Nghiệp Vụ, Kỹ Năng Công Tác Đảng Đối Với Bí Thư Đảng Ủy Và Phó Bí Thư Đảng Ủy Xã. Ts. Bùi Quang Xuân

--- Bài mới hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Bí Thư, Phó Bí Thư Đảng Uỷ, Chi Ủy, Thường Trực Đảng Uỷ Xã, Phường, Thị Trấn
 • Phát Huy Vai Trò, Trách Nhiệm Của Phó Bí Thư Thường Trực Các Địa Phương, Đảng Ủy Trực Thuộc
 • Đổi Mới Nội Dung Và Phương Thức Hoạt Động Của Cấp Ủy Đảng Cơ Sở
 • Ban Bí Thư Sẽ Ban Hành Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cấp Ủy Cấp Huyện
 • Góp Ý Dự Thảo Quy Định Của Ban Bí Thư Về “chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Mối Quan Hệ Công Tác Của Cấp Ủy, Ban Thường Vụ Cấp Ủy Cấp Huyện”
 • , Giảng viên chez Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  Published on

  – Bí thư Đảng ủy là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập đảng bộ) có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng ủy, chi ủy lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

  – Bí thư Đảng ủy là người giữ trọng trách cao nhất trong tổ chức đảng cơ sở, trong cấp ủy; đồng thời Bí thư Đảng ủy cũng là đảng viên trong tổ chức đảng. Vì vậy, Bí thư Đảng ủy phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc triển khai thực hiện các công việc của chi bộ, gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luậT của Nhà nước, các quyết định của tổ chức.

  1. 1. BỒI DƯỠNG CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ TS. BÙI QUANG XUÂN HV CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH ĐH NỘI VỤ
  2. 2. TS. BÙI QUANG XUÂN ĐH NỘI VỤ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, THẨM QUYỀN TRÁCH NHIỆM CỦA BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
  3. 3. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
  4. 4. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY  là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập đảng bộ) có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng ủy, chi ủy lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
  5. 5. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Bí thư Đảng ủy là người giữ trọng trách cao nhất trong tổ chức đảng cơ sở, trong cấp ủy; đồng thời Bí thư Đảng ủy cũng là đảng viên trong tổ chức đảng. Vì vậy, Bí thư Đảng ủy phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc triển khai thực hiện các công việc của chi bộ, gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luậT của Nhà nước, các quyết định của tổ chức.
  6. 6. CHỨC TRÁCH CỦA PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Là cán bộ chuyên trách công tác đảng ở đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập đảng bộ) có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng ủy, chi ủy lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
  7. 7. NHỮNG VẤN ĐỂ ĐẶT RA  Thế giới ngày càng nối kết với nhau, lệ thuộc lẫn nhau; Tổ chức ngày càng phức tạp và năng động;
  8. 8. I. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Ở XÃ
  9. 9. 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO
  10. 10. VỀ QUẢN LÝ  “Quản lý là nghệ thuật hoàn thành công việc thông qua những người khác”  (Mary Parker Follett, 1936).  “Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực sẵn có để đạt được các mục tiêu của tổ chức”  (Stoner, 1995).
  11. 11. QUẢN LÝ LÀ GÌ ?  Hoạt động: Chỉ huy, Phối hợp Sáng tạo có ý thức, có tổ chức Mà con người tiến hành trong tổ chức nhằm đạt được một mục tiêu chung nào đó.
  12. 12. VỀ QUẢN LÝ  Nhằm huy động tất cả các nguồn lực (nhất là nguồn nhân lực),  Thông qua các quy trình, kỹ thuật, tác động có chủ đích, hướng tới việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức.  NGÀNH KHOA HỌC,  NGHỆ THUẬT  MỘT NGHỀ
  13. 13. QUẢN LÝ Lý do tồn tại của quản lý là nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức Quản lý phải xuất phát từ kết quả mong đợi của tổ chức và phải động viên cho được mọi nguồn lực của tổ chức để đạt được kết quả đó; Quản lý là một bộ phận của tổ chức
  14. 14. MÔ HÌNH QUẢN LÝ MỚI Quản lý chiến lược đơn vị mình Lập kế hoạch chiến lược cơ quan Quản lý sự thay đổi Quản lý theo kết quả
  15. 15. Quản lý chất lượng Hiệu lực, hiệu quả, hiệu suất Thu hút sự tham gia Giá trị và niềm tin Khuyến khích động cơ làm việc MÔ HÌNH QUẢN LÝ MỚI
  16. 16. Làm việc nhóm Kỹ năng lãnh đạo Khảo sát nhân viên Trách nhiệm giải trình MÔ HÌNH QUẢN LÝ MỚI
  17. 17.  Cấu trúc tổ chức và Tái Thiết kế tổ chức  Tổ chức học tập  Quản lý tri thức  Chính phủ điện tử MÔ HÌNH QUẢN LÝ MỚI
  18. 18. Sự thay đổi là Cơ hội  Thường xuyên xem xét lại những thay đổi để tìm cơ hội:  Những thành công hay thất bại bất ngờ của cơ quan  Những sự không tương thích (trong quy trình hay trong hành vi của nhân viên
  19. 19. Quản lý sự thay đổi  Tìm ra sự thay đổi thích hợp sẽ giúp bạn tạo dựng tương lai  Đi trước sự thay đổi:  Các chính sách xây dựng tương lai  Các phương pháp có hệ thống để phát hiện và dự kiến trước sự thay đổi  Có biện pháp thích hợp để giới thiệu sự thay đổi với cản bên trong và bên ngoài tổ chức  Các chính sách cân bằng sự thay đổi và tính liên tục
  20. 20. Đi trước sự thay đổi  Loại bỏ có tổ chức những hoạt động không mang lại kết quả, tiêu hao vô ích nguồn lực;  Nếu nó chưa hỏng, đừng sửa nó;  Nêu nó không hỏng thì hãy chờ xem;  Nếu không thường xuyên sửa, thì một ngày nào đó nó sẽ hỏng;  Nếu nó chưa hỏng, hảy phá nó trước khi đối thủ của bạn làm việc đó  Loại bỏ cái gì và loại bỏ như thế nào ?  Cải tiến có tổ chức  Khai thác các thành công  Dứt điểm với những tồn tại – nuôi dưỡng các cơ hội mới nảy sinh
  21. 21. Đi trước sự thay đổi (Peter F.Drucker)  Sáng tạo ra sự thay đổi  Các cửa sổ cơ hội: Xem xét khả năng xuất hiện cơ hội thông qua những thay đổi :  Những thành công/thất bại;  Những sự không tương thích (trong các hoạt động của cơ quan);  Câu hỏi cần chú ý:  Có phải đây là cơ hội cho chúng ta đổi mới không?  Có phải đây là dấu hiệu của một thị trườncơ quan mới, công việc mới/công nghệ khác ?
  22. 22. Đi trước sự thay đổi  Những cạm bẫy trong đổi mới:  Cơ hội đổi mới không phù hợp với các thực tại cơ quan  Nhầm lẫn giữa “sự mới lạ” và “sự đổi mới”. Thước đo của đổi mới là sự tao ra những giá trị mới.  Sự nhầm lẫn giữa “tác động- tổ chức lại” và “hành động- làm cái gì, làm như thế nào”
  23. 23. Tạo dựng tương lai  Nếu các bạn muốn tạo được một cách nhìn về tương lai, nếu các bạn muốn vạch ra một mục tiêu có ý nghĩa, các bạn phải tạo dựng trong cơ quan của mình một hệ thống thứ bậc của trí tưởng tượng  (Gary Hamel)
  24. 24. Xaõ hoäi thông tin (E-Society) Giaotieáp ñieäntöû Laøm vieäc töø xa (VP aûo) Ñaøo taïo töø xa Thoâng tin ñieän töû Chaêmsoùc yteá töø xa Chính phuû ñieän töû Thöông maïiñieän töû Thayñoåi caùch thöùc nghieân cöùu Thieát keá baèngñieän töû
  25. 25. LÃNH ĐẠO  “Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu”  (Rauch và Behling, 1984);  “Lãnh đạo là cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới những mục tiêu chung”  (Hemphill và Coons, 1957);  “Lãnh đạo là sự ảnh hưởng đến cá nhân một cách trực tiếp nhằm đạt mục tiêu”  (Marianne – Đan Mạch, 2004).
  26. 26. LÃNH ĐẠO Quá trình gây ảnh hưởng và tác động tới con người và tổ chức;  Đưa ra chủ trương, phương hướng phát triển tổ chức;  Nhằm thực hiện mục tiêu
  27. 27. NHÀ LÃNH ĐẠO
  28. 28. NHÀ LÃNH ĐẠO Nhà lãnh đạo chức vị có quyền hành do vị trí, nghi thức, truyền thống và các cơ cấu tổ chức đem lại. Nhà lãnh đạo thật sự dùng tài năng, phẩm chất để gây ảnh hưởng tới mọi người, và lôi cuốn họ.
  29. 29. BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CẦN ?  Biết học hỏi, dám thừa nhận sự dốt và kém cỏi của mình  Biết trao quyền  Có khả năng diễn đạt rõ ràng viễn cảnh của tổ chức (khả năng về tầm nhìn)  Tạo sự tin tưởng: “Viễn cảnh phải được mọi người chia sẻ, và để mọi người cùng chia sẻ thì nó mới có ý nghĩa đối với họ” (Werren Bennis)
  30. 30. BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CẦN ?  Warren Bennis:  ” Các nhà lãnh đạo cần phải học cách phát triển một cơ cấu xã hội động viên được những con người tài ba, mà phần đông đều có “cái tôi” rất lớn, chịu làm việc với nhau và phát huy được tính sáng tạo của họ”  “Những nhà lãnh đạo của ngày mai sẽ phải học cách tạo dựng một môi trường thực sự đón nhận sự thay đổi như là một cơ hội chứ không phải một mối đe doạ”
  31. 31. BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CẦN ?  Tư duy theo vùng, hành động toàn cầu (John Naisbitt):  Càng mang tính toàn cầu bao nhiêu, thì càng hành xử cục bộ bấy nhiêu  Điều gì sẽ trở nên toàn cầu và điều gì sẽ còn thuộc cục bộ trong thời đại mới?  Người lãnh đạo mới là người tạo điều kiện. Họ phân biệt điều gì là toàn cầu, điều gì là cục bộ
  32. 32. BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CẦN ? Phát triển và duy trì một tầm nhìn có tính hệ thống và toàn cầu (Eli Goldratt); Cần thay đổi tư duy học tập và tương tác: “Chúng ta phải phát triển một ý thức nối kết, một ý thức làm việc cùng nhau như một bộ phần của hệ thống, trong đó mọi bộ phận đều có ảnh hưởng tới và bị ảnh hưởng bởi các bộ phận khác, và trong đó cái toàn thể thì lớn hơn là tổng cộng của tất cả các bộ phận” Xây dựng tổ chức học tập
  33. 33. 2.2. PHÂN BIỆT LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ. 1. Giữ cho hệ thống tổ chức hoạt động trơn tru; 2. Dự báo và ra lệnh; 3. Đạt kết quả công việc theo mục tiêu; 4. Các mục tiêu: Lập kế hoạch và dự trù ngân sách, kiểm soát và giải quyết vấn đề; 5. Con người: Tổ chức và bố trí nhân sự; 6. Văn hoá: Sống cùng (củng cố, phát triển nó). 1. Phát triển tổ chức và xác định tương lai cho tổ chức; 2. Tạo ra sự thay đổi để phát triển tổ chức theo mục tiêu; 3. Các mục tiêu: Thiết lập phương hướng, tạo động cơ và gây cảm hứng; 4. Con người: Liên kết con người; 5. Văn hoá: Tạo ra văn hoá.
  34. 34. NGƯỜI LÃNH ĐẠO NGƯỜI QUẢN LÝ  LÀM ĐÚNG CÔNG VIỆC  LÀM VIỆC THEO ĐÚNG CÁCH  CÓ TẦM NHÌN, XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VIỄN CẢNH  XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU  GÂY CẢM HỨNG VÀ TẠO CAM KẾT  CHỈ ĐẠO VÀ KIỂM SOÁT CẤP DƯỚI  THỰC HIỆN ẢNH HƯỞNG (CHIỀU DỌC VÀ CHIỀU NGANG)  THỰC HIỆN QUYỀN LỰC (TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI)  CÓ TÍNH ĐỔI MỚI  CÓ TÍNH PHÂN TÍCH  TẬP TRUNG VÀO SỰ THAY ĐỔI  TẬP TRUNG VÀO VIỆC DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN  HƯỚNG VÀO CON NGƯỜI  HƯỚNG VÀO NHIỆM VỤ
  35. 35. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO
  36. 36. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO CHỈ HUY MỘT ĐƠN VỊ. HỘI ĐỦ NHỮNG ĐỨC TÍNH CẦN THIẾT NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG CHỈ HUY NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG HƯỚNG DẪN NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO MỘT CÁCH KHÔN KHÉO ĐEM LẠI THÀNH CÔNG VÀ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP ĐƠN VỊ MÀ MÌNH LÃNH ĐẠO. NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG DẪN DẮT KHẢ NĂNG VÀ KIẾN THỨC TỐT
  37. 37. 2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO CHỦ YẾU
  38. 38. 2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO CHỦ YẾU A. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC, VẬN ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN B. PHƯƠNG PHÁP HÀNH CHÍNH C. PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ
  39. 39. 3. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
  40. 40. VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO 1.Xác định mục tiêu, định hướng phát triển của tổ chức lâu dài 2.Tổ chức mối quan hệ phát triển bền vững bên trong và bên ngoài tổ chức 3.Động viên nhân viện 4.Nhân biệt các khác biệt 5.Khơi nguồn mọi sự hỗ trợ bên ngài
  41. 41. 2- NHÀ LÃNH ĐẠO ĐÓNG NHỮNG VAI TRÒ GÌ ? NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG HUẤN LUYỆN VIÊN THỦ LĨNH BOSS THẦN TƯỢNG CEO NGƯỜI THẦY MẪU MỰC TÁC NHÂN XÚC TÁC NGƯỜI TRUYỀN LỬA NHẠC TRƯỞNG
  42. 43. 3.1. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG ĐƠN VI ̣ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  VAI TRÒ TƯƠNG TÁC  VAI TRÒ THÔNG TIN  VAI TRÒ RA QUYẾT ĐỊNH
  43. 44. 3.2. Vai trò của người quản lý  Lập kế hoạch.  Tổ chức.  Bố trí nhân sự.  Chỉ đạo.  Điều phối.  Báo cáo.  Dự trù kinh phí.
  44. 45. CHỨC TRÁCH CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
  45. 46. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 1. Là cán bộ chuyên trách công tác đảng  Có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo  Cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở
  46. 47. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY  Là người giữ trọng trách cao  Bí thư đảng ủy phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân  Gương mẫu
  47. 48. LÀM GÌ ĐỂ BÍ THƯ LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY XÃTHÀNH CÔNG?  Tư duy  Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu  Lựa chọn chiến lược (phân tích môi trường)  Cơ cấu phù hợp để thực hiện chiến lược thành công – cơ chế kiểm soát hiệu quả  Xây dựng văn hóa, chia sẻ giá trị, tạo dựng niềm tin  Vai trò nhà lãnh đạo
  48. 49. ĐIỀU KIỆN ĐỂ BÍ THƯ LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY XÃTHÀNH CÔNG?  Mong muốn, cam kết của lãnh đạo về sự thay đổi cho sự phát triển đến tầm nhìn trong tương lai  Xây dựng mô hình quản lý mới  Chú trọng vào văn hóa-giá trị-niềm tin  CHú trọng phát triển nguồn nhân lực mới  Chú trọng đến năng suất lao động tri thức (quản lý tri thức)  Coi nguồn nhân lực tri thức là tài sản vốn  Biết cách tổ chức thông tin thành nguồn lực quan trọng và quản lý thông tin như tài sản giá trị cao
  49. 50. NHỮNG VẤN ĐỂ ĐẶT RA * Thời đại chúng ta đang sống-làm việc ? * Quá khứ-Hiện tại-Tương lai và sự thay đổi? * Chúng ta cần như thế nào để: – Tư duy được tương lai; – Có khả năng thay đổi chính mình để đi tới tương lai; – Biết cách tạo ra tương lai – Biết cách chiến thắng trong tương lai
  50. 52. Kẻ chiến thắng của tương lai là ai? * Là những ai có khả năng thay đổi các tổ chức của mình thành cái gì đó giống chiếc xe jeep, tức chiếc xe nhiều cầu, chạy mọi địa hình, chắc chắn, hiệu quả và dễ điều khiển * “Lối nghĩ xé rào” đang thịnh hành
  51. 56. BÍ THƯSUY NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI NHƯ THẾ NÀO? * Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã tốt rồi, thì bạn sẽ chết. * Thành công trong quá khứ chẳng có quan hệ gì đến thành công trong tương lai… * Công thức cho sự thành công của ngày hôm qua hầu như chắc chắn sẽ là công thức cho sự thất bại của ngày mai * [Michael Hammer]
  52. 57. 2. NHIỆM VỤ CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
  53. 58. NHIỆM VỤ CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ  Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối  Trực tiếp chuẩn bị và chủ trì cuộc họp  Lãnh đạo việc kiểm tra tổ chức việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết  Cùng với tập thể cấp ủy, bí thư cấp ủy lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ
  54. 59. QUYỀN HẠN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
  55. 60. QUYỀN HẠN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY  Chỉ đạo việc xây dựng nghị quyết  trực tiếp là chính trị viên lực lượng dân quân xã và là chủ tài khoản của Đảng ủy xã  ký các nghị quyết và văn bản quan trọng  Chỉ đạo Phó bí thư thường trực giải quyết công việc hằng ngày của Đảng ủy; ủy nhiệm chủ trì công việc khi Bí thư vắng mặt dài ngày.
  56. 61. QUYỀN HẠN CỦA PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TS. BÙI QUANG XUÂN HV CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH
  57. 62. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  Thay Bí thư Đảng ủy điều hành công việc khi Bí thư đảng ủy vắng mặt hoặc hoặc ủy quyền.  Phụ trách công tác tuyên giáo, kiểm tra  Điều hòa sự hoạt động và mối quan hệ giữa các chi bộ, các ngành, đoàn thể
  58. 63. PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  Lãnh đạo, điều hành, công việc của Uỷ ban  Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Trưởng, Phó trưởng thôn.  Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức  Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.
  59. 64. Company LOGO II. NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY; PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
  60. 65. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC 1. Xây dựng chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, 2. Xây dựng quy chế về công tác tổ chức 3. Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng lãnh đạo của các chi bộ,
  61. 66. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC 4. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng 5. Giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu 6. Xây dựng cấp ủy và bí thư cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả
  62. 67. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ TS. BÙI QUANG XUÂN HV CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH
  63. 68. THỜI ĐẠI CHÚNG TA ĐANG SỐNG… 1. Thang máy lên vũ trụ Vào cuối thế kỷ 21, có thể xuất hiện thang máy đưa con người lên vũ trụ, không rơi xuống trái đất nhờ vào lực ly tâm. Tất cả nhờ vào công nghệ nano. 2. 2. Chấm dứt tiến trình lão hoá Công nghệ sinh học tương lai có thể cho phép chúng ta chấm dứt việc lão hoá.
  64. 69. THỜI ĐẠI CHÚNG TA ĐANG SỐNG… 3. Máy móc thông minh Hiện tại, con robot hiện đại nhất của chúng ta chỉ có trí thông minh của một con gián, nó mới chỉ có thể nhận dạng và định vị các vật thể đơn giản trong căn phòng.
  65. 70. THỜI ĐẠI CHÚNG TA ĐANG SỐNG… 4. Máy tái tạo Lợi ích lớn nhất của công nghệ nano là máy tái tạo, một thiết bị có thể tạo ra mọi thứ từ hầu như không có gì. Chìa khoá để tạo ra thiết bị này là nanobot, một con robot có kích thước của một phân tử có thể cắt và sắp xếp các liên kết phân tử, biến các đồ nát vụn thành những hàng hoá có giá trị.
  66. 71. THỜI ĐẠI CHÚNG TA ĐANG SỐNG… 5. Năng lượng dựa vào vũ trụ và nhiệt hạch Trong một thập niên nữa, những công nghệ tái tạo, công nghệ gió hay mặt trời sẽ giảm giá để cạnh tranh với dầu mỏ, loại nhiên liệu hoá thạch ngày càng đắt đỏ.
  67. 72. SẢN PHẨM CÓ 70 % TRÍ TUỆ VÀ CHỈ 30% NGUYÊN VẬT LiỆU, LAO ĐỘNG PT TRÍ TUÊ, VĂNN HÓA TRỞ THÀNH SỨC MẠNH VÔ HÌNH, LÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN *Như vậy, văn hóa đã bén rễ, *đã thâm nhập sâu vào quá trình sản xuất.
  68. 73. CM nông nghiệp Xã hội nông nghiệp Kinh tế nông nghiệp (Trước 1800) CM Công nghiệp Xã hội công nghiệp Kinh tế công nghiệp (1800-1957) CM Thông tin Xã hội thông tin Kinh tế tri thức (1957 – TK XXI) CM 4.0
  69. 74.  Những ý tưởng  Những hiểu biết  Là kiến thức, sự thông minh- khôn ngoan; mà những quy trình trong một tổ chức sử dụng để hành động có hiệu quả nhằm thực hiện mục đích của tổ chức đó.
  70. 75. Tri thức là gì? Tháp thông tin Mức độ xử lý thông tin Dữ liệu Kiến thức Thông minh, khôn ngoan Thông tin Intelligence Knowledge Information Data
  71. 76. THÔNG MINH HIỂU BIẾT THÔNG TIN DỮ LIỆU Mức độ xử lý thông tin Tháp thông tin Tri thức là gì?
  72. 77.  Một khối lượng thông tin đã được xử lý, đồng hóa, đưa vào nhận thức của cá nhân;  là: THÔNG TIN + PHÁN ĐOÁN
  73. 78.  Những ý tưởng  Những hiểu biết  Là kiến thức, sự thông minh- khôn ngoan; mà những quy trình trong một tổ chức sử dụng để hành động có hiệu quả nhằm thực hiện mục đích của tổ chức đó.
  74. 79.  Một khối lượng thông tin đã được xử lý, đồng hóa, đưa vào nhận thức của cá nhân;  là: THÔNG TIN + PHÁN ĐOÁN
  75. 80.  Kết quả của sự kết hợp kiến thức với các giá trị và kinh nghiệm
  76. 81.  Kiến thức hiện (Explicit Knowledge):  Biết cái gì (Know-What)  Biết nguyên nhân (Know-Why)  Kiến thức ngầm (Tacit Knowledge):  Biết cách làm (Know-How)  Biết về người biết (Know-Who)
  77. 82. Kiến thức hiện (Explicit Knowledge) * Điển chế hoá * Có thể nhận biết * Được biểu hiện qua ngôn ngữ * Có thể chứa trên các vật mang tin (tài liệu, đĩa, sản phẩm, mẫu mã, thiết kế…) * Có thể chuyển giao được. Biết cái gì (Know-What): kiến thức về sự vật Biết về nguyên nhân (Know-Why) : Nguyên lý, cơ sở khoa học, quy luật…
  78. 83. Kiến thức ngầm (Tacit Knowledge) * Không điển chế hoá được * Chứa trong đầu con người * Không bộc lộ * Chỉ có được qua học hỏi Biết làm như thế nào (Know-How): Bí quyết, thủ thuật, phương pháp Biết về người biết (Know-Who) : Biết về người có năng lực, kỹ năng, khả năng
  79. 84. Kiến thức ngầm – Tài sản vô hình (Intangible Assets) Tổ chức Tài sản hữu hình (CSVC, sản phẩm, trang thiết bị, vốn, lao động) Tài sản vô hình Thương hiệu, giấy phép SX, R&D, quyền sở hữu trí tuệ Kiến thức ngầm
  80. 85. Tài sản vô hình văn hóa 1. Tài sản vô hình gồm các yếu tố chính: Thông tin khoa học kỹ thuật, tổ chức bộ máy và nghệ thuật quản lý, sự tín nhiệm của khách hàng đối với công ty và sản phẩm. 2. Cái gọi là tài sản vô hình đó chính là sự chuyển hóa các năng lượng tinh thần của con người vào hoạt động kinh doanh. 3. Đó chính là văn hóa.
  81. 86. CNTT BIẾN ĐỔI XÃ HỘI (E-Society) GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TỪ XA ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Chăm sóc sức khỏe CHÍNH PHỦ THƯƠNG MAI ĐIỆN TỬ NGHIÊN CƯÚ
  82. 87. MỘT LÀ: XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÁN BỘ XÃ.  Tiêu chuẩn chung.  Tiêu chuẩn riêng của từng loại cán bộ (Cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; mặt trận tổ quốc; cán bộ chuyên môn…).
  83. 88. HAI LÀ: XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ XÃ  Lập dự án xây dựng tổng thể đội ngũ cán bộ xã. Cần xây dựng:  Mục tiêu quy hoạch; cơ cấu trong quy hoạch; tiêu chuẩn hóa các chức danh; xác định nguồn cán bộ và con đường hình thành nguồn).  Dự kiến sắp xếp xây dựng tổng thể đội ngũ cán bộ theo kế hoach, trình tự hợp lý, thời gian nhất định.
  84. 89. BA LÀ: ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÃ Cần tập trung vào:  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với từng loại cán bộ.  Đảm bảo nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực với cán bộ xã.
  85. 90. BỐN LÀ: XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN TỐT CÁC QUY CHẾ CÔNG TÁC CÁN BỘ  Về qui hoạch cán bộ  Về đánh giá cán bộ  Về tuyển chọn cán bộ  Về bầu cử  Về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ  Luân chuyển cán bộ
  86. 91. BỐN LÀ: XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN TỐT CÁC QUY CHẾ CÔNG TÁC CÁN BỘ  Về chế độ học tập  Về việc nhân dân tham gia xây dựng và giám sát cán bộ  Về chế độ kiểm tra  Bảo vệ chính trị nội bộ  Phân công, phân cấp quản lý cán bộ
  87. 92. Giải pháp để có được kiến thức ngầm là  Học qua các khoá đào tạo (HỌC)  Học qua hành động (LÀM)  Học qua chia sẻ (TƯƠNG TÁC)  Tổ chức mang tính học tập (Learning Organization)
  88. 93. BÙI QUANG XUÂN ĐT 0913. 183. 168

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Trong Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị
 • Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Đảng Bộ Cơ Sở Trường Đại Học Vinh
 • Quy Chế Hoạt Động Của Chi Bộ
 • Khái Quát Về Chức Năng Nhiệm Vụ Đặc Điểm Tình Hình Tổ Chức Quản Lý Và Tổ Chức Công Tác Kế Toán Của Công Ty Thương Mại Và Dịch Vụ Nhựa
 • Bản Mô Tả Công Việc Công Nhân May
 • Tiêu Chuẩn Bí Thư, Phó Bí Thư Đảng Uỷ, Chi Ủy, Thường Trực Đảng Uỷ Xã, Phường, Thị Trấn

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò, Trách Nhiệm Của Phó Bí Thư Thường Trực Các Địa Phương, Đảng Ủy Trực Thuộc
 • Đổi Mới Nội Dung Và Phương Thức Hoạt Động Của Cấp Ủy Đảng Cơ Sở
 • Ban Bí Thư Sẽ Ban Hành Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cấp Ủy Cấp Huyện
 • Góp Ý Dự Thảo Quy Định Của Ban Bí Thư Về “chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Mối Quan Hệ Công Tác Của Cấp Ủy, Ban Thường Vụ Cấp Ủy Cấp Huyện”
 • Góp Ý Vào Dự Thảo Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Mối Quan Hệ Công Tác Của Cấp Ủy, Ban Thường Vụ Cấp Ủy Cấp Huyện
 • Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành thì Tiêu chuẩn Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chi ủy, Thường trực đảng uỷ xã, phường, thị trấn được quy định cụ thể như sau:

  1. Chức trách: là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ởĐảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập Đảng bộ) xã, phường, thị trấn, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng uỷ, chi uỷ lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lỗi, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã,phường, thị trấn.

  2. Nhiệm vụ của Bí thư:

  + Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết vàchỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

  + Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ vàchỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

  + Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn.

  + Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thườngvụ Đảng uỷ.

  3. Nhiệm vụ của Phó Bí thư, Thường trực Đảng uỷ:

  + Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công táccủa Đảng bộ.

  + Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương củaBan chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.

  + Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

  4. Tiêu chuẩn cụ thể:

  + Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

  + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

  + Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.

  + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

  Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghiệp Vụ, Kỹ Năng Công Tác Đảng Đối Với Bí Thư Đảng Ủy Và Phó Bí Thư Đảng Ủy Xã. Ts. Bùi Quang Xuân
 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Trong Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị
 • Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Đảng Bộ Cơ Sở Trường Đại Học Vinh
 • Quy Chế Hoạt Động Của Chi Bộ
 • Khái Quát Về Chức Năng Nhiệm Vụ Đặc Điểm Tình Hình Tổ Chức Quản Lý Và Tổ Chức Công Tác Kế Toán Của Công Ty Thương Mại Và Dịch Vụ Nhựa
 • Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Phân Công Nhiệm Vụ Trong Ban Chấp Hành Chi Bộ
 • Chi Ủy Là Gì? Nghị Quyết Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Ủy
 • Tài Liệu Bồi Dưỡng Bí Thư Chi Bộ Và Cấp Ủy Viên Ở Cơ Sở
 • Một Số Kinh Nghiệm Trong Thực Hiện Các Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở Trong Doanh Nghiệp Nhà Nước Còn Sở Hữu Vốn
 • Chi Bộ Cơ Quan, Xã, Phường, Thị Trấn: Nên Có Quy Định Cụ Thể Về Chức Năng, Nhiệm Vụ
 • Tiêu chuẩn của phó bí thư chi bộ

  Phó Bí thư chi bộ là chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Vậy Phó Bí thư chi bộ cho chức năng, nhiệm vụ gì chúng ta cùng đi tìm hiểu.

  Vai trò của phó bí thư chi bộ

  1. Chức danh phó bí thư chi bộ được bầu khi nào?

  Đối với những chi bộ có ít Đảng viên. Cụ thể là dưới 9 Đảng viên thì không nhất thiết phải bầu phó bí thư chi bộ. Tùy theo nhu cầu của chi bộ có thể bầu hoặc không. Còn đối với những chi bộ có từ 9 Đảng viên trở lên thì bắt buộc phải bầu chức danh này. Chính vì vậy chúng ta thường thấy ở một số tổ chức Đảng không có chức danh phó bí thư chi bộ.

  Chức danh này thường do các đồng chí Chi ủy viên hoặc các đồng chí Đảng viên của chi bộ thực hiện. Và được bầu cử tại Đại hội cơ sở. Nếu chi bộ tiến hành bầu cử lần 1 nhưng không đồng chí nào đủ số phiếu để đảm nhận chức danh này. Thì có thể tiến hành bầu lần 2 và lần 3. Khi bầu đến lần thứ 3 vẫn không thành công thì cấp ủy cấp trên sẽ chỉ định một đồng chí đảm nhiệm chức danh này.

  2. Nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ là gì?

  Phụ trách công tác kiểm tra, công tác giám sát, công tác kỷ luật Đảng viên, công tác đối với các đoàn thể, công tác tuyên truyền giáo dục cho Đảng viên và quần chúng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi người phó bí thư chi bộ phải có tư tưởng vững vàng, kiên định đi theo đường lối của Đảng. Phải nắm chắc tất cả các văn bản, nghị quyết của Đảng và nhà nước, các quy định điều lệ Đảng, nhiệm vụ của người Đảng viên. Phải am hiểu và có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội. Phải linh hoạt và nhạy bén.

  Thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ, đôn đốc các đảng viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra theo định kỳ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này người phó bí thư chi bộ cần phải đạt được kỹ năng về lập kế hoạch, kỹ năng đánh giá.

  Thực hiện chủ trì các cuộc họp với chi bộ, họp thay khi bí thư chi bộ vắng mặt. Hoặc khi bí thư chi bộ ủy quyền. Đồng thời phải chịu trách nhiệm với chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện soạn thảo văn bản, lập báo cáo về các chương trình được phụ trách. Chịu trách nhiệm về các văn bản và báo cáo đó. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có kỹ năng về tin học, công nghệ thông tin, kỹ năng soạn văn bản, kỹ năng lập báo cáo.

  Để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ, phải có chuyên môn năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Có sự uy tín trong cộng đồng và là tấm gương sáng mẫu mực cho các đảng viên và quần chúng noi theo.

  3. Tiêu chuẩn làm bí thư chi bộ

  Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV quy định tiêu chuẩn cụ thể của bí thư chi bộ như sau:

  + Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

  + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

  + Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.

  + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trang Điện Tử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam
 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Thôn
 • Tiêu Chuẩn, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ
 • Trang Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau
 • Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Bàn Giao Chức Trách Nhiệm Vụ Tổng Biên Tập, Bí Thư Đảng Ủy Báo Qđnd

  --- Bài mới hơn ---

 • Quan Hệ Giữa Đảng Ủy Quân Sự Huyện Với Đảng Ủy Cấp Xã
 • Đảng Ủy Quân Sự Huyện Than Uyên Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quân Sự, Quốc Phòng Và Công Tác Xây Dựng Đảng Năm 2022
 • Bí Thư Huyện Ủy Thạnh Phú Làm Việc Với Đảng Ủy Quân Sự Huyện Về Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị Và Công Tác Sau Đại Hội
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Đảng Ủy Các Đơn Vị Trong Quân Đội
 • Thông Tư 12/ttlb Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Tổ Chức Cơ Quan Tư Pháp Địa Phương
 • Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua biên bản bàn giao gồm: Chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân; hệ thống tổ chức biên chế; tổ chức đảng, đảng viên; văn kiện, sổ sách hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ; vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất; công tác tài chính… và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Báo Quân đội nhân dân thời gian qua.

  Đại tướng Lương Cường và Trung tướng Lê Hiền Vân cùng các đại biểu đã chứng kiến ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân giữa Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó Tổng biên tập; chứng kiến ký biên bản bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân giữa Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập.

  Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường đề nghị hai đồng chí: Đại tá Đoàn Xuân Bộ và Đại tá Đỗ Phú Thọ trên cương vị và nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Báo Quân đội nhân dân trong thời gian qua; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tập trung xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và người lao động…; cùng Đảng ủy, Ban Biên tập, lãnh đạo, chỉ đạo Báo Quân đội nhân dân giữ vững và phát huy tốt truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của tờ báo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định về việc đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý từ ngày 1/3/2020, kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, đảm nhận nhiệm vụ mới; quyết định để đồng chí Đại tá Phùng Kim Lân, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý kéo dài thời hạn tại ngũ, đảm nhận nhiệm vụ mới.

  Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị cũng ban hành văn bản thông báo quyết nghị của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị giao Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, phụ trách Tổng Biên tập từ ngày 1/3/2020 đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân.

  Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị cũng quyết định chỉ định Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân giữ chức Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2022-2020; chỉ định Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Đảng ủy viên, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2022-2020./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bàn Giao Chức Trách, Nhiệm Vụ Tổng Biên Tập Và Chức Vụ Bí Thư Đảng Ủy Báo Quân Đội Nhân Dân
 • Viện Pháp Y Quân Đội: Ra Mắt Trung Tâm Giám Định Gene
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Khoa Học Hình Sự Thuộc Bộ Công An Trong Giám Định Tư Pháp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Pháp Y Quốc Gia Thuộc Bộ Y Tế Trong Giám Định Tư Pháp
 • Bản Chất, Truyền Thống Cách Mạng Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Phát Huy Vai Trò, Trách Nhiệm Của Phó Bí Thư Thường Trực Các Địa Phương, Đảng Ủy Trực Thuộc

  --- Bài mới hơn ---

 • Đổi Mới Nội Dung Và Phương Thức Hoạt Động Của Cấp Ủy Đảng Cơ Sở
 • Ban Bí Thư Sẽ Ban Hành Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cấp Ủy Cấp Huyện
 • Góp Ý Dự Thảo Quy Định Của Ban Bí Thư Về “chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Mối Quan Hệ Công Tác Của Cấp Ủy, Ban Thường Vụ Cấp Ủy Cấp Huyện”
 • Góp Ý Vào Dự Thảo Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Mối Quan Hệ Công Tác Của Cấp Ủy, Ban Thường Vụ Cấp Ủy Cấp Huyện
 • Thường Trực Tỉnh Ủy Dự Hội Nghị Trực Tuyến Góp Ý Vào Dự Thảo Quy Định Của Ban Bí Thư Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Mối Quan Hệ Công Tác Của Cấp Ủy, Ban Thường Vụ Cấp Ủy Cấp Huyện
 • Sáng 20/5, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị phó bí thư thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc nghe đánh giá về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

  Hà Tĩnh hiện có 17 đảng bộ trực thuộc, 722 tổ chức cơ sở đảng, 4.138 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với gần 98.908 đảng viên. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cơ sở ngày càng đảm bảo chất lượng. Quy hoạch cán bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa; gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Nội dung, hình thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng được đổi mới mạnh mẽ; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên theo hướng phù hợp và sát với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị, phát huy dân chủ…

  Thời gian qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên cũng như cấp cơ sở được thực hiện tốt hơn. Công tác dân vận ở cơ sở được triển khai bài bản, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương.

  Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Hà Tĩnh đã giảm được 776 tổ, dân phố; đồng thời thực hiện sáp nhập trung tâm văn hóa – thể thao với đài truyền hình, thành trung tâm văn hóa – truyền thông cấp huyện; thực hiện chuyển chức năng công tác nội chính từ văn phòng cấp ủy về ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện; thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện….

  Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Hà Tĩnh đã xây dựng sơ bộ phương án tổng thể và xin ý kiến của Bộ Nội vụ về việc triển khai.

  Cùng với đó, tổ chức bộ máy, đội ngũ cơ sở ngày càng đảm bảo chất lượng. Nội dung, hình thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng được đổi mới mạnh mẽ; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên theo hướng phù hợp và sát với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị, phát huy dân chủ… Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc.

  Tuy nhiên, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị ở một số cấp ủy vẫn còn nặng về truyền đạt, thiếu liên hệ tình hình thực tiễn; đội ngũ cán bộ cơ sở đông nhưng chưa mạnh; đội ngũ bí thư chi bộ đa số là tuổi cao, sức khỏe giảm sút; việc phát triển đảng viên còn khó khăn; các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị hoạt động còn khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất và con người; chưa phát huy được hiệu quả vai trò của nhân dân trong giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và góp ý cho cán bộ, đảng viên…

  Phát biểu tại hội nghị, đại biểu cũng đề xuất tỉnh sớm có hướng dẫn về việc thực hiện nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc thực hiện tổ chức lại các tổ chức hội có tính chất tương đồng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; cần có sơ kết, tổng kết đánh giá lại một cách toàn diện hiệu quả các mô hình thực hiện thí điểm thời gian qua…

  Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay đang gặp không ít thách thức, vì vậy các đồng chí phó bí thư thường trực các địa phương, đảng ủy trực thuộc cần phát huy trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố điển hình; tùy vào điều kiện cụ thể đa dạng, phong phú hình thức để chuyển tải chỉ thị 05 thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên, nhân dân.

  Chú trọng công tác phát triển Đảng theo hướng đảm bảo chất lượng đảng viên, tránh chạy theo số lượng; bồi dưỡng, kết nạp đảng trong học sinh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện khách quan, minh bạch, chọn người thực sự có tâm có tài.

  Đồng thời, tích cực đổi mới sinh hoạt chi bộ, coi đây là diễn đàn để đảng viên nói lên tiếng nói của mình, góp ý xây dựng đảng, phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện tốt quy định Quy định 76-QĐ/TW về Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phải trên cơ sở áp dụng thực tiễn ở đơn vị mình.

  Trước mắt, chú trọng tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ở mỗi địa phương; tập trung phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

  Thu Hà – Anh Tấn

  Các tin đã đưa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Bí Thư, Phó Bí Thư Đảng Uỷ, Chi Ủy, Thường Trực Đảng Uỷ Xã, Phường, Thị Trấn
 • Nghiệp Vụ, Kỹ Năng Công Tác Đảng Đối Với Bí Thư Đảng Ủy Và Phó Bí Thư Đảng Ủy Xã. Ts. Bùi Quang Xuân
 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Trong Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị
 • Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Đảng Bộ Cơ Sở Trường Đại Học Vinh
 • Quy Chế Hoạt Động Của Chi Bộ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đảng Ủy Xã Đông Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Xã
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Đại An
 • Hoạt Động Chuyên Môn Của Trạm Y Tế Xã, Phường
 • Thông Tư Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Số 51/2014/tt
 • Văn phòng Đảng ủy là bộ phận giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy

  Chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy xã Đông Minh: 1. Văn phòng Đảng ủy là bộ phận giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy2. Giúp Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ: Đón tiếp cán bộ, đảng viên, quần chúng đến liên hệ công tác. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ xét đề nghị tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 năm tuổi đảng trở lên, làm thẻ đảng viên, khen thưởng trong Đảng. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết trình Đảng ủy trong các cuộc họp theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy; ghi biên bản các kỳ họp của Đảng uỷ và soạn thảo nghị quyết Đảng uỷ. Nhiệm vụ . Là đầu mối liên hệ của Đảng ủy với Đảng ủy cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân khác cần liên hệ công tác. Chức năng

  -Nghiên cứu, tổng hợp, thống kê, báo cáo, xử lý thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy về hoạt động của Đảng bộ.

  – Làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận công văn đến và chuyển đến nơi thực hiện sau khi được phê duyệt. Lưu trữ, quản lý, bảo mật hồ sơ tài liệu, hồ sơ đảng viên. Quản lý con dấu của Đảng ủy.

  – Quản lý thu – chi tài chính, đảng phí, của Đảng bộ; đảm bảo điều kiện, phương tiện sinh hoạt của Đảng ủy.

  -Thực hiện quan hệ, hợp tác với Văn phòng và các Ban của Đảng uỷ và cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy.

  -Truyền đạt, thông báo kịp thời công văn, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đến các Chi bộ và các đối tượng tiếp nhận.

  Văn phòng Đảng ủy là bộ phận giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy

  Chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy xã Đông Minh: 1. Văn phòng Đảng ủy là bộ phận giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy2. Giúp Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ: Đón tiếp cán bộ, đảng viên, quần chúng đến liên hệ công tác. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ xét đề nghị tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 năm tuổi đảng trở lên, làm thẻ đảng viên, khen thưởng trong Đảng. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết trình Đảng ủy trong các cuộc họp theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy; ghi biên bản các kỳ họp của Đảng uỷ và soạn thảo nghị quyết Đảng uỷ. Nhiệm vụ . Là đầu mối liên hệ của Đảng ủy với Đảng ủy cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân khác cần liên hệ công tác. Chức năng

  -Nghiên cứu, tổng hợp, thống kê, báo cáo, xử lý thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy về hoạt động của Đảng bộ.

  – Làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận công văn đến và chuyển đến nơi thực hiện sau khi được phê duyệt. Lưu trữ, quản lý, bảo mật hồ sơ tài liệu, hồ sơ đảng viên. Quản lý con dấu của Đảng ủy.

  – Quản lý thu – chi tài chính, đảng phí, của Đảng bộ; đảm bảo điều kiện, phương tiện sinh hoạt của Đảng ủy.

  -Thực hiện quan hệ, hợp tác với Văn phòng và các Ban của Đảng uỷ và cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy.

  -Truyền đạt, thông báo kịp thời công văn, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đến các Chi bộ và các đối tượng tiếp nhận.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
 • Cơ Cấu, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Xã Hội Học
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đảng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Đảng Ủy Khối
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đảng Ủy
 • Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ Cần Thực Hiện

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Trang Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau
 • Tiêu Chuẩn, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ
 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Thôn
 • Trang Điện Tử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam
 • Chức danh này thường do các đồng chí Chi ủy viên hoặc các đồng chí Đảng viên của chi bộ thực hiện. Và được bầu cử tại Đại hội cơ sở. Nếu chi bộ tiến hành bầu cử lần 1 nhưng không đồng chí nào đủ số phiếu để đảm nhận chức danh này. Thì có thể tiến hành bầu lần 2 và lần 3. Khi bầu đến lần thứ 3 vẫn không thành công thì cấp ủy cấp trên sẽ chỉ định một đồng chí đảm nhiệm chức danh này.

  2. Nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ là gì?

  Phụ trách công tác kiểm tra, công tác giám sát, công tác kỷ luật Đảng viên, công tác đối với các đoàn thể, công tác tuyên truyền giáo dục cho Đảng viên và quần chúng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi người phó bí thư chi bộ phải có tư tưởng vững vàng, kiên định đi theo đường lối của Đảng. Phải nắm chắc tất cả các văn bản, nghị quyết của Đảng và nhà nước, các quy định điều lệ Đảng, nhiệm vụ của người Đảng viên. Phải am hiểu và có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội. Phải linh hoạt và nhạy bén.

  Thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ, đôn đốc các đảng viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra theo định kỳ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này người phó bí thư chi bộ cần phải đạt được kỹ năng về lập kế hoạch, kỹ năng đánh giá.

  Thực hiện chủ trì các cuộc họp với chi bộ, họp thay khi bí thư chi bộ vắng mặt. Hoặc khi bí thư chi bộ ủy quyền. Đồng thời phải chịu trách nhiệm với chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện soạn thảo văn bản, lập báo cáo về các chương trình được phụ trách. Chịu trách nhiệm về các văn bản và báo cáo đó. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có kỹ năng về tin học, công nghệ thông tin, kỹ năng soạn văn bản, kỹ năng lập báo cáo.

  Để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ, phải có chuyên môn năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Có sự uy tín trong cộng đồng và là tấm gương sáng mẫu mực cho các đảng viên và quần chúng noi theo.

  3. Phó bí thư chi bộ cần giữ các mối quan hệ như thế nào?

  Phó Bí thư Chi bộ chịu sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ cơ sở. Do vậy phó bí thư chi bộ phải phục tùng và chịu sự chỉ đạo của Đảng bộ. Tích cực xây dựng và đóng góp cho Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

  3.2. Mối quan hệ với các ban, ngành đoàn thể

  Người phó bí thư chi bộ phải nắm được các nhiệm vụ cơ bản mà các ban, ngành, đoàn thể phải thực hiện. Để từ đó mới có phương pháp chỉ đạo và kịp thời uốn nắn nếu các đoàn thể thực hiện sai.

  3.3. Đối với chính quyền địa phương

  Chi bộ cũng có mối quan hệ mật thiết với chính quyền nơi cư trú. Đồng thời phải tạo mối quan hệ tốt đối với các đơn vị có công chức và Đảng viên tham gia công tác. Điều này giúp cho việc thực quản lý Đảng viên được dễ dàng.

  Để mối quan hệ này được tốt, đòi hỏi người phó bí thư chi bộ phải có tinh thần hợp tác, đoàn kết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Bí Thư Chi Bộ Là Gì? Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ
 • Trước Hết Cần Chỉnh Đốn Chi Bộ Khu Phố
 • Nâng Cao Vai Trò Của Chi Bộ Đảng Ở Khu Dân Cư
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Bộ Khu Dân Cư
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đảng Ủy

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Đảng Ủy Khối
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đảng
 • Cơ Cấu, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Xã Hội Học
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đảng Ủy Xã Đông Minh
 • Chức năng nhiệm vụ của văn phòng Đảng ủy (03-10-2018)

  Văn phòng Đảng ủy là bộ phận giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy.Là đầu mối liên hệ của Đảng ủy với Đảng ủy cấp trên, với các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong Trường và các tổ chức, cá nhân khác cần liên hệ công tác.

  Nhiệm vụ:

  – Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ: Đón tiếp cán bộ, đảng viên, quần chúng đến liên hệ công tác;

  -Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức.

  – Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ xét đề nghị tặng huy hiệu 30, 40, 50 năm tuổi đảng, làm thẻ đảng viên, khen thưởng trong Đảng;

  – Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết trình Đảng ủy trong các cuộc họp theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy; ghi biên bản các kỳ họp của Đảng uỷ và soạn thảo nghị quyết Đảng uỷ;

  – Nghiên cứu, tổng hợp, thống kê, báo cáo, xử lý thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết với Bí thư hoặc Ban Chấp hành Đảng ủy về hoạt động của Đảng bộ.

  – Làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận công văn đến và chuyển đến nơi thực hiện sau khi được phê duyệt. Lưu trữ, quản lý, bảo mật hồ sơ tài liệu, hồ sơ đảng viên;

  – Quản lý con dấu của Đảng ủy.

  – Quản lý thu – chi tài chính, đảng phí, của Đảng bộ; đảm bảo điều kiện, phương tiện sinh hoạt của Đảng ủy.

  – Thực hiện quan hệ, hợp tác với Văn phòng và các Ban của Đảng uỷ cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong Trường, các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc và các tổ chức, cá nhân ngoài Trường theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy.

  – Tổ chức triển khai nghị quyết của Đảng bộ trường, Đảng bộ các cấp và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ trong tổ chức triển khai các hoạt động tới chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc và đảng viên.

  VPĐU

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Đánh Giá Năng Lực Nhân Viên Tại Công Ty Vinamilk
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Văn Phòng Đại Diện
 • Văn Phòng Đại Diện Là Gì ? Khái Niệm Và Đặc Điểm Vpđd
 • Văn Phòng Công Chứng Thanh Tuyền Địa Chỉ Và Chức Năng , Nhiệm Vụ.
 • Văn Phòng Công Chứng Là Gì? Phân Biệt Giữa Phòng Công Chứng Và Văn Phòng Công Chứng?
 • Bàn Giao Chức Trách, Nhiệm Vụ Tổng Biên Tập Và Chức Vụ Bí Thư Đảng Ủy Báo Quân Đội Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Bàn Giao Chức Trách Nhiệm Vụ Tổng Biên Tập, Bí Thư Đảng Ủy Báo Qđnd
 • Quan Hệ Giữa Đảng Ủy Quân Sự Huyện Với Đảng Ủy Cấp Xã
 • Đảng Ủy Quân Sự Huyện Than Uyên Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quân Sự, Quốc Phòng Và Công Tác Xây Dựng Đảng Năm 2022
 • Bí Thư Huyện Ủy Thạnh Phú Làm Việc Với Đảng Ủy Quân Sự Huyện Về Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị Và Công Tác Sau Đại Hội
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Đảng Ủy Các Đơn Vị Trong Quân Đội
 • Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

  Cùng dự bàn giao có Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Phó chủ nhiệm TCCT; đại diện các cơ quan chức năng TCCT; Thủ trưởng Ban biên tập Báo QĐND và lãnh đạo các phòng, ban Báo QĐND.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua biên bản bàn giao gồm: Chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập Báo QĐND; Bí thư Đảng ủy Báo QĐND; hệ thống tổ chức biên chế; tổ chức đảng, đảng viên; văn kiện, sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT; chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ; vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất; công tác tài chính… và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Báo QĐND thời gian qua.

  Đại tướng Lương Cường và Trung tướng Lê Hiền Vân cùng các đại biểu đã chứng kiến ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập Báo QĐND giữa Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập; chứng kiến ký biên bản bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy Báo QĐND giữa Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập.

  Ngày 16-1-2020, Quân ủy Trung ương đã có văn bản 123/CV-QUTW thông báo ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương và ngày 3-2-2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 48/QĐ-BQP về việc để đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý từ ngày 1-3-2020, kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, đảm nhận nhiệm vụ mới. Ngày 3-2-2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng có Quyết định số 46/QĐ-BQP để đồng chí Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo QĐND thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý kéo dài thời hạn tại ngũ, đảm nhận nhiệm vụ mới.

  Ngày 20-2-2020, Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị có văn bản số 50/CT-CB về việc thông báo nhân sự cán bộ, thông báo quyết nghị của Đảng ủy Cơ quan TCCT giao đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo QĐND, phụ trách Tổng biên tập từ ngày 1-3-2020 đến khi kiện toàn chức danh Tổng biên tập Báo QĐND.

  Ngày 25-2-2020, Đảng ủy Cơ quan TCCT có quyết định số 37-QĐ/ĐU quyết định về việc kiện toàn Đảng ủy Báo QĐND nhiệm kỳ 2022-2020 thông báo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT chỉ định đồng chí Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND giữ chức Bí thư Đảng ủy Báo QĐND nhiệm kỳ 2022-2020; chỉ định đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Đảng ủy viên, Phó tổng biên tập Báo QĐND tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Báo QĐND nhiệm kỳ 2022-2020.

  Phát biểu kết luận tại hội nghị bàn giao, Đại tướng Lương Cường đã biểu dương sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc của Báo QĐND để công tác bàn giao diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Đại tướng Lương Cường cũng biểu dương Báo QĐND những năm qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn đọc, đánh giá là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của quốc gia; được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCCT tặng nhiều phần thưởng cao quý…

  Đại tướng Lương Cường đã đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm và ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của Thiếu tướng Phạm Văn Huấn trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND và Đại tá Phùng Kim Lân trên cương vị Đảng ủy viên, Phó tổng biên tập Báo QĐND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào thành tích chung của đơn vị. Đại tướng Lương Cường mong muốn và tin tưởng các đồng chí Phạm Văn Huấn, Phùng Kim Lân tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

  Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị hai đồng chí: Đại tá Đoàn Xuân Bộ và Đại tá Đỗ Phú Thọ trên cương vị và nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Báo QĐND trong thời gian qua; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tập trung xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và người lao động…; cùng Đảng ủy, Ban Biên tập, lãnh đạo, chỉ đạo Báo QĐND giữ vững và phát huy tốt truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của tờ báo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG – TUẤN HUY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Viện Pháp Y Quân Đội: Ra Mắt Trung Tâm Giám Định Gene
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Khoa Học Hình Sự Thuộc Bộ Công An Trong Giám Định Tư Pháp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Pháp Y Quốc Gia Thuộc Bộ Y Tế Trong Giám Định Tư Pháp
 • Bản Chất, Truyền Thống Cách Mạng Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Xuyên Tạc Bản Chất, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội
 • Ban Bí Thư Sẽ Ban Hành Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cấp Ủy Cấp Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Góp Ý Dự Thảo Quy Định Của Ban Bí Thư Về “chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Mối Quan Hệ Công Tác Của Cấp Ủy, Ban Thường Vụ Cấp Ủy Cấp Huyện”
 • Góp Ý Vào Dự Thảo Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Mối Quan Hệ Công Tác Của Cấp Ủy, Ban Thường Vụ Cấp Ủy Cấp Huyện
 • Thường Trực Tỉnh Ủy Dự Hội Nghị Trực Tuyến Góp Ý Vào Dự Thảo Quy Định Của Ban Bí Thư Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Mối Quan Hệ Công Tác Của Cấp Ủy, Ban Thường Vụ Cấp Ủy Cấp Huyện
 • Bộ Chqs Tỉnh Nghệ An Hoàn Thành Luyện Tập Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu
 • Bàn Giao Nhiệm Vụ Chính Ủy Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh
 • Chiều 11/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước góp ý vào dự thảo Quy định của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện”.

  Dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện gồm 4 chương, 11 điều.

  Góp ý kiến tại hội nghị, các tỉnh, thành khẳng định: Việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy cấp huyện là rất cần thiết; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, liên thông trong hệ thống văn bản của Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cấp huyện.

  Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Võ Văn Dũng phát biểu góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

  Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực cấp ủy đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn; mối quan hệ công tác trong nội bộ của cấp ủy cấp huyện, ngành dọc đóng trên địa bàn; quy định sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện trong công tác cán bộ, trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn,…

  Lãnh đạo huyện Anh Sơn tham quan nhà máy chế biến sắn Hoa Sơn. Ảnh: Thanh Lê

  Kết luận tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đánh giá cao ý kiến góp ý của các địa phương.

  Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quy định, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm ban hành Quy định về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện”, để đảm bảo thực hiện thống nhất giữa các địa phương trong cả nước.

  Qua đó, Quy định sẽ góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện; làm căn cứ để cấp ủy cấp huyện xây dựng quy chế làm việc; làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, cấp huyện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

  Thanh Lê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Nội Dung Và Phương Thức Hoạt Động Của Cấp Ủy Đảng Cơ Sở
 • Phát Huy Vai Trò, Trách Nhiệm Của Phó Bí Thư Thường Trực Các Địa Phương, Đảng Ủy Trực Thuộc
 • Tiêu Chuẩn Bí Thư, Phó Bí Thư Đảng Uỷ, Chi Ủy, Thường Trực Đảng Uỷ Xã, Phường, Thị Trấn
 • Nghiệp Vụ, Kỹ Năng Công Tác Đảng Đối Với Bí Thư Đảng Ủy Và Phó Bí Thư Đảng Ủy Xã. Ts. Bùi Quang Xuân
 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Trong Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100