Phân Công Nhiệm Vụ Công Tác Chủ Tịch, Các Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh

--- Bài mới hơn ---

 • Phân Công Nhiệm Vụ Chủ Tịch, Các Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện Phù Cừ Nhiệm Kỳ 2022
 • Cổng Điện Tử Văn Phòng Ubnd Thành Phố Cần Thơ
 • Vai Trò Của Công Tác Quản Trị Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp
 • Sự Khác Nhau Giữa Lãnh Đạo Và Quản Lý Là Gì? Doanh Nghiệp Nên Áp Dụng Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?
 • Trách Nhiệm Cốt Lõi Của Một Nhà Lãnh Đạo
 • Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác

  Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của UBND tỉnh, các ủy viên UBND tỉnh, giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các cấp; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc trọng tâm, quan trọng, phức tạp, những vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

  Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh những công việc quan trọng, cần thiết, vượt quá thẩm quyền.

  Trong trường hợp cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xử lý hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác xử lý các công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của sở, ngành; chủ trì xử lý những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành và các địa phương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực được phân công;

  Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của các sở và các cơ quan, đơn vị theo lĩnhvực được phân công.

  Khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Phó Chủ tịch Thường trực hoặc một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh điều hành công tác của UBND tỉnh.

  Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND tỉnh.

  Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ và tham gia chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  Nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

  Đồng chí Trần Tiến Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

  Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chiến lược phát triển KT-XH, Quy hoạch, Kế hoạch, Tài chính, Nội vụ, Nội chính, QP-AN, Cải cách hành chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Xây dựng, GTVT, Chủ trương đầu tư các dự án, Phát triển đô thị, Thi đua khen thưởng.

  Thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực KT-XH.

  Đồng chí Đặng Quốc Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

  Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: GD&ĐT, VH-TT&DL, TT&TT, KH&CN, Y tế, LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội, Tư pháp, Báo chí, Ngoại vụ, Bưu chính – Viễn thông, Tôn giáo;

  Ký các văn bản về nâng lương, chuyển ngạch, nghỉ hưu cho cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh; ký các văn bản cử cán bộ, công chức đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài khi được Chủ tịch ủy quyền.

  Có ý kiến đối với các nội dung về Kế hoạch, Tài chính, Nội vụ, Thi đua khen thưởng, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

  Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách. Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp công tác với UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp.

  Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác GPMB thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Quỹ đầu tư phát triển và các Quỹ ủy thác.

  Trực tiếp phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

  Đồng chí Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trực tiếp làm Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế (thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh); Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

  Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công Thương, Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng, Hải quan, Phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, An toàn giao thông.

  Có ý kiến đối với các nội dung về Quy hoạch, Phát triển đô thị, Giao thông vận tải, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

  Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

  Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác GPMB các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách và các dự án trọng điểm; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội.

  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

  Đồng chí Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: NN&PTNT, TN&MT, Thanh tra, Xây dựng nông thôn mới, Dân tộc, Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã, Thi hành án dân sự, Công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

  Có ý kiến đối với các nội dung về Nội chính, Cải cách hành chính, Xây dựng, Thuế, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

  Phụ trách chung về công tác khiếu nại, tố cáo và xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

  Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

  Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác GPMB các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh.

  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành (1/8/2019) và thay thế Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 và các quyết định trước đây của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  H.X

  Các tin đã đưa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Điều Hành Của Não Và Rối Loạn Chức Năng Điều Hành Của Não
 • Chớ Xem Thường Khi Trẻ Có Vấn Đề Về Chức Năng Điều Hành
 • Tăng Cường Năng Lực Tham Mưu, Đề Xuất Chính Sách Trong Xây Dựng Thể Chế, Thực Thi Pháp Luật Của Văn Phòng Chính Phủ
 • Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chức Năng, Nhiệm Vụ, Cơ Cấu, Tổ Chức Của Bộ
 • Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Chỉ Đạo Triển Khai Công Văn Số 5469
 • Phân Công Nhiệm Vụ Chủ Tịch, Các Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện Phù Cừ Nhiệm Kỳ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cổng Điện Tử Văn Phòng Ubnd Thành Phố Cần Thơ
 • Vai Trò Của Công Tác Quản Trị Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp
 • Sự Khác Nhau Giữa Lãnh Đạo Và Quản Lý Là Gì? Doanh Nghiệp Nên Áp Dụng Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?
 • Trách Nhiệm Cốt Lõi Của Một Nhà Lãnh Đạo
 • Nhiệm Vụ Của Nhà Lãnh Đạo: Quản Lý Hay Quản Trị?
 • – Chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện;

  – Trực tiếp phụ trách: Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; công tác nội chính; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai; kế hoạch ngân sách đồng thời chủ tài khoản tài chính ngân sách huyện; công tác thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác thi đua khen thưởng.

  – Phụ trách các phòng, ngành: Tài chính- Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Kho bạc nhà nước, Thuế huyện.

  – Giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Ban thường trực UBMTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp hoạt động trong lãnh đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động nhân dân, các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh…

  – Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị; các văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, thi đua khen thưởng và lĩnh vực trực tiếp phụ trách; phê duyệt kế hoạch đầu tư, chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật- Dự toán công trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành; các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền, các quyết định về đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình.

  – Trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

  2. Ông Nguyễn Hồng Chuyên – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện:

  – Được phân công là Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

  – Phụ trách khối sản xuất và kinh tế, gồm các ngành, lĩnh vực: Thanh tra, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Bảo vệ thực vật, Thú y, Khuyến nông, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi, Điện lực, Thống kê, Khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, môi trường, Ngân hàng nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách, các Quỹ tín dụng nhân dân và các hợp tác xã.

  – Liên hệ với Thường trực HĐND huyện, Ban thường trực UBMTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp hoạt động trong lãnh đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động nhân dân, các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công.

  – Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công, công tác giải phóng mặt bằng; ký các báo cáo định kỳ gửi UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và các văn bản được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền (trừ báo cáo 6 tháng và báo cáo tổng kết năm).

  – Trực tiếp ký hợp đồng và làm Trưởng Ban QLDA các dự án, công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực của các ngành được phân công phụ trách.

  – Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch và lãnh đạo UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.

  3. Ông Nguyễn Minh Tiến- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện:

  – Phụ trách khối Văn hoá- xã hội, gồm các ngành, lĩnh vực: Văn phòng HĐND- UBND, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Dân số gia đình và trẻ em, Lao động- Thương binh và Xã hội, Văn hoá- Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Đài Truyền thanh, Bảo hiểm xã hội, Bưu chính viễn thông, Tôn giáo, Chữ thập đỏ, Thi hành án dân sự, các tổ chức Hội phi chính phủ, các lĩnh vực xã hội khác.

  – Liên hệ với Thường trực HĐND huyện, Ban thường trực UBMTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp hoạt động trong lãnh đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động nhân dân, các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công.

  – Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

  – Trực tiếp ký hợp đồng và làm Trưởng Ban QLDA các dự án, công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực của các ngành được phân công phụ trách.

  Nguyễn Mai – Văn phòng HĐND-UBND huyện

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Công Nhiệm Vụ Công Tác Chủ Tịch, Các Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh
 • Chức Năng Điều Hành Của Não Và Rối Loạn Chức Năng Điều Hành Của Não
 • Chớ Xem Thường Khi Trẻ Có Vấn Đề Về Chức Năng Điều Hành
 • Tăng Cường Năng Lực Tham Mưu, Đề Xuất Chính Sách Trong Xây Dựng Thể Chế, Thực Thi Pháp Luật Của Văn Phòng Chính Phủ
 • Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chức Năng, Nhiệm Vụ, Cơ Cấu, Tổ Chức Của Bộ
 • Phó Chủ Tịch Xã Làm Thay Chức Năng Của Tòa Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Xã Đội Trưởng Quên Mình Vì Nhiệm Vụ
 • Cần Nghiên Cứu Chặt Chẽ, Kỹ Lưỡng Quy Định Về Ban Chỉ Huy Quân Sự Cấp Xã, Thôn Đội Trưởng Trong Dự Án Luật Dân Quân Tự Vệ (Sửa Đổi)
 • Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Các Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở Xã Phường, Thị Trấn
 • Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam 2022, Luật Số 75/2015/qh13 2022
 • Vị Trí Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Hệ Thống Chính Trị Và Đời Sống Xã Hội
 • Phó Chủ tịch xã Cam Tuyền Hồ Quang Luận cho rằng, ông ký xác nhận giấy ủy quyền giả là do chủ quan.

  Chúng tôi hỏi ông Luận: “Anh đã ký bao nhiêu giấy ủy quyền không đúng với pháp luật cho ông Cử?”. Ông Luận nói: “Tôi không nhớ, tôi có ghi vào miếng giấy nhưng thất lạc rồi”.

  Qua những chứng cứ chúng tôi thu thập được, việc ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch; ông Hồ Quang Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền đã ký xác nhận hàng loạt giấy ủy quyền giả cho ông Cử trong vòng 8 năm qua không phải là do bị lừa hay chủ quan. Chẳng hạn, có hàng loạt giấy uỷ quyền giả, trên đó tên người được ủy quyền không phải là ông Cử, nhưng các ông Trung, Luận đều đã… mạnh tay ký xác nhận(!).

  Sau phản ánh của Báo CAND, người dân Ba Thung đã liên tục cung cấp thông tin và đề nghị Báo phản ánh rõ hơn nữa việc làm sai trái của ông Cử và UBND xã Cam Tuyền. Ông Nguyễn Đình Long, một người dân ở đây cho biết: “Năm 1999, gia đình tui trồng 1,8ha rừng Việt Đức. Một thời gian sau đó, hỏa hoạn đã làm cháy gần 1/2 diện tích này. Qua kiểm tra đợt 1, ông Cử, Trưởng thôn lúc bấy giờ báo miệng với tui là rừng trồng không đạt, rồi xin tui số cây, phân bón do dự án cấp lại. Tui thấy gia đình ông Cử bấy giờ rất khó khăn nên động viên vợ, con thuận lòng cho ông Cử dặm cây và hưởng lợi rừng khai thác đợt 1 ở phần đất rừng của mình, nhưng không cho sổ đỏ. Hàng năm, gia đình tui vẫn đóng thuế phòng cháy, chữa cháy rừng trồng Việt Đức ở UBND xã Cam Tuyền và nhiều lần đến nhà ông Cử lấy sổ đỏ. Ông Cử cứ hẹn rày hẹn mai, cho tới thời gian gần đây, ông Lê Quang Sử, bố vợ của ông Cử cho biết ông Cử đã bán phần đất rừng trên của tui cho người khác”.

  Ông Nguyễn Đình Long, thôn Ba Thung kể lại việc ông bị chiếm đoạt sổ đỏ đất lâm nghiệp.

  Ông Nguyễn Thông, Trưởng thôn Ba Thung hiện nay cho biết: “Thời điểm trồng rừng Việt Đức, ông Cử là thành viên của đoàn kiểm tra dự án rừng trồng này. Ở Ba Thung, bà con phản ánh, ngay sau kiểm tra đợt 1, ông Cử đã thông báo miệng cho nhiều hộ dân là trồng rừng không đạt, đồng thời “xin” bà con dặm lại cây và chăm bón phần rừng này. Trên thực tế, ông Cử đã không dặm và không chăm bón, nhưng một mặt nào đó đã sở hữu phần rừng trên. Điều nghịch lý, hiện nay khi tiến hành khai thác gỗ, phần rừng mà đoàn kiểm tra cho là đạt thì không có cây, phần không đạt thì cây nhiều”.

  Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền nói: “Rừng trồng Việt Đức đạt hay không đạt là do đoàn kiểm tra rừng của dự án. Việc ông Cử biển thủ hàng chục sổ đỏ của người dân cũng vậy là do Ban quản lý dự án rừng trồng Việt Đức, họ nói kiểm tra rừng trồng không đạt nhưng vẫn cấp sổ đỏ phần đất lâm nghiệp đó cho người dân, rồi đưa sổ đỏ của bà con cho trưởng thôn, gây ra sự nhập nhằng khó hiểu, khó quản lý…”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Pháp Lệnh Công An Xã Số 06/2008/pl
 • Cơ Cấu, Tổ Chức Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Cấp Huyện
 • Quản Trị Marketing Là Gì? Vai Trò Và Công Việc Trong Doanh Nghiệp
 • Quản Trị Marketing: Khái Niệm, Vai Trò Và Công Việc Liên Quan
 • Hoạt Động Marketing Và Marketing Trong Việc Đẩy Mạnh Tiêu Thụ Sản Phẩm
 • Đề Nghị Tăng Khoảng 5.500 Phó Chủ Tịch Ubnd Xã Loại Ii

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Về Arduino Và Ứng Dụng Arduino
 • Mạch Arduino Uno Là Gì? Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng
 • Giới Thiệu Board Arduino Uno R3
 • 02. Thông Số Cơ Bản Của Board Arduino Uno R3
 • Hướng Dẫn Cách Chơi Bài Uno Cơ Bản Cho Người Mới Chơi
 • Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, tới đây sẽ sáp nhập hơn 600 xã loại III lên loại II. “Xã lớn như thế mà có 1 ông Phó Chủ tịch sẽ rất khó khăn”, Bộ trưởng nói.

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: TN

  Vì vậy, chủ trì soạn thảo Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị, tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II từ 1 người lên 2 người.

  Đề nghị này nhận được sự đồng tình của Uỷ ban Pháp luật – cơ quan thẩm tra dự án luật.

  Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, qua tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho thấy, việc giảm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II, III xuống còn 1 người đã tác động khá lớn đến hoạt động chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã.

  Trong khi, hiện nay và thời gian tới, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, số lượng đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm xuống và số lượng cán bộ, công chức cấp xã sẽ giảm tương ứng.

  Ông Nguyễn Khắc Định cho hay, theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ thì sẽ giảm đồng loạt 2 cán bộ, công chức ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã (cả loại I, II và loại III). Như vậy, cả nước dự kiến sẽ giảm khoảng hơn 22.000 cán bộ, công chức cấp xã (11.161 đơn vị x 02 người/đơn vị).

  Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định

  “Nếu tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II thì sẽ tăng khoảng 5.500 người (hiện tại cả nước có khoảng 5.500 cấp xã loại II). Do đó, Thường trực Uỷ ban Pháp luật và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất đề nghị tiếp thu theo ý kiến của đại biểu Quốc hội theo phương án tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II từ 1 người lên 2 người”, ông Định cho biết.

  Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 – 2022, Bộ Nội vụ đã tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022-2021.

  Đến nay, theo báo cáo của 61 địa phương (còn TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ chưa báo cáo), số lượng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp là 20/713 đơn vị (trong số  20 huyện phải sắp xếp, có 3 huyện đảo là Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ không phải sắp xếp vì nằm biệt lập); số lượng cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là 623/11.160 xã.

   

  Theo: http://thanhtra.com.vn/

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cải Cách Tư Pháp Và Hoạt Động Tư Pháp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Lãnh Đạo Ubnd Huyện
 • Các Phòng Ban Chuyên Môn
 • Các Phòng Chuyên Môn Thuộc Ubnd Huyện
 • Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương
 • Việc Bố Trí Em Trai Của Phó Chủ Tịch Ubnd Xã Làm Cán Bộ Địa Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ Cấp Xã
 • Ủy Viên Ủy Ban Nhân Dân Các Cấp Có Được Ký Và Đóng Dấu Ubnd?
 • Cách Chơi Bài Uno Kiss Hay Đánh Úp Mọi Đối Thủ Nhanh Chóng
 • Hướng Dẫn Cách Chơi Bài Uno Cơ Bản
 • Cách Chơi Bài Uno, Những Luật Chơi Cơ Bản Của Board Game Hội Nhóm
 • Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 26/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thì một trong những quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước ta đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là “vừa tích cực chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong đó phòng ngừa là chính”. Trong đó, theo quy định tại Điều 5 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 thì trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị là phải chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng xảy ra trong cơ quan, đơn vị mà mình lãnh đạo.

  Đồng thời, nếu để xảy ra tham nhũng thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra hành vi tham nhũng đó.

  Trong tình huống này, anh V, với cương vị là Chủ tịch UBND xã, theo quy định tại điểm c Điều 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND, có trách nhiệm “áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả; ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức và trong bộ máy chính quyền địa phương”. Là người lãnh đạo tập thể UBND và quản lý bộ máy hành chính, một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa tham nhũng phát sinh trong cơ quan mà anh V cần quan tâm, đó là việc tổ chức cán bộ, phân công công tác không làm tạo ra môi trường phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

  Trong cách xử lý tình huống này, mặc dù anh V và tập thể UBND nhận thức được rằng việc để anh em ông B – một người là Phó Chủ tịch UBND xã, một người là cán bộ địa chính – cùng theo dõi, quản lý lĩnh vực xây dựng, đất đai là dễ làm phát sinh hành vi tiêu cực, tham nhũng, cần phải điều chuyển, phân công lại công tác nhưng cách thức mà anh V và UBND xã đã thực hiện (phân công ông B chuyển sang phụ trách công tác nội chính) là không phù hợp với quy định của pháp luật.

  Theo quy định về những việc cán bộ, công chức cấp xã không được làm tại Mục III Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thì “những người được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tại đơn vị mà vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình đang làm công việc tài chính – kế toán, địa chính – xây dựng thì UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện có kế hoạch bố trí lại công chức nói trên tại xã hoặc điều động tới làm việc ở đơn vị khác trong thời gian chậm nhất là 6 tháng kể từ khi giữ chức vụ bầu cử”.

  Như vậy, trong trường hợp này anh S là cán bộ chuyên trách địa chính – xây dựng, do đó, việc tuyển dụng anh S vào đảm nhiệm vị trí công tác này từ hơn một năm qua, trong khi anh trai của anh S là ông B hiện đang là Phó Chủ tịch UBND tại chính xã đó là vi phạm quy định về những việc cán bộ, công chức cấp xã không được làm, vi phạm nguyên tắc bố trí cán bộ. Do vậy, trong trường hợp này, UBND xã P không được giải quyết vấn đề bằng việc phân công cho ông B chuyển sang lĩnh vực công tác khác, mà phải báo cáo UBND cấp huyện, cơ quan có thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch, quản lý, tuyển dụng, điều động đối với công chức cấp xã để thực hiện một trong hai giải pháp như sau:

  – Căn cứ vào năng lực của anh S và nhu cầu cán bộ của xã để bố trí lại công tác khác tại xã;

  – Điều động anh S tới làm việc ở đơn vị khác.

  Sau khi UBND cấp huyện quyết định việc điều chuyển công tác đối với anh S, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tổ chức tốt việc bàn giao giấy tờ, hồ sơ, sổ sách giữa anh S và người tiếp nhận nhiệm vụ xây dựng – địa chính của xã, bảo đảm tính công khai, minh bạch khi chuyển giao hồ sơ, tài liệu, tránh những vấn đề không được làm rõ, dẫn đến việc khó khăn khi xác định trách nhiệm về sau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Tổ Chức Bộ Máy Của Văn Phòng Hđnd Và Ubnd Huyện Lâm Hà
 • Thảo Luận Môn Quản Lý Đô Thị (Chuyên Ngành): Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Giao Quyền Phê Duyệt Dự Án Cho Ubnd Quận Huyện
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế (Mẫu) Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Quận Huyện
 • Cổng Điện Tử Vpubnd Tp Hồ Chí Minh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Chủ Tịch Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Giúp Việc, Chức Năng Quán Xuyến Của Văn Phòng Quốc Hội
 • Nâng Cao Chất Lượng Tham Mưu Thực Hiện Chức Năng Của Quốc Hội
 • Vai Trò, Vị Trí Của Quốc Hội Việt Nam
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Nhân
 • Hoạt Động Nào Sau Đây Là Chức Năng Của Nhân Tế Bào?
 • Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nhà nước về các hoạt động đối nội và đối ngoại.

  Theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước được Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội và có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Hiện nay, nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm.

  Chủ tịch nước được quy định những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

  – Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

  – Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước

  – Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TANDTC; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án TANDTC, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên VKSNDTC; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

  – Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

  – Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân;

  – Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế…

  – Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ;

  – Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Chủ Tịch Quốc Hội Trong Hoạt Động Đối Ngoại
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh
 • Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Quy Định Về Việc Thành Lập Và Quy Định Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Nghị Quyết 1097/2015/ubtvqh13 Thành Lập Chức Năng Nhiệm Vụ Tổ Chức Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cơ Quan Quốc Hội
 • Thẩm Quyển Của Chủ Tịch Và Phó Chủ Tich Ubnd Xã Trong Tranh Chấp Đất Đai ? Tranh Chấp Khi Mua Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Chế Độ Đối Với Người Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Hội Nông Dân
 • Lộ Clip Nóng Dài 4 Phút Giữa Chủ Tịch Ubnd Xã Với Nữ Chủ Tịch Hội Nông Dân
 • Phó Chủ Tịch Hội Nông Dân Xã Có Phải Là Chức Danh Được Tính Để Hưởng Chế Độ Bhxh.
 • Làm Rõ Mô Hình Tổ Chức Văn Phòng Hđnd Và Ubnd Cấp Huyện
 • Giá Trị Pháp Lí Của Giấy Mời Của Công An Xã/phường
 • 1. Thẩm quyển của UBND xã trong tranh chấp đất đai ?

  Xin hỏi luật sư. Tóm tắt sự việc: Tại địa phương có 01 vụ tranh chấp đất văn hóa do UBND xã quản lý chưa có GCNQSD Đất nhưng có nguồn gốc rõ ràng từ năm 1988 với 01 hộ dân ở cạnh có đất đã có GCNQSD Đất cấp năm 2003 theo xác định cấp chồng lên đất vă hóa do xã quản lý khoảng 500 m2. Hòa giải không thành. Hộ dân trên khởi kiện UBND xã ra tòa án huyện giải quyết. Ngày 9/6/2014 Tòa án huyện mở phiên tòa giải quyết, có triệu tập UBND xã và hộ dân trên.

  1. Chủ tịch UBND xã không họp UBND xã để lấy ý kiến tập thể UBND xã để trả lời tòa. Không đi dự tòa mà ủy quyền miệng cho Phó chủ tịch xã đi dự phiên tòa, Vậy đúng hay là sai quy dịnh của pháp luật? Tại văn bản nào?

  2. Trường hợp Chủ tịch xã không họp UBND xã để lấy ý kiến tập thể UBND xã để trả lời tòa. Không đi dự tòa mà viết giấy ủy quyền ” tôi……Chủ tịch UBND xã ủy quyền cho ông ….Phó chủ tịch UBND xã dự tòa. Người ủy quyền” Xin hỏi Việc chủ tịch UBND xã ký tên mà không thay mặt UBND xã, Vậy dúng hay sai quy dịnh của pháp luật? Tại văn bản nào?

  3. Phó chủ tịch UBND xã đi dự Tòa không có giấy ủy quyền mà chỉ có ủy quyền miệng (Tòa cho dự) nhưng vẫn thay mặt UBND xã đồng ý trả 500 m2 đất cho hộ dân trên vì cho rằng đất có sổ đỏ là đúng hay sai? Tại văn bản nào?

  4. Trường hợp, chủ tịch UBND xã ủy quyển với danh nghĩa là chủ tịch UBND xã không phải thay mặt UBND xã. Phó chủ tịch đi dự Tòa vẫn thay mặt UBND xã đồng ý trả 500 m2 đất cho hộ dân trên vì cho rằng đất có sổ đỏ là đúng hay sai? Tại văn bản nào?

  5. Phó chủ tịch UBND xã có thẩm quyền đồng ý cắt đất văn hóa do nhà nước quản lý trả cho hộ dân trên hay không? Hay thẩm quyền thuộc UBND Huyện? quy định tại văn bản nào?

  Cảm ơn!

  Trả lời:

  Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2022 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã như sau:

  2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

  6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

  2. Tranh chấp khi mua đất đã bị chủ cũ hiến một phần để làm đường ?

  Thưa Luật sư! Tôi ở Hà Giang, tôi muốn hỏi hiện nay nhà nước ta đang áp dụng luật đất đai năm nào? – Vợ chồng tôi vừa mua 1 thửa đất có đầy đủ giấy chứng nhận do ủy ban nhân dân thành phố cấp và có xây tường bao quanh khu đất để giữ đất, tôi lấy giáp ranh bên phải là đường dân sinh và đo đúng diện tích đất được cấp trong GCN.

  Nhưng khi có nhà ở thửa giáp gianh bên trái làm nhà mới phát hiện ra thửa đất tôi mua có 1 phần đất nằm vào con đường dân sinh do chủ đất cũ đã hiến cho xã để làm đường ( Con đường này đã có từ năm 2010, giấy chứng nhận QSD đất cấp năm 2014). Do vậy phần tường rào bên trái của nhà tôi được xác định là nằm vào đất của nhà kia, còn đất của nhà tôi phải được tính từ giữa đường theo bản đồ địa chính của phòng Tài nguyên môi trường thành phố.

  Vậy bây giờ tôi phải làm như thế nào? và theo pháp luật thì tôi có bị mất đi phần đất nằm trong đường mà không được chủ đất cũ bồi thường không ạ? và nếu tôi không cho nhà bên trái đập tường để lấy đất khi cơ quan chức năng chưa làm rõ về phần đất của nhà tôi nằm trong đất đường dân sinh thì tôi có sai không?

  – Thứ nhất: Bạn cần yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót theo khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013

  1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

  a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

  b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận….”

  – Thứ hai: Giải quyết đối với phần đất nằm trong đường mà chủ cũ đã hiến

  Đối với vấn đề này bạn và chủ cũ cần sửa đổi hợp đồng mua bán đất đó theo Điều 421 Bộ luật dân sự năm 2022

  1. Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng.

  2. Hợp đồng có thể được sửa đổi theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này.

  3. Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.”

  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

  3. Xác nhận tài sản riêng là đất đai có tranh chấp ?

  Kính gửi luật sư công ty Luật Minh Khuê! Tôi và chồng tôi sống với nhau từ năm 1989, nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 1989 mẹ tôi có mua cho tôi một mảnh đất, để tên người mua là tôi. Giấy tờ mua đất là viết tay. Sau đó vợ chồng tôi chuyển về mảnh đất đó cất nhà rồi sống tới nay.

  Bố mẹ tôi đã mất nhưng người bán đất hiện tại vẫn còn sống. Hiện tại chồng tôi có quan hệ ngoài luồng có con với người khác và có ý định chia nhà, chia đất cho mẹ con cô ấy. Tôi muốn hỏi cách làm mẫu đơn ra tòa xin giải quyết hay làm cách nào để làm giấy xác định mảnh đất đó là tài sản riêng của tôi và chồng tôi không có quyền quyết định trong đó ?

  Căn cứ theo Điều 100 Luật đất đai thì bạn có giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất từ mẹ mình và người nhận chuyển quyền sử dụng đất vẫn còn sống nên bạn có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điêu 100 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

  “Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

  1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.”

  “4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.”

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

  4. Xác định thuế nhà, đất trong trường hợp có tranh chấp về quyền sử dụng đất

  Thưa luật sư, Ông Côi ở xã A thuộc khu vực nông thôn có diện tích đất ở như sau: nhà xây trên diện tích 80m2; diện tích sân là 100m2; diện tích vườn 200 2; diện tích ngõ đi 40m2;diện tích bỏ trống không sử dụng 100m2 – phần diện tích này ông dự định cho người con lớn xây nhà ở riêng. Ngoài ra, ông còn có một phần diện tích 250m2 đất sử dụng để cho thuê làm nơi sản xuất bánh đa đang có tranh chấp với ông Trung là người có đất liền kề.

  Việc tranh chấp này đã diễn ra 03 năm nay. Hai bên đã gửi đơn lên cấp có thẩm quyền đề nghị giải quyết theo pháp luật, song hiện nay tranh chấp này vẫn chưa được giải quyết. Ông Côi có kiến nghị lên Uỷ ban nhân dân xã là phần đất đang có tranh chấp giữa ông và ông Trung thì phường tạm thời chưa thu thuế; khi nào xác định được người chủ hợp pháp theo luật thì người đó có trách nhiệm nộp thuế đất. Ngoài ra, ông cũng cho rằng, ông không phải nộp thuế đối với phần diện tích 100m2 bỏ trống không sử dụng. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường A phải giải quyết kiến nghị của ông Côi như thế nào?

  Trong tình huống này, diện tích đất ở của ông Côi là thuộc địa bàn nông thôn, do đó theo quy định hướng dẫn về căn cứ tính thuế nhà, đất tại tiểu mục 3 Mục II Thông tư số 83/TC-TCT hướng dẫn thi hành Nghị định số 94-CP ngày 25/08/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất, thì ông Côi phải nộp thuế trên toàn bộ diện tích thực tế sử dụng, bao gồm cả diện tích đất bỏ trống. Đối với phần diện tích đang tranh chấp với ông Trung, thì mặc dù cơ quan có thẩm quyền chưa giải quyết tranh chấp này nhưng trên thực tế thì ông Côi đang là người sử dụng diện tích đó và hưởng lợi từ việc cho thuê làm xưởng sản xuất bánh đa. Do đó, ông Côi là người phải nộp thuế đất đối với phần diện tích đang tranh chấp này. Việc nộp thuế đất đối với phần diện tích đang tranh chấp không có nghĩa là ông Côi được công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với phần đất đó. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã A hoặc người được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã A ủy quyền cần giải thích rõ quy định này để ông Côi biết và thực hiện đúng quy định này. Giải thích cho ông Côi rõ, diện tích phải nộp thuế đất của ông Côi như sau:

  + Diện tích xây nhà: 80m2

  + Diện tích sân: 100m2

  + Diện tích vườn: 200m2

  + Diện tích ngõ đi: 40m2

  + Diện tích bỏ trống không sử dụng: 100m2

  + Diện tích đất đang tranh chấp nhưng ông Côi là người sử

  dụng vì đang thu tiền cho thuê: 250m2

  Như vậy, tổng diện tích chịu thuế đất của ông Côi là: 80m2 + 100m2 + 100m2 + 40m2 + 100m2 + 250m2 = 670m2

  5. Tranh chấp quyền sử dụng đất khi chỉ có giấy tờ viết tay ?

  Chào anh chị. Em muốn nhờ luật sư tư vấn cho em về việc như sau: gia đình em có một mảnh ruộng có diện tích 370m2. Trong 370m2 đất mà gia đình em đang sử dụng thì có 100m2 đất là của gia đình người khác không sử dụng nên đã viết đơn chuyển cho gia đinh em sử dụng (chỉ có người chồng viết đơn và ký tên). Gia đình em đã canh tác từ năm 1999 đến nay.

  Hiện nay nhà nước có chính sách cho chuyển đổi lên đất 50 năm thì người vợ của gia đình kia lại đến đòi lại ruộng (gia đình họ đã được cấp sổ đỏ) trong khi đó gia đình em lại chưa có giấy chứng nhận sử dụng đất mà chỉ có giấy nộp thuế nông nghiệp từ năm 1999. Theo mẹ em nói thì bên địa chính xã đã gạch tên gia đình họ trên sổ địa chính xã và đã sang tên cho gia đình em rồi. Vậy nhưng khi đi làm chuyển đổi thành đất 50 năm thì gia đình họ vẫn đủ điều kiện đi làm.

  Vậy luật sư cho em hỏi trong trường hợp có tranh chấp xảy ra thì gia đình em sẽ được giải quyết như thế nào? Và nhà em có phải trả lại mảnh đất trên cho gia đình kia không? Nếu phải trả lại thì xã sẽ giải quyết như thế nào khi gia đình em đã canh tác từ rất lâu rồi.

  Rất mong nhận được sự phản hồi và giải đáp của luật sư. Chân thành cảm ơn!

  Theo thông tin mà bạn cung cấp thì “100 m2 đất nông nghiệp bạn mua đã có giấy chuyển nhượng và có xác nhận của địa phương nhưng trên giấy chuyển nhượng chỉ có người chồng ký tên” điều này dẫn đến hai khả năng (Hai quan điểm pháp lý xảy ra).

  khi đó luật này quy định Trường hợp 1: Hợp đồng trên là hợp pháp vì đã có xác nhận của chính quyền bởi lẽ hợp đồng giao dịch được tiến hành vào năm 1992, thuộc sự điều chỉnh của luật đất đai “đất nông nghiệp là đất do nhà nước giao và sử dụng vào mục đích nông nghiệp”. Loại đất nông nghiệp này trực tiếp do UBND xã/Phường quản lý trực tiếp (Đất này được chia cho người dân vào năm 1992). Nếu việc mua bá/chuyển nhượng/đổi đất đã được xác nhận của chính quyền thì trên trích lục sơ đồ thửa đất phần đất đó sẽ mang tên nhà Bạn và do gia đình nhà bạn đóng thuế/phí từ thời điểm đó đến nay.

  Trường hợp 2: Quan điểm này cho rằng việc đất nông nghiệp là đất do nhà nước giao cho hộ gia đình được hiểu là những người có tên trên sổ hộ khẩu tại thời điểm giao đất năm 1992. Do vậy, việc chuyển nhượng cần có sự đồng ý, thống nhất của các bên trên sổ hộ khẩu (Vợ/Chồng/Các con trên 18 tuổi) dẫn đề giao dịch này bị vô hiệu một phần (Vô hiệu về mặt chủ thể của hợp đồng).

  Bạn không nói rõ mảnh đất này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm người chồng viết giấy cho gia đình bạn chưa, quyền sử dụng đất này là của hộ gia đình nhà họ hay là của riêng người chồng, quyền sử dụng đất này bạn nhận từ thời điểm nào,… do đó chúng tôi chưa thể trao đổi chính xác với bạn được. Bạn vui lòng cung cấp thêm đầy đủ thông tin cho chúng tôi hoặc trao đổi trực tiếp đối với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua điện thoại, gọi: để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu 287.chức Năng Nào Sau Đây Không Thuộc Chức Năng Của Văn Phòng Tỉnh Ủy?
 • Nhà Khách Tỉnh Ủy Bình Dương “biến Mất”( Kỳ 2): Gần 3500M2 Đất “vàng” Chỉ Có 2 Đối Tác “mặn Mà” !
 • Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Bị Khởi Tố: ‘nợ’ Câu Trả Lời Về Trách Nhiệm Của Tỉnh Ủy Bình Dương
 • Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình Dương
 • Quy Chế Làm Việc Của Văn Phòng Tỉnh Ủy
 • Lộ Clip Nóng Dài 4 Phút Giữa Chủ Tịch Ubnd Xã Với Nữ Chủ Tịch Hội Nông Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Phó Chủ Tịch Hội Nông Dân Xã Có Phải Là Chức Danh Được Tính Để Hưởng Chế Độ Bhxh.
 • Làm Rõ Mô Hình Tổ Chức Văn Phòng Hđnd Và Ubnd Cấp Huyện
 • Giá Trị Pháp Lí Của Giấy Mời Của Công An Xã/phường
 • Vai Trò Của Hội Cựu Chiến Binh Trong Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị Của Tỉnh Từ Năm 1990 Đến Nay
 • Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Binh Xã Thanh Thủy Học Tập Và Làm Theo Lời Bác
 • Một đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh quan hệ được cho là của vị Chủ tịch xã với Chủ tịch hội Nông dân trong nhà nghỉ đang gây xôn xao dư luận. Hiện các cơ quan chức năng tại tỉnh Nghệ An đang xác minh làm rõ sự việc.

  UBKT Huyện ủy vào cuộc

  Ngày 20/7, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An) – xác nhận, đơn vị đang vào cuộc xác minh làm rõ phản ánh về mối quan hệ bất chính giữa ông N.D.M. – Chủ tịch UBND xã Thanh Chi và bà T.T.T. – Chủ tịch hội Nông dân xã này.

  UBND xã Thanh Chi, nơi hai cán bộ công tác.

  Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh quan hệ của ông M. và bà T.. Đoạn clip này sau đó đã bị gỡ bỏ nhưng những hình ảnh chụp lại vẫn bị lan truyền và được nhiều người chia sẻ. Theo nhiều người, hai nhân vật trong đoạn clip được xác định là Chủ tịch UBND và nữ Chủ tịch hội Nông dân xã Thanh Chi.

  Tuy nhiên, nói về vụ việc, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga trao đổi là không hề biết về đoạn clip trên mạng xã hội. Đơn vị chỉ biết sau khi nhận được một đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã quan hệ bất chính với Chủ tịch hội Nông dân xã Thanh Chi.

  “Sáng nay, có một đơn thư nặc danh cùng một chiếc USB ghi lại cảnh có hai người đang quan hệ trong nhà nghỉ gửi đến Huyện ủy Thanh Chương. Qua hình ảnh thì đúng là ông M. và chị T.. Chúng tôi đã mời cả hai lên làm việc và cả hai đều không chối bỏ, xin viết bản kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật”, bà Nga nói.

  Ông Nhã khẳng định sẽ xác minh, tiến hành xử lý nghiêm để răn đe.

  Về việc này, ông Trình Văn Nhã – Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Chương – xác nhận: “Ngay khi biết về việc này, tôi đã đích thân hỏi và được ông M. thừa nhận đúng là đã xảy ra sự việc trên. Sau đó, ông M. có viết đơn xin nghỉ việc gửi đến Huyện ủy. Tuy nhiên, đơn vị phải xác minh, làm rõ rồi tiến hành xử lý theo đúng quy định”.

  Theo Phó Bí thư, đây là vụ việc rất nghiêm trọng bởi Chủ tịch xã là người đứng đầu, nhưng thiếu gương mẫu trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống và để xảy ra tố cáo tạo dư luận xấu, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức.

  Là cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu chính quyền xã, nhưng ông M. đã vi phạm Quy định số 101- QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm Quy định số 181- QĐ/TW ngày 3/3/2013 của Ban Chấp hành T.Ư về xử lý kỷ luật đảng viên, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

  “Chúng tôi phải làm nghiêm không chỉ để kỷ luật cán bộ mà còn là bài học cho những người khác trong địa bàn. Là lãnh đạo phải sống đúng mực, anh vi phạm thì còn nói ai được nữa. Mặc dù rất tiếc vì lâu nay ông M. là cán bộ có năng lực, có nhiều công sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thế nhưng đã sai thì phải chịu xử lý.”, ông Nhã khẳng định.

  Người trong cuộc nói gì?

  Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã liên hệ với ông N.D.M. – Chủ tịch UBND xã Thanh Chi, người được cho là nhân vật trong đoạn clip trên mạng xã hội. Về việc này, ông M. không phủ nhận.

  Ông M. nói: “Hiện nay tôi đang làm việc với UBKT Huyện ủy về vấn đề này. Khi nào có kết luận các anh sẽ biết”.

  Ngoài ra, vị Chủ tịch UBND xã cũng cho biết đã viết đơn xin nghỉ việc gửi đến Huyện ủy Thanh Chương. Nguyên nhân là do “sức khỏe không đảm bảo, và cảm thấy không đủ tín nhiệm để đảm đương nhiệm vụ trong thời gian sắp tới”.

  Được biết, ông M. đã có 26 năm công tác tại UBND xã Thanh Chi. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã thì ông M. đã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thanh Chi.

  Còn bà T.T.T. – Chủ tịch hội Nông dân xã Thanh Chi – cũng đã có 3 năm công tác. Trước khi giữ cương vị Chủ tịch hội bà T. cũng từng làm Phó Chủ tịch hội Nông dân xã Thanh Chi.

  Về việc này, ông Nguyễn Văn Quế – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương – cho biết, cả hai được đánh giá là cán bộ có năng lực, cũng đã có gia đình riêng. Vì vậy, mối quan hệ nam nữ này nếu có là trái với các quy định của pháp luật, vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

  “Tôi cũng mới nghe nói, chưa nắm rõ được vụ việc. Hiện UBKT Huyện ủy đã vào cuộc, sau khi có kết quả thì căn cứ nội dung, tính chất, mức độ sai phạm, tác hại, hậu quả gây ra; căn cứ các quy định của Đảng và của Nhà nước sẽ áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp”, ông Nguyễn Văn Quế nói.

  Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xac-minh-viec-chu-tich-ubnd-xa-quan-he-voi-nu-chu-tich-hoi-n…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chế Độ Đối Với Người Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Hội Nông Dân
 • Thẩm Quyển Của Chủ Tịch Và Phó Chủ Tich Ubnd Xã Trong Tranh Chấp Đất Đai ? Tranh Chấp Khi Mua Đất
 • Câu 287.chức Năng Nào Sau Đây Không Thuộc Chức Năng Của Văn Phòng Tỉnh Ủy?
 • Nhà Khách Tỉnh Ủy Bình Dương “biến Mất”( Kỳ 2): Gần 3500M2 Đất “vàng” Chỉ Có 2 Đối Tác “mặn Mà” !
 • Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Bị Khởi Tố: ‘nợ’ Câu Trả Lời Về Trách Nhiệm Của Tỉnh Ủy Bình Dương
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Cấp Xã
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ubnd Cấp Xã
 • Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Gd&đt Thuộc Ubnd Cấp Huyện
 • Cổng Điện Tử Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Hưng Yên
 • Phụ Cấp Cho Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Thôn Từ Ngày 25/06/2019
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Trung, đang sinh sống ở An Giang, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ và quyền hạn thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Minh Trung_097**)

   Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã được quy định tại Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2022, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

   2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

   3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

   4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

   5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

   6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

   7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

   Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Công Chức Cấp Xã
 • Nhiệm Vụ Công Chức Văn Phòng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Hđnd
 • Nhiệm Vụ Của Công Chức Văn Phòng
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ubnd Xã, Phường, Thị Trấn Trong Lĩnh Vực Văn Hoá, Giáo Dục
 • Thông Báo Phân Công Nhiệm Vụ Đối Với Chủ Tịch Và Các Phó Chủ Tịch Ủy Ban Mttq Việt Nam Tỉnh Khóa Xiii, Nhiệm Kỳ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Và Chức Trách Của Thủ Quỹ Trong Cơ Quan Nhà Nước
 • Khối Dân Vận Đảng Ủy
 • Một Trưởng Khối Dân Vận Tiêu Biểu
 • Trung Tâm Hành Chính Công
 • Hệ Thống Chính Trị Và Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Thông báo phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2024 

   

  THÔNG BÁO số 41 ngày 12/5/2020 Về việc phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2024

      Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Căn cứ Quyết định 2068-QĐ/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-MTTQ-UB ngày 29/8/2019; Căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-MTTW-BTT ngày 30/7/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

       Trên cơ sở sắp xếp lại các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo Quyết định 2068-QĐ/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2022-2024 như sau:

        1. Bà Phạm Thị Hân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

        – Là người đứng đầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

  – Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng Đảng của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Hội đồng Kỷ luật của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; phụ trách chung về hoạt động của các Hội đồng T¬ư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

       - Chủ tài khoản cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tr¬ưởng Ban vận động Quỹ và Chủ tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; Trưởng Ban Cứu trợ và Chủ tài khoản Quỹ “Cứu trợ” tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ¬ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh;

  – Chủ trì các hội nghị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hội nghị Ban Thường trực, hội nghị giao ban. Khi Chủ tịch vắng mặt có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì các hội nghị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hội nghị Ban Thường trực, hội nghị giao ban;

      – Phân công công tác, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường trực và việc thực hiện nhiệm vụ đư¬ợc giao của các Ủy viên Ban Thư¬ờng trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

      – Xử lý giấy mời, bố trí dự các cuộc họp, hội nghị; ký các văn bản thuộc thẩm quyền; các Quy chế phối hợp công tác với Thư¬ờng trực HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Quy chế phối hợp với các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội, các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

       - Tham gia một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh.

       2. Ông Trương Văn Hởi – Phó Chủ tịch Th¬ường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

       - Chịu trách nhiệm trực, xử lý công văn đến, giúp đồng chí Chủ tịch chỉ đạo, xử lý các công việc hàng ngày. Đôn đốc, theo dõi các Ban và Văn phòng Cơ quan phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch công tác Mặt trận theo chương trình, kế hoạch đã đề ra;

       - Phụ trách các nội dung về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác tôn giáo; công tác đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

      – Phụ trách công tác tham mư¬u chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thư¬ờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Th¬ường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch & Đầu tư;

      – Phụ trách công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết các đơn th¬ư, khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tham gia tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh trong các buổi tiếp công dân định kỳ và phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các vụ việc nảy sinh ở cơ sở;

      – Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thư¬ờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Thư-ờng trực HĐND, UBND và các ban, ngành cùng cấp;

       - Chỉ đạo tham mưu giúp Ban Thường trực xây dựng kế hoạch phối hợp vận động các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì trong đồng bào tôn giáo; chỉ đạo việc phối hợp, hướng dẫn hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh;

       - Ký các văn bản thuộc lĩnh vực đư¬ợc phân công phụ trách và một số văn bản theo sự uỷ quyền của Chủ tịch;

       - Chỉ đạo các Ban chuyên môn và Văn phòng chuẩn bị các báo cáo thư-ờng kỳ, báo cáo quý, 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo chuyên đề và đột xuất của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

       - Phụ trách Ban Dân chủ – Pháp luật và Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phụ trách Hội đồng Tư¬¬ vấn Dân chủ – Pháp luật.

       3. Ông Trần Quang Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

      – Phụ trách việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động Quỹ “Vì người nghèo”; công tác Cứu trợ;

       - Phó Trưởng ban Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh; tham m¬ưu cho Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trư¬ởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh trong việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng và giám sát, kiểm tra Quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ Cứu trợ”; chỉ đạo tham mư¬u xây dựng Kế hoạch và triển khai các hoạt động xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, công tác cứu trợ thiên tai lụt bão, cứu trợ đời sống cho hộ nghèo cũng như các chính sách an sinh xã hội khác;

      – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh; chỉ đạo tham mưu kế hoạch và các nội dung thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Ban Chỉ đạo tỉnh và hệ thống Mặt trận các cấp;

       - Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Phong trào tham mưu cho Ban Thư¬¬ờng trực triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động;

        – Chỉ đạo tham mưu giúp Ban Thường trực xây dựng kế hoạch phối hợp vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì trong đồng bào dân tộc;

       - Phụ trách Ban Phong trào cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phụ trách Hội đồng Tư¬¬ vấn Kinh tế.

       4. Ông Hoàng Văn Minh – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

       - Chủ trì phối hợp thực hiện chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Bình; Trưởng ban Biên tập Trang Website của Ủy ban Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

      – Chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận và cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo hướng dẫn hàng năm của tỉnh và Trung ương;

       - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức tập huấn công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp hàng năm;

      – Phụ trách Ban Tổ chức – Tuyên giáo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phụ trách Hội đồng Tư vấn Văn hóa – Xã hội.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nông Dân Tỉnh Ninh Bình
 • Marketing Là Gì? Vai Trò Và 3 Chức Năng Của Marketing
 • Hệ Thống Marketing Là Gì? Vai Trò Của Nó Như Thế Nào?
 • Marketing Dược Là Gì? Vai Trò Của Marketing Dược Trong Xã Hội Hiện Nay
 • Vai Trò Của Digital Marketing Trong Marketing Communications Là Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100