Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Thường Trực Hđnd Thành Phố

--- Bài mới hơn ---

 • Vị Trí, Tính Chất, Chức Năng Của Hội Đồng Nhân Dân Theo Pháp Luật Hiện Hành
 • 5 Tính Năng Mới Trên Bộ Ba Iphone 11 Khiến Người Dùng “thích Mê”
 • 25 Mẹo Và Thủ Thuật Hay Nhất Về Iphone 11 Mà Bạn Nên Biết
 • Các Tính Năng Hàng Đầu Của Iphone 11
 • 5 Tính Năng Tốt Nhất Của Iphone 11
 • Chức năng nhiệm vụ của thường trực Hội Đồng Nhân Dân Thành phố

  Các chức năng chính bao gồm:

  1. Triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

  2. Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

  3. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương.

  5. Tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

  6. Phê chuẩn danh sách Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân và việc cho thôi làm Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân.

  7. Trình Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

  8. Quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

  9. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

  10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm hai lần thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân
 • Làm Tốt Chức Năng Quyết Định Của Hội Đồng Nhân Dân
 • Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì? Các Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Phổ Biến Nhất Hiện Nay
 • Bài 10: Khái Niệm Về Hệ Điều Hành
 • Hệ Điều Hành Là Gì? Mục Tiêu Và Chức Năng Của Hệ Điều Hành
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Về Sở Ngoại Vụ
 • Định Lượng Triiodothyronine (T3), Free Thyoxine (Ft4), Thyrotropin (Tsh) Trên Máy Cobas E411
 • Tuyến Giáp Là Gì, Có Vai Trò Và Hoạt Động Thế Nào?
 • Giá Xét Nghiệm Tuyến Giáp Khoảng Bao Nhiêu Tiền? – Xem Ngay Để Biết!
 • Rối Loạn Tuyến Giáp: Những Bệnh Lý Không Thể Xem Thường
 • Trích Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của

  UBND Thành phố Hà Nội

   

  Điều 1. Vị trí và chức năng

  1. Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt

  là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban

  nhân dân thành phố Hà Nội, có chức

  năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành

  phố quản lý nhà nước về công tác đối ngoại

  của thành phố; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản

  lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

  2. Sở thực hiện chức năng tham mưu cho Thành ủy Hà Nội

  thông qua Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân

  thành phố Hà Nội về chủ trương hội nhập quốc tế, định

  hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công

  tác đối ngoại của Thành phố; tổ chức, quản lý

  công tác đối ngoại Đảng tại Thành phố theo

  các quy định của Đảng.

  3. Sở có tư cách pháp nhâm có con

  dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản

  lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban

  nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo,

  hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của

  Bộ Ngoại giao.

   

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1.

  Trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

            a) Dự thảo

  quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền ban

  hành của Ủy ban nhân dân Thành phố về

  công tác đối ngoại;

            b) Dự thảo quy

  hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm;

  các chương trình, đề án, dự án về

  công tác đối ngoại; chương trình, biện pháp

  tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành

  chính nhà nước về công tác đối ngoại thuộc

  phạm vi quản lý của Sở;

            c) Dự thảo văn

  bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng,

  Phó các đơn vị thuộc Sở.

            2.

  Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

            a) Dự thảo

  quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban

  nhân dân Thành phố về công tác đối

  ngoại thành phố;

            b) Dự thảo

  quyết định thành lập, sáp nhật, chia tách, giải

  thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật;

            3. Tổ chức

  thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế

  hoạch, chương trình, đề án, dự án về công

  tác đối ngoại thành phố sau khi được phê duyệt;

  thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra,

  giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vu

  quản lý của Sở;

            4. Tham mưu

  cho Thành ủy về công tác đối ngoại:

            a) Định hướng

  mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội

  nhập quốc tế của thành phố; xây dựng các văn bản

  chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề

  án hoạt động của Thành ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng

  công tác đối ngoại của Thành ủy;

            b) Quán

  triệt và thực hiện các chủ trương, chính

  tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước;

            c) Theo

  dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ

  trương công tác đối ngoại của Thành ủy, việc triển

  khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định

  hướng chủ trương và chương trình đã được

  Thành ủy phê duyệt;

            d) Làm

  cơ quan đầu mối giúp Thành ủy quản lý thống nhất

  hoạt động đối ngoại của thành phố; phối hợp các hoạt

  động đối ngoại của Thành ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ

  quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân

  dân tại Thành phố.

            5. Về

  công tác hợp tác quốc tế:

            a) Tham mưu về

  công tác hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế của

  Thành phố phù hợp với đường lối chính sách

  đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

            b) Xây

  dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và

  hội nhập quốc tế của Thành phố, các đề án thiết

  lập quan hệ hữu nghị hợp tác của Thành phố với

  các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ

  Ngoại giao theo quy địn;

            c) Làm

  đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân Thành phố với

  các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước

  ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước

  ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

            6. Về

  công tác kinh tế đối ngoại:

            a) Giúp

  Ủy ban nhân dân Thành phố trong công

  tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai

  các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát

  triển kinh tế – xã hội của Thành phố;

            b) Làm

  đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân Thành phố với

  Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước

  ngoài trong việc quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh

  của Thành phố; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về

  xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và

  lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế

  của Thành phố ở nước ngoài.

            7. Về

  công tác văn hóa đối ngoại:

            a) Giúp

  Ủy ban nhân dân Thành phố trong công

  tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển

  khai các chương trình, kế hoạch hành động thực

  hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ;

            b) Làm

  đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân Thành phố với

  Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước

  ngoài trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối

  ngoại tại Thành phố và giới thiệu, quảng bá

  hình ảnh, con người, văn hóa của thành phố ở nước ngoài.

            8. Về

  công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

            a) Tổ chức

  thực hiện chương trình, kế hoạch và chính

  sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại

  Thành phố;

            b) Tổ chức

  thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính

  sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam

  ở nước ngoài, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt

  Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong

  làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại

  Thành phố;

            c) Định kỳ

  tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải

  ngoài và thân nhân của họ tại Thành

  phố, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

            9. Về

  công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

            a) Quản

  lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ công chức

  thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

  tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia

  hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại

  Thành phố theo quy định;

            b) Xử

  lý các vấn đề phát sinh trong công

  tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước

  trong công tác lãnh sự đối với người nước

  ngoài tại Thành phố;

            c) Làm

  đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chững nhận

  lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại

  Thành phố khi được Bộ Ngoại giao ủy quyền; tiếp nhận và

  trả kết quả hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của

  doanh nhân APEC (thẻ ABTC, nếu được Ủy ban nhân dân

  Thành phố giao).

            10. Về

  công tác lễ tân đối ngoại:

            a) Thực hiện

  quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại

  Thành phố;

            b) Đề xuất,

  xây dựng và ban hành các văn bản quy định

  về công tác lễ tân đối ngoại ở Thành phố; tổ

  chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ

  tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị ở Thành phố;

            c) Chủ

  trì về lễ tân và hậu cần cho các

  đoàn của lãnh đạo Thành phố đi thăm làm

  việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ

  tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước

  ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo Thành

  phố hoặc quá cảnh tại Thành phố.

            11. Về

  công tác thông tin đối ngoại:

            a) Làm

  đầu mối quan hệ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại

  diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai chương

  trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại

  của Thành phố đã được Ủy ban nhân dân

  Thành phố phê duyệt;

            b) Cung cấp

  thông tin của Thành phố cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại

  Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ

  công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với

  các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai

  các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá

  Thành phố ở nước ngoài;

            c) Thống nhất

  quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động

  báo chí tại Thành phố; xây dựng chương

  trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn

  của lãnh đạo Thành phố, cung cấp thông tin

  có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt

  động của phóng viên nước ngoài theo quy định của

  pháp luật.

            12. Về

  công tác tổ chức và quản lý đoàn ra,

  đoàn vào:

            a) Thực hiện

  quản lý nhà nước đối với các đoàn đi

  công tác nước ngoài của lãnh đạo

  Thành phố và các cơ quan, đơn vị, thành

  phố (đoàn ra) và các đoàn quốc tế đến thăm

  và làm việc tại thành phố (đoàn vào);

            b) Tổ chức

  các đoàn đi công tác nước ngoài của

  lãnh đạo Thành phố; làm đầu mối liên hệ với

  Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện

  Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý

  các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề

  án đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp

  các đoàn ra thuộc quyền quản lý của Thành

  ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố;

            c) Xây

  dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án

  đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm

  và làm việc với lãnh đạo Thành phố; thẩm

  định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành

  Thành phố về việc lãnh đạo Thành phố tiếp

  khách nước ngoài; thống kê thổng hợp các

  đoàn vào thuộc quyền quản lý của Thành ủy

  và Ủy ban nhân dân Thành phố.

            13. Về

  công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội

  thảo quốc tế:

            a) Thực hiện

  tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế

  tại Thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban

  nhân dân Thành phố;

            b) Đầu mối

  tiếp nhận hồ sơm thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc

  tế, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thành phố

  thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội

  nghị, hội thảo quốc tế.

            4. Về

  công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận

  quốc tế:

            a) Thực hiện

  quản lý nhà nước về kts kết và thực hiện

  các thỏa thuận quốc tế tại Thành phố;

            b) Theo

  dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận

  đã ký kết; báo cáo và xin ý

  kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát

  sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại

  Thành phố.

            15. Về

  công tác phi chính phủ nước ngoài:

            a) Làm

  cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân Thành

  phố thực hiện quản ý nhà nước đối với hoạt động của

  các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại

  Thành phố; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ

  sung và thu hồi Giất đăngký và các hoạt

  động khác của các tổ chức phi chính phủ nước

  ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát,

  xây dựng và triển khai các dự án tài

  trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám

  sát hoạt động của các tổ chức và nhân

  viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ

  nước ngoài theo quy định;

            b) Quản

  lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi

  chính phủ nước ngoài của Thành phố; xây

  dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ

  quan, đơn vị, thành phố trong vận động viện trợ phi

  chính phủ nước ngoài.

            c) Thẩm định

  các chương trình, dự án và các

  khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính

  phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối

  ngoại; đôn đốc công tác quản lý và

  báo cáo tài chính đối với các khoản

  viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

            d) Là

  cơ quan thường trực Ban công tác phi chính phủ

  nước ngoài của Thành phố.

            16. Về

  công tác thanh tra ngoại giao:

            a) Thực hiện

  công tác thanh tra hành chính và

  thanh tra chuyên ngành tại Thành phố theo quy định;

            b) Tiến

  hành thanh tra việc thực hiện chính sách,

  pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức,

  các nhân thuộc phạm vu quản lý của Sở;

            c) Hướng dẫn

  kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,

  chống tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực

  hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải

  quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham

  nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí theo

  quy định; kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ

  những quy định trái pháp luật được phát hiện qua

  công tác thanh tra.

            17. Về

  công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại:

            a) Đề xuất,

  xây dựng và tổ chức thực hiện các chương

  trình bồi dưỡng kiến thức và chyên môn,

  nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức Thành phố;

            b) Đầu mối

  phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan luên

  quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối

  ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức

  Thành phố.

            18. Thực hiện

  báo cáo định kỳ và đột xuất về tình

  hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo quy định.

            19. Thực hiện

  cải cách hành chính theo mục tiêu và

  nội dung chương trình cải cách hành chính

  của Ủy ban nhân dân Thành phố, tổ chức ứng dụng

  khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, cơ

  sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý

  nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; phối

  hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt

  động đối ngoại địa phương toàn quốc.

            20. Quy định

  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của

  các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế,

  thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đĩa ngộ,

  đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với

  công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở

  theo quy định của pháp luật phân cấp của Ủy ban

  nhân dân Thành phố.

            21. Quản

  lý tài chính, tài sản được giao và

  tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy

  định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban

  nhân dân Thành phố.

            22. Thực hiện

  các nhiệm vụ khác do Thành ủy và Ủy ban

  nhân dân Thành phố phân công.

           

            Điều

  3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

            1. Lãnh

  đạo Sở

            a) Sở Ngoại vụ

  có Giám đốc và không quá 03

  Phó Giám đốc;

            b) Giám

  đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy

  ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân

  dân Thành phố và trước pháp luật về

  toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo

  cáo công tác trước Ủy ban nhân dân

  Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành

  phố và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; báo cáo trước Hội

  đồng nhân dân Thành phố, trả lời kiến nghị của cử

  tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành

  phố theo yêu cầu;

            c) Phó

  Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở,

  chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước

  pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

            d) Việc bổ

  nhiệm Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo

  tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Ngoại giao

  ban hành và theo quy định của pháp luật; việc

  miễn nhiệm, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế

  độ, chính sách khác đối với Giám đốc

  và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của

  pháp luật.

            2. Cơ cấu tổ chức

            a) Cơ cấu tổ

  chức của Sở gồm:

            – Văn phòng;

            – Thanh tra;

            – Phòng

  Hợp tác quốc tế;

            – Phòng

  Lãnh sự – Người Việt Nam ở nước ngoài;

            – Phòng

  Lễ tân.

            b) Việc bổ

  nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng,

  Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra,

  Chánh Văn phòng, Phó  Chánh Văn

  phòng thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp

  luật  và phân cấp quản lý cán bộ của

  Ủy ban nhân dân Thành phố.

            c) Căn cứ đặc

  điểm và yêu cầu thực tế ở Thành phố, Giám

  đốc Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ

  để trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết

  định thành lập tổ chức sự nghiệp thuộc Sở theo quy hoạch được

  cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của

  pháp luật.

            3. Biên chế

            a) Biên

  chế công chức và số lượng người làm việc

  (biên chế sự ngiệp) của Sở được giao trên cơ sở vị

  trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt

  động nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự

  nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn

  vị sự nghiệp công lập của Thành phố được cấp có

  thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

            b) Căn cứ chức

  làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp

  viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  hàng năm Sở xây dựng kế hoạch biên chế công

  chức, biên chế sự nghiệp theo quy định của pháp luật đảm

  bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Admin

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sở Nội Vụ Tỉnh Tuyên Quang
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Thanh Hóa
 • Cách Chuyển Chữ Thường Sang In Hoa Trong Word 2007 2010
 • Tuyến Thượng Thận: Cấu Tạo Và Chức Năng
 • 9 Tính Năng Nổi Bật Của Máy Giặt Electrolux Mà Nhiều Người Chưa Biết
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Nội Vụ Thành Phố

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Cục Thuế Tỉnh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cơ Quan Thuế
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chi Cục Thuế
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Mới Của Tổng Cục Thuế
 • Tìm Hiểu Về 3 Chức Năng 5 Nhiệm Vụ Quân Đội
 • – Địa chỉ: số 131, Trần Quốc Tuấn, phường 2, thành phố Trà Vinh

  – Điện thoại: 0743.858.318

  – Email:

  1. Vị trí, chức năng:

  1.1. Phòng Nội vụ thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, các cơ quan sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường, xã ; tổ chức Hội, tổ chức phi chính phủ; tôn giáo, văn thư – lưu trữ nhà nước; thi đua – khen thưởng và công tác thanh niên trên địa bàn thành phố.

  1.2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  2.1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

  2.2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

  2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

  2.4. Về tổ chức, bộ máy:

  a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, theo quy định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

  b) Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, để UBND thành phố trình cấp thẩm quyền quyết định.

  c) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp thành phố theo quy định của pháp luật.

  2.5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

  a) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm.

  b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp.

  c) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thành phố và UBND phường, xã.

  2.6. Về công tác xây dựng chính quyền:

  a) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

  b) Thực hiện các thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân phường – xã; giúp UBND thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

  c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn, để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố.

  d) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập khóm, ấp; kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của ấp, khóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó ban nhân dân khóm, ấp và tổ dân phố.

  2.7. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phường – xã trên địa bàn thành phố.

  2.8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

  a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá công chức; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hành chính nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  b) Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức phường – xã, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức chuyên môn và cán bộ không chuyên trách phường – xã theo phân cấp.

  2.9. Về cải cách hành chính:

  a) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thành phố và Ủy ban nhân dân phường – xã thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

  b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phồ về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

  c) Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh.

  2.10. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

  2.11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

  a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư – lưu trữ.

  b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và lưu trữ của thành phố.

  2.12. Về công tác tôn giáo:

  a) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố.

  b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

  2.13. Về công tác thi đua – khen thưởng:

  a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và nhà nước trên địa bàn thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố.

  b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thi đua, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

  2.14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác Nội vụ theo thẩm quyền.

  2.15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác Nội vụ trên địa bàn thành phố.

  2.16. Tổ chức triển khai, ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác Nội vụ trên địa bàn thành phố.

  2.17. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ ưu đãi, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

  2.18. Quản lý tài chính, tài sản của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

  2.19. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường – xã về công tác Nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

  2.20. Công tác thanh niên:

  a) Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn năm năm, hàng năm, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

  b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt.

  c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.

  2.21.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố.

  (Cập nhật ngày 9/12/2014)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Nội Vụ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Nội Vụ Thành Phố Hưng Yên
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Phòng Nội Vụ
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Công Đoàn Trong Cơ Sở Giáo Dục
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Công Đoàn Cơ Sở Trong Các Cơ Quan Nhà Nước
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Nội Vụ Thành Phố Hưng Yên

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Nội Vụ
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Nội Vụ Thành Phố
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Cục Thuế Tỉnh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cơ Quan Thuế
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chi Cục Thuế
 • Chức năng, nhiệm vụ phòng Nội vụ thành phố Hưng Yên

  1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường, xã và những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng; công tác thanh niên.

  2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí viêc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạc công chức và công tác của UBND thành phố, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

  1. Trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

  2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

  3. Về tổ chức, bộ máy:

  a) Trình UBND, Chủ tịch UBND thành phố ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Nội vụ theo quy định và theo hướng dẫn của UBND tỉnh;

  b) Tham mưu, giúp UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;

  c) Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố;

  d) Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh;

  đ) Tham mưu, giúp UBND thành phố trong việc trình UBND tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố theo quy định của luật chuyên ngành;

  e) Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

  4. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  a) Thẩm định trình UBND, Chủ tịch UBND thành phố kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố để UBND thành phố trình UBND tỉnh theo quy định;

  b) Trình Chủ tịch UBND thành phố giao biên chế công chức, giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  c) Giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

  d) Tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  5. Về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức:

  a) Trình UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh;

  c) Trình UBND thành phố thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND thành phố theo quy định, theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

  6. Về công tác xây dựng chính quyền:

  a) Tham mưu, giúp UBND thành phố trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh;

  b) Giúp UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND thành phố theo quy định của pháp luật;

  c) Trình Chủ tịch UBND thành phố phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, xã theo quy định;

  d) Giúp UBND thành phố trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của pháp luật;

  g) Giúp UBND thành phố trong việc quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố theo quy định của pháp luật;

  h) Tham mưu, giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở phường, xã, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định;

  i) Tham mưu, trình UBND thành phố trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn thành phố theo quy định; thực hiện việc bồi dưỡng công tác cho cấp trưởng, cấp phó thôn, khu phố theo quy định;

  7. Về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường, xã và những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã:

  a) Trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

  b) Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức phường, xã theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh;

  c) Giúp UBND thành phố thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức phường, xã; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phường, xã và những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã theo quy định.

  8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức:

  a) Trình UBND thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND phường, xã thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương;

  b) Trình UBND thành phố các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn thành phố;

  c) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương theo quy định.

  9. Giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

  10. Về công tác văn thư, lưu trữ:

  a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước và của tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức ở thành phố và phường, xã theo quy định của pháp luật;

  b) Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

  11. Về công tác thi đua, khen thưởng:

  a) Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố;

  b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

  12. Về công tác tôn giáo:

  a) Giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

  b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

  c) Tham mưu, giúp UBND thành phố giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

  13. Về công tác thanh niên:

  a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

  14. Trình UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị ở thành phố và UBND phường, xã.

  15. Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về công tác nội vụ trong địa bàn thành phố theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

  16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

  17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

  18. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật.

  19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.

  20. Giúp UBND thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường, xã về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

  21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

  thanhphohungyen.gov.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Phòng Nội Vụ
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Công Đoàn Trong Cơ Sở Giáo Dục
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Công Đoàn Cơ Sở Trong Các Cơ Quan Nhà Nước
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chi Bộ Là Gì?
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Trưởng Công An Xã
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Kinh Tế Thành Phố

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh – Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng Trị
 • Địa Điểm Kinh Doanh Và Văn Phòng Đại Diện Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Phòng Hành Chính – Tổng Hợp
 • Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
 • Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh.

  – Điện thoại: (0294)3.858257 – 3.858184

  – Email: 

  – Địa chỉ: số 09, đường Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh- Điện thoại: (0294)3.858257 – 3.858184- Email: [email protected]

   LÃNH ÐẠO PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ

   Trưởng phòng

  Nguyễn Thị Ngọc Nhi

  0917.858.505

   Phó Trưởng phòng

  Huỳnh Văn Đức

   0913.659.711

   Phó Trưởng  phòng

  Trần Tuấn Khanh

   0979.608.149

        1.  Chức năng

         1.1 Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan chuyên môn, trực thuộc UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn các Sở chủ quản: Sở Công thương, Sở Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

        1.2 Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà lý Nhà nước về Công nghiệp, Thương mại, Khoa học công nghệ, Nông nghiệp – phát triển nông, thủy lợi và thủy sản.

        2.Nhiệm vụ và quyền hạn 

        2.1 Giúp UBND thành phố trong việc  xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất công  nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ trên địa bàn, nhằm khai  thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế của thành phố như: lao động, tiền vốn, ngành  nghề truyền thống… làm cơ sở để UBND thành phố tổng hợp thành định hướng chung  cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố Trà Vinh.

        2.3 Hướng  dẫn các cơ sở sản xuất lập dự án đầu tư mới, dự án thay đổi trang thiết bị công  nghệ mở rộng sản xuất. Phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh  nghiệm trong quản lý, trong sản xuất đến các đối tượng do phòng phụ trách.

       2.4 Hướng  dẫn các cơ sở thực hiện quản lý an toàn công nghệ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm  tai nạn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, trang bị phòng hộ  lao động.

        2.5 Quản  lý hành chính Nhà nước đối với mọi hoạt động thương mại – dịch vụ của thương  nhân, người đại diện thương nhân, tổ chức và pháp nhân kinh doanh thương mại  thực hiện dịch vụ thương mại trên địa bàn.

       2.6 Giúp  UBND thành phố trong việc chỉ đạo sản xuất, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch  bệnh trên động thực vật, chỉ đạo thực hiện kiểm dịch nội địa về động thực vật  trên địa bàn theo quy định. Chỉ đạo kiểm tra quản lý dịch vụ thuốc bảo vệ thực  vật, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và các chế phẩm sinh  học phục vụ nông nghiệp.

       2.7 Quản  lý các hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc thẩm quyền của  phòng quản lý, chương trình mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn. Xây dựng phương  án, biện pháp khắc phục và tổ chức thực hiện phòng chống lụt bão, hạn hán, úng  ngập, xâm ngập mặn, sạt lỡ trên địa bàn thành phố.

      2.8 Quản  lý Nhà nước về khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của  Sở Chuyên môn. Lựa chọn các tiến độ khoa học công nghệ, các kết quả nghiên cứu  khoa học , các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, vào đời  sống cho phù hợp với điều kiện của thành phố.

        2.9 Báo  cáo định kỳ và đột xuất về ngành dọc cấp trên và UBND thành phố để chỉ đạo kịp  thời.

        2.10 Thực  hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Kinh Tế – Kế Hoạch
 • Quản Lý Ngoại Hối & Vàng
 • Những Thực Phẩm Chức Năng Hỗ Trợ Giảm Mỡ Tăng Cơ Cho Người Tập Gym
 • Dinh Dưỡng Trong Bệnh Gan
 • Rối Loạn Chuyển Hóa Protein ( Đạm)
 • Nhiệm Vụ Của Sở Nội Vụ Thành Phố Hà Nội Về Cán Bộ, Công Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Định Chức Năng, Quyền Hạn Của Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương Số 07/2015/qđ
 • Bộ Nội Vụ Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Sở Nội Vụ, Phòng Nội Vụ
 • Bí Thư Thành Ủy Hà Nội Làm Việc Với Sở Ngoại Vụ
 • Thông Tư Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Nội Vụ Và Phòng Nội Vụ.
 • Bài 20. Hô Hấp Và Các Cơ Quan Hô Hấp
 • Tôi có câu hỏi như sau: Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật được quy định như thế nào? Mong Luật sư giải đáp.

  Chào Luật sư! Tôi có câu hỏi như sau: Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật được quy định như thế nào? Mong Luật sư giải đáp. Xin cảm ơn!

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 02 năm 2012 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội thì nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về cán bộ, công chức, viên chức được quy định như sau:

  – Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

  – Tham mưu trình UBND thành phố ban hành các văn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật;

  – Thống nhất quản lý và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong và ngoài nước sau khi được UBND thành phố phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng và việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức thành phố;

  – Trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc tuyển dụng, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND thành phố quản lý;

  – Thẩm định, trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định cho phép các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đi làm chuyên gia ở nước ngoài; đi theo chế độ phu nhân/ phu quân ngoại giao theo nhiệm kỳ tại các cơ quan đại diện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ở nước ngoài được quy định tại Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngoài ngày 18/6/2009.

  – Việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ:

  + Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất, thông tin, tổ chức, phục vụ và thông báo đoàn viếng; chuẩn bị kinh phí và phương tiện phục vụ đoàn viếng đối với các đoàn có Trưởng đoàn là đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Trưởng, Phó các sở, ban, ngành Thành phố viếng các cán bộ, thân nhân cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý từ trần theo Quyết định số 617-QĐ/TU ngày 29/4/2011 của Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy định tổ chức lễ tang và tổ chức đoàn đến viếng cán bộ và thân nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý qua các thời kỳ khi từ trần.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Sở
 • Sở Nội Vụ Ban Hành Quy Định Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Các Phòng Chuyên Môn
 • Hướng Dẫn Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Sở Nội Vụ
 • Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Làm Việc Với Sở Nội Vụ:bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Làm Việc Với Sở Nội Vụ
 • Đề Xuất Quy Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Sở Nội Vụ
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố

  --- Bài mới hơn ---

 • Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Huyện Khảo Sát Tình Hình Thực Hiện Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Thường Trực Hđnd Các Xã, Thị Trấn Năm 2022
 • Phân Tích Vị Trí, Tính Chất Và Chức Năng Của Hội Đồng Nhân Dân Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
 • Tiểu Luận Vị Trí, Tính Chất, Chức Năng Của Hội Đồng Nhân Dân Theo Pháp Luật Hiện Hành
 • Đề Tài Vị Trí, Tính Chất, Chức Năng Của Hội Đồng Nhân Dân Theo Pháp Luật Hiện Hành
 • Điện Thoại Iphone 11 Pro Xách Tay Chính Hãng Giá Rẻ
 • Các chức năng chính bao gồm:

  1. Triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

  2. Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

  3. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương.

  5. Tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

  6. Phê chuẩn danh sách Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân và việc cho thôi làm Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân.

  7. Trình Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

  8. Quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

  9. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

  10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm hai lần thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thống Nhất Quy Định Thẩm Quyền Của Thường Trực Hđnd
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng Quyết Định Của Hđnd Các Cấp: Tăng Cường Kỹ Năng
 • Đoàn Đbqh Và Hđnd Tỉnh Thanh Hóa
 • Điều 15. Chức Năng, Quyền Hạn Của Các Ban Hđnd Tỉnh
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hdnd Cấp Tỉnh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Vị Trí, Chức Năng Của Các Phòng Chuyên Môn Thuộc Ubnd Huyện
 • Sơ Đồ Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ
 • Ủy Ban Nhân Dân Các Cấp
 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ủy Ban Nhân Dân Theo Pháp Luật Hiện Hành
 • Ủy Ban Nhân Dân Xã Có Quyền Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Hay Không?
 • Lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

  2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

  3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

  4. Phê chuẩn kế hoạch kinh tế – xã hội của xã, thị trấn.

  Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

  2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

  3. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

  4. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

  5. Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

  2. Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn;

  3. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

  Lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

  2. Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

  3. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

  4. Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;

  2. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

  3. Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

  Lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  2. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

  3. Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá – thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

  4. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

  5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

  6. Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

  Lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

  2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

  3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

  Lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

  2. Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

  3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

  4. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

  5. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  Việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

  2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

  3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

  4. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

  Việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

  2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

  3. Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

  4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

  5. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

  Việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

  2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

  3. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

  4. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

  5. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Các Hình Dạng Của Cô Bé: Hình Ảnh Cấu Tạo Chức Năng
 • Cách Tạo Ảnh Chức Năng Cho Bài Viết WordPress
 • Nguồn Gốc Phát Triển, Cấu Trúc Và Chức Năng Của Tiểu Cầu
 • Vai Trò, Thành Phần Và Chức Năng Của Máu Là Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Kbnn Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Máy Nhà Nước Là Gì?
 • Giới Thiệu Về Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh
 • Hình Thức Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Phân Loại Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước
 • Khái Niệm, Phân Loại Và Chức Năng Của Văn Bản Quản Lý
 • Theo QĐ số 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Tổng Giám đốc KBNN

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KBNN HUYỆN

  ( Theo QĐ số 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Tổng Giám đốc KBNN) Vị trí và chức năng

  Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  Kho bạc Nhà nước cấp huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ

  1. Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  2. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:

  a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật.

  b) Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  c) Thực hiện lập báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác được giao quản lý theo quy định.

  d) Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

  3. Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

  4. Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước:

  a) Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật.

  5. Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật:

  a) Tiếp nhận, kiểm tra thông tin tài chính do các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp theo quy định của pháp luật.

  b) Lập và gửi Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện cho Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân và cơ quan tài chính đồng cấp để biết theo quy định của pháp luật.

  6. Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

  7. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các đơn vị, tổ chức có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện; mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật.

  8. Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.

  9. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.

  11. Thực hiện công tác pháp chế, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.

  12. Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

  13. Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

  14. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

  15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao.

  Quyền hạn

  Kho bạc Nhà nước cấp huyện có quyền:

  1. Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

  2. Được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

  Cơ cấu tổ chức

  Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên.

  Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện

  Kho bạc Nhà nước cấp huyện có Giám đốc và Phó Giám đốc.

  Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và trước pháp luật về: thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu, công chức, lao động của đơn vị.

  Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp huyện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp huyện và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

  Biên chế và kinh phí hoạt động

  1. Kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước cấp huyện được cấp từ nguồn kinh phí của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và các khoản thu khác theo quy định.

  2. Biên chế của Kho bạc Nhà nước cấp huyện do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quyết định trong tổng biên chế được giao.

  Quan hệ giữa Kho bạc Nhà nước cấp huyện với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã

  1. Được Ủy ban nhân dân cấp huyện tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

  2. Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và huy động vốn cho ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 2. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn
 • So Ánh Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước Xã Hội Chue Nghĩa Với Nhà Nước Tư Bản Chủ Nghĩa Câu Hỏi 243484
 • Bài 9. Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Nội Dung Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Quốc Gia
 • Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Vững Mạnh Toàn Diện
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Y Tế Thành Phố Hưng Yên

  --- Bài mới hơn ---

 • Sở Y Tế Tỉnh Quảng Ninh
 • Quy Chế Làm Việc Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Huyện Bắc Yên
 • Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Huyện Kiến Xương
 • Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
 • Chức năng, nhiệm vụ phòng Y tế thành phố Hưng Yên

  1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

  2. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

  1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực y tế.

  2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

  3. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

  4. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

  5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường.

  6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Y tế.

  8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

  9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

  10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

  11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

  thanhphohungyen.gov.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế
 • Giới Thiệu Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế
 • Lớp Trung Cấp Chính Trị Tc71
 • Khoa Học Luật So Sánh
 • Phương Pháp So Sánh Trong Luật So Sánh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100