Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?

--- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh
 • Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • 5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận
 • Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước
 • Mặt trận trả lời:

  Sau Đại hội lần thứ I Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tháng 2 năm 1977), tháng 4/1977 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Thông tư hướng dẫn thành lập Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp phường, xã) ở các xã, phường, thị trấn trên phạm vi cả nước. Tháng 12/1997, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo thí điểm thành lập tổ công tác Mặt trận dưới Ủy ban Mặt trận cấp cơ sở, tức ở các khu dân cư (thí điểm tại tỉnh Hà Nam Ninh).

  Tổ công tác Mặt trận lúc ban đầu, ở những địa phương khác nhau có tên gọi khác nhau: Tổ Mặt trận, Tổ Đoàn kết, Ban Cán sự Mặt trận, Ban Chỉ đạo Mặt trận, Ban Công tác Mặt trận… Về tổ chức, một thôn, xóm, bản, làng, khóm, ấp, khu phố… thường gọi chung là khu dân cư và tương ứng có một Tổ Công tác Mặt trận. Song tùy điều kiện và cách bố trí, có nơi một khu dân cư lại có từ 2-3 Tổ Công tác Mặt trận.

  Cùng với quá trình đổi mới về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hình thức Tổ Công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng có những biến đổi và ngày càng “hội” được các yếu tố chung như tính thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát dân, khả năng bao quát,… Từ các tên gọi khác nhau như nói trên, tên gọi “Ban Công tác Mặt trận” cũng dần được định hình và có sự thống nhất chung. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội V và Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua đã thống nhất tên gọi và chính thức có một điều khoản riêng khẳng định vị trí, nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, “Ban Công tác Mặt trận được thành lập ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu phố (gọi chung là khu dân cư)” [Điều 27, Chương VI Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam].

  Cơ cấu của Ban Công tác Mặt trận bao gồm: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn cư trú tại thôn làng, tổ dân phố… đại diện chi ủy; những người đứng đầu các phân, chi hội đoàn thể thanh niên, phụ nữ…; một số người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư. Ủy ban Mặt trận cấp xã ra quyết định thành lập Ban Công tác Mặt trận, trong đó có chức danh Trưởng ban, Phó ban.

  Ban Công tác Mặt trận có chức năng phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên; phối hợp với Trưởng thôn, làng, ấp, bản, khu phố… để thực hiện 4 nhiệm vụ:

  – Trực tiếp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

  – Thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

  – Động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước.

  – Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

  Tạp chí Mặt trận

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận
 • Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Các Cấp
 • Xây Dựng Chính Quyền Cấp Xã
 • Vai Trò Quan Trọng Của Các Ban Công Tác Mặt Trận Khu Dân Cư

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư: Hướng Vào Hoạt Động Thực Chất
 • So Sánh Chức Năng Của Nhà Nước Tư Sản Với Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Bản Chất Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa (Xhcn) Việt Nam
 • Bản Chất, Chức Năng Và Hình Thức Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa (Xhcn)
 • Bộ Máy Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Theo bà thì đây là việc làm cần thiết nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử. “Để cử tri địa phương hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố luôn xác định phải đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu.

  Chính vì vậy, bất kể ngày hay đêm hễ khi nào có thời gian là chúng tôi lại tuyên truyền về cuộc bầu cử để bà con hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như quyền lợi của bản thân. Từng thành viên Ban công tác Mặt trận phân chia công việc cụ thể, rõ ràng và ai cũng có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành một cách hiệu quả nhất”, bà Liễu cho biết.

  Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư góp phần tích cực vào việc tổ chức thành công hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2022-2021.

  Tỉnh ta hiện có 1.290 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Trong những năm qua, nhìn chung các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã thực hiện tốt 4 nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ MTTQVN; thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh dân chủ cơ sở; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động lớn do MTTQ chủ trì.

  Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn. Đối với công tác tuyên truyền về bầu cử, Ban công tác Mặt trận chính là một trong những hạt nhân quan trọng ở cơ sở.

  Để đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể tạo điều kiện để nhân dân thực hiện có kết quả quyền dân chủ trực tiếp, tham gia mọi hoạt động của cộng đồng dân cư; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

  Nhằm góp phần vào thành công của cuộc bầu cử sắp tới, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc các hoạt động như: Vận động nhân dân lựa chọn, giới thiệu ứng cử viên để bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; góp ý kiến nhận xét đối với các ứng cử viên; trực tiếp đề cử đại biểu để bầu vào HĐND cấp xã; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc với đại biểu dân cử; phản ánh, kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm với đại biểu dân cử; tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào báo cáo kiểm điểm của lãnh đạo chủ chốt do HĐND xã bầu; tổ chức cho nhân dân bầu trưởng khu dân cư và trực tiếp lấy phiếu tín nhiệm đối với trưởng khu dân cư theo Thông tri 06/TTr-MTTW ngày 20-1-2005 của Mặt trận Trung ương…

  Theo ông Phạm Đức Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2022-2021, công tác tuyên truyền rất quan trọng. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử và chính quyền bám sát tiến độ của cuộc bầu cử để tổ chức tuyên truyền về Luật Bầu cử và các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử…

  Kinh nghiệm thực tế trong công tác tuyên truyền từ cuộc bầu cử khóa trước cho thấy, để cử tri nắm rõ và hiểu được các quy định của pháp luật về bầu cử, ngoài các phương tiện thông tin đại chúng, các tờ rơi, tài liệu… thì đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở mà nòng cốt là các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đóng góp vai trò rất quan trọng. Thành viên của Ban công tác Mặt trận đều là những người có uy tín, có trách nhiệm, được nhân dân tin tưởng. Họ gần dân, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân nên họ trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo các quy định của pháp luật.

  Yêu cầu đặt ra cho công tác tuyên truyền là không những làm cho cử tri nắm được các quy định của pháp luật mà còn tích cực tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử, những thành tựu của đất nước, của tỉnh trong thời gian qua; kịp thời cổ vũ tinh thần, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

  Tin rằng, với một đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở nhiệt tình, năng nổ, luôn hết mình vì việc chung sẽ góp phần tích cực để cuộc bầu cử được diễn ra thành công, tốt đẹp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ninh Bình: Phát Huy Tốt Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Các Cấp
 • Phụ Cấp Cho Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Thôn Từ Ngày 25/06/2019
 • Cổng Điện Tử Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Hưng Yên
 • Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Gd&đt Thuộc Ubnd Cấp Huyện
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ubnd Cấp Xã
 • Hiệu Quả Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Những Vấn Đề Đặt Ra Đối Với Việc Thực Hiện Công Khai, Minh Bạch Và Trách Nhiệm Giải Trình
 • Nội Dung Chức Năng Nhiệm Vụ
 • Vai Trò Của Pháp Luật Đối Với Nhà Nước Và Xã Hội ?
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự Ở Vùng Biên Giới Huyện Minh Hóa – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Vai Trò Hoạt Động Quản Lý Nhà Nước Của Lực Lượng Công An Xã Trong Phòng Ngừa Tội Phạm
 • Thiết thực hướng các phong trào, cuộc vận động về cơ sở, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của các ban công tác mặt trận, đội ngũ cán bộ mặt trận tại cơ sở…

  Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận và đoàn thể do Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội TP Hạ Long tổ chức, tháng 10/2020.

  Hoạt động của các ban công tác mặt trận tại khu dân cư là đội ngũ những cán bộ nhiệt tình, tâm huyết trong đẩy mạnh các phong trào thi đua ở cơ sở; là hạt nhân đoàn kết giúp thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, chung tay thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương.

  Tại khu phố 2, phường Trần Phú (TP Móng Cái), từ đầu năm 2022 đến nay, công tác tuyên truyền của khu phố tập trung cao độ vào nội dung vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

  Ông Nguyễn Xuân Nhi, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 2, cho biết: Chung tay phòng chống Covid-19, chúng tôi luôn nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân; tuyên truyền, khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là, nhưng cũng không hoang mang lo lắng, dẫn đến có những hành động không phù hợp, như mua lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng dự trữ quá mức, di chuyển khỏi nơi cư trú…

  Cán bộ y tế phường Trần Phú (TP Móng Cái) phối hợp lấy thông tin khai báo y tế của người dân khu phố 2 để phòng dịch Covid-19.

  Toàn tỉnh hiện có gần 1.500 thôn, bản, khu phố, tương ứng có từng đấy ban công tác mặt trận. Đây là nhân tố quan trọng để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQ trở thành nền nếp ở mỗi khu dân cư. Nhiều nội dung được cụ thể hóa, như phối hợp thống nhất hành động trong vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế…

  Công tác mặt trận còn bao gồm nhiệm vụ giám sát đầu tư cộng đồng, phối hợp hướng dẫn xây dựng quy ước ở khu dân cư; bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, công tác hòa giải ở cơ sở; huy động nguồn lực từ cộng đồng cho an sinh xã hội…

  Các ban công tác mặt trận hoạt động hiệu quả, bằng cách phát huy uy tín của các thành viên để kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Tùy theo từng đặc điểm của các khu dân cư, công tác mặt trận linh hoạt thu hút nhân dân tham gia các hoạt động tự quản, như tổ tự quản vệ sinh môi trường, tự quản bảo vệ an ninh trật tự, tổ hòa giải, tổ bình đẳng giới, tổ thanh niên tình nguyện… Đồng thời, lấy biểu dương, động viên là chính, tạo dư luận xã hội để đấu tranh, phê phán những tiêu cực, mặt xấu nảy sinh tại khu dân cư.

  Cán bộ MTTQ TX Đông Triều (phải) nắm tình hình phát triển vườn mẫu, thi đua xây dựng nông thôn mới tại xã Việt Dân.

  Theo Điều lệ MTTQ Việt Nam, ban CTMT được thành lập ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố,khu phố,khối phố … (gọi chung là khu dân cư) có nhiệm kỳ là 5 năm. Ủy ban MTTQ cấp xã ra quyết định thành lập ban CTMT, trong đó có chức danh Trưởng ban, Phó ban. Cơ cấu của ban CTMT bao gồm: Một số Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã cư trú ở khu dân cư; đại diện chi ủy; người đứng đầu của các chi hội Người cao tuổi, Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Chữ Thập đỏ, chi đoàn Thanh niên…; một số người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, tôn giáo…

  Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm vụ của các ban công tác mặt trận là phối hợp và thống nhất hành động với chi bộ, các đoàn thể nhân dân trong công tác lãnh đạo, trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND, chương trình hành động và các phong trào, cuộc vận động của MTTQ các cấp. 

  Đồng thời thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy đảng và Ủy ban MTTQ cấp xã; động viên nhân dân tham gia hoạt động tự quản, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phối hợp trong hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng…

  Do có vai trò quan trọng như vậy, nên công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban công tác mặt trận luôn được ủy ban MTTQ các cấp chú trọng, bám sát quy định của Luật MTTQ Việt Nam; trong đó, đảm bảo một chi bộ lãnh đạo trực tiếp một ban công tác mặt trận, thuận lợi cho việc tổ chức và phối hợp thống nhất hành động. Đồng thời ban hành quy chế hoạt động, lồng ghép và kết hợp nội dung hoạt động của ban công tác mặt trận với những công việc của khu dân cư và nhiệm vụ của mỗi tổ chức thành viên.

  Hằng năm, từ cấp huyện đến cấp tỉnh đều tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ hoạt động cho đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận; giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các cán bộ giỏi của các địa phương.

  Hoàng Giang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Biên Chế Các Ban Chuyên Môn Cơ Quan Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Bình
 • Giải Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Môn Công Nghệ
 • Vai Trò Của Marketing Đối Với Doanh Nghiệp Thời Đại 4.0
 • Truyền Thông Marketing Là Gì? Truyền Thông Marketing Cho Thương Hiệu
 • Truyền Thông Marketing Là Gì Và Vai Trò Của Nó Với Thương Hiệu?
 • Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh
 • Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • 5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận
 • Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước
 • Chức Năng Của Nhà Nước Là Gì ? Khái Niệm Về Chức Năng Của Nhà Nước
 • Trưởng ban công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, là người chủ tọa điều hành hoặc đồng chủ tọa các cuộc họp của thôn để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

  Với vai trò trách nhiệm của mình trong những năm qua các ông bà Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn ở 11 khu dân cư thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn đã năng nổ, nhiệt tình, đoàn kết, phối hợp đồng bộ, tạo được lòng tin của nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

  Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ 9 thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) vận động nhân dân trồng hoa hai bên đường

  Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ủy Ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Bình, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động; chủ động tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương, nhất là tham gia giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp hướng dẫn xây dựng quy ước ở khu dân cư; bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. 11/11 Trưởng ban công tác Mặt trận hoạt động có hiệu quả, thường xuyên phối hợp với tổ dân phố và các chi hội đoàn thể tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể tại địa phương.

  Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt được kết quả cụ thể: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thị trấn có 11/11 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư văn hóa”, đạt 100%; 1.324/1.335 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 99,2%; 11/11 Khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 100% gia đình ký giao ước năm 2022 và cam kết không vi phạm trật tự an toàn xã hội, mắc các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; các ban công tác Mặt trận khu dân cư đăng ký và thực hiện các mô hình tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở một số khu dân cư vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Công tác tham mưu cho chi ủy chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động còn chung chung, thiếu cụ thể. Việc nắm bắt, tổng hợp và báo cáo tình hình nhân dân. Việc triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao…

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cần có một số giải pháp cụ thể như sau:

  Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng nội dung phối hợp thống nhất hành động cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhất là cụ thể hóa nội dung nhân dân làm chủ trong cơ chế ” Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát” thành các quy chế, quy định để hướng dẫn các Ban công tác tác Mặt trận khu dân cư triển khai thực hiện.

  Hai là: MTTQ Việt Nam xã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, tăng cường chủ động sinh hoạt của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; làm tốt công tác tập hợp nhân dân tích cực tham gia, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm trên các lĩnh vực như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; toàn dân chung sức xây dựng nông thông mới; mô hình tự quản bảo vệ môi trường, an ninh trật tự… nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thường xuyên tham mưu với cấp ủy, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

  Ba là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời hòa giải các mâu thuẩn trong nhân dân; vận động nhân dân tích cực hưởng hứng xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, thôn, tổ văn hóa.

  Những hoạt động tích cực của các Ban công tác Mặt trận thị trấn Tân Bình trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2022 đã góp phần giúp Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Bình đạt được những thành tích đáng kể trong phong trào thi đua. Năm 2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Bình đã vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen thành tích trong công tác Mặt trận. Mong rằng các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền quyết tâm xây dựng Thị trấn giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

  Hà Sen

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?
 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận
 • Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Các Cấp
 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư: Hướng Vào Hoạt Động Thực Chất

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Chức Năng Của Nhà Nước Tư Sản Với Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Bản Chất Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa (Xhcn) Việt Nam
 • Bản Chất, Chức Năng Và Hình Thức Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa (Xhcn)
 • Bộ Máy Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Bản Chất Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư: Hướng vào hoạt động thực chất

  Hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư lâu nay vẫn mang tiếng là “chung chung”, “bên phụ nữ một chút, bên thanh niên một ít”, chỗ nào cũng phối hợp nhưng hiệu quả mang lại chẳng cụ thể. Phải hướng hoạt động vào thực chất, mang lại kết quả rõ ràng là yêu cầu đặt ra để thay đổi thực trạng này.

  Đó là nhận định chung của nhiều ý kiến tại hội thảo khoa học về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ngày 11.12.

  Thiết thực, cụ thể là yêu cầu đặt ra để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư.

  – Trong ảnh: Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo.

  Còn nặng hình thức

  Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.123 khu dân cư, tương ứng với mỗi khu dân cư là 1 Ban CTMT được cơ cấu 7-15 người. Thời gian qua, Ban CTMT ở các khu dân cư duy trì công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau trong giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. “Với sự kiên trì, lòng nhiệt huyết của Ban CTMT, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ chính quyền với nhiều hình thức khác nhau, góp một phần công sức vào các chương trình mục tiêu lớn của tỉnh”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Sĩ Dũng đánh giá.

  “Tôi năm nay hơn 70 tuổi, làm trưởng ban CTMT cũng đã 12 năm. Tôi thấy hội thảo khoa học này là một dịp quý để cán bộ Ban CTMT được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm. Mong rằng, tới đây, những sự kiện tương tự sẽ được tổ chức nhiều hơn, đi vào từng nội dung cụ thể để giúp thế hệ cán bộ trẻ làm tốt nhiệm vụ được giao”

  Bà HUỲNH THỊ LẸ, Trưởng ban CTMT thôn Mỹ Bình 3, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn

  Tuy nhiên, quá trình hoạt động của Ban CTMT vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn Nguyễn Quang Chín, công tác tuyên truyền, vận động; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở một số địa phương chưa thật hiệu quả và thiết thực; có nơi còn mang nặng tính hình thức. Nhiều nơi Ban CTMT chưa chủ động xây dựng được chương trình, kế hoạch công tác; hoạt động chủ yếu làm theo sự vụ, sự việc theo chỉ đạo của chi ủy, chi bộ, của Mặt trận cấp trên. Vai trò hoạt động của Ban CTMT một số nơi chưa rõ, chưa nổi và thiếu chiều sâu, sức thuyết phục nhân dân chưa cao; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân chưa hiệu quả”, ông Chín thẳng thắn nói.

  Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vân Canh Ngô Thanh Tuấn cũng cho rằng, việc nắm bắt, tổng hợp và báo cáo tình hình nhân dân, nhất là nơi tiềm ẩn phức tạp của Ban CTMT còn chưa kịp thời, chưa tham mưu được giải pháp tốt để góp phần giải quyết dứt điểm tình hình. Nền nếp hội họp, sinh hoạt theo quy định chưa đầy đủ, chất lượng hội nghị còn hạn chế, các cuộc họp ảnh hưởng đến quyền lợi như bình xét hộ nghèo, vay vốn… thì đông đủ, còn lại vắng hoe.

  Quan trọng là cái tâm!

  Vấn đề do ông Ngô Thanh Tuấn đặt ra thu hút sự quan tâm của chủ trì hội thảo – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Phi Hổ. Nhắc lại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức vừa rồi ở thôn Thắng Kiên (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) thật sự là “ngày hội”, ông Hổ muốn nghe kinh nghiệm từ Trưởng ban CTMT Phạm Thị Loan. Bà Loan cho biết, ngày hội tổ chức đúng ngày chợ phiên, nhưng có đến 430/500 người được mời có mặt, hôm sau nhiều người vắng vẫn quan tâm, muốn đóng góp chi phí tổ chức ngày hội.

  “Bà con đến không phải vì bữa cơm, mà là muốn vui niềm vui chung của cộng đồng. Thường ngày, họ ốm thì đi thăm, khó khăn thì chia sẻ, có bất hòa thì hòa giải sao cho thông… đến khi họ làm ăn khá giả mình mới vận động được chứ. Họp hành thì có người nói có người nghe, chứ phổ biến suông mà không trao đổi qua lại thì buồn ngủ lắm. Nói chung là cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải có cái tâm, nhiệt huyết và uy tín”, bà Loan khẳng định.

  Từ những chia sẻ đầy thực tế này, ông Phan Phi Hổ cho rằng, giải pháp quan trọng để Ban CTMT khẳng định chỗ đứng là phải thay đổi phương thức hoạt động theo hướng chú trọng hiệu quả thực chất, ngay cả hoạt động tuyên truyền cũng phải có đánh giá, khảo sát kết quả tác động cụ thể. Nhắc lại một số vấn đề nóng thời gian qua như bờ kè ở Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) gây khó khăn cho thuyền thúng neo đậu, đền bù đất đai ở Canh Vinh (Vân Canh), làm bãi chôn chất thải rắn ở Hoài Ân… người đứng đầu Mặt trận tỉnh yêu cầu cán bộ Mặt trận cơ sở ở trong lòng cộng đồng nên càng phải gần gũi, sâu sát, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân.

  “Các đồng chí cũng nên giảm bớt hành chính hóa, đừng coi mình là cán bộ này nọ. Phải làm sao cho bà con tin mình, nói chuyện với mình. Chế độ là một chuyện, tiền bạc có hạn nhưng lòng người thì vô hạn. Mình phải thật sự tâm huyết, sống có tình thương thì làm việc mới hiệu quả được. Như thời điểm này, các Ban CTMT phải phát huy vai trò trong quá trình khắc phục hậu quả của lũ lụt, giúp bà con ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán”, ông Hổ nhấn mạnh.

  NGUYỄN VĂN TRANG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vai Trò Quan Trọng Của Các Ban Công Tác Mặt Trận Khu Dân Cư
 • Ninh Bình: Phát Huy Tốt Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Các Cấp
 • Phụ Cấp Cho Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Thôn Từ Ngày 25/06/2019
 • Cổng Điện Tử Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Hưng Yên
 • Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Gd&đt Thuộc Ubnd Cấp Huyện
 • Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận
 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?
 • Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh
 • Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, trong nhiệm kỳ qua, kết quả nổi bật quan trọng nhất là đã thể chế hóa về tổ chức của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tại khoản 3, Điều 6 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thành lập Ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi chung là khu dân cư). Tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận do Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định”. Thực hiện quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đầu tư, coi trọng với nhiều giải pháp thiết thực, từng bước đổi mới đã góp phần quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hàng năm.

  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thống nhất nhận thức, xác định đúng vai trò, vị trí của Ban Công tác Mặt trận trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong việc thực hiện 2 cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết – Sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”… trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, trong giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng… Từ đó, tập trung kiện toàn tổ chức, hướng dẫn, điều chỉnh sắp xếp lại quy mô của các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, thành lập mới hoặc sáp nhập một số Ban Công tác Mặt trận ở những địa bàn chưa có các chi hội đoàn thể, đảm bảo một chi bộ lãnh đạo trực tiếp một Ban Công tác Mặt trận, thuận lợi cho việc tổ chức và phối hợp thống nhất hành động, đặc biệt là trong các hoạt động bề nổi. Theo thống kê, toàn quốc hiện có 105.366 thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố… trong đó số lượng Ban Công tác Mặt trận là 101.516, với phương châm thiếu thì bổ sung, yếu thì thay thế, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên hướng dẫn, kiện toàn đủ số lượng thành viên của các Ban Công tác Mặt trận từ 7 – 15 người, đảm bảo cơ cấu thành phần Ban Công tác Mặt trận theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã cư trú ở khu dân cư, đại diện chi ủy, người đứng đầu của Chi hội người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Chữ thập đỏ… chú ý mở rộng thành phần người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

  Cùng với việc sắp xếp lại quy mô của các Ban Công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng Trưởng Ban Công tác Mặt trận thông qua việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng trang bị tài liệu, tham quan mô hình, tổ chức hội nghị biểu dương Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu; tổ chức hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, động viên, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ Mặt trận tham gia, là hình thức tập huấn cán bộ Mặt trận và Trưởng Ban Công tác Mặt trận đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất việc thực hiện chế độ phụ cấp cho Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

  Cùng với việc kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động, căn cứ vào Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động Ban Công tác Mặt trận của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hầu hết các Ban Công tác Mặt trận đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, quy định cụ thể mối quan hệ và sự phân công giữa các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận, lồng ghép và kết hợp nội dung hoạt động của Ban Công tác Mặt trận với những công việc của khu dân cư và nhiệm vụ của mỗi tổ chức thành viên. Trên cơ sở 4 nhiệm vụ chủ yếu của Ban Công tác Mặt trận theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết – Sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”…, các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh ở các địa phương. Đặc biệt Ban Công tác Mặt trận ở nhiều khu dân cư đã duy trì, mở rộng thành phần, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân vì vậy ngày càng thu hút được đông đảo nhân dân tham gia các hoạt động của Ban Công tác Mặt trận.

  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

  Từ những kết quả và kinh nghiệm nhiệm kỳ qua, trước bối cảnh tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới của Ban Công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần thường xuyên quan tâm, tập huấn, hướng dẫn kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận theo quy định của Điều lệ, tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau đây:

  Về tổ chức: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức chi bộ Đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên ở khu dân cư cho phù hợp với quy mô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và phối hợp thống nhất hành động của Ban Công tác Mặt trận. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đảm bảo số lượng từ 7-15 thành viên với nhiều cá nhân tiêu biểu là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi. Tổ chức thực hiện và đảm bảo quy trình kiện toàn, củng cố Ban Công tác Mặt trận theo 4 bước:

  + Báo cáo với chi ủy về chủ trương kiện toàn, đồng thời làm việc với những cá nhân tiêu biểu, người đứng đầu các tổ chức thành viên có sự thay đổi để giới thiệu người tham gia Ban Công tác Mặt trận.

  + Làm tờ trình kèm theo danh sách người được giới thiệu tham gia Ban Công tác Mặt trận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, xã, thị trấn ra quyết định thay đổi, bổ sung.

  + Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, xã, thị trấn ban hành quyết định công nhận thành viên của Ban Công tác Mặt trận.

  + Thông báo việc thay đổi, bổ sung thành viên tại cuộc họp Ban Công tác Mặt trận.

  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh xây dựng Đề án, tham mưu, kiến nghị với cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và chức danh Trưởng Ban Công tác Mặt trận theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố; Trưởng Ban Công tác Mặt trận”, có chế độ phụ cấp hàng tháng đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận như Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố đồng thời nâng mức kinh phí hoạt động của Ban Công tác Mặt trận phù hợp với điều kiện kinh tế của từng vùng, miền, địa phương. Thường xuyên duy trì, cử cán bộ Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo cho các thành viên của Ban Công tác Mặt trận không ngừng nâng cao phương pháp và công tác vận động quần chúng, đồng thời đủ năng lực xây dựng và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động với Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố ở khu dân cư. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn đội ngũ Trưởng Ban Công tác Mặt trận hàng năm, mở rộng hình thức tổ chức hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi ở các cấp, tập trung trang bị kiến thức cho Trưởng Ban Công tác Mặt trận về 4 nội dung là: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và những nội dung chủ yếu của Pháp lệnh số 34/2007 thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCT UBTWMTTQ Việt Nam của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

  Cùng với bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thi, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần duy trì chế độ cung cấp thông tin đối với đội ngũ Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Cân đối kinh phí hoạt động để có thể cấp báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận… cho Trưởng Ban Công tác Mặt trận, quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, động viên biểu dương kịp thời gương điển hình, những cống hiến của Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

  Về hoạt động: Nhiệm vụ và nội dung hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư theo quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là: Trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân; quyết định của Ủy ban nhân dân; chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp uỷ Đảng và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước. Phối hợp thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

  Phương thức hoạt động và sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận cần bám sát vào đặc điểm của các khu dân cư, sát với các công việc triển khai ở khu dân cư, kết hợp chặt chẽ và thường xuyên với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức thành viên, sự chỉ đạo của đoàn thể cấp trên. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Công tác Mặt trận đồng thời hàng quý, 6 tháng hoặc 1 năm xây dựng chương trình công tác cụ thể với các thành viên có mục tiêu, yêu cầu, thời gian triển khai và thời gian kết thúc. Duy trì định kỳ chế độ hội họp, sinh hoạt của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, nâng cao hiệu quả phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, thực hiện tốt các quy chế phối hợp công tác, các kế hoạch liên tịch đã ký kết, tạo chuyển biến thực sự trong việc phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên ở khu dân cư trên mọi lĩnh vực hoạt động.

  Tùy theo từng đặc điểm của các khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận cần có các biện pháp, hình thức tuyên truyền, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia các chi hội, tổ hội, các đoàn thể, hướng dẫn thành lập nhiều hình thức tổ chức tự quản theo sở thích, theo ngành nghề, như: tổ tự quản vệ sinh môi trường, tổ tự quản bảo vệ an ninh, tổ hòa giải, tổ bình đẳng giới, tổ thanh niên tình nguyện… để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong khối đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Duy trì mối quan hệ giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp với các Uỷ viên Uỷ ban, các cá nhân tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí sinh hoạt dân chủ, tích cực phát huy vai trò của đảng viên, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, động viên mọi tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đề ra.

  Phương pháp công tác của Ban Công tác Mặt trận chủ yếu là kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục, kết hợp với sự hỗ trợ của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, công an khu vực, lấy biểu dương, động viên là chính, đồng thời tạo dư luận xã hội để đấu tranh, phê phán những tiêu cực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên rút kinh nghiệm qua hoạt động thực tế của các Ban Công tác Mặt trận, hàng năm tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm chung để bồi dưỡng, động viên đội ngũ cán bộ Mặt trận nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

  Vũ Dương Châu

  Trưởng ban Dân tôc, UBTƯ MTTQ Việt Nam

  ()

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Các Cấp
 • Xây Dựng Chính Quyền Cấp Xã
 • Trang Điện Tử Xã Thành Sơn Huyện Quan Hóa
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Cấp Xã
 • Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận
 • Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước
 • Chức Năng Của Nhà Nước Là Gì ? Khái Niệm Về Chức Năng Của Nhà Nước
 • Khái Niệm Chức Năng Của Nhà Nước Và Bộ Máy Nhà Nước
 • Bài 2: Chức Năng Nhà Nước
 • Trưởng ban công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, là người chủ tọa điều hành hoặc đồng chủ tọa các cuộc họp của thôn để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

  Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

  Thôn Đồng Bưởi, xã Báo Đáp hôm nay có những đổi thay tích cực. Con đường dẫn vào trong thôn đều sạch sẽ, thoáng đãng, đời sống của bà con đã được cải thiện đáng kể. Nhân dân ai cũng có ý thức chấp hành pháp luật một cách nghiêm túc, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Các vấn đề y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo đúng mức. Cuộc sống của người dân đã và đang thay đổi ngày một tốt đẹp hơn rất nhiều. Có được kết quả trên là nhờ sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và nhân dân trong xã, trong thôn, đặc biệt là sự nhiệt tình, năng nổ, luôn đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu của các Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

  Với vai trò trách nhiệm của mình trong những năm qua các ông bà Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã năng nổ, nhiệt tình, đoàn kết, phối hợp đồng bộ, tạo được lòng tin của nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

  Những năm về trước khi chưa có chủ trương của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất thuần nông, cây trồng chủ lực là cây lúa nước nên đời sống của nhân dân gặp không ít khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, kinh tế – xã hội kém phát triển. Đến khi phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động trong nhân dân, nhận thấy đây là một cơ hội không thể tốt hơn cho người dân vùng nông thôn. Với mục tiêu hết sức thiệt thực là Nhà nước hỗ trợ một phần còn lại nguồn lực được huy động trong nhân dân, trong doanh nghiệp và từ mọi thành phần kinh tế khác để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, để biến ước mơ thành hiện thực, thì công tác tuyên truyền vận động nhân dân là rất quan trọng sẽ quyết định thành công trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền đại phương và Mặt trận cấp trên nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ và thành quả của xây dựng nông thôn mới là để cho người dân hưởng lợi, người dân lại được làm chủ thể trong xây dựng nông thôn mới….

  Ông Trần Văn Thịnh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đồng Bưởi, xã Báo Đáp – huyện Trấn Yên cho biết: Thấy rõ những lợi ích thiết thực của việc xây dựng Nông thôn mới nên những người được nhân dân giao nhiệm vụ như chúng tôi đã tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận cấp trên tuyên truyền vận động, tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, truyền cảm hứng cho nhân dân hăng hái vào cuộc để biến cơ hội thành hiện thực nhằm đưa đời sống của mỗi nhà, mỗi người và toàn xã hội vươn lên thoát khỏi trói buộc của sự nghèo khó”.

  Về Đồng Bưởi hôm nay, ai cũng cảm nhận đời sống của nhân dân nơi đây được cải thiện rõ dệt. Thu nhập bình quân đầu người từ 20 đến 25 triệu đồng/người/năm 2022 thì đến nay đã tăng lên đến 45 triệu đồng/người/năm. Công ăn việc làm ngày xưa khó khăn là vậy mà bây giờ chỉ sợ không có sức mà làm. Nhà khó mấy cũng vẫn có thể nuôi được con học cao đẳng, đại học. Tất cả trẻ em đều được đến trường và không có em nào bỏ học giữa chừng. Phong trào văn hóa văn nghệ phát triển mạnh, chỉ riêng thôn đã có đến 1 đội bóng truyền hơi, 1 đội văn nghệ tham gia biểu diễn vào các dịp lễ tết phục vụ bà con. Đặc biệt nhất là kiến thức sản xuất về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi của bà con nhân dân đã được nâng cao một bước. Toàn thôn có trên 10 ha cây dâu, mỗi năm nuôi được trên 750 vòng trứng, sản lượng kén tằm đạt hơn 13.500kg, thu về trên 1 tỷ đồng và lần đầu tiên trong đời làm nghề nông bà con nhân dân được kí kết liên kết với doanh nghiệp để được trang bị thêm kiến thức về trồng dâu, nuôi tằm và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm kén tằm ổn định, thu nhập trên 2 tỷ đồng từ ươm trồng quế. Góp phần giảm tỷ lệ nghèo trong thôn chỉ còn 5%, là hộ nghèo bảo trợ. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 96%…. Hiệu quả hoạt động của Chi bộ Đảng, của Ban công tác MT thôn, ban phát triển thôn, các ngành đoàn thể, các tổ tự quản trong thôn ngày càng được nâng cao. Bà con nhân dân trong thôn sống Đoàn kết, hết lòng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, tình đoàn kết xóm làng ngày một bền chặt. Các loại quỹ nhân đạo từ thiện của địa phương được bà con thực hiện một cách tự nguyện.

  Phát huy những thành quả đã đạt được, Đồng Bưởi tiếp tục thực hiện các tiêu chí của thôn nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu chậm nhất đến năm 2022 thôn sẽ đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của địa phương là xây dựng thành công xã Báo Đáp trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới./.

  Mai Hiên-Đoàn Nga

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh
 • Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?
 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận
 • Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • 5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận
 • Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước
 • Chức Năng Của Nhà Nước Là Gì ? Khái Niệm Về Chức Năng Của Nhà Nước
 • Khái Niệm Chức Năng Của Nhà Nước Và Bộ Máy Nhà Nước
 • 1. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; phối hợp với các cơ quan nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động đảm bảo quyền và trách nhiệm của mỗi thành viên; thực hiện theo luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam; giữ mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

  2. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình hiệp thương dân chủ cử ra.

  3. Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo, theo hướng dẫn của Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam; Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế, cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

  4. Ra lời kêu gọi, vận động nhân dân trong tỉnh hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chủ trì phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,…

  5. Uỷ viên Uỷ ban có nhiệm vụ tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và thông báo kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thi hành Hiến pháp, pháp luật và thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; vận động các thành viên của MTTQ Việt Nam thực hiện đúng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia công tác Mặt trận ở nơi cư trú.

  Mối quan hệ công tác

  1. Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và UBND tỉnh là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; Quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội; Thường trực HĐND, UBND tỉnh được thực hiện theo Quy chế phối hợp.

  2. Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên cùng cấp. Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì việc hiệp thương dân chủ giữa các thành viên để bàn bạc thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương, cùng xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động, cùng nhau thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra.

  3. Quan hệ công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp huyện, thành phố là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Quan hệ giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước.

  4. Trong quan hệ với nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò người tiêu biểu, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?
 • Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận
 • Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Thái Nguyên

  --- Bài mới hơn ---

 • Mặt Trận Thực Hiện Tốt Hơn Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Quyền, Lợi Ích Hợp Pháp, Chính Đáng Của Nhân Dân
 • Tổ Chức, Hoạt Động Của Mặt Trận Và Các Đoàn Thể Chính Trị
 • Luật Hóa Chức Năng Giám Sát, Phản Biện Của Mặt Trận
 • Mình Thắc Mắc Về Chức Năng Của Mainboard
 • Mainboard Là Gì? Tìm Hiểu Kỹ Hơn Về Mainboard (Bo Mạch Chủ)
 • Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; phối hợp với các cơ quan nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động đảm bảo quyền và trách nhiệm của mỗi thành viên; thực hiện theo luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam; giữ mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

  Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên hiệp thương dân chủ cử ra.

  Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo, theo hướng dẫn của Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam; Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế, cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

  Ra lời kêu gọi, vận động nhân dân trong tỉnh hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chủ trì phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,…

  Uỷ viên Uỷ ban có nhiệm vụ tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và thông báo kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thi hành Hiến pháp, pháp luật và thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; vận động các thành viên của MTTQ Việt Nam thực hiện đúng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia công tác Mặt trận ở nơi cư trú.

  Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và UBND tỉnh là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; Quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội; Thường trực HĐND, UBND tỉnh được thực hiện theo Quy chế phối hợp.

  Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên cùng cấp. Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì việc hiệp thương dân chủ giữa các thành viên để bàn bạc thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương, cùng xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động, cùng nhau thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra.

  Quan hệ công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp huyện là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Quan hệ giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước.

  Trong quan hệ với nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò người tiêu biểu, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

  Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên

  Tác giả:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Thời Kỳ Đổi Mới
 • Gm Là Gì? Mô Tả Công Việc Của General Manager Trong Khách Sạn
 • Một Số Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Quản Trị Nhà Hàng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ, Năng Lực Đào Tạo Của Trung Tâm Đào Tạo Sát Hạch Lái Xe Phú Thọ
 • Lái Xe Văn Phòng Làm Những Công Việc Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Bến Tre

  --- Bài mới hơn ---

 • Tóm Tắt Của Chính Trị Hệ Cao Đẳng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Nhà Văn Hóa Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Kết Quả Nổi Bật Trong Xây Dựng Chính Quy Công Tác Hậu Cần Ở Quân Chủng Hải Quân
 • Nhân Viên R&d Là Gì? Chức Năng, Phân Loại Và Mô Tả Công Việc
 • Tài Liệu Bsc Phòng R&d
 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA MẶT TRẬN

  (theo quyết định số 142-QĐ/TU ngày 14/3/2016 của BTV TU)

  1. Chức năng

  Tham mưu, giúp việc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận theo quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  2. Nhiệm vụ  

  2.1 Nghiên cứu, đề xuất

  – Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo quy định. Công tác đối ngoại nhân dân.

  – Sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

  2.2 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

  – Các Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

  – Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

  2.3 Giúp Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan vững mạnh.

  2.4 Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao.

  3. Tổ chức bộ máy

  – Văn phòng

  – Ban Tổ chức

  – Ban Tuyên giáo

  – Ban Dân chủ-pháp luật

  – Ban Phong trào

  – Ban Dân tộc và Tôn giáo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Lực Lượng Bán Hàng (Field Force)
 • Công Việc Chung Của Bộ Phận Logistics
 • Kế Toán Tổng Hợp Và Những Nhiệm Vụ Cơ Bản Trong Mọi Doanh Nghiệp
 • Nguyên Tắc, Vai Trò & Nhiệm Vụ Kế Toán Công Nợ Phải Thu – Trả
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100