Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Kinh Tế

--- Bài mới hơn ---

 • Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Kt
 • Kinh Tế Du Lịch Là Gì? Các Lĩnh Vực Kinh Tế Du Lịch Hiện Nay
 • Phát Triển Kinh Tế Du Lịch Từ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin
 • Phân Tích Về Lĩnh Vực Du Lịch
 • Vai Trò Điều Tiết Kinh Tế Vĩ Mô Của Nhà Nước Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa
 • – Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường.

  – Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường tại địa phương;

  – Kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường;

  – Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân.

  II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban:

  + Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban, thay mặt Ban ký các văn bản do Ban phát hành;

  + Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và chủ trì cuộc họp của Ban, chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban;

  + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân;

  + Tham dự các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân triệu tập; thay mặt Ban tham dự các cuộc họp bàn về lĩnh vực Ban phụ trách do Uỷ ban nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở địa phương mời;

  + Tổ chức việc giám sát, khảo sát của Ban;

  + Trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặc Điểm Pháp Lí Của Các Khu Kinh Tế Đặc Biệt
 • Astrocytes Những Chức Năng Nào Làm Cho Các Tế Bào Thần Kinh Đệm Này Đáp Ứng? / Khoa Học Thần Kinh
 • 5 Nhiệm Vụ Chính Của Ban Kinh Tế Trung Ương
 • Ban Kinh Tế Trung Ương
 • Đổi Mới Về Nhận Thức Và Có Tư Duy Mới Về An Ninh Kinh Tế
 • Chức Năng Của Ban Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hội Đồng Nhân Dân Xã Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Đề Tài: Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã Huyện Hoài Đức, Hay
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Hđnd Huyện
 • Đề Tài: Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện
 • Chức năng của ban kinh tế – xã hội của Hội đồng nhân dân xã . Các lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân. Cơ cấu Hội đồng nhân dân cấp xã.

  Hiện nay, nước ta có ba cấp cơ quan hành chính nhà nước là cấp xã, phường, thị trấn, cấp quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, cấp tỉnh. Trong đó thì cấp xã là cấp cơ sở bao gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thì hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực cao nhất ở cấp xã. Chức năng của ban kinh tế – xã hội của Hội đồng nhân dân xã . Các lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân. Cơ cấu Hội đồng nhân dân cấp xã.Trong phạm vi này thì chúng tôi sẽ giải đáp những vướng mắc trên.

  Theo quy định của pháp luật thì hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân xã.

  Hội đồng nhân dân ban hành các quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã trong phạm vi chức năng của mình. Tổ chức việc b ầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

  Hội đồng nhân dân xã có quyền quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

  Có nhiệm vụ thì giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

  Theo quy định của pháp luật thì có nhiệm vụ lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định của pháp luật.

  Có nhiệm vụ bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

  Có nhiệm vụ bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

  1. Chức năng của ban kinh tế – xã hội

  + Ngoài ra, ban kinh tế xã hội còn thực hiện các chức năng tổ chức khảo sát các tình hình của địa phương về việc thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngân sách, giáo dục, thể dục, thể thao, văn hóa thông tin, tài nguyên và môi trường, khoa học công nghệ, đời sống nhân dân theo nhiệm vụ quyền hạn của mình.

  + Ban kinh tế còn có chức năng kiến nghị với hội đồng nhân dân về những vấn đề thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, tài nguyên và môi trường.

  + Sau đó ban kinh tế báo cáo các kết quả hoạt động giám sát với cơ quan thường trực của hội đồng nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

  2. Các lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân

  Theo quy định của pháp luật thì có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

  Có nhiệm vụ thực hiện việc tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

  Có trách nhiệm ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

  Theo quy định của pháp luật thì ban pháp chế của Hội đồng nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

  Hiện nay, pháp luật quy định ban kinh tế – xã hội của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo ở địa phương trong phạm vi trách nhiệm của mình.

  3. Cơ cấu Hội đồng nhân dân cấp xã

  Cơ cấu của hội đồng nhân dân xã gồm các đại biểu hội đồng nhân dân do các cử tri ở cấp xã bầu ra theo quy định của pháp luật.

  Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

  + Tổng số đại hội nhân dân ở các xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ một nghìn dân trở xuống được bầu mười lăm đại biểu;on

  + Tổng số các đại biểu Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến ba nghìn dân được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên ba nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu;

  + Ngoài ra thì các xã thuộc trường hợp còn lại thì có từ bốn nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu.

  Cơ cấu của hội đồng nhân dân thông thường bên thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

  Xin hỏi quý công ty: Trong Hội đồng nhân dân xã hiện nay có ban kinh tế- xã hội và ban pháp chế. Tôi muốn hỏi theo Luật thì ban kinh tế – xã hội có chức năng, thẩm quyền xem sổ sách, chứng từ của kế toàn ngân sách không? Rất mong sớm nhận được câu trả lời phản hồi từ phía quý công ty. Trân trọng cảm ơn!

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Luật tổ chức chính quyền địa phương 2022

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2022 về cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân xã như sau:

  “3. Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế – xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân xã do Hội đồng nhân dân xã quyết định. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân xã hoạt động kiêm nhiệm.”

  Đồng thời, theo quy định tại khoản 6 Điều 108 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2022 về các lĩnh vực phụ trách của các ban thuộc Hội đồng nhân dân:

  “6. Ban kinh tế – xã hội của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo ở địa phương.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hệ Điều Hành Android Qua Các Phiên Bản Cập Nhật.
 • Tin Học De Kiem Tra Doc
 • Hãy Nhận Xét Ưu Và Nhược Điểm Của Các Hệ Điều Hành Windows, Linux Và Unix.
 • Tổng Quan Hệ Điều Hành Unix
 • Unix Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Các Hệ Điều Hành Unix Và Linux
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Đoàn Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Giám Đốc Công An Tỉnh Làm Việc Với Phòng Cảnh Sát Kinh Tế
 • Nhiệm Vụ, Cơ Cấu Tổ Chức Của Viện Kinh Tế Xây Dựng
 • Phím Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • #1 Phòng Học Đa Năng Là Gì ? Tại Sao Phải Sử Dụng Phòng Học Đa Năng ?
 • Phòng Ban Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn kinh tế – quốc phòng

  Page Content

  Ngày 19/3/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế – quốc phòng.

  Nghị định này quy định về xây dựng Khu kinh tế – quốc phòng; tổ chức và quản lý hoạt động của Đoàn kinh tế – quốc phòng; cơ chế đầu tư, tài chính và chính sách đối với các đối tượng tham gia xây dựng Khu kinh tế – quốc phòng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng và quản lý Khu kinh tế – quốc phòng.

  Theo đó Nghị định quy định chức năng của Đoàn kinh tế – quốc phòng là đơn vị quân đội thực hiện đồng thời chức năng chiến đấu, công tác và lao động sản xuất; kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng theo quy định của pháp luật;

  Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tạo tiền đề để nhân dân ổn định đời sống nơi đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo thuộc địa bàn chiến lược; làm công tác dân vận, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh; điều phối các hoạt động trên biển, đảo trên địa bàn được giao; tổ chức các hoạt động kinh tế, di dân, ổn định dân cư, bảo vệ môi trường và sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống;

  Quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và chỉ huy tác chiến hiệp đồng theo kế hoạch.

  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 5 năm 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Cụ Điều Tiết Kinh Tế Vĩ Mô Quan Trọng Của Chính Phủ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Bql
 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế
 • Phòng Kinh Tế Kế Hoạch
 • Kinh Tế Vi Mô Là Gì? Một Số Khái Niệm Cơ Bản Của Kinh Tế Học Vi Mô
 • Quyết Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Đồn

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Hướng Dẫn Ôn Tập Môn Kinh Tế Chính Trị Mác
 • Tạo Lập Môi Trường Kinh Doanh Thuận Lợi Cho Kinh Tế Tư Nhân Phát Triển
 • Chức Năng Tạo Lập Môi Trường Cho Các Hoạt Động Kinh Tế Của Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế.liên Hệ Thực Tiễn Trong Lĩnh Vực Đầu Tư Ở Vn
 • Vai Trò Chủ Đạo Của Kinh Tế Nhà Nước
 • Phát Huy Vai Trò Của Đoàn Kinh Tế
 • Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  Thứ nhất, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 63, Điều 64 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (trừ điểm q khoản 2 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP).

  Thứ hai, nhiệm vụ, quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền hoặc giao Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Trưởng ban do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

  Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.

  Biên chế công chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức của tỉnh và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Số lượng người làm việc: Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư được quyết định số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Sau 3 năm triển khai mô hình thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

  Bạn đang đọc bài viết Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Hải Phòng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Hà Tĩnh
 • Đặc Khu Kinh Tế Là Gì?
 • Vai Trò Và Chức Năng Của Công Ty Chứng Khoán
 • Thị Trường Chứng Khoán (Stock Market) Là Gì? Chức Năng Và Phân Loại
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Hải Phòng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Đồn
 • Đề Cương Hướng Dẫn Ôn Tập Môn Kinh Tế Chính Trị Mác
 • Tạo Lập Môi Trường Kinh Doanh Thuận Lợi Cho Kinh Tế Tư Nhân Phát Triển
 • Chức Năng Tạo Lập Môi Trường Cho Các Hoạt Động Kinh Tế Của Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế.liên Hệ Thực Tiễn Trong Lĩnh Vực Đầu Tư Ở Vn
 • Vai Trò Chủ Đạo Của Kinh Tế Nhà Nước
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

  Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có trụ sở riêng và Văn phòng Đại diện Ban Quản lý đặt tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trường Trung cấp nghề Thủy Nguyên, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Tư vấn dịch vụ đầu tư, Ban Quản lý Dự án hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư.

  Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã quy định rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng như sau:

  A. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất (sau đây gọi chung là khu công nghiệp):

  1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố:

  a) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý;

  b) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn và Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý;

  c) Dự thảo Đề án thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

  đ) Dự thảo Đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế;

  e) Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, phát triển nguồn nhân lực và vốn đầu tư phát triển;

  g) Dự thảo quyết định, chỉ thị, văn bản; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định pháp luật.

  2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

  a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;

  b) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực khu công nghiệp, khu kinh tế.

  3. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế;

  4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khu công nghiệp, khu kinh tế sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  5. Về quản lý đầu tư:

  a) Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

  b) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố theo Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

  c) Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế tới Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

  6. Về quản lý môi trường:

  a) Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố);

  b) Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường và của Ủy ban nhân dân quận, huyện (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện);

  c) Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;

  d) Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo pháp luật về bảo vệ môi trường.

  7. Về quản lý quy hoạch và xây dựng:

  a) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;

  b) Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  c) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố;

  d) Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

  8. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh và xã hội tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 cụ thể như sau:

  a) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố;

  b) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

  c) Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện;

  d) Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố;

  đ) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

  e) Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong KCN, KKT theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

  g) Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

  h) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế, bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

  9. Về quản lý thương mại:

  a) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN, KKT theo hướng dẫn của Bộ Công thương;

  c) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại KCN, KKT theo hướng dẫn của Bộ Công thương;

  d) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong KCN, KKT theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công thương.

  10. Về quản lý đất đai, bất động sản:

  a) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;

  b) Ban Quản lý thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về đất đai quy định tại Điều 151 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

  11. Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền, hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có thẩm quyền.

  12. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác:

  a) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

  b) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;

  c) Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, môi trường, lao động, thương mại, xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý; tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;

  d) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố;

  đ) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

  g) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khu kinh tế;

  h) Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

  B. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý đối với Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

  Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại Điều A quy định này, Ban Quản lý còn có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  1. Xây dựng, trình UBND thành phố để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền:

  – Phương án phát hành trái phiếu công trình; phương án huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong khu kinh tế.

  2. Xây dựng và trình các Bộ, ngành và UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện:

  a) Quy hoạch chi tiết xây dựng các phân khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong khu kinh tế trình UBND thành phố phê duyệt;

  c) Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại khu kinh tế trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật;

  3. Ban Quản lý chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

  a) Thuê tư vấn nước ngoài thực hiện: Dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế; quy hoạch chi tiết các khu chức năng như khu du lịch, khu đô thị và khu phi thuế quan trong khu kinh tế.

  b) Quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại khu kinh tế theo ủy quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố;

  c) Ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C theo ủy quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố; trực tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA;

  d) Quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển khu kinh tế thuộc thẩm quyền; quản lý đầu tư, xây dựng đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước tại khu kinh tế thuộc thẩm quyền; quản lý và thực hiện việc thu, chi hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật.

  e) Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  g) Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, mặt nước và thực hiện việc quản lý đất đai trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đất đai.

  h) Trên cơ sở quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố và của pháp luật về đầu tư và đất đai, quyết định mức thu tiền sử dụng, tiền thuê và mức miễn giảm đối với đất, mặt nước chuyên dùng cho từng dự án đầu tư áp dụng đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất không qua đấu giá hoặc đấu thầu quyền sử dụng đất.

  k) Thu phí hoặc lệ phí sử dụng các công trình hạ tầng, tiện ích công cộng trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Hà Tĩnh
 • Đặc Khu Kinh Tế Là Gì?
 • Vai Trò Và Chức Năng Của Công Ty Chứng Khoán
 • Thị Trường Chứng Khoán (Stock Market) Là Gì? Chức Năng Và Phân Loại
 • Bản Chất Và Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Tuyên Giáo Xã Đông Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Ban Tuyên Giáo Trung Ương
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Nghệ An
 • Điều Chỉnh Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Hđnd Xã Để Tránh Hình Thức
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Văn Phòng Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh
 • 1.1- Chức năng

  Ban Tuyên giáo Đảng uỷ có chức năng là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ phường trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, có chức năng: chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, tổng kết thực tiễn về công tác chính trị – tư tưởng, văn hoá – văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng, dư luận xã hội, biên soạn tin, bài viết.

  1.2- Nhiệm vụ

  Giúp Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức và sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

  Giúp Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội; là Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy.

  Giúp Đảng ủy xây dựng kế hoạch công tác tư tưởng của chi bộ, Đảng bộ trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Tuyên giáo vừa xây dựng kế hoạch vừa trực tiếp tác nghiệp trên các lĩnh vực sau:

  + Giữ vai trò trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Tuyên giáo cùng với mạng lưới cộng tác viên từ xã đến thôn, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội…là lực lượng quan trọng trong công tác giáo dục cán bộ, đảng viên làm theo Điều lệ Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

  + Phát hiện kịp thời những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh để tham mưu giúp Đảng ủy các biện pháp giải quyết. Phát hiện kịp thời gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền và nhân rộng trong Đảng, trong nhân dân.

  + Hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra các lực lượng trong xã, thôn…thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng.

  + Trực tiếp chỉ đạo về nội dung chính trị, tư tưởng của các tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên truyền của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội văn nghệ, đài truyền thanh, nhà văn hóa, thư viện, tủ sách, bản tin,…

  + Hướng dẫn nội dung sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất của Đảng bộ, chi bộ.

  Tham mưu cho Đảng ủy ủy về kế hoạch, nội dung tiến hành thường xuyên cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” về tư tưởng, văn hóa, lối sống…

  1.1- Chức năng

  Ban Tuyên giáo Đảng uỷ có chức năng là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ phường trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, có chức năng: chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, tổng kết thực tiễn về công tác chính trị – tư tưởng, văn hoá – văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng, dư luận xã hội, biên soạn tin, bài viết.

  1.2- Nhiệm vụ

  Giúp Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức và sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

  Giúp Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội; là Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy.

  Giúp Đảng ủy xây dựng kế hoạch công tác tư tưởng của chi bộ, Đảng bộ trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Tuyên giáo vừa xây dựng kế hoạch vừa trực tiếp tác nghiệp trên các lĩnh vực sau:

  + Giữ vai trò trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Tuyên giáo cùng với mạng lưới cộng tác viên từ xã đến thôn, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội…là lực lượng quan trọng trong công tác giáo dục cán bộ, đảng viên làm theo Điều lệ Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

  + Phát hiện kịp thời những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh để tham mưu giúp Đảng ủy các biện pháp giải quyết. Phát hiện kịp thời gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền và nhân rộng trong Đảng, trong nhân dân.

  + Hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra các lực lượng trong xã, thôn…thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng.

  + Trực tiếp chỉ đạo về nội dung chính trị, tư tưởng của các tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên truyền của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội văn nghệ, đài truyền thanh, nhà văn hóa, thư viện, tủ sách, bản tin,…

  + Hướng dẫn nội dung sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất của Đảng bộ, chi bộ.

  Tham mưu cho Đảng ủy ủy về kế hoạch, nội dung tiến hành thường xuyên cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” về tư tưởng, văn hóa, lối sống…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nông Dân Tỉnh Nam Định
 • 5 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Phát Triển Hội Nông Dân Việt Nam
 • Điều Lệ Hội Nông Dân Việt Nam
 • Vị Trí Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Hệ Thống Chính Trị Và Đời Sống Xã Hội
 • Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam 2022, Luật Số 75/2015/qh13 2022
 • 5 Nhiệm Vụ Chính Của Ban Kinh Tế Trung Ương

  --- Bài mới hơn ---

 • Astrocytes Những Chức Năng Nào Làm Cho Các Tế Bào Thần Kinh Đệm Này Đáp Ứng? / Khoa Học Thần Kinh
 • Đặc Điểm Pháp Lí Của Các Khu Kinh Tế Đặc Biệt
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Kinh Tế
 • Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Kt
 • Kinh Tế Du Lịch Là Gì? Các Lĩnh Vực Kinh Tế Du Lịch Hiện Nay
 • Quyết định số 161-QĐ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 28/12/2012 đã quy định các nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Kinh tế Trung ương, do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban.

  Cụ thể, quyết định nêu rõ chức năng của Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội.

  Tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương gồm 8 đơn vị, trong đó có 6 vụ chức năng, được giao thực hiện 5 nhiệm vụ chính.

  Thứ hai, thẩm định các đề án về kinh tế – xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

  Thứ ba, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách về kinh tế-xã hội; chủ trì hoặc tham gia sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định,… của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế – xã hội.

  Ban Kinh tế Trung ương sẽ giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững theo chương trình, kế hoạch và phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

  Thứ tư, tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, ở khối các cơ quan kinh tế – xã hội theo phân công, phân cấp.

  Thứ năm, thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

  Được ban hành cùng ngày với quyết định này, Quyết định số 159-QĐ/TW của Bộ Chính trị cũng xác định, Ban Nội chính Trung ương – do ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban – được xác định là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Kinh Tế Trung Ương
 • Đổi Mới Về Nhận Thức Và Có Tư Duy Mới Về An Ninh Kinh Tế
 • Đổi Mới Tư Duy, Cách Làm, Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Cục An Ninh Kinh Tế
 • Dấu Ấn Của Cục An Ninh Kinh Tế Trong Một Nhiệm Kỳ
 • Thẩm Quyền Của Công An An Ninh Kinh Tế
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Hà Tĩnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Hải Phòng
 • Quyết Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Đồn
 • Đề Cương Hướng Dẫn Ôn Tập Môn Kinh Tế Chính Trị Mác
 • Tạo Lập Môi Trường Kinh Doanh Thuận Lợi Cho Kinh Tế Tư Nhân Phát Triển
 • Chức Năng Tạo Lập Môi Trường Cho Các Hoạt Động Kinh Tế Của Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế.liên Hệ Thực Tiễn Trong Lĩnh Vực Đầu Tư Ở Vn
 • được quy định tại Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

  Bản Quản lý KKT có Trưởng ban, Phó Trưởng ban; 8 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Văn phòng đại diện tại Khu công nghiệp Hạ Vàng; Văn phòng đại diện tại Khu công nghiệp Gia Lách; Ban Quản lý Cửa khẩu; Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế Hà Tĩnh; Trung tâm Dịch vụ hạ tầng Khu Kinh tế Hà Tĩnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực Khu Kinh tế Hà Tĩnh.

  – Cấp, điều chỉnh, quản lý, thu hồi các loại giấy chứng nhận, giấy phép, chứng chỉ:

  + Đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, quản lý, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào KKT, KCN thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư ;

  + Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D cho các doanh nghiệp đóng tại Khu Kinh tế Vũng Áng;

  + Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại Khu Kinh tế Vũng Áng;

  + Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho các nhà đầu tư khi có yêu cầu theo quy định;

  + Cấp, gia hạn giấy phép xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư trong KKT, KCN do Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

  + Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trong Khu kinh tế Vũng Áng.

  Thực hiện theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các Bộ, ngành và UBND tỉnh các nhiệm vụ:

  + Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh trong KKT, KCN đối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài.

  + Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho người lao động là công dân nướ c ngoài vào làm việc trong Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các KCN; đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể; tiếp nhận thang lương, bảng lương, định mức lao động; đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong KCN, KKT.

  + Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế trong KKT, KCN.

  + Quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại KKT, KCN khi có ủy quyền của UBND tỉnh; ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C.

  – Quản lý đầu tư xây dựng trong KKT, KCN

  – Quản lý tài nguyên – môi trường

  – Quản lý các hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

  – Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KKT, KCN; đánh giá hiệu quả đầu tư trong KKT, KCN;

  – Tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KKT, KCN

  Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế: Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng; Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 03/07/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Nguyễn Thị Lan).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặc Khu Kinh Tế Là Gì?
 • Vai Trò Và Chức Năng Của Công Ty Chứng Khoán
 • Thị Trường Chứng Khoán (Stock Market) Là Gì? Chức Năng Và Phân Loại
 • Bản Chất Và Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán
 • Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán
 • Quyết Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Đồn

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giảng Quản Trị Nhân Lực
 • Top 5 Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự Tốt Nhất Hiện Nay
 • Mô Hình Quản Lý Nguồn Nhân Lực Hiện Đại Nhất Hiện Nay * Mcg Management Consulting
 • Vai Trò Và Chức Năng Của Quản Trị Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp
 • Khái Niệm Quản Trị Chất Lượng Dịch Vụ Và Những Điều Cần Biết
 • (Dân Việt) Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn (Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban do 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

  Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Nội dung Quyết định cũng nêu rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý. Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý được quy định tại Điều 63, Điều 64 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (trừ điểm q khoản 2 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP). Nhiệm vụ, quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền hoặc giao Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Về cơ cấu tổ chức và biên chế, Ban Quản lý gồm Trưởng ban và không quá 2 Phó Trưởng ban. Trưởng ban do 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.

  Biên chế công chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức của tỉnh và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Số lượng người làm việc: Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư được quyết định số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Sau 3 năm triển khai mô hình thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Hỏi Ôn Tập Môn Quản Lý Kinh Tế
 • Chức Năng Chung Của Quản Lí Kinh Tế
 • Quản Trị Kinh Doanh Là Gì? Tìm Hiểu Chi Tiết Về Ngành Này Nhé
 • Tổ Chức Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Xây Dựng Là Gì? Khái Niệm Và Sơ Đồ Cấu Trúc
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Kho Vận
 • Ser: Phục Hồi Chức Năng Kinh Tế Xã Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Vị Trí, Đối Tượng, Phương Pháp Và Chức Năng Của Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Và Ý Nghĩa Việc Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa
 • Vị Trí, Đối Tượng, Phương Pháp, Chức Năng Của Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Chuong1 Ppt
 • Vị Trí, Đối Tượng, Phương Pháp, Chức Năng Của Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
 • Quyết Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
 • SER có nghĩa là gì? SER là viết tắt của Phục hồi chức năng kinh tế xã hội. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Phục hồi chức năng kinh tế xã hội, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Phục hồi chức năng kinh tế xã hội trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của SER được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài SER, Phục hồi chức năng kinh tế xã hội có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

  SER = Phục hồi chức năng kinh tế xã hội

  Tìm kiếm định nghĩa chung của SER? SER có nghĩa là Phục hồi chức năng kinh tế xã hội. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của SER trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của SER bằng tiếng Anh: Phục hồi chức năng kinh tế xã hội. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

  Như đã đề cập ở trên, SER được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Phục hồi chức năng kinh tế xã hội. Trang này là tất cả về từ viết tắt của SER và ý nghĩa của nó là Phục hồi chức năng kinh tế xã hội. Xin lưu ý rằng Phục hồi chức năng kinh tế xã hội không phải là ý nghĩa duy chỉ của SER. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của SER, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của SER từng cái một.

  Ý nghĩa khác của SER

  Bên cạnh Phục hồi chức năng kinh tế xã hội, SER có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của SER, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Phục hồi chức năng kinh tế xã hội bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Phục hồi chức năng kinh tế xã hội bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Thanh Trì? Số Điện Thoại, Địa Chỉ Của Bhxh Huyện Thanh Trì, Hà Nội
 • Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Phúc Thọ? Số Điện Thoại, Địa Chỉ Của Bhxh Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
 • Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Ba Vì? Số Điện Thoại, Địa Chỉ Của Bhxh Huyện Ba Vì, Tp Hà Nội
 • Bài Giảng Xã Hội Học Pháp Luật
 • Chức Năng Của Giáo Dục Nhung Chuc Nang Xa Hoi Cua Giao Duc1 Doc
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100