Top #10 ❤️ Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Công Tác Mặt Trận Thôn Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh

Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới

5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận

Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước

Chức Năng Của Nhà Nước Là Gì ? Khái Niệm Về Chức Năng Của Nhà Nước

Khái Niệm Chức Năng Của Nhà Nước Và Bộ Máy Nhà Nước

1. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; phối hợp với các cơ quan nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động đảm bảo quyền và trách nhiệm của mỗi thành viên; thực hiện theo luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam; giữ mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

2. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình hiệp thương dân chủ cử ra.

3. Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo, theo hướng dẫn của Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam; Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế, cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

4. Ra lời kêu gọi, vận động nhân dân trong tỉnh hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chủ trì phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,…

5. Uỷ viên Uỷ ban có nhiệm vụ tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và thông báo kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thi hành Hiến pháp, pháp luật và thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; vận động các thành viên của MTTQ Việt Nam thực hiện đúng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia công tác Mặt trận ở nơi cư trú.

Mối quan hệ công tác

1. Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và UBND tỉnh là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; Quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội; Thường trực HĐND, UBND tỉnh được thực hiện theo Quy chế phối hợp.

2. Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên cùng cấp. Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì việc hiệp thương dân chủ giữa các thành viên để bàn bạc thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương, cùng xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động, cùng nhau thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra.

3. Quan hệ công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp huyện, thành phố là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Quan hệ giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước.

4. Trong quan hệ với nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò người tiêu biểu, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?

Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận

Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Thái Nguyên

Mặt Trận Thực Hiện Tốt Hơn Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Quyền, Lợi Ích Hợp Pháp, Chính Đáng Của Nhân Dân

Tổ Chức, Hoạt Động Của Mặt Trận Và Các Đoàn Thể Chính Trị

Luật Hóa Chức Năng Giám Sát, Phản Biện Của Mặt Trận

Mình Thắc Mắc Về Chức Năng Của Mainboard

Mainboard Là Gì? Tìm Hiểu Kỹ Hơn Về Mainboard (Bo Mạch Chủ)

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; phối hợp với các cơ quan nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động đảm bảo quyền và trách nhiệm của mỗi thành viên; thực hiện theo luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam; giữ mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên hiệp thương dân chủ cử ra.

Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo, theo hướng dẫn của Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam; Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế, cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

Ra lời kêu gọi, vận động nhân dân trong tỉnh hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chủ trì phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,…

Uỷ viên Uỷ ban có nhiệm vụ tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và thông báo kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thi hành Hiến pháp, pháp luật và thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; vận động các thành viên của MTTQ Việt Nam thực hiện đúng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia công tác Mặt trận ở nơi cư trú.

Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và UBND tỉnh là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; Quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội; Thường trực HĐND, UBND tỉnh được thực hiện theo Quy chế phối hợp.

Quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên cùng cấp. Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì việc hiệp thương dân chủ giữa các thành viên để bàn bạc thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương, cùng xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động, cùng nhau thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra.

Quan hệ công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp huyện là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Quan hệ giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước.

Trong quan hệ với nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò người tiêu biểu, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên

Tác giả:

Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Thời Kỳ Đổi Mới

Gm Là Gì? Mô Tả Công Việc Của General Manager Trong Khách Sạn

Một Số Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Quản Trị Nhà Hàng

Chức Năng Nhiệm Vụ, Năng Lực Đào Tạo Của Trung Tâm Đào Tạo Sát Hạch Lái Xe Phú Thọ

Lái Xe Văn Phòng Làm Những Công Việc Gì?

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Bến Tre

Tóm Tắt Của Chính Trị Hệ Cao Đẳng

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Nhà Văn Hóa Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh

Kết Quả Nổi Bật Trong Xây Dựng Chính Quy Công Tác Hậu Cần Ở Quân Chủng Hải Quân

Nhân Viên R&d Là Gì? Chức Năng, Phân Loại Và Mô Tả Công Việc

Tài Liệu Bsc Phòng R&d

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA MẶT TRẬN

(theo quyết định số 142-QĐ/TU ngày 14/3/2016 của BTV TU)

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận theo quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Nhiệm vụ  

2.1 Nghiên cứu, đề xuất

– Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo quy định. Công tác đối ngoại nhân dân.

– Sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

2.2 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

– Các Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

– Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

2.3 Giúp Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan vững mạnh.

2.4 Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao.

3. Tổ chức bộ máy

– Văn phòng

– Ban Tổ chức

– Ban Tuyên giáo

– Ban Dân chủ-pháp luật

– Ban Phong trào

– Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Cục Hàng Hải Việt Nam

Lực Lượng Bán Hàng (Field Force)

Công Việc Chung Của Bộ Phận Logistics

Kế Toán Tổng Hợp Và Những Nhiệm Vụ Cơ Bản Trong Mọi Doanh Nghiệp

Nguyên Tắc, Vai Trò & Nhiệm Vụ Kế Toán Công Nợ Phải Thu – Trả

5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận

Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước

Chức Năng Của Nhà Nước Là Gì ? Khái Niệm Về Chức Năng Của Nhà Nước

Khái Niệm Chức Năng Của Nhà Nước Và Bộ Máy Nhà Nước

Bài 2: Chức Năng Nhà Nước

Chức Năng Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Thứ sáu, 06/09/2013 14:47

Tại Hội nghị lần thứ 6, Ủy ban MTTQ Việt Nam (khóa VII) ngày 5-9, tại Hà Nội, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, từ nay đến hết năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục các nội dung và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII MTTQ Việt Nam và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2013 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong đó, Mặt trận trong đó tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chính: Tiếp tục tuyên truyền, động viên nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; Tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Mặt trận sẽ cụ thể các nhiệm vụ trên bằng cách hoạt động thiết thực như: Đẩy mạnh tuyên truyền về khối đại đoàn kết dân tộc, về truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, về các phong trào thi đua, các cuộc vận động… thông qua việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với yêu cầu nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp. Triển khai nghiên cứu chuyên đề về tăng cường vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác tư tưởng nhằm củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận tiếp tục tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Rà soát, đôn đốc triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phối hợp, vận động “Quỹ vì người nghèo”, vận động nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức tốt Tháng cao điểm vì người nghèo và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội VIII MTTQ Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị 25 của Ban Bí thư TƯ Đảng, qua đó góp phần tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào cuộc sống.

Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh

Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?

Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận

Phụ Cấp Cho Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Thôn Từ Ngày 25/06/2019

Ninh Bình: Phát Huy Tốt Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Các Cấp

Vai Trò Quan Trọng Của Các Ban Công Tác Mặt Trận Khu Dân Cư

Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư: Hướng Vào Hoạt Động Thực Chất

So Sánh Chức Năng Của Nhà Nước Tư Sản Với Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa

Bản Chất Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa (Xhcn) Việt Nam

Tôi làm trưởng ban công tác mặt trận thôn tôi nghe nói sắp tới được khoán mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn = 3 lần lương cơ sở. Cho tôi hỏi có phải tôi sẽ được mức này không? Xin cảm ơn

Căn cứ Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP về công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (có hiệu lực từ ngày 25/06/2019) quy định như sau:

1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).2. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phốNgân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì đối với trường hợp của ông là trưởng ban công tác mặt trận thôn thì từ ngày 25/06/2019 khi Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực thì ông là người được hưởng lương phụ cấp khoán cho người hoạt động không chuyên trách.

Tuy nhiên mức phụ cấp này là mức khoán cho 03 chức danh bao gồm Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Do vậy căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mới có thể xác định được mức phụ cấp của từng chức danh cụ thể.

Mặt khác cần căn cứ vào đặc thù của từng xã, đối với thôn có hộ gia đình dưới 350 trở xuống thì mức phụ cấp khoán sẽ là 3.0 mức lương cơ sở, còn đối với thôn có hộ gia định từ 350 trở lên thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp khoán bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Để biết thôn của mình là thuộc loại nào thì ông cần chờ quyết định của hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì mới có thể xác nhận được mức phụ cấp mà mình sẽ được nhận.

Trân trọng!

Cổng Điện Tử Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Hưng Yên

Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Gd&đt Thuộc Ubnd Cấp Huyện

Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ubnd Cấp Xã

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Cấp Xã

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã

Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?

Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh

Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới

5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận

Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước

Mặt trận trả lời:

Sau Đại hội lần thứ I Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tháng 2 năm 1977), tháng 4/1977 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Thông tư hướng dẫn thành lập Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp phường, xã) ở các xã, phường, thị trấn trên phạm vi cả nước. Tháng 12/1997, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo thí điểm thành lập tổ công tác Mặt trận dưới Ủy ban Mặt trận cấp cơ sở, tức ở các khu dân cư (thí điểm tại tỉnh Hà Nam Ninh).

Tổ công tác Mặt trận lúc ban đầu, ở những địa phương khác nhau có tên gọi khác nhau: Tổ Mặt trận, Tổ Đoàn kết, Ban Cán sự Mặt trận, Ban Chỉ đạo Mặt trận, Ban Công tác Mặt trận… Về tổ chức, một thôn, xóm, bản, làng, khóm, ấp, khu phố… thường gọi chung là khu dân cư và tương ứng có một Tổ Công tác Mặt trận. Song tùy điều kiện và cách bố trí, có nơi một khu dân cư lại có từ 2-3 Tổ Công tác Mặt trận.

Cùng với quá trình đổi mới về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hình thức Tổ Công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng có những biến đổi và ngày càng “hội” được các yếu tố chung như tính thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát dân, khả năng bao quát,… Từ các tên gọi khác nhau như nói trên, tên gọi “Ban Công tác Mặt trận” cũng dần được định hình và có sự thống nhất chung. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội V và Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua đã thống nhất tên gọi và chính thức có một điều khoản riêng khẳng định vị trí, nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, “Ban Công tác Mặt trận được thành lập ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu phố (gọi chung là khu dân cư)” [Điều 27, Chương VI Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam].

Cơ cấu của Ban Công tác Mặt trận bao gồm: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn cư trú tại thôn làng, tổ dân phố… đại diện chi ủy; những người đứng đầu các phân, chi hội đoàn thể thanh niên, phụ nữ…; một số người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư. Ủy ban Mặt trận cấp xã ra quyết định thành lập Ban Công tác Mặt trận, trong đó có chức danh Trưởng ban, Phó ban.

Ban Công tác Mặt trận có chức năng phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên; phối hợp với Trưởng thôn, làng, ấp, bản, khu phố… để thực hiện 4 nhiệm vụ:

– Trực tiếp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

– Thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

– Động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước.

– Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

Tạp chí Mặt trận

Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận

Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Các Cấp

Xây Dựng Chính Quyền Cấp Xã

Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận

Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?

Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh

Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới

5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận

Các đại biểu về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017. Ảnh: Kỳ Anh.

Thực hiện quy định của Luật MTTQ Việt Nam, công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đầu tư, coi trọng với nhiều giải pháp thiết thực, từng bước đổi mới đã góp phần quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ các cấp hàng năm.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã thống nhất nhận thức, xác định đúng vai trò, vị trí của Ban CTMT trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, trong thực hiện hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết- Sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”… trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, trong giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng….

Từ đó tập trung kiện toàn tổ chức, hướng dẫn, điều chỉnh sắp xếp lại quy mô của các Ban CTMT ở khu dân cư, thành lập mới hoặc sáp nhập một số Ban CTMT ở những địa bàn chưa có các chi hội đoàn thể, đảm bảo một chi bộ lãnh đạo trực tiếp một Ban CTMT, thuận lợi cho việc tổ chức và phối hợp thống nhất hành động, đặc biệt là trong các hoạt động bề nổi.

Cùng với việc sắp xếp lại quy mô của các Ban CTMT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng Trưởng ban CTMT thông qua việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng trang bị tài liệu, tham quan mô hình, tổ chức hội nghị biểu dương Trưởng ban CTMT tiêu biểu; tổ chức hội thi Trưởng ban CTMT giỏi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh…

5 năm qua, hầu hết các Ban CTMT đã ban hành quy chế hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư, quy định cụ thể mối quan hệ và sự phân công giữa các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận, lồng ghép và kết hợp nội dung hoạt động của Ban CTMT với những công việc của khu dân cư và nhiệm vụ của mỗi tổ chức thành viên.

Từ những kết quả và kinh nghiệm nhiệm kỳ qua, trước bối cảnh tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới của Ban CTMT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần thường xuyên quan tâm, tập huấn, hướng dẫn kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban CTMT theo quy định của Điều lệ, tập trung vào một số giải pháp cơ bản.

Về tổ chức, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức chi bộ Đảng, Ban CTMT và các tổ chức thành viên ở khu dân cư cho phù hợp với quy mô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và phối hợp thống nhất hành động của Ban CTMT. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Ban CTMT ở khu dân cư đảm bảo số lượng từ 7-15 thành viên với nhiều cá nhân tiêu biểu là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh cần xây dựng đề án, tham mưu, kiến nghị với cấp ủy Đảng, HĐND và UBND cấp tỉnh thực hiện quy định của Luật MTTQ Việt Nam về tổ chức Ban CTMT ở khu dân cư và chức danh Trưởng Ban CTMT theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố; Trưởng Ban Công tác Mặt trận”, có chế độ phụ cấp hàng tháng đối với Trưởng ban CTMT như Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố đồng thời nâng mức kinh phí hoạt động của Ban CTMT phù hợp với điều kiện kinh tế của từng vùng, miền, địa phương.

Cùng với bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thi, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần duy trì chế độ cung cấp thông tin đối với đội ngũ Trưởng ban CTMT. Cân đối kinh phí hoạt động để có thể cấp báo Đại Đoàn Kết, Tạp chí Mặt trận… cho Trưởng ban CTMT, quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, động viên biểu dương kịp thời gương điển hình, những cống hiến của Trưởng ban CTMT ở khu dân cư.

Tùy theo từng đặc điểm của các khu dân cư, Ban CTMT cần có các biện pháp, hình thức tuyên truyền, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia các chi hội, tổ hội, các đoàn thể, hướng dẫn thành lập nhiều hình thức tổ chức tự quản theo sở thích, theo ngành nghề như tổ tự quản vệ sinh môi trường, tổ tự quản bảo vệ an ninh, tổ hòa giải, tổ bình đẳng giới, tổ thanh niên tình nguyện… để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong khối đoàn kết toàn dân ở khu dân cư.

Phương pháp công tác của Ban CTMT chủ yếu là kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục, kết hợp với sự hỗ trợ của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, công an khu vực, lấy biểu dương, động viên là chính, đồng thời tạo dư luận xã hội để đấu tranh, phê phán những tiêu cực, mặt xấu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên rút kinh nghiệm qua hoạt động thực tế của các Ban CTMT, hàng năm tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm chung để bồi dưỡng, động viên đội ngũ cán bộ Mặt trận nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư.

Toàn quốc hiện có 105.366 thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố…trong đó số lượng Ban Công tác Mặt trận là 101.516, với phương châm thiếu thì bổ sung, yếu thì thay thế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên hướng dẫn, kiện toàn đủ số lượng thành viên của các Ban CTMT từ 7-15 người, đảm bảo cơ cấu thành phần Ban CTMT theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam gồm: Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã cư trú ở khu dân cư, đại diện chi ủy, người đứng đầu của Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Chữ thập đỏ, ….chú ý mở rộng thành phần người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

Chức Năng Nhiệm Vụ Ubnd Xã Lương Hòa Lạc Chuc Nang Nhiem Vu Cua Ubnd Cap Xa Doc

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Các Cấp

Xây Dựng Chính Quyền Cấp Xã

Trang Điện Tử Xã Thành Sơn Huyện Quan Hóa

Mức Phụ Cấp Của Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Kiêm Thôn Đội Trưởng Từ 01/07/2019

Nhà Nước Là Gì? Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước Chxhcn Việt Nam

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Lịch Sử Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Bài Tập Tình Huống Môn Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật

Kho Bạc Nhà Nước Tổ Chức Bồi Dưỡng, Nâng Cao Kiến Thức Nghiệp Vụ, Kỹ Năng Chỉ Đạo, Điều Hành Cho Công Chức Lãnh Đạo

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP bổ sung Điều 14a Nghị định 92/2009/NĐ-CP như sau:

“1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).2. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phốNgân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.”

Theo đó, mức khoán phụ cấp cụ thể như sau:

Mức phụ cấp Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Mức phụ cấp trên được Ngân sách nhà nước khoán quỹ thực hiện phụ cấp cho 03 người như phân tích ở trên. Trường hợp, bạn giữ chức danh Trưởng Ban công tác mặt trận thì mức phụ cấp của bạn là được phân chia theo quỹ trên.

– Đối với phụ cấp thôn đội trưởng:

Tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định như sau:

Trân trọng!

Nâng Cao Vai Trò Của Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Trong Công Tác Giám Sát

Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Ủy Ban Nhân Dân Xã

Nhiệm Vụ Của Nhân Viên Thú Y Trên Địa Bàn Cấp Xã

Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Dân Vận Huyện Uỷ.

Tạp Chí Dân Vận Số 7/2015

Phát Huy Vai Trò Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới

5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Mặt Trận

Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước

Chức Năng Của Nhà Nước Là Gì ? Khái Niệm Về Chức Năng Của Nhà Nước

Khái Niệm Chức Năng Của Nhà Nước Và Bộ Máy Nhà Nước

Bài 2: Chức Năng Nhà Nước

Trưởng ban công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, là người chủ tọa điều hành hoặc đồng chủ tọa các cuộc họp của thôn để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thôn Đồng Bưởi, xã Báo Đáp hôm nay có những đổi thay tích cực. Con đường dẫn vào trong thôn đều sạch sẽ, thoáng đãng, đời sống của bà con đã được cải thiện đáng kể. Nhân dân ai cũng có ý thức chấp hành pháp luật một cách nghiêm túc, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Các vấn đề y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo đúng mức. Cuộc sống của người dân đã và đang thay đổi ngày một tốt đẹp hơn rất nhiều. Có được kết quả trên là nhờ sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và nhân dân trong xã, trong thôn, đặc biệt là sự nhiệt tình, năng nổ, luôn đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu của các Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Với vai trò trách nhiệm của mình trong những năm qua các ông bà Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã năng nổ, nhiệt tình, đoàn kết, phối hợp đồng bộ, tạo được lòng tin của nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Những năm về trước khi chưa có chủ trương của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất thuần nông, cây trồng chủ lực là cây lúa nước nên đời sống của nhân dân gặp không ít khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, kinh tế – xã hội kém phát triển. Đến khi phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động trong nhân dân, nhận thấy đây là một cơ hội không thể tốt hơn cho người dân vùng nông thôn. Với mục tiêu hết sức thiệt thực là Nhà nước hỗ trợ một phần còn lại nguồn lực được huy động trong nhân dân, trong doanh nghiệp và từ mọi thành phần kinh tế khác để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, để biến ước mơ thành hiện thực, thì công tác tuyên truyền vận động nhân dân là rất quan trọng sẽ quyết định thành công trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền đại phương và Mặt trận cấp trên nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ và thành quả của xây dựng nông thôn mới là để cho người dân hưởng lợi, người dân lại được làm chủ thể trong xây dựng nông thôn mới….

Ông Trần Văn Thịnh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đồng Bưởi, xã Báo Đáp – huyện Trấn Yên cho biết: Thấy rõ những lợi ích thiết thực của việc xây dựng Nông thôn mới nên những người được nhân dân giao nhiệm vụ như chúng tôi đã tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận cấp trên tuyên truyền vận động, tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, truyền cảm hứng cho nhân dân hăng hái vào cuộc để biến cơ hội thành hiện thực nhằm đưa đời sống của mỗi nhà, mỗi người và toàn xã hội vươn lên thoát khỏi trói buộc của sự nghèo khó”.

Về Đồng Bưởi hôm nay, ai cũng cảm nhận đời sống của nhân dân nơi đây được cải thiện rõ dệt. Thu nhập bình quân đầu người từ 20 đến 25 triệu đồng/người/năm 2022 thì đến nay đã tăng lên đến 45 triệu đồng/người/năm. Công ăn việc làm ngày xưa khó khăn là vậy mà bây giờ chỉ sợ không có sức mà làm. Nhà khó mấy cũng vẫn có thể nuôi được con học cao đẳng, đại học. Tất cả trẻ em đều được đến trường và không có em nào bỏ học giữa chừng. Phong trào văn hóa văn nghệ phát triển mạnh, chỉ riêng thôn đã có đến 1 đội bóng truyền hơi, 1 đội văn nghệ tham gia biểu diễn vào các dịp lễ tết phục vụ bà con. Đặc biệt nhất là kiến thức sản xuất về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi của bà con nhân dân đã được nâng cao một bước. Toàn thôn có trên 10 ha cây dâu, mỗi năm nuôi được trên 750 vòng trứng, sản lượng kén tằm đạt hơn 13.500kg, thu về trên 1 tỷ đồng và lần đầu tiên trong đời làm nghề nông bà con nhân dân được kí kết liên kết với doanh nghiệp để được trang bị thêm kiến thức về trồng dâu, nuôi tằm và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm kén tằm ổn định, thu nhập trên 2 tỷ đồng từ ươm trồng quế. Góp phần giảm tỷ lệ nghèo trong thôn chỉ còn 5%, là hộ nghèo bảo trợ. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 96%…. Hiệu quả hoạt động của Chi bộ Đảng, của Ban công tác MT thôn, ban phát triển thôn, các ngành đoàn thể, các tổ tự quản trong thôn ngày càng được nâng cao. Bà con nhân dân trong thôn sống Đoàn kết, hết lòng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, tình đoàn kết xóm làng ngày một bền chặt. Các loại quỹ nhân đạo từ thiện của địa phương được bà con thực hiện một cách tự nguyện.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Đồng Bưởi tiếp tục thực hiện các tiêu chí của thôn nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu chậm nhất đến năm 2022 thôn sẽ đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của địa phương là xây dựng thành công xã Báo Đáp trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới./.

Mai Hiên-Đoàn Nga

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh

Phát Huy Vai Trò Của Các Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư?

Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận

Kiện Toàn Tổ Chức Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Công Tác Mặt Trận Ở Khu Dân Cư

Nâng Cao Vai Trò Của Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Trong Công Tác Giám Sát

Mức Phụ Cấp Của Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Kiêm Thôn Đội Trưởng Từ 01/07/2019

Nhà Nước Là Gì? Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước Chxhcn Việt Nam

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Lịch Sử Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Bài Tập Tình Huống Môn Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật

Theo Báo cáo tại Hội nghị: Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy về việc thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”, ngay từ năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã triển khai đến MTTQ các quận, huyện và cơ sở để tổ chức thực hiện. Mặt trận TP đã kiến nghị và được UBND TP chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành TP, Chủ tịch UBND các cấp gửi danh sách CB, CC, ĐV về nơi cư trú để MTTQ cơ sở thực hiện giám sát.

Theo đánh giá của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, qua giám sát, đa số CB, CC, ĐV đang sinh hoạt, công tác tại phường, xã, thị trấn và ấp, khu phố có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, quan tâm gắn bó với nhân dân, tự giác phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người CB, CC, ĐV. Báo cáo của 24 quận, huyện cho thấy, MTTQ các phường, xã, thị trấn thuộc các quận: 2, 4, 6, 8, 11, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh và huyện Củ Chi kiến nghị Đảng ủy, chính quyền xem xét xử lý 26 trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức lối sống, sinh hoạt đảng, có biểu hiện bạo hành trong gia đình, có cử chỉ thiếu tôn trọng dân, giải quyết công việc chậm để người dân phải đi lại nhiều lần, vi phạm sinh con thứ 3, có những vi phạm về quản lý và thu chi các nguồn vốn vay từ các chương trình vay có hỗ trợ lãi suất cho người nghèo và chiếm dụng tiền bán bảo hiểm y tế, tiếp nhận hồ sơ hộ nghèo sai đối tượng và chậm giải quyết cho dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát trên vẫn còn nhiều mặt hạn chế, như: Việc tổ chức triển khai, quán triệt trong CB, CC, ĐV ở các sở, ban ngành TP chưa được quan tâm đúng mức, còn một bộ phận chưa nhận thức được mình chịu giám sát; chưa có hình thức giới thiệu CB, CC, ĐV về địa phương để MTTQ giám sát; việc thực hiện giám sát hành vi không trung thực trong kê khai tài sản không thực hiện được do CB, CC, ĐV chỉ kê khai và công khai nơi công tác, làm việc, người dân không thể phát hiện hay kiến nghị xử lý đối với những trường hợp vi phạm; vẫn còn một bộ phận cán bộ MTTQ, đoàn thể và nhân dân chưa thực sự quan tâm đến công tác giám sát này hoặc có tư tưởng ngại đụng chạm, e dè, nể nang…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Một số ý kiến khác cho biết, hiện nay Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố đang phải gánh thêm nhiệm vụ Trưởng Ban Vận động ở khu dân cư, với chức năng là vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện việc tổ chức cho nhân dân giam sát CB, CC, ĐV trên địa bàn khu dân cư. Đó là những khối lượng công việc lớn, khó đảm đương nổi. Do vậy, đề nghị chuyển giao chức năng Trưởng Ban Vận động này để chính quyền thực hiện, vì đây là phong trào do chính quyền phát động, để giảm bớt gánh nặng công việc, và tập trung vào nhiệm vụ chính.

Bên cạnh đó, để phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận khu phố, Mặt trận các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở ngang tầm, chủ động bồi dưỡng cán bộ Mặt trận thông qua hoạt động thực tiễn để đúc kết kinh nghiệm trong thực hiện công tác giám sát, đồng thời quan tâm đề nghị cấp ủy Đảng, lãnh đạo cấp ủy khu phố tăng cường hướng dẫn các đoàn thể khu phố, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ do phường định hướng và hướng dẫn hoạt động.

Các đại biểu cũng kiến nghị: Khi có giám sát đảng viên tại khu dân cư, khi phát hiện vi phạm, Mặt trận nên có công văn gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý đảng viên đó, chú không chỉ góp ý. Làm như vậy mới tạo được ý thức chấp hành pháp luật của đảng viên, tránh trường hợp Mặt trận giám sát mà cho ý kiến nhận xét lại là Bí thư Chi bộ khu phố, như vậy sẽ không đảm bảo tính khách quan. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, đồng loạt các đơn vị thực hiện giới thiệu cán bộ, công chức không phải là đảng viên về địa phương để khu phố giám sát, tránh trường hợp vào dịp nhận xét mới gửi công văn giới thiệu.

Lê Mây

Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Ủy Ban Nhân Dân Xã

Nhiệm Vụ Của Nhân Viên Thú Y Trên Địa Bàn Cấp Xã

Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Dân Vận Huyện Uỷ.

Tạp Chí Dân Vận Số 7/2015

Quy Chế Hoạt Động, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Của Ban Dân Vận Quận Ủy Ba Đình

🌟 Home
🌟 Top