Nhiệm Vụ, Chức Trách, Quyền Hạn Của Công Chức Địa Chính

--- Bài mới hơn ---

 • Thực Trạng Đội Ngũ Công Chức Địa Chính
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cán Bộ Địa Chính Xã
 • Công Chức Địa Chính Cấp Xã Có Quyền Lập Biên Bản Xử Phạt Hành Chính ?
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Công Chức Tư Pháp
 • Nhiệm Vụ Của Công Chức Tư Pháp
 • Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì có nhiều chức danh, vị trí công chức trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó bao gồm công chức làm công tác địa chính tại xã, phường, thị trấn.

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008: công chức được xác định bao gồm những công dân Việt Nam, được bổ nhiệm hoặc tuyển dụng vào các ngạch, chức danh, chức vụ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước, của các tổ chức chính trị – xã hội ở các cấp từ trung ương đến cấp huyện; của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân (trừ những người là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng); của các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân (trừ những người là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp) và những người nằm trong bộ máyquản lý, lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Công chức là những người nằm trong biên chế, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập (áp dụng đối với công chức trong bộ máyquản lý, lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập).

  Công chức địa chính là chức danh gọi tắt của công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với đơn vị hành chính phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với đơn vị hành chính là xã).

  Ngoài ra đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vối cương vị là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức thì ngoài các nghĩa vụ chung của công chức nói trên thì người công chức là người đứng đầu còn phải chịu các nghãi vụ khác tương ứng với của mình.

  Thứ ba, nhiệm vụ, chức trách của công chức địa chính cấp xã nói riêng:

  Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 06/2012/TT-BNV, công chức địa chính cấp xã bao gồm có các nhiệm vụ sau đây:

  (ii) Giám sát về mặt kỹ thuật của các công trình xây dựng, chỉ thực hiện nhiệm vụ này đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủ y ban nhân dân cấp xã;

  (iii) Tổchức và tham gia các cuộc vận động đối vớinhân dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường ;

  (v) Tiến hành công việc thu thập thông tin, tổng hợp các số liệu, các tài liệu và tiến hành xây dựng, lập các báo cáo về các vấn đề, bao gồm: đất đai, môi trường và đa dạng sinh học, về địa giới hành chính, tài nguyên, công tác quyhoạch, xây dựng, đô thị, giao thông,nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, địa giới hành chính nơi công chức địa chính công tác ;

  (vii) Ngoài ra công chức địa chính cấp xã còn phải thực hiện các nhiệm vụ, công vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các nhiệm vụ, công vụ do chính Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao cho.

  Như vậy ta thấy, quyền lợi, nghĩa vụ cũng như nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách của công chức địa chính được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật nhằm giúp cho người công chức biết và thực hiện đúng theo các quy định, tránh sự lạm quyền hay nhũng nhiễu nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Công Chức Tư Pháp
 • Chức Trách, Quyền Hạn, Nhiệm Vụ, Việc Phải Làm Của Cán Bộ Địa Chính
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Cấp Huyện Trong Hoạt Động Điều Tra Hình Sự
 • Thẩm Quyền Của Công An Cấp Huyện
 • Nho Quan Hiệu Quả Bước Đầu Khi Đưa Công An Chính Quy Về Xã
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chính Quyền Địa Phương

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điểm Mới Trong Các Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chính Quyền Địa Phương Trong Hiến Pháp Năm 2013
 • Giáo Trình Quản Lý Chất Lượng
 • Đề Cương Quản Lý Khu Vực Công
 • Bàn Về Năng Lực Lãnh Đạo, Quản Lý Trong Khu Vực Công
 • Vị Trí, Chức Năng Của Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực (Ban Qlda Chuyên Ngành, Khu Vực)
 • Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Chính quyền địa phương

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013

  Luật tổ chức chính quyền địa phương 2022 số 77/2015/QH13 Một số điểm nổi bật của Luật tổ chức chính quyền địa phương

  Theo đó, tại Hiến pháp năm 2013, các quy định về chính quyền địa phương được quy định tại Chương IX, gồm 7 điều, từ Điều 110 đến Điều 116, được xây dựng trên cơ sở đổi tên Chương IX (Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) của Hiến pháp năm 1992. So với các quy định của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), các quy định này vừa có tính kế thừa, vừa có sự bổ sung, phát triển với một số quy định mở đường cho sự cải cách tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND).

  Hiến pháp năm 2013 quy định một cách tổng quát về đơn vị hành chính, về nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, còn những vấn đề cụ thể về tổ chức, thẩm quyền của từng cấp chính quyền địa phương sẽ do luật định.

  Những điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản, quan trọng gồm:

  – Về đơn vị hành chính: Hiến pháp năm 2013 tiếp tục kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992 về các đơn vị hành chính nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, ổn định trong cấu trúc hành chính ở nước ta; đồng thời bổ sung quy định về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, đơn vị hành chính tương đương với quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương; huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường; đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập (Điều 110).

  – Về tổ chức chính quyền địa phương: Hiến pháp năm 2013 quy định khái quát theo hướng: “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định” (Điều 111). Việc tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cụ thể ở từng đơn vị hành chính sẽ được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương trên cơ sở tổng kết việc thực hiện chủ trương của Đảng thí điểm một số nội dung về tổ chức chính quyền đô thị và kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và các nguyên tắc phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương.

  – Về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương: Hiến pháp năm 2013 quy định chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó (Điều 112).

  – Về địa vị pháp lý và chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương: Kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương (Điều 113). Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên (Điều 114). Hiến pháp cũng sắp xếp lại và làm rõ hơn tính chất, trách nhiệm, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân để phù hợp với nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước thống nhất và mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương trong tình hình mới (Điều 113, Điều 114).

  1. Về sửa đổi tên Chương IX thành “Chính quyền địa phương”

  Hiến pháp năm 2013 đã sửa đổi tên gọi của Chương IX từ “Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” thành “Chính quyền địa phương”. Việc sửa đổi tên gọi của Chương này không chỉ thuần túy là sự sửa đổi về câu chữ, mà hơn hết đã thể hiện được tính thống nhất của chính quyền địa phương và sự kết nối chặt chẽ của hai cơ quan tổ chức thực thi quyền quyền lực nhà nước ở địa phương. Bởi vì, mặc dù HĐND và UBND là hai cơ quan có vị trí và chức năng khác nhau, nhưng được tổ chức và hoạt động trên cùng một địa bàn, một cấp hành chính, có mối quan hệ chặt chẽ về mặt tổ chức và trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thực tế cho thấy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một cấp chính quyền địa phương chủ yếu dựa vào việc phát huy mang tính tổng hợp hiệu lực hoạt động của cả hai cơ quan trong một thể thống nhất. Bởi vậy, việc đổi tên gọi của Chương này là một bước thay đổi nhận thức về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong Hiến pháp, thể hiện rõ tính thống nhất, thông suốt của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến chính quyền địa phương trong một nhà nước đơn nhất.

  Việc sửa đổi tên gọi của Chương cũng đã đặt ra yêu cầu phải có đổi mới thực sự về mô hình tổ chức cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo hướng:

  (i) Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa HĐND và UBND. Trong đó, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước trong phạm vi đơn vị hành chính – lãnh thổ, thực hiện chức năng của mình trên cơ sở Hiến pháp, Luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đóng vai trò chủ yếu trong việc tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên ở địa phương. Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

  (ii) Phân cấp, phân quyền rành mạch nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, bảo đảm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương và các nguồn lực bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

  (iii) Khẳng định rõ nét hơn vị trí của chính quyền địa phương trong hệ thống hành chính thống nhất, thông suốt của một Nhà nước đơn nhất, trong đó, giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa chính quyền địa phương với các cơ quan hành chính cấp trên và giữa các cấp chính quyền địa phương với nhau.

  2. Sửa đổi, bổ sung quy định về các đơn vị hành chính

  Phân chia đơn vị hành chính là một trong những nội dung quan trọng của chính quyền địa phương, là cơ sở để thiết lập tổ chức bộ máy thực hiện chức năng quản lý trên đơn vị hành chính đó. Kế thừa phần lớn các quy định của Điều 118 Hiến pháp năm 1992 và nhằm bảo đảm sự ổn định của hệ thống các đơn vị hành chính đã được phân chia và hình thành trong thời gian qua, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 quy định các đơn vị hành chính của nước ta được phân định như sau:

  “Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;

  Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường.

  Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.”

  Bên cạnh đó, quy định tại Điều 110 Hiến pháp năm 2013 có một số bổ sung để mở đường cho việc thiết lập, hình thành một số đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa ngày càng gia tăng cao độ như hiện nay, cụ thể:

  Thứ nhất, Điều 110 đã bổ sung quy định “đơn vị hành chính tương đương” với quận, huyện, thị xã trong thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tăng khả năng dự báo và tính ổn định của Hiến pháp trong việc đáp ứng nhu cầu khách quan của quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Quy định này mặc dù chưa định tên, loại hình của đơn vị hành chính được bổ sung, nhưng cho thấy Hiến pháp năm 2013 để mở cho việc thành lập đơn vị hành chính mới trong thành phố trực thuộc Trung ương, chẳng hạn, “thành phố” trong “thành phố trực thuộc Trung ương” như đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh trong Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Việc bổ sung quy định này là trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Chính phủ, của các đại biểu Quốc hội, nhất là các đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh và trên cơ sở các đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

  Thứ hai, bổ sung quy định “đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập”. Quy định này trên thực tế không phải là nội dung mới hoàn toàn, vì tại khoản 8 Điều 84 Hiến pháp năm 1992 quy định về thẩm quyền của Quốc hội đã quy định rõ thẩm quyền của Quốc hội trong việc thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, nhưng tại quy định về đơn vị hành chính tại Điều 118 Hiến pháp năm 1992 không quy định về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Do đó, việc bổ sung quy định này tại Điều 110 Hiến pháp năm 2013 là cần thiết để bảo đảm tính tổng thể của các đơn vị hành chính của nước ta, đáp ứng nhu cầu thiết lập các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đang đặt ra ở một số địa phương (như huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang và huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh…). Quy định này được bổ sung trên cơ sở ý kiến đề xuất của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức (nhất là ý kiến đề xuất của Chính phủ) và các địa phương.

  Thứ ba, Điều 110 bổ sung quy định “việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định”. Việc bổ sung quy định này cùng với việc điều chỉnh thẩm quyền của Chính phủ trong việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh lên thành thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Mục đích của việc bổ sung quy định này là nhằm thiết lập các tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính chặt chẽ để bảo đảm tính ổn định các đơn vị hành chính, tránh tình trạng “nhập – tách” có phần dễ dãi, thiếu căn cứ, tiêu chí minh bạch, công khai, đặc biệt là thiếu sự tham gia ý kiến có tính quyết định của nhân dân như thực tế vừa qua ở nước ta. Hiện nay, Dự án Luật tổ chức quyền địa phương đang được khẩn trương xây dựng, trong đó quy định rõ trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thủ tục lấy ý kiến nhân dân địa phương.

  3. Thiết lập các nguyên tắc về mô hình tổ chức chính quyền địa phương có sự đổi mới phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo

  Để thực hiện một bước đổi mới mô hình tổ chức của chính quyền địa phương các cấp, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 26/2008/QH12 về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau một năm thực hiện Nghị quyết quan trọng này, Nhà nước ta đã tiến hành sơ kết thấy rõ những mặt thành công và những điểm còn hạn chế. Trên cơ sở đó, Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ XI chỉ đạo: “Tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường”. Đồng thời, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Đại hội Đảng XI cũng có chủ trương: “Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định đúng chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn phù hợp”.

  Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, đa số ý kiến thống nhất với nhau ở hai vấn đề mang tính nguyên tắc là đã có đơn vị hành chính thì phải có chính quyền; chính quyền phải bao gồm HĐND và UBND, UBND do HĐND cùng cấp bầu ra. Vì vậy, Điều 111 Hiến pháp năm 2013 quy định:

  “1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định”.

  Điều 111 của Hiến pháp năm 2013 có sự xuất hiện khái niệm mới “cấp chính quyền địa phương”. Khái niệm này cho phép phân biệt rõ giữa cách phân chia đơn vị hành chính để quản lý với mô hình tổ chức chính quyền ở từng đơn vị hành chính. Ở tất cả các đơn vị hành chính phải có chính quyền địa phương nhưng không phải một đơn vị hành chính là một cấp chính quyền. Cấp chính quyền được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Ở đâu được coi là cấp chính quyền thì chính quyền ở đó bao gồm HĐND và UBND, UBND do HĐND cùng cấp bầu ra; còn ở đâu không được coi là cấp chính quyền thì sẽ có cơ quan hành chính thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính và dịch vụ công tại địa bàn. Như vậy, Điều 111 Hiến pháp năm 2013 đã đưa ra quy định mới “cấp chính quyền địa phương” gồm có HĐND và UBND và cấp chính quyền được xác định ở những đơn vị hành chính nào sẽ do luật định, phù hợp với “đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Kinh Tế Của Chính Quyền Địa Phương
 • Áp Dụng Nguyên Tắc Quản Trị Henry Fayol Cho Doanh Nghiệp
 • Lí Thuyết Quản Trị Của Henri Fayol (Henri Fayol’s Management Theory) Là Gì? Nguyên Tắc Quản Trị
 • Nguyên Tắc Quản Lý Của Henri Fayol
 • Cookies Là Gì? Có Tác Dụng Gì? Cách Xóa Và Bật Quản Lý Cookies
 • Chức Năng, Quyền Hạn Của Cán Bộ, Công Chức Địa Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Về Chế Độ Trợ Cấp Cho Lực Lượng Công An Xã
 • Bộ Công An Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức; Sơ Kết Công Tác Công An 6 Tháng Đầu Năm 2022
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Thôn Đào Lạng
 • “Mô Hình Chi Bộ Quân Sự Xã, Phường, Thị Trấn Hoạt Động Chưa Như Kỳ Vọng”
 • Chi Bộ Quân Sự Xã Trong Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân
 • Cơ sở pháp lý

  • Luật cán bộ, công chức năm 2008;
  • Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ Nội vụ ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2022;

  Công chức địa chính là gì?

  Theo quy định tại khoản 2 điều 4 Luật cán bộ công chức năm 2008: công chức được xác định bao gồm những công dân Việt Nam, được bổ nhiệm hoặc tuyển dụng vào các ngạch, chức danh, chức vụ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước, của các tổ chức chính trị – xã hội ở các cấp từ trung ương đến cấp huyện; của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân (trừ những người là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng); của các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân (trừ những người là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp) và những người nằm trong bộ máy quản lý, lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Công chức là những người nằm trong biên chế, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập (áp dụng đối với công chức trong bộ máy quản lý, lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập).

  Và công chức địa chính là chức danh viết tắt của công chức địa chính –  xây dựng – đô thị và môi trường hoặc công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường;

  Cán bộ, công chức địa chính có chức năng, quyền hạn gì theo quy định của pháp luật?

  Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức nói chung

  + Quyền hạn:

  Mực 2 Chương II Luật công chức năm 2008 quy định về quyền hạn mà công chức được hưởng gồm có:

  − Được hưởng các quyền lợi đảm bảo về lương, phụ cấp và các khoản ưu đãi nếu có theo quy định của pháp luật;

  − Được hưởng các điều kiện để đảm bảo tốt nhất cho việc thực thi công vụ, nhiệm vụ. Gồm có:

  • Được pháp luật bảo vệ về tính mạng, sức khỏe khi thi hành công vụ;

  • Được giao quyền hạn tương ứng với nhiệm vụ được giao;

  • Được cung cấp các trang thiết bị và các điều kiện để làm việc;

  − Có thời gian nghỉ ngơi theo pháp luật về lao động;

  + Nghĩa vụ:

  − Nghĩa vụ trong khi thực thi, thi hành nhiệm vụ, công vụ: Công chức phải chấp hành các quyết định của cấp trên quản lý; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình công tác;  thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; thực hiện công tác bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản của nhà nước được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật;  báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật ở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  − Nghĩa vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, đối với nhân dân, cụ thể như sau:

  • Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phải bảo vệ cho danh dự của Tổ quốc và lợi ích quốc gia;

  • Chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước;

  • Có sự liên hệ một cách chặt chẽ với nhân dân, tiến hành lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân địa phương;

  • Phải có thái độ tôn trọng và phải tận tụy phục vụ nhân dân.

  − Nhiệm vụ và chức trách của công chức địa chính cấp xã

  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-BNV, công chức địa chính cấp xã có những nhiệm vụ sau đây:

  “ a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

  b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

  Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

  Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn;

  Tham gia giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã;

  Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác minh nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;

  c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.”

   Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

  Thông tin liên hệ:

  Địa chỉ trụ sở chính: LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

  Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

  Mobile: 0966.498.666

  Tel: 02462.587.666

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Trang Điện Tử Huyện Thạch Thành
 • Nâng Cao Công Tác Xây Dựng Công An Cấp Huyện Trong Tình Hình Hiện Nay
 • Công An Phụ Trách Xã Nâng Cao Hiệu Quả “Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh, Nhân Văn, Vì Nhân Dân Phục Vụ”
 • Lực Lượng Cảnh Sát Khu Vực, Công An Xây Dựng Phong Trào Và Phụ Trách Xã Về An Ninh Trật Tự Ra Sức Thi Đua “Vì Nhân Dân Phục Vụ” – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Bộ Công An Xã
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Keylogger Là Gì?
 • Tìm Hiểu Về Keylogger Và Cách Phòng Tránh
 • Keylogger Là Gì? Tác Hại Và Cách Phòng Tránh Hiệu Quả
 • Tìm Hiểu Về Keylogger Là Gì Và Cách Để Phòng Chống Keylogger?
 • Keylogger Là Gì? Tóm Tắt Về Keylogger
 • 1. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

  c) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

  d) Hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  b) Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

  c) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định pháp luật về thương mại;

  đ) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế;

  e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế;

  g) Phối hợp vớ i các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm t r a công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  i) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  k) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh t ế thuộc thẩm quyền quản lý;

  n) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  o) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu theo thẩm quyền;

  q) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới;

  r) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật hoặc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

  3. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dâ n cấp tỉnh và cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  a) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương;

  b) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế; thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  d) Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  đ) Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp, khu kinh tế; thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

  4. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước khu công nghiệp, khu kinh tế thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Máy In Đa Chức Năng In
 • Top 5 Máy In Đa Chức Năng Giá Tốt Nhất
 • Ý Nghĩa Các Ký Tự Trong Tên Máy In, Máy Photocopy
 • 3 Chức Năng Quan Trọng Nhất Của Máy Photocopy Bạn Cần Biết
 • Giải Mã 25 Thông Số Kỹ Thuật Về Máy In, Máy Photocopy Trên Catalogue
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Các Phòng Nghiệp Vụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Không Nên Thành Lập Phòng Kỹ Thuật Hình Sự Thuộc Viện Knsd Tối Cao, Vì Sao?
 • Kỹ Thuật Hình Sự: “chìa Khóa Vàng” Cho Những Chiến Công
 • Kỹ Thuật Hình Sự Đóng Vai Trò Quan Trong Công Tác Điều Tra
 • Chiến Công Thầm Lặng Của Những Cán Bộ Kỹ Thuật Hình Sự
 • Lực Lượng Kỹ Thuật Hình Sự Công An Tỉnh Quảng Bình Phát Huy Truyền Thống 60 Năm (23/8/1957
 • a. Chức năng:

  Giúp việc Giám đốc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, tổ chức phối hợp giữa các phòng, trạm, đội, trong việc thực hiện các quyết định của Ban Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

  • Tham mưu cho Giám đốc trong công tác tổ chức, lao động, chế độ chính sách đối với người lao động, quản trị, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, quản lý công tác văn thư lưu trữ, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc, sinh hoạt chung thuộc Văn phòng Công ty.
  • Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo mật, các nguyên tắc quản lý công văn, giấy tờ, đi, đến thuộc lĩnh vực chuyên môn.
  • Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng quy chế làm việc, giao dịch, tiếp khách, bảo vệ cơ quan, trang trí, khánh tiết… công tác an ninh trật tự, nơi làm việc.

  b. Nhiệm vụ:

  • Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự của Công ty.
  • Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.
  • Xây dựng kế hoạch lao động, định biên, định mức lao động…. theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng lao động, phân tích tình hình sử dụng lao động.
  • Thực hiện công tác quản lý về công tác văn thư, lưu trữ của Công ty theo quy định của pháp luật. Kiểm tra thể thức và thủ tục hành chính trong việc ban hành các văn bản của Công ty.
  • Tham mưu cho Giám đốc trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho CBCNV.
  • Hướng dẫn công tác thi đua, làm thường trực hội đồng: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.
  • Tham mưu và góp ý kiến với Lãnh đạo Công ty về việc bố trí, sắp xếp lao động, sử dụng lao động và các quy định hiện hành khác của Công ty. Kiến nghị Lãnh đạo Công ty xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật của Công ty.
  • Quản lý xe ô tô du lịch của Công ty, điều động xe ô tô du lịch đi công tác khi có sự chấp thuận của Giám đốc Công ty .
  • Quản lý, theo dõi việc sử dụng tài sản, trang thiết bị phục vụ công việc tại văn phòng Công ty
  • Hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định bảo vệ an ninh trật tự trong đơn vị . Phối hợp với cơ quan Công an, quân sự địa phương để thực hiện
  • Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội quy và công tác bảo vệ tài sản của Công ty.
  • Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực tổ chức theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc.

  2. Phòng Kế toán: a. Chức năng:

  • Giúp việc và tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động kế toán của Công ty .
  • Theo dõi, phân tích và phản ảnh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn tại Công ty và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế cho Giám đốc trong công tác điều hành và hoạch định sản xuất kinh doanh.

  b. Nhiệm vụ:

  • Thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê theo Pháp lệnh kế toán và thống kê, Luật Kế toán và Điều lệ của Công ty.
  • Quản lý tài sản, nguồn vốn và các nguồn lực kinh tế của Công ty theo quy định của Nhà nước.
  • Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư.
  • Xây dựng kế hoạch định kỳ về giá thành sản phẩm, kinh phí hoạt động, chi phí bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa nhỏ của Công ty và các kế hoạch tài chính khác.
  • Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, thống kê theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
  • Thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN, cổ đông và người lao động theo luật định.
  • Xác định và phản ảnh chính xác, kịp thời kết quả kiểm kê định kỳ tài sản, nguồn vốn.
  • Lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định và Điều lệ Công ty.
  • Thực hiện các thủ tục theo quy định về phát hành, chuyển nhượng, thu hồi về cổ phần.
  • Thực hiện công tác tiền lương theo quy chế trả lương của Công ty .
  • Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kế toán theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc .

  3. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: a. Chức năng:

  • Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc lĩnh vực triển khai kế hoạch bảo trì ĐTNĐ, đầu tư, thi công xây dựng, công tác vật tư, kinh doanh của Công ty
  • Xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ của Công ty để báo cáo cơ quan cấp trên khi có yêu cầu.

  b. Nhiệm vụ:

  • Lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo trì ĐTNĐ định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.
  • Phối hợp với phòng Kế toán Công ty xây dựng nhu cầu và kế hoạch vốn cho công tác bảo trì ĐTNĐ, kế hoạch kinh doanh .
  • Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu do Công ty làm chủ đầu tư. Thực hiện việc soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, theo dõi tiến độ thực hiện và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.
  • Thống kê tổng hợp Công việc thực hiện kế hoạch theo định kỳ giúp Lãnh đạo Công ty đề ra biện pháp chỉ đạo kịp thời.
  • Thực hiện các thủ tục để đầu tư các dự án đầu tư mới do Công ty làm chủ đầu tư.
  • Theo dõi tình hình triển khai các dự án của Công ty đầu tư.
  • Lập kế hoạch vật tư, thiết bị, công cụ lao động theo kế hoạch hàng năm, để chủ động đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho hoạt động sản xuất của Công ty.
  • Thực hiện việc quản lý vật tư của Công ty theo đúng quy chế. Có trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng vật tư ở tất cả các bộ phận trong Công ty, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
  • Thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán vật tư, nguyên nhiên liệu theo quy định của của Công ty.
  • Lập các biểu mẫu, sổ sách phục vụ việc quản lý vật tư trình Giám đốc Công ty xem xét quyết định .
  • Làm thường trực Hội đồng thẩm định giá của Công ty.
  • Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc .

  4. Phòng Kỹ thuật – Công trình: a. Chức năng:

  • Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc lĩnh vực quản lý công tác kỹ thuật, thi công xây dựng, tiến độ, chất lượng đối với những công trình do Công ty thực hiện.
  • Giám sát chất lượng thi công các công trình.

  b. Nhiệm vụ:

  • Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất tại các Trạm Quản lý bảo trì ĐTNĐ, Đội Cơ khí công trình định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.
  • Tổ chức nghiệm thu công tác bảo trì ĐTNĐ.
  • Xây dựng định mức vật tư, định mức kinh tế kỹ thuật, nhiên liệu…và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các định mức đó.
  • Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị theo dõi, giám sát về mặt kỹ thuật, tiến độ, chất lượng đối với các công trình và hạng mục công trình thi công thuộc các dự án do Công ty đầu tư hoặc tại các gói thầu do Công ty ký kết hợp đồng.
  • Lập các biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác nghiệm thu trình Giám đốc công ty xem xét quyết định .
  • Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kỹ thuật, công trình theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ủy Ban Nhân Dân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Huyện Tuy Phong Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
 • Hệ Thống Tổ Chức Y Tế Việt Nam
 • * Khoa Dược Vật Tư Y Tế
 • Ứng Dụng Rơle Bảo Vệ 7Sj63 Trong Mạng Điện Có Trung Tính Cách Ly
 • Điều Kiện Sản Xuất Thực Phẩm Chức Năng Bảo Vệ Sức Khỏe
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Chính Của Nhà Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Hệ Thống Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Tầm Quan Trọng Của Giáo Dục Âm Nhạc Trong Nuôi Dạy Trẻ Mầm Non
 • Nâng Cao Năng Lực Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp Trong Hội Nhập Khu Vực Asean
 • Chuyển Giao Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp Từ Bộ Gd
 • Chức Năng Nhiệm Vụ – Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên, Tin Học Ngoại Ngữ Ninh Bình
 • Trường PTDTBT THCS Suối Thầu có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  – Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt đông giáo dục khác của chương trình giáo dục phổ thông;

  – Quản lý giáo viên,cán bộ, nhân viên.

  – Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh tới trường, quản lý học sinh theo quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  – Thực hiện phổ cập giáo dục trong phạm quy cộng đồng.

  – Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

  – Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

  – Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

  – Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

  -Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  * Cơ cấu tổ chức của cơ quan

  Để hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, Trường PTDTBT THCS Suối Thầu đã sắp xếp tổ chức bộ máy làm việc của mình như sau:

  Trường PTDTBT THCS Suối Thầu có 01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng và 14 giáo viên, 01 nhân viên văn thư, 01 nhân viên thiết bị, 01 nhân viên thư viện, 01 bảo vệ.

  * Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị, cá nhân trong Trường:

  * Hiệu trưởng:

  – Chịu trách nhiệm quản lý toàn đơn vị về mọi mặt, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

  – Theo dõi, kiểm tra đôn đốc, uốn nắn công chức viên chức tromg nhà trường.

  – Theo dõi chỉ đạo và có biện pháp bảo quản, tu sữa cơ sở vật chất trong nhà trường.

  – Theo dõi và đề xuất với cấp trên về chế độ chính sách.

  – Thực hiện những quy định quản lý hành chính,tài chính, tài sản.

  * Phó hiệu trưởng:

  – Chịu trách nhiệm phân công chuyên môn và thời khóa biểu cho giáo viên, học sinh.

  – Quản lý hoạt động chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

  – Tổ chức dự giờ, kiểm tra học sinh, giáo án của giáo viên.

  * Tổng phụ trách Đội:

  – Chịu trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh rèn luyện kĩ năng công tác Đội.

  – Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn.

  * Văn thư:

  – Soạn thảo văn bản, biểu mẫu khi Ban Giám hiệu có yêu cầu.

  – Cập nhật tin tức, lưu trữ công văn đi, đến.

  – Quản lý các văn bằng tốt nghiệp THCS.

  – Báo cáo thống kê các biểu mẫu của đơn vị kịp thời chính xác.

  * Thư viện:

  – Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các đầu sách trong thư viện.

  – Bảo quản, sắp xếp sách báo gọn gàng, khoa học không để thất thoát.

  – Tổ chức việc cho đọc và mượn sách của giáo viên và học sinh theo đúng quy định của nhà trường.

  * Nhân viên Thiết bị:

  * Thiết bị:

  – Quản lý phòng thiết bị sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học, không để thất thoát, hư hỏng.

  – Chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm cho các tiết thực hành, sắp đặt các thiết bị phải khoa học, dễ lấy sử dụng.

  – Theo dõi sổ sách nhập thiết bị mới trong năm.

  – Theo dõi và vào sổ việc xuất cho mượn thiết bị.

  * Bảo vệ:

  – Chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản, cơ sở vật cất của nhà trường, không để tình trạng hư hỏng, mất cắp tài sản.

  – Ngăn chặn, phát hiện kịp thời những học sinh phá phách làm hư hỏng tài sản.

  – Báo cáo và tu sửa các tài sản bị hư hỏng.

  – Bảo quản, chăm sóc cây, hoa trong sân trường.

  * Bán trú:

  – Tạo ra một môi trường thân thiện, an toàn và nền nếp cho HS ở bán trú.

  – Quản lý cơ sở vật chất khu bán trú hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Quản Lý Giáo Dục
 • Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Là Nhiệm Vụ Của Cả Hệ Thống Chính Trị
 • Sự Tương Đồng Và Khác Biệt Giữa Thanh Tra Với Kiểm Tra Trong Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Về Thể Chế Phát Triển Giáo Dục Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Và Hội Nhập Quốc Tế
 • Về Vấn Đề Tính Khoa Học Của Triết Học, Một Hình Thái Ý Thức Xã Hội
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghiệp Vụ Quản Trị Hành Chính Văn Phòng
 • Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Hành Chính
 • Giới Thiệu Về Phòng Ban Trong Công Ty
 • Chức Năng Nhiệm Vụ, Phòng Ban Chuyên Môn
 • Phòng Tổ Chức Hành Chính Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?
 • – Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.

  – Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nộ quy, quy chế công ty

  – Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty

  1, Công tác văn phòng:

  – Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của phòng.

  – Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến công ty. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình

  – Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của công ty.

  – Soạn thảo văn bản, trình giám đốc ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về giá trị pháp lý của văn bản đó.

  – Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn.

  – Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động.

  – Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế công ty.

  – Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.

  – Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác

  – Là thành viên thường trực trong hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, HĐ lương, khoa học kỹ thuật

  – Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc thợ cho người lao động

  3, Công tác bảo hộ lao động.

  – Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng.

  – Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy chế

  – Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn laô động

  4, Công tác bảo vệ:

  – Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

  – Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

  – Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

  – Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

  – Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

  5, Công tác phục vụ:

  – Làm công tác tạp vụ, vệ sinh trong công ty.

  – Đảm nhận việc cung cấp các nhu cầu phục vụ công tác văn phòng

  – Đảm nhận công tác nấu cơm phục vụ bữa ăn công nghiệp

  6, Công tác khác:

  Thực hiên các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của giấm đốc công ty

  III. QUYỀN HẠN

  Phòng tổ chức hành chính có quyền tham mưu và giúp việc cho giám đốc công ty..

  Tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực công tác tổ chức, hành chính khi được lãnh đạo công ty phê duyệt

  – Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của phòng đã được phân công trước giám đốc công ty. Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

  – Quản lý nhân nhân lực của phòng. Phân công cụ thể nhiệm vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phòng theo lệnh của giám đốc công ty.

  – Tham gia làm thư ký các hội đồng do công ty thành lập : Tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng , kỷ luật, bảo hộ lao động, khoa học kỹ thuật …..

  + Tuyển dụng, hợp đồng lao động, bố trí lao động, chấm dứt HĐLĐ.

  + Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể .

  + Giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động

  + Trật tự trị an khu vực, trật tự nội vụ

  + Khen thưởng, kỷ luật của phòng cũng như công ty

  + Hồ sơ cán bộ công nhân viên

  + Xây dựng các văn bản có tính pháp quy, quy chế của công ty

  + Đối nội, đối ngoại

  + Cung cấp các nhu yếu phục vụ công tác của lãnh đạo công ty

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc công ty

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Thừa lệnh giám đốc ký tên đóng dấu công ty các loại văn bản đã được giám đốc ủy quyền: giấy giới thiệu khám chũa bệnh, giấy công tác của CBCNV và khách, giấy giới thiệu công tác và các văn bản giải quyết các công việc hành chính khác.

  + Giải quyết cho nhân viên nghỉ việc riêng 1 ngày

  + Bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ

  + Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, theo dõi, thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động trong toàn công ty

  + Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động

  + Định mức lao động

  + Đánh máy, văn thư lưu trữ hồ sơ công văn công ty (trừ hồ sơ cá nhân, Bảo hiểm xã hội)

  + Công tác xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu công ty.

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  + Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Công tác thủ quỹ tiền mặt công ty

  + Bảo quản và sử dụng con dấu công ty theo quy chế

  + Phân phát công văn của công ty và cấp trên

  + Mua sắm các dung cụ, vật tư văn phòng phẩm phục vụ toàn công ty

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

  + Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

  + Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai hỏa hoạn.

  + Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

  + Bơm nước lên bể phục vụ sản xuất, vệ sinh của công ty

  + Bảo quản các dụng cụ phòng chống cháy nổ, thiên tai và tài sản công cộng

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  Riêng tổ trưởng tổ bảo vệ còm thêm các nhiệm vụ:

  + Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

  + Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự trong toàn công ty.

  + Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy nổ thiên tai

  + Là cán bộ chủ chốt trong lực lượng xung kích phòng chống cháy nổ, thiên tai

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ nấu cơm ca. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

  + Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phục vụ ăn uống cho toàn công ty.

  + Công khai kinh tế hàng ngày cho cán bộ công nhân công ty được biết.

  + Phụ trách công tác sổ sách báo ăn hàng ngày của CBCNV công ty

  + Tiếp phẩm, thanh quyết toán theo định kỳ mà công ty quy định

  + Phụ việc cho người nấu ăn chính

  + Tổ chức tổ nhà ăn vệ sinh khu vực nhà ăn theo định kỳ

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực phần hành công việc của mình

  + Chế biến thức ăn ngon, hợp vệ sinh, đảm bảo chất và lượng trên cơ sở các nguyên liệu đã được cung cấp.

  + Chịu trách nhiệm về vệ sinh ăn uống, giờ giấc phục vụ trong ca mình phụ trách.

  + Phân công, phân việc cho người phụ việc.

  + Thay thế một số công việc thủ kho khi thủ kho nhà ăn đi vắng

  + Vệ sinh khu nhà vệ sinh công nhân

  + Đề nghị, góp ý với tiếp phẩm cung cấp các loại thực phẩm ngon, rẻ, hợp vệ sinh.

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

  + Tạp vụ, phục vụ lãnh đạo công ty

  + Mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ công tác hàng ngày và các ngày lễ của công ty

  + Phục vụ vệ sinh của khu nhà văn phòng làm việc công ty

  + Phụ việc cho người nấu ăn chính

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Phòng Tổ Chức
 • Hành Chính Nhân Sự Là Gì? Quy Trình Làm Việc Của Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Pháp Chế
 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Phòng Pháp Chế Trong Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Từ Thực Tiễn Của Ngân Hàng Đông Á
 • Những Công Việc Của Trưởng Phòng Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Các Tổ Chức Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Tổ Chức Chính Trị
 • Nâng Cao Năng Lực, Chức Năng Giám Sát Của Mặt Trận Tổ Quốc Và Các Tổ Chức Chính Trị
 • Kem Dưỡng Trắng Đa Chức Năng Tổ Yến Birds Nest
 • Các Xét Nghiệm Đông Máu: Bộ Xét Nghiệm Chức Năng Tiểu Cầu
 • Tiểu Cầu Là Gì? Vai Trò Của Tiểu Cầu Trong Cơ Thể Người
 • Tại khoản 2 Điều 9 Hiến pháp đã xác định cụ thể các tổ chức chính trị – xã hội bao gồm: “Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam”; khẳng định: “Được thành lập trên cơ sở tự nguyện”. Qua đó thể hiện tính độc lập tương đối của các tổ chức chính trị – xã hội. Ở đây cần nhắc lại hai từ mới bổ sung là “tự nguyện” để thấy rõ bản chất và quan điểm phát triển đoàn viên, hội viên của các tổ chức; bảo đảm tập hợp được đông đảo quần chúng, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên. Hiến pháp xác định các tổ chức chính trị – xã hội phải tự “Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên, hội viên tổ chức mình”. Như vậy, các tổ chức không trông chờ, ỷ lại, phụ thuộc mà phải tự chủ hơn, chủ động trong thực hiện chức năng “bảo vệ” đoàn viên, hội viên. Tất nhiên để làm tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ, các tổ chức chính trị – xã hội phải làm thế nào để ngày càng xứng đáng là đại diện cho các thành viên của mình. Dù lần này hai từ “đại diện” đã được hiến định, nhưng quá trình thực thi Hiến pháp mới, đòi hỏi lãnh đạo của các tổ chức chính trị – xã hội phải được đoàn viên, hội viên “thừa nhận” và “ủy quyền”. Người đứng đầu tổ chức phải được tôn vinh và trở thành “thủ lĩnh” của đoàn thể đó. Hiến pháp bổ sung thêm khoản 2 trong Điều 9 để đưa các hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội thể hiện đúng bản chất và tôn chỉ mục đích của tổ chức mình, khắc phục tính hình thức và tình trạng hành chính hóa của các tổ chức này. Các tổ chức chính trị – xã hội cần tập trung thực hiện vai trò, chức năng vốn có và những nội dung Hiến pháp đã sửa đổi, bổ sung để gương mẫu, đầu tàu trong các thành viên khác của MTTQVN, thực sự thu hút đoàn viên, hội viên và quan trọng hơn là làm thế nào để đoàn viên, hội viên trong công việc, trong cuộc sống thường nhật cảm thấy không thể thiếu tổ chức đoàn thể của mình, tự nguyện đóng góp đoàn phí, hội phí cho tổ chức mình hoạt động tốt hơn. Đó mới là nguyên lý, bản chất của một tổ chức đoàn thể quần chúng; làm tăng thêm tính tự nguyện, tự chủ trong tổ chức và hoạt động.

  Hiến pháp đã dành trọn Điều 10 để khẳng định lại Công đoàn Việt là “Tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện”. Hiến pháp đã bổ sung vai trò đại diện người lao động của Công đoàn là: “Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiếm tra, thanh tra hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp”. Điều đó thể hiện quyền hạn và trách nhiệm của Công đoàn rất lớn lao trong quá trình phát triển đất nước. Không những thế, chức năng “Tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp” lần này cũng được ghi cụ thể trong Hiến pháp. Có thể khẳng định Hiến pháp được bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn. Qua đó thấy rõ trách nhiệm của Công đoàn đối với giai cấp công nhân và người lao động hết sức nặng nề, đòi hỏi cán bộ Công đoàn phải phấn đấu quyết liệt hơn để xứng đáng với vai trò đại diện cho đoàn viên của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Là Gì?
 • Vai Trò Của Mttq, Các Đoàn Thể Nhân Dân Và Tổ Chức Xã Hội Trong Quản Trị Địa Phương Hiện Nay
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Ngoại Giao
 • Hệ Thống Quản Lý Quốc Gia Về Vắc Xin (Nra) Của Việt Nam Đã Đạt Tiêu Chuẩn Của Tổ Chức Y Tế Thế Giới
 • Who Là Tổ Chức Gì? Lịch Sử Hình Thành Và Vai Trò Của Tổ Chức Y Tế Thế Giới
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Hành Chính Tư Pháp Là Gì ? Khái Niệm Về Hành Chính Tư Pháp
 • Quản Trị Hành Chính Văn Phòng
 • Quản Rị Hành Chính Văn Phòng Phần: Tổng Quan Về Quản Trị Văn Phòng
 • Công Việc Của Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
 • Hiển Thị Màn Hình Điện Thoại Thông Minh Trên Tv (Phản Chiếu Hình Ảnh)
 • I – BAN LÃNH ĐẠO GỒM:

  Trưởng phòng: ThS. Hứa Văn Tuấn

  DĐ: 0982890772

  Email: [email protected]

  Phó phòng: CN. Nguyễn Văn Hoan

  DĐ: 0984065429

  Email: ……@gmail.com

  Phó phòng: CN. Lương Thị Huyền

  DĐ: 0963922088

  Email: [email protected]

  Phó phòng: CN. Nguyễn Văn Hòa

  DĐ: 0976626629

  Email: @gmail.com

  Phó phòng: CN. Hoàng Tuấn Anh

  DĐ: 0962156686

  Email: [email protected]

  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính – Quản trị

  1. Chức năng
  2. a. Phòng Hành chính – Quản trị có chức năng tham mưu giúp hiệu trưởng trong công tác kế hoạch và tổng hợp, thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ, cấp phát thư báo; các hoạt động lễ tân, phục vụ và các phương tiện giao thông vận tải; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị; quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, lắp đặt, quản lý trang thiết bị, thư viện và theo dõi hiệu quả sử dụng các tài sản thiết bị, thư viện; công tác giữ gìn an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động và người học; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động và người học thực hiện nội quy về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, lụt bão, phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường; thực hiện bố trí nơi ở cho người học và khách của Nhà trường; bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn khu Nội trú; công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản, nguồn vốn; xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính theo lộ trình; công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí; công tác thu, chi và giám sát thu chi tài chính trong Nhà trường.
  3. b. Đầu mối thông tin, liên lạc giữa lãnh đạo trường với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Nhà trường.
  4. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác Kế hoạch và tổng hợp

  đ) Làm các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của hiệu trưởng và cấp trên; thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất của Nhà trường theo yêu cầu của các cấp quản lý;

  1. e) Thư ký các hội nghị, cuộc họp chung của Nhà trường và theo yêu cầu của hiệu trưởng;
  2. g) Thực hiện quy chế công khai của Nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

  2.2. Công tác Hành chính

  đ) Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức được cử đi công tác, học tập;

  1. e) Ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác, lưu trú tại Nhà trường;
  2. g) Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc của các đơn vị trong Nhà trường, xây dựng nề nếp hành chính trong toàn trường;
  3. h) Thu thập, biên tập thông tin quản lý, tình hình tổ chức các hoạt động trong Nhà trường để đăng tải trên website của Nhà trường theo chỉ đạo của hiệu trưởng;
  4. i) Hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường về thể thức văn bản theo quy định hiện hành để thực hiện thống nhất; kiểm tra, theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những sai sót về thể thức văn bản, những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định; theo dõi, giám sát công tác cải cách hành chính tất cả các đơn vị trong Nhà trường;
  5. k) Thực hiện các công tác lưu trữ theo quy định;
  6. l) Sao lục, ấn hành các tài liệu, văn kiện… phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.

  2.3. Công tác Quản trị, thiết bị – thư viện và đời sống

  đ) Quản trị mạng, triển khai các dịch vụ thông tin trên website Nhà trường theo quy định; triển khai hệ thống thư điện tử theo tên miền riêng của đơn vị đến tất cả cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động và người học trong Nhà trường; triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý người học, quản lý cơ sở vật chất; quản lý trang website và cập nhật bản tin của Nhà trường;

  1. e) Phối hợp với bộ phận Tài chính thực hiện chế độ báo cáo và quyết toán vốn đầu tư xây dựng đúng quy định; lập sổ sách theo dõi, quản lý tài sản trong Nhà trường, tham gia kiểm kê định kỳ hằng năm, làm công tác thanh lý tài sản hư hỏng theo quy định của Nhà nước;
  2. g) Triển khai công tác phòng chống bão lụt; phòng cháy, chữa cháy;
  3. h) Tổ chức công tác lao động vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp;
  4. i) Tổ chức công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong Nhà trường; lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trong Nhà trường những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định;
  5. k) Bảo đảm các yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tập huấn…tiếp khách của Nhà trường. Tổ chức kế hoạch lễ tân cho các cuộc họp, hội nghị lớn trong và ngoài Nhà trường theo sự phân công của hiệu trưởng;
  6. l) Đặt in, mua sắm các ấn phẩm… phục vụ các dịp lễ tết theo phê duyệt của hiệu trưởng. Phối hợp các khoa mua bổ sung sách giáo trình, tài liệu tham khảo…phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập;
  7. m) Đón tiếp khách trong và ngoài nước đến Nhà trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc; chủ trì chúc mừng các đơn vị trong và ngoài Nhà trường nhân dịp ngày truyền thống;
  8. n) Thực hiện chế độ hiếu, hỉ… theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Quản lý và điều hành phương tiện giao thông phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo trường và các viên chức theo quy định, đảm bảo kịp thời, an toàn và tiết kiệm;
  9. o) Bố trí cho cán bộ, viên chức đến làm việc tại trường và người học đăng ký ở tại khu Nội trú; lập hồ sơ theo dõi người ở, hồ sơ đăng ký tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định; tổ chức công tác vệ sinh, bảo vệ, phòng chống cháy nổ… nhằm đảm bảo an toàn cho người học ở tại khu Nội trú;
  10. p) Thực hiện công tác tạp vụ: vệ sinh phòng làm việc của Ban Giám hiệu, khu hiệu bộ; công tác quản lý và phục vụ phòng khách, phòng nghỉ giảng viên theo quy định của Nhà trường;
  11. q) Chăm lo sức khoẻ cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động và người học toàn trường (bao gồm công tác vệ sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn, phòng bệnh, sơ cứu, chuyển viện…); phối hợp phòng Tổ chức cán bộ và công tác học sinh, sinh viên khám sức khỏe định kỳ cho người học;
  12. r) Tổ chức sử dụng bếp ăn tập thể đúng mục đích phục vụ ăn uống cho người học trong Nhà trường; tùy tình hình cụ thể có thể phối hợp với Công đoàn trường cho ký hợp đồng đấu thầu việc phục vụ bữa ăn cho người học trong nhà ăn tập thể…

  2.4. Công tác Tài vụ

  2.4.1.Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

  đ) Tổ chức và quản lý hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước;

   e) Chịu trách nhiệm lập các kế hoạch, báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng thời hạn.

  2.4.2. Công tác thanh, quyết toán, giám sát thu chi tài chính

  đ) Tham mưu cho hiệu trưởng về hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng kinh tế, ban hành quy định về thủ tục thanh toán để có cơ sở thực hiện và kiểm tra chứng từ của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động;

   e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài chính, tài sản của Nhà trường đúng quy định của Nhà nước. Lập tờ khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại hình dịch vụ trong Nhà trường cho Cục thuế tỉnh Hưng Yên đúng thời gian quy định.

  2.4.3. Công tác thu, chi

  2.5. Các nhiệm vụ khác

  đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Là Gì Và Những Điều Cần Biết
 • Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Phim Phóng Sự Tuyên Truyền Về Công Tác Phòng, Chống Ma Túy, Mại Dâm Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Qlhc Về Ttxh Năm 2022
 • Giới Thiệu Giáo Trình: “quản Lý Trật Tự Công Cộng”
 • Công Tác Quản Lý Hoạt Động Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Tăng Cường Quản Lý Các Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Nhằm Phòng Cháy, Chữa Cháy Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nghiệp Vụ Dược

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Kinh Tế Thành Phố Hưng Yên
 • Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế
 • Phòng Kinh Doanh Khách Sạn
 • Chức Năng & Nhiệm Vụ Công Việc Của Nhân Viên Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Phòng Nghiệp vụ Dược có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác dược của thành phố, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

  2. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo bình ổn giá thuốc và cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại thành phố và khu vực.

  5. Tiếp nhận và xét duyệt các hồ sơ đăng ký sản xuất thuốc dùng ngoài theo sự phân cấp của Bộ Y tế.

  7. Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp các phòng chức năng chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thực hiện những qui chế chuyên môn về dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng, phân phối, sử dụng và xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng các nhà máy, kho thuốc và các cơ sở cung ứng thuốc đạt các tiêu chuẩn GPs như: GMP, GLP, GSP, GDP, GPP… theo lộ trình của Bộ Y tế.

  8. Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường… trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu, thuốc phi mậu dịch, thuốc viện trợ, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong ngành y tế.

  9. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý dược và mỹ phẩm theo qui định của pháp lụật.

  10. Thống kê tổng hợp báo cáo công tác dược và mỹ phẩm theo qui định.

  11. Theo dõi biến động giá thuốc, kiểm tra, kiểm soát giá thuốc kê khai lại của các doanh nghiệp theo sự phân công của Cục Quản lý Dược.

  12. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao: Công tác dược bệnh viện, vaccin, sinh phẩm y tế từ khâu sản xuất đến lưu thông phân phối, bảo quản, sử dụng…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Quản Lý Du Lịch
 • Bảng Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban Công Ty
 • Có Các Phòng Ban Trong Công Ty Nào? Nhiệm Vụ Của Mỗi Phòng Ban?
 • Khối Các Phòng Ban, Bộ Phận Kinh Doanh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100