Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp

--- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Keylogger Là Gì?
 • Tìm Hiểu Về Keylogger Và Cách Phòng Tránh
 • Keylogger Là Gì? Tác Hại Và Cách Phòng Tránh Hiệu Quả
 • Tìm Hiểu Về Keylogger Là Gì Và Cách Để Phòng Chống Keylogger?
 • Keylogger Là Gì? Tóm Tắt Về Keylogger
 • 1. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

  c) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

  d) Hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  b) Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

  c) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định pháp luật về thương mại;

  đ) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế;

  e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế;

  g) Phối hợp vớ i các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm t r a công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  i) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  k) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh t ế thuộc thẩm quyền quản lý;

  n) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  o) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu theo thẩm quyền;

  q) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới;

  r) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật hoặc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

  3. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dâ n cấp tỉnh và cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  a) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương;

  b) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế; thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  d) Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  đ) Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp, khu kinh tế; thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

  4. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước khu công nghiệp, khu kinh tế thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Máy In Đa Chức Năng In
 • Top 5 Máy In Đa Chức Năng Giá Tốt Nhất
 • Ý Nghĩa Các Ký Tự Trong Tên Máy In, Máy Photocopy
 • 3 Chức Năng Quan Trọng Nhất Của Máy Photocopy Bạn Cần Biết
 • Giải Mã 25 Thông Số Kỹ Thuật Về Máy In, Máy Photocopy Trên Catalogue
 • Quyết Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Đồn

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Hướng Dẫn Ôn Tập Môn Kinh Tế Chính Trị Mác
 • Tạo Lập Môi Trường Kinh Doanh Thuận Lợi Cho Kinh Tế Tư Nhân Phát Triển
 • Chức Năng Tạo Lập Môi Trường Cho Các Hoạt Động Kinh Tế Của Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế.liên Hệ Thực Tiễn Trong Lĩnh Vực Đầu Tư Ở Vn
 • Vai Trò Chủ Đạo Của Kinh Tế Nhà Nước
 • Phát Huy Vai Trò Của Đoàn Kinh Tế
 • Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  Thứ nhất, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 63, Điều 64 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (trừ điểm q khoản 2 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP).

  Thứ hai, nhiệm vụ, quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền hoặc giao Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Trưởng ban do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

  Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.

  Biên chế công chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức của tỉnh và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Số lượng người làm việc: Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư được quyết định số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Sau 3 năm triển khai mô hình thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

  Bạn đang đọc bài viết Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Hải Phòng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Hà Tĩnh
 • Đặc Khu Kinh Tế Là Gì?
 • Vai Trò Và Chức Năng Của Công Ty Chứng Khoán
 • Thị Trường Chứng Khoán (Stock Market) Là Gì? Chức Năng Và Phân Loại
 • Quyết Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Đồn

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giảng Quản Trị Nhân Lực
 • Top 5 Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự Tốt Nhất Hiện Nay
 • Mô Hình Quản Lý Nguồn Nhân Lực Hiện Đại Nhất Hiện Nay * Mcg Management Consulting
 • Vai Trò Và Chức Năng Của Quản Trị Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp
 • Khái Niệm Quản Trị Chất Lượng Dịch Vụ Và Những Điều Cần Biết
 • (Dân Việt) Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn (Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban do 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

  Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Nội dung Quyết định cũng nêu rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý. Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý được quy định tại Điều 63, Điều 64 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (trừ điểm q khoản 2 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP). Nhiệm vụ, quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền hoặc giao Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Về cơ cấu tổ chức và biên chế, Ban Quản lý gồm Trưởng ban và không quá 2 Phó Trưởng ban. Trưởng ban do 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.

  Biên chế công chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức của tỉnh và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Số lượng người làm việc: Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư được quyết định số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Sau 3 năm triển khai mô hình thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Hỏi Ôn Tập Môn Quản Lý Kinh Tế
 • Chức Năng Chung Của Quản Lí Kinh Tế
 • Quản Trị Kinh Doanh Là Gì? Tìm Hiểu Chi Tiết Về Ngành Này Nhé
 • Tổ Chức Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Xây Dựng Là Gì? Khái Niệm Và Sơ Đồ Cấu Trúc
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Kho Vận
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Nam Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Điều Nhà Quản Trị Cần Biết
 • Chức Năng Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực
 • Các Chức Năng Cơ Bản Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực
 • Chức Năng Của Quản Trị Nhân Sự Là Gì?
 • Quản Lý Nhân Sự Là Gì? Tại Sao Quản Lý Nhân Sự Lại Quan Trọng?
 • Ngày 8 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND qu y định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định .

  Ngoài những chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan quản lý nhà nước, đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Ban Quản lý có một số chức năng, nhiệm vụ sau:

  – H ướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh .

  – Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư .

  – Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp theo ủy quyền của UBND tỉnh ; thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp theo ủy quyền .

  – Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được ; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội .

  – Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

  – Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp…

  – Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh .

  – C ấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp;

  – Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

  – Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong các khu công nghiệp theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương.

  – Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong khu công nghiệp theo thẩm quyền, hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ;…

  Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Quản lý có cơ cấu tổ chức như sau: Văn phòng Ban, Phòng Quản lý Đầu tư , Phòng Quản lý Doanh nghiệp , Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường , Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng , Công ty phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp , Trung tâm tư vấn, hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp.

  Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Nam Định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định (Phong Lâm).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quản Trị Kinh Doanh (P1: Là Gì)
 • Quản Trị Kinh Doanh Là Gì? Vai Trò Và Chức Năng Của Quản Trị Kinh Doanh
 • Quản Lý Vĩ Mô Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường
 • Luận Văn Đề Tài Mục Tiêu Và Chức Năng Quản Lý Kinh Tế Vĩ Mô Của Nhà Nước Và Một Số Giải Pháp Cơ Bản Nhằm Đổi Mới Và Tăng Cường Vai Trò Kinh Tế Của Nhà Nước
 • Khó Khăn Của Công Việc Quản Lý Kho
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Bạc Liêu

  --- Bài mới hơn ---

 • Địa Chỉ Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Bình Thuận
 • Hrm Là Gì? Các Chức Năng Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực
 • Đặc Điểm Chức Năng Nhiệm Vụ Mục Tiêu Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực
 • Vai Trò Kế Toán Quản Trị Chiến Lược Đối Với Các Chức Năng Của Quản Trị Chiến Lược
 • Vai Trò, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Quản Trị Chiến Lược Doanh Nghiệp
 • 3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân; có con dấu mang hình quốc huy và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

  II. Nhiệm vụ, quyền hạn

  1. Tham gia ý kiến, xây dựng để trình các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

  c) Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

  d) Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

  2. Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ:

  b) Đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền;

  đ) Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong khu công nghiệp; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp;

  g) Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong khu công nghiệp;

  h) Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại khu công nghiệp ; quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền;

  k) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  l) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

  n) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  o) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

  q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Của Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn
 • Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Gihotech
 • 5 Tính Năng Quan Trọng Của Một Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Opera 2022
 • Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Dip Hotel.net
 • Công Bố Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Quyền Hạn, Tổ Chức Của Đồn Công An Quang Châu

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Công Chức Tài Chính Kế Toán Xã
 • Đảng Bộ Phòng Quản Lý Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Chi Cục Văn Thư Lưu Trữ
 • Cảnh Sát Môi Trường Phải Bố Trí Cán Bộ Trực Ban 24/24 Giờ
 • Đảng Bộ Phòng Tham Mưu Công An Tỉnh: Nhiều Năm Liền Đạt Trong Sạch, Vững Mạnh Tiêu Biểu – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Sáng ngày 27/01, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Đồn Công an Quang Châu và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về quy chế phối hợp công tác.

  Đồng chí Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đồn Công an Quang Châu

  Đến dự có Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo Công ty quản lý hạ tầng khu công nghiệp; đại diện lãnh đạo huyện Yên Dũng và Thành phố Bắc Giang; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã quanh khu công nghiệp Quang Châu; lãnh đạo xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng và xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.

  Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng

  Được biết để phù hợp và đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, ngày 6/11/2020, Bộ Công an đã Ban hành Quyết định số 9345 quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của đồn Công an khu công nghiệp đối với Đồn Công an Quang Châu; Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 69, ngày 22/01/2021 về ban hành quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu công nghiệp, giao Đồn Công an Quang Châu được thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại địa bàn 4 khu công nghiệp huyện Việt Yên và khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng với địa giới hành chính kéo dài từ cầu Như Nguyệt giáp thành phố Bắc Ninh đến khu vực cầu Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

  Đồng chí Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

  Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, lãnh đạo huyện Yên Dũng, Việt Yên và thành phố Bắc Giang quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác. Quan tâm phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các khu công nghiệp. Chỉ đạo các ngành, các doanh nghiệp và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp với Đồn Công an Quang Châu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao Quyết định cho Chỉ huy Đồn Công an Quang Châu và tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Quang Châu. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Quang Châu.

  Thu Lợi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Ngành Chế Biến Gỗ Và Lâm Sản Phục Vụ Xuất Khẩu
 • Dự Thảo Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Giao Thông Vận Tải .công An Tra Vinh
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cảnh Sát Giao Thông Trong Tuần Tra, Kiểm Soát Giao Thông Đường Bộ
 • Lực Lượng Xây Dựng Phong Trào: Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ
 • Cần Thiết Thành Lập Đồn, Trạm Công An Ở Các Cửa Khẩu, Khu Công Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm, Phân Loại, Vai Trò Của Công Ty Chứng Khoán
 • Hệ Thống Tổ Chức Và Chức Năng Nhiệm Vụ Của Công Ty Xuất Nhập Khẩu Hàng Không
 • Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Luật Sư, Công Ty Luật
 • Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Luật Hoàng Phi Như Thế Nào?
 • Đề Tài: Tìm Hiểu Hoạt Động Kinh Doanh Lữ Hành Tại Công Ty Du Lịch
 • Tại khoản 3, điều 17 dự thảo Luật CAND (sửa đổi), nêu rõ, “Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập các đồn, trạm Công an và các đơn vị độc lập bố trí tại những địa bàn cần thiết”.

  Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) nêu ý kiến: Đồn trạm là quy định cũ, kế thừa Luật năm 2014 và những luật trước đây. Việc thành lập đồn trạm có quy định trong trường hợp cần thiết.

  “Tôi xin nêu một ví dụ cụ thể tại sao có lực lượng Công an xã mà vẫn có đồn trạm. Ví dụ, đồn trạm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc đồn trạm tại các cửa khẩu, cảng hàng không. Hiện nay, qua giám sát an ninh hàng không Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đang đề xuất thành lập các đồn công an tại các cửa khẩu này để đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn ở khu vực này theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, nhất là phòng, chống khủng bố. Chính vì thế, phải thành lập các đồn trạm trong trường hợp cần thiết” – đại biểu Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh.

  Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng.

  Từng sống ở vùng có đồn, trạm Công an, đại biểu Phạm Đình Cúc (Bà Rịa – Vũng Tàu) nêu ý kiến “Tôi xin nói rõ để một số đại biểu nói về đồn, trạm công an. Theo các đại biểu là đã có Công an phường, xã thì không quy định đồn, trạm. Nhưng mà ở đây, tôi là người đã được sống ở những vùng có các đồn, trạm công an, tôi thấy rõ. Thứ nhất, đồn, trạm công an thành lập ra ở các khu công nghiệp, khu chế suất, khu phức tạp về an ninh, trật tự, có khi đồn ở sân bay và bến tàu. Thứ hai là hỗ trợ lực lượng an ninh hàng không để đảm bảo an ninh an toàn hàng không tại các đồn trạm.

  Qua thực tế hoạt động thì đồn công an đã có từ lâu và các đồn này sau khi thành lập và hoạt động thì vấn đề an ninh trật tự hoạt động theo cơ chế, theo đặc thù của từng khu vực như vậy bởi vì khu công nghiệp rất rộng, do vậy Công an xã, phường không đảm bảo hết được an ninh trật tự ở khu vực này nên thành lập các đồn công an là rất có hiệu quả”.

  Cũng nhất trí với quy định thành lập các đồn, trạm ở các địa bàn cần thiết, đại biểu Bùi Quốc Phòng (Thái Bình) kiến nghị “Việc Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập các đồn, trạm Công an và đơn vị độc lập bố trí tại những địa bàn cần thiết quy định tại khoản 3 Điều 17, tôi đề nghị Ban soạn thảo có đánh giá tác động về vai trò, vị trí, sự cần thiết của đồn, trạm công an khi được thành lập, quy định rõ địa bàn cần thiết và sự quản lý lãnh đạo đối với những đồn, trạm này, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ để tránh chồng chéo với Công an xã trên địa bàn có đồn, trạm công an và đồn biên phòng”.

  Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an có quy định rõ ràng hơn để đồn, trạm Công an không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ với các đơn vị xã, phường khác, xã đã có Công an chính quy”.

  Bà Nguyễn Thị Minh, xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội.

  Là cán bộ Công ty Samsung, làm việc tại Khu Công nghiệp Yên Phong – nơi đồn Công an KCN Yên Phong đóng quân, anh Nguyễn Sỹ Hạnh cho biết, chúng tôi thấy đồn Công an hoạt động rất hiệu quả, kể cả sau này Công an xã chính quy cũng cần có đồn Công an ở khu vực này vì đây là khu công nghiệp, địa bàn trên nhiều xã. Nếu xảy ra vấn đề về ANTT hay cháy nổ thì chúng tôi biết báo cáo cho xã nào? Trong khi đó, đồn Công an lại ngay trong khu công nghiệp, khi chúng tôi cần, các anh ấy có thể đế ngay để giải quyết.

  Bà Nguyễn Thị Minh, trú ở thôn 6, xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội – nơi đồn Công an Bắc Đuống phụ trách địa bàn cho biết, “Trên địa bàn chúng tôi hiện có nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất gỗ dán dễ gây cháy nổ, trong thời gian cán bộ Công an ở Đồn Bắc Đuống đã phối hợp tốt với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền về công tác PCCC đến từng hộ dân. Đặc biệt, trên địa bàn, có tình trạng đòi nợ xấu ở các khu dân cư. Các đối tượng này thường đến ép, đe dọa người già trả nợ thay. Khi các cán bộ Đồn Công an Bắc Đuống kịp thời xuống giải quyết, ngăn chặn, trấn áp, tình trạng này đã giảm. Tôi nghĩ, nếu Công an xã chính quy cũng chỉ có 3-4 đồng chí thì không đủ lực lượng để trấn áp. Ở các địa bàn phức tạp, giáp ranh như chúng tôi, vẫn cần có Đồn Công an”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tình Hình An Ninh Trật Tự Và Cháy Nổ Tại Các Khu Công Nghiệp: Còn Diễn Biến Phức Tạp
 • Báo Thái Nguyên Điện Tử
 • Tiềm Ẩn Nhiều Nguy Cơ Mất An Toàn Giao Thông Ở Các Khu Công Nghiệp (Kỳ 2)
 • Phát Huy Vai Trò Đồn Công An Tại Khu Vực Trọng Điểm
 • Quy Chế Phối Hợp Giữa Công Ty Cổ Phần Kcn Suối Dầu Và Đồn Công An Kcn Suối Dầu
 • Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Đồn

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ
 • Phân Loại Chi Phí Theo Chức Năng Hoạt Động
 • Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Doanh Nghiệp Việt Nam Hiện Nay
 • Khái Niệm Chi Phí Và Phân Loại Chi Phí Trong Kế Toán Quản Trị
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố Hưng Yên
 • Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Nội dung Quyết định cũng nêu rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý. Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý được quy định tại Điều 63, Điều 64 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (trừ điểm q khoản 2 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP). Nhiệm vụ, quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền hoặc giao Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Về cơ cấu tổ chức và biên chế, Ban Quản lý gồm Trưởng ban và không quá 2 Phó Trưởng ban. Trưởng ban do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.

  Biên chế công chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức của tỉnh và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Số lượng người làm việc: Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư được quyết định số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Sau 3 năm triển khai mô hình thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

   Đất đai – Thùy Linh – 08:21 18/02/2020

   (TN&MT) – Vân Đồn được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển – đảo cấp cao, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vị Trí, Chức Năng Của Chính Phủ Trong Hiến Pháp Năm 2013
 • Phân Định Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Bộ Trưởng Trong Cơ Cấu Chính Phủ
 • Quản Trị Văn Phòng Là Gì?
 • 5 Chức Năng Của Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hrm
 • 11 Chức Năng Quản Lý Nhân Sự Thúc Đẩy Doanh Nghiệp Phát Triển
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Công Đoàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Công Đoàn Năm 2022 Và Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022 Của Công Đoàn Viện Ứng Dụng Công Nghệ
 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Bệnh Viện Và Hoạt Động Công Đoàn Năm 2022; Triển Khai Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022.
 • Công Đoàn Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang Tổ Chức Thành Công Đại Hội Nhiệm Kì 2022
 • Nhiệm Vụ Của Ban Chấp Hành Công Đoàn Các Cấp Là Gì?
 • Phân Công Công Tác Của Bch Công Đoàn Trường Đại Học Ngoại Ngữ
 • 1. Chức năng Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  2. Nhiệm vụ

  Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Tổ chức vận động đoàn viên thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của công dân và người lao động;

  Tham gia quản lý cơ quan, kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động cũng như nâng cao hiệu quả công tác. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật;

  Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; cử đại diện tham gia Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện.

  3. Cơ cấu tổ chức

  Ban chấp hành công đoàn: 7 đ/c

  Chủ tịch công đoàn: Đ/c Vũ Hoài Nam

  Phó chủ tịch: Đ/c Đỗ Thị Hải Quy

  Tổ thanh tra công đoàn: 3 đ/c

  Ủy ban kiểm tra công đoàn: 2 đ/c

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Huế
 • Thành Lập Tổ Công Đoàn Và Phân Công Nhiệm Vụ Đối Với Tổ Trưởng Công Đoàn
 • Công Đoàn Bộ Phận Là Gì? Chức Năng Và Nhiệm Vụ
 • Vai Trò Của Công Đoàn Cơ Sở Trong Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị Tại Đơn Vị
 • Nhiệm Vụ Của Chủ Tịch Công Đoàn Bộ Phận Và Tổ Trưởng Công Đoàn
 • Công Bố Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Của Âm Nhạc Đối Với Sự Hình Thành Và Phát Triển Nhân Cách Của Trẻ Em
 • 10 Tác Dụng Của Âm Nhạc Với Sức Khỏe
 • Báo Giá Trẻ Em Gấp Gọn Đa Chức Năng Giáo Dục Sớm Chữ Cái Tiếng Anh Toán Học Âm Nhạc Máy Tính Laptop Máy Đồ Chơi Dành Cho Tuổi 3 + Tuổi Trẻ Em
 • Báo Giá Anie Tianstore Trẻ Em Đa Chức Năng Giáo Dục Sớm Điện Thoại Âm Nhạc Máy Kể Chuyện Chỉ 155.600₫
 • Nhìn Nhận Về Sự Tiến Triển Của Âm Nhạc Thiếu Nhi Hà Nội Mười Năm Đầu Thế Kỉ 21
 • GD&TĐ – Ngày 21/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức triển khai Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 3/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

  Nhận thức mới, cách làm mới

  Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã nhấn mạnh, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ; sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã có những bước phát triển to lớn.

  Sự ra đời Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ngày hôm nay là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, một dấu mốc trong lịch sử hình thành và phát triển của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Nhìn lại lịch sử phát triển của cơ quan quản lý Nhà nước về GDNN từ trước đến nay, mặc dù đã qua nhiều lần thay đổi tên gọi, chức năng với tính chất và quy mô phát triển khác nhau nhưng lĩnh vực GDNN đã có những bước đi tương đối, có những kết quả được xã hội khẳng định, vai trò vị trí của GDNN trong xã hội ngày càng được nâng cao.

  Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, triển khai Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg với một tư duy, nhận thức mới, cách làm mới thì GDNN sẽ thay đổi. Từ đó, tất cả các đồng chí lãnh đạo Tổng cục đến các công chức, viên chức cần có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về việc “thay tên đổi họ”. Cần có một quyết tâm mới, cách làm mới, tư duy mới trong công việc, từ đó hoàn thành tất cả các văn bản pháp quy, để hệ thống giáo dục vận hành trong một khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thông thoáng nhất. Sớm hoàn thiện việc quy hoạch mạng lưới GDNN theo hướng tinh gọn, chất lượng và thực chất nhất.

  Học sinh ra trường có việc làm

  Chia sẻ về những vấn đề “nóng” trong lĩnh vực GDNN hiện nay, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu thông tin hơn 100.000 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học như một ví dụ cho thời cơ của GDNN. Với người học, điều quan trọng nhất là có việc làm sau khi ra trường. Ra trường có việc làm thì yên tâm có người học.

  Nêu một số dẫn chứng về những nơi đào tạo tốt, gần 100% người học có việc làm, thậm chí có nhiều trường còn mạnh dạn cam kết nếu người học không có việc làm sau khi ra trường thì sẽ hoàn học phí. Điều này cho thấy, trong hệ thống GDNN ngày càng có nhiều trường chủ động, tự tin khẳng định học sinh của họ ra trường là có việc làm.

  Các dẫn chứng được người đứng đầu Bộ LĐ-TB&XH đưa ra như: Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội, với 248 học sinh ra trường hầu như 100% có việc làm ngay hay như việc cam kết của một số trường nếu sinh viên ra trường không có việc làm, nhà trường sẽ trả lại học phí. Hay như ở Quảng Ngãi, Công ty Nhật Bản muốn tuyển dụng 50 người vào làm việc ở hãng Toshiba, có 242 người tham gia thi tuyển thì 49 người học Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất trúng tuyển và chỉ có 1 người tốt nghiệp đại học.

  Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ: “Trong khó khăn, chúng ta tìm ra hướng mới, từ đó góp phần thay đổi nhận thức của xã hội, của người học, đặc biệt là các bậc cha mẹ, để từ đó hoàn thành sứ mệnh mà Chính phủ và Đảng đã giao cho là tạo nguồn nhân lực cao cho đất nước, giải quyết hài hòa bài toán giữa thầy và thợ”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Xuất Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Trả Lời Cho Câu Hỏi Giáo Dục Nghề Nghiệp Là Gì Chi Tiết Nhất
 • Mục Tiêu Của Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Phân Tích Chức Năng Và Năng Lực Lãnh Đạo, Quản Lý Của Hiệu Trưởng Nhà Trường
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Nhà Trường
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100