Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Phân Công Nhiệm Vụ Trong Ban Chấp Hành Chi Bộ
 • Chi Ủy Là Gì? Nghị Quyết Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Ủy
 • Tài Liệu Bồi Dưỡng Bí Thư Chi Bộ Và Cấp Ủy Viên Ở Cơ Sở
 • Một Số Kinh Nghiệm Trong Thực Hiện Các Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở Trong Doanh Nghiệp Nhà Nước Còn Sở Hữu Vốn
 • Chi Bộ Cơ Quan, Xã, Phường, Thị Trấn: Nên Có Quy Định Cụ Thể Về Chức Năng, Nhiệm Vụ
 • Tiêu chuẩn của phó bí thư chi bộ

  Phó Bí thư chi bộ là chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Vậy Phó Bí thư chi bộ cho chức năng, nhiệm vụ gì chúng ta cùng đi tìm hiểu.

  Vai trò của phó bí thư chi bộ

  1. Chức danh phó bí thư chi bộ được bầu khi nào?

  Đối với những chi bộ có ít Đảng viên. Cụ thể là dưới 9 Đảng viên thì không nhất thiết phải bầu phó bí thư chi bộ. Tùy theo nhu cầu của chi bộ có thể bầu hoặc không. Còn đối với những chi bộ có từ 9 Đảng viên trở lên thì bắt buộc phải bầu chức danh này. Chính vì vậy chúng ta thường thấy ở một số tổ chức Đảng không có chức danh phó bí thư chi bộ.

  Chức danh này thường do các đồng chí Chi ủy viên hoặc các đồng chí Đảng viên của chi bộ thực hiện. Và được bầu cử tại Đại hội cơ sở. Nếu chi bộ tiến hành bầu cử lần 1 nhưng không đồng chí nào đủ số phiếu để đảm nhận chức danh này. Thì có thể tiến hành bầu lần 2 và lần 3. Khi bầu đến lần thứ 3 vẫn không thành công thì cấp ủy cấp trên sẽ chỉ định một đồng chí đảm nhiệm chức danh này.

  2. Nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ là gì?

  Phụ trách công tác kiểm tra, công tác giám sát, công tác kỷ luật Đảng viên, công tác đối với các đoàn thể, công tác tuyên truyền giáo dục cho Đảng viên và quần chúng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi người phó bí thư chi bộ phải có tư tưởng vững vàng, kiên định đi theo đường lối của Đảng. Phải nắm chắc tất cả các văn bản, nghị quyết của Đảng và nhà nước, các quy định điều lệ Đảng, nhiệm vụ của người Đảng viên. Phải am hiểu và có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội. Phải linh hoạt và nhạy bén.

  Thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ, đôn đốc các đảng viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra theo định kỳ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này người phó bí thư chi bộ cần phải đạt được kỹ năng về lập kế hoạch, kỹ năng đánh giá.

  Thực hiện chủ trì các cuộc họp với chi bộ, họp thay khi bí thư chi bộ vắng mặt. Hoặc khi bí thư chi bộ ủy quyền. Đồng thời phải chịu trách nhiệm với chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện soạn thảo văn bản, lập báo cáo về các chương trình được phụ trách. Chịu trách nhiệm về các văn bản và báo cáo đó. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có kỹ năng về tin học, công nghệ thông tin, kỹ năng soạn văn bản, kỹ năng lập báo cáo.

  Để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ, phải có chuyên môn năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Có sự uy tín trong cộng đồng và là tấm gương sáng mẫu mực cho các đảng viên và quần chúng noi theo.

  3. Tiêu chuẩn làm bí thư chi bộ

  Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV quy định tiêu chuẩn cụ thể của bí thư chi bộ như sau:

  + Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

  + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

  + Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.

  + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trang Điện Tử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam
 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Thôn
 • Tiêu Chuẩn, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ
 • Trang Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau
 • Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ Cần Thực Hiện

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Trang Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau
 • Tiêu Chuẩn, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ
 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Thôn
 • Trang Điện Tử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam
 • Chức danh này thường do các đồng chí Chi ủy viên hoặc các đồng chí Đảng viên của chi bộ thực hiện. Và được bầu cử tại Đại hội cơ sở. Nếu chi bộ tiến hành bầu cử lần 1 nhưng không đồng chí nào đủ số phiếu để đảm nhận chức danh này. Thì có thể tiến hành bầu lần 2 và lần 3. Khi bầu đến lần thứ 3 vẫn không thành công thì cấp ủy cấp trên sẽ chỉ định một đồng chí đảm nhiệm chức danh này.

  2. Nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ là gì?

  Phụ trách công tác kiểm tra, công tác giám sát, công tác kỷ luật Đảng viên, công tác đối với các đoàn thể, công tác tuyên truyền giáo dục cho Đảng viên và quần chúng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi người phó bí thư chi bộ phải có tư tưởng vững vàng, kiên định đi theo đường lối của Đảng. Phải nắm chắc tất cả các văn bản, nghị quyết của Đảng và nhà nước, các quy định điều lệ Đảng, nhiệm vụ của người Đảng viên. Phải am hiểu và có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội. Phải linh hoạt và nhạy bén.

  Thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ, đôn đốc các đảng viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra theo định kỳ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này người phó bí thư chi bộ cần phải đạt được kỹ năng về lập kế hoạch, kỹ năng đánh giá.

  Thực hiện chủ trì các cuộc họp với chi bộ, họp thay khi bí thư chi bộ vắng mặt. Hoặc khi bí thư chi bộ ủy quyền. Đồng thời phải chịu trách nhiệm với chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện soạn thảo văn bản, lập báo cáo về các chương trình được phụ trách. Chịu trách nhiệm về các văn bản và báo cáo đó. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có kỹ năng về tin học, công nghệ thông tin, kỹ năng soạn văn bản, kỹ năng lập báo cáo.

  Để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ, phải có chuyên môn năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Có sự uy tín trong cộng đồng và là tấm gương sáng mẫu mực cho các đảng viên và quần chúng noi theo.

  3. Phó bí thư chi bộ cần giữ các mối quan hệ như thế nào?

  Phó Bí thư Chi bộ chịu sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ cơ sở. Do vậy phó bí thư chi bộ phải phục tùng và chịu sự chỉ đạo của Đảng bộ. Tích cực xây dựng và đóng góp cho Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

  3.2. Mối quan hệ với các ban, ngành đoàn thể

  Người phó bí thư chi bộ phải nắm được các nhiệm vụ cơ bản mà các ban, ngành, đoàn thể phải thực hiện. Để từ đó mới có phương pháp chỉ đạo và kịp thời uốn nắn nếu các đoàn thể thực hiện sai.

  3.3. Đối với chính quyền địa phương

  Chi bộ cũng có mối quan hệ mật thiết với chính quyền nơi cư trú. Đồng thời phải tạo mối quan hệ tốt đối với các đơn vị có công chức và Đảng viên tham gia công tác. Điều này giúp cho việc thực quản lý Đảng viên được dễ dàng.

  Để mối quan hệ này được tốt, đòi hỏi người phó bí thư chi bộ phải có tinh thần hợp tác, đoàn kết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Bí Thư Chi Bộ Là Gì? Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ
 • Trước Hết Cần Chỉnh Đốn Chi Bộ Khu Phố
 • Nâng Cao Vai Trò Của Chi Bộ Đảng Ở Khu Dân Cư
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Bộ Khu Dân Cư
 • Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã?

  --- Bài mới hơn ---

 • Gặp Các Bí Thư Đoàn Xã Năng Động, Nhiệt Huyết
 • Bí Thư Đoàn Xã Giàu Nhiệt Huyết
 • Bí Thư Đoàn Xã Được Hưởng Lương, Phụ Cấp Như Thế Nào?
 • Mạnh Dạn Đổi Mới, Tập Trung Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Đoàn Viên, Cnvclđ
 • Học Tập Lý Luận Chính Trị Để Làm Tốt Chức Năng Của Người Đoàn Viên Tncs Hồ Chí Minh
 • Điều kiện về tuổi làm Bí thư đoàn xã? Độ tuổi tối thiểu, tối đa để làm bí thư Đoàn xã? Điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp để bổ nhiệm chức danh Bí thư đoàn thanh niên cấp xã?

  Có thể nói, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, do Đảng sáng lập, được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thanh niên là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng tiên phong trong quá trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh sự lãnh đạo, hướng dẫn hoat động của Đảng, một trong những nhân tố góp phần để Đoàn thanh niên phát triển lớn mạnh chính là vai trò của các cán bộ Đoàn cơ sở – những người được bầu trực tiếp từ Đại hội Đoàn với nhiệm vụ là tổng chỉ huy, điều hành công việc, triển khai tổ chức các hoạt động công tác Đoàn một cách đồng bộ, hiệu quả. Vậy, Bí thư đoàn cơ sở cần đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn nào?

  Luật Dương Gia sẽ cùng quý bạn đọc tìm hiểu về vấn đề này.

  1. Về tiêu chuẩn chung của cán bộ đoàn theo quy định của pháp luật

  Theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 289 – QĐ/TW ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), Bí thư đoàn xã cần đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ đoàn sau đây:

  Thứ nhất, cán bộ đoàn phải có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  Thứ hai, cán bộ đoàn phải là những người có đủ đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Bên cạnh đó phải là những người trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, có khả năng kết nối cũng như nhận được sự tín nhiệm của các đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

  Thứ ba, người được bầu làm bí thư đoàn xã không chỉ có trình độ học vấn, chuyên môn phù hợp với vị trí được giao mà phải có trình độ hiểu biết nhất định đối với lý luận chính trị cũng như đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho các phong trào, hoạt động của Đoàn được thực hiện hiệu quả, bản thân Bí thư đoàn xã cũng phải là người trưởng thành từ chính các phong trào của đoàn, đội, phong trào thiếu nhi. Được bồi dưỡng, đào tạo những kỹ năng, kiến thức và nghiệp vụ về công tác Đoàn.

  Thứ tư, Bí thư đoàn xã phải đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, ngoại hình và cả độ tuổi phù hợp với yêu cầu công tác cụ thể.

  2. Tiêu chuẩn cụ thể để được bầu của Bí thư đoàn xã

  Bên cạnh những tiêu chuẩn chung của Cán bộ Đoàn, Bí thư đoàn xã cần đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 11 Quyết định số 289 – QĐ/TW như sau:

  Thứ nhất, phải đáp ứng các điều kiên về trình độ chuyên môn và trình độ chính trị theo quy định, cụ thể phải đảm bảo trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và trình độ lý luận chính trị sơ cấp.

  Thứ hai, đáp ứng điều kiện về độ tuổi: Theo đó, cán bộ đoàn giữ chức danh Bí thư đoàn xã phải có độ tuổi không quá 35 tuổi.

  Riêng với những khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và đối tượng chính sách thì bí thư đoàn xã chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn sau đây:

  – Về độ tuổi, bí thư đoàn xã có thể đảm nhiệm cho đến không quá 37 tuổi.

  3. Quyền và nghĩa vụ của Bí thư đoàn xã theo quy định của pháp luật

  Theo quy định tại Quyết định số 289 – QĐ/TW, cán bộ đoàn giữ chức danh Bí thư đoàn xã có các quyền và nghĩa vụ như sau:

  Thứ nhất, bí thư đoàn xã phải thực hiện các nghĩa vụ như:

  Một là, bí thư đoàn xã phải trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, luôn luôn kiên định với lý tưởng và mục tiêu của Đoàn Thanh niên, tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Hai là, bí thư đoàn xã phải luôn là tấm gương trong việc thực hiện nghĩa vụ của công dân, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước , luôn chấp hành Điều lệ của Đoàn Thanh niên, sự phân công, chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên.

  Ba là, bí thư đoàn xã phải gần gũi, có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng và nhân dân. Luôn tận tụy và nghiêm túc trong thực hiện công tác, phong trào của Đoàn, Đội.

  Năm là, cán bộ đoàn ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị phải là tấm gương cho đoàn viên và thanh niên noi theo.

  Thứ hai, Bí thư đoàn xã có các quyền theo quy định như sau:

  Hai là, được bố trí thời gian thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động của Đoàn.

  Ba là, được ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh… để phục vụ công tác đoàn, hội, đội, phong trào thanh thiếu nhi và các nhiệm vụ công tác khác.

  TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

  Năm 2009 tôi bắt đầu tham gia hoạt động đoàn thanh niên ở thôn và giữ ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã, đến năm 2013 tôi được bầu vào Phó Bí thư Đoàn xã. Tính đến năm 2010 này cũng đã hoạt động được 11 năm. Nhưng nhiệm kỳ 2022-2025 này là đại hội đoàn các cấp, nhưng tôi lại không được cơ cấu lên Bí thư đoàn xã. Lãnh đạo nói là do độ tuổi của tôi cao. Tôi sinh năm 1986. Xin được luật sư giải đáp thắc mắc?

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Trước hết, bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cấp xã (cấp cơ sở) được xác định là cán bộ đoàn theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 289 – QĐ/TW ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương.

  Để được cơ cấu, được bầu giữ chức vụ Bí thư đoàn xã thì bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của cán bộ đoàn. Cụ thể: theo Quyết định số 289 – QĐ/TW:

  Đồng thời, tại Điều 11 Quyết định 289/QĐ- TW cũng có quy định:

  2- Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

  Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.”

  Căn cứ theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Quyết định 289/QĐ- TW được trích dẫn ở trên thì bí thư đoàn xã được xác định là cán bộ đoàn cấp cơ sở và điều kiện để được đảm nhiệm chức vụ bí thư đoàn xã, phó bí thư đoàn xã là ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung về thái độ chính trị, tư tưởng, về sức khỏe, phẩm chất thì người giữ chức vụ này phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý luận chính trị sơ cấp và phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi.

  Trong đó độ tuổi giữ chức vụ cán bộ đoàn là không quá 35 tuổi, còn đối với trường hợp xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, hoặc người này thuộc đối tượng chính sách, trình độ văn hóa từ tốt nghiệp trung học trở lên, và đã được bồi dưỡng chương trình lý luận sơ cấp thì được giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

  Trong trường hợp cụ thể của bạn, bạn sinh năm 1986, tính đến thời điểm hiện tại có đại hội (năm 2022), bạn mới có 34 tuổi. Mặc dù thời điểm này, bạn hoàn toàn đủ điều kiện để được đảm nhiệm chức vụ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Bí thư đoàn xã là 5 năm và lần đại hội đại biểu này là để bầu cán bộ đoàn trong đó có bí thư đoàn cho nhiệm kỳ năm 2022 – năm 2022. Trong trường hợp này, nếu cơ cấu bạn để giữ chức vụ Bí thư đoàn xã cho nhiệm kỳ này thì bạn không đủ điều kiện về tuổi để có thể giữ chức vụ cán bộ đoàn và điều hành Ban chấp hành Đoàn cho đến hết nhiệm kỳ.

  Do vậy, để đảm bảo việc đáp ứng tiêu chuẩn của cán bộ Đoàn, đảm bảo hoạt động của Ban chấp hành Đoàn xã và công tác đoàn trên địa bàn, việc lãnh đạo không cơ cấu, đề cử bạn vào chức vụ Bí thư đoàn xã là hoàn toàn hợp lý và có cơ sở.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Ban Cán Sự Lớp
 • Vai Trò Của Bí Thư Đoàn Cơ Sở Trong Công Tác Chỉ Đạo Hoạt Động Của Đoàn
 • Tài Liệu Tập Huấn Cán Bộ Các Chi Đoàn Trường Học Cực Hay
 • Tập Huấn Cán Bộ Đoàn
 • Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Đoàn Thôn Xóm, Khu Phố
 • Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Đoàn Thôn Xóm, Khu Phố

  --- Bài mới hơn ---

 • Tập Huấn Cán Bộ Đoàn
 • Tài Liệu Tập Huấn Cán Bộ Các Chi Đoàn Trường Học Cực Hay
 • Vai Trò Của Bí Thư Đoàn Cơ Sở Trong Công Tác Chỉ Đạo Hoạt Động Của Đoàn
 • Nhiệm Vụ Của Ban Cán Sự Lớp
 • Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã?
 • Thực hiện 5 nhiệm vụ sau:

  1. Tổ chức các phong trào:- Thực hiện cuộc vận động AST “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tham gia xây dựng khu phố, thôn xóm văn hóa.- Thực hiện chương trình 3 giảm “Giảm ma túy, giảm mại dâm, giảm tội phạm”.- Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: 3/2, 8/3, 26/3, 30/4, 19/5, 1/6, 27/7, 19/8, 2/9, 15/10, 22/12, Tết Nguyên Đán.- Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình neo đơn, gia đình chính sách; làm công tác xã hội.- Thực hiện phong trào Chủ nhật xanh.- Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.- Giữ an ninh trật tự an toàn khu phố, an toàn giao thông.- Tham gia, hưởng ứng các phong trào, hoạt động của Đoàn thôn xóm trên phát động.2. Chăm lo lợi ích cho thanh thiếu nhi:a. Chăm lo thanh niên:- Giới thiệu việc làm; giới thiệu học nghề; trợ vốn học nghề, trợ vốn làm kinh tế, gây quỹ tương trợ sản xuất, buôn bán, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, sản xuất; tổ chức đội hình dịch vụ đời sống, việc vặt…- Vận động, giúp đỡ học tập nâng cao trình độ văn hóa, phổ cập Trung học cơ sở.- Tổ chức các nội dung hình thức sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh. Xây dựng tủ sách thanh niên.b. Chăm lo thiếu nhi:- Giúp đỡ gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tạo điều kiện để gia đình có điều kiện chăm sóc các em tốt hơn.- Động viên giúp đỡ các em đến trường, kèm cặp giúp đỡ học tập.- Tổ chức cho các em vui chơi sinh hoạt. Tạo sân chơi thiếu nhi. Xây dựng tủ sách thiếu nhi3. Giáo dục thanh thiếu nhi:- Giáo dục về lịch sử, truyền thống dân tộc thông qua hình thức thông tin, kể chuyện, thi đố, tìm hiểu, qua phim, ảnh, sách vở, tài liệu. – Tuyên dương những gương thanh thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi, làm việc tốt.- Cung thôn xóm thông tin, thời sự, những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội mà thanh niên đang quan tâm, và những sự kiện lớn đang xảy ra trong và ngoài nước.4. Tập hợp thanh thiếu nhi, xây dựng Đoàn, Hội, Đội:a. Tập hợp thanh thiếu nhi:- Vận động mời gọi thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội, Đội tổ chức.- Tập hợp thanh thiếu nhi vào các câu lạc bộ, đội nhóm: văn nghệ, thể dục thể thao, học tập, ngành nghề, làm kinh tế gia đình… đội nhóm xung kích, tình nguyện…b. Xây dựng Đoàn, Hội:- Xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị: sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, sinh hoạt chuyên đề tư tưởng, học tập 5 bài lý luận chính trị cơ bản, học tập nghị quyết Đoàn, Đảng.- Xây dựng Đoàn về tổ chức: + Lựa chọn thanh niên tiên tiến bồi dưỡng, giới thiệu và tổ chức kết nạp Đoàn; thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; phân tích chất lượng đoàn viên. Làm tốt công tác quản lý đoàn viên.+ Sinh hoạt chi đoàn định kỳ, chuyên đề, xây dựng chi đoàn mạnh, chi đoàn đạt 3 tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm”. Chi đoàn tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, đọc Cẩm nang Rèn luyện đoàn viên, đăng ký và thực hiện công trình thanh niên, thực hiện 10 điều quy định sinh hoạt chi đoàn; sử dụng tốt sổ chi đoàn; đảm bảo thực hiện tốt các công tác Đoàn vụ.+ Cử cán bộ chi đoàn, nhân tố dự kiến kế thừa tham gia các lớp bồi dưỡng đào tạo cán bộ Đoàn do Đoàn thôn xóm trên tổ chức, tham gia thi Bí thư chi đoàn giỏi. Cán bộ chi đoàn có kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác và năng lực lãnh đạo thanh niên thông qua tài liệu, cẩm nang, hoạt động… 5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền:- Giáo dục bồi dưỡng về Đảng cho đoàn viên. Tham mưu cho cấp ủy về công tác thanh niên, góp ý sự lãnh đạo của chi bộ và đảng viên trong chi bộ.- Nắm bắt, tuyên truyền và thực hiện chủ trương, nghị quyết của chi bộ khu phố, thôn xóm về công tác thanh niên. Tuyên truyền và vận động thanh thiếu nhi tham gia thực hiện các chủ trương kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.- Giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện; họp chi đoàn xét biểu quyết giới thiệu kết nạp Đảng và đề nghị Đoàn thôn xóm trên xét ra nghị quyết giới thiệu sang Đảng kết nạp. Phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong sinh hoạt chi đoàn.- Phản ảnh cho chi bộ Đảng và Ban điều hành khu phố, thôn xóm ý kiến của người dân, của thanh niên về hoạt động của Đảng, của chính quyền. Vận động và phân công đoàn viên tham gia sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân, tham gia làm thư ký, Ban điều hành tổ dân phố, tổ nhân dân.

  – Tổ chức cho đoàn viên học tập, tìm hiểu về quy chế dân chủ cơ sở và tích cực tham gia vào việc thực hiện quy chế dân chủ tại khu phố, thôn xóm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cổng Giao Tiếp Điện Tử Huyện Sông Lô
 • Sự Ra Đời Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh., Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • Vị Trí, Chức Năng Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Chiminhvitrichucnang Ppt
 • Hn Dn: Gt Thể Thức Văn Bản Của Đoàn Tncs Hcm.
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Đoàn Thanh Niên, 26/3
 • Hiện Nay Điều Kiện Để Làm Phó Bí Thư Đoàn Xã Là Gì ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Gd Cd: Bộ Tài Liệu Nv Về Ct Chi Đoàn
 • Những Vấn Đề Cơ Bản Bch Chi Đoàn Cần Nắm
 • Gd Cd: Những Vấn Đề Cơ Bản Về Chi Đoàn Nhung Van De Co Ban Ve Chi Doan Doc
 • Thông Báo Phân Công Nhiệm Vụ Các Đồng Chí Trong Bch Chi Đoàn Thong Bao Phan Cong Nhiem Vu Cac Dong Chi Trong Bch Chi Doan Doc
 • Tài Liệu Tập Huấn Cán Bộ Các Chi Đoàn Trường Học Cực Hay Tap Huan Can Bo Doan Ppt
 • Chào Công ty Luật Minh Khuê. Tôi đang công tác tại Đoàn xã tôi được 6 năm. Vừa rồi, Đoàn xã tôi đã bầu và có quyết định cho tôi giữ chức vụ phó bí thư đoàn xã. Tôi đã tốt nghiệp trung cấp nghề. Tuy nhiên, khi Đoàn tôi nộp hồ sơ lên phòng Nội Vụ thì nên Nội vụ trả lời tôi là với bằng trung cấp nghề này thì tôi không đáp ứng điều kiện làm phó bí thư đoàn. Tôi đang băn khoăn không biết phòng Nội vụ trả lời như vậy có đúng hay không ? Chân thành cảm ơn !

  Quyết định 289/QĐ-TW của Ban chấp hành Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

  Theo Quyết định 289/QĐ-TW của Ban chấp hành Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh quy định:

  Điều 11. Tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

  1- Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý 1uận chính trị sơ cấp.

  2- Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

  Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.”

  Căn cứ theo quy định nêu trên thì với chức danh phó bí thư xã thì trình độ yêu cầu phải tốt nghiệp chuyên môn thuộc chuyên ngành từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ lý luận chính trị qua sơ cấp.

  Như vậy, việc bạn mới chỉ có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề thì chưa đủ tiêu chuẩn để được giữ chức vụ phó bí thư đoàn xã. Bạn có thể tham gia thêm khóa đào tạo sơ cấp lý luận chính trị để hoàn thiện các chỉ tiêu trên để có thể đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đoàn xã.

  Bộ phận tư vấn pháp luật hành chính – Công ty luật Minh Khuê

  Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

  Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Cán Bộ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Luận Văn Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Nhà Nước Một Thành Viên Công Trình Viettel Giai Đoạn 2007
 • Đề Tài Chiến Lược Kinh Doanh Của Tập Đoàn Viettel
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Chủ Yếu Của Viettel
 • Nâng Cao Vai Trò, Trách Nhiệm, Thẩm Quyền Của Trưởng Đoàn Thanh Tra
 • Gặp Các Bí Thư Đoàn Xã Năng Động, Nhiệt Huyết

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Thư Đoàn Xã Giàu Nhiệt Huyết
 • Bí Thư Đoàn Xã Được Hưởng Lương, Phụ Cấp Như Thế Nào?
 • Mạnh Dạn Đổi Mới, Tập Trung Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Đoàn Viên, Cnvclđ
 • Học Tập Lý Luận Chính Trị Để Làm Tốt Chức Năng Của Người Đoàn Viên Tncs Hồ Chí Minh
 • Triển Khai 4 Bài Học Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đoàn Viên
 • 16:41 22/03/2019 2521

  Nhịp sống trẻ Web.ĐTN: Dù công tác ở xã nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng với tình yêu với công tác Đoàn và năng lượng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các Bí thư Xã đoàn đã đem lại diện mạo mới cho công tác Đoàn tại địa phương, thu hút và tập hợp thanh thiếu nhi bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

  Hãy sống thật có ích cho bản thân, gia đình và xã hội

  Đó là phương châm sống của La Văn Giang (SN 1990) – Bí thư Đoàn xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk và cũng là tinh thần mà Giang truyền tới các bạn trẻ tại địa phương thông qua các phong trào, hoạt động của Đoàn – Hội thời gian qua.

  La Văn Giang “bén duyên” với công tác Đoàn từ năm 2011 sau khi xuất ngũ trở về địa phương và chính thức trở thành Bí thư Đoàn xã từ tháng 6/2016. Nhiều khó khăn, vất vả để triển khai công tác Đoàn ở một xã nghèo miền núi, nhưng Giang vẫn cho rằng, công tác Đoàn đã mang lại cho em rất nhiều điều tốt đẹp, những trải nghiệm thú vị mà không dễ gì có được ở các nhiệm vụ công tác khác.

  Để đoàn kết, tập hợp thanh niên, với vai trò Bí thư Đoàn xã, Giang xác định phải lựa chọn những nội dung thiết thực, gắn sát với thanh niên mới có thể thu hút sự quan tâm và tham gia của họ. Từ đó, những buổi tuyên truyền giới thiệu những tấm gương, mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi hay các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, Hội trại… được tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của thanh niên trong xã. Đặc biệt, các chương trình tặng quà cho hộ nghèo và thiếu nhi vùng tôn giáo được tổ chức thường xuyên vừa thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, vừa giúp cán bộ Đoàn gần gũi hơn với đồng bào tôn giáo.

  Năm 2022, sau nhiều năm ấp ủ, Đoàn xã Vụ Bổn đã tổ chức thành công Hội trại Hè với 12 tiểu trại, 360 trại sinh và hơn 1.500 lượt ĐVTN, thiếu nhi tham gia. Hội trại đã trở thành ngày hội thực sự với toàn thể thanh thiếu nhi trong xã và được chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao.

  “Hội trại thành công ngoài mong đợi có lẽ là thành tích ấn tượng và đem lại nhiều cảm hứng nhất cho em, bởi đây là dự định mà em ấp ủ từ khi mới làm cán bộ Đoàn”, La Văn Giang chia sẻ.

  Gặp Giang vào những ngày tháng 3 khi chàng Bí thư Đoàn xã đang tất bật triển khai nhiều hoạt động cho Tháng Thanh niên, Giang cho biết, BCH Đoàn xã đã xây dựng rất nhiều chương trình, hoạt động để triển khai thực hiện trong năm Thanh niên tình nguyện 2022. Thành tích đã đạt được những năm qua càng thôi thúc bản thân Giang và BCH Đoàn xã tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để giữ vững danh hiệu đơn vị 07 năm liền hoành thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

  Giang cũng nhắn nhủ: “Các bạn trẻ hãy sống làm sao thật có ích cho bản thân, gia đình và cho xã hội. Bởi vì, tuổi trẻ của chúng ta không có là bao, đừng để sau này quay đầu nhìn lại rồi mới thấy tiếc nuối”.

  Tuổi trẻ là để cống hiến

  Cũng giống như La Văn Giang, Phạm Công Chung – Bí thư Đoàn xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều năm tham gia công tác Đoàn và là “hạt nhân” dẫn dắt phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

  Tham gia công tác Đoàn từ năm 2010, Chung kể: “Lúc đầu còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè lắm nhưng em bị thu hút bởi tính trẻ trung, sôi nổi cùng những hoạt động mang nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng. Mỗi khi thực hiện xong một phần việc như giúp đỡ gia đình khó khăn, tặng quà gia đình chính sách hay dọn dẹp vệ sinh môi trường, giao lưu văn nghệ – thể thao… em thấy rất vui và hào hứng. Em đã đi học lớp nghiệp vụ về Đoàn và gắn bó từ đó đến nay”.

  Tuy nhiên, công tác tại một xã thuần nông với phần lớn thanh niên đi làm ăn xa cũng có nhiều khó khăn với Chung và Đoàn xã Thạnh Lộc trong triển khai các chương trình, hoạt động. Xác định từng thời điểm, từng giai đoạn thì phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên cũng cần đổi mới cho phù hợp, Đoàn xã Thạnh Lộc đã có những giải pháp mới để vượt qua khó khăn.

  BCH Đoàn xã đã bắt tay vào xây dựng lực lượng nòng cốt các hoạt động của Đoàn, Hội. Các phong trào thường tổ chức vào ngày thứ bảy, chủ nhật gắn với các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” để thanh niên có nhiều điều kiện tham gia. Ngoài ra, BCH Đoàn xã còn kết nối với sinh viên Trường Đại học Tiền Giang về tham gia hoạt động phong trào tại xã để vừa dẫn dắt phong trào, vừa tạo cơ hội cho thanh niên địa phương giao lưu chia sẻ, tạo không khí sôi nổi trong thanh niên.

  Từ đó, nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp thanh niên phát triển kinh tế, chăm lo cho thiếu nhi… đã được BCH Đoàn xã tổ chức thường xuyên, thu hút ngày càng đông thanh niên trong xã tham gia. Một số mô hình cũng đang được triển khai rất hiệu quả, đóng góp đáng kể vào thành tích của công tác Đoàn nơi đây như: mô hình Tổ vệ sinh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới tại các ấp; Mô hình góp vốn xoay vòng giúp thanh niên phát triển kinh tế; Mô hình chăm sóc, giúp đỡ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng…

  Đặc biệt, trong 3 năm qua, Mô hình hội nhập quốc tế – giao lưu với sinh viên Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) được triển khai đã giúp cho ĐVTN trong xã được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm kỹ năng, kiến thức mới, tiên tiến của nước ngoài.

  Sau 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, qua nhiều khó khăn, vất vả và cũng gặt hái được nhiều thành công, Phạm Công Chung – Bí thư Đoàn xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang khẳng định: “Tuổi trẻ là để cống hiến. Các bạn không nên lãng phí thời gian của mình vào những việc vô bổ , mà thay vào đó hãy cống hiến sức mình qua việc học tập, tham gia các buổi sinh hoạt, tình nguyện của Đoàn, Hội,… Những kinh nghiệm có được qua công tác Đoàn, Hội sẽ là hành trang quý để các bạn hướng tới tương lai, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu, đẹp và văn minh hơn”.

  Kiều Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã?
 • Nhiệm Vụ Của Ban Cán Sự Lớp
 • Vai Trò Của Bí Thư Đoàn Cơ Sở Trong Công Tác Chỉ Đạo Hoạt Động Của Đoàn
 • Tài Liệu Tập Huấn Cán Bộ Các Chi Đoàn Trường Học Cực Hay
 • Tập Huấn Cán Bộ Đoàn
 • Bí Thư Đoàn Xã Giàu Nhiệt Huyết

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Thư Đoàn Xã Được Hưởng Lương, Phụ Cấp Như Thế Nào?
 • Mạnh Dạn Đổi Mới, Tập Trung Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Đoàn Viên, Cnvclđ
 • Học Tập Lý Luận Chính Trị Để Làm Tốt Chức Năng Của Người Đoàn Viên Tncs Hồ Chí Minh
 • Triển Khai 4 Bài Học Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đoàn Viên
 • Một Số Kỹ Năng Và Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Người Cán Bộ Đoàn Trường Học
 • TĐKT – Là cán bộ đoàn năng nổ, sôi nổi, nhiệt tình và gương mẫu, anhNguyễn Thành Nhân, Bí thư xã đoàn Tây Thuận (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã được nhiều đoàn viên mến mộ.

  Anh Nhân đến thăm và trao quà hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tây Thuận

  Đồng thời, anh cũng tích cực vận động ĐVTN tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực: Tham gia ngày công xây dựng công trình thanh niên 200 m đường bê tông nông thôn; xây dựng và chăm sóc vườn hoa thanh niên tại UBND; tham gia nạo vét, dọn vệ sinh hơn 400 m kênh mương nội đồng tại thôn Tiên Thuận; phối hợp với Liên Chi đoàn Khoa Lịch sử trường Đại học Quy Nhơn dọn vệ sinh và đào 4 hố rác tại các trường tiểu học và trung học cơ sở…

  Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, anh Nhân đã tham gia hiến máu và vận động ĐVTN tham gia với 69 đơn vị máu thu được. Anh còn chủ động liên hệ Trung tâm Dạy nghề và Tư vấn, giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh tổ chức giới thiệu việc làm cho hàng trăm thanh niên, qua đó có 2 thanh niên xuất khẩu lao động sang Nhật Bản.

  Bên cạnh đó, anh Nhân còn tích cực huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân. Từ năm 2022 – 2022, anh đã vận động trao tặng 11 xe đạp (1.200.000 đồng/chiếc) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 24 suất học bổng (300.000 đồng/suất) và hơn 110 suất quà (tổng trị giá hơn 30 triệu đồng) trao tặng cho các em học sinh vượt khó học giỏi; mở 1 lớp dạy võ cổ truyền cho hơn 60 em thanh thiếu nhi trên địa bàn.

  Ngôi nhà rộng khoảng 15 m2. Trong nhà, quần áo được treo gọn gàng và phân thành khu vực đồ nam, nữ riêng. Các vật dụng gia đình cũng được phân khu và sắp xếp ngăn nắp để phục vụ những bà con có nhu cầu đến cho và nhận. Những bộ quần áo hay vật dụng gia đình tuy đã cũ với người này nhưng sẽ là món quà với những người khác. Với sự thiết thực, phù hợp đó, công trình được duy trì hiệu quả hơn 1 năm nay.

  Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi hoạt động của người thủ lĩnh Đoàn, cùng với sự đoàn kết của các ĐVTN trên địa bàn xã, công tác Đoàn và phong trào của Đoàn thanh niên xã Tây Thuận ngày càng phát triển vững mạnh. Riêng đối với thủ lĩnh đoàn Nguyễn Thành Nhân, điều mà anh mong muốn nhất là tiếp tục cống hiến năng lực, sức trẻ để xây dựng hình ảnh đẹp của người đoàn viên, tô đẹp thêm truyền thống đáng tự hào của tuổi trẻ xã Tây Thuận, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

  Tuệ Minh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gặp Các Bí Thư Đoàn Xã Năng Động, Nhiệt Huyết
 • Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã?
 • Nhiệm Vụ Của Ban Cán Sự Lớp
 • Vai Trò Của Bí Thư Đoàn Cơ Sở Trong Công Tác Chỉ Đạo Hoạt Động Của Đoàn
 • Tài Liệu Tập Huấn Cán Bộ Các Chi Đoàn Trường Học Cực Hay
 • Nghiệp Vụ, Kỹ Năng Công Tác Đảng Đối Với Bí Thư Đảng Ủy Và Phó Bí Thư Đảng Ủy Xã. Ts. Bùi Quang Xuân

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Bí Thư, Phó Bí Thư Đảng Uỷ, Chi Ủy, Thường Trực Đảng Uỷ Xã, Phường, Thị Trấn
 • Phát Huy Vai Trò, Trách Nhiệm Của Phó Bí Thư Thường Trực Các Địa Phương, Đảng Ủy Trực Thuộc
 • Đổi Mới Nội Dung Và Phương Thức Hoạt Động Của Cấp Ủy Đảng Cơ Sở
 • Ban Bí Thư Sẽ Ban Hành Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cấp Ủy Cấp Huyện
 • Góp Ý Dự Thảo Quy Định Của Ban Bí Thư Về “chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Mối Quan Hệ Công Tác Của Cấp Ủy, Ban Thường Vụ Cấp Ủy Cấp Huyện”
 • , Giảng viên chez Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  Published on

  – Bí thư Đảng ủy là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập đảng bộ) có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng ủy, chi ủy lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

  – Bí thư Đảng ủy là người giữ trọng trách cao nhất trong tổ chức đảng cơ sở, trong cấp ủy; đồng thời Bí thư Đảng ủy cũng là đảng viên trong tổ chức đảng. Vì vậy, Bí thư Đảng ủy phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc triển khai thực hiện các công việc của chi bộ, gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luậT của Nhà nước, các quyết định của tổ chức.

  1. 1. BỒI DƯỠNG CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ TS. BÙI QUANG XUÂN HV CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH ĐH NỘI VỤ
  2. 2. TS. BÙI QUANG XUÂN ĐH NỘI VỤ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, THẨM QUYỀN TRÁCH NHIỆM CỦA BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
  3. 3. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
  4. 4. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY  là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập đảng bộ) có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng ủy, chi ủy lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
  5. 5. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Bí thư Đảng ủy là người giữ trọng trách cao nhất trong tổ chức đảng cơ sở, trong cấp ủy; đồng thời Bí thư Đảng ủy cũng là đảng viên trong tổ chức đảng. Vì vậy, Bí thư Đảng ủy phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc triển khai thực hiện các công việc của chi bộ, gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luậT của Nhà nước, các quyết định của tổ chức.
  6. 6. CHỨC TRÁCH CỦA PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Là cán bộ chuyên trách công tác đảng ở đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập đảng bộ) có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng ủy, chi ủy lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
  7. 7. NHỮNG VẤN ĐỂ ĐẶT RA  Thế giới ngày càng nối kết với nhau, lệ thuộc lẫn nhau; Tổ chức ngày càng phức tạp và năng động;
  8. 8. I. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Ở XÃ
  9. 9. 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO
  10. 10. VỀ QUẢN LÝ  “Quản lý là nghệ thuật hoàn thành công việc thông qua những người khác”  (Mary Parker Follett, 1936).  “Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực sẵn có để đạt được các mục tiêu của tổ chức”  (Stoner, 1995).
  11. 11. QUẢN LÝ LÀ GÌ ?  Hoạt động: Chỉ huy, Phối hợp Sáng tạo có ý thức, có tổ chức Mà con người tiến hành trong tổ chức nhằm đạt được một mục tiêu chung nào đó.
  12. 12. VỀ QUẢN LÝ  Nhằm huy động tất cả các nguồn lực (nhất là nguồn nhân lực),  Thông qua các quy trình, kỹ thuật, tác động có chủ đích, hướng tới việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức.  NGÀNH KHOA HỌC,  NGHỆ THUẬT  MỘT NGHỀ
  13. 13. QUẢN LÝ Lý do tồn tại của quản lý là nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức Quản lý phải xuất phát từ kết quả mong đợi của tổ chức và phải động viên cho được mọi nguồn lực của tổ chức để đạt được kết quả đó; Quản lý là một bộ phận của tổ chức
  14. 14. MÔ HÌNH QUẢN LÝ MỚI Quản lý chiến lược đơn vị mình Lập kế hoạch chiến lược cơ quan Quản lý sự thay đổi Quản lý theo kết quả
  15. 15. Quản lý chất lượng Hiệu lực, hiệu quả, hiệu suất Thu hút sự tham gia Giá trị và niềm tin Khuyến khích động cơ làm việc MÔ HÌNH QUẢN LÝ MỚI
  16. 16. Làm việc nhóm Kỹ năng lãnh đạo Khảo sát nhân viên Trách nhiệm giải trình MÔ HÌNH QUẢN LÝ MỚI
  17. 17.  Cấu trúc tổ chức và Tái Thiết kế tổ chức  Tổ chức học tập  Quản lý tri thức  Chính phủ điện tử MÔ HÌNH QUẢN LÝ MỚI
  18. 18. Sự thay đổi là Cơ hội  Thường xuyên xem xét lại những thay đổi để tìm cơ hội:  Những thành công hay thất bại bất ngờ của cơ quan  Những sự không tương thích (trong quy trình hay trong hành vi của nhân viên
  19. 19. Quản lý sự thay đổi  Tìm ra sự thay đổi thích hợp sẽ giúp bạn tạo dựng tương lai  Đi trước sự thay đổi:  Các chính sách xây dựng tương lai  Các phương pháp có hệ thống để phát hiện và dự kiến trước sự thay đổi  Có biện pháp thích hợp để giới thiệu sự thay đổi với cản bên trong và bên ngoài tổ chức  Các chính sách cân bằng sự thay đổi và tính liên tục
  20. 20. Đi trước sự thay đổi  Loại bỏ có tổ chức những hoạt động không mang lại kết quả, tiêu hao vô ích nguồn lực;  Nếu nó chưa hỏng, đừng sửa nó;  Nêu nó không hỏng thì hãy chờ xem;  Nếu không thường xuyên sửa, thì một ngày nào đó nó sẽ hỏng;  Nếu nó chưa hỏng, hảy phá nó trước khi đối thủ của bạn làm việc đó  Loại bỏ cái gì và loại bỏ như thế nào ?  Cải tiến có tổ chức  Khai thác các thành công  Dứt điểm với những tồn tại – nuôi dưỡng các cơ hội mới nảy sinh
  21. 21. Đi trước sự thay đổi (Peter F.Drucker)  Sáng tạo ra sự thay đổi  Các cửa sổ cơ hội: Xem xét khả năng xuất hiện cơ hội thông qua những thay đổi :  Những thành công/thất bại;  Những sự không tương thích (trong các hoạt động của cơ quan);  Câu hỏi cần chú ý:  Có phải đây là cơ hội cho chúng ta đổi mới không?  Có phải đây là dấu hiệu của một thị trườncơ quan mới, công việc mới/công nghệ khác ?
  22. 22. Đi trước sự thay đổi  Những cạm bẫy trong đổi mới:  Cơ hội đổi mới không phù hợp với các thực tại cơ quan  Nhầm lẫn giữa “sự mới lạ” và “sự đổi mới”. Thước đo của đổi mới là sự tao ra những giá trị mới.  Sự nhầm lẫn giữa “tác động- tổ chức lại” và “hành động- làm cái gì, làm như thế nào”
  23. 23. Tạo dựng tương lai  Nếu các bạn muốn tạo được một cách nhìn về tương lai, nếu các bạn muốn vạch ra một mục tiêu có ý nghĩa, các bạn phải tạo dựng trong cơ quan của mình một hệ thống thứ bậc của trí tưởng tượng  (Gary Hamel)
  24. 24. Xaõ hoäi thông tin (E-Society) Giaotieáp ñieäntöû Laøm vieäc töø xa (VP aûo) Ñaøo taïo töø xa Thoâng tin ñieän töû Chaêmsoùc yteá töø xa Chính phuû ñieän töû Thöông maïiñieän töû Thayñoåi caùch thöùc nghieân cöùu Thieát keá baèngñieän töû
  25. 25. LÃNH ĐẠO  “Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu”  (Rauch và Behling, 1984);  “Lãnh đạo là cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới những mục tiêu chung”  (Hemphill và Coons, 1957);  “Lãnh đạo là sự ảnh hưởng đến cá nhân một cách trực tiếp nhằm đạt mục tiêu”  (Marianne – Đan Mạch, 2004).
  26. 26. LÃNH ĐẠO Quá trình gây ảnh hưởng và tác động tới con người và tổ chức;  Đưa ra chủ trương, phương hướng phát triển tổ chức;  Nhằm thực hiện mục tiêu
  27. 27. NHÀ LÃNH ĐẠO
  28. 28. NHÀ LÃNH ĐẠO Nhà lãnh đạo chức vị có quyền hành do vị trí, nghi thức, truyền thống và các cơ cấu tổ chức đem lại. Nhà lãnh đạo thật sự dùng tài năng, phẩm chất để gây ảnh hưởng tới mọi người, và lôi cuốn họ.
  29. 29. BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CẦN ?  Biết học hỏi, dám thừa nhận sự dốt và kém cỏi của mình  Biết trao quyền  Có khả năng diễn đạt rõ ràng viễn cảnh của tổ chức (khả năng về tầm nhìn)  Tạo sự tin tưởng: “Viễn cảnh phải được mọi người chia sẻ, và để mọi người cùng chia sẻ thì nó mới có ý nghĩa đối với họ” (Werren Bennis)
  30. 30. BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CẦN ?  Warren Bennis:  ” Các nhà lãnh đạo cần phải học cách phát triển một cơ cấu xã hội động viên được những con người tài ba, mà phần đông đều có “cái tôi” rất lớn, chịu làm việc với nhau và phát huy được tính sáng tạo của họ”  “Những nhà lãnh đạo của ngày mai sẽ phải học cách tạo dựng một môi trường thực sự đón nhận sự thay đổi như là một cơ hội chứ không phải một mối đe doạ”
  31. 31. BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CẦN ?  Tư duy theo vùng, hành động toàn cầu (John Naisbitt):  Càng mang tính toàn cầu bao nhiêu, thì càng hành xử cục bộ bấy nhiêu  Điều gì sẽ trở nên toàn cầu và điều gì sẽ còn thuộc cục bộ trong thời đại mới?  Người lãnh đạo mới là người tạo điều kiện. Họ phân biệt điều gì là toàn cầu, điều gì là cục bộ
  32. 32. BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CẦN ? Phát triển và duy trì một tầm nhìn có tính hệ thống và toàn cầu (Eli Goldratt); Cần thay đổi tư duy học tập và tương tác: “Chúng ta phải phát triển một ý thức nối kết, một ý thức làm việc cùng nhau như một bộ phần của hệ thống, trong đó mọi bộ phận đều có ảnh hưởng tới và bị ảnh hưởng bởi các bộ phận khác, và trong đó cái toàn thể thì lớn hơn là tổng cộng của tất cả các bộ phận” Xây dựng tổ chức học tập
  33. 33. 2.2. PHÂN BIỆT LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ. 1. Giữ cho hệ thống tổ chức hoạt động trơn tru; 2. Dự báo và ra lệnh; 3. Đạt kết quả công việc theo mục tiêu; 4. Các mục tiêu: Lập kế hoạch và dự trù ngân sách, kiểm soát và giải quyết vấn đề; 5. Con người: Tổ chức và bố trí nhân sự; 6. Văn hoá: Sống cùng (củng cố, phát triển nó). 1. Phát triển tổ chức và xác định tương lai cho tổ chức; 2. Tạo ra sự thay đổi để phát triển tổ chức theo mục tiêu; 3. Các mục tiêu: Thiết lập phương hướng, tạo động cơ và gây cảm hứng; 4. Con người: Liên kết con người; 5. Văn hoá: Tạo ra văn hoá.
  34. 34. NGƯỜI LÃNH ĐẠO NGƯỜI QUẢN LÝ  LÀM ĐÚNG CÔNG VIỆC  LÀM VIỆC THEO ĐÚNG CÁCH  CÓ TẦM NHÌN, XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VIỄN CẢNH  XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU  GÂY CẢM HỨNG VÀ TẠO CAM KẾT  CHỈ ĐẠO VÀ KIỂM SOÁT CẤP DƯỚI  THỰC HIỆN ẢNH HƯỞNG (CHIỀU DỌC VÀ CHIỀU NGANG)  THỰC HIỆN QUYỀN LỰC (TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI)  CÓ TÍNH ĐỔI MỚI  CÓ TÍNH PHÂN TÍCH  TẬP TRUNG VÀO SỰ THAY ĐỔI  TẬP TRUNG VÀO VIỆC DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN  HƯỚNG VÀO CON NGƯỜI  HƯỚNG VÀO NHIỆM VỤ
  35. 35. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO
  36. 36. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO CHỈ HUY MỘT ĐƠN VỊ. HỘI ĐỦ NHỮNG ĐỨC TÍNH CẦN THIẾT NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG CHỈ HUY NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG HƯỚNG DẪN NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO MỘT CÁCH KHÔN KHÉO ĐEM LẠI THÀNH CÔNG VÀ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP ĐƠN VỊ MÀ MÌNH LÃNH ĐẠO. NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG DẪN DẮT KHẢ NĂNG VÀ KIẾN THỨC TỐT
  37. 37. 2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO CHỦ YẾU
  38. 38. 2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO CHỦ YẾU A. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC, VẬN ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN B. PHƯƠNG PHÁP HÀNH CHÍNH C. PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ
  39. 39. 3. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
  40. 40. VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO 1.Xác định mục tiêu, định hướng phát triển của tổ chức lâu dài 2.Tổ chức mối quan hệ phát triển bền vững bên trong và bên ngoài tổ chức 3.Động viên nhân viện 4.Nhân biệt các khác biệt 5.Khơi nguồn mọi sự hỗ trợ bên ngài
  41. 41. 2- NHÀ LÃNH ĐẠO ĐÓNG NHỮNG VAI TRÒ GÌ ? NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG HUẤN LUYỆN VIÊN THỦ LĨNH BOSS THẦN TƯỢNG CEO NGƯỜI THẦY MẪU MỰC TÁC NHÂN XÚC TÁC NGƯỜI TRUYỀN LỬA NHẠC TRƯỞNG
  42. 43. 3.1. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG ĐƠN VI ̣ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  VAI TRÒ TƯƠNG TÁC  VAI TRÒ THÔNG TIN  VAI TRÒ RA QUYẾT ĐỊNH
  43. 44. 3.2. Vai trò của người quản lý  Lập kế hoạch.  Tổ chức.  Bố trí nhân sự.  Chỉ đạo.  Điều phối.  Báo cáo.  Dự trù kinh phí.
  44. 45. CHỨC TRÁCH CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
  45. 46. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 1. Là cán bộ chuyên trách công tác đảng  Có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo  Cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở
  46. 47. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY  Là người giữ trọng trách cao  Bí thư đảng ủy phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân  Gương mẫu
  47. 48. LÀM GÌ ĐỂ BÍ THƯ LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY XÃTHÀNH CÔNG?  Tư duy  Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu  Lựa chọn chiến lược (phân tích môi trường)  Cơ cấu phù hợp để thực hiện chiến lược thành công – cơ chế kiểm soát hiệu quả  Xây dựng văn hóa, chia sẻ giá trị, tạo dựng niềm tin  Vai trò nhà lãnh đạo
  48. 49. ĐIỀU KIỆN ĐỂ BÍ THƯ LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY XÃTHÀNH CÔNG?  Mong muốn, cam kết của lãnh đạo về sự thay đổi cho sự phát triển đến tầm nhìn trong tương lai  Xây dựng mô hình quản lý mới  Chú trọng vào văn hóa-giá trị-niềm tin  CHú trọng phát triển nguồn nhân lực mới  Chú trọng đến năng suất lao động tri thức (quản lý tri thức)  Coi nguồn nhân lực tri thức là tài sản vốn  Biết cách tổ chức thông tin thành nguồn lực quan trọng và quản lý thông tin như tài sản giá trị cao
  49. 50. NHỮNG VẤN ĐỂ ĐẶT RA * Thời đại chúng ta đang sống-làm việc ? * Quá khứ-Hiện tại-Tương lai và sự thay đổi? * Chúng ta cần như thế nào để: – Tư duy được tương lai; – Có khả năng thay đổi chính mình để đi tới tương lai; – Biết cách tạo ra tương lai – Biết cách chiến thắng trong tương lai
  50. 52. Kẻ chiến thắng của tương lai là ai? * Là những ai có khả năng thay đổi các tổ chức của mình thành cái gì đó giống chiếc xe jeep, tức chiếc xe nhiều cầu, chạy mọi địa hình, chắc chắn, hiệu quả và dễ điều khiển * “Lối nghĩ xé rào” đang thịnh hành
  51. 56. BÍ THƯSUY NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI NHƯ THẾ NÀO? * Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã tốt rồi, thì bạn sẽ chết. * Thành công trong quá khứ chẳng có quan hệ gì đến thành công trong tương lai… * Công thức cho sự thành công của ngày hôm qua hầu như chắc chắn sẽ là công thức cho sự thất bại của ngày mai * [Michael Hammer]
  52. 57. 2. NHIỆM VỤ CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
  53. 58. NHIỆM VỤ CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ  Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối  Trực tiếp chuẩn bị và chủ trì cuộc họp  Lãnh đạo việc kiểm tra tổ chức việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết  Cùng với tập thể cấp ủy, bí thư cấp ủy lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ
  54. 59. QUYỀN HẠN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
  55. 60. QUYỀN HẠN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY  Chỉ đạo việc xây dựng nghị quyết  trực tiếp là chính trị viên lực lượng dân quân xã và là chủ tài khoản của Đảng ủy xã  ký các nghị quyết và văn bản quan trọng  Chỉ đạo Phó bí thư thường trực giải quyết công việc hằng ngày của Đảng ủy; ủy nhiệm chủ trì công việc khi Bí thư vắng mặt dài ngày.
  56. 61. QUYỀN HẠN CỦA PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TS. BÙI QUANG XUÂN HV CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH
  57. 62. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  Thay Bí thư Đảng ủy điều hành công việc khi Bí thư đảng ủy vắng mặt hoặc hoặc ủy quyền.  Phụ trách công tác tuyên giáo, kiểm tra  Điều hòa sự hoạt động và mối quan hệ giữa các chi bộ, các ngành, đoàn thể
  58. 63. PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  Lãnh đạo, điều hành, công việc của Uỷ ban  Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Trưởng, Phó trưởng thôn.  Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức  Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.
  59. 64. Company LOGO II. NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY; PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
  60. 65. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC 1. Xây dựng chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, 2. Xây dựng quy chế về công tác tổ chức 3. Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng lãnh đạo của các chi bộ,
  61. 66. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC 4. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng 5. Giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu 6. Xây dựng cấp ủy và bí thư cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả
  62. 67. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ TS. BÙI QUANG XUÂN HV CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH
  63. 68. THỜI ĐẠI CHÚNG TA ĐANG SỐNG… 1. Thang máy lên vũ trụ Vào cuối thế kỷ 21, có thể xuất hiện thang máy đưa con người lên vũ trụ, không rơi xuống trái đất nhờ vào lực ly tâm. Tất cả nhờ vào công nghệ nano. 2. 2. Chấm dứt tiến trình lão hoá Công nghệ sinh học tương lai có thể cho phép chúng ta chấm dứt việc lão hoá.
  64. 69. THỜI ĐẠI CHÚNG TA ĐANG SỐNG… 3. Máy móc thông minh Hiện tại, con robot hiện đại nhất của chúng ta chỉ có trí thông minh của một con gián, nó mới chỉ có thể nhận dạng và định vị các vật thể đơn giản trong căn phòng.
  65. 70. THỜI ĐẠI CHÚNG TA ĐANG SỐNG… 4. Máy tái tạo Lợi ích lớn nhất của công nghệ nano là máy tái tạo, một thiết bị có thể tạo ra mọi thứ từ hầu như không có gì. Chìa khoá để tạo ra thiết bị này là nanobot, một con robot có kích thước của một phân tử có thể cắt và sắp xếp các liên kết phân tử, biến các đồ nát vụn thành những hàng hoá có giá trị.
  66. 71. THỜI ĐẠI CHÚNG TA ĐANG SỐNG… 5. Năng lượng dựa vào vũ trụ và nhiệt hạch Trong một thập niên nữa, những công nghệ tái tạo, công nghệ gió hay mặt trời sẽ giảm giá để cạnh tranh với dầu mỏ, loại nhiên liệu hoá thạch ngày càng đắt đỏ.
  67. 72. SẢN PHẨM CÓ 70 % TRÍ TUỆ VÀ CHỈ 30% NGUYÊN VẬT LiỆU, LAO ĐỘNG PT TRÍ TUÊ, VĂNN HÓA TRỞ THÀNH SỨC MẠNH VÔ HÌNH, LÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN *Như vậy, văn hóa đã bén rễ, *đã thâm nhập sâu vào quá trình sản xuất.
  68. 73. CM nông nghiệp Xã hội nông nghiệp Kinh tế nông nghiệp (Trước 1800) CM Công nghiệp Xã hội công nghiệp Kinh tế công nghiệp (1800-1957) CM Thông tin Xã hội thông tin Kinh tế tri thức (1957 – TK XXI) CM 4.0
  69. 74.  Những ý tưởng  Những hiểu biết  Là kiến thức, sự thông minh- khôn ngoan; mà những quy trình trong một tổ chức sử dụng để hành động có hiệu quả nhằm thực hiện mục đích của tổ chức đó.
  70. 75. Tri thức là gì? Tháp thông tin Mức độ xử lý thông tin Dữ liệu Kiến thức Thông minh, khôn ngoan Thông tin Intelligence Knowledge Information Data
  71. 76. THÔNG MINH HIỂU BIẾT THÔNG TIN DỮ LIỆU Mức độ xử lý thông tin Tháp thông tin Tri thức là gì?
  72. 77.  Một khối lượng thông tin đã được xử lý, đồng hóa, đưa vào nhận thức của cá nhân;  là: THÔNG TIN + PHÁN ĐOÁN
  73. 78.  Những ý tưởng  Những hiểu biết  Là kiến thức, sự thông minh- khôn ngoan; mà những quy trình trong một tổ chức sử dụng để hành động có hiệu quả nhằm thực hiện mục đích của tổ chức đó.
  74. 79.  Một khối lượng thông tin đã được xử lý, đồng hóa, đưa vào nhận thức của cá nhân;  là: THÔNG TIN + PHÁN ĐOÁN
  75. 80.  Kết quả của sự kết hợp kiến thức với các giá trị và kinh nghiệm
  76. 81.  Kiến thức hiện (Explicit Knowledge):  Biết cái gì (Know-What)  Biết nguyên nhân (Know-Why)  Kiến thức ngầm (Tacit Knowledge):  Biết cách làm (Know-How)  Biết về người biết (Know-Who)
  77. 82. Kiến thức hiện (Explicit Knowledge) * Điển chế hoá * Có thể nhận biết * Được biểu hiện qua ngôn ngữ * Có thể chứa trên các vật mang tin (tài liệu, đĩa, sản phẩm, mẫu mã, thiết kế…) * Có thể chuyển giao được. Biết cái gì (Know-What): kiến thức về sự vật Biết về nguyên nhân (Know-Why) : Nguyên lý, cơ sở khoa học, quy luật…
  78. 83. Kiến thức ngầm (Tacit Knowledge) * Không điển chế hoá được * Chứa trong đầu con người * Không bộc lộ * Chỉ có được qua học hỏi Biết làm như thế nào (Know-How): Bí quyết, thủ thuật, phương pháp Biết về người biết (Know-Who) : Biết về người có năng lực, kỹ năng, khả năng
  79. 84. Kiến thức ngầm – Tài sản vô hình (Intangible Assets) Tổ chức Tài sản hữu hình (CSVC, sản phẩm, trang thiết bị, vốn, lao động) Tài sản vô hình Thương hiệu, giấy phép SX, R&D, quyền sở hữu trí tuệ Kiến thức ngầm
  80. 85. Tài sản vô hình văn hóa 1. Tài sản vô hình gồm các yếu tố chính: Thông tin khoa học kỹ thuật, tổ chức bộ máy và nghệ thuật quản lý, sự tín nhiệm của khách hàng đối với công ty và sản phẩm. 2. Cái gọi là tài sản vô hình đó chính là sự chuyển hóa các năng lượng tinh thần của con người vào hoạt động kinh doanh. 3. Đó chính là văn hóa.
  81. 86. CNTT BIẾN ĐỔI XÃ HỘI (E-Society) GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TỪ XA ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Chăm sóc sức khỏe CHÍNH PHỦ THƯƠNG MAI ĐIỆN TỬ NGHIÊN CƯÚ
  82. 87. MỘT LÀ: XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÁN BỘ XÃ.  Tiêu chuẩn chung.  Tiêu chuẩn riêng của từng loại cán bộ (Cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; mặt trận tổ quốc; cán bộ chuyên môn…).
  83. 88. HAI LÀ: XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ XÃ  Lập dự án xây dựng tổng thể đội ngũ cán bộ xã. Cần xây dựng:  Mục tiêu quy hoạch; cơ cấu trong quy hoạch; tiêu chuẩn hóa các chức danh; xác định nguồn cán bộ và con đường hình thành nguồn).  Dự kiến sắp xếp xây dựng tổng thể đội ngũ cán bộ theo kế hoach, trình tự hợp lý, thời gian nhất định.
  84. 89. BA LÀ: ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÃ Cần tập trung vào:  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với từng loại cán bộ.  Đảm bảo nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực với cán bộ xã.
  85. 90. BỐN LÀ: XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN TỐT CÁC QUY CHẾ CÔNG TÁC CÁN BỘ  Về qui hoạch cán bộ  Về đánh giá cán bộ  Về tuyển chọn cán bộ  Về bầu cử  Về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ  Luân chuyển cán bộ
  86. 91. BỐN LÀ: XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN TỐT CÁC QUY CHẾ CÔNG TÁC CÁN BỘ  Về chế độ học tập  Về việc nhân dân tham gia xây dựng và giám sát cán bộ  Về chế độ kiểm tra  Bảo vệ chính trị nội bộ  Phân công, phân cấp quản lý cán bộ
  87. 92. Giải pháp để có được kiến thức ngầm là  Học qua các khoá đào tạo (HỌC)  Học qua hành động (LÀM)  Học qua chia sẻ (TƯƠNG TÁC)  Tổ chức mang tính học tập (Learning Organization)
  88. 93. BÙI QUANG XUÂN ĐT 0913. 183. 168

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Trong Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị
 • Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Đảng Bộ Cơ Sở Trường Đại Học Vinh
 • Quy Chế Hoạt Động Của Chi Bộ
 • Khái Quát Về Chức Năng Nhiệm Vụ Đặc Điểm Tình Hình Tổ Chức Quản Lý Và Tổ Chức Công Tác Kế Toán Của Công Ty Thương Mại Và Dịch Vụ Nhựa
 • Bản Mô Tả Công Việc Công Nhân May
 • Bí Thư Chi Bộ Là Gì? Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ Cần Thực Hiện
 • Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Trang Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau
 • Tiêu Chuẩn, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ
 • Bí thư chi bộ chính là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo. Chính vì vậy người ta thường ví họ là những linh hồn của Đảng. Do đó mỗi đồng chí đảm nhận chức vụ này cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực, đủ sự nhiệt huyết thì mới có thể làm tốt được vai trò đầu tàu của mình.

  2. Bí thư chi bộ có vai trò như thế nào?

  Mỗi đồng chí là tấm gương sáng để các đảng viên trong cơ sở nơi theo. Là nơi để thu phục quần chúng, tập hợp quần chúng đi theo. Tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

  Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, gần gũi với nhân dân, giải quyết và đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  Trong thực tế có rất nhiều người bí thư chi bộ bằng sự uy tín và năng lực của mình đã làm cho tình hình an ninh, chính trị xã hội tại cơ sở được chuyển biến tích cực.

  3. Nhiệm vụ cụ thể của một người bí thư chi bộ là gì?

  – Đề xuất tổ chức những hoạt động về lãnh chỉ đạo chi ủy

  Để hoàn thành được nhiệm vụ này đòi hỏi các đồng chí Bí thư phải chủ động đề xuất với chi ủy những nhiệm vụ của chi ủy viên chi bộ, giúp các ủy viên phát huy hết vai trò và trách nhiệm của mình.

  Để làm tốt nhiệm vụ của bí thư chi bộ đảng, yêu cầu các đồng chí phải bám sát thường xuyên tình hình tư tưởng của Đảng viên và quần chúng. Đưa ra những dự báo để chủ động có những giải pháp phù hợp. Thường xuyên tiếp xúc với quần chúng, gần gũi quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Để kịp thời nắm bắt được tư tưởng của quần chúng, nếu có những lệch lạc sẽ kịp thời uốn nắn.

  Cởi mở với chi ủy viên, hòa mình vào vị trí của mỗi ủy viên để tạo nên sự đồng thuận và đoàn kết. Thường xuyên cập nhật và phổ biến các nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến Ủy viên và quần chúng. Đề cao cảnh giác đối với những hoạt động chống phá cách mạng. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, đảm bảo cho công tác tư tưởng tại cơ sở đi theo đúng đường lối của Đảng.

  – Chịu trách nhiệm trước chi ủy về việc giữ mối liên kết chặt chẽ với người đứng đầu các cơ quan và đơn vị. Nhằm đảm bảo cho thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của Đảng được thắng lợi.

  Để thực hiện được tốt nhiệm vụ này, các đồng chí phải luôn xây dựng và bám sát các quy chế hoạt động của chi ủy, quy chế hoạt động của những người lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhằm bảo đảm bảo sự thống nhất. Thường xuyên học tập và trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

  – Thực hiện nhiệm vụ chủ trì việc ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

  Để thực hiện được nhiệm vụ này, các đồng chí phải nắm vững được nội dung và ý nghĩa của mỗi buổi sinh hoạt, để vận dụng nội dung và hình thức sao cho phù hợp. Luôn nhớ rằng việc ra nghị quyết phải đảm bảo có tính tập thể.

  4. Để trở thành một người bí thư chi bộ bạn cần có những tiêu chuẩn như thế nào?

  Theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: Cấp ủy viên phải có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và và sinh hoạt Đảng, kỷ luật Đảng. Có kiến thức, có năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có mối quan hệ đoàn kết được nhân dân tín nhiệm.

  Do đó để trở thành một người bí thư chi bộ tốt, các đồng chí phải có những tiêu chuẩn như sau:

  Bản lĩnh chính trị kiên định và vững vàng, đi theo đường lối và tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đạo đức và lối sống lành mạnh, gương mẫu trong quần chúng, được quần chúng tín nhiệm.

  Có năng lực và trình độ chuyên môn, có đủ kiến thức và sức khỏe để hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trước Hết Cần Chỉnh Đốn Chi Bộ Khu Phố
 • Nâng Cao Vai Trò Của Chi Bộ Đảng Ở Khu Dân Cư
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Bộ Khu Dân Cư
 • Chi Bộ Quân Sự Xã, Phường, Thị Trấn: Phát Huy Vai Trò Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Quân Sự, Quốc Phòng Ở Cơ Sở
 • Để Chi Bộ Quân Sự Thực Sự Là Hạt Nhân Lãnh Đạo Công Tác Qs
 • Tiêu Chuẩn, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Thôn
 • Trang Điện Tử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam
 • Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ
 • Mẫu Phân Công Nhiệm Vụ Trong Ban Chấp Hành Chi Bộ
 • Chi Ủy Là Gì? Nghị Quyết Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Ủy
 • Vai trò và nhiệm vụ của bí thư chi bộ

  Bí thư chi bộ là chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Vậy Phó Bí thư chi bộ cho chức năng, nhiệm vụ, vai trò gì chúng ta cùng đi tìm hiểu.

  Vai trò của bí thư chi bộ

  1. Bí thư chi bộ là gì?

  Bí thư chi bộ chính là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo. Chính vì vậy người ta thường ví họ là những linh hồn của Đảng. Do đó mỗi đồng chí đảm nhận chức vụ này cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực, đủ sự nhiệt huyết thì mới có thể làm tốt được vai trò đầu tàu của mình.

  2. Vai trò của bí thư chi bộ

  Mỗi đồng chí là tấm gương sáng để các đảng viên trong cơ sở nơi theo. Là nơi để thu phục quần chúng, tập hợp quần chúng đi theo. Tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

  Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, gần gũi với nhân dân, giải quyết và đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  Trong thực tế có rất nhiều người bí thư chi bộ bằng sự uy tín và năng lực của mình đã làm cho tình hình an ninh, chính trị xã hội tại cơ sở được chuyển biến tích cực.

  3. Nhiệm vụ của Bí thư chi bộ

  – Đề xuất tổ chức những hoạt động về lãnh chỉ đạo chi ủy

  Để hoàn thành được nhiệm vụ này đòi hỏi các đồng chí Bí thư phải chủ động đề xuất với chi ủy những nhiệm vụ của chi ủy viên chi bộ, giúp các ủy viên phát huy hết vai trò và trách nhiệm của mình.

  – Làm tốt công tác tư tưởng cho các ủy viên

  ể làm tốt nhiệm vụ của bí thư chi bộ đảng, yêu cầu các đồng chí phải bám sát thường xuyên tình hình tư tưởng của Đảng viên và quần chúng. Đưa ra những dự báo để chủ động có những giải pháp phù hợp. Thường xuyên tiếp xúc với quần chúng, gần gũi quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Để kịp thời nắm bắt được tư tưởng của quần chúng, nếu có những lệch lạc sẽ kịp thời uốn nắn.

  Cởi mở với chi ủy viên, hòa mình vào vị trí của mỗi ủy viên để tạo nên sự đồng thuận và đoàn kết. Thường xuyên cập nhật và phổ biến các nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến Ủy viên và quần chúng. Đề cao cảnh giác đối với những hoạt động chống phá cách mạng. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, đảm bảo cho công tác tư tưởng tại cơ sở đi theo đúng đường lối của Đảng.

  – Chịu trách nhiệm trước chi ủy về việc giữ mối liên kết chặt chẽ với người đứng đầu các cơ quan và đơn vị. Nhằm đảm bảo cho thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của Đảng được thắng lợi.

  Để thực hiện được tốt nhiệm vụ này, các đồng chí phải luôn xây dựng và bám sát các quy chế hoạt động của chi ủy, quy chế hoạt động của những người lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhằm bảo đảm bảo sự thống nhất. Thường xuyên học tập và trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

  – Thực hiện nhiệm vụ chủ trì việc ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

  Để thực hiện được nhiệm vụ này, các đồng chí phải nắm vững được nội dung và ý nghĩa của mỗi buổi sinh hoạt, để vận dụng nội dung và hình thức sao cho phù hợp. Luôn nhớ rằng việc ra nghị quyết phải đảm bảo có tính tập thể.

  4. Tiêu chuẩn của Bí thư chi bộ

  Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV quy định tiêu chuẩn cụ thể của bí thư chi bộ như sau:

  + Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

  + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

  + Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.

  + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trang Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau
 • Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ Cần Thực Hiện
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Bí Thư Chi Bộ Là Gì? Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100