ Phận Chính Của Máy Tính, Vị Trí Pháp Lí Và Chức Năng Của Chủ Tịch Nước, ứng Dụng Công Cụ Phân Tích Hệ Thống Môi Trường Swot Và Sa Trong Công Tác Quản Lý Môi Trường Khu Công, Phân Phối Thực Phẩm Chức Năng, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Suy Giảm Chức Năng Thận Trong Suy Tim, Dàn ý Yếu To Kì ảo Trong Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Chức Năng Quản Lý, Trình Bày So Sánh Về Vị Trí Pháp Lý Và Chức Năng Cơ Bản Của Quốc Hội, Chủ Tịch Nước, Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy, Mẫu Bản Kiểm Điểm Trong Thời Gian Giữ Chức Vụ, Quy Định Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Tổ Chức Đảng Trong Quân Đội, Tổng Quan Về Bảy Công Cụ Kiểm Soát Chất Lượng, Hãy Chứng Minh Lập Kế Hoạch Là Chức Năng Khởi Đầu Và Trọng Yếu Đối Với C, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Nang Cao Trinh Độ Năng Lực Phương Phap Tac Phong Quân Nhân Phân Đấu Xưng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thờ, Định Nghĩa Nào Đúng Với Chức Phán Sự Trong Truyện, Biên Bản Kiểm Phiếu Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Phuong Phap Day Hoc Tich Cuc Trong To Chuc Hoat Dong Vui Chơi, Hãy Chứng Minh Mối Quan Hệ Giữa Cấu Tạo Và Chức Năng Của Da, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân, Tổ Chức Cơ Quan Chính Trị Trong Quân Đội, Đơn Xin Chuyển Từ Viên Chức Thành Công Chức Cấp Xã Thành Công Chức Cấp Huyện, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức 2021, Báo Cáo Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức N, Báo Cáo Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức N, Bài Thu Hoạch Module 26 Mầm Non ứng Dụng Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Tổ Chức Vui Chơi, ứng Dụng Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Tổ Chức Hoạt Động Vui Chơi, Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Phan Tich Kha Nang Thanh Toan Cua Vinamilk Trong Nam 2021, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Đơn Xin Thôi Giứ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đờn Cơ Sở, Mẫu Đơn Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, 7 Chức Trách Trực Ban Trong Quân Đội, Quy Định 59 Về Tổ Chức Đảng Trong Quân Đội, Mẫu Bản Kiểm Điểm Công Chức, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cán Bộ Công Chức, Bản Kiểm Điểm Công Chức, Thi Công Chức Kiểm Lâm 2021, Đơn Đăng Ký Dự Thi Nâng Ngạch Công Chức, Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Công Việc, Tờ Trình Nâng Ngạch Công Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Dự Thi Nâng Ngạch Công Chức, Chức Năng Tâm Lý Của Hội Bạn Ngang Hàng Trong Sự Phát Triển Nhân Cách Của Thiêu Niên, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Chủ Tịch Công Đoànc, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Chủ Tịch Công Đoàn , Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thoi Giu Chuc Vụ Chu Tich Cong Doan Co So, Đơn Xin Thôi Dự Chức Chủ Tịch Công Đoàn,

  Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Chức Năng Kiểm Soát, Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Phần Mềm Quản Lý Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Phân Tích Chức Năng Của Đại Lý Lữ Hành?, Tìm Phần Văn Bản Có Chức Năng Gì?các Bước Để Tìm Kiếm?, Định Nghĩa Nào Đúng Với Chức Phán Sự Trong Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Phân Tích 6 Chức Năng Của Marketing Hiện Đại, Báo Cáo Kết Quả Rà Soát Kiểm Tra Công Tác Bảo Mật Số Liệu Về Công Chức Viê, Phân Tích Yếu Tố Kì ảo Trong Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Định Nghĩa Nào Đúng Với Chức Phán Sự Trong Chuyện Chức Phán Sự, Phân Tích Vị Trí Vai Trò Chức Năng Nhiệm Vụ Của Mật Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Thoi Chuc Chu Tich Cong Doan Bo Phan, Tiểu Sửluận Về Chức Năng Tổ Chức Của Quản Lý, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Phân Công Trách Nhiệm Giữa Công An Các Cấp Về Một Số Vấn Đề Trong Công Tác Tổ Chức Cán Bộ Cuar Lực L, Vai Trò Chức Năng Của Nhà Nước Trong Quản Lý Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Đơn Xin Miễm Nhiêm Chức Danh Trưởng Kiểm Soat, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng Trong Quân Đội, Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Huong Dan To Chuc Dang Ky Cong Dan Trong Do Tuoi Tham Gia Dan Quan Tu Ve, Hãy Phân Tích Khả Năng Và Hiện Trạng Phát Triển Cây Công Nghiệp Và Cây Đặc Sản Trong Vùng, Thông Tư Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân, Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Na, Khai Quát Chung Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Phân Tích Gánh Nặng Và Các Yếu Tố Liên Quan Đến Công Việc Của Điều Dưỡng Viên, Phân Tích Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Hãy Kể Tên Phần Phụ Và Chức Năng Của Tôm, Mau Danh Sach Trich Ngang To Chuc Dang Ky Cong Dan Trong Do Tuoi Tham Gia Dan Quan Tu Ve, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Hãy Kể Tên Và Chức Năng Các Bộ Phận Chính Của Máy Tính, Vị Trí Pháp Lí Và Chức Năng Của Chủ Tịch Nước, ứng Dụng Công Cụ Phân Tích Hệ Thống Môi Trường Swot Và Sa Trong Công Tác Quản Lý Môi Trường Khu Công, Phân Phối Thực Phẩm Chức Năng, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Suy Giảm Chức Năng Thận Trong Suy Tim, Dàn ý Yếu To Kì ảo Trong Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Chức Năng Quản Lý,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị
 • Một Số Vấn Đề Về Tổ Chức Bộ Máy Và Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Được Quy Định Trong Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Và Những Vấn Đề
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Khi Thực Hiện Chức Năng Thực Hành Quyền Công Tố
 • Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Đại Từ
 • Tin tức online tv