【#1】Cách Sử Dụng Chức Năng Freeze Của Excel

Áp dụng cho: Microsoft Office Excel 2003Microsoft Office Excel 2007Office Standard 2007

Đoạn hội thoại sau sẽ giải quyết giúp bạn một vẫn đề thường gặp khi làm việc với một

bảng dữ liệu quá rộng hoặc quá dài khiến bạn luôn phải dùng chức năng cuộn màn hình.

Bạn sẽ biết cách để giữ nguyên một số dòng và một số cột quan trọng để bạn có thể luôn

nhìn thấy thông tin ở trong những dòng hoặc cột này.

Dòng trên cùng hoặc cột đầu tiên ở phía bên trái của bảng luôn bị ẩn đi mỗi khi tôi cuộn

màn hình sang bên phải hoặc xuống phía dưới. Vì vậy tôi rất khó để xác định được chính xác

thông tin muốn tra cứu.

Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng chức năng giữ nguyên dòng hoặc

có những thông tin quan trọng giúp xác định thông tin về các số liệu trong bảng biểu.

Để giữ nguyên “freeze”một dòng và một cột, trước tiên bạn phải nhấp chuột vào ô nằm

ngay dưới dòng muốn giữ và ngay bên phải cột muốn giữ.

Trong bản này, tôi cần nhấp chuột vào ô B2 đúng không? B2 nằm ngay dưới dòng đâu tiên

và nằm ngay bên cạnh cột A.

Đúng. Bạn cần chắc chắn là đã chọn B2. Sau đó nhấp chuột vào mục Display , chọn

OK. Để tôi cuộn sang phải và cuộn xuống dưới…

Ồ, hàng và cột tiêu đề vẫn cố định và lúc nào tôi cũng có thể dùng để đối chiếu dữ liệu.

Nếu bạn không muốn giữa nguyên các hàng và cột này nữa, bạn chỉ cần chọn lại mục

Ở nhà tôi sử dụng phiên bản Excel 2003. Những tôi cũng muốn sử dụng chức năng này.

Bạn có thể hướng tôi cách giữ nguyên hàng và cột trong Excel 2003 được không?

Trong Excel 2003, bạn nhấp chuột vào ô nằm ngay dưới hàng cần giữ nguyên và ngay

cạnh cột cần giữ nguyên, nhấp chuột vào mục Windows và sau đó chọn Freeze Panes .

Nếu bạn không muốn giữ nguyên các dòng và cột này nữa, nhấp chuột vào Windows và